Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

27NÎSAN1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURÎYET/7 Macit Gökberk'e saygı • Kiilrür Servisi — Felsefe tarihçisi, yazar Macit Gökberk için dün Gece Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir saygı gecesi düzenlendi. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, açış konuşmasında, Gökberk'in Türk aydınJanmasına öncülük etmiş bir düşün adamı olduğunu söyledi. Isa Çeiik'in dia gösterisinin ardından geceye konuşmacı olarak katılan gazetemiz yazarlanndan tlhan Selçuk, "Felsefe, yaşamın ta kendisidir. Macit Gökberk, aydınlanmanın Cumhuriyet devrimi ile esdeğer olduğunu bilen sayılı hocalanndandır. 1980'ler Türkiye'sinde felsefenin üniversiteden dışlanraası onun, hayatın ta kendisi olduğunun kanıtıdır" dedi. Gecede, Prof. Dr. H. Vehbi Eralp, Gökberk ile olan anılannı aktanrken, Arslan Kaynar da "Gökberk, bir dil devrimi felsefecisi, cumhuriyet devrimlerinin yorumcusudur" dedi. Prof. Dr. Nermi Uygur da Gökberk'in "gençlikle ilişkisi" üzerinde durdu. Gecede konuşan Macit Gökberk, "12 Eylül askeri darbesi, tüm kültür hayatımıza ve universitelere çarptı. Liselerde din dersi zorunlu haJe getirilirken, felsefe secmeli yapüdı" dedi. (Fotoğraf: lbrahim Günel) Halkevleri gecesi • Haber Merkezi — Halkevleri gecesi, yann saat 18.00'de Lütfü Kırdar Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Genel merkezin 1. bölge halkevlerinin 12 Eylül'den sonra yapacağı ilk büyük gecesinde, Istanbul ve Trakya'da bulunan 20 şubesinin çeşitli etkinlikleri sergilenecek. Belkıs Akkale, Sadık Gürbüz, Yavuz Top ve Mehmet Güneş gibi sanatçılann katılacağı gecede Sadri Alışık, Münir Ozkul, Huiusi Kentmen, Nejat Uygur ve Pekcan Koşar gibi halkevlerinden yetişmiş 30 kadar kültür ve sanat adamına 59. yıl plaketleri verilecek. TİYATRO Oflııoğlu'nıın nıinı gösterisi • Kültür Servisi — lstanbuL Üniversitesi Devlet Konservatuvan öğretim görevlilerinden mim sanatcısı Vecihi Ofluoğlu 30 nisan salı günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde mim gösterisi sunacak. Metin yazarlığını Tarık Günersel'in üstlendiği gösteriye piyanoda Serpil Günseli Toparlak, kemanda Lale Yüzügüldü ve vunna sazlarda YüceJ Berrak eşlik edecek. 1967'den beri sürdürdüğü mim sanatında yurt içi ve dışında çeşitli öduUer kazanmış olan Vecihi Ofluoğlu bu gösterisinde "Kartal", "Sofra", Daktilo", "Intihar", "Çatışma", "Piyano", "Balon", "Büyü A.Ş." ve "Boğa'nm Aşkı" adlı oyunları sergileyecek. . SİNEMA IJçıırtmayı Vıırmasınlar'a ödül • Kültür Servisi — Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali'nde yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı 'Uçurtmayı Vurmasmlar' adlı film Büyuk ödül'ü kazandı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festivalde 11 ülke 15 filmle yanştı. Festivalde Sovyet filmi 'Altın Kıüç1 da jüri özel ödülüne değer bulundu. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu'nun yazdığ 'Uçurtmayı Vurmasmlar'da Nur Sûrer ve Ozan Bilen başlıca rolleri paylaşıyor. Film, annesi cezaevinde olduğu için yaşamını dört duvar arasmda geçirmek zorunda olan küçük bir çocuğun bir hükümlüyle olan ilişkisini konu aiıyor. MUZİK Most'un Almanya konserleri • Kültür Servisi — Kasım ayında Sezen Aksu'nun Almanya Turnesi ile faaliyete geçen Most Production Almanya Bürosu, 25 nisan-12 mayıs tarihJeri arasında gerçekleştireceği "Emel Sayın ve Şener Şen konserleri" organizasyonunu yürütüyor. Uzun yıllardır sahnelerden uzak kalan Emel Sayın ve Türk Sineması ve tiyatrosunun sevilen sanatcısı Şener Şen bu gösteri ile ilk kez Almanya'da izleyici karşısına çıkacak. Gösteri 16 kişilik saz grubu ve 5 kişilik vokal grubu eşliğindeki Emel Sayın'm şarkılan ve Şener Şen'in parodilerinden oluşuyor. Konserler 27 nisan Dortmund, 28 nisan Hannover ve Hamburg, 30 nisan Berlin, 1 mayıs Düsseldorf, 3 .jis Stuttgart, 4 mayıs Friedrichshafen, 5 mayıs Mannheim, 6 mayıs Köln, 7 mayıs Münih, 8 mayıs Viyana, 10 mayıs Nürnberg, 11 mayıs Brüksel ve 12 mayıs Frankfurt şehirlerinde düzenlenecek. SERGI Birinı Bozok Finlandiya tla • Kültür Servisi— Birim Bozok önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın iki ayn şehrinde kişisel resim sergileri açıyor. İlk sergi 29 Nisanda Helsinki'de Union Bank of Finland'ın Erottaja Galerisi'nde açılacak ve 3 Mayısa kadar devam edecek, ikinci sergi ise 6 ve 17 Mayıs tarihleri arasmda Finlandiya'mn Oulu şehrindeki Madetoja Sali Galerisi'nde düzenlenecek. Sanatçı bu sergilerinde son dönem çalışmalanndan 50> ye yakın yapıtını sergileyecek. Ressam Birim Bozok'un Finlandiya sergüerini FINNTÜRKER Anonim Şirketi, Helsinki'deki Fin-Türk Kültür Derneği'nin yardımıyla düzenledi. Şirket sanatçının bu iki sergisi için Ingilizce bir katalog da hazırlattı. 'Umuda Yolculuk'un yönetmeniXavierKoller, fılmin serüvenini anlattı Oscar'a giden yolcıılukGeçen ay Yabancı Film Oscarı'nı alan "Umuda Yolculuk"un îsviçreli yönetmeni Koller, fîlmin öyküsünü New York Times'tan Richard Berastein'a anlattı. Kültür Servisi — îsviçreli yö- netmen Xavier Koller'in geçen ay En lyi Yabancı Film Oscan- na değer görülen "Umuda Yolculuk" adlı filmi tstanbul'da Şişli Kent, Beyoğlu Fitas, Kadı- köy KSM ve Moda sinemaların- da, Ankara DSM'de ve Izmir Deniz Sineması'nda üçüncü haf- tasında. Anadoiulu bir ailenin başından geçen gerçek bir ola- ya dayanan "Umuda Yolculuk" un Oscar alması Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı. Senaryo- suna Feride Çiçekoğlu'nun da imza attığı, başlıca rollerinde Nur Sürer, Necmeltin Çobanog- lu, Emin Sıvas, Yaman Okay, Erdinç Akbaş gibi Türk oyun- culann oynadığı "Umuda Yol- culuk"un yönetmeni Koller'le New York Times'tan Richard Bernstein konuştu. Bernstein'ın International Herald Tribune'de de yayımlanan röportajını aşa- ğıda sunuyoruz: Geçen ayki Oscar ödül töre- ninden bu yana Fransızlar ho- murdanıp duruyorlar. Çünkü "Cyrano de Bergerac"ın Yaban- cı Film Oscan'nı alamamasını Amerikahlann Fransız filmleri- ne düşmanlığının bir belirtisi olarak görüyorlar. Ödülü Fransız filmlerinin başlıca destekçisi Unifrance'ın- başkanı Daniel Toscan do Plan- tier'nin New York Times'ta yaz- dığı gibi "Cynno" gibi büyük bir calışma değil, "Neredeyse si- neması olmayan bir ülkeden gösterişsiz, düşük bütçeli bir film" ald!. Karara karsı çıkan Fransızlar, Isviçre yapımı gösterişsiz, Oscar sahibi "Umuda Yolculuk"u gör- mediklerini kabul ediyorlar. Ama film burada, New York'ta gösterime girdiğinde Amerikalı seyirciler, Xavier Koller'in tasar- tmi? 6 SİNEMADA GÖSTERtLİYOR — Necmettin Çobanoğlu, Emin Sıvas ve Nor Sörer'in de oyna- dıklan "Umuda Yolculuk" adlı film, Istanbul, Anlcara ve Izmir'de 6 sinemada üçüncü haftasında. ladığı ve yönettiği "Umuda Yol- culuk"un Fransızlann genellik- le hayranlık duyduklan birçok niteliğe sahip olduğunu görecek- ler. Gerçek bir olaya dayanan "Umuda Yolculuk" ciddi, geri- limli ve siyasal anlamlar içeren bir film. Dahası, tecimsel açıdan umut verici olmamakla birlikte Koller'in aşkla yaptığı bir çalış- ma. 2.3 milyon dolara mal olan filme kendi cebinden de katkı- da bulunan Koller, "Bufilmiçe- virmemiz, yaşamın günlük siya- sal soronlanna ilişkin bilinçlilik- teo kaynaklandı" diyor: "Avru- pa'da artık belki Fransa dışında gerçek film endustrisi kalmadı. Yalmzcatecimselfilmler yapma- ya pek yanaşmayan küçuk, ba- gımsız yapımcılar var. Devlet yaıtiımı alıyoruz ve bu da sanat- çılann gunümüzde onem tasıyan sorunları ele almalan konusun- da bir sorumluluk yaratıyor." "Umuda Yolculuk" basit bir öykü aniatıyor. Toscan du Plan- tier'nin belirttiği gibi film, do- kunaklı nedenlerden ötürü Is- viçre'ye yasadışı bir yoldan göç etmeye çalışan "cesur ve iyi yü- rekli bir Türk ailesi"nin öyküsü. "Umuda Yolculuk" ailenin Do- ğu Anadolu'daki bir köyden başlayıp ttalya'yla Isviçre'yi ayı- ran dağlarda sona eren yolculu- ğunu izlemekle yetiniyor. öykü, 1988 ekiminde aynı dağları yü- rüyerek aşmaya kalkışan gerçek bir ailenin yaşadıklarına dayanı- yor. Koller, bir senaryo üzerinde çalışmak için Paris'e gitmek üze- reyken, Isviçre gazetelerinde söz konusu aileyle ilgili haberlere rastlamış. "Gazetede, dağı aş- maya çalışan aileyle ilgili yalmz- ca temel bazı bilgiler vardı" di- yor Koller. Yönetmene bakılır- sa yalmzca dagı aşma çabası in- sanlann pek dikkatini çekmeye- bilirdi, ama ailenin başına gelen- ler (ki bunlar filmin sırrını açı- ğa vuruyordu) Isviçre'de büyük bir yankı uyandırdı. "Herkes kendini suçlu hissediyordu" diyor Koller. "Böyle bir felaketin tsviçre'de değil, ancak uzak ülkelerde mey- dana gelebileceği sanılıyordu. O mevsirade dağı aşmaya kalkış- manın bir aile için ne demek ol- duğu, o ailenin yaşadıklan beni derinden etkiledi." (...) Bu yılın Yabana Film Osca- rı, Koller'in yeni filminin 20 ül- keye satılmasını sağladı. Bu da Îsviçreli yönetmenin, gazete ha- berini keşfini izleyen 2 yıllık ça- lışmasının ödülu oldu. "Paris'e gittikten sonra oteki senar>o ça- lışmasıoa bir türlü giremedim" diyor Koller. "Çünku haberde- ki Türk ailesi akhmdan çıkmı- yordu. Bir sabah erkenden kalk- tım. Aileyi kafamdan söküp atamıyordum bir turlü. Olayın nasıl başlamış olabileceğini düş- leyerek bir öykü yaznıçtya koyul- dum. Ve olayın nasıl sona ermiş olabileceğini kafamda canlandı- rıncaya kadar sürdürdüm yaz- mayı." Koller, olayla ilgili daha ay- rıntılı haberler okuduğunda, kendi yazdığı öykünün gerçek- te olup bitene yakınlığı karşısın- da şaşkınlığa kapılmış. Ve filmi yapmaya karar vermiş. Türkiye2 - de gazeteci ve senarist Feride Çi- çekoğlu'yla tamşmış Koller. Bü- yük bir bölümü Türkçe olan se- naryoda Çiçekoğlu, Koller'le birlikte çalışmış. Xavier Koller, film için yak- laşık 1.5 milyon dolar sağlaya- bilmiş ve İsviçre'ye girmeye ça- lışan ailenin köyüne gitmiş 1989 nisanında (filmde Türk ailenin evi de kullanılmış). Aile, soru- lan sorulan yanıtlarken hâlâ bü- yuk acı çekmesine karşın Kol- ler'in deyişiyle, "Başlanndan ge- çenlerin film yapümasına, acıla- nnın seslendirilmesine" izin ver- miş. "tnsanın ülkeanden, kökle- rinden kopmasının ve modern bir sanayi Ulkesine gitmesinin ne kadar zor bir iş olduğunu anladım" diyor Koller. "Üstelik bu insanlar bunu yapmak zo- rundalar, çünkü modern yaşa- ma katılmak istiyoriar." (...) "Gerçek olan aile" diyor Kol- ler. "Geride bıraktıklan çocuk- ları, nereden geldikleri, bunlar gerçek. Geri kalanının büyük bir bölümü İtalya, Milano'ya ge- lişlerine kadarki bölüm farklı öykülerden çıkarıldı. Film için bir öykü akışı kurabilmek için düzinelerie olayı araştırdun." Filmdeki bazı sahneler ger- çekte olmamış. örneğin ailenin Napoli'ye ulaşmak için bir hal- yan şilebine kaçak bindiği sah- ne. Sonra Isviçreli kamyon şofö- rünün önce kuşkuyla, ardından sevecenlikle davrandığı sahne. Ama Koller, ailenin Türk dolan- dırıcılarla ilişkisinin ve dağı aş- masının gerçeğe uygun olduğu- nu belirtiyor. Film, gerçek ola- yın geçtiği dağlarda Splügen Ge- çidi'nde, Isviçre sınır karakolun- da çekilmiş. Bu arada belirtmekte yarar var: Ailenin başını yakan dolan- dıncılardan biri hakkmda Ital- ya'da yasadışı bir örgütün Uyesi olmaktan dava açılmış. Ancak Koller'in belirttiğine göre teknik nedenlerle olsa gerek dava düş- müş. Adam şimdi de Interpol ta- rafından ar*uyormuş. Ustelik Koller'in "Umuda Yolculuk"u çekmesine yol açan olaylara ka- rıştığı için Isviçre poüsi de ada- mın peşindeymiş. YaşarKemaVin başyapıtı, Fransa'daMehmet Ulusoy tarafından sahneleniyor 'Ortadirek', Fransa başkentindeGüzin Dino'nun çevirisiyle oynanan'Ortadirek'te Ayla Algan ve Ayberk Çölok da oynuyor. MİNE G. SAULNIER PARlS — Yaşar Kemal'in ünlü başyaprtı 'Ortadirek' Fran- sız başkentinde, yönetmen Meh- met Ulusoy tarafından sahneye konuldu. Fransız Ulusal Tiyatrosu 'Tbeatre National de la Colline' sahnesinde sergilenmeye başla- yan oyun, 'Ortadirek' romanı- nı daha önce Gallimard yayın- larından Fransızcaya çeviren Güzin Dino'nun metnine da- yandınlmış bulunuyor. Mehmet Ulusoy, çağdaş ti- yatroda özgün ve carpıcı biçe- miyle öne çıkan bir yönetmen. Fransa'da tekil bir prestije sa- hip Ulusoy'ungönlünde, Yaşar Kemal'in 'Ortadirek'i uzun sü- redir yatan bir proje idi. Ulu- soy'un çeşitli zorluklara karşın çok isteyerek ve severek can ver- diği oyun, prömiyerine pek az zaman kala düşüp ayağını kıran baş oyuncu (Uzun Ali) talihsLz . liğine karşın önceden belirlenen tarihte perdeye Tıyatro olarak 'Ortadirek , Micbel Launay'ın dekor ve kos- tümleri, Yaşar Kemal'in zengin diüni kusursuz bir biçimde yan- sıtan Güzin Dino'nun Fransız- cası ile özünü yitinneden sahne- ye uygulanmıs. Basarılı müziği Kudsi Erguner'in imzasını taşı- yor. Elif rolünde Ayla Algan, muhtar rolünde Ayberk Çölok, Zelice rolünde Fatos Sezer Ulu- soy, oyunun Türk sanatçılan olarak yerlerini doldunıyorlar. Koca Halil ve Meryemce'yi canlandıran Fabrice Eberhard, Evdyne Istria ve baş oyuncunun ayağını kırmasıyla son anda Uzun Ali'ye soyunan Pierre Puy, başanlı kompozisyonlar çizmekteler. Yalnız Türk değil, Fransız en- telijensiyasının 'yeni Mehmet Ulusoy' olarak ilgiyle izlediği 'Ortadirek', La CoDine' sahne- sinden sonra 19 mayısa kadar Grand Theatre salonlannda ser- gilenecek. MERYEMCE VE KOCA H.ALİL Paris'te sahnelenmekte olan "Ortadirek "te Koca HalU'i Fabri- ce Eberhard, Meryemce'yi ise Evelyne Istria oynuyorlar. Yaşar Kemal'in "Ortadirek" adlı romaaı, daha önce Fransa'da Gallimard Yayınevi tarafından basılmıştı. YunusEmre Gecesi bugün Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'ndayapılıyor bısanda ve sevgîde çoğalan ozan ŞÜKRAN KURDAKUL "Yıkılan Selçuk İmparatorluğu'ndan kalan toprak ve ekin iltizamcılığı dere- beyi toprak ağalan ile elleri kamçdı, sırt- lan y^amçılı has köleler ve bunlara yar- dımcı bükümet kollan, topraksız köylü, öküzsüz taria sahibi, Uriadan tariaya, il- den ile göçen ırgat sınıflannı meydana getirmiş. Halk can vermeden vergiden kurtulmuyor../. Bu yıkım âlerainin üs- tönde mistik bir hava esmede. Kaderin sonsuziuguna, düny«nın fâniliğine, öm- rün geçip gittiğine, huzur ve refah yok- luğuna inananlar, ahirette saadet umma- da, ölümden sifa beklemede. Yer yer ge- zen, yurt yurt konan, tannJığjna inanan, yahut hiçbir şeye inanmayan dervişler, sefaletin mistisizmini yoğurmadalar." (Yığın, 1 Ekim 1946) "tnsanı ve insanhğı her şeyin üstünde tutan Yunus" başlıklı yazısında ozanın cağım böyle aniatıyor Abdülbaki Gölpı- narlı. Yunus Emre, Gölpınarh'nın başat Özelliklerini sergilediği 8. yüzyıl Anado- lusu'nda yaşamı kabul eden insanlara kendine inanma, gerçeği kendinde bul- ma gücünü kazandırmaya çalıştı. Top- lumsal çözülmenin yarattığı yıkımın ne- denleri üzerinde düşündürmek istedi. Farsçamn saltanat sürdüğü dönemde Türkçe düşündü, Türkçe yazdı, dilinin gizil gücündeki zenginliği, güzelliğini koydu ortaya. Dizelerini okudukça doğruyu ararken karşısına çıkan gerçeklerden somut, dün- yasal sonuçlar çıkararak temel çelişkile- PEN Yazarlar Derneği ile Hacıbektaş Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenledikleri "İnsanda ve Sevgide Çoğalan Ozan: Yunus Emre Gecesi" bugün 19.00'da Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda. Gecenin konuşmacıları Cahit Tanyol, Recep Bilginer, Ismet Zeki Eyuboğlu, Cengiz Bektaş, Abidin Özgünay. Semah gösterisinin yanı sıra Ali Ekber Çiçek, Yunus'un deyişlerinden örnekler sunacak. ri algıladığıru görüyoruz Yunus'un. Başta varsıl-yoksul çelişkisine dayana- rak düzenin geçerli saydığı inançlann üs- tündeki örtüleri kaldırmak.. Bilge ozanın öğretisindeki belirleyici öğelerden biri budur sanıyorum. Kuşkusuz egemen gücü simgeleyen varsıla karşı savaşıma götürmüyor şiiri Yunus. Ama görünür olandan gerçeği yorumlamaya doğru, gerçekten hesaplaş- maya doğru bir süreç hazırhyor şiirinde. "Gitti beyler mürveti / Binmişler bi- rer atı / Vedigi yoksul eti / tctigi kan olu- sar." Kurumiaşmış inançlann gölgesinde egemenlerin yaranna gerçeği aldatmaca- ya dönüştüren din tacirleriyle de hesabı var Yunus'un bu şiirsel süreç içinde. "Peygamber yerine geçen hocalar / Bu halkın başına zahmet oldu" dizelerini yalmzca bireysel bir tepki olarak düşün- mek, sanınm doğru olamaz. Bilge oza- nın öğretisini oluşturan, birincil öğeler- den biri de "cennet" gösterip dünyayı ce- hennemleştirenler karşısında doğruyu arama çabasıdır çünkü. "Halka fetva verirsin / Ya sen niçin tutmazsın / llmin var, amelin yok / Gü- nahlara batarsın" dizelerindeki öfke de- rin bir tepkiden kaynaklanır gerçi ama duygusal değildir. Çünkü kurulu düze- nin temelindeki insanı yok etme, hiçleş- tirme tehlikesine karşı düşünsel öğeleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bilime aykırılığı reddetme düşünsel ola- na bağhlığm doğal bir sonucu olarak gö- rülüyor Yunus'un şiir sürecinde. "Şimdi üç buçuk okuyan / Derin da- ruşman olurT "İlm okumak hâsılı / Ibret almaktır ancak / Pes kendini bilmezsen / Bir hay- vandan betersin!' Bilge ozanın öğretisinde sık rastlanan kavramlardan biri de okuduğumuz dört- lüde görülen kendini bilme kavramıdu-. "llim ilim bilmektir / Ilim kendin bil- mektir / Sen kendini bilmezsen / Bu ni- ce okumaktır!' Ne var ki kendini bilmeyi, kendisi ol- mayı başlıca erdem sayarken, kendisi için olanlarla yıldızı barışık değildir Yunus- un. Bunca sevgi yüklü dizeleri arasında söz kendisi için olanlara gelince ölüm gerçeğini yok olmanın bir ifadesi saya- rak, öç alır gibidir. "Bunlar bir gün beyler idi / Kapıcılar korlar idi / Gel şimdi gör bilmeyesin / Bey hangisidir, ya kulları;' Şahı, padişahı, beyi, paşası bir yana gönül adamlığı, dostluk, gönüldeşlik bu yana... Yunus Emre'mizin şiir süreci bu temel ilkeyle gelişmiş, toplumsallasarak halkın kendi sesi niteliği kazanmıştır. Yunus Emre Yılı'nda, bıraktığı yara- tılan yeniden değerlendireüm. Hümaniz- mi kendimize gelmede yardımcı olsun bi- ze. "Ben gelmedim deva için / Benim işim sevi için / Dost evi gönüllerdir / Gönül yapmağa geldim" Mona IJsa tardşması • LYON (AA) — Leodnardo de Vinci'nin Mona Lisa tablosuna rnodellik yapan kişinin sağ tarafında kas atrofisi olduğu öne sürüldü. Mona Lisa tablosunu inceleyen operatör doktor Jean Jacques Contet ve Henri Greppo'nun yaptıkları araştırma sonucunda, tabloya modellik eden kişinin metakarpal kemiklerinin bulunduğu bölgede şişlik olduğu tespit edildi. Doktorların bu araştırmayı Alain Roche adlı bir heykeltıraşın, Mona Lisa tablosundan yaptığı mermer büst üzerinde gerçekleştirdikleri kaydedildi. Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa tablosuyla ilgili olarak daha önce yapılan araştırmalarda, bu portreye modellik yapan kişinin yüz felci olduğu, şizofren olduğu ya da bu modelin aslında kadın değil erkek olduğu ve hatta Leonardo de Vinci'nin kendi portresini çizdiği yolunda teoriler ortaya atılmıştı. 51. yıluıda Köy Enstitüleri • Kültür Servisi — Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Evi'nde bugün "51. yılında Köy Enstitüleri" başlıklı etkinlik yer aiıyor. Saat 13.00'te "Köy Enstitüleri" fotoğraf sergisinin açılışı, ardından 14.00'te halk oyunları gösterileri, Kartal Sanat Işliği Tiyatrosu'ndan "Köy Enstitülerinde Sanat" gösterisi, Alaattin Us'tan bir dinleti ve Mehmet Başaran, Vedat Günyol, Samı Karaören, Mahmut Makal'ın katılacakları "Köy Enstitüleri ve Türk Edebiyatı" paneli izlenebilecek. Sanat müziği konseri • Kültür Servisi — Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu ilk kez 30 nisan salı günü saat 19.00'da iki bayan şef tarafından yönetilecek: Binnaz Başar ve Canan Durmaz. Sanatçüar, halen İTÜ Devlet Konservatuvan'nda okuyorlar. Türk Sanat Müziği konseri Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi'nde " yer alacak. îdil Biret'in resitali • İSTANBUL (AA) — Devlet sanatcısı Idil Biret, 13 mayıs pazartesi günü bir piyano resitali verecek. Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek resitalde Biret, Chopin'in "Polonez Fantezi Opus 61", Rahmaninofun "10 Prelüd Opus 23 ve 32" ile Liszt'in "Sonat"mı çalacak. Istanbul Mülkiyeliler Vakfı tarafından düzenlenen "Ilkbahar Konserleri" kapsamındaki resitalin biletleri AKM, Vakkorama, Mulkiyeliler Vakfı ve Karya Kültür Merkezi'nde satışa sunuldu. UGÜN • Aydın kesim ve müzik Prof. Dr. Cahit Tanyol, Prof. Dr. Baykan Sezer, Dr. Ertan Eğribol'un katılacaklan, Gönül Paçacı'nın yöneteceği "Günümüz Türkiyesi'nde Aydın Kesimin Müziğe Bakış Açısı" söyleşisi 14.00'te Atatürk Kitaphğı'nda. • Koray'a taç Rock müzik sanatcısı Erkin Koray için saat 21.00'de Bilsak rock-cafe'de bir tören düzenlendi. Rockçılann kraü ilan edilen Koray, törende taç giyecek. • Anma günü Türk musikisinin önemli ismi Münir Nurettin Selçuk'u anma günü saat 11 .OO'de Kadıköy Belediyesi Atatürk Parkı'nda (Kalamış, Kadıköy) yapılacak. • Aslıer'in konferansı Prof. Mustafa Asüer'in "Çağdaş Türk Resminde Özgün Baskı Resim" başlıklı konferansı saat 15.00'te İDGS Galerisi'nde (Istiklal cad. 209/49 Beyoğlu 143 30 53) yer ahyor. • İçeride yaşayanlara Gülsüm Akyüz ve Gülsen Tuncer'in "İki Kadın İki Ses" başlıklı şiir dinletisi ve söyleşisi saat 15.00'te Moda I. Peron Sanatevi'nde başlıyor. Etkinlik, gençliğini içeride yaşayanlar için gerçekleştirih'yor. (Moda Cad. Gündoğdu Sok. 4/6 Kadıköy) • Yunan MHolojisi' Zeynep Kuban'ın "Yunan Mitolojisi" başlıkh konuşması saat 12.OO'de Bılar'da yer aiıyor (149 42 86)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog