Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhunyt! Malbaacıhk ve Gazeıecılık Türlc Anonım Şırkcıı adına Nadk N«« # Gencl Vavın Muduru Hısmn Ccmal. MüesKse Muduru Eraıne Ijılılıgil, Yazı Ulcn Muduru Oia. CoiKnun, # Habcr Merkezı Muduru Yalçın Bıvtr, Sayfa Duzenı Vönetmenı AK *xır 0 Terrsıicuer ANKARA Aımtl 1»», 1ZM1R Hiltmtt Ç«ııık*y. ADANA Çrtın *lj«ojlıı U Polıiıka CeU Bsflaaeıç, Dı$ Habtrkf DJIM hla, Ekonomı Gngt lhfBM. tj-Sendıka ŞüLna Kcmci. Kttltur Ccbl Utfcr, Isunbul Habt-le. Itaad Knçıfc, EJıun- Gnn; Ş«ria*. Yun Habcrien Ncofet D^u, Spof D»n>;maıu \MilkaUr Vanten, Dı.- Yanlar brta Ç*D»kM. Anunrma Şalıa Opn DtoluıK «MaUt <>ncı 0 koorfııuıûf \kaael I n l n % Milı ls k- LnX £*« 0 «L-JI.-K Bafea! tnKr 9 Buıv ; Planüma Sop O n M q n | l ı 0 Rrturr, VH Torn 0 Ek Yfcınlar H.1.1 Ak.ol 0 Idarr Haanıa Garer 0 Isltfme Omdtı Çrfik 0 B 41 l;lcm >aü bal 0 Pcnoncl S*v|t Yayrn Kttnılv BajJcan NaakNMI Ot» AkbaL Yaaçaa Inn. Haaaa CcaaJ HikM Çelıakaff, Ota. Goatasia. l J«r H n n . llku Mı Suian. Akad Tıa fen w » w . Cumhunyo MatbaacıU w GatnaK TAf Torkocatı Cad 39/41 343J4 Isı PK 246 lıunbul Ttl İ12 0! 05 (20 Ivu) Tclo 22246, Fax (I) 526 60 "2 0 Burolar Aıkan: Zıya GOkilp BK lnkılap SNo 19 4 Tel 133 1! 41-47. Teks. 42344 Fax (4) 1331 05 (5 0 baak- H Zıya Blv 1332 S. 2/3. W 13 12 30. Tsta. 52359. Fu (Sl) 19 53 60 InOnıj Cad 119 S. No 1 Ku I, Td 19 31 52 14 hal), T«te 62155 Faı (71) I» 25 71 TAKVİM: 29 NİSAN 1991 tmsak: 4.21 Güneş: 5.59 Ögle: 13.06 îkındı: 16.56 Aksam: 20.04 Yatsı: 21.35 Bugün 29 nisan, dans doluyor insan. Belki tangoyapmak istersiniz. Hayır mı? Öyleyse 'mp'yapalım Benimle dans eder misiniz?Dans ruİHUı gıdası Dans, insanlığın en eski eğlencelerinden birisi. Bir tür bedensel iletişim yaratan dans, aynı zamanda bütün dılleri aşan bir anlaşma sağlayabiliyor. En eski toplumlann en eski törenlerinden günümüze uzanan dans, insan ruhuna mutluluk veriyor. R a p nMMİası Şimdi rap modası var. Lambada geçen yılda kaldı. Hızlı dansları sevenler artık 'rap'e takılıyor. Rap biraz 'sportif bir görüntü veriyor. Gençler bu dansı eşofmanla yapıyorlar. Zıp zıp aplanıyor, ritmle dans pisti dövülüyor. SERPtL GÜNDÜZ Bugün 29 nisan! Dünya Dans Günü... Haydi dansa!.. Ne dansı mı?... Şimdi "rap" moda... Çe- kirge gibi zıplayarak ya da boş- lukta koşuyormuş gibi... Kesik kesik bir şarkı; aşktan, patates- ten, kendini beğenmekten, dü- zen bozukluğundan, birbiriyle ilintili olmayan her şeyden söz ediyor... Bizim diskoteklerde bir yıldan bu yana "rap" konuşuluyor. Belki Avrupa diskoteklerinde baska jeyler konuşuluyordur şu anda... 18-20 yaş gençliğinin dansı "rap". Cimnastik yapar gibi dans ediyor gençler pistte. "Rap" yapanlar ayaklanna bol eşofman, ustlerine de kısa tişört giyiyorlar. Müziğin ve dansın dunyadaki temsilcileri MC Hammer ve Vanilla Ice. "Rap" şarkılarında "Cbeck Chis out" diyorlar. Amerikan argosunda "kontrol et" anlamında. Yani "yanlış yapıyorsam kontrol et_" Evet, bugun Dunya Dans Günü! RAP RAP — Bütün dünyada olduğu gibi şimdi Türkiye'de de diskotekleri "rap" fırtınası saımış duramda.(Foto|raf1ar L'gur Günyfiz) 29 NİSAN DÜNYA DANS GÜNÜ Savaşma, danset Dunyadaki tüm bale ve dans sanatçılan 18 yıldır bugun 'Dünya Dans Günu'nü kutlu- yor. UNESCO, 18. yüzyılda yaşamış yazar ve dans reform- cusu Fransız Jean Georges Nu- verre'in doğum günu 29 nisanı 'Dünya Dans Günü' ilanetmiş- ti. Ülkemizde de 4 yıldır 'resmi' olarak kutlanan bu gün için bil- diriyi Istanbul Devlet Balesi Sa- nat Yönetmeni Geyvan McMil- len hazırladı. McMillen'ın bıl- dirisi yarın saat 20.00'de AKM'de (30 nisan), Kleopatra ısimli 2 perdelik oyun öncesin- de sunulacak. Geyvan McMil- len'ın bildirisinde şu göruşlere yer veriliyor: " Dans bir dildir; kökeninden bağımsız,sınırtanımayan,din- siz ve ölümsuz... Doğaya insa- nın vaıiığını kanıtladığı. evren- sel duygu birliği jaratabildiği için kutlanmalıdır; belki de in- sanlar taraf ından y araülan ama yine insanlann da nedenlerini kavrayamadıgı bu gibi buna- lımlar sonrasında, hümanist bir geleneği yaşatmak adına ozel- likle kutlanmalıdır. Butun dunya, dans aracılı- gıyla sınırlı bir olçude de olsa iletişim kurarken, aynı zaman- da duvabildiği sanatsal hazzı kutlamakta bugun... Gonulis- terdi ki insanlar arasında ileti- şim, bombalar, rokeüerveraer- miler yerine dans gibi sanatlar yoluyla kuruluyor oiabilsey- di..." "Gonül isterdi ki insanlar ara- sındaki iletişim, bombalar, ro- ketler ve mermiler yerine, dans gibi sanatlar yoluyla kuruluyor olabilseydi..." Istanbul Devlet Balesi Sanat Yönetmeni Geyvan McMillen'- in "Dünya Dans Günü Kutlama Bildirisi"nde yer alıyor bu sözler. Noverre'in doğum günü Dünya 18 yıldır dans gününü kutluyor. Bizde ise 4. kez devle- tin resmi kunımlannda kutlana- cak. UNESCO'ya bağb Uluslar- arası Tiyatro Enstitüsü'nün 27 Mart'ı Tiyatro Günü, 29 Nisan'ı da 18. yuzyılda yaşamış unlu ko- regraf dansçı, yazar ve dans re- formcusu Fransız Jean Georges Noverre'in doğum gunü olduğu için Dunya Dans Günü olarak kabul etmiş. Avrupa'ya özgu bir kutlama bu. Bugun bütün ülkelerde bildi- riler okunuyor, bale tarihiyle il- gili konferanslar duzenleniyor. "Dans dünyanın en eski sanat forlanndan biri, insanın kendi- ni anlatma yollarından bir Unesi" diyor Geyvan McMillen. Aç kalnuş insanlar dansı anlat- mışlar. Âşık olmuşlar dans et- mişler, tanrıya dua etmek için dansı seçmişler. En eski toplum- lann en eski törenlerinden geli- yor dans. McMillen'e göre dans, insanın ruhundan gelen bir olay, dans ederken mutlu oluyor in- sanlar, insanla dans arasında il- ginç bir bağlantı var. Dili her yerde aynı dansın, in- sanlan bir araya getiriyor. Dans ederken kendi benlığini kazanı- yor, kendini müziğe bırakıyor insan. Amaç oluyor, dostluklar kuruluyor, ınsanları birleştiri- yor, kısaca "evrensel bir dil" oluyor. Unutulmaz danslar Ça ça, carliston, tango, vals tvvist, rock'ın roll... Hepsi bir dönemin moda dansları. Vals 1. Dunya Savaşı ile unutuluyor. Sa- vaş sonunda tango Avrupa'nın şık çevrelerinde çılgın bir moda halini alıyor. Dansların j'aygın- laşmasında ve popüler olmasın- da dönemin unlü yıldızlan rol oynuyor. Rudolpta Valentino, Mahşerin 4 Atlısı filminde yap- tığı tango ile unleniyor. Fransız aktristi Josephine Baker çarlis- ton yapınca moda oluyor. Gre- ta Garbo'nun Mata Hari'deki unlü dansı hiç unutulmuyor. Ri- ta Haywort, Gilda ve Trinidad Âşıkları filminde dans ediyor. Fred Astaire'in step dansları, Gene Kellynin "Yağmurda Şar- kı"daki dansı gunumuzde biie zevkle ızlenıyor. Artık klasikleş- mış olan samba, mambo \e ça çanın versiyonları ile hâlâ dans ediliyor. Break ve lambada Oysa gunumuzun moda danslannın omru çok kısa suru- yor. Örneğın geçen vıl moda olan break ve elektrik bugi unu- tuldu bile. Artık "rap" var. Belki birkaç ay sonra onun da moda- sı bitecek. Tıpkı geçen yıl yer>u- zunu dalgalandırıp geçen "lambada" ruzgârı gibi.. Studyo 54'un dıskjokeyi Tan- gun Gençel, "Diskoteklerde gençler içlerinden nasıl geliyor- sa öyle dans ediyor" diyor. Pop muziğin eşliğinde serbest hare- ketlerle dans ediliyor en çok. "Oysa" diyor diskjokey Gençel, "Bizde gece diskoteğe gelenler dans etmeye degil içmeye geli- yorlar. Dans etmeye gelenler yuzde 20'yi geçmez. Gerçekten dans etmek isteyenler cumartesi- pazar içkisiz matineye gelen gençler." Peki diskoteklerde insanları hangi parçalarla oynatıyor disk- jokeyler? "Her yaştan insanlar geldiği için 'hit' olmuş parçalarla oyna- tabiliyoruz insanlan" diyor Tan- gnn Gençel. Soul ritmi Diğer diskjoke> - arkadaşı Ah- met Şendil'le "rap" gösterisi su- nan Tangun Gençel, 4 yıldan bu vana diskoteklerde soul muzik dansının da unlu olduğunu soy- luyor. Soul muzik, rap gibi ama rıtmi değişik. Kalın bir bas ku- lakları zorluyor. Gizli efektler ve klaplar var. Diskotekte saat 22.00*den 23.3ffa değin soul mu- zik çaldıklarını anlatıyor Gen- çel. 00.30'la, 02.00 arası hipho- use ve rap var. 15 dakika slovv, sonra saat 03.00'e kadar rock'- ın roll, Latin muzikleri, gereki- yorsa nostalji ve new wave... Ya- ni yumuşak bir muzikle de dis- kotek kapanıyor. Airport'un diskjokeyi Musta- fa Cem de moda danslardan söz ederken once "rap" diyor. Son- ra da 30 yaşın uzerindekilenn es- ki klasik hareketlerle dans ettik- lerim söylüyor. Cem, moda mu- ziklerle insanlan dans ettirdik- lerini, müziği beğenmeyen müş- terinin dansa kalkmadığını be- lirtiyor. Gençlerın de muzigini "tnttuklan" diskoteğe gittiğini anlatıyor. Pistte Serap Artar ve Cenk Oktay dans ediyor. "Kıvırtmak benim hoşuma gidiyor, deşarj oluyonım" dıyor Serap Artar. Dans edenleri diskjokeylerin yönlendirdiğini söylüyor. Meditasyon ve rap "Tek başıma dans etmeyi seviyoruın" diyor Cenk Oktay. Ona göre dans etmek ibadet gi- bi bir şey. Dans ederken dertle- rini unuttuğunu söylüyor. Serap Artar ise dansın bir tür meditas- yon olduğuna inanıyor. Serap ve Cenk mistik bir melodinin altm- da rap ritmi olan müzikle dans etmeyi seviyorlar. Bu tür müzi- ğin temsilcileri Enigma ve Mar- tia Creteu... Selahattin Turtaş, Eda Cey- lan, Bülent Yüksel, Halil Yıldı- run, Tolga Özhan, Ebru Cabbar, Filiz Yddız ve Murat Akdogan... Yaşlan 18-19 olan bu gençler bir rap grubu kurmuşlar. Diyorlar ki "Dünyada yapılan tek dans şu anda rap." Disconum'da TV için yapılan bir çekime katılıyor gençler. Bu dansın çıkış nokta- sının zencilerin özgun sokak dansları olduğunu anlatıyorlar. MC Hammer ve Vanilia Ice'dan söz ediyorlar. Hammer, "siyah renkli rap"çı, Vanilla Ice da "be- yaz rap"çı. Rap ne kadar sürer bilinmez. Muzik guncel olunca dansı da guncel oluyor. Şimdi- lik diskolara gjden gençlerin slo- ganı "rap rap rap..." Arjantin'de doğup Paris'te büyüyen bir dans, adını klasikler arasınayazdındı Aşkuı tutkulu adımı:TangoSon zamanlarda Türkiye'de 'Tkngo Dostları' adını duyurmaya başladı. Geçen yıl ağustos ayında dernekleşen bu grup, tango geceleri düzenleyerek gençlere bu ölümsüz dansı sevdiren bir köprü oluyor. Tango asla eskimiyor. Klasik- leşmiş bir elbise biçimi gibi... Aşkın hüzünlü sesi gibidir tan- go. Kadınla erkek arasındaki ölümsüz çekimin ateşli ve tutku- lu estetiğini yansıtır. Arjantin'de doğan ve Paris'- te büyüyen tango, 1. Dünya Sa- vaşı sonlannda moda oluyor. Sonra Avrupa'nın şık çevrelerin- de yayılıyor. Tango dersi veren ve tangoyu anlatırken bile heye- can duyan Ümit İris, "Tangoda heyecan vardır" diyor. Tango ya- pan ikili, dans ederken bütün- leşir. Erkek tam anlamıyla dan- sa hâkimdir ve tango erkekte yumuşak hareketler götürmez. Tangoda iki kişi tek bir kişi gibi dans eder. Erkek, kadını taşır Tutkulu bir dans tango... Adım tekniği ve yüruyuşleri bambaşka. "En hareketli dans biie bunun kadar yorncu degil, çünkü erkek kadının yan ağır- bgını anr üzerine" diye anlatıyor Ümit tris. Kesik ve sert hareketler var tangoda. Ayak hareketleri on planda. Klasik tangonun karak- teristiği ise yurüyüşu. Avrupa tangolarında ritm on planda. "Türk tangolan bir zamanlar Türk Sanat Müzi|i gibi benim- senmişti" diyor Umit İris. İs- kandinav ulkelerinde yeniden tango kulüpleri kurulduğunu anlatıyor. Türkiye'de 'Tango Dostları' son zamanlarda adlarını duyur- maya başladılar. Bu grubun kı- sa öykusü şöyle: 17 Ocak 1979"da AKM'de Fehmi Ege'yi anma gecesi du- zenlenir. Buyük bir tango gece- si olur bu gece... Butun tango se- venler bir dernek altında toplan- mak üzere karar alırlar. Ve aynı yıl Nedim Erağan, Secaattin Tanyerli, Engin Ege, Aleks Ke- leci, kemal Soysal, Fanık Ata- kaan, Sezai Akleman ve Fehmi Akgün Tango Sevenler Muzik Kültür ve Yardımlaşma Derne- ği'ni kurarlar. Türkiye'deki ilk tango demeğidir bu. 12 Eylül- den sonra Dernekler Yasası de- ğişince dernek kapanır. Kuruluş Hep bir araya gelmek isteyen tango sevenler 17 Ağustos 1990'da "Tango Dostları" ola- rak bir dernek daha kurarlar. Derneğin kuruculan arasında Nedim Erağan, Fehmi Akgün, Pınar Yeltin Akyüzol, Tunca D- gıt, Sezai Akleman, Ender Ka- mil Boyacı, Eşref Yağmur, Na- mık Denizhan, Fikret Everest ve Orhan Kural vardır. Tango günleri Ayda bir yemekli toplantılar- da bir araya geldiklerini söyle- yen Nedim Erağan 25 Şubat 1991'de AKM'de buyuk bir kon- ser verdiklerini ve çok ilgi gör- duklerini anlatıyor. Arjantin'de 100'un uzerinde tango derneği olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca Sevda-Cenap And MüzıkVakfı'nca Ankara Sanat Festivali kapsamında 24-25-26 mayıs tarihlerinde Arjantin'den gelecek Raul Garaulgarello orkestrası ile Engın Ege sı konser verecekler. Matinelerden diskoteğe Istanbul'un eski yıllarını bilenler, Taksim- Şişli arasındaki danslı matineli yerleri özlemle - anlatıyorlar. 35 yıldan bu yana dansla uğraşan ve dans dersleri veren Ümit tris, "Restoranlarda bile dans edilirdi" diye anlatırken pistlerin dans eden insanlarla birden dolduğu günleri bumk bir özlemle anlatıyor. tstanbul'da artık bu tur yerlerin yerini tavernalar, kulupler ve barlar aldı. Dans etmek için birkaç diskotek ve bazı büyük otellerin dışında gidilebilecek hiçbir yer yok. Diskoteklere gidenler, diskotekleri 'New York' ve 'Paris' stili diye ikiye ayınyorlar. Örneğin, Airport ve Taxim New York, Clup 29 ve Şamdan Paris stili diskotekler olarak tanımlanıyor. lstanbul'da dans edilebilecek diskotekler şunlar: Studyo 54 (Ece Bar-Etiler), Discorium (Esentepe), Airport (Zincırlikuyu), Taxim (Talimhane), Hydromel (Harbiye), Regine (Harbiye), Scotch (Maçka), Twentj (Taksım), Clup 29 (Etiler-kışlık), Çubuklu 29 (Çubuklu-yazlık), Şamdan (Etiler). TANGO — Erkegin kadını kraJiçe gibi kollannda taşıdıgı dans. DANS OKULLARI Dans, kadının ruhunda vardırDans okullan 50'li 60'lı ve 70'li yıllarda en parlak donemi- ni yaşıyor lstanbul'da. Bu yıllar- da çalışan 50"yi aşkın dans stüd- yosu sonradan çeşitli nedenler- le yok oluyorlar. Şu anda dans dersi veren stüdyoların sayısı parmakla sayılacak kadar az. Tolga Han Dans Stüdyosu- nun yöneticisi Fatoş Çingitaş, gençler dans gruplan kurup dı- şanya açılmak için mücadele ve- riyorlar derken bır dans federas- yonu kurulmasından yana. Çin- gitaş, gençlerin yurtdışına açıl- ması gerektiğini, oldukca başa- nlı genç gruplann olduğunu an- latıyor. Dans dersi veren studyolar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya- pılması gereken birtakım burok- ratik işlemler yüzunden dans stüdyolan şeklinde hizmet veri- yorlar. Dans dersi fiyatları ayda 100-150 bin lira arasında de- ğişiyor. Tolga Han Dans Stüdyosu'n- da daha çok grup halinde genç- lere dans dersi veriliyor. Tango, klasik dans ve Latin danslan dersi veren Ümit İrisi ın dans studyosu Sıraselviler'de. "Müşterilerimin çoğu, doktor, mühendis, orta yaş grubundan ve yüzde 9O'ı da bayan" diyor Ümit İris. Partneri Seval Uğur'la yaptık- ları tango gosterisinden sonra tangoyu anlatıyor. Dans dersi veren studyoların azalmasından, eski günlerden soz ediyor. Dan- sın bir hobi olması gerektiğıne inanıyor. "Dansta kadını alıştır- mak, erkeğe ise öğretmek gerekir" diyor. Yani dans her ka- dının ruhunda biraz vardır... tstanbul'da dans dersi veren dans studyolarından bazılan şunlar: Tolga Han Sanat Merkezi (Gayrettepe), Ümit İris (Taksim- Sıraselviler) Çetin Cengiz (Ak- saray), Arif Alaşan (Moda), Tuncay Vural (Taksim), Sema Tekin (Bakırköy), Izmir'de de Ogün Yıldınm Dans Studyosu, dans oğrenmek isteyenlere ders veriyor. Ozel bale dersi veren stüdyo- lardan bilinenler şoyle sıralana- bilir: Sait Sokmen (Korukent- Levent), Dans Akademik (Zin- cirlikuyu), Dilek Bale Okulu (Şişli), Oya Bale Okulu (Etiler). Dans okullanna, bireysel ola- rak dans oğrenmek isteyenlerin yanı sıra özelükle bir dans gru- buna katılarak TV'ye çıkmak ya da sahne hayatına atılmak iste- yen gençler katılıyor. NATOBİlim Komitesi • İZMİR (AA) — NATO Bilim Komitesi İleri Çalışmalar Enstitüsü toplantısı, Aydın'ın Didim ilçesinde bugün başlayacak. 11 mayısa kadar sürecek toplantıda, hava kirliliği belirleme teknikleriyle bu kirliliği önleme teknolojileri tartışılacak. Toplantının organizatörlüğünü üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Muhendisliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Aysen Müezzinoğlu, hava kirlenmesi potansiyelinin belirlenmesı konusunun, ilk kez böyle üst duzeyde bir uluslararası platformda tartışılacağını söyledi. Prof. İnaleık a ödtil • VVASHINGTON (AA) — Dışişleri Bakanlığı'nın Üstun Hizmet Ödulu, Prof. Halil İnalcık'a verildi. Turkiye'nin Washington Buyüİcelçiliği'nde yapılan törenle berat ve madalyasını alan Prof. İnaleık, "Gerçekleri ortaya çıkarmak yalnızca objektif tarihe değil, Türk milletine de buyuk bır hizmettir" dedi. Törende konuşan VVashington Buyükelçisi Nuzhet Kandemir, Prof. tnalcık'ın Turk kulturüne ve tîtrihine katkılannı vurgularken "Milletine olan sarsılmaz inancı içinde fedakârca sürdurdüğu başanlı çalışmalara bakanlığımız şukran duymaktadır" dedi. Türkgüzeli umuthı gitti • İSTANBUL (AA) — ABD'de yapılacak Kainat Guzellik Yanşması'na katılacak olan 1991 Türkiye güzeli Pınar Özdemir, Las Vegas'a gitmek üzere dün uçakla Londra'ya hareket etti. Magic Box tarafından düzenlenen yanşmada Türkiye güzeli seçilen Pınar özdemir, hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, 17 mayısta Las Vegas'ta 92 ülkeden güzellerin katılacağı yanşmada, derece için ümitli olduğunu söyledi. Kurtarma kazıları • GAZİANTEP (AA) — Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Gaziantep'te, bu yıl 4 kurtarma kazısı yapılacak. tl Kultür Mudürü Ali Bozbaş'tan alınan bilgiye göre müze müdürlüğü, Islahiye Cincikli ve Nizıp Aşağı Çardak oren yerleri ile Islahiye Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde, Hacettepe Üniversitesi öğretim uyesi Doç. Dr. Engin özgen başkanlığındaki ekip de Kilis Oylum Höyuk'te kazı yapacak. Roma dönemine ait Cincikli, Bizans dönemine ait Aşağı Çardak ören yerlerinin ilk kez kazılacağını belirten Bozbaş, Kilis Oylum Höyuk kazı ekibinde Türkiye, ABD ve Kanada'dan arkeologlann bulunacağını belirtti. Çok kadınla evliler • ERZURUM (AA) — Doğu Anadoiu Bölgesi'nde, 100 erkekten 10'unun birden fazla kadınla evli olduğu bildirildi. Ataturk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Hayatı Doğanay, kırsal kesimde birden fazla kadınla evlilik yapan erkek sayısının kentlere göre daha fazla olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog