Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

29NÎSAN1991 KULTUR-SANAT CUMHURÎYET/7 MÜZİK Geliri Kürtlere verilecek • ANKARA (ANKA) — "2'nci Müze Kurtarma Kazılan" toplantısı bugün ve yann Ankara'da yapılacak. Bu arada Kültür BakanhğYna bağlı sanat kuruluşlannca Kuzey Irak'tan Türkiye'ye göç eden Kürtler yaranna bir dizi sanatsal faaliyet duzenlenecek. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2'nci Müze Kurtarma Kazılan Toplantısı'nda kurtarma kazılan, sondaj, temizlik ve çevıe düzenleme çalışmalan hakkında "büdiriler sunulacak. öte yandan Kuzey Irak'tan göç eden mülteciler yaranna 30 nisan - 13 tnayıs tarihleri arasında Devlet Halk Danslan Topluluğu, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Tiyatrolan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çok Sesli Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Devlet Opcra ve Balesi konser ve gösterüer sunacak. Etkinlikler Ankara, îstanbul ve Izmir'de yapılacak. 'ÎTÜ-Sanatçı Oelc? • Kiltttr Servisi — Çalışmalannı iki yıldır sosyaL kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sûrdüren İTU Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi, İTÜ kız öğrenci yurdu yapım projesi yaranna, "ÎTÜ-Sanatçı Elele" başlığı altında bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler bugün, Suna Kan ve Gülay Uğurata'nın keman piyano resitali Ue başlayacak. Yann Asuman Aslım ve Recep Birgit'in Türk sanat müziği konseri ile devam edecek etkinlikler kapsamında, cuma günü Taşkışla'da İTÜ- Sanatçı Elele resim, heykel ve geleneksel Türk sanatlan sergisi açılacak. Sergide yüze yakın yapıt sergilenecek. Prof. Dr. Afife Batur'un "tstanbul'da Art Nouveau" başlıklı konferansı ise çarşamba günü Taşkışla'da saat 16.00'da dinlenebilecek. Etkinlikler kapsamında aynca Hilmi Yavuz ile Fatma Girik'in söyleşisi, "Çağdaş Plastik Sanatlar" başlıklı bir panel de gerçekleştirilecek. 8 mayısta Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Prof. Dr. Metin Ahunbay rehberliğinde Kariye, Tekfur Sarayı ve Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi'ne, 18 mayısta ise Prof. Dr. Zeynep Ahunbay rehberliğinde Kemerburgaz ve Mağlova kemerlerine geziler düzenlenecek. SERAMİK 'Duygıılann coşup taşması' • Kültür Servisi — Halen Anadolu Üniversitesi Uygulamah Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Zehra Çobanlı'nın beşinci kişisel sergisi Eskişehir Palet Sanat Galerisi'nde açıldı. Sanatçı sergide yaklaşık 25 parça duvar tabağı Ue seramik çanaklar sunuyor. Çobanlı sanat görüşlerini şöyle özetliyor: "Wordsworth'un güzel şiirin tanımını yaparken söylediği gibi 'Güçlü duygulann kendiliğinden coşup taşması' benim sanat anlayışımı kısaca özetler. Duyjjulann kendiliğinden coşup taşması elbette beklenmez. Yıllar süren bir birikim gerektirir..!' Sanatcırun aldığı ödüller arasuıda 1990 Kültür Bakanlığı Devlet Seramik sergisi ikincilik ödulü de bulunuyor. Y A P I K R E D İ S E R G İ L E R İ Yapı Kredi Sanat Galerileri Mayıs 1991 Programı İstanbul Devrim Erbil Resim Sergisi "Dönemler" 13 Mayıs- 12Haziran 1991 Yapı Kredı Kâzım Taşkent Sanat Galerısı İstiklâl Caddesi - Beyoğlu Hilmi Özbay Resim Sergisi 30 Nisan-25 Mayıs 1991 Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Galerısi istiklâl Caddesi - Beyoğlu İzmir Melek Çağır - Lale Çağır - Serap Cengiz Karma Batik Resim Sergisi 15Mayıs-5Haziran 1991 Yapı Kredı Mustafabey Sanat Galerısi Cumhurıyet Bulvarı No: 174 Mustafabey • Bursa Neşet Dündar Resim Sergisi 7 Mayıs-31 Mayıs 1991 Yapı Kredı Setbaşı Sanat Galerısi Ataturk Caddesi No: 25 Setbaşı Balıkesir Saime Hakan Özgün Baskı Resim Sergisi 15 Mayıs - 5 Haziran 1991 Yapı Kredı Balıkesir Sanat Galerisi Alı Hıkmet Paşa Meydanı No:4 Diyarbakır Sefa Büte Resim Sergisi 17 Mayıs- 14 Haziran 1991 Yapı Kredı Ofıs Sanat Galensı Ekinciler Caddesi Içkale Işhanı No: 13/A Ofıs YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" M OLIVER LAKE OUARTET 2 Mayıs 1991, Saat 21:00 İSTANBUL CEMAL REŞIT REY KONSER SALONU 5 Mayıs 1991, Saat 20:00 İZMİR ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI SALONU Btlet Sauş Yerleri lalanbul Omal Reşıt Rey 148 53 92 \akkorama Takslm 151 15 71. Suadıye36O90 90 bnılr Ataturk Kullur Merkezı 25-41 15. Vakkorama Alsancak 21 65 90. Beymen Alsancak 22 72 75 Oreanlzasyon POZTTİF 144 33 94 I S T A N B U L ' D A H A F T A N I N S A N A T Ç I Z E L G E S I S E R G İ • Osmanlı Ressamlar Ce- miyeti'nden Giızel Sanat- lar Biriiği'ne... Aralık ayında gerçekleştirilen serginin devamı niteliğin- de Atarko Sanat Galeri- si'nde açılacak bu sergide Edip Hakkı Köseoğ- lu'ndan Adil Doğan- çay'a, Nermin Faruki- den Necdet Kalay'a, Ali Karsan'a, Ali Çelebi'ye, Zühtü Müridoğlu'na, Rahmi Artemiz'e, Cafer Bater'e, Hasan Kavruk'a dek birçok ressamın ya- pıtlanm görmek müm- kün. Sergi, yanndan itiba- ren gezilebilecek. (TeL 176 96 00) • Batik meraklıları için... Gültekin Altınay'ın 10. kişisel batik sergisi çar- şamba günü Üsküdar Zi- raat Bankası Sergi Salo- nu"nd& açılacak. Altı yıl- dır batikle uğraşan sanatçı daha önce çeşitli karma sergılere de katıimıstı. • Ressam Nami Şenel'in Ezgiden Renkli Duşler'e adlı sergisi 2 mayıs per- şembeden itibaren Maç- ka'da Özden Sanat Gale- risi'nde görülebüir. (Tel: 160 44 28) • Ressam Mehmet Özet'in Figürierdeki Di- namizm başlıklı sergisi perşembe günü Hobi Sa- nat Galerisi'nde açılacak. Türkiye'de Marmara Üni- versitesi'nde eğitiınini ta- mamladıktan sonra ABD'de Nebraska Üni- versitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde yüksek li- sansını tamamladı, daha sonra Washington Devlet Üniveristesi'nde misafir sanatçı olarak çalıştı. Yur- tiçi ve dışında 12 kişisel sergi açan sanatçı, birçok karma sergiye de katıldı. (TeL 146 72 81) • Edis Tezel'in 1990 yılı çalışmalannı bir araya ge- tiren kişisel resim sergisi cuma günü Ataturk Kül- tür Merkezi Sanat Galeri- si'nde açılıyor. (TeL 15156 00) • Ebru sanatına ilgi du- yuyor musunuz? Hikmet Banrtçugil'in Çini'de Eb- ru başlıklı sergisi cuma günü Ayasofya'da açıla- cak... Sanatçının iç dünya- sından gelen 'renk cüm- büşü'nü merak edenler için 17 mayısa dek... Sa- natçı Barutçugü'e göre eb- ru, yapanın bir başka bo- yutu. (Tel: 522 09 89) • Kadın Ressamlardan Bir Kesit sergisi cumarte- si günü Kadın Eserleri Kiı- tüphanesı ve Bilgi Merke- zi Sergi Salomı 'nda açılı- yor. Sergide Nevbahar Aksoy, Nevin Çokay, Gül Derkan, Şukriye Dik- men, Seniye Fenmen, Ruzin Gerçin, Dilek Işık- sei, Gülsün Karamustafa, Alev Ermiş Mavitan, Ca- nan Somay, Hale Sorrtaş, Gülseren Südor, Berna Türemen ve Demet Yer- sel'in yapıtlan yer alıyor. (TeL 523 74 08) • Salih M. Kuyaş'ın ts- tanbul Kartpostallan baş- lıklı sergisi cumartesi gü- nü Galeri Arşiv'de açılı- yor. Istanbul'u kartpostal- larda görmek isteyenler için 23 mayısa dek. (Tel: 346 29 91) • Atilla Atar'ın özgün baskı sergisi cumartesi gü- nü Edpa Sanat Galeri- si'nde açılıyor. 1965 yılın- da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitiren Atar, 1980-81 yıllarında devlet bursuyla gittiği Pa- ris Ecole Nationale Supe- rieure des Beaux-Arts'da baskı resim dalında uz- manhk öğrenimi gördü. Halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanat- lar Yüksekokulu'nda öğ- retim elemanı olarak gö- rev yapan sanatçı bugüne dek çeşitli ödüller de ka- zandı. (TeL 136 12 79) MUZTK • Suna Kan ve Gülay Uğurata, bugün saat 19.00'da İTÜ Maçka Kampusu G Amflsi'nde, "İTL'-Sanatçı Elele" et- kinlikleri kapsamında bir keman-piyano resitali ve- recekler. (Tel: 143 31 00) • Asuman Aslım ve Re- -cep Birgit'in Türk sanat müziği konseri yann saat 17.30'da tTÜ Maçka Sos- yal Tesislerf nde gerçek- leştirilecek. (Tel: 143 31 00) • Ruhi Ayangil Türk Müziği Orkestrası ve Korosu'nun konseri ya- nn saat 19.00'da Kadıköy Halk Eğitim MerkezTnde gerçekleştirilecek. Konseri iki bayan şef, ilk kez yö- netecek: Binnaz Başar ve Canan Durmaz. (Tel: 347 27 00) • Brodsky Yaylı Çalgı- lar Dörtlüsü'nun Mozart Konserleri, bugun ve ya- nn saat 19.00'de Cemal IIAMMI l ı ı n a .Anoîc IM l l ı ı n n B u v u Uluslararası İstanbul Film Festivali n c l i r y j «llinC, MlUlla ¥© llUIJIh» kapsamında gösterildiğinde en uzun kuyruklara neden olan, biletleri 'karaborsa' satüan "Henry ve June" fılmi, cuma günü Beyoğlu Atlas, Kadıköy Süreyya, Şişli Kent ve Bakırköy 74 sinemalannda gösterime giriyor. Türk Film Sansür Kurulu, fılmin gösterilmesine "16 yaşından küçüklerin salonlara alınmaması" koşuluyla izin verdi. Yazar Anais Nin'in güncesinden yola çıkarak "Varolmamn Dayandmaz Hafifliği" Fılminin ünlü yönetmeni Philip Kaufman'ın sinemaya uyarladığı film, bir "aşk karesi" çerçevesinde gelişiyor: "Oğlak Dönencesi" kitabını bitirmeye çalışan Henry Miller, Miller'ın güzel ve gizemli karısı June, henüz hiçbir kitabı yayımlanmayan, kendini Henry'nin ilginç dünyasının ortasında bulan Anais Nin ve Nin'in hiçbir şeyden haberdar olmayan (?) kocası Hugo... Reşit Rey Konser Salo- nu'nda (Tel 148 08 63) • Positiv Vibrations çağ- daş müzik etkinlikleri kapsamında Oliver Lake Dörtlüsü'nun caz konseri perşembe günü saat 21 .OO'de Cemal Reşiı Rey Konser Salonu'nda ger- çekleşecek. Dörtlu, alto saksofonda Oliver Lake, basta Santi Debriano, davulda Andrevv Cyrille ve gitarda Anthony Mic- hael Peterson'dan olu- şuyor. Cazseverler kaçırmasın... • Şefika Kutluer ile Ah- met Kanneci'nin flut- gitar konserleri, cumarte- si günü saat 19.00'da Ce- mal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinlenebile- cek. Müzisyenler, Satie, Scheidler, Cimarosa, De- millac, Paganini ve Ibert'- ın yapıtlannın yanı sıra 'Greensleeves' üzerine çeşitlemeler seslendire- cekler. • Rahmi Saltuk ile Ah- med Arif'in şiir ve müzik gecesi, cumanesi günu sa- at 21.OO'de Taksim Açık- hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. (Tel: 513 73 69) • Erkin Koray'ın 'rock partisi', pazar günu saat 13.00'te Stüdyo 54\e... Biletler Vakkorama Tak- sim ve Suadiye'den temin edilebilir. O P E R A / B A L E • Ankara Devlet Bale- si, Esbank'ın katkılanyla çarşamba ve perşembe günleri saat 20.00'de Ti- mur Selçuk'un besteledi- ği, koregrafisini Güloya Aruoba'nın yaptığı Yunus Emre balesini Ataturk Kültür Merkezi'nde sah- neleyecek. 6ÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Dilek Dişbudak'ın 19. Yöeyıl İstanbul Mimarisi konulu konferansı bugun saai 14.00'te Dolmabahçe Sarayı Mefrusat Daire- si'ndt. (161 02 25) • Timurtaş Onan'ın Yu- nus'a Sa\gı konulu say- dam gösterisi bugün saat 19.00'dan itibaren tfsak Salonu'nda (152 44 61). •Çocuk Kitabı Tasanmı konulu panel bugün saat 14.00-16.00 arası MÜ Gü- zel Sanatlar Fakültesi'nde izlenebilir. Panele konuş- macı olarak Nevzat Ba- sım, Fatih Erdoğan, Se- ma llgaz Temel, Nazan Erkmen ve Reha Yalnız- cık katıhyor. (339 68 98) •Vecihi Ofluoğlu'nun mim gösterisi yarın saat 19.00'da Ataturk Kültür Merkezi Konser Salonu'- nda izlenebilir. Metin ya- zarlığını Tarık GunerseP- in yaptığı gösteri sırasın- da piyanoda Serpil Gün- seli Toparlak, kemanda Lale Yüzügüldü ve vur- mah sazlarda Yücel Ber- nü'nün bu haftaki konu- ğu Adnan özyalçtner olacak. Gün 30 nisan salı günü saat 16.00'da başlı- yor. (149 09 45) • Umnda Yokuluk Oscar Ödiilleri ve Yeniden Türk Sinemasına Bakış konulu konferans 4 mayıs cumar- tesi günü saat 15.00'ten itibaren Kadıköy Beledi- yesi Kültür\ ve Sanat Mer- kezi'nde izlenebilir. Ko- nuşmacılar, Feride Çiçe- koğlu, Atillâ Dorsay, Halil Ergün, Ümit Kı- vanç ve Fehmi Yaşar. Soytan'sı sahnelenecek. Talat Halman'ın Türkçe- yeçevirdiği oyunu Kartal Tibet yönetmiş. Taksim Sahnesi'nde ise yine ya- nndan başlayarak hafta boyunca Larry Gelbert ile Bert Shevolove'nin Dün Gece Yolda Giderken adlı oyunu yer alacak. Çe- viri ve yönetim Haldun Dormen'e ait, müzik Ste- ven Sondhaim'ın. (TeL 151 56 00) • Ortaoyuncular, turne nedeniyle'son oyunlannı sahneliyorlar. Aşkımızın lan oyunda Türkiye'den kesitler, günlük yaşantı- mızdan göruntüler bula- bilirsiniz. Perşembe, cuma ve cumartesi günü saat 21 .OO'de, pazar günü saat 15.30'da Yenikapı Sahil Yolu Hürriyet Gösteri Merkezi'nde. (TeL 516 20 75) • Devekuşu Kabare Ti- yatrosu, Şuna Buna Do- kunduk ile dondu... Kan- d«mir Konduk'un yazdı- ğı, Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın başrollerini ustlendikleri oyunda, ger- çekten de 'şuna buna do- kunuluyor...' Pazar ve pa- zartesi hariç her gece sa- at 21.3O*da, cumartesi ma- tine^i yüzde 50 indirimli... (TeL 148 83 83) • Bakırköy Beledrye Ti- yatrolan, Aziz Nesin'in Demokrasi Gemisi adlı oyununu Aziz Nesin Sah- nesi'nde sahneliyor. Çalgı- h, şarkılı guldurünun yö- netmeni Ahmet Gülhan. (TeL 572 64 39) S İ N E M A • Mavi Cennetim Hafta- nın yeni filmi. Amerikalı yönetmen Herbert Ross'un imzasını tasıyan film, kimlik değiştiren bir gangsterin yaşammı konu alıyor. Bu gangsterin 'kişilik' değiştirmesi ise pek o kadar kolay olmu- yor. Başrollerde Steve Martin ve Rick Moranis var. (Beyoğlu Fitaş, Şiş- li Nova Baran, Kadıköy Yıldız, Çemberlitaş Şafak) • Bağla Beni Bu yıl Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında gö- remediyseniz, Ispanya'nın yenı parlayan yönetmeni Pedro Almadovar'ın bu nimini izieme şansınız hâ- lâ var. 16 yaşından kücük- lere 'vasaklı' olan fılm, il- ginç bir açk öyküsünü ko- Çağdaş Türk resminden Yildız Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi'nde açılan "Çağdaş Türk _ Resminden" başlıklı seıgf 16 ressamın yapıtlannı bir araya getirerek gençlere Türk resim sanatından bir kesit sunmayı amaçlıyor. Yahşi Baraz'ın koleksiyonundan derlenen sergide Adnan Çoker'in yapıtlan da görulebüir. rak var. Gösteri dokuz kı- sa oyundan oluşuyor. (Tel: 151 56 00) • Yekta Kara'nın Opera- dan Müzik Tiyatrosuna Geçiş Sürecinde Kadın başlıklı konferansı 2 ma- yıs perşembe günü saat 18.00'de Bilar'dz. (149 42 86). • Prof. Dr. Mehmet İp- şirti'nin Osmanlı Sınıfı ile llgili Bazı Gödemler ko- nulu konferansı 4 mayıs cumartesi günu saat 10.30'da Yıldız Sarayı Çit Âayn'nda. (160 59 88) • Nur Koçak'm Ameri- kan Sanatı izlenimlerini içeren dia gösterisi 30 ni- san salı günu saat 15.00'te Derimod Kültür Merke- zi'nde izlenebilir. (547 16 04) • A tatürk Kitaplığı 'nda düzenlenen Okuma Gü- Oturumu Burçak Evren yönetecek. (360 90 95) T l Y A T R O • İstanbul Devlet Ti- yatrosu, cumartesı günü Dostoyevski'nin aynı ad- lı romanından uyarlanan Budala'yı AKM Büyük Salon'da sahneleyecek. Simon Gray'in sahneye uyarladığı, Oya Mente- se'nin Türkçeye çevirdiği oyunu, Engin Cezzar yö- netiyor. VVilliam Gib- son'un Sahncakta İki Kişi adlı oyunu ise haftasonu AKM Konser Salonu 'nda sahnelenecek. Sevgi San- lı'nın dilimize çevirdiği oyunu, Alev Sezer yönet- miş. AKM Oda Tiyatro- jM^ıda ise yanndan başla- yarak hafta boyunca Je- rome Kitty'nin Sevgili Gemisi Fındık Kabugu, cumartesi günü saat 15.30 ve 18.30'da, Yorgun Mata- dor perşembe ve cuma günleri saat 21.00'de, Fer- hangi Şeyler çarşamba gü- nü saat 21.00'de ve Kahra- man Bakkal Süpermarke- te Karşı pazar günü saat 15.30 ve 18.30'da Ses Ti- yatmsu"nda. sahnelenecek. (TeL 151 18 65) • Nöbetçi Tryatro, Ray- mond Oueneau'nun Önü İliklenmemiş Tram- va> adlı oyununu çarşam- ba günu saat 21.00'de, pa- zar günu saat 15.30'da Be- yoğlu Küçıik Sahne'de oy- nayacak. (Tel: 144 43 27) • Levent Kırca Tiyatro- su'nun sahnelediği Gere- ği Düşünüldü oyununun son 15 günü... Muzaffer Abayhan ile Yılmaz Er- doğan'm birlikte yazdık- llham kaynağı geçmiş Burdur vakınlanndaki Hacılar bölgesinde _ , _ _ . seramik üzerine araştırmalar yapıyor Zeynep Ergin. Kendi ürettiklerini ise Fransız Kültür Merkezi'nde sergiliyor. 1987'de MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Zeynep Ergin, "Seramik, Mö çağlarda Anadolu insanının yaşamında işlevselliğinin yanı sıra önemli anlam ve estetik değerler taşıyordu. O günün insanımn tüm içtenliğini ve mesajlanm içeren seramikler benim ilham kaynağımdır" diyor. Ergin'in 2. kişisel sergisi 10 mayısa dek sürecek. nu alıyor. Başrolleri Vic- toria Abril ve Antonia Banderas paylaşıyorlar. (Harbiye As, Çemberli- taş Şafak) • Camdan Kalp Daha once de bir süre gösterime giren filmi kacıranlar için bir haftalık fu-sat. Fehmi Yaşar'ın yaap yönettiği film aradan geçen süre içinde, Uluslararası İstan- bul Film Festivali kapsa- mında en iyi film, en iyi yönetmen ve Uluslararası Eleşürmenler ödülü'nü kazandı. Genco Erkal, Şeıif Sezer ve Deniz Gökçer'in başrollerini paylaştıkları film, 'yarı aydın' bir adamın ilginç maceralarını konu alıyor. (Beyoğlu Beyoğlu) m Çingeneler Zamanı Geçen yıl uzun bir süre gösterimde kalan bu Emir Kusturica filmini kacı- ranlar için bir fırsat da- ha... Çingenelerin büyülü dünyası... (Bakırköy Karya) • Kazakistan Film Haf- tası kapsamında, bugün saat 11 .OO'de çizgifilmJa- vonorok ve belgesel film MomişUtyi, saat 13.00'te belgesel filmler Poligon, Başkentin Ritmleri, sa- at 18.30'da yine bir belge- sel, Kız Jibek gösterile- cek. Yann ise belgesel filmler Kazakistan'ın Melodileri ve Renkleri, Momiş Ulyi ve Kazakis- tan Bugün saat 11.OO'de Igla saat 14.00'te, sultan Beybars saat 18.30'da iz- lenebilecek. (Ataturk Kül- türMerkezi Sinema Sa- lonu) • Büyük Yalnızhk, Ya- vuz Ozkan'm yönettiği, Sezen Aksu ile Ferhan Şensoy'un başrollerini ustlendikleri film, sorun- lu bir evlilik öyküsünü ko- nu alıyor. (Çarşambadan itibaren saat 14.30 ve 18.00 seanslarında Ata- turk Kültür Merkezi Si- nema Salonu'nda). Müzelerarası degiş-tokuş • BALTIMORE (AP) — Amerika'da iki müze, Paris dışındaki en geniş Monet ve Matisse koleksiyonlannı bir süre sergilemek için değiştirecek. önümüzdeki sonbaharda, Baltimore Müzesi çoğunlukla Matisse olmak üzere aralannda Picasso, Gauguin ve Cezanne'ın ünlü yapıtlannın da bulunduğu 50 tabloyu Boston'âaki Güzel Sanatlar Muzesi'ne yollayacak. Karşüığında Boston Müzesi de Baltimore*a ünlü empresyonist ressam Claude Monet'nin 39 yapıtını gönderecek. Sanat dünyasında çok az görülen bu "değiş-tokuş" yöntemi, müzelere izleyici çekmeyi amaçlıyor. Kâğıthane'de şenlik • Kültür Servisi — önceki gün açılan Kâğıthane Belediyesi Gültepe Tiyatro Salonu'nda bugun Amatör Tiyatrolar Çevresi'nin düzenlediği "Bahara Merhaba" şenliği başhyor. Saat 19.00'da bir törenle başlayacak şenliğin ilk etkinliği Kâğıthane Belediyesi Tiyatrosu'nun sergileyeceği Haşmet Zeybek'in "Düğün ya da Davul" adlı oyunu. Saat 20.30'da sergilenecek bu oyunun ardından 18 mayıs tarihine dek çeşitli amatör topluluklar Gültepe Tiyatro Salonu'nda oyunlar sergileyecekler. Tuvalde karikatürler • Kültür Servisi — Ergin Gülen'in "Tuvalde Karikatürler" başlıklı sergisi, Opera Sanat Galerisi'nde sürüyor. Uzun yıllar Yeni Asır, Dolmuş, Tef, Çivi, Karakedi, Türspor gjbi dergi ve gazetelerde, ÇarşaFta çizen Ergin Gülen, karikatürün tuval Üzerine geçirilerek gazete ve kitaplar arasından çıkıp yağhboyanın zengin olanaklarıyla duvarlarda boy göstennesi sonucunda yeni bir boyut kazandığına inanıyor. Ungör'de resim vetakı • Kültür Servisi — Türk ; Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Üngör Sanat Galerisi'nde (Elmadağ Cad. 12/1 Taksim) açılan karma sergi, 4 mayıs tarihine dek sürecek. Sergide Sabri Börüteçene'nin Istanbul'u konu edinen suluboya resimleri, Selcan Odabaşıoğlu'nun yağlıboya resimleri, Işıl Köksal ve Nuran Eriz'in takılan göriilebilecek. 'Karagöz' DanimarkaVia • İSTANBUL (AA) — Danimarka'mn Arhus kentinde, 18-27 nisan tarihleri arasında düzenlenen "Türkiye'den Esintüer Festivali"nde, ünlü gölge oyunumuz "Karagöz" de yer aldı. Festival çerçevesinde düzenlenen Karagöz gösterilerini, Türkiye'den sayüı Karagöz uzmanlarından olan sanatçı Cengiz özek yönetti. İstanbul Şehir Tiyatrolan'nda reji asistanlığı da yapan özek'in, klasik Karagöz öykülerinden derleyerek yazdığı oyunla gerçekleştirdiği gösteriler, ilgi çekti. Dılaıınır Kasn'nda resim • İSTANBUL (AA) — Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nın, 6-10 yaş grubu öğrencilere yönelik Ihlamur Kasn'nda düzenlediği resim çalışmalanna bugün başlanacak. Bu yıl 6.sı düzenlenen etkinlikte, çevre ilkokullanndan seçilen 25 öğrenci ile veli ve öğretmenlerine, yoğun yerleşim merkezi içinde tarihi dokunun tanıtılmasının yanı sıra öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi. Folon'ıın puüarı • Kültür Servisi — Belçikalı sanatçı Jean- Michel Folon Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği için pullar hazırladı. Bu yıl pullar için seçilen ortak tema "Patlayan Uzay" olarak belirlenmişti. Folon tasarladığı iki pulda dıinyadan uzayı nasıl görduğümuzü vurgularken diğer iki tasarı pulunda uzaylılann görebilecekleri düşsel bir dünyayı çizdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog