Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 4 NİSAN 1991 DÖVİZ KURLARI 4 NISM 1991 Dövıan Cnsı 1 ABODotan 1 AJman Marfcı 1 Avusmyı Doian 1 BelçıtaFrangı 1 Fransc Frangı 1 Hollanda Flomı 1 Isveç K/onu 1 isvıçre Frangı 100 Itaıyan LJnetı 1 Japcd Ven 1 Sterfn 1 S Arabtstan Rıyah DÖVQ Alış 3703.58 2213.73 2867 68 107 57 65319 1964.66 61150 2612 75 297 41 26 93 6580 89 987 57 Oöra Saöş 371100 221817 2893 47 107 78 654 50 1968 60 612 73 2617 99 298 01 26.96 6594 08 989 55 Efektf Alış 3Gyy ss 221152 2838 59 105 74 652 54 1962 70 605 39 261014 292 35 26 66 6574 31 962 88 Efekül Satıç 3722 13 2224 82 2902 15 10811 656 46 1974 51 614 57 2625 84 298 90 27 06 6613 86 992 52 ÇAMUZKIM S 1 6730 Alıtun Marta $ 5 6699 Fr Frangı $ 1^850 Hot Ronnı 11.4174 fev Frangı S 1245 26 Ital Lıret $ 137 55 Japon Yenı $ 3 7501 S Aftfı.ftyalı î V7769 i ErdemirgrevdendöndüEreğh Demir Çelik Fabrikaları'ndaçalışan 6 bin işçiyi kapsayan Sabancı Holding'e ait plastik boru fabrikası Pilsa'da bağımsız toplusözleşmegörüşmeleri,grevinbaşlamasma3saatkalaanlaşmayla Laspetkim-lş Sendikası'na üye 400 işçi dün greve başladı. İşveren, sonuçlandı.Ekim 1990Mangeçe/liolacak sözleşme ile ücretlere ortalama ortalama 770 bin lira brüt ücrete yüzde 100 zam önermişti. yüzdel85zamyapıldı. İstanbul'da Belpa Hipermarket'te de 243 işçi dün greve çıktı. BORSAOA " K M M M S Me«ft erttks (Önceki) Btteşik endeks. (Ûnceki) BtJeşü A f a n ÇkVL (A) *UT*stt tta MvfcoHottng Antaü AsfenÇim Afşsz Mn Çan*lafeftT»ip ÇMk RaM Çhnsa Ç BekDHt Dsmrbanfc (BU) DentzfiCafn Itva MBHMJ fttfMjMj Oûüaş » f t y Tflhraı rmubsy IMÇ EseSûbrt EntfiDC Ftras Atı.Tünyum İMtTMr NMM. Hnr NacM jjteüF Koara LlMır VtıtM İ2nw 0 Ç İ2ocam Kav İ4tafefk M ı M f t Kent&da ttpu BıfcMl KKJ h M | M M Itnaı Tır. ttytat UWqn PtRriM MduTataa MartnÇlmentt Njapat •hnnMsM. OH ttMMl MML SMkıl M ı Hgıos Nasas Hettaı* Ntt HtMklt NetTurem OkanTekstt MjMkM N W B Para» PEGProSo M U B huıMl ISm Eattfra fi PnarSu Plma Ratek Sateh Yjymc* Strtoıysv «ta» T Dşoartı TcKsbîıaok Tdeoş TGaramı B T Iş Bant (A) Tjş Ivk. (O 1U Toprak KJOıt TScmens TSnaıK8 (BU) TJ. DMta Tuncji Tensa Wlın!*ı T TubOrQ TUuntam t&fcSenmt Vastd Yasaş YapıK'Kı Tira kendeta: faM tt- ans upan 5NNI 11NM «W SNI HN M M 34SOC mm »m13750 a m 11MI 17ZM 6sa 120000 t m7700 14000 5300 4800 1175» 8 N 17000 2NN 19250 4150 4 N N 1.0500 1100 1900 IKH 1NN3850 7»00 •MMM N N S1N IMt tiON •1N 1900 1MN H N 2250 12750 4900 12250 M N 33500 N N 1NN M M I M MM M * 1NN MM 1J5O000 J7N 2250 12N* M N m9200 1200 1750 m»7800 1400 tm itTN 2500 5000 t M tm m2200 41N 5400 N N 6600 2400 N M i 58000 itMt ım tm 3000 3900 7200 4600 2300 «/••• 820000 1 M t rm7500 mno M l 2850 117» 4900 17N 3600 42O0 1750 8500 »SO 5600 41N »«•199 4395.82 1303 31 1 i ' * • Mal«ı Hacai: 12.213J11JS0 ».7M.Î61 n*t: 3C0.75 S M İ mmx 4747.11 4aJı endeks. 3706.10 Sınaı endeks. 4668 73 1289.91 Malı endeks: 3662.68 Sınaı endeks: 4641 41 MMM 11MM 44H M l tm1MM 34600 I M N M l tTNt IMM 17SM 6500 M N 7500 13750 5000 4600 117N M N irooo ttsm 19250 M N 10000 1050 1900 I M 3750 rsoo MV NN mm \m 2MN •2N 1800 1ISM I M 2150 12500 uooo H N 7M» M2N M N I Ö N N N M N I M M t N I 120000 ttSO 1950 MNO S«M M 9000 1150 1750 I1N 1300 » M I M M 2350 5000 1N0 tm 125 2150 4 M 4900 H N M00 2400 M N SEOOO 1Z7M VM 4M 3000 3500 7100 2850 ftTCM 4faM 1ZM0 tm 16500 4SN 2S50 117N 17N 3600 «200 1T50 B700 2100 5700 4191 Bugunku en yukseft 9NNI itMN 4NI N N 1HN 35500 t N N M İ İ N N 122N İ N N 6500 M N 7800 14000 5000 4900 12M ust 1SO0O Z7MI 19750 S1NI 10250 1150 1900 11MV 11NI3850 7800 M N S7H flMlfl (HN 14M 2HM H N 1950 MM rm2350 12750 4950 12500 H N 77N MNO M M M N H N M N 1HN 3MI 130000 3 H I 2250 1 2 M H N M N 9300 1200 1800 MM 1400 27N 13SM 2450 5100 1MI MM •9S 2200 44N 5300 gggg 6600 2400 4 1 M 59000 1Z7M 7M» 3200 3700 7400 2800 M M 1MH m» 17000 51N 3000 m» M N 3600 4400 1900 9100 2150 5900 Bugunku öpanı? M H M İtMN 47M I7N M M 34500 İ N N 3Nt 9 N I tan177M 6500 M N 7700 13750 5000 4£00 M M Z4M 17000 nsM 19750 SMM 1000 1100 1800 HM 11MI3800 7800 jm 57M 7M0 229M M N 1850 2 M M «JN 2200 12750 4900 12000 H N 7M0 1BM M M MM K M 3HI 1KM 2SM 125000 3MI 1950 12SM M l I M 9100 1200 1750 zm 1300 zm13291 2450 5000 I M M N 129 2150 44M 5200 N N 6500 2400 4 1 M 58000 U7N 3!3000 3700 7200 2800 ucfa JV3OT 125M 2791 17000 51M 2850 1 2 M M N 3600 4400 1900 9000 2150 5800 42S9 eeırt mrkon M121 2*771 17711 117M I M 27400 T71M 19*51 zmt 2MM 4T790 7TIH 1700 124M2 30900 204130 1000 33900 H4N H M 26OK HH1 232975 12M» 327M 74200 2500 İ7M 1603056 8000 UHM 44M 14MI 9HM(MN I71M 71N 17270 32610 22MI N N 95195 399O0 81975 8950 4 M •2M 7NN 72M M M »79» IJtTM M H Mt4N 49405 211M 19500 94NI 1S7M M2I1M 85850 49339 22700 721M 4500 H M 44*71 18900 139400 M N 2 M 94491 26400 4Nt 9200 17M 25060 5300 S7SM 40650 tm* .MN 2M 7700 1600 290517 118243 CTftM afVOT 8 M N N IMM 400 5250 M1M 33440 W ) 2C7N 1500 100250 132300 127750 60000 306000 •2M Enço»s6< yjp*m fiy 97MM 11MM 4791 tm 1NM 3500C 2HM M l 2NH 12tN 17791 650C M N 7700 13750 5000 3800 12M H M 172S0 2 7 M 19500 9MN 10000 1100 1800 I M N 3800 7800 «HJ M N M l 14M 229M M l 1900 IM M l 2300 12750 4900 12500 M l T M I M 249M H N « M M N I M N 2HI 125000 M l 2100 12SM SMI t79 9100 1200 1750 am 1400 * rm1BM 2350 5000 M N N N •29 2200 4MI 5200 M N 6500 2400 4NN 59000 127N 7NI 4M 3200 3700 7200 2700 M M 1Z9N İ M I 17000 M N 2850 12NI M N 3600 4400 18S0 9000 2100 5600 42N oıtliy I7KM 112*17 MMamimtM 47M N R M41I 34908 2NM 1771 »711 1212S 17774 6500 »71 7703 13851 5000 4772 11191 Z M 17211 M42 19495 M271 10Q19 1096 1820 fMM 3800 7800 N N S9M 1171 2242t H7I 1892 itits N41 2292 12639 4921 12296 H N 7*441 1MH 24451 M2T H N 3171 U141 M l 124808 M07 2126 12JM M l m9138 1176 1752 22» 1377 2 M 1KM 2383 5035 MM H M •a2183 4341 5127 N N 6509 2400 4M72 58623 127M 7«W 4929 3107 3600 7224 _2703 mm 12*12 2914 16980 9M9 2(53 12*» ım3600 4391 1655 8967 2104 5801 41N YAT1RIM FONLARI fabHH M|HİM Iş Vatınm-1 Iş V*ınm-2 Iş Ystınm-3 Iş ^ftünnıV-4 iş VWınn>6 interfon-1 tmerton-2 interfen-3 lnterion-4 lnterton-5 İktsat YSt-1 ikttsat Yat-2 iktısat Yfct-3 Iktısat Yat-4 Hdısat AHIım Fon Garanl YıDnm-1 Garanc Yabnm-2 Garantı Y3bnn>3 GSTHntl YdtJfHlM Garant YjbnnvS Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB\a. fbnu YKB Sektfr Fon YKB Hsse Fbn YKS Kamu Fon YKB Utot Fon YKB KarmaFon YKBOovizFon YKB Kapttal fon YKBAkSfFon Vakrf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakrf Fofr3 Vakjf Hisse Vakıf Dünya Fon Vakıf Fon-6 Chşoank M w i Fon Dısoank Beyaz Oışbank Pernbe Tütün Fon-1 Tütün Fon-2 Mrtsui Fon-1 Mitsuı Fon-2 Rnans Fon-2 Rnans Fon-3 Rnans fon-4 finans Fon-5 Zıraat Fon-1 Zraat Fon-2 Ziraat Başak Fon 2faat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emtak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 knpex Fon-2 TobankFon Sümef Fon Den« Fon Kakmma Rm Demir Fon •&riş Fon Ortak Fon TûhtbankFon Netfon Etrton tariH 1307B7 140189 09.1089 1701% 040690 19.09S? 1412S7 nseaa 0706S9 090190 160927 10.02S9 06.02B9 28.02S9 1112*9 221087 100339 120250 300530 290351 1611İ7 311089 110790 O2.1İJ87 0703B8 07CÖ88 070388 070338 07X688 020189 190690 19.0650 09.0588 24.0489 181089 22XÛ90 26.0390 140630 280688 1004.89 28JD650 040788 10.12.90 150788 201089 200789 »1289 2a03J90 051130 091089 140290 140230 200630 01.1189 06.0190 020190 280650 22 0150 • 180750 020230 04.0530 280390 12X690 160430 08.0590 070530 11.0630 270830 030990 05.1190 011190 * 4 M t 10800 2Û0O0 10.000 10.000 10000 10661 9360 9359 41.200 10000 9764 9806 9596 9390 10.000 9376 9731 10437 9336 9.209 10319 10.000 10.000 10.477 9785 9.713 9795 9593 9828 9294 10.000 0542 10.000 48.279 10444 9394 9.874 10000 10057 20558 10011 11.021 10.000 40000 10.000 9956 10428 9958 10.000 1O100 10.000 10000 10000 11.397 10357 10724 10469 10000 10000 10086 9962 10000 10405 10808 10.000 10006 10.000 10000 10.000 10.000 10000 0ûı*i dateri 72919 46321 19.312 16416 13395 55814 48.165 24919 22371 11793 46146 37748 17372 mi54 10971 56599 26436 14502 12913 9.048 57517 19.082 13554 53.274 41.646 68511 40986 35399 41486 17986 13.749- 12 751 41410 106063 19462 10324 16152 12 726 36820 49404 10703 40744 11393 147146 17863 21566 18180 11171 11971 21842 16286 16981 15571 21XB2 16454 21707 14801 17538 14019 16403 12.401 15.010 16306 17610 15.103 14101 14338 12748 12.451 12.135 11781 3NİSMI tajMtt M*ft 70008 48067 10335 16434 14XH1 55881 48.221 24349 22.398 ' 11710 46209 37799 17397 mi79 13910 56678 26504 14.457 12876 &024 57588 19105 10565 50341 41 £96 68327 41XB7 35.443 41574 18.016 10753 •12585 41457 106158 19.475 10322 16238 12.739 36856 49458 10720 40.793 11407 147305 17896 21593 18204 10114 11366 21823 16297 17004 15592 21X81 16446 21.718 14 795 17565 14027 16486 12396 15027 16925 17638 15.125 14116 14356 12 763 12.450 12150 11795 1991 HtoM) mai2 -048 012 0.11 an ai2 0.12 012 0.12 •070 014 014 014 014 -044 014 026 -031 -029 •027 012 012 008 013 012 0.46 012 012 021 017 003 1.05 011 009 007 0.02 053 010 010 011 012 012 012 011 018 013 013 -0.43 0.13 •0.09 0XP 014 013 004 -0X6 0X6 -004 015 0.06 051 -aoz 011 0.10 0.16 015 011 013 012 •0.01 012 012 Iş Sendika Servisi — Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda ça- lışan 6 bin işçiyi kapsayan top- lusözleşme göruşmelerinde dun gece grevin başlamasına 3 saat kala anlaşma sağlandı. MESS ile Turk Metal Sendikası yetki- lileri arasında istanbul'da yapı- lan son gorüşmelerde işçi ücret- lerine ortalama yuzde 185 ora- nında zam vapıldı. Adana'da kurulu PİLSA ile İstanbul Bü- yükşehir Belediyesi'ne ait Bel- pa'da ise işçiler, dun grev uygu- lamasını başlattılar. Ereğli Demir Çelik Fabrikası çahşanlannın ekim 1990'da baş- layan toplusözleşme gönişmele- ri, dün gece tarafların anlaşma- sıyla sonuçlandı. İşçilerin grev önlüklerini giyerek 24.00'ten iti- baren greve çıkmaya hazırlan- dıklan saatlerde sonuçlanan go- rüşmelerde, 5 bin 88 lira olan ortalama brüt saat ücreti yüzde 185 artış ile 14 bin 472 liraya çı- karıldı. îşçilere yılda iki bayram için 800 biner lira yardım ve ay- rıca 800 bin lira da izin yardımı yapılması kararlaştırıldı. Yaka- cak yardımı olarak da işçilere 2 tpn lavarlannuş taşkömüru ve- rilmesi de hükme bağlandı. Go- rüşmelerde düne kadar işveren yüzde 118, işçi sendikası ise yüz- de 257 zam önermişti. Sözleşme 1 Ekim 1990'dan itibaren geçerli olacak. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, görüş- me sonrası yaptığı açıklamada "Süper bir sözleşme imzaladık. ğ Demir Çelik bir kamu iş- yeri olduğu için imzaladığımız anlaşmanın diğer kamu işverle- rine de örnek olmasını, eınsal oluşturnıasını diliyoruz " dedi. Özbek, bu sabah Ereğli'ye gide- rek işçilere sözleşme şartlannı açıklayacaklarını söyledi. Söz- leşmenin bu sabah imzalanaca- ğı kaydedildi. Karadeniz Ereğlisi'nden mu- habirimiz Nihat Can*ın bildirdi- ğine göre dün, gün boyunca grev hazırlığı yürüten işçiler, grevin başlamasına yaklaşık 3 saat kala anlaşma haberini aldı- lar. işçilerin anlaşmayı se\inçle karşıladıklan kaydedildi. Türk Metal ile MESS arasın- daki toplusozleşme görüşmele- ri 1990 ekiminde başlamıştı. Ta- raflar yasal sürede anlaşamayın- ca aralık aymda uyuşmazhk zabtı tutulmuş resmi arabulucu- nun girişimleri de sonuç verme- yince Türk Metal Sendikası 19 BELPA'DA GREV— İstanbul Anakent Belediyesi'ne ait Belpa Hipermarket'te belediye yetkililerinin.Tez Koop-İş Sendikası yöneticikri ile sağlanan anlaşraadan toplusözleşme imzalamrken vazgeçmeleri üzerine dün grev başladı. (Fotoğraf: Deniz Topaloğlu) Petkiırfin yıldönümünde eylemAliağa ve Yanmca'daki tesislerde işçiler, Petkim'in 26. kuruluş yıldönümünü protestolarla 'kutladı'. Grev hakkı olmayan işçiler, bu eylemlerini sürdürüyor. lş-Sendika Servisi — Petkim'in 26. ku- ruluş yıldönumü Yanmca ve Aliağa te- sislerinde çahşan 6 bin işçi tarafından toplusözleşmeleri için Yüksek Hakem Kurulu'nun devreye sokulmak istenme- sine karşı sürdürıilen protesto eylemleri ile "kutlandı." Petkim işçilerinin önceki gün başlattıkları "işyerinden çıkmama" eylemi sürüyor. Muhabirimiz Ahmet Kurt'un haberi- ne göre Petkim'in Yanmca tesislerinde çahşan 3 bin 500 dolayında işçi dün sa- at 08.30'da fabrikaların kapısı önünden toplu olarak genel müdürlük binası önu- ne protesto yürüyuşü yaptılar. Yürüyüş sırasında sürekli olarak alkış protesto- sunda bulunan işçiler, sık sık "Şalter ine- cek sözleşme bitecek", "Yaşasın Petkim işçilerinin birliği", "Vur vur inlesin Çan- kaya dinlesin", "Hiikiimet istifa", "Biz köle değil, işçiyiz", "Petkim yönetimi istifa" sloganlan attılar. İşçiler genel mu- dürlük önünde toplanarak davul zurna eşliğinde oynadılar. Petkim'in 25. kuru- luş yüdönümü günü olması nedeniyle ya- şamım yitiren Petkim işçileri ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşundan sonra işçiler tekrar aynı şekilde ağır adımlarla fabrika kapısına doğru yüru- düler. Vardiyası olan işçiler saat 10.30'da işbaşı yaparlarken diğer işçiler de yemek- hane ve soyunma odalannda istirahate çekildiler. Önceki akşam işyerini terk etmeme ey- lemini başlatan Petkim'in Yanmca tesis- lerinde çahşan işçiler, vardiya bitimle- rinde yemekhanede toplandılar. Saat 18.3O"dâ yemekhaneye gelen Petrol-lş Sendikası Genel Başkanı Münir Ceylan, işçilere önceki sabahki yürüyuşlerinden dolayı tesekkür etti. Aliağa tesislerinde çahşan Petkim işçilerinin eylemlerinden de soz eden Genel Başkan Ceylan, "Ey- lenüerimiz biiyük bir disiplin içinde ba- şanyla devam edecektir" dedi. Genel Baskan Ceylan, 15 dakika süren konuş- masını coşkuyla alkışlayan işçiler, "Ya- şasın Petkim işçilerinin biriiği", "Yaşa- sın mücadelemiz" diye slogan attılar. Petrol-lş Sendikasf nın temin ettiği etti pide, domates, peynir, meyve ve sutle if- tar yapan işçiler, teravih namazı sonrası fabrika yemekhanesinde davul-zurna eş- liğinde oynadılar, horon teptiler. Gece- nin büyük bolumunü işçiler yarı uyanık geçirirlerken sahurda da yine sendıkala- rının hazırladığı kahvaltı çeşitlerinf yediler. ' ' >* i:..: .-. Petkim'in Aliağa' tesislerinde önceki sabah girdikleri vardiyadan çıkmayan ve yeni vardiyaların da gelmesiyle "işyeri- ni terk etmeme" eylemine başlayan işçi- ler, önceki geceyi fabrikada geçirdiler. Yanlannda getirdikleri battaniyelerle fabrikada geceleyen işçiler, haklannı al- makta kararh olduklarıru, gerekirse ure- timden gelen güçlerini kullanacaklarını yaptıklan konuşmalarla vurguladılar. Muhabirimiz Şahap Ava'nın haberi- en göre dun SHP Genel Sekreter Yardım- cısı Cevdet Selvi başkanlığında milletve- killeri Veti Akso>, Turhan Beyazıt ve par- tililer önce Petrol-lş Aliağa Şubesi'ne, sonra da SHP ilçe binasına gittiler. Şubat 1991 günü grev karan ala- rak işverene bildirmişti. Grev ka- ran üzerine MESS'de lokavt ka- ran alırken Türk Metal Sendika- sı grev gününü 4 nisan olarak belirlemişti. Cumhuriyet Güney İlleri Bü- rosu'nun haberine göre Saban- cı Holding'e ait E-5 karayolu üzerindeki plastik boru fabrika- sı PlLSA'da çahşan bağımsız Laspetkim-lş Sendikası'na üye 400 işçi dun 09.00'da greve baş- ladı. Sendikanın Adana Şube Başkanı Zeki Öner. kasım ayın- dan bu yana sürdurülen toplu iş sözleşmesi göruşmelerinde işve- renlerin son teklifini 27 martta verdiğini ve ortalama 770 bin li- ra olan brüt ücrete yüzde 100 zam önerdiğıni bildirdi. Özer, "Greve 7 saat kala bizi holdin- ge çağıran işveren ücrete 1 mil- yon 200 bin lira, uçlu sosyal yar- dım paketine de iki yıl için 2.9 milyon ve 3 milyon lira teklif ediyor. Sabaha karşı 0130'da bu teklif bize yapılırken bizden 6-7 saat once fabrikanın panosuna bu teklif asdıyor, işçi etkilenmek isteniyor. Sabancı Holding kimi kandınyor, bizi mi işçileri mi" diye konuştu. Laspetkim-lş Sendikası Genel Başkanı Vahdettin Karabay da sendikanın ana tüzüğü gereği iş- çilere sorulmadan ne greve çıkıl- dığını ve ne de işverenlerin tek- liflerinin kabul edildiğine dikkat çekti ve işçilere "Yanm saat dii- şiiniin, teklifleri dinlediniz, soz- leşmey i imzalayalım mı, greve çı- kalım mı" diye sordu. işçiler de Karabay'ı "Yanm saate gerek yok, grev, grev" diye bağırdılar. istanbul Büyükşehir Beledi- yesi'ne ait Merter'de kurulu Bel- pa (Belpri Pazarlama tthalat- Ihracat) Hiper Market'te çahşan Tez Koop-lş Sendikası üyesi 243 işçi dün greve başladı. Dün sa- bah işyeri önünde toplanan iş- çiler, "İşçiler el ele, genel greve", "Vur vur inlesin, buyukşehir dinlesin", "tşçilerin onunı ser- mayeyi yenecek", "İşçiyi ezen Nurettin Sözen" sloganlan atıp yüruyerek işyerinin 3 ayrı kapı- sına alkışlarla grev pankarüan- nı astılar. Tez Koop-îş Sendikası İstan- bul şube yöneticileri, 7 şubatta alınan grev karannı uyguladık- larını belirterek şu açıklamayı yaptılar: "Belediye ile yapılan gorüş- melerde halen 450 bin lira dü- zeyinde olan ücretlerin 1 milyon 670 bin liraya yükseltilmesi ay- nca daha önce işten çıkanlan 9 işçinin geri almması için anlaş- ma sağlanmıştı. Ancak iş imza aşamasına gelince belediye yet- kilileri ücrette 1 milyon 650 bin liraya indiler ve bazı sosyal hak- lann da kaldınlmasını istediler. Aynca 9 arkadaşımızm da yeni- den işe alınamayacagını soyledi- ler. Bunun üzerine ipler koptu ve grevi uygulamak zorunda kaldık." ders ders de aldıAntalya'daki 'Serbest Piyasa'sempozyomunda OECD, IMF ve Dünya Bankası yeîkilileri, Türkiye'nin yanlış politikalarını sıraladılar BtLAL ÇFTtN ANTALYA — Devlet Planlama Teşkilatı ve OECD'nin işbirliğiyle An- talya'da düzenlenen "Serbest Piyasa Ekonomisine Geçişte Türkiye Tecrii- besi" konulu sempozyum dün tamam- landı. Doğu Avrupa ülkelerinin ve Türki- ye'nin ekonomiden sorumlu bürokrat- ları ve işadamlarının katıldığı toplan- ülar, Körfez krizinden ağır yara alan turizm sektörü de dahil pekçok açıdan yararlı oldu. Türkiye, Başbakan Yıldınm Akbu- lut'un açış konuşmasıyla ders verir bir havada başladığı toplantıda epey eko- nomi dersi de aldı. OECD, IMF ve Dünya Bankası temsilcileri, serbest pi- yasa ekonomisine geçmeye çahşan Do- ğu Avrupahlara nasihat verirlerken, konuşmalannın satır aralannda Türk- iye'nin bugün yaşadığı ekonomik dar- şulu olarak teker teker IMF masasına boğazlara zemin oluşturan yanlış po- yaünlmaya başlayan Doğu Avrupa ul- litika ve uygulamalannı da birer birer sıralayıverdiler. Maliye politikalannda- ki eksiklikler, KlT'lerin durumu ve enflasyonun önlenemeyen yükselişi, özelleştirme uygulamasındaki yanlış- lar, hatta 1982'de yaşanan banker re- zaJeti birer birer gündeme getirildi. Do- ğu Avrupahlara, "Siz bu yanlışlara diişmeyin, Türkiye'den ders aJın" den- düştüğü darboğazdan nasıl ve hangi di. önlemlerle çıkabileceğinin konuşuldu- Toplantıya katılan Türk işadamları ğu sanılıyor. Bu arada, Sovyetler Birliği'nde ba- zı cumhuriyetlerle merkezi hukümet arasındaki çatışma Antalya toplantısı- na da yansıdı. Daha ilk gün kayıt iş- lemleri sırasında, Gürcistan Cumhuri- yeti temsilcileri, Sovyet delegasyonu içinde sayılmalarına itiraz ettiler. İş toplantılarmdaki konuşmalarında da hem Gürcüler hem de Ermeniler, yan- kelerınin ekonomilerini ve ekonomi yöneticilerini yakından tanıma fırsatı buldu. Guitian, önceki gün panel yönetici- si olarak 4 saatliğine Antalya'ya gelen Merkez Bankası Başkanı Ruşdü Sara- sohbetlerde, daha çok ülkedeki siyasi coglu ile de bir süre görüştu. Bu go- v e ekonomik istikrarsızlıktan, ekono- rüşmede, Türkiye ekonomisinin içine m j yönetimindeki dağınıklıktan yakın- d l hi h lannda oturan merkezi hükümetin üst düzey bürokratlarının gözlerinin içine- baka baka merkezi hükümetin "han- tal bürokratik yapısımn kendi gelişme- lerini olumsuz etkilemeye devam ettiğinden" yakındılar. Türk işadamları da aralanndaki da, Doğu Avrupah meslektaşlarıyla he- nüz "kartvizit alışverişi" duzeyinde bi- le olsa bağlantı kurma olanağına ka- vuştular. Üç gün boyunca yapılan toplantı ve panellerin en dikkatli izleyicilerinden biri, IMF'nin Avrupa Bölüm Başkan Yardımcısı Manuel Guitian'dı. Guiti- an, piyasa ekonomisine geçişin önko- •. Ancak yine hem işadamları hem de bürokratlar, bizden daha zor du- rumdaki Doğu Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin konuşmalannı dinledik- çe "Biz her şeye ragmen halimize şükredelim" diye düşünüp moral bul- dular. Organizasyon yönünden son güne kadar önemli bir aksama göze çarpma- dı. Son gün ise sermaye hareketleri, dış borçlar ve yabancı sermaye konusun- daki panele başkanhk yapacağı daha önce açıklanmış olan Namık Kemal Kı- hç'tan hiçbir haber çıkmaması, DPT'cilerin canını sıktı. Kıhç'ın gele- meyeceğini haber vermeksizin toplan- tıya katümaması, son günkü paneli bir ara tehlikeye düşürdü. Ancak daha sonra panel başkanhğına OECD eski Genel Sekreteri Alfred Quun'un geti- rihnesiyle sorun çözumlendi. Toplantıdan sonra görüşlerini açık- layan DPT Müsteşan Ali Tıgrel, top- lantıdan önemli sonuçlar ahndığını be- lirterek, katılan ülkelerle yeni işbirliği imkânları için önemli bir zemin oluş- tunılduğunu kaydetti. ENKA Hol- ding'in patronu Şank Tara da, "En- teresan bir toplantı oldu. Dogu Bloku'- ndaki bütün milletleri topladık. Adam- lar hayranlıkla dönuyor. Muhakkak ileride somut neticeler çıkacak" diye görüşlerini açıkladı. Akbıılut,Kuveyt'ten hibe ve îş istediANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Yıldırım Akbulut'un dun yaptığı kısa Kuveyt ziyaretinden önemli ekonomik sonuçlar bekleniyor. Akbu- lut ve Çelebi'nin Kuveyt'ten ilk aşama- da 3 milyar dolarhk inşaat ve onarım işi istedikleri, aynca 900 milyon dolar- hk hibenin bir an önce verilmesini ta- lep ettikleri öğrenildi. Devlet Bakanı Çelebi, "Türkiye Körfez'deki işlerde çok avantajlı" dedi. Akbulut'un Kuveyt'teki dört saatlik gezisine Devlet Bakanı Işın Çelebi, Ba- yındırhk Bakanı Cengiz Altınkaya, Başbakanlık Musteşarı Sabahattin Çakmakoğlu, Dışişleri Bakanhğı Mus- teşarı büyukelçi Tugay Özceri de katıl- dı- Akbulut, Kuveyt Başbakanı Şeyh Saad El Abdullah El Salim El Sabah ve Kuveyt Emiri Şeyh Cabir El Sabah'la da görüştu. Kuveyt ziyareti öncesi görüşlerini açıklayan Işın Çelebi, Kuveyt'in kısa dönemde 30 milyar dolar civannda iha- le açacağını ve bundan Türk müteah- B Yıldınm AkbBİai Işm Çelebi 'aşbakan Yıldırım Akbulut ve Devlet Bakanı Işın Çelebi, dün Kuveyt'i birkaç saatliğine ziyaret ederek ilk aşamada 3 railyar dolarhk inşaat onanm işi istediler; aynca 900 milyon dolarhk hibenin de bir an önce veriUnesini talep ettiler. Çelebi, Türkiye'nin Körfez'deki işlerde çok avantajh bir konumda olduğunu söyledi. hitleri için en az yuzde 10'luk bır pay sağlanabileceğini umduklannı söyledi. Çelebi, "Körfez'de dış müteahhitliğimi- zin geleceği çok parlak, ancak sadece müteahhitlikle kalmayıp sanayimizin de Körfez'e adaptasyonu gerekiyor" de- di. Çelebi, müteahhitlik sektöru ile bir- likte Kuveyt'te demir-çelik ve çimento sanayileri başta ohnak üzere, diğer sek- törlerin de önemli iş imkânları elde edebileceklerini kaydetti. Bu arada hükümetin, Körfez krizi- nin sonuçlan ve Kuveyt'teki iş imkân- ları ile ilgili olarak bir rapor hazırlat- tığı bildirildi. Devlet Bakanı Çelebi'nin koordinasyonunda hazırlanan bu rapo- run, dunkü görüşmede Türk tarafının Kuveyt'ten istek ve önerilerinin ana hatlarını oluşturduğu ifade ediliyor. Söz konusu rapor özetle şöyle: "• Türk müteahhitlik firmalan, Ku- veyt'te ait yuklenici olarak çalışabilmek için ABD Ordu Istihdam Dairesi'ne (ACE) başvurularını yapmışlardır. ACE tarafından ihalelerde Türk fırma- lanna öncelik tanınması, yuklenici ola- rak kabul edilmesi. • Mayıs ayı sonlannda aplması bek- lenen buyük ihalelerin Kuveyt hüküme- tince beîli bir bölumünün (örneğin 3 milyar dolar) Türk müteahhitlerince oluşturulacak konsorsiyuma verilmesi. Türk firmalannın Kuveyt'te kriz nede- niyle yanm kalan 350 milyon dolarhk termik santral işinin bir an önce yeni- den başlatılmasının sağlanması. • Onanlamayacak derecede hasar gören rafineri ve petro-kimya tesisleri- nin yeniden inşası, Kuveyt dışında dü- şüniılüyorsa bunlann Tiirkiye'de kurul- ması." Kuveyt'in altyapı ile ilgili acil işleri- nin 50 milyon dolar tutacağı belirlen- di. Bu tutann 27 milyon dolarhk bO- lümüyle ilgili 9 projenin 5'i ABD, l'i BAE, l'i lngiliz, l'i Suudi Arabistan ve l'i de tsveç fırmasına ACE tarafından tahsis edildi. Mayıs ayında açılması beklenen Ku- veyt'in büyük ihalelerinin organizasyo- nunu da buyuk olasılıkla ACE'nin yü- rüteceği kaydediliyor. Türkiye'nin bu ihalelerden önemli miktarda pay ala- bilmesi için Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm son ABD gezisi sırasında ACE başkamyla da bir görüşme yaptığı bil- dirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog