Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 yolunuzun üstünde! Paranız elinizin altında! PAMUKBANK Cumhuriyet Bank24'ler, şube dışı birimter halinde alışvertş merkezlerinde ve önemli noktalardada hizmetinizde! \nBANK24I Ş t E M T A M A M 67. Yıl; Sayı: 23931 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. (KDV dahn)5 Nisan 1991 Cuma TÜRK ASKERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI Aııkara*>a Saıun aç 9 haskısı'SINIRDAKİLERİ ALAMAYIZ' Özal direniyorm/ 11. Sayfada Iraklı Kürtler yükleniyorNOTLAR Sığınmaaya kan verme kuyruğu IŞIK KANSU HAKKÂRt — Zap Suyu boyunca bir yılan gibi kıv- rılarak giden çamurlu, delik deşik Çukurca yolu dün en hareketli günlerini yaşıyor- du. Yol boyunca, belki 5-6 kez durdurularak kimlikle- rimize bakılıp izin verildik- ten sonra Köprülü Jandar- ma Boluğu'nun bulunduğu yere ulaşabildik. Guvenlik önlemleri arttırılmış, sınır bolgesine kuş uçurtulmu- yordu. Gerçi Hakkâri Vali- si Şahabettin Harput, "Ben, (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) Uludere'nin sınır kesiminden Türkiye'ye girmek için bekleyenlerin sayısı 220 bini buldu. Türkiye'ye daha fazla girişi engellemek amacıyla geniş guvenlik önlemlerinin alındığı ve sınır devriyelerinin havaya ateş açtığı gözlendi. Haber Merkezi — Bağdat yö- netimi, ulkenin kuzeyinde ve gu- ne>indeki tüm direnişlerin bas- tınldığını öne surerken Türk sı- nırına yığılan yüz binlerce kişi tam bir dram yaşıyor. Sınıra yı- ğılanlann sayısırun 300 bini bul- duğu ve bunlann sınırdan içeri girişlerine karşıhk baa kesimler- de Turk askerlerinin havaya ateş açtıklan bildiriliyor. Açıkta bek- leyen sığınmacılar arasında aç- lık ve-susuzluk buyük bir tehli- ke olarak belirirken ilaç sıkıntı- sı doruğa ulaştı. Türkiye'ye sığı- nan ve Hakkâri'ye kaJdınlan ba- zı yaralıların napalm ve fosfor silahı ile yaralandığı belirtildi. Hakkâri'nin Çığlı, Üzumlu ve Karasu sınır kesımlennde bek- leyen Iraklıların sınır uzerinde bellı yerlere yayılarak yerleştiri- leceklerinin düşünulduğu bildi- hldi. Bu arada Irak BAAS Partisi'- nin yayın organı El Tawra gaze- tesi, Kürdistan Yurtsever Birliği Başkanı Celal Talabani'nin, Irak ordusunun ılerleyişı karşısında ülkeden kaçtığını ve başka bir ülkeye sığınmaya çalıştığını yaz- dı. AFP'nin haberine göre gaze- te, Talabani'nin hangi ülkeye sı- ğınmak istediğini ise belirtmedi. Talabani, Şam ve Londra'da 18 ay suren surgün yaşamından sonra 26 martta, Türkıye sınırı yakınlarındaki Zaho'ya dön- muştü. Irak resmi haber ajansı INA- nın haberine göre Devrim Ko- muta Konseyi Başkan Yardımcı- (Arkası Sa. 14, Sü. 3'de) LONDRA VE BONN'DAN YARDIM 11. Sayfada BUSHTAN IRAK ORDUSUNA Saddam'ı devirinIrak yönetiminin Kürtlere ve Şiilere karşı giriştiği uygulamalardan sorumlu olduğunu söyleyen ABD Başkanı, "Eğer ordu Saddam'ı devirirse ilişkileri yeniden değerlendirmeyi istiyorum" dedi. AT, Saddam'ın yönetimde kaldığı sürece Irak'la işbirliğine girmeyeceğini açıkladı. Dış Hgberler Servisi — ABD Başkanı George Bush, Irak or- dusunun Saddam Hiıseyin'i de- virmesi durumunda, bu ulkev- le olan ilişkilerini yeniden de- ğerlendireceğini soyledi. Daha önce Irak halkımn Saddam Hiıseyin'i devirmesinden "memnun" olacağını belirten Bush'un son çağrısının, Irak'- ın Kürt ve Şii ısyanmı büyük öl- çude bastırmasından hemen sonra yapılması dikkat çekti. Bush, 4 günluk tatil için bu- lunduğu Florida'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak yöne- timinin, Kürtlere \e Şiilere kar- şı giriştiği uygulamalardan so- rumlu olduğunu soyledi. Reu- ter'ın haberine gore Bush, "Irak ordusuna karşı hiçbir kızgınlıgımız >ok. Kızgınlığımı- zın hedefi Saddam Hüseyin'- dir. Eğer ordu Saddam'ı devi- rirse ilişkileri yeniden değerlen- dirmeyi istijorum" dedi. ABD Başkanı Bush, Ameri- kan askerlerinin Irak'taki olay- lara mudahale etmesi yonunde- ki çağrılan şiddetle reddederek Korfez bolgesine Irak'ın ıç ış- lerine karışmak için gitmedik- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) TEPKİLER Demirel Türkiye büyük devlettir. Aç kapıyı, burada herkese yetecek kadar ekmek vardır. Birlik Otonom Kurt devleti kurulmalı, Turk halkı da buna destek vermeli. Dicle Bu masum insanlara gerekli yardım vapılmak zorundadır. İlseier Turkiye sınırları Iraklı Kürtlere derhal açılmalı. Genç O Kurtleri orada katlettiren Özal'dır. Yılmaz Irak yönetiminin bu tutumundan caydırılması için baskı yapılmalıdır. 4 Sayfada ABD Sınırın insani nedenlerden dolayı açılması gerekir İNGİLTERE Türkiye sınırı açmalı ve sığınmacıları almalı HOLLANDA Ankara'nın Güneydoğu sınırınıaçmasınıbekliyoruz FRANSA Sırurdaki insarüam kendi topmklanndayardım n. TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK BM, Irak'ı uyaracakBM Guvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Iraklı sivillerin durumu ile ilgili olarak Irak'a uyarı niteliği taşıyan bir karar hazırlamak üzere Fransa'nınkine yakm bir metin hazırlama eğilimine girdi. Ortak metinde Fransa'nın önerisindeki 'Kürt' ifadelerine yer verilmeyerek Türk önerisine yakın tavır alındı. DRAM YAŞAMYOR — Kuzey Irak'ın Türkiye sınırındaki dağlar, salkım saçak insan dolu. Saddam'ın askerlerinden kaçanlar, yiyecek ve barınak bekliyorlar. (Fotoğraf: Rıza Ezer) ŞEBNEM ATtYAS NEW YORK — BM Gıhen- lik Konseyı, sınırda katliam teh- didi altındaki sivillerin durumu ile ilgili olarak Irak'a uyarı ni- teliği taşıyacak olan bir karar hazırlama çalışmalarına dun geç saatlere dek devam etti. Turki- ye ve Fransa'nın bu konuda Konsey'e yaptıkları onerilerin uzerinde gorüşen beş daimi üye, Fransa'nınkine yakın bir metin hazırlama eğilimi içine girdi. Çin'in halen böyle bir karara iti- razları olduğu bildiriliyor. An- cak Sovyetler Birliği'nin, Türk- iye'nin yaptığı bölgenin istikra- rının tehdit altında olduğu yo- lundakı açıklamasıdan sonra, daha yumuşadığı kaydediliyor. Dun beş daimi üye, Turkiye ve Fransa'nın hazırladığı metin- leri birleştirerek bir ortak metin hazırlama çalışmaları yaptı. In- gıltere, ABD ve Fransa, bu or- tak metne adını geçirmeden Turkiye'nin sınırı açması yolun- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) BAŞKENTTEN AHMETTAN İki Arada BirDerede ANKARA — Ashnda iki arada bir derede kalan Iraklı Kürtler degil, Turkive. Bir yanda öliim korkusu içinde çırpınan onbinlerce çocuk, yaşlı ve kadın, öte yanda milyarlarca lira ile çö- zulemeyecek ekonomik yük ve toplumsal kargaşa teh- likesi. Batılılar bastınyorlar: "Açın kapılarınızı, biz yardım ederiz." Türkiye, aynı filmi iist üs- te gormekten bıkmış olduğu için bu sese kulak vermek is- temiyor. En azından şimdi- lik. Batının zonına bakın... (Arkası Sa. 14, Su. 1 ~de) Anayasa Mahkemesi kararnameyi 2. kez iptal etti Sözleşmeli ortada kaldı Anayasa Mahkemesi'nin iptalindeft sonra hükümet tarafından niteliği değiştirilmeden yeniden yürürlüğe konulan sözleşmeli personel kararnamesi bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nden döndü. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Sözleşmeli personel ka- rarnamesi, Anayasa Mahkeme- si'nden ikinci kez geri dondu. Birincisinin Anayasa Mahkeme- si tarafından iptal edilmesinin ardından hukumet tarafından niteliği değiştirilmeden yurürlu- ğe sokulan 399 sayılı kararna- menin en önemli hukümlerini içeren 21 maddesi anayasaya ay- kırı bulunarak iptal edıldi. Ne memur guvencesi ne de işçilik haklarından yararlanamadan ozel kararname ile çalıştırılan yuz binlerce sözleşmeli persone- lin durumu bir kez daha ortada kaldı. Anayasa Mahkemesi, anaya- saya göre kamu çahşanlarının memur ve işçi olarak çalıştırıla- bilecekleri, sözleşmeli uygula- masının çok sınırlı özel durum- lar için geçerli olabileceği göru- şunde dırendi. Memur ve işçile- rın sözleşmeli statude çalıştırıl- (Arkası Sa. 17, Sü. l'del ENFLASYON MARTTA PUSUYA YATTI Ekonomi'de BUGÜN TV Bugün ve her cuma Cumhuriyefle birlikte YARIN BİLİM TEKNİK BlUMTtMMKpâ Her cumartesi Cumhuriyefle birlikte Havayolları iç hatlarda Kıbrıs Türk Hava Yolları İstanbul'dan, Ankara, İzmir ve Adana seferlerine bu sabah 07'den itibaren başlıyor. Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanı İmren Aykut, Hava-İş ile THY yetkililerini toplantıya çağırdı. Bakırköy Belediye Başkanı Aktuna ile TÜRSAB Başkanı Yücel de arabuluculuk girişiminde bulundular. İş-Sendika Ser>isi — THY' ve HAVAŞ gre- vinin 4. gunun- de arabulucu- luk girişimleri yoğunlaştı. Ça- lışma ve Sosyal Guvenlik Baka- nı İmren Aykut, Bakırköy Bele- diye Başkanı Yıldırım Aktuna, Turkiye Seyahat Acentaları Bir- liği (TÜRSAB) Başkanı Bahat- tin Yücel, taraflar arasında ara- buluculuk yapmak için ayrı ay- rı devreye girdiler. Bu arada Hava-lş Sendikası "grev kıncıuğı" yapıldığı iddiasıyla tz- mir'de Cumhuriyet Savcıhğı'na, Istanbul'da da Çalışma ve Sos- yal Guvenlik Bakanlığı Bölge Müdurlüğü'ne "suç duyurusun- da" bulundu. THY grevi nedeniyle iç hat ve dış hatlarda ozel havayolu şir- ketlerinin uçak seferlerindeki yoğunluk dün de surdü. özel havayolu şirketleri dun 26 iç hat, 10 da dış hat seferi duzenlediler. İstanbul Havayolları Adana ve Ankara'ya ikişer, Trabzon'a da istanbul çıkışlı karşılıklı bir se- (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) Ne Olacak? IVuzey Irak'ta, sınırlanmızda yaşanmakta olan insanltk dramının, Başkan Bush'la Cumhurbaşkanı Özal'ı zor durumda bıraktı- ğı söylenebilir. ABD Başkanı, Kurtleri ve Şiileri Saddam'a karşı önce kışkırtıp sonra yalnız bıraktığı için, çifte standart kullanmakla suçlanıyor. Sayın Ozal'a gelince, savaşta koyduğunu değil ge- ri almak, üstüne vermeye devam edeceğı anlaşılıyor. Bush yönetimı Amerikan basınında gün- lerdir ağır biçimde eleştiriliyor; ahlaki kriter- ler açısından sorgulanıyor. The Washington Post'un başyazısında, ABD'nin Kurtleri hem ayaklanmaya özendi- rip hem de sonra seyirci kalması, 1956'da ABD'nin, Macarıstan'da ayaklanmayı cesa- retlendirip, sonra da Macarlann Sovyet tank- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • Dört tip üniversite Yeni yasa unıversıteleri çeşitlendiriyor: Klasik, özel statulu, vakıf ve enstituler. 3. Sayfada • 4 eğilimi ben temsil ediyorum Mesut Yılmaz, ASAP'ta genel başkanhk yarışım surdurduğunü açıkladı. 5. Sayfada • Sinemanın lanetli filmlerinden TV2'de saat 23.00'te yayımlanacak Toplu Gösteriler'de 1965 yapımı 'Kahraman Binbaşı' adlı fılm yer alıyor. 6. Sayfada • Yeltsin'e süper yetki Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 'nın istedıği yetkiler parlamentoda benımsendı. 10. Sayfada • El Sabah para dağıtıyor Yedi ay süren Irak işgalı sırasında ulke dışında kalan Kuveyt Emın E! Sabah, ülkeyı terk etmeyenlere para dağıtıyor. Ekonomide • Takımlar yollara düştü Türk Hava Yolları'nın I n'ısanda başlayan grevi Türkiye futbol liglerini etkiledi. Sporda • Max Frisch öldü tsvıçreli mimar, roman ve oyun yazarı, Turkçede de 6 \ kitabı yayımlanan Frisch, daha 16 yaşmdayken ilk dramını yazdı. Balkan ülkelerinin yanı sıra Türkiye'ye de geldi. Çarşamba gıinü Zürih 'te öldü. Arka Sayfada • Satranç şahı, bilgisayara karşı Şampiyon Kasparov, bilgisayarlann kendismı zorlayacağını kabul ediyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Bush Oyunu... Yakın tarihi toplum olarak yeterince bilebiliyor muyuz? Bildiğimizi sanmıyorum. Sanmıyorum. Çünkü bu konuda katı yasaklar ve bir tür- lü aşUamayan önyargılar egemendir. Yasaklar ve önyargı- lar kalkmadan geçmişi değerlendiremeyiz. Tarihi bilmez- sek, bugün içinde yaşadığımız olayları da yorumlayamayız. (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog