Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1991 DIŞHABERLER CUMHURÎYET/U Akbulut'un Kııveyttemaslan • ANKARA (AA) — Resmi ziyaret amacıyla Kuveyt'e giden Başbakan Yıldınm Akbulut, Veliaht Prens ve Başbakan Şeyh Saad El-Abdullah El-Salim El-Sabah ve Kuveyt Emiri Şeyh Cabir E]-Ahmed El - Cabir El-Sabah ile görüştü. Başbakan Yıldınm Akbulut, Başbakanlık'ta Şeyh Saad ile bir saat süren bir göruşme yaptı. Akbulut, Körfez krizi dolayısıyla Türkiye'nin, Irak'ın Kuveyt'ten çıkartılması ve yasal Kuveyt yönetiminin işbaşına getirilmesini amaçlayan kararlı bir politika izlediğini anlattı. Başbakan Akbulut, bu göruşmeden sonra Kuveyt Emiri Şeyh Cabir El- Ahmed El-Cabir El-Sabah tarafından kabul edildi. Kuveyt Emiri, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin ve yardımlaşmanın geçici olmadığını belirterek bu ilişki ve yardımlaşmanın sürekliliğını arzuladıklarını kaydetti. Kuveyt Emiri El- Sabah, ulkesinin yeniden imar ve inşası konusunda Türkiye'deki müteahhitlik " firmalan ile işbirliği yapmaya hazır olduklannı söyledi. Papa suikastıınn belgeleri • SOFYA (AA) — Bulgaristan'ın, 1981'de Papa 2. Jean Paul'e Roma'da yapılan silahlı saldınyı soruşturmakla görevli uluslararası komisyona, eiindeki bütün belgeleri vereceği açıklandı. Bulgaristan Devlet Başkanı Jelio Jelev, dün yayımladıgı bir bildiride, bütün hükumetleri ve siyasi şahsiyetleri, bu silahlı saldınyla ilgili gerçeğin açığa çılunasına katkıda bulunmaya çagırdı. Papa'ya silahlı saldınya katılmakla suçlanan ve 1983 ile 1985 arasında Roma'da hapis yatan Bulgar vatandaşı Sergey Antonov, yargılandıktan sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılmıştı. Bulgaristan'da o dönemde işbaşmda bulunan komünistler, ülkelerinin "CIA'mn kışkırtmasının kurbanı ..olduğunu" söylemişlerdi. Demokratik Parti, Işkodra'da öldürülen 'demokrasi şehitlerivekomünizmkurbanlan'için büyükbircenaze töreni düzenleyecek Miıhalefetten genelgrev çağrısıArnavutluk'ta geçen pazar günü yapılan seçimlerde yenilgiye uğrayan Demokratik Parti yetkilileri, Arnavutların Işkodra'da önceki gün düzenlenen protesto gösterilerinde öldürülen 3 kişinin anısma bu gece beş dakika boyunca evlerinin ışıklarını söndürmesini istediler. Işkodra'daki olaylar başkent Tiran'da da yankı buldu. De- mokrat Parti yanlılan, Tiran'- da dün sabah büyük bir gösteri düzenleneceğini kulaktan kula- ğa yaydılar. Sabah saatlerinde toplanan 2 bin kişi, Amavutluk GÖSTERİ, GÖSTERİ — Arnavutluk'ta seçimler ülkeye hıızur geürmeye yetmcdi. Muhalefetteki Demokratik Parti yanlılan, seçim sonuclannı protesto için sık sık gösteri diuenliyoriar. (Fotoğraf: Reuter) Zeri Popullit'in genelyayın yönetmeninin Cumhuriyet'e demeci Alia ülkeııiıı basında kalacakTİRAN (Cumburiyet) — Amavutluk Emek Partisi'nin yayın organı olan Zeri Popullit gazetesinin genel yayın yönetme- ni Namık Dokle, Amavutluk Devlet Baş- kanı Ramiz Alia'ıun ülkede yaşanmakta olan demokratikleşme hareketinin öncüsü olduğunu belirterek, Alia'nın yeni dönemde de ülkenin başında olacağını söyledi. Dokle, gazetenin Tiran'daki genel mer- kezinde sorulannua yanıtlarken, pazar gü- nü yapılan seçimin sonuçlannı AEP açısın- da "büyük bir zafer" olarak niteledi. Dok- le, "halk, iradesini komiinist partiden ya- na kullandı" dedi. Ülkenin büyük sıkıntılar yaşadığını an- latan Dokle, muhalefetin de seçim kampan- boyunca bu noktayı sürekli kullan- dığını belirterek, "Ekonominin gelişmesi için çok şey yapacağız. Reformlar sürecek. Şimdi yapılması gereken, çok çalışmak ve duzeni sağlamaktır" diye konuştu. Dokle, AEP'nin Avrupa ile bütünleşme eğilimi içinde olduğunu ifade etti. Dokle, demokratikleşme ve ekonomik reform sü- recini başlatarak, bütünleşme için gerekli koşullan sağlamaya çalışüklannı belirterek, şöyle konuştu: "Şimdi Avrupa'dan gelecek her ttirlü yardıma ihtiyaamız var. Özellikle de mali ve teknolojik yardun. Y abana gozlemciler, seçimlerin ne kadar demokratik olduğunu gördü. Şimdi yardım etme sırası onlarda." AEP'nin pazar ekonomisine hızlı bir ge- çişten yana olmadığını kaydeden Dokle, böylesi bir geçişin toplumsal sömnlar ya- ratacağını ve bir kriz ortamı doğuracağını belirterek, pazar ekonomisine aşamalı bir geçiş sağlamaya çalışacaklannı ifade etti. Arnavutluk'un resmi haoer ajansı ATA'- nın Dış Haberler Şefı llir Nişku da, ülkesi- nin Avrupa'da hak ettiği yeri alması gerek- tiğini belirterek, hükümetin bu konudaki samimi niyetine ve çabalanna dikkat çek- ti. Nişku, Balkan ülkeleri arasında gerçek- leştirilebilecek bir işbirliğine de sıcak bak- tıklannı belirterek, "Ortak çok yanımız var. Birbirimizi iyi Umyornz" dedi. Seçim sonuçlanndan ötürü Arnavutluk'- tan yeni bir kaçış dalgasının yaşanabilece- ğini anlatan Nişku, bu kaçışın temel nede- ninin ekonomik olacağını söyledi. TtRAN (Cumhuriyet) — Ar- navutluk'ta geçen pazar günü yapılan genel seçimlerden son- ra gerginlik giderek yükseliyor. Seçimlerde yenilgiye uğrayan ana muhalefet Demokratik Par- ti, İşkodra kentinde önceki gün düzenlenen gösterilerde ölen 3 kişiyi anmak için ülke çapında bir günlük genel grev yapılması çağnsında bulundu. Demokratik Parti yetkilileri başkent Tiran'da yaptıkları açık- lamada, genel grev çağnsının ya- nı sıra gösteride ölenler için bü- yuk bir cenaze töreni yapacak- larını belirttiler. Parti yetkilile- ri, Arnavutların "demokrasi şe- hitleri ve komunizm kurbanlan" anısına bu gece beş dakika bo- yunca evlerinin ışıklarını sön- dürmesini de istediler. Işkodra'da önceki gün 3 ki- şinin ölümüyle sonuçlanan gös- terilerden sonra kentte dunı- mun gergin olduğu belirtiliyor. Tiran'da da, dün sabah göstTİ yapmak için toplanan 2 bin ki- şiye polis müdahaJe etti. Olay- da ölen ya da yaralanan olma- dı. Arnavutluk'ta 47 yıl aradan sonra yapılan ilk serbest seçim- lerin sonuçlanna göre, iktidar- daki Emek Partisi (AEP), mec- listeki 250 sandalyeden 162'sini kazandı. Muhalefetteki Demok- rat Parti ise 65 milletvekili cı- kardı. Seçim sonuçlannın belli ol- masının ardından. Demokrat Parti yandaşlan, Emek Partisi iktidanna karşı seslerini yükselt- meye başladılar. Ramiz Alia'nın meclise girememesi muhalefet çevrelerinde "olumlu" olarak yankı bulurken, seçimlerde hi- le yapıldığı şeklindeki görüşler de Demokrat Parti yanlılan ara- sında sıkça telaffuz edilir oldu. Demokrat Parti yanlıları ilk gösterilerini önceki gün Işkod- ra'da düzenlediler. Göstericiler, kentteki Emek Partisi binasına saldırdılar. Işte bu sırada olan- lar oldu ve binadan göstericile- rin üzerine ateş açıldı. Olay so- nunda Demokrat Parti'nin İş- kodra il başkanının da araların- da bulunduğu üc kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Emek Partisi'nin merkez bina- sma doğnı yürüyüse geçmişti ki, güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Tiran polisi coplarla göstericileri dağıtmayı başardı. Demokrat Parti, polisin cop - kullanması sonucunda gösteri- ciler arasında yaralıların oldu- ğunu açıkladı. Bu gelişmeler, geçen pazar günü yapılan seçim- lerden önce de var olan tansiyo- nu daha da yükseltti. Arnavut- luk'ta şimdi iktidann alacağı ye- ni kararlar ve meclisin yapaca- ğı toplantı merakla bekleniyor. TiRAN'DAN tZLENİMLER~ Umutsuzluk ve karamsarhkSİNAN GÖKÇEN TtRAN — Arnavutluk'ta pı- rasa bik bulunmuyor. Dükkân- ların çoğu kapalı. Açık olanla- rın rafları ise birkaç şişe şarap ve birkaç kavanoz turşu dışın- öğrenciler, da bomboş. Ülke büyük bir inanmadıklannı söylüyorlar. yoksulluğu yaşıyor. "Anuuzda AEP'ye oy veren duğumuzda aldığımız yanıt, bi- ze bildik bir şeyler cağrıştmyor "Filmlerde gordügümuz gibi, ber şeyi satın alabilecegimiz dükkânlar, gıizel giysiler, sevgi- limize vermek için çiçekler." Emek Partisi'ne Yoksulluk kendini hemen belli ediyor. II. Dünya Savaşı eskisi, çoğu Çin yapısı kamyon- lar, traktörler, insanların giysi- leri, az sayıda olsalar da dilen- ciler, çıplak ayaklı çocuklar, hep yoksulluk kokuyor. Nazlı nazlı ısınan ve cızırtıh sesler veren lambalı radyoları, eski zamanlardan kalma bisik- letleri ve paslı tüfeklerle dola- şan askerleriyle Arnayutluk, yoksulluğun egemenliği altın- da. Tiran Üniversitesi'nden bir grup öğrenciyle beraberiz. Ge- lecekten ne beklediklerini soru- yoruz. Ortak yanıt, tek sözcük- ten oluşuyor: 'hiçbir şey'. He- men hemen hepsi, fırsat bulsa- lar ülkeden aynlmak istiyorlar. Çoğunluğun gönlünde, Italya yatıyor. Bu arada biz de Türki- ye"ye kaçmak isteyen bir Arna- vut güzelinden evlenme teklifi alıyoruz. Konuştuğumuz öğrencilerin büyük kısmı, sosyalist ekono- mi öğrenimi görüyor. Ancak hiçbiri, ülkelerinde sosyalist bir ekonomi istemiyor. Onlara gö- re, 'pazar ekonomisi* tüm so- runları çözecek. Pazak ekono- misinden ne anladıklannı sor- diye sorduğumuzda, hepsi bir agızdan 'hayır' diye bağın- yorlar. Reform sözcüğü, hiçbi- rini tatmin etmiyor. Somut ge- lişmeler bekliyorlar. Somut ve hızlı. Ve geleceğe inanmıyorlar. öğrenciler, üniversitenin yur- dundaki tek eğJencelerinin tele- vizyon seyretmek olduğunu söylüyorlar. Tek kanallı ve renkli televizyonda seyrettikle- ri ve en çok sevdiği yabancı fılm ise, Derya Arbaş'm oynadığı ve Nisan Akman'ın yönettiği 'Be- yaz Bisiklet'. Öğrencilerde gözlediğimiz bu umutsuzluk, karamsarhk ve inançsızlık, kampusun dışında da taşıyor. Tiran sokaklarında 'Geiecekten ne bekliyorsunuz' sorusunu yönelttigimiz onlarca kişinin yanıtlan, öğrencüerinki- ne benâyor. Arnavutlar, büyük bir umutsuzluğu ve her geçen gün artan inançsızlığı yaşıyor- lar. Seçimlerin hemen ardından sânki sihirli bir el değmişçesi- ne her şeyin değişeceğine ina- nan Arnavutlar, giderek karam- sarhğa bürünüyor. Demokratik Parti'nin merkezi önünde 24 saat toplanan halk, 'Liri demokrasi' diye haykınyor. "Çağdaşlığın önkoşulu g e l i ş i m d i r ! 295,3 HALK SIGORTA Halk Sigorta, yanm yüzyıla yaklaşan tecrübe birikimi ve dinamik hizmet anlayışıyla, ülkemizin ilk on sigorta şirketi arasında en yüksek prim artışını gerçekleştirerek, sektör ikinciliğine yükselmiştir. 1990 yılında hedeflerini aşarak %172 oranında bir artışla 295,3 milyar liralık toplam prim üretimi sağlamış ve ülkemizdeki 45 sigorta şirketi arasında piyasa payını iki yıl içinde %6,5'tan %13'e çıkar- mıştır.* Bu gelişimi yaratan, Halk Sigorta'nın çağdaş sigortacılığımıza kazandırdığı yenilikler ve bu gelişmiş hizmetlere halkımızın gösterdiği büyük ilgidir. Yangın ve Kaza Sigortaları, İşimin Sigortası, Yuvam Sigortası, Nakliyat, Mühendislik, Tanm, Hayat ve Hastalık branşlanndaki öncü hizmetleriy- le Halk Sigorta gelecekte de halkımıza güvence kaynağı olmaya ve daha büyük başarılara yürüme- ye devam edecektir. Çünkü Halk Sigorta inanmak- tadır ki, çağdaşlığın önkoşulu sürekli gelişimdir! | K İşte Halk Stgorta'nın Geiişim Tablosu Sermaye Prim Toplamı Kâr Menkul Değerler Aktif Toplamı 1 10 108.7 11,8 25,2 111.3 989 milyar TL milyar TL milyar TL milyar TL milyar TL 1990 30 295,3 41,8 78,4 257,7 milyar TL milyar TL milyar TL milyar TL milyar TL Arb> oranı %200 %172 %254 %210 %132 108,7 36,4 * Halk Sigorta'nın vıllık pı ım ıırelımıııın Hcli}inıı. (milyar TLı 1 1 1/\I /£ 1 nr %8 %7 %6 %5 %4 %3 'tZ * Halk Sigorta'nın sıgortaı ılık sekloı ündekı % 1 piyasa payının gelışımı. 111 Si3orta Bir çağdaşlık simgesi 1968 1989 1990 Genel Müdflrtük (lstanbul): Td. (1) 174 39 40 (10 hat> AcUıu Hlge MûdOriüğü: Tel (71) 13 27 87 - 13 27 88 Ankara BAIge MüdfiriOğO: Tel. (4) 135 51 00 (4 hat) Bursa B«lge Müdüriûğü: Tel (24) 21 82 97 - 20 51 22 İzmlr Bölge MüdOriüğü: Tel. (51) 1436 II - 14 34 54 AnUlya Bölge TemsUcHlği: Tel. (31) 18 7480- 1881 57 Samsun Bölge TemsllcUiğl: Tel. (36) 1 1 97 66
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog