Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

4NİSAN1991 CUMHURÎYET/15 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN Devlelet Meteorolojı Genel Müdür- lüğü'nden alınan bılgiye göre bütûn bölgelerimiz çok buluVu. Marmartf nın doğusu, Iç Ege, göller bölgesi. Doğu Akdemz, İç Anadolu, Karade- nız ile Doğu ve Güneydoğu Anado- lu bölgelen yağışlı geçecek Yagış- lar yağmur yer yef sağanak ve gök- gürü tülü sağanak şeklınde olacak. H/WA SICAKLIĞI. Onemlı bır değı- şildik olmayacak RÜZGÂR Ku2ey ve batı. yurdun göney kesımlerin- de gûney ve batı yönlerden hafrf. ara stra orta kuvvette esecek Denızier- de Akdeniz, gûnbalısı ve lodos, dı- ğer denızfenmıale günbatısı ve-ka- rayelden 3-5, Akdentz'de yer yer 6-7 Y 26° 18° Oıyartıakır Y 5° 7°Edırne Y 17° 10° Erzıncan B 12° 5°Erzurum Y 10° 4°Es*ışehir Y 12° 8°Gaaartep Y 24° 18° Gıresun B 20° 12° Gumuslune Y kuvveünde, saatte 10-21, Akdenız'de yer yer 27/33 denızmHi hızla esecek. Dalga yükseklıği 0.5-15 yer yer 2-2 5 Akde- nız'de 3-4 dolaymda-olacak. Van Gölö'nde hava: Çok bulutlu ve yağmurlu, rüzgâr güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuv- vette esecek. Y 16°12°HaW<ân Y 18° 6°lspana y 8° «"Isanbul Y 10° 6°lznw Y 15° 8°Kars Y 16° 8°Kssöraonu Y Bokı BtKSl Canakfcaie Corum Oendı Y 1T" 3">K^sen Y 9° 6°K»Marel B 9° 5°Kony» Y 9° 7°Kûtatıya B 16° 6°Malatya 19° 13° Manısa 9° 3°KMaraş 13° 6°Mereın 9° 3°Mu«la 12° 4°Mus 20° 10° Nığde 10° 8°0rdu i r 5°Rıa 12° 6°Samsun 11" 7°Snrt 8° 5°Smop 16° 6°Sıws 10° 4°TelonJağ 10° 6°lrabzon 16° 8°li)ncı* 8° ruşak 12° 6°Van 11» 4°\tegat 16° 8°Zonguldak Y 12° 7° Y 19° 13° Y 24° 18° B 17° 6° 15° 9° 16° 6° 10° 8° 10° 8° 9° 7° 19° 13° y 8° 6° Y 13° 6° B 9° 4° Y 10° 8° Y 14° 7° B 12° Y Y 5° 12° 9° 10° 5° Y 7° 5° 'yagmuriu Çlart A-açık B-btıluöu G-gOneşt K-kjflı S-sst Y-yajmurtu BULMACA SOLDAN SAGA: 1/ Kuyruğun iskele- ti. 2/ Bir tür iri hı- yar... Panik. 3/ Kes- tane ve fındık çu- buklarıyla örülen kulplu sepet. 4/ Şar- kı, türkü... Cömert. 5/ Paramızı simgele- yen harfler... Nor- veçli kâşif Thor He- yerdahl'ın, eski Mı- sırhların Amerika'ya gittiğinj kanıtlamak için papirilsten yap- tığı ve ikinci seferin- de başanya ulaştığı teknenin adı. 6/ Orta Asya'da yaşa- yan Şamanist Türklerde çeşitli şey- lerden arüam çıkartarak bakılan fal... Mihrak. 7/ Yosma... Düz ve geniş arazi. 8/ Merdiven parmaklığı. 9/ Mezbaha... Uzaklık anlatmakta kul- lanılan söz. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Ken- di köşesine çekilip etliye sütlüye ka- nşmayan. 2/ Ücretle çaiışan kimse... Bir gemi ya da uçağın izlediği yol. 3/ Elli şiniklik tahıl ölçeği... Bir beze sanlarak düğümJenmiş kü- çük bohça. 4/ Gözun rengini veren tabakası... Otlak. 5/ Kesin- tilerden soora kalan miktar... Halk müziğine özgü telli bir çal- gı. 6/ fki kişi arasındaki siiahiı çatışma... Baryumun simgesi. 7/ Enerji... Bir ilacın bir kezde ya da bir günde alınması gere- ken miktarı. 8/ Kara Kuvvetleri'nin kısa yazılışı... Boyunbağı. 9/ Şöhret... Eski Türklerde deniz tanrıçası. 60 YIL ÖNCE Cumhuhyet Damping 4 NİSAN 1931 Son günlerde Rus dampingi etrafında neşriyat yapılmış, Rus'lann maliyet fiyatından da ucuz mal satmak demek olan bu ticaret usulüne bizde tatbik edip etmedikleri araştırılmıştı. Rus mallannın piyasamızdaki mevkii fazla büyüdüğu için îktisat Vekaleti vaziyetle alâkadar olmuş ve Ticaret Odasından Rus ithalâtına dair mühim sualler sormuştur. Oda bunlara kısa zamanda cevap . J S S i Istanbul'da oturan Troçki Ingiliz'lerin Mançester Gardiyen gazetesine beyanatta bulunarak Sovyet Cumhuriyeti'nin yıkılmak iizere olduğuna ve Rus dampinginin fenalığma dair bir rivayetle bir şikâyetin mevcudiyetinden bahisle demiştir ki: '— Bunların ikisi de doğru değil. Evvelâ damping iddiası doğru degjldir, zira Rusya'nın ihracatı, cihan ihracatmın ancak yüzde bir buçuk kısmını teşkil eder. Beş senelik plânın iflâs edeceği de yalandır. Rusya'da sanayileştirmek işi senede yüzde 20-30 nisbetinde artıyor ki tarihte bunun misali yoictur. Beş senelik plânın icrasını tesri ederek 4 senede ikmalini muvafık görmem. Fakat 5 senelik plâna, birçok cihatten teferrüat itibarile, ıslaha muhtaç olmakla beraber itikat ve itimadım sarsılmaz." 30 YBL ONCE Cumhuriyet Tarhan tevkif edildi 4 NİSAN 1961 Eski tstanbui Valisi Mümtaz Tarhan, dün tevkif edilerek Yassıada'ya sevkedilmek üzere Balmumcu özel garnizonuna gönderilmistir. Evvelki gün Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından hakkında gıyabi tevkif karan verilen Mümtaz Tarhan, dün saat 15.10'da Tarhan Kolleji'nde çalıştığı bir sırada, Emniyet İkinci Şube Miimtaz Tarhan memurlan tarafından yakalanmış ve bilahare Adliyeye götürülmüştür. Saat 16.30'da Nöbetçi Dokuzuncu Sulh Ceza Mahkemesi huzuruna çıkanlan Tarhan'ın hüviyeti tespit edildikten sonra kendisine Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından verilen gıyabi tevkif kararının sebebi anlatılmış ve daha sonra da tevkif edilmiştir. 1958 yıhnın mayıs ayı içinde Istanbul Valiliği'nden istifa eden Mümtaz Tarhan'ın Valiliği sırasında vazifesini kötüye kullanmak iddiasmdan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 240'ıncı maddesine göre hakkında tevkif karan verilmiştir. Bilindiği gibi, Mümtaz Tarhan 27 Mayıs devriminden sonra Birleşîk Tasarruf ve Kredi Bankası'nda meydana çıkarılan "usulsüz kredi vermek" olayından sanık olarak tevkif edilmiş ve bir süre Sultanahmet Cezaevi'nde mevkuf ttıtulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Dün Balmumcu Özel Garnizonu'na götürülen Tarhan, önümüzdeki günlerde Yassıada'da başlayacak olan "Anayasa dayasında" sanık olarak bulundurulmak üzere dün geç vakit Yassıada'ya sevk edilmistir. GEÇEN YIL BUGÜN Yeni süper güç 4 NİSAN 1990 Irak'ın Ortadoğu'nun "askeri süper gücü" durumuna geldiği bildiriliyor. Newsweek dergisinin son sayısında yer alan yazıda, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in bölgede Israil'den sonra en modern ve disiplinli orduyu kurduğu ve îsrail'le arayı yavaş yavaş kapatmakta olduğu bildiriliyor. Newsweek'e göre Körfez savaşından sonra İran'ın asker sayısını azaltmasına karşılık, Irak bu yola yönelmedi. Halen 1 milyon asker bulunan Irak ordusu, savaş deneyimine sahip, iyi eğitilmiş ve modern silahlarla donalılmış bir güç. Israil'in 140 bin kişilik ordusu Ortadoğu'da hâlâ en korkulan savaş makinesi. Ancak Irak, îsrail'le arasındaki farkı yavaş yavaş kapatıyor. Bağdat'ta bir Batılı uzman şöyle diyor: "Böylesine güçlü bir ordu ile Irak, Ortadoğu'da sahneye çıkmakta olan bir ülke değil. Çıktı bile!' Kahıre • DÜNYA'DA BUGÜN AmstBrtam Amman Anna Baftdat Barceiona Basd Bertn Bonn Brûksel Budape$te Cenevre Cezayır Cidde Dutm Frartrfu.1 Gırne Helsrta Katııre Kopentug KUn Utvoşa Y 12° Y 25° B 16° Y 24° Y 17° Y 17° Y 16° B 15° B 19° Y 16° B 13° Y 18° A 18° A 3 ? A 32° B 19° Y 23° B <° A 34° B 9» B 19° Y 24° Lenngrad Londra Matnd Mılanc Montreal Moskma Müretı New Ybrfc OsK> Pans Prag »yad Roma Sotya Şam linus Var^M \femdk Vryara Zûnh Y 11° Y 20° Y 19° B 5° 8 17» Y 9" Y 15° B 17" A 34° Y 17" B 8° Y 24° B Uf Y 17° Y 11» ı Y 7» T4KITSMA Hedef tstanbul!.. Niçin bu direnme? Yükselin, daha yükselin, kat karşılığı yükselin, yıkın yükselin, gök delin yükselin; ta ki kentlerimiz daha bir "ihtişamh boğulsun", tarihten, uygarlıktan silinip gitsinler! Bir "eiektrik miihendisi" vatandaş, eün- de tasarısı, üstünde 2700 adet mum bulu- nan bir "past*"yı, "tstanbnl"u "üçe bölmeye" kalkıyor. Geçmişte de bir "çift- lik sahibi" vatandas, Istanbul'un tarihsel ya- pıtlannı "minare gölgesi ve davul tozu"na çevirmişti. Bir "müteahhit" vatandas da "Bogaziçi'nde yaiı yikmış". kurtulabilenle- rin önlerinden, "Bogaziçi snlan üzerinde kazıklı yollar" geçirmişti... Şaştınız değil mi?" "Hadi canım sen de böyle şe> olur mu" diyorsunuz. Birinci vatandas, daha önce de "Bogazi- çi Ulusal Parkı"nın "taşlaşmasına" olanak- lar sağlamış; yerel yönetimlerin "Altı Ok"- lu partiye gecmesi üzerine, kendi kurmuş ol- duğu 20 belediyeli düzenin elinde olan imar denetimini, gene kendi partisi "petek desenli" partiye geri ahna cabasına girmiş ve o yerel yönetimlerin kalın urganlarla "el- lerini, ayaklannı bağlamıştı." İkinci vatandas, İstanbuİ'un "tarihsel do- ku"sunda, "şerha şerha" bulvarlar açmış; surlu, çakılh, dalgacıklı kıyüannı "beton sa- hil yollan"yla yok etmiş; tarih boyu orta- dan kaldırdığımız 172 "Sinan yapısı"ndan, onun payına düşen sadece on birini yok ede- rek sayısı belirsiz "kültıir mirası"nın birer hayal olarak "belleklerimize gömülmesini" dizaynlamıştı. Üçürıcü vatandas, "Bogaziçi Tepekri"nin yabancılara satışlanna "aracdık" etmiş, Is- tanbul'u "Hong-Konglaştırmaya" iştahla sarılmış, kentin 50'li yıllardan bu yana var olmuş tek planlama kurumu, "tstanbul Na- zun Plan Bürosu"nu kapatmıştı. Birinci vatandas, geçenlerde mimarlara ilişmiş: "Ben hep daha yüksek binalann ya- pılmasını arzu etmişıradir. Bu binalan da- ha çok katlı yapabilirdiniz... Maalesef mi- marlannuz, dünyadaki degişmeierin farkın- da degil" diye. Hani kentlerimizin, kültü- rümüzün, tarihimizin elden gidişi karşısm- da tek telaşlanan, tasalanan, çırpman mi- marlar topluluğu var ya, onlara bu serze- niş... Niçin bu direnme? Yükseh'n, daha yükselin, kat karşıüğı yükselin, yıkın yük- selin, gök delin yükselin; ta ki kentlerimiz daha bir "ihtişamlı boğulsun", tarihten, uy- garlıktan silinip gitsinler! Hiç saşmadım, aynı vatandas bundan bir süre önce tstan- bul'un üzerinde helikopterle uçarken "Bn kent 20 milyon insanı kaldınr" demişti! Bu üç vatandaşın, sıraladığım benzerlik- lerinden başka bir ortak yanlan: tstanbul'a biraz "uzakça vörelerde" doğup büyiimüş olmalan. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olurmuş. Bu uzakhğı yaşam boyu kı- ramamışlar pek... Gene bu ortak >-anlardan biri: Üçünün de kentin "gecekondu derya- a"na kapılıp gitmesine "seyirdHk" etmiş ol- malan; kentin milyonlarla "ev"den değil de "gecekondu"dan, sonraları mafya urünü "gündozkondıT'dan oluşmasına seyirci kal- mışlar... (Bu kentte dört yüz gecekonduya sahip olan kişiler oiduğunu biliyor muydu- nuz?) Bir başka ortakbk: Üçünün de birer "kamu hizmetinde" kişi olmalan, yani cum- hurbaşkanlığj, başbakanlık, belediye baş- kanlığı gibi. Şimdi daha çok şasırdınız... Anunsayın, yurt bilgisi öğretmeninız "afıreı Rıza"nın kulağınızı çeker, çektiği günü anunsayın... Kamu hizmetinde olanlann gö- revlerini bir türlü art arda sayamamıştınız. Hâlâ cahilliğe devam... Sizi sizi! Artık öğ- rendiniz: "Hedef tstanbul, atesşş!.." MUSTAFA İZBERK Yük.Mimar Istanbul mialara s •10,5 m p- a t 1 • 2x235 Volvo • Tel: 179 1 ı k t 1 r > Tam teçhizatlı, yepyeni durumda. 29 OO'dan 403 İNGİLİZCE İNGİLTERE'DE ÖĞRENİLİR HEMDE FARKLI BİR ORTAMDA NANNİts LÜNÜON ZEVKLE YAŞAYARAK Emp.Agy A | |e | e r belirienmıştır. Müracaat ücreti gerekmemektedır. Ailelerden memnun kalınmadığında Analo Nannies London, -Au-Paır'lerle flHİ nglo annies London, A u a e e yal^ından ılgilşnmekte ve yeni aileler Dulmaktadır. Başvuru :Türkiye mümessili MODA Tanıtım ve Organızasyon A.Ş. Tel:559 64 01 -559 65 13 * BAYRAM SEÇENEĞİ * DİDİM PRİENE Modern şehir planlamacılığının dünyadaki ılk örneğidır. APOLLON TAP1NAĞI Dunya'nın en eski kehanet merkezlerınden biridir. MILLETUS Thates. guneş tutulması ve adıyla anılan teoremi burada buktu EFES Amazonlarca kurulan ve 5 ayn uygarlığı banndıran yerdir. MENDERES DELTASI207 çeşıt kuşu bır arada görebılirsınız. BuralarıbıriıKtegezıpkonaklayacağımızDİDIMdeBahara. Denize Doğaya MEBHABA DİYEUM KONAKLAMA + SABAH KAHVALTISl + AKŞAM YEMEĞI + ÇEVREGEZILERİ DAHIL2KİŞİLİKODADA1 KİŞİ 3 9 5 . 0 0 0 T L KÜSMEZ-MİNUKASYA MOTELLERDE Rctzervaayon: 325 69 99 (Istanbul) Not: Mimarlara ve ODTU'lıJlere özel ındırim. Yoğun iş temposuna aldırmadan en temiz ve en titiz işlerini çıkaracak deneyimli, tecrübeli KARANLIKODA ELEAAANI a.yoruz Basvurularınızı 146 97 38 - 132 64 26 numarolı telefoniordan Nurşen Demır e yapmanız rica o/unur. P E R A REKLAMCILIK VE HALKLA IÜŞKİLER Abıde-ı Hurnyet Cad 281/8 Zambak Apt Şışh-lstanbul Kk.ahi"altımızı yapıp havuza gircriz. Öğle yemeğinden sonn, raandalina bahçesinden denize ineriz. Mayolannızı unutraayın. Akşam yeraeğinden önce barda birşqler içeriz. Pazardan taze radika ve ebegümeci aJdıra. Salatalıklar otelin serasından... Evet evet. Aliler de gelecek. Gece yansı üst terasta içkilerimizi içerken raüzik dinleriz. Yok canım!.. O saatten sonra gidilir rai? \atıya kahrsınız. Gölköy. Bodrum. Tel: |61<T) "38"-88-89. Fax: 7J8 7 TEŞEKKUR Kızımız "EZGİ'nın dünyaya gelişini başarıyla gerçekleştiren SSK Okmeydanı Hastanesi 1. Nisaiye Şefı, değerli insan, sayın Opr. Dr. H. Kumra! KEPKEP ile ekibine ve tüm hastane personeline teşekkürü borç biliriz. Serap - İbrahim BALKAN VEFAT Konya Ereğli beldemizin sevilen girişimcisi YAŞAR OKAY'ın babası, NURHAYAT OKAY'ın kayınpederi, Eda, Elâ, Gözde'nin sevgilj dedesi İyi İnsan SAIİMOKATınAramızdan aynlışını teessürle öğrendik. Ceride kalanların acısııu paylaşınz. Avukat CELAL TOPRAKOĞLU ŞÜKRAN TOPRAKOĞLU TJC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYÇN İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ERTELEME DUYURUSU Aşağıda özellikleri belirtüen kapalı zarf ile teklıf alma yontemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale dosyasmı İSKİ GENEL N1ÜDÜRLÜĞÜ TİCARET IŞLERt DAİRE BAŞKANLIĞI'nda görebilir ve dosya bedelini İSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yatırarak alabiürler. tsteklilerin şartnameye u>gun hazıriayacakları kapalı teklif mektuplannı ihale tarihinde saat 11.00'e ka- dar aşağıda belırtilen adreste GENEL EVRAK MÜDURLÜöÜ'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşıiığında teslim etmelen gerekmektedır. Teklif zarfları saat 14.00'te İhale Komisyon Başkan'ı- ğınca açüacaktır. İSKI lhale Gcfid Dosya No Işin Adı Keşif Beddi Tarihi Teminat Bedeli T/9074 442 adet kelebek vana NOT: 4.000.000. DM (Dort milyoo DM) Teklifin 1,5 nispelmde (2700.000 TL. eşdeger 1.200.DM ) 6.5.1991 tarihinde yapılacak olan ihale ileriaeki bir tarihe enelenmiş olup daha sonra gazetede ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. NOT.l. Yurtdışından şartname almak isteyen ilgıliler İSKI'nın Garantı Bankası Odakule Şubesi'ndeki 4000041-6 nolu hesabına $ olarak (veya eşdeğer) yatırmalıdırlar. 2. Ayrıca. DHL Servisi ile gönderilmesini isteyenler 30 $. (veya eşdeğeri), posta ile gönderilmesini isteyenler 10 $. (veya eşdegeri) Şartname ucretıne eklemelidirler. 3. Postadaki gecikmeler dikkate ahnmaz. 4. İSKİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRES . İSKI GENEL MUDt/RLUGU Aksaray Meydanı 34300 Aksaray-İSTANBUL TEL : 588 38 00 (35 hat) FA.X : 588 38 94 TELEX : 31293 ısu tr 588 38 83 ' Huviyet cuzdamrnı kaybettim. ! Hükûmsuzdur. I ÜLKÜ EVREN ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Tanilli Altmış Yaşında: (4) ToprakAna'nm Çocukları İlhan Selçuk, Server Tanilli'yi anlatırken, masai kahraman- lanndan örnekler veriyor, Grek söylenbiliminden (mitolojisin- den) Hector'la, Akhileus'un kavgasını anlatıyor. Şöyle diyor İlhan Selçuk: "Hector'la, Akhileus'un kavgası. Hiç unutmam, Troya Sa- vaşı'nda, Akhileus, Hector'u alıp alıp yere vuruyor. Savaş ala- nında eskiden böyle teke tek de çarpışılırdı ya. Heclor, Toprak Ana'nın oğluymuş. Her düşüşünde, Toprak Ana, Hector'u iti- yor, Hector ayağa kalkıyor. Bu da bir söylence, ama gerçek. Fakat şimdi, insanları kesiyorlar, biçıyorlar, öldürüyorlar, iş- kence yapıyorlar, ama yetmiyor. Ve onlar yenileceklerdir. Çün- kü Toprak Ana çocuklarrnı destekliyor. Onlardan birisi de Server Tanilli. Onu, yerin dibine gömmek istediler, ama çıktı. ve bu efsa- neler söylenceler, içine Server Tanilli'yi de alarak devam edi- yor. vecihi Timuroğlu var, karşımda, son bir krtabını okudum; 'inançlan Uğruna Öldürülenler' diye. Orada Nesimi'nin öy- küsü var, çok güzel yazmış. Nesimi biliyorsunuz, 'Enel Hak' (Ben Allahım) dediği için idama mahkûm edildi, ama nasıl? Derisi yüzülerek! Şimdi, Anadolu'da Nesimi dilden dile ge- zer. O da herkesin dostu, bizim içimizde yaşayan bir insan. Bir dizesini, üç dizesini, bir dörtlûğünü, bir şiirini söyleyen, eğer sofradaysa, yasamın tadını alabiliyor, birtikte yaşıyor. Ne- simi, derisi yüzüldükten sonra yerden almış derisini, kaftan gibi, sırtına vurup yürümüş! Ve bu böyle, bir sinema gibi insanın gözüne giriyor. Yürü- müş. Nereye yürümüş? O sırada, kentin yedi kapısında olan nöbetçilerin her biri: — Bu kapıdan geçti yahu! demişler, bu kapıdan gecti... Şimdi, bu da gerçek. Örneğin, Nâzım da almış yüzülen derisini yürümüş. Yedi kapıdan değil, yetmiş yedi kapıdan birden geçmiş. Herkesin dilinde, herkes paylaşıyor. Demek oluyor ki, bunlar gerçek. ve bizim Server Tanilli, işte böyle, bir gerçek. Daha yaşammda söylence oluyor. Ve adam, te- kerlekli sandalyede; tekerlekli sandalyede ama ayakta olan- lardan daha dik. Ayakta olanlann çoğu. görüyoruz bir sürü cüdam; bir sürü böcek, hamam böceği! Iki kat oluyorlar; o, vurulduğunda dimdik. O, vurulduğunda dimdik! Onun omur- gasına geldi kurşun, ama omurgasını onlar bükemediler. Omurgası dimdik. Omurgasızlardan değil, omurgalılardan dimdik! (Alkışlar) Tabii, benden önce konuşan dostlar, değerli bilim adam- ları her şeyini anlattılar. Ben sadece bu yanına şöyle bir iliş- mek ıstedim ve de Hasan Hüseyin'in söylediği gibi Acıyt bal eyledik'.. Evet, acıyı tatlandırmak diye bir şey vardır yaşamda. Kim- se acımasın Server Tanilli'ye. Server Tanilli, öyle bir insan ki onun yaşamında acı üretime dönüşmüş. Hüzün olmazsa mut- luluk da olmaz. İkisi bir bütün. Hüzün alışverişi de bir mut- luluk. İnsanlar bazen, birbirlerine kederlerini anlartıkları zaman da çok mutlu olurlar. 'Gel derdimi bir dinle, deyiver' Ve tabii arabesk acıdan söz etmiyorum; arabesk, sürekli in- lemek, sürekli yakınmak, sürekli Ah efendım!' çekmek; Al- lah Allah!" çekmek, sürekli 'Ya leyl' çekmek; bunlar geçmiş çağların acıları. Biz, acıdan mutluluğu çıkarabilen çağdaş in- sanlar olmalıyız... — Yav, bu sol hep yakınacak mı? diyorlar. Hep yakınır bu sol, hep yakınır, sürekli olarak. İşkenceden yakınır. Evet, iş- kence çekiyor, işkence çekiyor. Zindanlarda çürüyor. Ama o, arabesk acı değil o. O, geleceğin mutluluğunun bugün üre- timini yapabilecek olan fikri gelişmenin türetimidir, o konuş- malarımız bizim. O, işkence mi görmüş, o zindanda mı öldürülmüş, hele şöyle bir haksızlığa mı uğramış; biz onu ko nuşurken, hem kendi yaşamımızın tadını, hem de geleceğin mutluluğunu inşa ediyoruz. Onlar farkında değiller... Şimdi Server Tanilli, tabii hüzünden çıkanyor mutluluğu- nu ve dimdik ayakta duruyor, kitaplarını yazıyor; kitaplarını da yazarken, aydınlık çizgisini çekiyor. Yani, geçmişten ge- leceğe, insanın aydınlığında nasıl aydınlanır bu iş... Ve Uy- garlık Tarihi kitabında da sanıyorum üçüncü cildin başında şöyle bir giriş vardır; — İşte, diyor, bu çağda, bu yüzyılm başında ortalığı saran karanlığın tanyerinde, birkaç ışın göründü ve karaniığın da- ğılacağı, daha o karanlık dagılmadan önce anlaşıldı. Server Tanilli, olaya şiirsel yaklaşıyor. ve onu kavramış, sıradan bir bilim adamı değil. Hem eylemci, hem usun (aklın) egemen- liğine inanıyor, hem de usunu, duyarlılığının kaneviçesi için- de işliyor. Onun için çok değerli bir insan. Tabii, onu burada, bütün dostlan arasında anmak bizim için de büyük bir mut- luluk. Ama bugün bizim ülkemizdeki durum alacaymış. Evet öyle. Sade bizde değil, dünyanın birçok yerinde. Tabii, çağ- daş insan bütün boyutlara yayılmış insandır, yalnız kendisini düşünmez, bütün insanlığı düşünür... Server Tanilli, Strasbourg'da oturur, biz burda otururuz. Fa- kat bütün yeryüzünde bizim gibi insanlar var; bu insanlar bu savaşımı, kendileri için, rakıya meze yapmış gibi, böyle... Bizim için herhangi bir külfet değildir. Biz yakınmıyoruz. Fakat, biz neden üzülüyoruz? Çünkü 1923'te kurulmuş olan cumhuriyet, insan haklanna saygılı, demokratik ve Anado- lu'daki rtalkın bütün özlemlerini kendi düzeni içinde benim- seyecek ve türetebilecek bir toplum haline gelebilirdi. Gelemedik, onun için üzülüyoruz. Ama insanlığın savaşımı bir bütündür; ne soy, ne sop; ne cins, ne başka bir şey in- sanları bundan soyutlayamaz. Ve bu bütünlük içinde bu sa- vaşımı yürüteceğiz. Bugün, Server Tanilli, işte bu, içinde bulunduğumuz sa- vaşımı bir kez daha böyle, anımsatmak için 60 yaşına girdi, yoksa girmezdi! (Gülüşmeler) Girmezdi, demek ki, girişinin bir nedeni var. Madem kı '60 yaşına gınyorum!' dedi, ben onu 60 yaşında görmüyorum, ama madem ki girmiş, sebebi hik- meti demek buymuş. Biz bu yolda yürüyeceğiz. Hepimiz el ele Server Tanilli gibi dostlarımızı da böyle, sevgiyfe anarak. Hepinize çok teşekkür ederim." (Alkışlar) ALİYE AKGÖKÇE YlTtRlŞtMtZİN 11. YILINDA SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ. ANNESİ-KJZI-KARDEŞLERİ TJC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYÇN İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DUYURUSU Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yontemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale dosyasmı İSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TtCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'nda görebilir ve dosya bedelini İSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yaiırarak alabiürler. tsteklilerin şartnameye uygun hazırlayacakları kapalı teklif mektuplannı ihale tarihinde saat 11.00'e ka- dar aşağıda belırtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşıiığında teslim etmelen gerekmektedir. Teklif zarfları saat 14.00'te İhale Komisyon Başkaniı- ğınca açılacaktır. İSKİ İhale Gecki Dosy» No İsin A4 Keşif Bedeli Tarihi Teminal " Bedeli V/8747 24.4.1991 16.961.250 100.000. TL.Ozalit ilacı, Avrupa 339.225.000 • ıslak polyester, Amonyaklı polyester ve şeffaf ozalit alımı . Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. . İSKİ 2886 saytlı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta uygun bedelin tespit ve takdırinde serbestrir. ADRES : İSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 Aksaray-İSTANBUL TEL . 588 38 00 (35 hal) TELEX : 23923 ISU tr FAX : 588 38 83 NOT: 1. 2.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog