Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4NİSAN1991 CUMHURİYET/9 İNSAJNLAR FÜSUN ÖZBtLGEN G Ö R Ü Ş Uçmak Her gün ayrı bir dala konmak, sonra oradan da havalanmak, başka bir yere, başka bir gerçeğe uçmak ne güzel... Mevlana FAİZDEN BORSAYA KOLAY KAZANCIN YAKIN TARİHİ Nasıl kolay para kazanıldı ? HER devre damgasmı vu- ran bir olay ya da bir kişi var- dır, iyi ya da kötü. 1980'li yıl- lar da Türkiye'de 'Özal devri' olarak anılıyor ve anılacak. "Çag atlanıp, bttyiik işler başarıldığı" söylenen bu dö- nemde Özal yeni bir felsefeyi de doğurdu: "Kolay yoldan büyıik para kazanma sanatı." 1980'li yıllann başından iti- baren artık Türkiye'de kayda değer sanayi yatınmları yeri- ne var olan eldeki parayı çevi- rerek kolay yolla para kazanıl- maya yönelindi. llkin, faiz olayı çıktı ortaya, yani "Banker'ler. Kastelli, Bako, Servet, Yalcın Dogan ve daha niceleri. "Paranızı bize yabnn yüzde ....faiz veriyo- nız" dediler. Eşyalar satıldı, bilezikler bozuldu ve paralar bankerlere yatırıldı. Sonuç, değil faiz, paralar bile ödene- medi ve bu devir kapandı. Bankerler büyük para vur- muştu, sonunda hapse giren ya da intihar edenler olsa bi- le... Sırada "hayali ihracat" var- dı. Ihracatı arttırmak için alı- nan önlemlerden sonra herkes bir anda "ihracatçı" kesiliver- di. Hayali mal ihraçları ve naylon faturalar ile devletin kasasından milyarlarca vergi iadelerini iç ettiler, bazılan. Iktidar baktı ki, ortalık iyice karıştı, bu işi kesti "Döviz" devri başhyordu. Para, bu kez dövize yatınjma- ya başlandı. 1988'de bu da ka- panmıştı artık. Bazılannın ce- bi de dolmuştu. 1989'a kadar bir boşluk gö- ründü. Ama 1989'da başka bir yol çıkmıştı ki oldukça büyük bir kitleyi peşinden sürükledi ve baa kişilere çok yaradı: "Borsa". Yüda ortalama yuz- 100 SİLAHLI ADAM KİMDİ? Hî-* K ı ı l r h i l r Ertetenen ANAP isUnbul Ü Kongresi MJUJ J J U I U U M L lahlı 1M) ariam" lnfı atılriı. Herkes silahlı 1 sonrası ortaya bir "SUah- lahlı 100 adaırf lafı atıldı. Herkes silahlı 100 adamın kim olduğunu ve kimler tarafından içeri sokulduğunu tartışıp durdu. Oysa tartışma>a hiç gerek yok, işte size silahlı 100 adaıtı. Hem de tümu ANAP tstanbul il örgutünden, yabancı da sayılmazlar. Akbu- lut'un geçen bafta sonu verdigi iftar yemeğinden sonra çıkarken polislere emanet ettikleri si- lablannı geri alıyorlar. MBEHCİYE 50, ÖfiRETMENE 5 BİH CEZA ODTÜ'de trafik cezası ODTİ) öğrencileri okulla- •nndaki trafik uygulamasından rahatsızlık duyuyor. "Üniver- sitede geçen sene 'park yeri yaptıracağız' diye kampusa gi- ren araçlardan kapıda para ke- siliyor veya belli bir ücret kar- şılığı kart veriliyordu. Bu pek tutmayınca bu kez pul yapış- tırma zorunlulugu getirildi" diyen öğrenciler bunun haksız bir uygulama olduğunu, çün- ku kendilerinden pul parası olarak 50 bin lira alındığını söylüyorlar. Okul kurulduğundan beri var olan mavi ODTU otobüs- lerinin de kaldırıldığını belir- ten öğrenciler, yine haksız öla- rak nıteledikleri bir başka uy- gulamayı şoyle anlatıyorlar: "Jandarma Trafik Bölgesi içinde yer alan okulumuzda trafik okul tarafından denet- leniyor. Herbangi bir trafik kuralını çignediğimizde, uyar- ma >erine anında Beden Egi- tim Fonuna zorunlu bağış ola- rak 30 bin liradan başlayan para cezası kesiliyor. Ya da hakkınızda disiplin soruştur- ması açılıp araç 30 gün sürey- le kampusa sokulmuyor ' Öğrenciler araç p nu almamakta ısrar etmeleri ya da zorunlu bağışı vermeme- leri halinde araçlannın ön te- kerleğinin demirlerle kilitlen- diğini, oysa öğretim üyelerine bu tür durumlarda sadece söz- le uyarı yapıldığını da belirti- yorlar. Ve diyorlar ki, "Bu türlii bahanelerle öğrenciden para toplamanın ve raçlara kilit vu- nıp zaptetmenin yasal dayana- ğı var mıdır?" EK0N0MİK VE SOSYAL HİZMETLER Kartal sahiline tramvay KARTAL Belediye Başkanı Mehmet Ali Buklü iki yıi ön- ce göreve geldiğinde "yalnız altyapı hizmeüeriyle kalma- yıp, toplumu ekonomik ve sosyal yonden kucaklayan di-' ğer hizmetlere de" ağırlık ve- receğini söylemişti. Şimdi, "Bunlann büyük bir kısmını gerçekleştirdik" diyor Buklü ve bize birkac örnek sı- ralıyor: "2 kreş, 1 çocuk kuliibü2 1 Kadın kültür evi, Hasan Ali Yiicel Küitür Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç tş Merkezi gi- bi tesisleri haltun hizmetine sunduk. Bir ay içerisinde Gülsuyu Kadın Sosyal Evi, Gülsuyu sosyal binası ile parkını hizme- te açacağız. Avnca, büyük parklann ya- nında her mahalleye çocuk parklan düzenledik. Halen Sa- natçılar Köyu ile Kartal Sabit Halk Pazan'run inşaatı devam etmekte. Kartal Sebze ve Mey- ve Hali'nin temel atma çalış- malan ve Kartal sahilinde tramvay çalıştırma işinin çalış- malan yapılmakta. Bunlan da büyük olasılıkla devre sonun- da bitireceğimize inanmakta- yız. Türkiye'de ilk kez 2 adet küçük birer hastane niteli- ğinde olan sağhk otobüsü ile sağlık taraması yapan tek be- lediye olduğumuzu soyleyebi- liriz." THY'DE YENİ BİR ANLAYIŞ Dönüş biletleri için özel ilgi TÜRK Hava Yollan ve HA- VAŞ grevde. Ama anlaşılan Türk Hava Yolları'nda artık başka bir anlayış yürürlükte. THY'yle yurtdışma gitmiş in- sanlar, grev nedeniyle yurda dönüşlerini ertelemek zorunda kalmadılar. En azından bizün duyduğumuz kadarıyla. Bu gerçi bilinen bir uygulama: THY LATA üyesi olduğu için, uçak biletleri zorunlu hallerde başka bir şirketinkiyle değişti- rilebiliyor ve yolcu, gitmesi ge- reken yere başka bir şirketin uçağıyla gidebÛiyor. Yolcunun bizzat takip etmesi gereken bu işlemi, THY Budapeşte Büro- su 'özel' bir şekilde, üstelik bi- zim devlet kuruluşlannda kar- şılaşmaya ahşkın olmadığımız bir şekilde gerçekleştirdi. Bir satranç turnuvası dola- yısıyla Macaristan'ın başken- tinde bulunan satranç ustamız Suat Atalık, THY grevinden habersiz, birkaç gün sonra Türkiye'ye dönmeye hazırlanı- yordu. Babası Vedat Atalık da kendisiyle bağlantı kuramadığı için Suat Atalık'ı durumdan haberdar edememişti. Atalık'- m Türkiye'ye donüş tarihin- den tam 5 gün önce sabah sa- at 09.00'da Vedat Atalık'm İs- tanbul'daki evinin telefonu çaldı. Arayan THY Budapeş- te Bürosu'ndan Ersin Aykaç'- tı. Suat Atalık'ın Budapeşte'- de olduğunu bildiklerini, dö- nüş için Macaristan Havayol- lan'ndan biletinin ayarlandığı- nı, ancak kendisiyle irtibat ku- ramadıklarını bildiriyordu. Atalık kendisinin de oğ- luyla bağlantı kuramadığını, ancak Suat Atalık'ın şehirde halen devam eden satranç tur- nuvasında oynadığını ve ünlü Macar Satrançcı Andras Adorjan kanalıyla kendisine belki ulaşılabileceğini belirtti. Ersin Aykaç akşam Istan- bul'u tekrar aradı. Suat Ata- hk'a ulaşılmış, Macar Hava Yollan'ndan dönüş bileti 5 gün önceden kendisine iletil- mişti. MULTIPL SKLEROZ DERNEĞİ P.K. 134 SİRKECİ İSTANBUL, 34432 Destek ve Yardımlarınız için İş Bankası Sirkeci Şb. Hesap No: 30440-503522 TOPRAK SANAT GALERİSİ Prof.KenanY(»mjNÇ EnginYCWTUNÇ HEYKELSERGİSİ 4NİSAN-1MAY1S Tel52273 52-5265239 İNGİLİZCE Özel veya Gruplara ders Tel: 588 20 60 (Saat 1900dan sonra) ACELE SATILIK DAtRE lstinye'de sahıbtnden denız manzaralı 2 oda 1 salon 177 97 57 Nüfus cuzdanımı, ehliyetimi, SSK kanımı kaybettim. Hükümsuzdur. MERAL ALAKUŞ de 500'lere varan kârlar dağıt- mıştı, hatta Erdemir yüzde 1700'lere varan kâr vermişti. Karabük halkının hemen hepsi tüm parasını Erdemir'e yatımuştı. Ilçede eğlence haya- tı durmuştu, eğlence yerleri, Iokantalar kapatılmış, eldeki avuçtaki Erdemir hisselerine yatınlmıştı. Ta ki, Körfez krizi, ardın- dan savaş çıkana kadar, bu iş- ler böyle yürüdü gitti. Savaş büyük bir darbe vur- muştu. Savaş bitip ortalık sa- kinleşmeye başlayınca düşu- nuldu. "Şimdi hangi yolu de- neyelim? Doviz mi, faiz mi? Yoksa yeni bir şey mi çıkar?" Evet, şimdi ne olur, sırada ne var bilemiyoruz ama görü- nen o ki, döviz ve faiz kafala- nnı göstermeye başladı. Bor- sa ise hâlâ direniyor. tşte, "Türkiye'de işini bilen için para kazanmak çok kolay" sözünün nasıl doğdu- ğununun hikâyesi. OLAĞANÜSTÜ HAL SAĞLIĞA ZARARL1 Sağhk ve siyaset DİYARBAKIR Dicle Üni- versitesi'nde bir sağhk toplan- tısında Olağanustü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu da dinleyiciler arasmda bulunu- yordu. Konuşmacı Tabip Oda- sı Başkanı Mabmut Ortakaya. "Sağlıktan ve ozgurlukten ta- sarruf edilemez" pankartı ara- sında Dünya Sağlık örgütü'ne bir oneride bulundu: "Özgür olmayan ortam, in- san sağlığını bozan bir ortam- dır. Saglığın klasik tarifi be- densel, ruhsal ve sosyal iyilik hali' olarak geçer. Biz buna 'si- yasal iyilik' halinin de ekten- mesi gerektiğine inanıyoruz. Zira düşündugunu söyleyeme- yen, yazamavan insan gunü- müı anlayışıoda sagiıklı sayı- labifir mi? Bu nedenfc, uznn süredir Diyarbakır ve çevresinde uygu- lanmakta olan olağanustü hal uygulamasının kaldırılarak normal rejime geçilmesi saglı- ğımız için olumlu bir hareket olacaktır. Başta sağhk sorunu olmak üzere tüm sorunlarımızın ba- nş, demokrasi ve özürlükler ortamında çözümleneceğine inanıyoruz." Kozakçıoğlu, "sağbğa zarar- lı bir bolgenin" valisi olarak nitelenmesini gülerek izledi. Bir şey söyleyemedi. Ankara- daki yöneticileri ve politikacı- lan düşündü. Yapabileceği bir şey yoktu. Her şey Cumhur- başkanı Özal'ın kafasmdaydı. ISLAHEVİ Bağış kitap ELAZIĞ Çocuk Islahevi yetkilileri kitaba hasret. İlgili yerlere mektuplar yazarak, "Kunımumuzda bulunan hü- kümlü çocuklanmız bakanlı- ğın emirteri doğruJtusunda her kademede örgun ve yaygın eğitim kurumlanna devam et- tirilmekte ve bu yolla kurum- dan aynlışlan sonrasında top- lumsal hayata daha kolay ve çabuk uyum sağladıkları memnuniyetk tnüşahade edil- mektedir" diyorlar ve çocuk- ların eğitimine gerekli, 'kay- nak kitap' bağışı çağrısında bulunuyorlar. Islahevinde çeşitli kuruluş- lann bağışları ve bakanlığın gönderdiği kitaplardan oluşan bir kutüphane kurulmuş, an- cak çocukların derslerine yar- dımcı olacak kaynak kitapla- ra ihtiyaç var. Adresi çok basit. "T.C. Adalet Bakanlığı Çocuk Isla- hevi Müdürlüğü-Elazığ" diye gönderilmesi yeterli. Hemen kütüphanenin demirbaş liste- sine kaydedilecek. LISKUR SÜRÜCÜ KURSU HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ *Yenl smov Devreler: HaftaSonu: 6Nisan Halalçi: 8Nsan KADIKÖY (Sööûtlüçejme Camıi yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 Kartal 4. Asliye Hukuk Mehkemesi'nin 18/2/1991 tarih, 990/577 esas, 991/78 karar sayılı ilamı ile AKKOK olan soyadun, AKGÖK olarak düzeltilmiştir. CEMAL AKGÖK KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK HIZU GAZETECİ IVECDET OU.NIMET.'.. HSRElEflOEYPİM ?. SEHİM SEUEtJMlŞTİM SAYfLMAZSIhl ŞIMOİ JYİYM &KAZ POLAŞT/M & Ü l A ÇİZGİLİK KÂMİL MASAK4CI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GöKHAX GÜRSES \ <3ÜNI ... CâiifıNİP SvıSLeNDHc Dt»fE ANLA- De«i?eceK?_y«>o fruk GARFIELD JM D^FK TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 4 Nisan Ölürrnindcn sonra aziz Loyota. i \ _ N— — > • — > m >': CİZVİTUK KİMDBN , fS+1'OE SU&CIN, ISAIATMS LOYOUt, l SEÇİtAAİfn, tS21'D£,PAMPLONA') \ TOPAL 4CALAA/ /SPAtJYOL ASACEA . I ME&İK SAKMfÇn. OZELLfHUS / J ÇOK 6£ÇMEOEM Bl£ A4AĞA&I4M f DA *gUH£/tL uyGüiAMAlA/e"ADLI \ YUK £TK/ yAteATMAJ KirMSfA// rAi <aetfs'£ grie yotcıru/*: MPıu/fr ^ « * < r w tut/eMuş,iLK yöA/Enc KAYNAKLANIYOR?. CİZlfirLERİfiJ İUC yÖHETİC/Sl '/ SAirVA/l/*K£AJ X4BAlANAgAK 9/#:Ç£, DÜAfYA GÖRİ/ŞÜ £>E- I " HAI/A&MA S/eEA/ LOyOlA, , KATOLİKLeR A&IS/HPA gu- 54V İjOyOLA, OAHA SOM&9 r. PÖNI/ŞÜM0£ c/zt/fr TA - :/£/ oLMUşnı. yoKSı/uuK YE ESrr/MO£M ÇEÇMEKTBj >jy/uA/£ zoGc/AjpAo/ıe. c/z- UKL£/Zm.E mUfNMAKT4l>fli~ r ^^ CİMVIHV j ıH 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog