Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

Para çekerken... En yüksek çekiş gücüyle işlem tamam! " PAMUKBANK Cumhuriyet Turkıye'de anında^labıleceğiniz ve ömür boyu kullanabi^ağtfJfcfi^ıılyon T.L. çekiş gucünemKp tek Bank24 Kart»rf 67. Yıl; Sayı: 23954 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. 30 Nisan 1991 Salı SHP'nin uzmanlam hazırlattığı çalışma 8 kitapçıkta yayımlanacak Alternatif ekonomiANKARA (Cumhurijet Bürosu) — SHP, yerel yönetim mec- lislerinde "parlamento sistemi"uygulanmasını istedi. SHP Ye- rel Yönetimler Kurultayı bildirisinde, merkezi yönetimin idari denetiminin yerine, yargı denetimi ilkesi savunulurken belediye radyo ve televizyon sistemlerinin kurulmasına izin verilmesi ge- rektiği vurgulandı. Iki gün süren SHP'li belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve belediye meclisı ilyelerinin katıldığı Ye- rel Yönetimler Ku- rultayı bildirisi, dün Genel Sekreter Yar- dımcısı Yiğit Gülök- sÜ2 tarafından açık- landı. Yerel yönetim sisteminin kent ve köy düzeyinde etkili ve verimli bir yöne- tim ortamı oluştur- maktan uzak olduğu kaydedilen bildiride, yerel yönetimlerin önundeki engeller şöyle sıralandı: "— Var olan diizen insaoı ve insanın ge- lişme gereksinimini ön planda tutmayan bürokratik yastüda- malan yegleyen ve toplumsal gelişraeyi geciktiren bir nite- iiktedir. — Karar alma süre- cinde halkın katılı- mını istenilen ölçüde gerçekleştirememiş ve yönetimle yöneti- len arasında iletişim kuramamış, yerel yö- netim düzeni gere- ken düzeye erişeme- miştir. — Yerel yönetimle- rin kaynaklan iize- rindeki vesayet ve keyfilik, görülmemiş boyutlardadır. — Yerel yönetimlerin en önde gelen hak, yetki ve görev alanı olan fiziksel sahasını planlayabilme olanağı çeşitli düzenleme- lerle kısıntı altına alınmıştır. — Yerel yönetimler, merkezi yönetimin bir uzantısı dnrumuna düşiirulerek yerellik niteliklerini biiyiik ölçüde düşünnüşlerdir. — Kentleşme süreci nedeniyle kent nüfusu 2000 yılında 50 milyonun ustüne ulaşacaktır. Bu gerçek gözden uzak tutularak (Arkosı Sa. 15, 5u. 7'de) Başvundarmeslek kuruluşlarınayapılacak Irak'a gıda ilıracı serbest Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'a gıda maddelerinin ihracı BM Yaptınmlar Komitesi'ne bilgi vermek kaydıyla, temel insani ihtiyaç maddelerininki ise arulan komiteyegerekli bilgilerulaştırıldıktan sonra itiraz olmamasıhalinde imkândahiline girmiştir" dendi. 1991'in en büyük düşüşünü yaşadı Parasızlık borsayı vurdu Ekonominin durumunu sergileyen son açıklamaların doların değer kazanması ve bankaların nakit ihtiyacıyla birleşmesi bir süreden beri 4000 puanın altına düşmemek için direnen İMKB'ye büyük darbe vurdu. 252 puan birden yitiren borsanın birleşik endeksi 3780 puana, sanayi endeksi 3960'a indi. ABDURRAHMAN YILDIRIM'ın haberi Ekonomide DÜNYA KEMER SIKIYOR Ekonomide ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)— Irak'a gıda maddeleri ihracatı serbest bırakıldı. Gıda maddeleri dışında kalan ve as- keri nitelikte olmayan madde- lerin ihracatı ise Birleşmiş Mil- letler Yaptınmlar Komitesi'- nden "sessiz usulle" onay alın- dıktan sonra yapılabılecek. Başbakanlıİc Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nca geçen yıl ağustos ayında Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi'nin kararı uyannca başlatılan Irak'a yönelik ihracat ve itha- lat ambargosunun hafifletilme- si için yeni duzenlemeler yapıl- dı. Buna göre Irak'tan ithalat yapılması konusundaki yasak devam ederken, gıda maddele- rinin ihracatı serbest bırakıldı. Bu maddelerin ihracatı için doğrudan meslek kuruluşlanna (Arkası Sa. 19, Sü. Tde) TANIKLARKANUSALDIRIYIANLAnYOR 4 Bingöl baskınının hedefi kayıııakamdr Solhan Memurlar Kulübü'nün önceki gün silahla taranması sonucu yaşamını yitiren Kaymakam Ersin Ateş'in, daha önce katı tutumundan ötürü ilçe halkı tarafından Bingöl Valisi'ne şikâyet edildiği ve sürekli ölüm tehditleri aldığı büdirildi. MEHMET GÜLTEKİN BİNGÖL/SOLHAN — Sol- han Memurlar Kulübu'nun ön- ceki gün silahla taranması so- nucu şehit edilen ilçe kaymaka- mı Ersin Ateş, Cumhuriyet Sav- cıs; Mehmel Türksever ve or- min şefi Ahmet Yanarer'in ce- setleri ailelerine teslim edildi. lçısleri Bakanı Abdulkadir Ak- su Solhan'a giderek inceleme yaoarken kuşkulu görülen 23 kia gözaltına alındı. Solhan katliamından sonra gorüştuğumuz gorgu tanıkları- nın ifadelerine gore Kaymakam Ersin Ateş'in "asıl bedeF' oldu- ğu belirtiliyor. Kaymakam Ateş'in daha önce ilçe halkına "katı tutumu"ndan dolayı Bin- göl Vahsi'ne şikâyet edildiği ve surekli ölumle gozdağı verildi- ği, ancak evi dışında kendısıne koruma önlemi alınmadığı yet- kililerce anlatılıyor. Ateş- (Arkası Sa. 15, Sü. 6'da) LİKAT-İŞ'fN ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLDÜ 19. Sayfada ANAP taın teslinı Eşini il başkanı seçtiren Özal, kurultayı da ipoteğine aldı K a y b e d e n l e r Başbakan Akbulut, Semra Özal'a verdiği açık destekle, Cumhurbaşkanı Özal'ın gözünde puan kazanırken parti içinde etkinliğini yitirdi. Muhafazakâr kanat büyük güç kaybına uğradı ve kendi içinde bölündü. Hüsnü Doğan yalnız kaldı. Mesut Yılmaz başkanlık umudunu Özal'a bağladı. B e l i l e n t İ l e r İstanbul kongresinde olumlu sınav veremeyerek Özal tarafından "beceriksizlik"le suçlanan bakanların değişmesi bekleniyor. ANAP'ta yapılacak vitrin yenilemenin yanı sıra Ozal'ın anayasa değişikliği ve erken seçimi TBMM'de bu yasama yıh bitmeden gündeme getirmesi bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Yıpranma tehlikesine karşın eşini tstanbul tl Başkanı seçtıren Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, böyle- ce ANAP buyuk kongresını de ipo- teğine aldı. İstan- bul II Kongresi so- nuçları, Semra Özal'ı da genel başkanlık yanşına katarken, Başba- kan Yıldırım Ak- bulut ile muhafa- zakârlann guç kay- bına neden oldu. Semra Ozal'ın se- çiünesi için çaba harcayan genel başkan adaylarından Mesut Yılmaz da polıtik geleceğinı Özal'a bağladı. Özal'ın ana- yasa değişikliğine yonelik girışımlenni yoğunlaştıracağına ve erken seçimi bu yasama yılında TBMM'den çıkartmaya Özal'a büyük tepkiANAPİÇİ Güzel: Özal devleti temsil edemez MUHALEFET Hasan Celal Güzel Kansını il başkanı yapmak için akla hayale gelmedik baskılar uygulayan bir cumhurbaşkanmın devlet ve hukuk müesseselerini temsil etmesi mümkün değildir. 19. Sayfada Demirel: Çankaya artık sokağa indi tnönü Cumhurbaşkanı tarafsız olmadığını bir kez dahaortaya koydu. Bunların hepsinin hesabı sorulur. Demirel Ekonomide deniz bitmiştir, şimdi devlette denizi bitiriyorlar. 19. Sayfada calışacağına ilişkin goruşler ANAP ku- lislerinde tartışılırken, hukümette ve ANAP'ın vitrinınde değişiklik beklen- tileri de gundeme geldı. ANAP kulıs- lerinde tstanbul il kongresinin ardından şu olasılıklar konuşulmaya başlandı: Hu- kumet değişikliği: istanbul il kongresin- de hukumet uyesı bakanlar olumlu sı- nav veremediler. Semra Ozal için çalı- şan Devlet Bakam Mustafa Taşar baş- ta olmak üzere lbrahim Ozdemir, Ercü- ment Konukman, tmren Aykut kon- grede büyuk yara aldılar. Cumhur- başkanı özal tara- fından "bece- riksizükle" suçla- nan bakanlar ANAP tabanında büyuk puan kay- bettiler. Devlet Ba- kanı Taşar tepkiler üzerine tstanbul Kongresi Divan Başkanhğından çe- kilmek zorunda kalırken, hafta so- nunda yapılan An- kara il kongresine de katılmadı. özal'ın buyuk kongrede istediği değişikliği gerçek- leştirebilmesi için mayıs ayı ıçerisınde hükumet ve ANAP vitrininde değişik- lik yapması gerektiğd belirtiliyor. Hüku- met değişikliğınde yıpranan ve tepki toplayan bakanların dısarda bırakılabı- (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) 16yıl aradan sonra ilk kez bir Iran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi Rafsancani AııkaraYlaKonuk cumhurbaşkanmın havaalanında 'kurban kesilerek' karşılanması dikkat çekti. Bu talebin İran tarafından geldiğini bildiren yetkililer, bir 'emrivaki' ile karşı karşıya kalındığını ifade ettiler. BAŞ BAŞA — Rafsancani ile Turgut Özal, havaalanı seref salonunda bir siıre sobbet ettiler. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — tran Cumhur- başkanı Haşi- tni Rafsancani, İslam devri- minden sonra bu ulkeden Türkiye'ye dev- let başkanı dü- zeyinde yapılan ilk resmi ziya- reti gerçekleş- tirmek üzere dün Ankara'ya geldi. Havaala- nında "kur- banlar kesile- rek" karşıla- nan Rafsanca- ni'nin ziyareti sırasında yapı- lacak resmi göruşmelerde, baş- ta iki ulkeyi yakından ilgilendi- ren Kuzey Iraklı sığınmaalar so- runu olmak üzere Körfez savaşı Iraıı dışa açıhyor tran'ınözellikle Irak ile sekiz yıl süreyle giriştiği savaştan sonra bir ekonomik kalkınma hamlesine girdiğini bildiren diplomatik kaynaklar, bunun Tahran'ı dış siyasetinde daha gerçekçi yaklaşmalara ittiğini bildiriyorlar. SEMİH İDİZ'ln haberi 15. Sayfada s o n r a s ı n d a meydana gelen gelişmeler üze- rinde durulaca- ğı bildiriliyor. tkili konular görüşülurken de ekonomik ilişkilerin ağır- lıkla ele alına- cağı ve bu çer- çeyede özellikle iki ülke arasın- da inşa edilme- si planlanan doğal gaz boru hattı ile ortak enerji iletişim hattı projeleri- nin değerlendi- rileceği ifade ediliyor. Yetki- liler bu konu- larda bir de mutabakat metni- nin imzalanmasının planlandı- ğını belirttiler. Cumhurbaşkanı (Arkası Sa. 15, Sü. 2'de) ÇARŞAFLI FIRST LADY — tran heyetinde bulunan Haşimi Rafsancani'nin eşi, sından sonra uçaktan ayn indiler. Hanımlar için duzenlenen ikinci karşılama tö- iki kızı ve heyetteki diğer \etkililerin esleri, Haşimi Rafsancani'nin karşılanma- reninde Semra Özal, tffet Rafsancani'ye çiçek verdi. (Fotoğraflar: Rıza Ezer) 3sikKe daha geri ahndıElmalı Definesi'nin 3 giımüş sikkesi Zürih'teki bir müzayededen hiçbir bedel ödenmeden alınarak Ankara'ya gönderildi. Aynı definenin yanm milyar lira değerindeki 10 sikkesi Los Angeles, 3 sikkesi de Zürih'teki müzayedelerden alınarak u geri getirilmişti. * 'Karun Hazinesi', 'Elmalı Definesi' ve 'Imparatoriçe Domitia' gibi Türkiye'den kaçırılmış, Anadolu'nun kültürel ve tarihsel mirasının parçası olan bu eserlerin geri getirilmesi için Türk hükümetinin Amerika ve Avrupa'da açtığı davaların 'alıcılar' nezdinde yarattığı 'caydırıcıhk' etkisi gün geçtikçe genişliyor. ÖZGEN ACAR'ın haberi Arfca Sayfada Profesörlük için kararı üniversite verecek ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Üniversiteler Arası Ku- rul, profesörlüğe yükseltme ve atamalann üniversitelerce yapıl- masına ilişkin bir yasa taslağı hazırlanmasını kararlaştırdı. Üniversiteler Arası Kurul, dün Ankara Gazi Üniversitesi- nde toplandı. Toplantıdan son- ra açıklama yapan Kurul Başka- nı ve Boğaziçi Üniversitesi Rek- töru Prof. Dr. Ergun Toğrol, profesörlüğe yükseltme ve ata- maların üniversitelerin yetkisine verihnesi yönünde alınan tavsi- ye karannın YÖK tarafından önerildiğini ve Bakanlar Kuru- lu'nda benimsendiğini soyledi. Toğrol, duzenlemenin gerçekleş- mesi için yasa taslağı hazırlana- cağını kaydetti. Prof. Toğrol, doçentlik ve profesörlük kadrolarının tek kadro haline getirilmesinin de kurulda benimsenmesini bekle- diğini biidirdi. Toğrol, bu yasa] düzenlemelerin gerçekleşmesiyle universitelerde süregelen rahat- sızlığın sona ereceğini savundu. AYEV SANAT SÖYLEŞİSİ ^Sahnede ükanıklık var9 Orhan Alkaya'nın yönettiği açıkoturumda Gülriz Sururi, Refik Erduran ve Kerem Kurdoğlu günümüz tiyatro sanatının sorunlarını gündeme getirdiler. 14 Sayfada Sait Faik, Ayla Kutlu'nun 1955 yılından bu yana verilmekte olan Sait Faik Hikâye Armağanı bu yıl 'Sen de Gitme Kadu'nu 3. adiis Triyandafılis' adlı kitabıyla Ayla Kutlu'ya verildi. 7. Sayfada Ekonomi Tıkanırken. Ejkonomi tıkandı. Bir yandan yüksek faiz, bir yandan yük- >ek kur kilitlıyor ekonomiyi. Durgunluk içinde enflasyon tehlikesi jşikte. Gittikçe derinleşen ekonomik çıkmazın te- nelinde kamu fınansman açığı yatıyor. Gü- IÜ birlik önlemierle sorunun üstesinden gel- nek olanaksız. Merkez Bankası Başkanı Rüşdu Saracoğ- lu yakınıyor haklı olarak: "1991 yılına ilişkin olumsuzlukları yalnızca Körfez krizi ile izah etmek yeterlı değildir. Knz ortamında iç ve dış mali pıyasalardaki olum- lu hava dağılmış, ekonominin yapısal rahat- sızlıklan ortaya daha net olarak çıkmış ve var olan sorunlar daha da ağırlaşmıştır. Bu du- rumda, özünde sorunları ağırlaştırarak (Arkası Sa. 19, Su. Vde) HASAN CEMAL • İstanbul'da 1 Mayıs yasağı Valilik sendikaların ve HEP'in ayn ayn yaptığı başvurulara olumsuz yanıt verdi. 3. Sayfada • 20 yıllık aşk cyküsü TV3'te saat 20.00'de 1960 yılı yapımı "Bir Kadm Bir Erkek", TV 2'de saat 22.30'da fılmın 20 yıl sonra çekilen hali yayımlanacak. Ö.^Sayfada • Yanm Elma'da Ayşegül Aldinç Cumhur Atalay'ın hazırladığı Yanm Elma'nm bu geceki konuğu \ Ayşegul Aldinç. Program TV 2'de saat 21.15'de yayımlanacak. 6. Sayfada • Cannes'da Amerika'yla dans Ttirkiye'nin tek fîtme katıldığı 44. 'üncü Cannes Film Festivali 9-20 mayıs tarihlerinde. 7. Sayfada • Yeltsin işçilere oynuyor Boris Yeltsin, Başkan Gorbaçov'u istifaya davet etme taktiğının ıslediğmi savundu. 10. Sayfada • Kafkasya sallandı: 30 ölü Gürcistan ve Ermenistan 'ı etkıleyen deprem 30 kişinin ölümune ve buyuk hasarayol açtı. 11. Sayfada m 7 bin işçinin direnişi ÎETT'ye bağlı taşıt, havagazı, atelye ışçileri dun sabah 05.00'ten 24.00'ekadar çalışmadı. Ekonomide • İstanbul'da su kesintisi azalrılıyor İSKI barajlar yeterli duzeye ulaşınca yeni bir su kesintisi programı hazırladı 15. Sayfada • Lig ylne 16 takım Statların tumü ışıklandınlırsa 2 yıl sonra 1. ligın 18 takıma çıkanlması duşünuluyor. Sporda • Blucin saltanatı Kotlu yaşamda patlama. Ünlü markalar Turkıye'de. Arka Sayfada GOZL™ UGURMUMCU Tütün ve PetroL. Oğlumuz, borsa simsarı Mazhar Efe'nin, oğlan evine mil- yarlarca liraya mal olan dillere destan düğünü bitti; 'laik yenge' de devlet desteği ve 'yenge hukuku'na dayanarak İstanbul il başkanlığı kottuğuna oturdu. Onlar böylece muratlarına erdiler. İstanbul Harbıye Or- duevi de bu seçimler nedeniyle ANAP tarihinde yerini al- dı. (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog