Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/6 TELEVÎZYON-RADYO 4NÎSAN1991 05.28 Açılış - Açıköğrerim 07.00 Haberler 07.05 Gün Başlıyor 09.00 Haberler 09.05 Susam Sokağl Programın hedeflerı başansızlık karşısmda yılmama. yardımlaşma. okul - tcncflüs. besinlerin ışlevlen. sebze ve rneyvcnın'lanılımı. ılışki tcnmlcri. vücut parçalarıdır. 09.35 Kadin Saati Hanımlar İçın adlı bölüm yayımlanıyor. 10.00 Haberler 10.15 Arkası Yarın: Kuğu Mercedesevden kaçmaya karar vcrır. Ama babâsının isieğı üzerıne bu kararını erteler. 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dershanesi Akış içerisinde I I.IK). \2 (X) vc I.V00 saatlcrınde haber bülleni yayınlanacak. 15.00 Cençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası: Kolej - Paşabahçe 16.30 Köy Kuşağı 17.00 Haberler " 17.15 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 18.00 Haberler 18.10 Gençlik Konserleri 18.30 Merhaba Çocuklar 18.40 tftara Doğru Programın Kuran-ı Kerim bölümünde Hafız K;ıdır Temel Fecr suresıni okuyor 19.25 Belgesel: Ön Asya Türk Beylikleri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor Günün spor olaylan ekrana getırilıyor. 21.00 DİZİ: Cassidy Charlie babasından kalan mirasın esrannı (,wmek ıçin oğlu Josh"la beraber Avustralya'ya gıder. 22.00 Ramazsm Özel Programı: Programda "Tanzimat Tıyatrosu'nda olduğu gıbı abarlılı oynanan bir melodram oynanıyor. 22.45 Belgesel: Altaylar 23.25 Haber Program: Gündem iAkıj ıçemmde 24.00'te haber bülıenı yayımlanacak). 00.30 Toplu Müzik Programı 01.00 Kabare Güler misin Ağlar mısın? 02.00 Türk Mimarisi 02.45 Bir Solist 03.00 Belgesel: Ege'ye Lzanan Külrür 07.58 Açılış • Okul Televizyonu 10.45 Açıköğretim 12.15 Kapanış 18.00 Açılış - Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Vıctor. Ashley'ın nerede oldugunu oğrenmıştır. Doktor Lasıter in onu görmesine izin \ermemeMne rağmen bir yolunu bularak Ashley'ın odaMna gıdcr. T9.03 Haberler 19.20 Haftanın Sohbeti 19.40 Avrupa'dan Futbol 20.30 Yerli Belgesel: Türk Fotoğraf Sanatı 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Gençlerle Beraber 22.00 Haberler \e İngilizce Haberler 22.30 Sahneden ı Bugun ko^esındc) 23.10 Gece Konseri 24.00 Kapanış II 19.59 Açılış - Dizi: Ruth Rendall Hikâyeteri Annın kaybolu^u ıle ılgılı polıs soru$ıurmaM sürmektedir Ancak ölmuş olmasına rağmen bütün ku>kular odayı kiralayan GoolTemith üzerinde yoğunla^mıştır 20.55 Müzik: VVired Show 21.10 Belgesel: Keşifler Dünyası Bu bolümde yaratKihklan. insiinlara yararlı olacak ıcatlar yapmak için kullanan, günümüzûn mucıllerı ve ılgınç buluşUn ıncelenıyor. 22.05 TV'de Sinema: Rapsodi •.ülunlarda) (Aynntılı bilgı yandakı 23.35 Kapanış 13.59 Açıhş - Okul TV ve TV Dersanesi 19.05 Arkası Yann: Hayat Ağacı 19.45 Melodi 20.00 Açıköğretim 22.10 Belgesel: Vahşİ Amerika Insanlar. medeniyete ulaşmak icin \ahjı ruışvanları yok eımekledirler. Oysa doğal denge onları koruyarak sağlanacaklır. 2 2 . 3 5 DİZİ: K ü ç ü k D o k t o r D o o g i e . altı yaşından beri aralığın ilk hafniMnda babası\la >ıllık balık avı yolculuğu yapmakladır. 23.15 1 Numara-Kapanış Tekrar program 19.00 Açıhş - Haberler 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedefleri: Doğal çevre. akrabalık lerminolojısi, \ücut parçalan. ılışki lcnmleri. benzerlikler. yaratJCilık. kalıp sözcükler. lyi geceler, ıpuclarından tahmındebulunmaa. 1-6 saymadır 19.50 Türkçe Dil Dersi "Okuyalım KonuşalınT 20.15 Kadın Saati "ÂileÇevresT 20.40 lftar Programı Tasavvuf müzığı ile başlayan program. hadıslerden öğütler \e Yunus'lan şiirler ile devam ediyor. Dini bilgilcr bolünıüyle sona eriyor. 20.55 Bir Solist 21.15 Arkası Yarın: Küçük Hanım 21.50 Gönül Sohbetleri 22.00 Haberler İngilizce ve Almanca Haberler 22.35 Spor 23.05Belgesel: On Asya Türk Beylikleri Malazgırt savaşı ile Anadolu'ya verleşrneyc başjayan TürkJerın. Anadolu birliğini kurmaiari konu edilıyor 23.30 Türk Sanat Mflziği 24.00 Belgesel: Fotoğrafçılık Sanatı Türk lotoğraf sanatçımn bajlangıcından günumüze gelışıminı zaman zaman belgelerle ve foloğraflarla aktarmaya çalışan program. 00.25 Meddah ] 00.55 Babam ve Biz - Kapanış 13.00 Haberler 13.05 Çizgi Film: Transformers 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 15.05 Haberler 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberİ 17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular ~ 17.30 Çizgi Film: Zıpzıplar 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Eşek Şakasi Gızlı kamera şakalan. 19.00 Komedi Dizisi: Muhteşem Ikili 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Molly 20.35 DİZİ: Özel Savaş (Bugün kdşesinde) 21.35 Orhan Boran'lı Dakikalar 22.35 Haberler 22.40 Sinema: Geçit (Bugün köşcsmdo 00.10 Sugar Ray Leonard ve Boks 01.50 Haberler - Kapanış TRT-Magic Box davası sonuçlandı TRT'nin hakaret gerekçesiyle açtığı davada Magic Box beraat etti. ANKARA (AA)— TRT'nin, kuruma yayın yoluy- la hakaret edildiği gerekçesiy- le açtığı davada, Magic Bo.x ve Zaman Gazetesi beraat etti. Ankara 2. Asliye Ceza Mah- kemesi'ndeki dünkü duruşma- da, TRT avukatı, Zaman gaze- tesinde, Turan Akköpriilii im- zasıyla yayınlanan yazırun ku- ruma hakaret niteliği taşıdığı- m iddia etti. Savcı îse hakaret niteliği ta- şıdığı öne sürülen yazıda, suç unsurlanrun oluşmadığını be- lirterek, sanıklann beraatini istedi. Mahkeme, bu görüşe katıla- rak, Magic Box Genel Müdü- rü Mehmet Turan Akköprülü ve Zaman Gazetesi Sonımlu Müdürü Servet Engln'in bera- atini kararlastırdı. Magic Box Genel Müdürü Mehmet luran Akköprülü- nün, Zaman Gazetesi'nde ge- çen temmuz aymda yayuıtanan demecinde, "Biz yasal kurulu- şuz. Kuliiplerie anlaşma yap- tık. TRT ile kesinlikle rekabe- te ginnedik. O rekabet saydı vc ahlaki normların dışındı çalışü" şeklinde sözler yer alnuştı. TRT, yazının, yayın yoluyla kuruma hakaret niteliği taşıdı- ğı gerekçesiyle Akköprülü ve demeci yayınlayan Zaman Ga- zetesi sorumlu müdürü Servet Engin hakkında suç duyuru- sunda bulunmuş, savcılık, sa- nıklar hakkında, Uç aydan bir yüa kadar hapis cezası istemiy- le dava açmıştı. TV3 SİNEMA TARİHİNDEN BİR YAPRAK 22.05 50lerin'klasik müzik'modası TAYLOR BAŞROLDE — ElizabethTaylor, "Rapsodi'de22 yaşının lüm güzelliğiyle ekrana gele- cek. Fılmin erkek oyuncusu Vittorio Gassman ve John Ericson R a p s o d i (Rhapsody) / Yönetmen: Charles Vidor / Oyuncular: Elizabeth Taylor, Vittorio Gassman, John Ericson, Louis Chalhern, Michael Chekhov, Barbara Bates, Celia Lovsky^ Richard Hageman / 1954 ABD yapımı / 116 dak. TV Servisi — Biri ateşli bir îtalyan kemancısı, öbürü utan- gaç bir Amerikalı piyanistin aşkları arasmda duraksayan zengin ve güzel bir Amerikalı genç kızın öyküsü. "Sinema Tarihinden Bir Yap- rak" bu akşam klasik müziğin eşlik ettiği görkemli bir melod- ramı karşımıza getiriyor. "Gil- da", "Kapak Kın", "öldüren Aşk" gibi fılmleriyle anımsanan ve nimlerinde müziğin hep önemli bir yer tuttuğu Macar kökenli sinemacı Charles Vi- dor'un yönettiği bu füra özellik- le 1940 ve 50'lerde moda olan ve klasik müziğe dayalı duygusal öykülerin tipik bir örneği. Sinema tarihi açısından pek önemli olmayan film yine de de- ğisik açılardân çekici. Elizabeth Taylor'ı bu Technicolor filmde 22 yaşının tüm.güzelliği içinde izleyeceğiz. Hollywood'da kısa bir süre çalışan büyük Îtalyan oyuncusu Vittorio Gassman ve Hollyvvood semalanndan kuy- ruklu yıldız gibi geçip giden ya- kışıklı John Ericson fılmin er- kek oyunculan. Ancak bu este- tik ve parlak filmin temel öğe- lerinden biri kuşkusuz Rahma- ninof ve Çaykovski'nin müziği. Özellikle ilkinin piyano, ikin- cisinin ise keman konçertoları- m dönemin iki büyük virtüo- zundan Claudio Arrau ve Mic- hael Robin'den dinleyeceğiz. RADYOLAR R A D Y O 104.55 Açılış, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Turkûler geçidi. 05-30 Şarkılar \e oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haberler. 07.05 HCT şey bizler ıçin. 07J0 Haberler. 07.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istekleriniz, seçtiklerımiz. 09.35 Reklamlar. 09.40 Arkası ya- rın. 10.00 Haberler. 19.05 Onuncu saal. 11.00 Haberler. USS5 Reklamlar. 12JX) Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gunü yaşarken. 1235 Reklam- lar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 - 19.00 Bölgesel yayın, iftar programı ve reklam- lar. 19.00 Haberler. 19.30 Solistlerden secmeier. 20.001yi uykular çocuklar. 20.10 Turku ler geçidi. 2O40Şarkılar21.00 Haberler. 21.05 Ha- fif müzikJ1J0 Beraber ve solo şarkılar. 22.00 Erkekler topluluğundan türkuler. 22.30 Kuçük konser. UM Haberler. 23.15 Gecenin içinden.C) 00.55 Gunun haberlerınden özetkr. 01.00 Prog- ram ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayım. 03.00 - 04J0 Sahur programı. R A D Y O Z 07.00 Açılış. program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. OSJOtki Solistten Şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesı. 09.20 Edebiyatçı- lanmızdan gezi notları. 09J5 Çeşitlı müzik 10.00 Sazlardan Mikrofona 10^0 Bir bebek buyüyor. 16.40 Türkçe sozlu hafif muzik. 11.00 Haber- ler. 11.05 Okul radyosu. 1U5 Hafif muzik. llOOAçıkiamalı Klasik Koro. 12J0 Türkuler ge- çidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 tyı insan iyi vatandaş. 13.45 Şarkılar. 14.08 Ya- b'ancı dil dersi. 14.45 Gençlik korolan. 15.00 Ha- berler. 15.05 Tunzm deyince. 15J0 Turk halk cal- gılanndan ezgiler. 15.40 Arkası yann. 16.00 Okul radyosu. 16.30 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi. 17.30 Minyatur muzik. 18.15 Tn-atro Dünyasından. 19.00 Haberler. 19J0 Hafif müzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45Turkçe sözlu haHf müzik. 21.00 Kuçuk ko- ro. 21J0 Iki solistten türkuler. 22.00 Gece kon- seri 2230 Şarkılar. 22.45 Bir roman / bir hikâ- ye. 23.00 Haberler. 23.15 Türkuler geçidi. 23.40 Hafi: muzik. 23.55 Muzığe ö\gü. 00.55 Günun haberlerınden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Acüış, program ve haber- ler 07.05 Gune başlarkcn. 08.00 Sabah içın mü- zik, 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muziklı dakikalar. 11.00 öğleye dogru. 12.00Haberler. 12.15 Latin dünyasından. 12.45 Gunun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Atmos- fer. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz dunyası. 17.00 Haberler. 17.15 Disko dünyasındajı. 18.00 Haf- tanın plaklan. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 TRT Dışı Mali Destekle Hazırlanan Program. 20.30 Bir konser. 22.00 Haberter. 22.15 Perşem- benın getırdiklerı. 23.00 Genç solistler. 24.00 Ge- ce ve muzik. 0035 Günun haberlerınden özet- ler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş. program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 07J0 So- listler geçidi. 08J» Türkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar 09.30 Türkuler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahm getırdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türkuler. 11.20 Şar- kılar 11.35 Beraber ve solo türkuler. 12.00 Ha- berler. 12.05 Muzik bahçesi. 13.00 Solısıler ge- çidi. 13.30 Yurdun dört bucagından. 14.00 Ha- berler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14J0 THM Kadınlar lopluluğu. 15.06 Sizin için sectiklerı- miz. 16.00 Haberler. 16.05 Kadınlar topluluğun- dan türkuler. 1630 Şarkılar ve oyun havalan. 17.60 Haberter. 1745 Ezgi kcrvam.n3« Erkekler faslı. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Solistler geçi- di. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBULT 8A, P , ram. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatın tçindea. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lşte Saz tşte Söz. Solist: Türan Engın. 1130 Bir Solist Da- vt Gilmouı. ir08 İstekler 13.00 Türkçe Sozlü Hafif Müzik. Solist: Ajda Pekkan ve 5 Yıl önce 10 Yıl Sonra. 13.15 Ogleden Sonra. 14.15 Bir Top- luluk. Van Halem. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Erol Evgin. 15.10 Guzide Kasacı'dan Şar- kıUr. 15.25 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Söz- lü Hafif Müzik. 16.00 Süpersonic Programı. 17.00 Muzik Dagarciğı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Kapamş. POLİS TÜRKİYE , . v f , ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 0830 Yol Durumu. 0835 lşte Saz lşte Soz. Solist: Turan Engin. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Duru- mu. 0935 Semra Ersoylu'dan Şarkılar. 0955 Ha- va Durumu. 10.00 Hayatın Içinden. 11:00 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Erol Evgin. 11.25 Hül- ya Süer'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Sectikleriniz. 1235 Türkçe Sozlü Ha- fif Muzik. Solist: Esmeray. 13.15 ÖŞleden Son- ra. 14.15 Türkuler Geçidi. 14.45 Yol durumu. 1430 Samıme Sanay'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberlen. 16.15 Müzik Da- ğarcığı. 16.45 lclal Akkaplan ve Coşkun Gök- ten Türkuler. 17.05 Türkçe Sozlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. VEFAT Yanya eşrafından merhum müşir Alopluzade Yusuf ve merhume Alopluzade Refıa'nın oğulları; merhum Ahmet Hilmi, merhum Emin, merhume Hamide Alopluzade'nin kardeşleri; merhume Huriye Akün ve Fethiye Özveren'in enişteleri; merhum Esat özveren ve Dr. Nedim Akün'ün bacanakları; Leman Dorsay, Hakkı Sevand ve Cem Kapancı'nın kayınpederleri; Kerem Kapancı, Gökhan ve Ece Dorsay ile Sırma ve Ebru Can Sevand'ın dedeleri; Atillâ Dorsay, Aylâ Sevand ve Ayşe Kapancı'nın babalan; Rahime Dorsay'ın sevgili eşi 1 DDY Emekli Mtifettişlerinden HUSEYIN AVM DORSAY vefat etmiştir. Cenazesi 4 Nisan Perşembe (bugün) öğle namazında Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacaktır. AİLESİ TEORISOSYAÜST PARTİ VAYIN OflGANI 16. SAYI ÇIKTI Nuruosmanıye Cad No 19 3 34410 Cagaloglu-lsianbul Tel: 513 83 52-53 ORTADOGU VE KURT HAREKETI Mehmet Bedri Gültekin Kürt Ultısal Hartketi vt Halkların Birliği Ender Helvacıoğlu Amerikan Saldırısına Karsı İkind Cephe: Zonguldak-Botan Musul'Kerkük Senaryoları ABO'nin Kürt Sorununa Bakışı Doğu Perinçek 6az«t*<İIİk V* G«r<«k kfkl • ilhan Kırıt kt- •avutluk'uı Dvaü v« Bugüaü • Mahmut Çığdemal Y««id«« Kaba- raa Özackilik • Cemşıd Bender Efsan«l«r Düayasıada Sümarlor v« KürtUr • Ruhsar Şenoğlu Zosguldak Mü(ad«l«tiad« KadMİar Mao Zedung'un Tûrkiye'de Yayımlanmamş Bir Makalesi BSrokrathnı v« Dogmatizm ÜıarİM TRT-SHP dava§ı • ANKARA (AA) — TRT Özel Kalem Müdürü Nevzat Balım'ın, kendtsine hakaret ettiği ve tartakladığı gerekçesiyle SHP Muğla Milletveküi Musa Gökbel aleyhine açtığı 50 milyon liralık tazminat davasına başlandı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlayan dünkü duruşmada, Bahm'ın avukatı, Gökbel'in, SHPTi milletvekillerinin genel müdürlük makamiıia zorla girerek özel kalem müdürüne hakaret ettiklerini, bu arada Gökbel'in Balım'ı tartakladığını öne sürdü. Gökbel'in avukatı Şahin Mengü ise Musa Gökbel'in, SHP milletvekillerinin TRT'yi ziyaretleri sırasında, Balım'a karşı herhangı bir hakaret ve darp fıilini gerçekleştirmediğini ileri sürerek, "Önümüzdeki duruşmalarda, olay günü orada bulunan gazetecilerin de dinlenilmesini isteyeceğim" dedi. Mahkeme başkanı, davacı Nevzat Bakrn'ın önümüzdeki duruşmada dinlenilmesini ve taraflara delillerini sunmaları için süre verilmesini kararlastırarak duruşmayı başka bir güne bıraktı. ZDF toplantısı IstanbvîlVla • ANKARA (Mak Ajans) — Alman ZDF Televizyonu'nda yayımlanan "Avrupadaki Komşularımız" programı için, yılda iki kez yapılan toplantılardan olağan ilkbahar toplantısına bu yıl TRT evsahipliği yapacak. 1991 ilkbahar toplantısı 6-11 mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilirken, bu toplantıda 1992'de yapılması düşünülen program değişiklikleri karara bağlanacak. Bu amaçla TRT aynı programa katkıda bulunan 6 ülkeye (Yugoslavya, ttalya, Portekiz, Ispanya, Yunanistan, Almanya) davetiye göndererek çağn UGUN m Sahneden TV2 22.30 Programın bu bölümünde Gaziantep Şehir Tiyatrolan'nın faaliyetlerine yer veriliyor. Oyuncularla, seyircilerle ve yönetmenlerle yapılan rörx>rtajlardan sonra Haldun faner'in Vatan Kurtaran Şaban ile Becerikli Kangunı adlı çocuk oyunundan görüntüler ekrana gelecek. • Hattanın Diztsı: özel Savaş Star 1 20.35 Bu yeni macera dizisinde genç ve güzel Lucinden Smith'le, aristokrat -bir tngiliz ailenin oğlu olan Edward, duygusal bir ilişkiye girerler ve beraber yaşamaya karar verirler. Ray Alchin'in yönettiği dizinin başrol oyunculan Nigel Havers, Werner Stocker ve Andrew Clarke. • Sinema: Geçit Start 22.40 Alain Delon bu kez bir savaş öyküsünde ekrana geliyor. Rene Mazor'un yönettiği filmde ayrıca Chiristine Boisson ve Jean Moreau başrol oynuyorlar. Cumhuriyet kitap kulübü T A K S I T L E KİTAPV E R 1 Y O R DİLEYEN HERKESE^ 8 AY VADELİ SEÇKİN YAZARLAR ÜfMLÜ YAPITLAR 'AFA YAYINLARI CAN YAYINLARI • l ALTIN b BİLGİ KÎTAPLAR YAYINEVİ ÇINAR YAYINLARI CEM YAYINEVİ ONUR YAYINLARI ÇAĞDAŞ YAYINLARI PAYEL YAflNEVI REMZİ KITABEVI TOROS YAYINLARI 400 seçme kitap Elden teslim (') Sadece Istanbul İt sınırları içinde. Bir telefon yeterlı TELEFON : 512 05 05 / 516 1991-92 Oğretim Yılı Kayıtlanmız Başladı 14 Nisan'a kadar kaydı alınan öğrenciler 24 kişilik sınıflara yerleştirilecektir. DBS ve KYT uygulamalan 6-7 Nisan Giriş kartı alınız. 24 KİŞİÜK SINIFLARDA HAZIRLANMAK AYRICALIKTIR Bakırköy: İstanbul Cad. Morsümbül Sok. No: 1 Tel: 583 65 49 • 542 92 93 Şehzadebaşı: Gençtürk Cad. No: 63 Tel: 522 75 7 4 - 5 1 9 47 28 Kadıköy: Attıyol, Halitağa Cad. No: 17 Tel: 337 86 60 - 337 86 61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog