Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 NİSAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Aksu, Nokta'dan 100 milyon istiyor • ANKARA (AA) — Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, haftalık Nokta dergisinde yayımlanan bir haberde, "Kişilik hakkına saldırıda" bulunulduğu gerekçesiyle 100 milyon liralık tazminat davası açtı. Içişleri Bakanı Aksu'nun avukatı Tevfık Ensari, Nöbetçi Asliye Hukuk Hâkimliği'ne verdiği dilekçede, derginin 17 rnart tarihli sayısında yer alan ANAP tstanbul il kongresi ile ilgili haberde, "Semra özal'a suikast ihbarı yapıldığı halde Içişleri Bakanı'nın gerekli tedbirleri aldırmadığı, bakanın içeriye militan soktuğu ve ortalığı karıştırdığı" iddialanna yer verildiğini hatırlattı. Ensari, bunlann tamamen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu kaydetti. İHD'den genel af kampanyası • tZMtR (Cumhuriyet Ege Biirosu) — Şeker Bayramı'ndan önce genel af yasasının çıkartılması için İHD Izmir Şubesi kampanya başlattı. İHD Izmir Şubesi yetkilileri, dernek, sendika, siyasi parti yöneticileriyle görüserek kampanyaya destek sağlayacaklannı açıkladılar. İHD Izmir şubesi yönetim kurulu adına açıklama yapan avukat Şennur Akkaya ve Sema Pekcan Adalet Bakanlığı'nca sürdürülen cezalann teciliyle ilgili çahşmaların inandırıcı olmadığını belirterek "Siyasal iktidar hazırhklarını yaptığı anti terör yasasıru kamufle etmek ve sessiz sedasız çıkarılmasını sağlamak için aynca politik yatınm kaygılanyla infaz ertelemesi ' biçiminde cezaevlerini boşaltacağını ilan etmektedir. Bu ilan samimi olmadığı gibi adaletin aldığı yaraların sarılmasının çözümiı de değildir" dediler. Anayasa için komisyon • ANKARA (AA) — Türk Parlamenterler Birliği Genel Baskanı Hasan Korkmazcan, anayasa değişiklikleri için 'partiJer arası bir komisyon' kurulmasını önerdi. Birliğin genel yönetim kurulu toplamısında konuşan Korkmazcan, anayasa değişikliği konusunda çeşitli kuruluşlarca somut önçriler ortaya konulmaya çalışıldığını, bunların tartışmaya açılmasırun çözüm için önemli bir gelişme olduğunu bildirdi. Gürdere: Af mutlaka çıkacak • ANKARA (UBA) — ANAP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gürdere, affın bayrama yetişmeme ihtimali bulunduğuna dikkat çekerek cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüleri uslu durmaya çağırdı. Metin Gürdere, ceza tecil şeklindeki affın mutlaka çıkarılacağını, kamuoyunun da buna hazır olduğunu ifade ederek "Başbakan tecillerin bayrama yetiştirilmesi konusunda iyiniyetli bir yaklaşım gösterdi. Bunu gerçekten istedi. Ama parlamenter demokrasilerde bazı şeyler yavaş yürüyor. Adııan Şen yargılandı • BURSA (Cumhuriyet Börosa) — Fenerbahçe kulübünün eski başkanlanndan Ali Şen'in pğlu Adnan Şen (26), "adam öldflrmeye tam tesebbüs" suçundan tutuksuz yargılanmaya başlandı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Uludağ'da meydana gelen olayı anlatan Şen, tartıştığı Bülent Sorgün ile mücadele ederken Sorgün'ün elindeki silahın ateş alarak kendisini yaraladığını savundu. Songün de mahkemeye gönderdiği dilekçesinde, kendini vurduğunu yineleyerek şikâyetinden vazgeçtiğini söyledi. Duruşma 7 mayısa ertelendi. Adalet Bakanlığiy Özal'laANAP'ın isteklerini dengeleyecek taslak arayışında Tecil karmaşaya dönüştüözal Devlete karşı işlenen suçları da içerecek bir tecil yasası taslağı guriu Tecilin kapsamı henüz belirlenemedi. Özal'ın istekleriyle hazırlanmasını ve tecilin kesinleşmemiş ANAP'ın görüşleri arasında bir denge hükümlere de uygulanmasını istiyor. sağlayacak taslak hazırlama çabasmda. ANKARA (Cumhuriyet Bıi- rosu) — Cezaların tecili ile ilgi- li çalışmalar Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Akbulut ve Adalet Bakanı Oltan Sungur- lu'nun farklı görüşler ortaya koymalan nedeniyle tam bir karmaşaya dönüştü. Cumhur- başkanı Özal, devlete karşı işle- nen suçları da içerecek bir tecil yasası taslağı hazırlanmasını is- terken tecilin kesinleşmemiş hu- kümlere de uygulanması isteğin- de diretiyor. Bu koşullarda ça- lışmanın bayrama yetişemeyece- ğine kesin gözüyle bakıhyor. Başbakan Yıldınm Akbulut ise ANAP grup yöneticileri ile yaptığı görüşmede, üyelerin tu- münün tecile karşı çıkmaları ve devlet aleyhine işlenen suçlar konusunda tepki göstermeleri üzerine devletin aleyhine işlenen ve anayasanın 14. maddesi gere- ğince af kapsamı dışında tutul- ması görüşünde olduğunu bil- dirdi. Kesinleşmemiş hükümle- re tecilen uygulanması konusun- da görüş belirtmeyen Akbulut1 un tecil kapsamına girecek suç- lara ilişkin Özal ile ters düştü- ğU belirlendi. Adalet Bakanlığı da henüz te- cilin kapsamını belirleyemedi. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu1 nun, Cumhurbaşkanı Özal'ın is- tekleri ile ANAP grubunun gö- rüşleri arasında bir denge sağla- yacak taslak hazırlama çabasm- da olduğu bildirildi. Tecil taslağının kapsamı yarın toplanması beklenen Milli Gü- venlik Kurulu'nda yeniden göni- şülecek. Milli Güvenlik Kurulu1 nun önerileri de dikkate alına- rak hazırlanacak olan taslak, daha sonra Bakanlar Kurulu'n- da tartışılacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Gökhan'Ma- raş, prensip olarak affa da, te- cile de karşı olduğunu belirterek "Grup baskanvekiUerimiz ve yö- neticilerimiz de dahil grubu- muzdan en az 250 millervekili tecile bu biçimiyle karşılar" de- di. Gökhan Maraş, affın, hukuk sistemini yerine oturtamamış, geri kalmış ülkelere mahsus bir uygulama olduğunu, tecilin ise infaz müessesesini zedeleyeceği- ni söyledi. Maraş, Cumhurbaş- kanı Özal'ın başbakanlığı döne- minde af uygulamasına karşı çıktığını anımsatarak "Cumhur- başkanı Özal o zaman affın hiç- bir şeyi çözümlemeyeceğini söy- lemişti. Af yerine tnfaz Yasası'nda düzenlemelere gidil- di. 60 yıllık cumhuriyet döne- minde 40'a yakın af yasası çık- tı. Hiçbir yere varılamadı" de- di.Maraş, İnfaz Yasası'nda yapı- lan düzenleme ile 30 yıl ceza alan kişinin 18 yıl hapis cezası yattığını ifade ederek "Zaten ce- zalann caydıncı etkisi kalmadı" dedi. Maraş, kesinleşmemiş hü- kümlere tecil cezası uygulama- mn yasal olarak mümkün olma- dığını da sözlerine ekledi. Kazan, cezaevlerindekilerin umuduyla oynandığını söyledi 4 Af bayrama yetîşsîn'tstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, anti-terör yasa taslağıyla tehlikeli planlar yapıldığına dikkat çekerek "Avukatlara suçlu gözüyle bakıhyor, sayı sınırlaması ve görüş yasağı getiriliyor. Vaat edilen affın bayrama yetiştirilmesini ve anti-terör yasa taslağındaki savunmayı sırurlayıcı düzenlemelerden vazgeçilmesini istiyoruz" dedi. Kazan, yargının devre dışına itildiğini, onnn yerine mafyanın girdiğini belirtti. tstanbul Barosu Başkanı Kazan, dun düzenledigi basın toplanlı- sında anti-leror yasasını eleştir- di. tstanbul Haber Scrvisi — ts- tanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, antiterör yasa taslağıy- la avukata suçlu gözüyle bakıl- dığını, politik çıkarlar uğruna da cezaevlerindeki tutuklu ve hukümlUlerin umutlanyla oy- nandığını söyledi. Vaat edilen affın bayrama kadar yetiştiril- mesi gerektiğini belirten Kazan, antiterör yasa taslağındaki sa- vunmayı sınırlayıcı düzenleme- lerden de vazgeçilmesini istedi. Turgut Kazan ve Baro Yöne- tim Kurulu üyeleri tstanbul Ba- rosu'nun 113. kuruluş yıldönü- mü nedeniyle dün tstanbul Ad- liyesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Baro Başkanı Turgut Kazan, savunma hakkının so- runlannı aktardığı basın toplan- tısında, ülkemizde avukathğı sağlam temeller üzerine oturt- madan hak arama özgürluğü- nün işlerliğe kavuşturulamaya- cağını anlattı. Kazan, günümüz- de idari vesayet nedeniyle mes- lek onurunun tam korunamadı- ğını ve giderek hukuk eğıtiminin kalitesinin düştüğünü belirterek "Belki, avukatımız çoğalır, ama insanlar avukatsız kalır" dedi. Kazan bu konuda şoyle konuş- tu: "Çunkü bizim mesleğimiz çö- züm üretmektir. Oysa geçim sı- kıntısı çeken bir avukat dosya- sına yoğunlaşıp çıkış yolu ara- yamaz ve müvekkiline yararlı olamaz. Üstelik mesleğimiz böyte bir sıkıntıyı yaşarken dört yanımızı yabancı danışmanlık biirolan kuşatıyor. Bu biirolar meslegimizi silindir gibi ezip ge- çiyor. Ve ülkemizde avukatiık ölüyor. Bn gidiş derhal durdu- nılmalıdır." Avukatlığın kaliteşini yük- seltmek için taşradaki bazı hu- kuk fakultelerinin kapatılarak buradaki öğrencilerin Ankara ve tstanbul'a yerleştirilmesini ve bu illerdeki fakültelerin güçlen- dirilmesini öneren Kazan, öğ- renci sayısımn da Adalet Bakan- lığı, TBB ve DPT'nin belirleye- ceği gereksinime göre saptan- masını istedi. Turgut Kazan, sa- vunmanın suçlamayla birlikte başlamasına da dikkat çekerek "İşkenceyi onlemenin başka yo- lu yoktur. Ülkemizde adli kol- luk kurulmadığı, gözaltındaki sanıga avukattan yararlanma hakkı tanınmadıgı için işkence bıitiın şiddeliyle de>am ediyor. Insanlann birbiri ardına emni- yet binalanndan 'duşüp olmesi' bu sözlerimizin doğruluğunu gösteriyor" diye konuştu. Avukatlann yargı içinde gö- rev yapamaz duruma geldiğini ve ülkemizde adli hizmetin tı- kandığım savunan Kazan daha sonra şöyle konuştu: "Bu ükanıkuk özünde hukuk devletini \e bütun toplumu ilgi- lendiriyor. Ülkemizde yargı, yıi- riitmenin görev alanı oluyor. Tı- kanan adli gorev haklıyı haksız- dan ayıramıyor, baksızı koru- maya başlıyor. Ve giderek yar- gı devre dışına itiliyor. Onun boşalttıgı yere mafya giriyor. Tek kelimeyle ülkemizde hukuk ölüyor. Elbet. boyle bir manza- ra karşısında mesleğimiz işleriik kazanamaz. Çfinkü, hukukun olmadığı yerde avukatiık yapı- lamaz. Bugun, anti-törer yasa tasla- ğıyla daha tehlikeli planlar ya- pılıyor. Belli suçlarda gözalü sü- resi uzatılıyor. Avukata suçlu gözüyle bakıhyor. Sr-yı sınırla- ması ve görüş yasağı getiriliyor. Öte yandan politik çıkarlar ug- runa cezaevlerindeki muvekkil- lerimizin umutlanyla oynanı- yor. Biz, vaat edilen affın bay- rama yetiştirilmesini ve anti- terör yasa taslağındaki savun- mayı sınırlayıcı düzenlemeler- den vazgeçilmesini istiyoruz." AUER İMALATANONİM ŞİRKETİ' nin 1989 ve 1990 YIU KARŞILAŞT1RMAU BİLANÇOLARI (BİN TL) AKTİF (VAHLKLAH) 1- DÖMEN VAHLIKLAR A Hazır Değedef C K,sa Vd Tc Alaca* (Net) D D$ K.sa Vd (NeO E SK*ıa> (NM) 1 Stoklar İ V > S f Avanslafi F OJer DSnen VMıkBı »- OURAN VARUKLAR A Uz Vd Tc Abcafc (Net> C Fnansal Our Variık (r*t) D Uadtk Duran V»TWL (Nar) t BmaJar AnıveArazı 2 Mafc T M M >* CMzUr 3 04er Duran VarMaar 4 Bmkmış Afnoaaınan 1 ) 5 Yaprtnaka Oan Yahnm AKTIF (VAHLHOAP ' TOPLAMI NAZIM HESAPLAR AICTtF GGNEL TOPUUH 17792 183 17502*4 15 461600 2S387S3' 1809 474 13.636 375 1 Kaptt sannaya saufl> »abul e*mem^»r C a r l D 11 12 3» 065 725 68 639 596 573 032 19 542.477 368696 116 547 13 2 » 697 29 022 530 4 AkM âeQarienmz u2enntMu tpotok tutan M 700 Bm TL Or 3 AKHt oogeHBrvm npBm sıgOna tulârı 36144a50BınTL 6 KretMenmzta ig«1 p a n » yer tfmayan taatıtüdutnüz fnevcut de^k an.» .1*M 127.20«.526 43JM.774 169 606300 2^ 739343 1t2.347.SA3 nmridBdv • 9 024 274 114511 1809 304 110738» 1009 452 5 981 095 15410602 Oncvfcl D 6 n e m 11.12 1989 SS.137.US 12009 966 33 387 011 31 020 9138 78$ 570 311 2121L02S 48 606 5811 770 20 355652 81 353123 16 905 361 98.2M484 >- KSA VAOEU BORÇLAH A Fınansa! Bo^lar B Tcân Borçtar fNeıt C 04 Kıu Vad Borçlar E Btxi; ve Gd Karşılı* t- UZUN VADEU aORÇLAH A Fmansa Scçöf E Bcrç ve G«j Karfıdlı «- 02 SERHAVE A Sermaye 6 Sermaye TaaMıuüen ı ı D Yen. Oeğ O*Çar Anışı 1 Our Varı* Değ An 2 ^»rawer DeJ An 3 'S Bedel&z Hsse Kar; E Vedekler 1 YasaVeoek» 4 Olaganj»u Yedsk F OönemKjn PASIF ıKAYNAKLAR) TOPLAMI NAZtM HESAPLAR PASIF GEMEL T0PLAM Cırl Don.ı. 11 12 66 891638 7047815 2 070 402 7676 605 36 744 763 2267607 39 500 000 3 747 939 2726 642 686 7>t 334 526 2096882 1 172 067 924815 1564 649 1910 83 686.460 39.012.370 46.90S.470 169 608 300 22 739 243 192.347.543 3537 329 503 438 100 526 446*51 529839 PAST (KAYNAKLAH) Ö n o k ı 11 12 18 417943 4644 344 1738 216 76S3 455 20 214 129 1684 496 10 000 000 «141293 9 7 5 9 » 11 873 257 D A na m 1989 32 451958 21 9O« 625 26» 0 540 S1353 123 16 905 361 91258.484 AUER İMALAT ANONİM ŞİRKEİ 'NN 1969 ve 1990 YIU KARŞIİAŞTIRMAU GELİR TABLOLARI {1000 TL) ' A SHUT SATIŞLAH B SATIŞlAflDAN İNOİRİMLER ( ) C NETSATIŞLAR D SATIŞLARIN MALİYETİ ( | BRUT SAT'Ş KÂRI E FAAÜYET GIDERLERİ 1 1 ESAS FAALİYET KÂRI F OlâER FAALlrrnfROEN GEtlRLER VE KÂRLAR G DIĞEH FAALİYETLERDEN G/OERL VE ZARAflLAfl ( 1 H FİNANSMAN GlOERLERl ( ) FAALİYET KÂRI 1 OLAGANUSTU OEUBLER VE KARLAR J OLAGANUSTU GID6RLER VE ZARABLAR ( > DONEM KÂRI K OCENECEK VERGI VE DtGER YASAC YUKUULUIUKLER t 1 NET DONEM KÂRI CartDAnMi 3112.1990 140 096 968 533S629 134 763 339 88 434 157 46 329 182 10933 331 35395B51 1824 327 1953 616 33 701 913 1 564 649 1664 649 91676 1472973 ÖncaU D6n«ıı H.12.1(89 92 500 900 386 045 92 114 855 63 060 754 29 054101 6830511 22 223 590 2 873 546 238 089 21 761943 3 097104 8 776 153 11873 257 293 131 11580 126 Malıyenet sadia matyet sstemne göte MsM ed*ıwkte s««lar ve envan» onaama ırdhM •> degatofx)ıf«nekM> 2 lagOyıliKöb^lıonaılıgirnızAoefPaza1anıaAŞneyap*ansati5«ılijan 119350776bnTL* DENETLEMİ KURULU RAPORU AUER İMALAT A. Ş. GENEL KURULU 'NA Sermayesı Faahret Konusu Denetçı veya Deneiçilenn Mı v« Görev Sunüen. O n * . ^ AUER İMALAT ANONİM Ş1RKET1 btanbui 39 500 000 000TL ZatarDaverÛnannfi) Kaoiınan YöneDm Kuruhj ve yapıiar Oenetleme Kurutu topiantılvı Onattiık hesaptarı defter ve Delgefen uzerme yapılan ıncetemeran Kapsamt fıang. tanhtenle meteme yapıUığı ve vartan aonuç T T K nun 353 ncu maddesmın l na Mvas^nın 3 numaraiı ftendl gera^nce ortafchk veznesnde yapıbn sayrmtann sayist «e sonuçtan T T K nun 353' ncu maddesmn 1 tıo fıkrasımn « runarab bendl g&nğrta yaptan ıncB*eme tarihten ve sonuçlan loAd eder şAayeı ve yoteuztuMar ve bu a yaptian ışiemlor Katıtman Yonetvn Kurutu loptanti sayt» {31 Yap-tan Oenettenie Kurulu toptanb say<sı (4) Aydiı D* almah uzme ortfdık deAer ve uygun otarak betgeienne «ftnaden ışfend^f gûnj*nuş(ur Uç ayda br otmak uzere aısizın prtım vsznestran sayifm sonucu kasa mevcudunun Kay<tera uygun otduğu görufcnuştur OtaMrt veznasmde ayMr yaoıkan <ncstemeûe mevcut At evratdarn kayrttaıa uygur otduğu gûrulmuşiur \r ştkayel <le karşılaşılmamtştif Auer Imaiai AnonNn ŞtrVein'nn 1 1 1990 31 12 1990 dönemı hesap v« rşlemtenm Turk Tıcaret Kanunj OrtakJığır, Esas "' " >' ve d$er mevzuat <<8 genet kabul gârmuş muhaseberfkeve standartlanna gore mcetemış txj»unmalaayi2 (3ânı$umuze çfre ıçen^rv bemmsedığıma efciı 3f \2 1990 tanhı o&anyte duzenienmş 0ılanço onafcf.g» amian tartfıtefcı nvtı ckftTumunu 1 t 1990 3» 12 i990dönemvie aıtgeltf labiosu anian döoeme an faaiıyet sonuçlannı gerçeğe uygun ve doğru otar* yarsıtmalcta kann d^ı-mı ooensj yasaöra ve onakiık Esas Sozieşmesıne uy^un buiunmafctadtr EMançcveKar Zarar c**vefcr»n oravlapmasını ve YOne&m KunJu nun aKlanmasım oytannıza aa eöenz Erdem ABernır Murakıp 2atv Daver ûneran CUNEYT ARCAYUREK YAZIYOR Basiretsizliğin adı Yüksek politika olunca...ANKARA — Ses, hırçındı. araladığı öğeler hırçınlığa hak- lılık kazandırıyordu. "Ben grup toplantısında" diye başladı Demirel; "Kuzey Irak'ta Kürtlerle Türkmenlerin kmlmasına Çankaya ile ABD'nin sebep olduğunu söyledim. TRT, aynı gece haberlerde Çankaya'yı metinden çıkardı, sadece ABD'nin sorumluluğurtdan söz ettiğimi yaydı." Gruptaki sözlerine bir ek yaptı: "Uzak görüşlû -TÖ'nün- politikalarımız sayesinde kucağımıza bir de Kürt olayı oturdu" dedi. Çankaya ile ABD'nin sorurhluluğunu kanıtla- yan olaylara değindi. Dış basına sık sık konuşan Talabani, üç dört gün önce yayınlanan 32. Gün'de, Ankara'ya yaptı- ğı ziyaretten "Bize moral verdi" diye söz ediyordu. Demirel soruyor şimdi: "Ne demek bu? Herhalde moral verilirken, Talabani'ye oturunuz oturduğunuz yerde' deme- diler." Hatta, yakın çevreye gırebılenler "Herhalde Talabani'ye »,-ürü arkandayız, cesaretlendirmesi yapılmış olmalı" diye yazmışlardı. Bush'u savaşa "ikna ettiğini" gururlanarak anlatan TÖ, Saddam'ın "mutlaka temizlenmesini" ABD Başkam'na ka- bul ettirdiğini açıklamıştı. Saddam'sız bir Irak dûşünen ABD, birdenbire yörünge değiştirmiş, o kadar ki, kuzeydeki katliama karşın Irak'ın "içişierine kanşmayacağını" önceki gün resmen duyurmuş- tu. Demirel, burnundan soluyordu, sanki SHP başka hava- larda mıydı? Hayır! SHP'de dün sabah MYK acele toplan- tıya çağnlıyor, bir bildiri üzerinde gorüşmeler başlıyordu, Si- yasal sorumluluğu tek başına yüklenen Hikmet Çetin, bi- ze, Kuzey Irak'takı "olayın bu.aşamaya gelmesinde ABD ile TÖ'nün büyük sorumluluğu"nu vurguluyordu. Olanbiten, başka bir ülkenin içişierine "sorumsuzca müdahalenin so- nuçlarıydı." Muhalefet, Körfez kriziyle birlikte geleneksel Türk politikasından sapılmamasını savunmuştu. Kriz ya da savaş gün gelir sona erer, yabancılar "başta ABD çeker gider"di. Ne var ki Türkiye Araplarla ve Ortadoğu sorunlarıyla başbaşa, hatta karşı karşıya kalırdı. "Aynen böyle oldu, oluyor" dedi Çetin. Muhalefet, Körfez kriziyle birlikte gele- neksel Türk politika- sından sapılmama- sını savunmuştu. Kriz ya da savaş gün gelir sona erer, yabancılar "başta ABD çeker gider"di. Ne var ki, Türkiye Araplarla ve Ortado- ğu sorunlarıyla baş- başa, hatta karşı karşıya kalırdı. "Ay- nen böyle oldu, oluyor" dedi Çetin. Demirel, söyleşir- ken bir anımsatma yaptı. Son kez, 2 Ni- san 1990'da çağrı üzerine Çankaya'ya çıkan iki muhalefet liderine TÖ, "Kürt meselesini halletmek lazım" demiş ve "Çözüme bugüne kadar görülmeyen yaklaşımlarla' gitmekten" söz açmıştı. DYP lideri, "durup durduk yerde ateşe yaklaşmanın gerek- siz olduğunu" söyleyerek TÖ'nün nasıl sonuçlar vereceği bilinmeyen "Kürt formüllerine karşı" çıkmıştı. Hikmet Çetin .se TÖ'deki siyasal açılışları anımsıyor ve anımsatıyordu: "Irak'ta federasyon, dedi, Saddam gitmeli, dedi." Kamp Davut'a girip çıktıktan sonra kimi demeçleri TÖ'- nün belleğinden uçup gitmiştı. ABD'de -TV'den duyduk- "Irak'ta hiçbir zaman federasyon istemediğini" söyledi, Bush'la görüştükten sonra Saddam'ın temizlenmesini es- kisi kadar hararetle savunmadı. Neyse ki, gazete koleksiyonları TÖ'nün belteğinden da- ha güçlü. 11 Mart 1991 'de Hürriyet'te çıkan yazıda TÖ'nön "Müttefiklerin işi yanda bırakmayarak Saddam'ı mutlaka de- virmeleri gerektiğini" söylediği açıklandı. Hatta TÖ, Sad- dam'ı devirmek için "Bir tank birliği yeterdi" demişti. Bugün Irak'ta federasyon veya konfederasyon istemedi- ğini, üniter devlete yanlı olduğunu söyleyen TÖ'nün, Türk basınında 11 ve 13 martta yer alan ünlü Frankfurter Allge- meine Zeitung'da çıkan şu demecine ne demeli: "Kürtlerin hâmisi" Alman gazeteye Ortadoğu ve Kürt po- litikasını anlatırken "Burada -Kuzey Irak'ta- kurulacak bir Kürt devletinın Türkiye için tehlike olacağını sanmıyorum" diyordu. "Türkiye'nin Irak'ı çeşitli devletlere böiünmüş halde görmek istemediğini belirten" Çankayalı TÖ, "Irak'ta çe- şitli dinlere inanan, çeşitli dinlere eğilimli ve birbirinden farklı etnik gruplann yaşamasından dolayı, federatif veya konfe- deratif bir sistem düşünülebileceğini" soylemişti. Yüksek politikada basiretsizlik ABD'ye uyduluğun sonuç- lan... Yüksek Seçim Kurulu Başkonv Ara seçim zorunludeğilANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — *Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Orhan Yalçınka- ya, ara seçimin bu yıl yapüma- sının "zorunlu olmadığım" ve ara seçim tarihini belirleme yet- kisinin "TBMM'ye ait olduğunu" söyledi. Orhan Yalçınkaya, dün dıi- zenlediği basın toplantısında, YSK'nın Izmir'den Avukat Nu- yan Özkan'ın ara seçim tarihi- nin belirlenmesi konusundaki tartışmalara açıklık getirilmesi istemiyle yaptığı başvuruya iliş- kin karannı açıkladı. Özka>n'ın ara seçimin mayıs 1988 ve ka- sım 1991 tarihleri arasında ya- pılmasının zorunlu olup olma- dığı sorusunu da içeren başvu- rusu konusunda YSK şu'kararı aldı: "YSK'nın milletveldli ara se- çimlerinin yapdacagı günii belir- lemekle görevli bulunmadığı, bunun ancak TBMM'ce çıkarı- lacak bir yasa veya ahnacak bir karar konusu olması gerektiği sonucuna vanlmalıdır. Nitekim, 1982 Anayasası'nuı kabulünden önce ve sonra yapılan milletve- kili ara seçimlerinde de bu usu- le uyulmuş olup YSK, milletve- kili ara seçimi karan almak an- lamına gelecek seçim tak viminin belirienmesine girişmemiştir." Yalçınkaya, 1986 yılında ya- pılan ara seçim için de TBMM'nin karar verdiğini anımsatarak bu konudaki soru- lara "Her ne olursa olsun, ka- rar venne yetkisi TBMM'nin- dir. bu konudh bizim görevimiz yoktur" yanıtını verdi. Bir ga- zetecinin, "Aıuyasa'nın 78. maddesi, 'Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz' hiik- miinü içeriyor. Sayın tnönü, bu hiıkmii 'Genel seçimlerden bir yıl önce ara seçim yapılması zorunludur' biçiminde yorum- luyor. Sizce de bu süre içerisin- de ara seçim yapılması zorunlu mu" sorusuna şu yanıtı verdi: "O onlann yorumu. Herkes kendine göre bir yonıtn yapı- yor. Bir yıl kala yapılması zo- runlu diye bir şey yok. 'Bir yıl kala yapılmaz' diyor. Zorunlu- luğu nereden çıkarıyorsunuz? Anayasa 'Bir yıl kala ara seçim yapılmaz' diyor. Yani sen bir yıl kala ara seçim yapamazsın di- yor. Ama 'Öncesinde zorunludur' diye yonım yap- mak, herkesin kanun anlayışını kendine göre yorumiaması de- mek." — Denizkaplumbağaları ile tanışalım — Dalyan'da bayram. — Ooğa ve tarihle iç içe tatif oJanağı. — Köyceğiz Gölü ve kanaltarda yeşil turiar sizi bekliyor. — Cannos harabeleri, kaya mezarları ve Sultaniye Kaplıcaları. İki kişi 10 gün oda + sabah kahvaltısı 500.000.- TL. Fiyatlara KDV dahil değildir. SUN MOTEL-DALYAN Tel.: (6116) 1234-(6116) 1450
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog