Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

29NİSAN1991 KENTK4ŞAM CUMHURİYET/15* KONUK YAZAR Boşalan İstanbul'da Bir Bayram Tatili >UGUN • Cumhuriyet'in eski yan i$len müdürlerinden Bülent Dikmener adına konulan haber ödülleri bugün saat 17.30'da Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Salonu'nda verilecek. ödül töreninden sonra yazar Uğur Mumcu, Körfez'deki gazetecilik üzerine bir konferans verecek. • Türk-Alman Küitüı Enstitüsü ile Yıldız Üniversitesi'nin işbirliği ile düzenlenen "Çevreye Uyumlo Planbuna Aımçlân ye Politikalarr" konulu iki günJük sempozyum saat lO.OOMa üniversite binasında başlıyor. MEKTUP Okul kapısında sulanlağım • Teşvfldye Hüsrev Gerede Caddesi'nde Maçka Meslek Lisesi'nin arka kapısının önünden kasım ayından beri lağun sulan akmaktadır. Yapılan bütun şikâyetlere karşıük henılz tamir edilmedi. Okulun öğretmenlerinin ve müdünlnün kullandığı kapının önünde su kaynagı gibi lağım sulan kaynamakta ve aşağjya doğru akmaktadır. Gerekli ilginin gösterilmesini rica ediyorum. BERNA DtLBER AKSARAY Çöp kutulan yetersiz • Aksaray'da çöp kutularının yetersizliğinden şikâyet eden yurttaslar belediye yetkililerinin, bu bölgeye ihtiyacı karşılayacak sayıda çöp kutusu yerleştirmesini istiyor. GEREKLÎ TELEFONLAR 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 • İHdma:068 077 511 89 18 ^ 568 48 00 Ç*» T»: 525 92 30 İ T 3 4 0 01 00 I 1311 22 09. 588 44 00 132 30 00 SSK fifataşr. 358 67 60 • TMffc: TMK * * • m~ 176 24 14 (tst), 356 04 8546 (Kadıköy) BM* Traflfc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şetonçi), 314 36 (B Çetanece) • THT: k r 573 13 31 r. 574 23 00 (25 hat). 574 73 00, 574 82 00 (45hat) 527 00 50, 336 20 63 348 80 20 • •DT Srind Lftfl T*a VAPMk Ş 144 42 33, Mz T ( ) 144 25 02, 149 18 96 149 15 58 526 40 20, 145 53 66, (Hava tahmmi ijrenme) 573 89 80 526 62 74, »T*t*Ut 526 62 74 150 83 50. p 348 71 40 • TBfcOM • MZMBA: 585 19 90-91. YEŞtL KATIİAMI — 17 bin metre kare yeşil aUnın konut ajaoı ilan edilmesi, Bnrgazada sakinlerinin tepkisine yol açO. (Fotograf: Remzi Gökdag) SÎTalanı kapsamındaki Burgazada'da 17 bin metre kare yeşil alan, konut alanına dönüştürüldü Yeşil alan, konut alanı olduIstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tkbiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 1 martta aldığı bir kararla planlarda yeşil alan gözüken araziyi konut alanı ilan etti. Imar izni verilmesinden sonra bölgeye 23 bloktan oluşan bir inşaat yapılması planlandı. REMZİ GÖKDAĞ Doğal güzelliği ile uluslarara- sı üne sahip Mannara Takıma- daJarı'ndan Burgazada'da 17 bin metre kare yeşil alan, lstan- bul 3 numaralı Kültür ve Tabi- at Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından konut alanı ilan edil- di. 1965 yılı planlannda ve son olarak hanrlanan 8 şubatta Bü- yükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan 1/5000 ölçekli plan- larda yeşil alan olarak gözüken Burgazada, Bayraktepe mevki- indeki 53 ada 90 parsele kurul tarafından imar iznı verilmesin- den sonra bölgeye 23 bloktan oluşan bir inşaat yapılmasının planlandığı belirtildi. 1984 yılında SİT alanı kapsa- mına alınan ve yapılaşma koşul- lan Kültür ve Tabiat Varhklan Koruma Kurulu tarafından be- lirlenen Adalar'da kurulun son karan ada sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Kurul kara- rının Adalar Beledıyesi'nce uy- gulanması halinde Burgazada'- da yeşil katliamı yaşanacağını belirten ada sakinleri, belediye- nin karan ıptal etmesini istiyor. Yüzde 58'i orman alanı olan Burgazada'nın Bayraktepe mevkiinde 53 ada 90 parselde bulunan 17 bin metre karelik alanla ılgıli olarak lstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Var- lıklannı Koruma Kurulu, 1 Mart 1991 tarihinde bir toplan- tı yaptı. 25 şubat tarihinde mal sahibi Aydoğan Tİryakioglu'- nun başvurusu üzerine yapılan toplanuda 1984 yıhnda SİT ala- nı ilan edilen Adalar'Ia ilgili planlann Kültür ve Tabiat Var- lıklarını Koruma Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda belirleneceği ifade edildi. Muh- teşem Giraj başkanlığında ya- pılan toplantıda 1/5000 ölçekli Adalar Nazım İmar Plam ve 1/1000 ölçekli Adalar Uygula- ma Planı'nda söz konusu par- selin konut alanına açılması ve uygulamamn Adalar Belediye- GAZETELERİ ARAEAN KADEVLAR KENDİLERtNİ SOKAKTA BULDU Kadın Sığınma Evi'nde huzursuzluktstanbul Haber Servisi — Şişli Belediye- si'nin Kadın Sığınma Evi'nden gazeteleri arayarak "kendilerine bir an önce sığınma evini terfc etmeleri için baskı yapıldığını" ve "hapishane şartlannda yaşadıklannı" söyleyen sığınmacı kadınlardan bazılanna önceki gün çıkışlan verildı. Gazeteleri arayan kadınlar, "sokaga ve bakkala bile çıkamadıklannı, kendilerine vaat edilenlerin yerine getirihnedigini" söy- lediler. "Buraya kadınlar iiç av göstenne- Kk olarak aluuyor ve sorunlan çozumlenmi- yor" diyen kadınlar, "Bize 'sizi alırken ış vaadinde bulunmadık' deniyor, ama iş ara- yabilmeyi bırakın, sokaga çıkmamıza bile izin verilmiyor" dediler. Geçen cumartesi belediye yetkilileri gel- meden bir toplanü düzenleyen kadınlar, so- runlanm bazı gazetelerde dile getirdiler. Aynı gün öğleden sonra sığınma evine gi- den Cumhuriyet muhabirine, o sırada ev- de bulunan Belediye Başkanı Fatma Girik tarafından "kadınlann sorunlan oimadığı" söylendı. Bunun uzenne evden ayrılmak uzere kapıya yönelen muhabirin eline to- kalaşmak bahanesiyle sığınmacı kadınlann birisi tarafından bir pusula sıkıştınldı. Pu- suladakı açıklama şöyle: Biz sizi sabah bekliyordıık. Şu anda ke- sinlikle bir gazeteciyle konuşmamız yasak. Lütfen bize goruşme olanağı verin veya ak- şam 9.00-10.00 civannda gelin göruşelim. Sığınmacı kadının notu verdığmi fark eden belediye görevlisinin "ne verdin ona?" müdahalesi üzerine evden ayrılan muhabir, aynı gün akşam eve gitti. Ancak kendisinin içeri girip kadınlarla görüşme- sine önce izin verilmedi, daha sonra kadın- lara sorulduğunda ise içeriden "Hayır, istemiyoraz" yanıtlan geldi. Adımn açık- lanmasını istemeyen bir belediye yetkiüsi ta- rafından kapı aralığından "not verme ola- yından sonra evde sinir bozucu olaylann yaşandığı ve bu arada bazı kadınlara çıkış- lannın verildiği" söylendi. Kaç kişi ve ne- den sorulanna yamt verilmezken, kendile- rini rahat bırakmalan istendi. Mor Çatı Kadın Sığmağı Vakfı'nm ak- şam saatlerinde yaptığı acıklamada çıkışı verilen dört kadın ve beş çocuğun vakfa ge- lerek kendilerine bannacak yer istedikleri belirtildi. Vakıf bundan başka açıklama yapmadı. Kadınlann şu an nerede olduk- ları bilinmiyor. si tarafından yapılması kabul edildi. Kurulun karanndan sonra Adalar Belediyesi'nden bir yet- kiü, söz konusu alanla ilgili ola- rak Adalar Beledıyesi'nce bir plan hazırlandığı ve 23 bloktan oluşan bir inşaat yapılacağını belirtti. Burgazada Bayraktepe mev- kii 53 ada 90 parsel Avusturya- h Vera Baner'e ait geniş orman- lık arazisinin bir bölümünü oluşturuyor. Söz konusu 17 bin metrekarelik arazi, 1985 yıhnda satışa çıkarıldı. Doğal SİT ala- nı olması nedeniyle yapılaşma- ya kapalı bu arazi Aydoğan Öz- tiryald, Yusuf Kenan Öztıryakı, Tabsin Öztiryaki, Albert Saul, Avni Can, Vartan Derya adlı ki- şiler tarafından 405 mılyon lira- ya satın alındı.. Satm alınan arazinin ıçınde şu anda 5 kâgır, 2 ahşap bina ile bir ahır bulu- nuyor. DOĞAN HASOL Bayram öncesi herkes uzun bir tatilin tadını daha iyi çıkar- mak için tstanbul'dan kacıp uzak ya da yakın bir yerlere gi- diyor. Böylece boşalan bir is- tanbul'da bayram geçinneye ne dersiniz? Sanki başka bir yer- den tstanbul'a gelmiş gibi.. Bu kez böyle bir bayram deneye- rek kargaşadan uzak bir lstan- bul'un tadını çıkaracağız. Tatil, cuma akşamından baş- ladı bile. Herkes yollarda... Cumartesi sabahı ahşık olma- dığumz bir takırtıyla inşaat ses- leriyle uyandık. önumuzdeki binanın çatısı kaldırılarak içi- ne bir kat yerleştiriliyor. Boğa- ziçi'nde kaçak inşaatm en uy- gun zamanı: Mevsim elverişli, denetimin azaldığı uzunca bir tatilin ilk günü. Işçiler hanl ha- nl çalışıyorlar Mertekler üze- rinde yükseltUiyor çatı, bir yan- dan dış duvarlar örüluyor, ak- sama kadaı" da kiremitler doşe- necek. Sonraki gunlerde içeri- deki çalışmalan sürdürmek da- ha kolay. Kaçak inşaatm sinir- lerimizi daha çok hırpalama- sına olanak vermeyelim: Tatili de bayramı da zehir etmenin anlamı yok. Haydi çoktan be- ri uğramadığımız Suleymani- ye'ye. Caminin çevresindeki efsa- nevi Süleymaniye Mahallesi'- nin ahşap yapılan tukenmeye yuz tutmuş. Kalanlar harap, perişan durumda. Eski ahşap evlerin yerine yapılanlarsa ay- n bir görgüsüzlük örneği. So- kaklar pis ve bakımsız. Neyse ki cami bütun görkemiyle yük- sehyor. Arife günu öğleye doğ- ' ru içerisi pek kalabalık değil. Başları takkeli iki din görevli- siyle sohbeti koyulaştırıyoruz. Soruyorlar: "Madem ki mi- marsınız söyleyin, bugün böy- le bir cami yapılabihr mi?". "Tabii yapılabilir, aocak ma- rifet o donemde >apmaktı" di- yorum, ama bir yandan da çev- redeki perişanhğı düşunmekten kendimi alamıyorum. Saltanatlı bir tatil yapmaya niyetlendiğımize göre oğle ye- meği Topkapı Sara\T'nda yene- bilir. Saray her zaman görme- ye ahşık olduğumuzun tersine, oldukça tenha, daha doğrusu yabana turist sayısı çok az. Gi- »riş ücretlerinde kimi ayncalık- lar sağlamışlar, örneğin emek- lilere indirim var. Eşim de ben de emeklıyiz, ama bunu kanıt- layacak herhangi bir belge yok yanımızda. Görevliye bunu söylüyorum. "Kanıta ne gerek var, söylüyorsunuz ya.. Dansı başımıza" diyor. lnanılır gibi değil.. Mecidiye Köşkü'nün altında yer alan lokantadan bakıhnca manzara guzel. Vaktiyle karşı kıyıya "Kalsedonya" yani Kör- ler Ülkesi dedirtmiş bu manza- ra. Taşlaşmaya, Harem ve Haydarpaşa önundeki liman tesislerine karşın yine de güzel. Yanımızdaki masada bir Al- man aile var. Hesabı ödemek için 100 markiık bir banknot uzatıyor. Hesabm ustü geliyor. Bahşiş olarak bir beş bin lira- lık, bir de elli bin liralık bıra- kıyor adam. Garson elli binli- ği geri uzatarak bunun büyük para olduğunu anlatmaya çah- şıyor. Anlaşıhyor ki bizim pa- raları henüz tanımıyor. Turis- tin yanı sıra biz de gördükleri- mizden çok mutluyuz. Bayra- mın etkisi mi, yoksa saray ter- biyesi mi? Bu da inanüır gibi defil. öğleden sonra neden eski "Körier ÜIked"ne gitmeyelim? Çocukluk ve gençlik yıllanm Üskudar'dageçmişti. Birazcık nostalji, bayrama ayn bir renk katmaz mı? Her yer kalabalık. Beşiktaş'ta, Boğaz Köprusu'- nde, trafık her zamanki gibi yoğun. Duyduğumuza göre gü- neydekı bütun turistık tesisler dolmuş, ama lstanbul yine de çok kalabalık. Hiç bosalma- mış. Nüfus öylesine artmış ki artık azalmalar hıssedılemiyor bile. Tıklım tıkhm dolu otobus- ten birkaç yolcunun inmesi gi- bi bir şey. İstanbul'un pek çok semti gi- bi o eski Üsküdar da yok artık. Ahşap evlerden, camilerden, külliyelerden oluşan eski kent dokusu tümüyle kaybolmuş bir Üsküdar.. Ayrıca Harem'e ka- dar uzanan barlar sahil yolunu, Salacak iskelesini, Salacak pla- jını, deniz içinde bir doğal göl olan Çiftekayalar'ı, balıkçı kahvelerini, çakıilı kıyıyı ezerek geçmiş, insan - deniz ılişkisini tümüyle yok etmiş. Sinan'ın en şirin yapılarından Şemsi Paşa Camisi'nin çevresindeki yapılar da yıkılmış ve cami tek başına cınlçıplak bırakılmış. Tarihse! korumayı tek yapı boyutuna indirışimizin bir sonucu bu. Bu arada eski mahallemız- den neler kalmış acaba? Üskü- dar'da ilk oturduğumuz ev, za- mana, yap-satçı kazmasına di- renebilmişti. Bu kez o da yok olmuş; yerine kalfa işi, tatsız tuzsuz bir apartman dikiliyor. Ünlü komşumuz Müsahipzade Celal'in Tunusbağı'ndaki ah- şap evi de yıkılmış; yalnızca so- kak tabelasında adı yaşıyor. Ne yaşamak? Geçmişimiz kısa öm- rümüzün sonuna kadar bile da- yanamıyor artık. öbur dunyanın eşiğinde de durum kötü. Karacaahmet'te babamın kabrinin yanında bir cenazenin sığamayacağı kadar bir yere, oradaki söğut ağacını da keserek biriru gömmuşlerdi. Bu kez üzerine bir mermer ka- bir yapmışlar, bitişik nizam. Kabrin duvan bizimkinin çer- çeve duvannın üzerine basmış. lstanbul'daki, Üsküdar'daki sıkışıkhk ve imar kargaşası Ka- racaahmet'e, öbür dunyanın eşigine de sıçramış şimdi. f, ELEMAN BUSINESS CONSULTANTS BOTH FOR MANUFACTURING AND FINANCIAL APPLICATIONS TES is Turkey's leading applications software and the local partner of the world's biggest independent applications softvvare supplier, DBS. TES is looking for Business Consultants who are manufacturing or accounting and finance experts with sound business experience and good manufacturing or accounting and financial systems applications knowledge. Candidates must possess the personal qualities to make a persuasive case to the client company's senior management and give guidance to client project teams. They must be experienced in the initiation and management of change; and capable of driving sophisticated business management systems implementations in large organizations. TES's wide range applications and leading position in application software industry provide scope for ambitious and capable individuals to develop rewarding and varied careers. If you are experienced in either manufacturing or accounting and finance areas and ıf you believe you possess the qualities we are looking for, please vvrite with your full C.V. and a recent photograph to the below address no later than May 8th. All applications will be kept stnctly confidential. Tes Bilgisayar A.Ş. Rıhtım Cad. Nesli Hao Kat J Karakoy 80030 tstanbul Tel: 152 05 16 TES ıs ENGINEERS AND GEOLOGISTS . Mİ$AVİRÜK »4-a Leading Desıgn and Consultancy firm ıs looking for suıtabty qualifjed candidates for the follovring permanent posts based ın tfteır Adana office • HIGHWAY DESIGN ENGINEERS ^ B S C orMsc > q r . , c ^ Engıneenng and 1 to 10 years relevant expenence in modem hıghway desıgn technıques * BRIDGE DESIGN ENGINEERS, vvıttı M SC degree ın Structural Engıneenng and 1 to 10 years expenence ın design of bridges and otner hıghway structures • ENGINEERING GEOLOGIST / GEOTECHNICAL ENGINEERS wıth B Sc or M Sc degree and 1 to 10 years desıgn expenence related to hıghway geology and mappıng, embankment and cut slope stabrtıty and foundatıons for hıghway structures and bridges Good command of Englısh is a prerequısıte for successfull candidates wfio wıll be offered the opportunıty for professıonal traıning ın Turkey and abroad Career advancement shall accompany professıonal development Salanes are attracüve and benefits ınclude housıng ın Adana Applıcants are requested to wnte m Englısh to the address below enclosıng tfıeır detaıled C V , address and telephone numbers DAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş. Valıkonağı Cad Vezıroğlu Apt 30/4 Nışantası 80200. lstanbul ÖGRETMENLER Üniversite Hazırlık Kurslarını gerçekleştiren İstanbul ve Anadolu yakasındaki şubelerimizde görevlendirilmek üzere; asgari 5 yıllık deneyimli, konusunda uzmanlaşmış, genç ve dinamik, Türkçe'yi güzel ve akıcı kullanabilen, düzgün fizik yapısına sahip, MATEMATİK, FİZİK, KİMYA, TÜRKÇE, TARİH, COĞRAFYA Öğretmenleri yüksek ücretle alınacaklardır. Ancak kesinlikle yukandaki şartlara uyanların müracaatları rica olunur. Altıyol, Kuşdili Cad. Efes Çarşısı Kat: 5 KADIKÖY/İSTANBUL Yıldız Parkı'nda piknik ' tstanbnl Haber Servisi — Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonunda Yıldız Parkı'm tercih edenler, biriken çöplerin arasında pikniğin "keyfini çıkannaya" çahşıyor. Dün, günun erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Yıldız Parkı'nda, piknik sofralarının artıklanyla biriken çöp yığınlan ve yakılan ateşlerden geriye kalanları, temizlik görevlileri, geç saatlere kadar temizlemek için uğraştı. Park görevlileri, yurttaşlann temizliğe hiç dikkat etmediğini ve çöplerini açıkta bıraktıklannı belirterek "Bu gidişle Yıldız Parkı da doğal güzelliğini yiürecek" dedi. (Fotograf: Sabahattin BosUncıoflo)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog