Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4NİSAN1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 KARIKATUR Tan Oral bienalde • Kültttr Servisi— Bulgaristan'da Gabrovo Uluslararası Mizah Bienali'nin onuncusu yapılıyor. Bir müze niteliğinde olan "Gabrovo Mizah ve Yergi Evi" tarafından düzenlenen bienal, dunyadaki birkaç büyük mizah şenliğinden biri sayıhyor. Şenliğin nisan başında toplanacak olan karikatur yanşması uluslararası jürisine, bu yıl gazetemiz çizerlerinden Tan Oral da çağnlı olarak bulunuyor. Sonuçların 20 mayısta açıklanacağı belirtilen karikatur yanşmasına katılan yapıtlar, Gabrovo Mizah ve Yergi Evi'mk sergilenecek ve bir albümde toplanacak. SERGİ Ağaçlara adanmış sergi • Kültür Servisi — Doğaya tutkun olan ressam Gulderen Bayraktar'm uçüncu kişısel sergisi Ümit Yaşar Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi 17 nisana dek görülebilecek. "Doğanm kirletilmesi ve doğal yaşamın yok edilmesı beni çok üzuyor" diyen sanatçı son iki sergisinde ağaçları, doğayı resimlerinde sunuyor. TOPLANTI \ayuuilardan demokrasi raporu • Kültür Servisi — 1988 yıhnda Henry Miller'm "Oğlak Dönencesi" adh kıtabının yasaklanması uzerine bir araya gelerek tıpkıbasımını gerçekleştiren yayınevlerinden bir bölumu kamuoyuna bir "demokrasi raporu" sundu. Ada, Adam, Ayrıntı, BDS, BFS, Boyut, Çınar, Dost, Hil, lletişira, Inter, Kavram, Kaynak, Kıyı, Oda, Öyku, Yaprak ve Yön yayınevlerinin katkılanyla gerçekleştirilen "demokrasi raporu"nu Semih Gemalmaz hazırladı. Basın Müzesi'nde dün düzenlenen bir basın toplantısında rapor hakkında bilgi veren Gemalmaz, amaçlarının "duşünce, ifade, basın-yayın ile ilgili hak ve özgürlük sorunundan hareketle Türkiye'nin siyasal, hukuksal yapısının bir fotoğrafını çekmek" olduğunu söyledi. Gemalmaz, "Türkiye'de siyasal iktidarı elinde tutan kesim, siyasal muhalefet ve ayrıca Türkiye'nin demokratik toplumsal muhalifleri birbirinden farklı, ama bir noktada birieşen öneriler getiriyorlar. Bizim raporumuz onların birleştikleri bu noktaya vuruyor. Bu uç kesime de eleştirel gözle bakıyoruz. Türkiye'de kesinlikle yeni bir hukuksal, siyasal yapılanma gereksinimi var" dedi. SİNEMA TÜRSAK kurucuları toplanıyor • Kültür Servisi — TUrkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'nın kurucular kurulu toplantısı 6 nisan cumartesi günu saat OÇJO'da Beyoğlu Beyoğlu Sineması'nda başlayacak. Kurulusu geçen ay mahkeme karajıyla kesinleşen TÜRSAK'm yönetım kurulu, bu toplantıda yapılacak seçimle belırlenecek. TÜRSAK Gırışımci Kurulu'nun tum kurucu uyeleri toplantıya çağırdığı bildirildi. Girişımcı kurulda Murat Karayalçın, Bülent Akarcah, Irfan Demirkol, Necmettin Karaerkek, Osman Kavala, Arif Keskıner, Zulfü Livaneli, Oğuz Onaran, Mahmut Tali öngören, Yavuz Özkan, Vecdi Sayar ve Bülent Tanla yer alıyor. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'nın 165 kurucusu arasında Ali özgentürk, Başar Sabuncu, Erden Kıral, Fehmı Yaşar, Orhan Oğuz, Zafer Par, Ismail Güneş, Şahin Gök, Şahin Kaygun, Naci Çelik, Ziya öztan gibi yönetmenler; Tür- kân Şoray, Tarık Akan, Kadir Inanır, Nur Surer, Şerif Sezer, Zuhal Olcay, Aytaç Arman, Rutkay Aziz, Gülsen Tuncer, Halil Ergün, Güler ökten, Genco Erkal, Macit Koper, Aslı Altan gibi oyuncular; Prof. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Oğuz Onaran, Prof. Cevat Çapan, Prof. özdemir Nutku gibi öğretim üyelerinin yanı sıra Güler Sabancı, Ishak Alaton, Besim Tibuk gibi işadamlan ile sinema alanında etkinlik gösteren belediye başkanları ve çeşitli partilerden milletvekilleri de yer alıyor. Modern dansm büyük ustası Martha Gmham'ı geçen günlerdeyitirdik Dansın illıaııı kaynağıydıModern dansın büyük ustası Martha Graham'ı geçen günlerde yitirdik. Ne mutluyuz ki, geçen İstanbul Festivali sırasında onu tanıma olanağımız oldu. Bu dünyadan bir Martha Graham geçti, ama bizlere sonsuza dek silinmeyecek bir ilham kaynağı bırakarak... GEYVAN MCMILLEN ~ Dans dunyası, modern dansm şartsız tek ismi, öncüsü ve de- hasıyla dansın gelişmesine bü- yük katkısı olan ustası Martha Graham'ı yitirdi. 97 yıllık yaşa- mında her gününü sanatıyla içi- çe geçiren, tüm yaşamım bu sa- nata adayan Martha Graham'ı unutmak mümkün değil. 1894 yılında Pennsylvania'da Irlanda kökenli bir ailenin ço- UNUTULMAZ YAPITLAR— Martha Graham 97 yıllık yaşamında, dünya dans türüne geçecek unatulmaz eserler üretti. cuğu olarak dünyaya gelen sa- natçı, ciddi olarak dans eğitimi- ne 1916 yıhnda Denishaw'ın okulunda Los Angeles'ta; Ted Shawn ve Ruth St. E>enis ile başladı. Yeteneğini fark eden hocalan, onu kısa surede toplu- luklanna aldılar. 1926'da Uk gosterisini sergileyen Graham'- ın danstaki kendine özgu hare- ket yeteneği hemen fark edilmiş- ti. 66 yıllık koregraflık yasamı- nm da başlangıcıydı bu... Bu uzun kariyer ydlannda sa- natçı, dunya dans lıteratürüne geçecek unutulmaz eserler üre- tirken kendi danslanndan yola çıkarak yarattığı dans teknigi ile modern dansın geiiçmesine bü- yük katkılarda bulundu. Kendi adını taşıyan New York'taki dans okulu, dünyamn dört bir yanından gelen dansçılarla do- lup taşmaktadır. Yaşamımn son günlerine ka- dar yaratıcı gücünü yitirmemiş ve bir yuzyıla yakın yaşamında arahksız üretebilmiş ender sa- nat çılardan olan Graham, bu- gün dans dunyasında ünlenmiş pek çok sanatçıyı etkisi altında bırakmıştır ve dansın yarattığı bir efsane olarak bizim bellek- lerimizden de hiçbir zaman si- linmeyecek tir. Ne mutluyuz ki geçen yaz İs- tanbul Festivali sırasında onu tanıma ve yetiştırdiği topluluğu izleme olanağımız olabildi. Bu dünyadan bir Martha Graham geçti ama bizlere son- suza dek silinmeyecek bir ilham kaynağı bırakarak... Kendisi bir litera - söyleşisinde şöyle demişti: "Ben yerımin en önde olacağına çok zaman önce karar verdim ve o yeri seçtim; hep de o yerde kal- dım..." Martha, seni asla unutma- yacağız... Muhsin Kut'un dün Edpa Sanat Galerisi'nde açılan sergisi 2 mayısa dek görülebilir Muhsin Çelebi'yle devr-i âlemFATMA ORAN Tabloian yurtiçinde ve yurtdışında çe- şitli koleksiyonlarda bulunan Muhsin Kut'un resım sergisi Teşvikiye'dekı Edpa Sanat Galerisi'nde 2 mayısa kadar izlenebilecek. 1964-69 yıllan arasında DGS Akade- misi Seramik Bölümü'nde okuyan Kut'- un, Uk sergisinı Taksım Meydanı'nda aç- uğmdan bu yana otuz iki yıl geçti ve bu- nu bugüne kadar kırk iki sergi takıp et- ti. Konulannı çokluk gezdiği,-gördüğü, yaşadığı yerlerden; kentlerden, sokaklar- dan, binalardan seçen Türk resminin Evliya Çelebisi diyebilecegimiz Muhsin Kut, uzun yıllar Avrupa'da ve Avustral- ya'da bulundu ve resimlerini sergiledi. "Deneyci ve meraklı" bir ressam olan Muhsin Kut'un Edpa'da açtığı sergide akrilik-yağlıboya ağırhkh son tablolan- nın yanı sıra zaman içinde yaptığı tab- lolardan örnekler de bulunuyor. Sergi davetıyesine bir tanıtma yazısı yazan Edpa Sanat Galerisi'nin yoneticisi Suna Gonen, yazısında, Kut'un amacı- nın dış görunüşu olduğu gibi vermek de- ğil, ona ait bir şeyi anlatmak olduğunu belirtiyor ve şöyle dıyor. "Konunun gös- terişli >a da çok sade oluşu Muhsin Kut için önern taşımaz: Dikmeden dar açı>- la uzaklaşan boş bir sokak ile bir bolu- mu ışıklı, bir bolumu golgeli bir duvar- cıktan mukemmel bir Venedik kenti res- mi çıkanr. Seçtiği konu ile >aptığı resim arasındaki baglantı tamamen Muhsin Kutvaridir." Kompozısyonları hep desen ağırhkh olan Muhsin Kut, belli bır rengin ressa- mı değil, çok az renk kullanıyor; renk- lerin tonlarıyla ilgili daha çok. Edpa'- daki sergisi, son yirmi beş yılda gezdi- ği, dolaştığı; yaşadığı, görduğü yerlerin izlerini taşıyor. Sanki küçük bir retros- pektif esprisinde. 'Tablo'nun boyutları konusunda da klasik ölçülere bağlı kal- mıyor Muhsin Kut: Bir bakıyorsunuz duvar boyu tablolar, bir bakıyorsunuz miniak. Konu nasıl gerektınyorsa, öyle. Kut, tabloian yaparken hiç 'insan' koymuyor içine. Nedenini sorduğumda, "Çttnkıi" diyor, "insan işin içine girdi mi çok başka sorunlar getiri>or >anın- da. O zaman anlatmak istedigim peyza- jın ya da başka bir şeyin kuvveti azalı- yor. İnsan, 'konu'dan rol çalıyor." Bu serginin bır ozelliği de Kut'un re- simlenni biriktiren bir koleksıyoncunun, 'özel' koleksıyonundan on dört tabloyu izleyicılerin 'bakış'larına sunması... Yaklaşık kırk tablodan oluşan sergi- de Muhsin Kut'un Avustralya'daki on bir yıllık fabrika deneyiminin bir küçük sekansı: Soğuk Hava Deposunun Kapı- sı, Paydos Saatı Çabuk 01, Soyunma Odası, Unilever'in Dış Görunüşu, Avustralya Pubları adlannı taşıyor. Kut'un her resminın bir adı ve yaşanmış- lığı var. ltalya, Venedik ve Munih'te bir tren geçidinin altı ise Kut'un ışık-golge bakımından pek keyıf alarak gerçekleş- tirdiği tablolar... Ayrıca Haliç'ten başlayıp Usküdar'- da biten bir İstanbul triptiğinin yanı sı- ra Eyup Sultan Köprusü, Kız Kuleleri, Haydarpaşalar, trafolu Ulus Mahallesi'n- den Boğaziçi tablolanyla Muhsin Kut'- un, Islam Çupi'nın bir spor yazısında "Eskilerden bugüne ne kaidı" anıştır- ması uzerine kafasında çakan bir kıvıl- cımla yaptığı Nuri Leflef Kundura Bo- yası tablosu, Edpa'mn 'ferahfeza' rrie- kânında izleyicilerini bekh'yor... Plastik sanat etkinlikleri • Kültür Servisi — Plastik Sanatlar Derneği'nin nisan ayı kültür etkinlikleri belirlendi. Etkinlikler kapsamında yarın saat 14.00 ile 16.00 arasında Cemal Reşit Rey Konferans Salonu'nda "Sanatçı Galerici Koleksiyoncu llişkileri" konulu bir panel gerçe kleştirilecek. Hüsamettin Koçan'ın yöneteceği panele konuşmaa olarak Özdemir Altan, Halil Bezmen, Haldun Dostoğlu, Ali Koçman ve Beral Madra katılacak. Uğurlu calıyor • Kültür Servisi— Piyanist, besteci Tuluy Uğurlu S nisan günü saat 16.00'da Boğaziçi Üniversitesi Murat Dikmen Salonu'nda bir resital verecek. Helsinki, Kopenhag ve Oslo Modern Muzik festivallerine katıldıktan sonra Istanbul'a gelen sanatçı, resıtalınde "Music From My Home" uzunçalarından parçalar seslendirecek. Türün'ün , canavarlan • İSTANBUL (ANKA)— Cemil Şiııasi Turun'ün "Noisy Velet Canavarlan" isimli resim sergisi S nisan cuma günü Töbank Sanat Galerisi'nde açılacak. 2 Mayıs gunüne dek sürecek sergi, cumartesi ve pazar hariç haftanın diğer gunlerinde saat 10.00-18.00 arası gezilebilecek. BUGÖN • Hasan Âli Yücel anılıyor. Olumunun 30. yıhnda Hasan Âli Yucel'i anma toplantısı Mehmed Kemal, Mehmet Başaran ve Sami Karaören'in katılımıyla saat 16.00'da Taksim Ataturk Kitaplığı'nda gerçekleştırılecek. bugün bilsak 4NİSAN PERŞEMBE: 19.00"TurtaycdcSanayi ve Ticarctın Yapısı veTukcticinin Korunması, Kavraraı" Tcvfık ÇAVDAR, Orhan SİLİER, Mustafa SÖNMEZ, Scdat ÖZKOL Görsd Sanat Atölyeleri Mchmci GULERYUZ yöncümindc (Pcr. - Cum.) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) 12.00-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kat) 15.00-18.00 HeavyMcıal 18.00-24.00 Rock Kramp bilsak, sırasclviler cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99 Galerİ . Atelye TESVİM1E SANAT ı GM.ERISI! EROL KINALI Resim Sergisi 5 Nisan-30 Nisan 1991 Abdi Ipekçi Cod. 44/1 Tejvildy» Tek 141 04 58 Faıc 146 67 68 San* A EDPA AÜTBkstilbwk Sa Gatarisi MUHSİN KUT Resim Sergisi 3 Nisan-2 Mayıs Hihrn Gcrad* Cad. 126 TaarHüy* T*l 136 12 71 GORBON SANAT GALEKfSr SABAHATTİN ŞEN RESİM SERGİSİ 2 Nisan - 4 Mayıs 1991 Bi+dil CMtdev MM A ERENKOY 1S0 0 AKYAVAŞ ARAT GÜLERYÜZ KOMET ÖNSOY SEZER Galeri Nev MaçkaC. 33/B13167 63 GENCAY KASAPÇI Resim Sergisi 21 Mart-12 Nisan »yt»r C»d NH Ap». 24"6Le»CTil 169 M 14 MUZAYEDE HEYECANI DEVAM EDİYOR... /3tf. MUZAYEDE 7 NİSANPAZAR İSTANBUL HİLTON OTELİ 300 ÇEŞÎT NADİDE ANTÎKA ESERLER Sattşa sunulanlar 5-6 Nisan günleri galerimizde sergilenecektir. A.Ş. EYTAM CAD. NO. 16 NİŞANTAŞl/İSTANBUL Tel: 131 44 65 - 130 74 82 - 141 47 76 - 141 40 48 ATLAR... Heykel Sergisi 4 Nisan 4 Mayıs'91 (0 ö) t C ı 6/7 |$M TlyHrnu Vk»ı| Elmad>i 132 59 50 tJMİT YKŞAR S&NAT GALERİSİ GÜLDEREN BAYRAKTAR Resım Sergisi 29 Mart-17 Nisan Tarkoı Çıkıruzı. Yap*ur Han K 1 No 27-34 B«yo»u 144 96 33 N u r c a n P e r d a h ç ı RölyefveHeykdSeıgisi 1 29Husanl991.UW-18M (Pazargûnkndışmd3) ft onca iVtodern Sanat Galerisi - >^5 . V^likonağıCaddesıNo !17'2Nışantaşı istanbul Tfel 130 39 80 2 3CNısanl9Oi 1100 1800 iPazaıguııfcndısmda) isuklalCaddesı 141 6eyoğtu4stanbul lei 1521698 Resim Sergisi EKREMKAHRAMAN C A R A N T l S A N A T C A L E R I S I Resim Sergisi • 27 Mart-6 Nisan "91 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Kuçuk Salon Sergi Saatlen 11 00-19 00 GaUn pazflr gunlen kapatıâır ARKEONSANAT GALERİSİ SÜREKLİ ÇAĞDAŞÖZGÛNBASKI SERAMİK, HEYKEL YAĞU BOYA TABLOLAR SATÇMERKEZ1 ISKLU ( »D. U (MTTAtOV TH. li« C J: SAHFA SANAT GALERİSİ İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU 2 N'san-7 Mayıs Espas Sarkaç ve Tik Resım Sergisi In amur Cad Yeşilçımen Sok No 91 Besıku$'IST 159 72 55 /galens DEMET YERSEL Resim Sergisi 14 Marl-21 Nisan 1 Lnant Sukjn Sok, No 14 Ttt 170 03 62 TEM SANAT GALERİSİ FEVli KARAKOÇ Resim Sergisi l9Mart-13Nis«ı199l 1 NİSAN / 24 NİSAN -HESIM SERCIST EMLAK BANKASI Sanat Galensı Turuiı Hılmı Cad No A N K A R A 104 HAYRİ KARAY Heykel Sergisi 3-27 Nisan 1991 ARTİSANIsfcele Sok No: 3 Ortaköy 159 51 55 BURHÂNTEMEL1 RESIM SERGİSİ 16 MAmi 3 NİSAN 1991 SanmıPaıa Pontw»noı«; I M A G I N = CLASSICCD&MC JAZZ ROCK POP Ho(ep Iş nanı btıkkjl Cad 140/95 BEYOĞLU (Ses 1885 Tıyatrosu Pasdf) GALERİ LEBRİZ ÇE5İTLEMELERI Avrtl Arbaş Aydın Ayan Gevher Bozkurt İbrahlm ÇaUı Eren Eyüboğlu Leyla Gamsız Nedim Günsür Nurl İyem Feyha Kısakürek Edlp H. Köseoğlu Orhan Peker Hale Sontaş Burhan Uygur Eşref Üren 25 Mart • 25 Nisan EyUm Cad Açıkhtvt Apt 16 Nt«<nMı 140 22 82 146 97 38 • 132 64 26 VİNCj ADNAN TURANİ 28 Mart-25 Nisan 1991 Tefvtkıye (Comı CKkas») IMamur Yolu Günol Apt tel 113 06 1«-160 X 77 N İ S A N U S E L AYDINÇmı, Porselen ( E M CA L I Ş SEVİH KIZILCANSuiuboya IRFAN FEHMI ÖZCANLIYajlıboya EMLAK BANKASI Sanat Galerisi Bılyo: Sok Yenı Hın 4 / 2 Tunel • B e p i l u Tel IS2 6 00 (Soj Pmrua-Cımncslosmöaherpr 1100 I*OOaadRiınsnlıpzMir) BURHAN DOĞANÇAY Fotoğraf Sergisi 6 Nısan-13 Mayıs 1991 1600 DERİHOD KÜLTOR MERKEZİ S l h ı l y o l u B e i k i r d C f l t r D u r < k K l Z İ < « } m e İ S T A N B U L Vfb Pazaı doM herj^jn 1« Offa koOat opğız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog