Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 29NÎSAN1991 Muhtarlar genel kurulu • ANKARA (AA) — ANAP tçel MUletveküi Ali ET, muhalefete seslenerek "Gelin genel seçimleri de mahalli seçimleri de aynı tarihte yapalım" dedi. Köy ve Mahalle Idareleri Muhtarlar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da toplandı. Genel kurulda konuşan Er, parti olarak muhtar dernekleri arasında aynm yapmadıklannı ifade ederek "Muhtarlar, bizim temel taşlanmızdır. Muhtarlara verilebilecek her şeyin yanındayız" diye konuştu. SHP Grup Başkanvekili Hasan Fehmi Güneş de genel kurulda yaptığı konuşmada, iktidann Türkiye'nm yönetim yapısını tahrip ettiğini ileri sürerek "Oy kaygısıyla yapılan il, ilçe, belediye statü değişiklikleri, idari yapımızda ciddi tahribatlar yaratmıştır" diye konuştu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Topçu ise muhtarlann köy ile devlet arasında köprü baği olduklannı, bu nedenle işlerinin ağır olduğunu soyledi. Doğan Güreş döndü • ANKARA (AA) — Anzak Günü törenlerine katılan Genel kurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Avustralya'dan Ankara'ya döndü. Orgeneral Doğan Güreş, "Melbourne'de Genelkurmay Başkanlığı'nın MHü Savunma Bakanlığı'na bağlanmasının düşünülmediğini ve Başbakan'ın da bunu kesinlikle ifade ettiğini söylediniz. Orada öyle bir soru mu yöneltildi, açıklamanın »rada olmasının sebebi nedir?" sorusuna, "Bu konu bitmiştir. Bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Orada Türkçe yayın yapan radyo da var, onlar sordu, ben de 'Konu bitmiştir. Sayın Başbakan bunu açıklamıştır' dedim, kapattım" diye cevaplandırdı. SHP mahkemede , • ANKARA (AA)— SHP, *ftrOrle Mücadele Yasası'nın baa maddelerinin anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle iptaü için en geç perşembe günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Kocaömer başkan • Haber Merkezi — Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı'nm olağan genel kurulu dün yapıldı. Seçimlerde vakfın başkanlığuıa Cahit Kocaömer getirilirken eski başkan Feyyaz Tokar tüm üyelerin oylanyla yaşamı boyunca vakfın onursal başkanlığına seçildi. Genel kurulda vakıf başkan yardımcılıklanna Nurettin Ok ve Adnan Barlas, genel sekreterliğe Ayhan Ergin, üyeliklere de Hilmi Yavuz, Prof. Dr. Metin Sözen, Dr. Savaş Ilgaz, Osman Genç ve Anuş Tekin Tokgöz getirildi. DSP lideriEcevit, anayasa değişikliğiönerilerini Cumhuriyelfe değerlendirdi Üçparti desauıiıııi değîlBETÜL UNCULAR ANKARA — DSP Genel Başkanı Biilent Ecevit, siyasi gündemin ilk sıralarında yer alan anayasa değişiklik önerile- riyle ilgili göruşlerini açıklarken ANAP, SHP ve DYP'yi suçladı. Her üç partinin bu konuda sa- mimi ve ciddi olmadıklan görii- şünü savunan Ecevit, bu parti- lerin "kişisel hesap ve tertipler içiade olduğunu" savundu. Anayasa değişikliği konusunun çok "laubali" biçimde gündeme getirildiğini belirten DSP lideri, "Türkiye milktvekilliğiyle" ilgili sistemi de eleştirdi. Irak'a karşı verilen savaşm en büyük zarannı, siyasi ve ekono- mik anlamda Türkiye'nin çekti- ğine işaret eden Ecevit, yabancı askeri birliklerin Türkiye top- rakları üzerinde kamplar kur- malannı "uUnç verici bir olay" olarak niteledi. Ecevit, Cumhu- riyet'in sorularına şu yamtlan verdi: — Körfez savaşmın Türkiye 1 ye getirdikleri, götürdiikleri tar- tışmalan tamamlanmadan gün- deme rejimle ilgili konulann so- kulmasını nasıl degerlendiriyor- sunuz? ECEVİT — Körfez sayaşının hemen ardından Sayın Özal'ın rejimle ilgili konulan gündeme getirmesi, savaş sırasında izledi- ği tutumun ne kadar yanhş ol- duğunun anlaşılmasından kay- naklanıyor. Bu gibi durumlarda Sayın özal, her zamanki ustah- ğıyla derhal gündemi değiştirir, bambaşka konulan gündeme getirir. Biz DSP olarak baştan beri Körfez sonınuna savaşsız bir ço- züm olanağı bulunabileceğine inanıyorduk, Türkiye'nin buna ciddi katkılarda bulunabileceği- ni düşünüyorduk. Türkiye, elin- deki olanaklan kullansaydı, ya- pıa bir uzlaştmcılık rolü üstlen- seydi, inanıyorum ki savaş ön- lenebilirdi. Sığınmacılar sorununa da Türkiye çözüm bulabilirdi kanı- smdayım. Irak Büyükelçisi, 3 ni- sanda beni ziyarete geldiğinde bazı somut önerilerde bulun- muştum. Büyükelçi, önerileri- mizi Bağdat'a bildirdi. Irak da bu yönde adımlar atmaya baş- ladı. Af ilan etti, sınınmıza ka- çanlara saldırıları durdurdu. Türk Kızılayı'na resmen çağnda bulundu. Tank Aziz'i gönder- mek istedi Türkiye'ye bu kofıu- ları görüşmek üzere. Fakat Türkiye, tüm bu konulara kayıt- sız, ilgisiz kaJdı. Şimdi Türkiye'nin hiçbir kat- kısı olmaksızın Irak kendisi çö- zümler oluşturuyor. Sonuç ola- rak Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit edici geüşmeler ortaya çı- kıyor. Irak'a karşı verilen sava- şın en büyük zarannı siyasi ve ekonomik anlamda çeken ülke durumuna geliyoruz. Avrupa ül- keleri parlamentolannda üst üs- te alınan kararlar, açıkça Türki- ye'nin bütünlüğünü tehdit edici, Sevr'i gündeme getirici nitelik- te kararlardır. Batı Avrupa, Türkiye'ye böyle bir muamelede bulunma cüretini bugüne değin gösterememişti. Utanç verici bir olay Bu arada çok utanç verici bir olay. Kendi sınırlarımız içinde yabancı askeri birliklerin kamp- lar kurmalan ve yer yer güven- lik önlemlerini, "Siz bu işi be- ceremiyorsunuz" havası içinde, Türk askeri birliklerinden ahp, kendilermin yerine getirmeye kalkışmaları, Türkiye'yi âdeta yarı sömürge ülkesi durumuna, yan işgal altındaki bir ülke du- rumuna getirmiş bulunuyor. Cumhurbaşkanı özal, dik- katleri bu koşullar altında baş- ECEVİTTEN Kendi sınınmız içinde, yabancı askeri birliklerin kamplar kurmalan ve yer yer güvenlik önlemlerini 'siz beceremiyorsunuz' havası içinde, Türk askeri birliklerinden abp kendilerinin yerine getirmeye kalkışmaları Türkiye'yi âdeta yarı sömürge ülkesi durumuna, yarı işgal altındaki bir ülke durumuna getirmiş oluyor. Anayasanın demokrasiyle bağdaşmayan bölümleri, değişiklik önerilerinin tamamen dışında bırakılmış. Sadece ANAP iktidarının veya Özal'ın güncel gereksinme olarak duyduğu bazı hususlara değinilıyor. Özal kendisinden başka kimsenin cumhurbaşkanı adayı olmayacağı bir formül arıyor. SHP daha çok 'Özal cumhurbaşkanlığından nasıl düşebilir' açısından bakıyor. DYP de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine angaje olduğu için bundan kopamıyor. ka yönlere çevirmek için günde- me yeni konular getirmiş bulu- nuyor. — Anayasa degişikliğryle UgUi önerileri nasü degeriendiriyorsu- nuz? Bu koaulardaki samimryet ve ciddiyet ölçüsö hakkında ne- ler düsünüyorsunuz? ECEVtT — Anayasa değişik- liği konusu, çok laubalice dene- bilecek bir şekilde gündeme ge- tirildi. Müsvette bile sayılama- yacak derme çatma bir metin kamuoyuna sunuldu. Kimin ta- rafuıdan, kimin adına sunuldu- ğu bile belli değil. Bir sistema- tikten yoksun. Anayasanın de- mokrasiyle bağdaşmayan bazı bölümleri, değişiklik önerileri- nin tamamen dışında bırakılmış durumda. Yargı bağımsızlığına hiç değinilmiyor. Üniversite özerlcliği konusuna hiç değinil- miyor. Sosyal haklar ve ödevler bölümüne hiç değinilmiyor. Sa- dece şu sırada ANAP iktidan- nın veya Özal'ın güncel gerek- sinme olarak duyduğu bazı hu- suslara değiniliyor. Sayın Özal'- ın başkanlık sistemi arzusu ile- riye sürülmüş oluyor. Anayasa değişiklikleri konu- sunda ben ANAP'ı da SHP'yi de DYP'yi de yeterinCe ciddi, sa- mimi göremiyorum. Örneğin cumhurbaşkanljğı konusunda bu üç parti de bazı kişisel hesap- lara göre tavır alıyorlar. Sayın Özal, kendisinden başka hiç kimsenin cumhurbaşkanı adayı bile olamayacağı bir formül an- yor. SHP, daha çok "Özal, cumhurbaşkanlığından nasıl düşiiriikbilir?" açısından bakı- yor. DYP de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine an- gaje olduğu için bundan kopa- mıyor, ANAP'ın kabul edeme- yeceği koşullar öne sürüyor. Böylelikle birbirlerini çıkmaza sokmak, birbirlerini oyuna ge- tirmek için birtakım tertipler pe- şinde koşuyorlar. Ayak oyunlan Aynı şekilde erken seçim ko- nusuyla ilgili olarak DYP, ANAP'm veya özal'ın kabul edemeyeceği şartlar öne sürüyor. SHP, onlann kabul edemeyece- ği şartlar öne sürüyor. ANAP da SHP ile DYP'nin kabul ede- meyeceği şartlar öne sürüyor. Böylelikle bu üç partinin birbir- leri arasında oynadıklan ayak oyunlannı seyretmek zorunda kalıyoruz. Mutfakta başka bazı hazırlık- lar yapılıyor. Milletvekili sayısı 600'e çıkarılırken 100 de zorun- lu kontenjan milletvekilliği ön- görüyor Sayın özal. Bu konten- janı İcullanabilmek için bir par- tinin alması gereken oylarla il- gili barajı büsbütün yükseltme- yi düşünüyorlar. Seçim sistemi konusuna da gerek ANAP ge- rek SHP gerek DYP ülke yarar- ları açısından değil, kendi ince hesaplan açısından bakıyorlar. Tek başına iktidara gelebilme hayalleri kuruyorlar ve buna gö- re bir kaftan hazırlama gayreti içinde görünüyorlar. Halktan edindiğim izlenim; kamuoyu kaygı verici bir umut- suzluk içine sürükleniyor. Sayın Özal, başından beri ye- ni ve özlü bir anayasa hazırlan- masını istiyoıdu. Fakat şimdi bu düşüncesini bir yana bırakmış görünüyor. Şu sırada ihtiyaç göfdüğu birkaç maddenin değiş- tirilmesini gündeme getirmiş bu- lunuyor. Buna karşm SHP ve DYP, Yeni bir anayasa hazuiansuı' diyorlar ve bunu da önümuzdeki Meclis'in gerçek- leştinnesini istiyorlar. Bunda bir ağırlık payı vardır. Bunu diyen- ler, tutarh olabümek için önce- likle seçim sistemini gündeme getirmelidirler. Aksi halde bu sistemle oluşacak Meclis, mille- tin iradesini doğru biçimde yan- sıtmayacaktır. — Sayın Cumhurbaşkanı se- çUeh' çok kısa bir zaman gecti. Onünde yıllar var. Ancak cnm- hurbaşkanı secimi konusunu gündeme getiriyor. Sizce bunnn altında yatan nedenler nelerdir? ECEVTT — Kendisinin cum- hurbaşkanhğının kamuoyunca benimsenmediğini, onaylanma- dığıru görüyor ve tabii bunun huzursuzluğunu da duyuyor ol- malı. öte yandan rejimi fiilen başkanlık sistemine dönüştüni- yor. Bu da sürekli hukuki tartış- malan gündemde tutuyor. O yüzden de belli ki Sayın Özal te- dirgin oluyor, fiilen yerleştirme- ye çalıştığı başkanlık sistemini yasallaştırmak, meşrulaştırmak ihtiyacını duyuyor. Böylelikle eleştirilere hedef olmadan par- tisinin lideri olarak kalabilece- ğini, partisini ve ülkeyi istediği gibi yönetebileceğini, bütün yü- rütme yetkilerini elinde toplar- ken, buna şimdi gelmekte olan itirazlann yasal temelinin orta- dan kaldınlmış olabileceğini dü- şünüyor olsa gerek. Rahatsız olduğundan kuşku yok. Hem rahatsız oluyor hem de milleti rahatsız ediyor. IUH; TERORLE MÜCADELE YASASI Oktay: Hııkuk îlkelerîne aykın SHP Parti Meclisi üyesi Oktay, yasanın iptali için bu hafta Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağını bildirdi. ABD'nin Iraklı Kürtlere yardım harekâ- tecilere, gemi hakkında bilgi verildi. Körfez savasına katılan 6 uçak gemisinden üna kaülmak üzere geçen hafta Doğu Ak- biri olan T. Roosevelt'in ağırlığı 100 bin ton. Savasta toplam kaybı üç uçak ve deniz'e gönderdiği T.Roosevelt uçak gemisi, Adanalı Türk gemicilere gezdirildi. üç pilot olan geminin Irak'a verdiği zarar ise bilinmiyor. Roosevelt ile birlikte Türkiye ile Kıbns arasında seyir eden 78 metre yüksekliginde, 82 metre genişli- iki kruvazör, üç eskort, bir destroyer ve bir ikmal gemisinden oluşan filonun ko- ğinde ve 350 metre uzunluğundaki gemiye askeri bir beükopterle götürülen gaze- mutanı Tuggenenü Radmr Snanen, artık savaşın sona erdigini söyledi. ÎLANT.C YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1990/602, 662, 585, 667, 711, 716, 439, 438, 437, 434, 433, 432, 427, 695, 395, 504, 472, 482, 488, 604, 524, 517, 513, 511, 481, 478, 416, 415, 413, 410, 398, 396, 394, 392, 405, 402, 409, 200 561, 537, 556, 531, 527, 525, 477, 449, 455, 448, 441, 197, 195, 192, 187, 184, 391, 390, 361, 275, 202, 400, 399, 740, 418, 417, 425, 739, 728, 712, 703, 688, 664, 594 Davacı DSl'ler Genel Müdürlugü'nü temsilen Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü vekilleri Av. Ferda Gür- soy, tarafından davahlar: Ayhan Özdemir (Develioglu), Manar, Kasımbay, Kamusan Çelikel, Fevzi Ya - zıcı, Süleyman-Ayşe Kıhç, Nadiye-Nacıye Çiftçi, Kızbez-Murza-Ali-Hatice-lsteğin-Cevat-H.lbrahim- Adem-Mehmet-Nazife-FazİJ-Sultan-Adalet-Osman-Rride-Ahnıet-Eraine (GüJtekin)-Firdes-Bekir-Zdiha- Habibe-Selahattin-llhan (Bolat)-Murtaza-Mükremin-Asiye-Müsellinı-Nuriye-Beyhan-lsmet-Nezihe- Muteber (Güçlü) Yıldız, Pembe Aşık, Zeliha Çoban, Raşit Yıldız, Fatmana Çürük, Mehmet-Adem- Süleyman-Ayşe-Osman-Bulut, Mustafa-Osman-Galip-Recep-Mdiha-Ayşe-Hasan Uyanık, Recep Tas, Dö- ne ikksut, Meliha Güven, Mehmet-Mevlüt-Osman Kara, Ali Çoban, Mevlut Yaacı, Ayşe Sert (Dum- lu), Gülhan-Nurten-Fatma Yılmaz, Hamide-Osman-Metin-Mustafa-Bilal Berber, Hatice Çürük, Hay- riye Çürük, Ali-H.İbrahim-Sadık-Yakup Çetin, Şeref Coşkun, Remziye-Fatma-Mehmet Kara, Hatice Çapur, Hatice-ömer-lbrahim Vural, Hatice Solak (Çağlar), Emine Solak (Bulut), Ayşe Kalkan, Tidar- Ozgür Yılmaz, Rıza Günal, Ali-Hatice-Fatma Karabenli, Yunus özcan, Fatma Çürük, Hasan Gülte- kin, Ali-Hacer-Mustafa Polat, Rahim Aladağ, Fevziye Güçlü, Zöhre Çoban, Ayşeana Özmen, Veli Bağcı, Nazife Kaya, H.lbrahim-Yusuf Çetin, Songul Coşkun, Ayşe Köse, Dede Avcı, Mustafa Turgan aleyhine açmış bulunduğu tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince: • Aşağıda ada, parsel ve pafta numarası yazılı taşınmazlann 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 17 md'si gereğince idaıe adına tescili talep edilmış olup yukarıda dosya numarası ve adlan ile soyisimleri yazılı davalılara dava dilekçesinin tebliğ edilmesi için çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş olup, zabıta araşurması için adreslerinin tespitlenmesine gidilmiş ise de bunca aramalara rağmen bulunama- dıklarından dava dilekçesinin ilanen tebliğine, duruşmanm 27.5.1991 günü saat 9.00'a talik edildiğınin de ilanen bildirilmesine karar verildiğinden durura ilanen tebliğ olunur. Ada No. Parsd N a PafU No. Mevkü Kopçu Köyiı, Taşbent mevkü Kocahacılı Köyü, Kötenli mevkü Kocahacılı Koyü, Yanıkbayır mevkü Kocahacılı Köyü, Köyaltı mevkü Kocahacılı Köyü, Ilıcak mevkü Çubuklu Köyü, Topraktepe mevkü Çubuklu Köyü, Boyalık mevkü Mustafabeyli Köyu, Karataş mevkü Kocahacılı Köyü, Kopçuyarısı mevkü Kocahacılı Köyü, Akyer mevkü Kocahacılı Köyü, Kopçuyarısı mevkü Kocahacılı Köyü, Ayvaaltı mevkü Kocahacılı Köyü, Ortalık mevkü Mustafabeyli Köyu, Soğla mevkü Kopçu Köyü, Mezaraltı mevkü Kopçu Köyü, Mutotu mevkü Çubuklu Köyü, Ibikkuyusu mevkü Kocahacılı Köyü, Kopçuyarısı mevkü Kocahacılı Köyu, Yanıkbayır mevkü Kocahacılı Köyü, Kopçuyarısı mevkü Kocahacılı Köyü, Karayer mevkü Kopçu Köyü, Mahsenarkı mevkü Yuları Köyü, Kavakçayın mevkü 258 2292 926 613 168 666 1164 582 5 536 81 709 2004 261 470 748 367 80 922 73 1144 1109 460 8 9 8 2 2 5 3 8 2 2 2 2 10 2 3 6 6 2 2 2 3 6 3 Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalj Yahyalı Yahyah Yahyah Yahyalı Yahyalı Yahyalı Basın: 46742 — 2389 2299 263 466 69 1166 2288, 223 498 1180 2619 766 2626 2619 2625 2621 2434 22 26 308 302 1174 342 344 106 413 660 2114 1469 447 321 466 177 1154 670 652 463 1155 112 2622 1355 1156 1014 507 343 2624 1118 1267 2051 989 9 9 2 2 2 3 9 2 2 3 14 1 14 — 14 14 8 2 2 8 8 7 2 4 2/3 1 2 10 5 2 2 3 2 3 5 2 3 6 6 — 1 1 3 2/5 2 — 1 3 8 1 Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyah Yahyah Yahyah Yahyalı Yahyalı Yahyah Yahyalı Yahyalı Yahyah Yahyah Yahyalı Yahyah Yahyah Yahyah Yahyah Yahyah Yahyalı Yahyah Yahyalı Yahyah Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahvah Yahyalı Yahyalı Yahvalı Yahyalı Yahyalı Yahyah Yahyah Yahyah Yahyah Yahyah Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Yahyalı Kocahacılı Köyü, Kötenli mevkü Kocahacüı Köyü, Kötenli mevkü Kocahacılı Köyü, Ilıcak mevkü Çubuklu Köyü, Hanyeri mevkü Mustafabeyli Köyü, Bozyer mevkü Çubuklu Köyu, Boyalık mevkü Kocahacılı Köyü, Kötenli mevkü Kocahacılı Köyü, Ilıcak mevkü Kocahacılı Köyü, Akyer mevkü Çubuklu Köyü, Boyalık mevkü Çubuklu Köyu, Köyiçi mevkü llyaslı Köyü, Koçak mevkü Çubuklu Köyü, Köyiçi mevkü Çubuklu Köyü Çubuklu Köyü Çubuklu Köyü, Köyiçi mevkü Kocahacılı Köyü, Kötenli mevkü Kocahacılı Köyü, Kopçuyarısı mevkü Kocahacılı Köyu, Kopçuyarısı mevkü Kopçu Köyü, Taşbent mevkii Kopçu Köyü, Taşbent mevkü Kopçu Köyıi, Karayer mevkii Kocahacılı Köyü, Yanıkbozyer mevkii llyaslı Köyü, Koçak mevkü Kopçu Köyü, Dağılgan mevkü llyaslı Köyü, Karabent mevkü Kocahacılı Köyü, Akyer mevkii Kocahacılı Köyu, Ortalık mevkü Kocahacılı Köyü, Beyyeri mevkü Kocahacılı Köyu, Ortalık mevkü Yerköy Köyü, Soğla mevkii Kopçu Köyü, Mezaraltı mevkü Kocahacılı Köyu, Ilıcak mevkü Çubuklu Köyü, Boyalık mevkü Çubuklu Köyü, Topraktepe mevkii Kocahacıh Köyü, Akyer mevkii Kopçu Köyü, Mezaraltı mevkü Kopçu Köyü, Karayer mevkü Kopçu Köyü, Karayer mevkü Çubuklu Köyü Kocahacılı Köyü Kocahacılı Köyü, Akçakoca mevkii Çubuklu Köyü, Boyalık mevkii Çubuklu Köyü, Hanyeri mevkü Çubuklu Köyü, tbikkuyusu mevkü Çubuklu Köyü Kocahacılı Köyü, Çömelek mevkii Kocahacılı Köyü, Akçakoca mevkii Kopçu Köyü, Taşbent mevkü Kocahacılı Köyü, Çömelek mevkii ANKARA (Cıunhuriyet Bii- rosu) — SHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı iptal başvunılannı hazırlayan, par- ti meclisi üyesi Seyfi Oktay, Te- rörle Mücadele Yasası'nın hu- kuk devleti ilkelerine aykın dü- zenlemeler içerdiğini savundu. SHP tarafından iptali istemiy- le bu hafta içinde Anayasa Mahkemesi'ne götürüleceği açıklananyasayı değerlendiren Oktay, yasada "terör"ün tanı- mının tümüyle soyut kavram- lara dayalı olarak yapıldığını belirterek şöyle dedi: "Bnrada, snç teşkil edecek eylem, belirgin ve açık değil. Betirtenebilmesi için gerekli un- surlar da açık bir biçimde ifa- de edilmemis. Bu dunım, yasa- nın tumüyle yoruma ve sübjek- tif degerlendinnelere açık hale gelmesine neden oluyor. Bu durumda yasayı uygulayacak vargıçlar da zorlanacaklardır. Bu da hukuk devleti ilkesi ile kesinlikle bagdaşmaz." Oktay, Anayasa Mahkeme- si'nin, Polis Yasası'nda yer alan "genel ahlak edep" şek- lindeki soyut ifadeyi geçmişte iptal ettiğini ammsattı. Yasa ile suç ve ceza arasın- da olması gereken paralellik öl- çüsünün de aşüdığını kaydeden Oktay, basına ve düşühce öz- gürlüğüne de çok önemli kısıt- lamalar getirildiğini savundu. Yasanın bu haliyle olağanüstü dönemlerde uygulanan yasal duzenlemeleri anımsattığını da. kaydeden Oktay, sendika ve derneklerin mal varlıklannm devrine ilişkin düzenlemenin de hukuka uygun olmadığını bildirdi. Yasanın şartlı tahliyeye iliş- kin hükümlerinin de kamu vic- danım yaraJayan farklı uygula- malara yol açtığını anımsatan Oktay şöyle dedi: "Hukuk devleti, böyle kamu vicdanmı yaralayan, dengesiz uygulamalara olur vermez. Bu- rada söz konosu olan, af degil- dir. Af olsa, suçun niteliğine göre bir ölçüde ayınma gidebi- lirsiniz. Burada. yasama orga- nının takdir yetkisi vardır, di- yebiürsiniz. Ama burada bir suçu affetmiyorsunuz, şartlı tanliye konusnnda genel bir dü- zenleme yapıyorsunuz. Bunun için bu konuda ayınma gilme- nin hukuk açısından bir izahı yoktur. Çünkü yapılan, suçun niteiiğiyie ilgili değil, bütünüyle cezaya yönelik bir uygulama- dır." OZ-DE-BİR'in deneme sınavı tstanbnl Haber Senisi — özel Dershaneler Birliği (ÖZ- DE-BtR) tarafından düzenlenen Anadolu liselerine giriş deneme sınavı dün yapıldı. Türkiye ge- nelinde yapüan deneme sınavı- na 73 bin 845 öğrencinin baş- vurduğu belirtildi. Cevap kâğıt- lannın değerlendirilmesine 30 nisanda başlanacak. Değerlen- dirme sonuçlan tamamlandığın- da ilkokul ve ÖZ-DE-BtR üyesi dershane müdürlüklerine gön- derüecek. Suıavda ilk 10'a giren öğrencüere ÖZ-DE-BİR tarafm- dan para ödülü verilecek. Sınavda sorulan sonılann doğru cevap anahtan şöyle: ATEST I l-B, 2-D, 3-D, 4-C 5-D, 6-A, 7-C, 8-A, 9-C, 10-B, 11-A, 12-C, 13-C 14-D, 15-A, 16-B, 17-D, 18-B, 19-C, 20-B, 21-A, 22-D, 23-C, 24-B, 25-A, 26-A, 27-B, 28-D, 29-A, 30-D, 31-B, 32^A, 33-B, 34-C, 35-A, 36-D, 37-D, 38-B, 39-C, 40-D, 41-C, 42-B, 43-D, 44-C, 4SA, 46-D, 47-C, 48-A, 49-B, S0-A A-TESTn l-C l-D, 3-A, 4-D, 5-A, 6-B, 7^\, 8-C, 9-B, 10-A, 11-C, 12-D, 13-B, 14-C, 15-D, 16-B, 17-A, 18-C, 19-B, 20-A, 21-B, 22-B, 23-D, 24-B, 25-C, 26-D, 27-A, 28-D, 29-C, 30-A, 31-D, 3^B, 33-C, 34-A, 35-B, 36-D, 37-A, 38-B, 39-A, 40-D, 41-B, 42-D, 43-Ç 44-A, 45-D, 46-C, 47-A, 4 8 - ^ 49-B, 50-C B-TEST I l-D, 2-B, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-D, 9-D, 10-C, 11-C, 12-D, 13-C, 14-B, 15-D, 16-A, 17-C, 18-A, 19^, 20-B, 21-A, 22-B, 23-D, 24-D, 25-C, 26-D, 27-A, 28-A, 29-A, 30-B, 31,A, 32-B, 33-B, 34rA, 35-C, 36-D, 37-D, 38-A, 39-B, 40-B, 41-D, 42-A, 43-D, 44-D, 45-A, 46-C, 47-B, 48-C, 49-C, 50-C ^ B-TEST n ' l-D, 2-B, 3-D, 4-D, 5-B, 6-B, 7-D, 8-C, 9-Q 10-A, 11-B, 12-A, 13-D, 14-D, 15-B, 16-A, 17-B, 18-D, 19-C, 20-B, 21-C, 22-A, 23-C, 24-C 25-B, 26-A, 27-C, 28-A, 29-A, 30-A, 31-D, 32-C, 33-D, 34-B, 35-D, 36-A, 37-B, 38-D, 39-D, 40-B, 41-B, 42rA, 43-A, 44-B, 45-A, 46-C, 47-C, 4«-C, 49-A, 50-C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog