Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

27NİSAN1991 HABERLER CUMHURİYET/5 İsvan, Sözen'i savundıı • ANKARA (UBA) — Cumhuriyet Halk Partisi döneminde İstanbul Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Isvan, İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in göründüğü kadar başansız olmadığını söyledi. Eski tstanbul Belediye Başkanı Isvan, İstanbul'un bugünkü Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in başarısızlığımn fazla abartıldığını belirtti. Isvan, "Gerçekte iş yapmak başka, yapar görünraek başkadır. İstanbul Belediyesi'nin Onemli yatınmları var. Ancak Sözen iyi yaptığı işleri satamıyor. iyi işlerinin propagandasıru yapamıyor. Nurettin Sözen göründüğü kadar başansız değil" dedi. Ahmet Isvan, fstanbul'un çok büyük bir şehir olduğunu, bu nedenle büyük sorunları bulunduğunu da söyledi. Sovyet helikopteri • ANKARA (AA) — Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Hurşit Tolon, iltica etmek isteyen bir Sovyet pilotun Erzurum'a getirdiği helikopterin çok alçaktan uçması yüzünden radarla tespit edilemediğini, dünyanın hiçbir yerindeki radar ağının 15-20 metre yükseklikte uçan bir helikopteri ekranında göremeyeceğini bildirdi. Tuğgeneral Tolon, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu helikopterin gelişinin radar ağıyla bir bağı yok. O helikopter, 15-20 metre mesafeden uçarak gelmiş. Bu ancak gözle görülebüir. Dünyadaki hiçbir radar ağj yerden 15-20 metre irtifada uçan helikopteri ekranında görmez. Helikopter Erivan Havaalanı'ndan kalkmıştır. Silahsız olarak bir pilot, tamamen iltica amacıyla Erzurum Havaalanı'na gelmiş. Bu uçuş sırasında gözle teşhis edilmiştir". Tuğgeneral Hurşit Tolon, Sovyet pilotun iltica talebinin Dışişleri Bakanlığı'nca incelenmekte olduğunu da sözlerine ekledi. Ozal. toprak götürüyor • ÇANAKKALE (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın, mayıs ayında Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yapacağı resmi ziyaretler için bu ülkelere Gelibolu Yanmadası'ndan cephe toprağı götüreceği bildirildi. Çanakkale Valisi Muzaffer Ecemiş, yaptığı açıklamada, savaş alanlarındaki cam ağaçlarmdan yapılan iki kutuya Anzak Köyü ve cephelerden alınan topraklann konulduğunu ve kurye ile Ankara'ya gönderildiğini bildirdi. Iferel yönetim kurultayı • ANKARA (Cumhuriyet Btirosu) — SHP genel merkezinin düzenlediği 'yerel yönetimler kurultayı bugün başhyor. Belediyelerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Yiğit Gülöksüz, 'önemli bir siyasal platform' olarak nitelediği kurultayda, "Yeni yönetim yapüarı geliştireceklerini ve yerel yönetimlerdeki eksiklerini gidereceklerini" söyledi. Kitaba beraat • tstanbul Haber Senisi — Dönem Yayınevi'nin çıkardığı ve "Kürtçülük propagandası" yapıldığı gerekçesiyle IDGM tarafından toplatılmasına karar verilen \alçın Küçük'ün, "Kürtler Üzerine Tezler" adlı kitabı, son yasal düzenleme nedeniyle beraat etti. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 22 Nisan 1990 günü yapılan duruşmada, avukat Gülçin Çayhgü ile öznur Gûndoğdu, savunmalannda son yasal düzenlemelerden sonra davanın düşmesi gerektiğini belirterek, mahkemenin bu yönde karar vermesini istediler. Mahkeme başkanı Osman Şen, Kürtler Uzerine Tezler adlı kitabın beraatine karar verildiğini bildirdi. Anayasa değişikliği ve erken seçim tartışmaları sürüyor Muhalefette karışık seslerDYP lideri Süleyman Demirel, anayasa değişikliğinin erken seçim yolunu açacağını söyledi. DSP lideri Bülent Ecevit, SHP ve DYP'yi, kamuoyunu oyalamakla suçladı. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler, köklü anayasa değişikliğini, yeni Meclis'in yapması gerektiğini ifadeetti. DYP değişiklik önergesine SHP imza vermeyecek. ANKARA (Cumhuriyet Bii- ğer parti gruplannın imzasına rosu) — Anayasa değişikliği ve erken seçim konusunda muha- lefet partileri birbirine düştü. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, anayasa dreğişiklik gi- rişimlerinin erken seçim yolunu açmak olduğunu vurguladı. DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit, SHP ve DYP'yi kamuoyu- nu oyalamakla suçladı. DYP, anayasa değişikliği önerisini di- açacak. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler, böy- le bir girişime olumlu bakma- dıklarını yineledi. DYP Genel Başkanı Demirel, dün Eskişehir Anadolu Üniver- sitesi'nde öğrencilerle söyleşi yaptı ve çeşitli konulardaki so- rularını yanıtladı. Eskişehir'in Odun Pazan alanında halka hi- taben bir konuşma da yapan DemireFi üniversite öğrencileri, anayasa değişikliği sorularıyia sıkıştırdılar. Bir öğrenci Demi- rel'e, anayasada parça parça de- ğişiklik için girişimler yaptıkla- rını anımsatarak "Anayasanın tümünün değiştirflmesini ne za- man göreceğiz" sorusunu yö- neltti. Demirel, bu soruya şu ya- nıtı verdi: "Anayasa değişikliği siyasi bir iştir. Bugünkü iktidann arkasın- da ise balk yoktur. Böyle bir he- yetle ciddi bir anayasa değişik- liği filan yapılamaz. Bunlaria yapılacak iş ne yapıp edip san- dık başına gidecek bir yol aç- maktır. tşte o zaman bunlar o sandığın içinde kalacaklardır. Yeni gelecek siyasi heyet, de- mokratik bir anayasa hazırlaya- caktır. Bizira çağdaş bir anaya- sa projemiz var. Iktidara gelin- ce onu gerçekleştireceğiz. İleri ülkelerin şartlannı Türkiye'ye en uygun bir biçimde getireceğiz." Demirel) erken seçim için sine-i millete dönme girişimleri- ni unuttuklannı anımsatan bir öğrenciye de Körfez krizi nede- niyle bu konuda beklemede ol- duklarını belirtti ve krizin etki- lerinin hâlâ sürdüğünü söyledi. Demirel, yine de anayasa deği- şikliği koşuluyla eylülde seçim olanağının ortaya çıktığını belir- terek, "Bunlaria bir şey olmaz, ama bu girişimler seçim getire- cekse biz ona da vanz" dedi. Milletin bugünkü iktidardan kurtulmak istediğini vurgulayan Demirel, ' Hükümet başkanı 'Seçim 1992'de1 diyor. Çankaya sakini ise 'Canım siz ona bak- EMEK SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 1990 BİLANÇOSU A KT 1 F KASA VE BANKALAR Kasa Banfcalar H.SENEDİ VE TAHVİLLER İŞTfRAKLEFI BORÇLU HESAPIAR SıgoflaUar MınlOıgınlan Sig- ve fteasŞr, C/H Sedan ve R Sedan Dspoiafı Dtjer Borçlu Hssaplar SABtT KIYMETLER Demırbaşlar GaynmenkuHer (-) Btrikmış Aınofttsnisnlsr TOPLAM NAZIU HESAPLAR 123.960.076 672.313,068 3.025.004,887 8.196.191.549 165.092.8S1 725.983.843 1.075,737.676 746.510.826 47.032.530.000 (2,227,768.776) P A S 1 F 796.273.144 SHRMAYE Y. DEĞERLEME FONU KANUNİ YEDEK AKÇ€ 3.877.730.000 ÇEŞfTLl YEDEK AKÇELER 89.789.997 SERBEST KARŞILIKLAR 13.188,010.806 TEKNİK İHTİYATLAR Can Muhatara Ihtıyatı Mua«ak Hasar Irrbyatı ALACAKLI HESAPLAR Stg. ve Reas. Ştı C/H Reasijror Depo4an 45,551.272.050 D$er ABcaKlı Hesaplar KAR 63.503,075.997 7.662,650126 4.125,102^96 1 428 502.046 3.184.274.527 2.458,826.333 2.258.897.11B 30.000,000.000 18.145.515 995 63.486.257 44.999.206 221.320.516 5.553.604,342 7.901.997,978 1.572,151.703 63.503,075.997 7.662,650,126 E M E K S İ G O R T A A . Ş . 31 ARALIK 1990 KÂR VE ZARAR HESABI B 0 R Ç YANGİN Reasünyiere DevrerJten Pnrrıtoı Venten Komıçycn'ar Ödenen Tazmınattar Muallak Hasarlar İMiyatı Can Rıztkoıar ihtıyatı ()ReasunxPayı Dığer Giderlaf Kâr NAKLİYAT Heasuronere uevreoııen rniTNuı Verilen Komisyonlar • Ödenen Tazmınatlar Muallak Hasartar ihrjyatı Can Rizıkolar Ihtjyalı (•) Reasürör Payı Diğer Giderter Kâr KAZA Reasüroriere DevredBen Primler Verilen KomisyonJar Ödenen Tazmtnallar Muallak Hasarlar IhSyatı Cari Ruıkolar ihtiyatı (-) Reasûrör Payı OğerGiderler Kâr MAKİNA MONTAJ Reasürorlere Devredilen Primler Venlen KomrsyonJar Ödenen Tazmmaltar Muallak Hasarlar Indyatı Can Ffaıkoiaf Ihüyatı (•) Reasüror Payı Oİğer Giderler Kaı HAYAT DALI DIŞI TEKNİK KAR TOPLAM HAYAT DAU DIŞI MAÜ NETtCELER: MûdavvarZanr Genel GkMer Vergı ve MükeMyMlar Verilen Faizler Hısse Senedi ve Tahvi Dejer DûsüMüğü Amorbsmaniar a) Demirtaaş Amoriismanı b) Gayrımenkuller Amodismanı c) Ik Tesis Ma&raflan Amortjsmanı a) Ödenecek Vergiler Karşılıjı b) Oığer Karşıhklar Diğsr Zararlar HAYAT DALI DIŞI MALİ KAR HAYAT DAU DIŞI KARI TOPLAM HAYAT Müdevver Rryazi Iht. Rea Payı Reasürortere Oevredilen Pnmksr Verilen Komisyonlar Olüm ve Maluliyet Tazminatı Vade Geümi Öoemeleri Işlıralar Kâr Payı Ödemelen Mualak Tazmjnal Ihrjyatı Rıyazi ihrjyatlar Diğer Giderler Kâr HAYAT TOPLAMI HAYAT DAHİL TOPLAM HAYAT DAHİL KÂfi 5.599.538.692 2^94.708.712 2.337.369.472 727.875,595 2.986.372.905 (1.862.992,5791 246.654.299 2.068,840.961 1.143.335.157 1.599.079.960 988,709.237 1.391.747,126 (514.710.241) 95.131,174 3.565.425,439 1.543.295.596 4^62.425.084 t,468.323.717 3.255.055.517 (1.188.356.296) 145,171.715 2.221,520.129 228.543.103 381.612.060 742.082.311 798,418.525 (740.432.659) 15.362.559 6,187.275.960 702.551.774 126.654.900 355.000.000 90 682.600 15.329.356 335.960 A L A L, A K. YANGİN Müdevver Cari Rlzıkolar Imiyaii fMet) Mûd«wer Muallak Hasar Ihsyatı (Net) Pnm Alınan Komisyonlar Ödenen Tazminatîa Reasûrör Payı Mualak Hasar Iht. Reasürör Pay: DıgerGekrter 12.319.525,096 2.369.849.542 Zarar NAKÜYAT Müdevver Cari Rıskolar IhByatı (Net) Müdevver Muallak Hasar Intiyatı (Net) Prim Aiınan Komisyoniar Ödenen Tazminatîa Reasûrör Payı Muallak Hasar Iht. Reasürör Payı Oğer Gefener 6.762.133.374 1.733.626.344 Zarar KAZA Müdevver Can Rızrkolar Ihuyatı (Net) Müdevver Muallak Hasar İMyatı (Net) Pnm Alınan Komsyonlar Ödenen Tazmmatta Reasurör Payı Muallak Hasar Iht Raasurör Payı Diğer Gelıner 13.051.340.770 1,204.231.170 Zarar MAKİNA MONTAJ Müdevver Can Rizıkolar Ihtıyatı (Net) Müdevver Muallak Hasar Ihtıyatı ıNet) Prim Alınan Komisyonlar Ödenen Tazrmnatta Reasürör Payı Muallak Hasar Uıl- Reasürör Payı DigerGrtrier 3,647.106,028 348.827.756 Zarar 5.656 534.812 HAYAT DALI DIŞI TEKNİK ZARAR 41.436.640.080 TOPLAM HAYAT DAU DIŞI MAU NETtCELER: Müdevver Kâr HBS« Senetlen ve Tahvilier Gelın a) Kupon BadeHeri b) Kıymei artışlan Ipotek Faızler Alınan D»ğer Faizler Gayrımenkul Gelirleri (Net) Mütererrik Getrler 7.477.494.590 HAYAT DALI DIŞI MALİ ZARAR 1.572,151.703 HAYAT DALI DIŞI ZARARI 48,914.134.670 TOPLAM HAYAT Müdevver Rıyazi ıctıyattar Müdevver Muallak Tazminat İMyatı (Net) Pnrn Ahnan Komısyonûr Ikraz Faizien Ötjm ve Maluliyet Taz. Rea. Payı vade Geiımi Ödemelerinde Rea. Payı Iştıraiarda Rea. Payı Riyazt ihrjyatlarda Rea Payı Muallak Taz. Iht. Rea. Payı Diğer Oeirler 335.960 0 Zarar 33S.960 HAYAT TOPLAMI 48.914,470.630 HAYAT DAHİL TOPLAM 1,572,151,703 HAYAT DAHİL ZARAR 562.589,595 101.348.340 8,960.014.717 2.820.073.915 1.612.922.899 609.958.661 22.466.511 466.050.518 147 146.873 5.566.988.503 871.352.834 906.279.281 527.847.211 8,094.498 972.245.678 448.938.899 9.766.143.164 854.911.994 1.483.681.940 658.118.441 71.531,824 21.247.542 12.092.824 2.395,495.124 517225.557 346.010.945 700,018,125 3.843,667 14,689.374,638 8.495.759.718 14.255.571.940 3,995.933.784 41.436.640.080 2.171.997,580 107.888.809 969.000,000 144.225.092 3.393.111,48» 4084.383.109 48.914.134.670 56.346 279,614 335.960 335.960 48.914,470.630 EMEK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNA Ortaklığın Ünvaru : EMEK SİGORTA A.Ş. MerHezı : İSTANBUL Sermayesi : 30.000.000.000.-TL Faaııyet Konusu : SİGORTACILIK • Denetçi veya denetçiieıin adı ve gorav sûreten. orlak dup olmadıkları: Adı Sovad! Sevlap Arslan Adlanözen Ali Kâmıl üzun Süreşı 30.03.9029.03.91 30.03.90-29.03.91 10.12.90-29.03.91 Durumu Ortak Ortak Ortak Katılınan Yönetim Kunjlu ve yapılan Denetleme Kurulu toplantılan sayıst Ortaklık hesapla/! defter ve belgelen ûzerinde yapılan incelemenin kapsamı. hangi tarihlerde inceteme yapıldığı ve vanian sonuç Tün\ Tıcaret Kanunu'nun 353'üncu maddesinin 1'inci fıkrastnm 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayrmtann sayısı ve sonuçlan Türk Ticaret Kanunu'nun 353 üncü maddesinin 1 ıncı fıkrasınm 1 numaralı bendi gereğince yapılan ınceleme tarihlen ve sonuçtarı : Yoktur. : Yasal defter ve belgeler sondaı usulune gore Nisan ve Aralık arlarında incetonmş. kayıDara uygunluju gorûknustür : Şirket veznesi 8 Mart 1990. 22 Hazıran 1990. 12 Eylûl 1990, 28 Aralık 1990 tarihlennde sayıknışve derter kayıUanna uygun bulunmuştur. : Her ay yapılan incelemeler sonucunda kıymetb evrakiann detter kayıtlanna uygun okjugu saptanmıştır. Intjkal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan isiem Emek Sigorta A.Ş.'nin 01.01.1990 • 31.12.1990 dönemi hesap ve ışlemlehni. TOrk Tıcaret Kanunu. ortaklığın esas sozleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ılke ve standartiarına göre incelemiş bukınmaktayız Gorusümüze göre içerigini benimsedigimiz ekli 31.12.1990 tarihi rtıbanyte dûzenlenmiş biianço ortaklığın anılan tarihteki geçert mat durumu: 01.01.1990 - 31.12.1990 dönemine ari Kar-zarar tablosu anılan döneme ait gerçek faali- yet sonuçlarmı yansıtmakta ve kann dagıtımı önerisi yasalara ve ortakiık esas sözleşme- sme uygun bulunmaktadır. Bilançonun ve kar zarar carveimn onaylanmasını ve Yönetim Kurukj'nun aklanmasını oy- larınıza arz ederiz. AdlanÖzen DENETLEME KURULU Ali Kamil Uzun EMEK SİGORTA risk yönetimi Sevtsp Arslan mayın, o anlamaz, bana bakın' diyor. Biz buradayız, seçime her zaman hazırız" diye konuştu. 1982 Anayasası'nın yoruldu- ğunu ve eskidiğini belirten De- mirel, "Millet benüz kendisi bir anayasa yapmadı. Yapıp getirdi- ler ve 'Sen buna eh de' dediler. 'Eh demezsek başımıza dert gelir' diye diişünülen bir ülkede ot bitmez" deyince de öğrenci- lerden yoğun alkış aldı. Seçmen yaşının 18, seçilme yaşırun 25'e indirileceğini anım- satan Demirel, gençlerin ülke sorunlarıyla ilgilenmesinin hâlâ sakıncalı görülmesini de eleştir- di. Demirel, muhalefet anlayış- lannı soran ve "Siz muhalefeti hep olumsuzluklan sergilemek olarak mı göriiyorsunuz" diyen bir öğrenciye de "Muhalefetin iktidann akıl hocası değil, kay- nanası olduğunu" söyledi. De- mirel, devletin içine riya ve ya- lancılığın girdiğini de bildirdi ve "Bütün kötülüklerin temeli 71 sene sonra milli hakimiyetin ço- cukların elinde bayraklarla kut- lanıp icinin boşaltılmasıdır" dedi. DYP lideri Demirel, Eskişe- hir'in Odunpazan alanında top- lanan kalabahğa konuşurken de iktidann sözden anlamadığını belirterek köteği hak ettiğini söyledi. Demirel, "Millet eline sopayı alıp dövecek degil ya. Sandıkta dövecek. Yalnız san- dıktan, azrailden kaçar gibi ka- çıyorlar, ama korknnun ecele faydası olmayacak" dedi. DYP Grup Başkanvekili Vefa Tanır, partisine mensup 60 mil- letvekilince imzalanan anayasa değişikliğine ilişkin yasa öneri- sini, 29 nisan pazartesi günün- den itibaren diğer grupların im- zasına açacaklannı bildirdi. Tanır, bir soru üzerine Cum- hurbaşkanı'nın istifası için ön- görülen 1 ya da 2 aylık sürenin önemli olmadığını kaydederek "Esas olan eşit şartla.-da seçime gitmektir. Secimin eşit şartlarda yapılması için Cumhurbaşkanı- nın istifa etmesi gerekir. Mese- le adaylar arasında eşitliği saglamaktır" diye konuşıu. SHP Genel Sekreter Yardım- cısı Güneş Gürseler, "Biz erken seçim istiyonız. Köklü anayasa değişikliğini ise yeni Meclis vapacaktır" dedi. SHP, "Cumhurbaşkanını hal- kın seçmesi" formülüne karşı çı- karken bu türden değişikliklerin de halkın iradesini yansıtmayan bugünkü TBMM'nin yapama- yacağını savunuyor. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, anayasa ve erken seçim konularında iktidarla TBMM'deki muhalefet partile- rini sert biçimde eleştirdi. Ecevit, dün verdiği yazılı de- meçte, ANAP iktidarıyla SHP ve DYP'nin erken seçimle ana- yasa konulannda kamuoyunu yıllardır oyaladıklanm, erken se- çimin zamanının çoktan gelmiş, geçmekte olduğunu kaydetti. "SHP ile DYP bu konuda içten- likli ve >ürekli olsalardı, Meclis'i bosaltarak sine-i millete dönerek erken seçimi çoktan sağlayabüirierdi" diyen Ecevit, her iki muhalefet partisini, ive- di sorunların göz ardı edilmesin- de iktidara yardımcı olmakla suçladı. CUNEYT ARCAYUREK YA2IY0R Çankaya'mn Kırk Satır Kırk Katır FormüllerL. ANKARA — Belki inanmayacaksınız, daha doğrusu ina- namayacaksınız. Kuşkusuz sağduyu sahiplerı karşı çıkacak, "Yok, bu kadarı olamaz" diye düşünenler, söytenenler ola- cak belki de. Ne çare, ne yazık ve ne var ki Çankayalı ile doğrudan iliş- ki kuran kimi ANAP merkezlerinden alınan bikjilerle yorum- lara göre siyaseten geleceğimiz, Semrahanıma bağlı! Seçim gibi, anayasa değişikliği gibi önemli siyasal sorurv jara çözüm getirecek formüller, pazar günü İstanbul ANAP İl Kongresi'nde alınacak sonuçlardan sonra biçimlenecek. Deyiş belki de abartılı gelecek. SÖ seçilır veya seçilmezse "Ya devlet başa ya kuzgun leşe!" Yazgımızı belirleyecek ilk önemli kilometre taşı, dün ge- ceki düğün. Akbulut, özel uçağında bakanlara ver ayırmış, kimi gider, kimi gitmez, eşini gönderir. Beş metrelik pasta- lar, şampanyalar, viskiler, rakılar. Sazlar yaklaşık 300, gelin- lik 500, damatlık 50 milyoncuk. Bu rakamlara göre veliaht prenslere yakışır ve yaraşır Efe düğününde gider, yaklaşık bir milyar. Daha neler alınıp veriliyordur kimbilir? Düğün trit- yonluk düğün olmalı, aşağısı kaldırmaz. Kime yaraşmaz, niçin kaldırmaz. Yarı Kürt ya da dörtte bir, ama Türk bir aileden gariban bir evde, sizler, bizler, on- lar gibi doğup büyüyen ve de sonradan birdenbire görkem- li bir yaşam gören hanedanın bir zamanlar mühendis maa- şına yatan büyüğüne; küçük, basit, sıradan bir düğün el- bette yaraşmaz! Gazeteler daha dünden başladı, düğünle ilgili renkli re- simler eşliğinde dedikodu davulları çalınıyor. Siyasal geleceğimizi oluşturacak üç günün programı: (aV Cuma gecesi Çırağan Sarayı'nda gerdeğe giren Efe, (b)- Cu- martesi günü düğünsel-sıyasal söylentilerin sergilenişi, (c)- Kongre sonucuyla hopp, yeni bir hodri meydan! Kuşkusuz yine ^ — — — S m dr C d a eğ1! n seKİz S ^ a s a / geleceğimizi bohca. Kafaların ka- OİUŞtUrSCak UÇ gUDUD nştığı, çoğunda kal- C mayan kafalardan çe- şitli seslerin yükseldi- ği öylesi karmakanşık günier yaşıyor. Akbu- lut başta, kabinenin Eylül^î'de feçîrrSn ANAP-ın mezar taşı olacağını-dost bıldık- leri gazetecilere- söy- ' S geCeSİ oarayı noa gjren EfB, (b)- CUUiarteSİ gÜDÜ SftStfSSZ sergilenişi, (c)- Kongre de -Çankayalının tam SOnUCUyla tlOpp, tersine- ülke yararını K;- hnr jr ; l kişisel yararlardan üs- o / r n O O n tün görenlere son iki gündür TÖ'den telefon üstüne telefon. Bastırıyor ki ne bas- tırıyor! Şöyle: "Mayıs ayında anayasa değişikliğini Meclis'ten mutlaka geçirin!" Efendim, olanaksız! "Ne demekmiş olanaksız. Ge- çirin". Seçimi grup kabul etmez! "Ben ikna ederim". Seçimde perişan oluruz. "Hiçbir şey olmaz. Bak, eşimle benim oyum yüzde 45, partinin 33. Bizim sempatimizle sıynhrız seçinv den." Bakanlara, çevresine soyiediklerine TÖ inanryor mu? İna- nıyor! Daha doğrusu -çevre söylüyor- Çankayalı ne partiye, ne Akbulut'la ekibine inanıyor. Ya? "Kendine inanıyor, kendinden başka büyük olmadığına inanıyor". Öyle ki cumhurbaşkanını halkın seçeceği sistem gelirse "kendinden başka aday çıkmayacağına. çıksa bile ezip geçeceğine, gösterdiği hizmetlerden dolayı memnun ettiği Allah'a inandığı" gibi kendini inandırmış. Sağda sol- da böyle konuşuyor. Oysa bu noktada fena halde yanılıyor. Çünkü muhalefet Çankayalıya öyle bir oyun kuracak ki... Hele istifa ederek bir iki aylığına sade vatandaşlığa dönünce, üslelik devlet kud- retiyle savurduğu cartlar ve curtlardan da yoksun, başına gelmedik kalmayacak. ANAP'lı askerlerini yola getirmek için şimditerde "seçime partinin başında lider" olarak gireceğini yayıyor. Yani Ame- rikan modeli, yani TÖ planı: Seçim kampanyasında "gös- termelik yasal genel başkanın önünde cumhurbaşkanı adayı bir 'lider' kimliğiyle" haydi zafere! Talat Yılmaz, Istanbul'u alırsa? Seçim hemen "iptal". Bü- yük kongre bir başka bahara. Seçimle karışık anayasa öne- ren DYP ile "yetersiz bulduğu değişiklikler" ûzerinde uzlaşma. Seçimin, anayasanın, hatta ekonominin alacağı biçimler tek koşula bağlı: SÖ'nün kazanıp yıtirmesine. Ya kırk satır ya kırk katır! îstanbul'da gözaltına alındı, 45 gündür kayıp Yusuf Erişti'yene oldu? Emniyet yetkilileri, Yusuf Erişti'nin gözaltına alınmadığını savundu. Erişti'nin şubede öldürülmüş olabileceğine tanıklık yapan M. Ali Çelik, tutuklu bulunduğu Sağmalcılar Cezaevi'nde öldürüldü. ALİ DOĞAN ANKARA — İstanbul Emni- yet Müdürlüğü Siyasi Şube ekip- lerince 45 gün önce gözaltına alındıktan sonra "kaybolan" Yusuf Eristi'nin akıbeti açıkhğa kavuşmadı. Erişti'nin gözaltına alındığına ve şubede öldürülmüş olabileceğine dair başına açıkla- ma yapan Mehmet Ali Çelik'in tutuklu olduğu Sağmalcılar Ce- zaevi'nde şişlenerek öldürüldü- ğü bildirildi. Erişti'nin babası Bekir Erişti, Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasi parti liderleri, valilik ve savcılık başta olmak üzere ilgili kurumlara verdiği otuzun üzerindeki dilekçeye hiç- bir yanıt alamadı. Yusuf Erişti'nin gözaltında kaybolması ile ilgili olaylar şöyle gelişti: Yusuf Erişti, 14 man perşem- be sabahı Belgradkapı civannda gözaltına alınarak Emniyet'e gö- türüldü. Erişti ile birlikte gözal- tına alınan Mehmet Ali Çelik yazıh bir basın açıklaması yapa- rak Erişti'nin öldürülmüş olabi- leceğini öne sürdü. Çelik, Em- niyet'te kendisine Erişti'nin re- simlerinin gösterildiğini, başka bir odada bulunan Erişti'nin "Size hiçbir şey söylemeyece- ğim" diye bağirdığını duyduğu- nu söyledi. Çelik, açıklamasın- da şöyle dedi: "15 mart günü akşamı Dev- Sol timi şefî Fikret Işınkaralar'ın odasında bana göşterilen resim- lere bakıyordum. İçeri birisi gir- di ve 'Işi tamamladık. Bu ikisi- ni de götürelim mi' diye sordu. Fikret Işınkaralar da 'İyi, bun- lar için savcılığa bildirimde bulunduk' diye yanıt verdi. Bu sözlerden Yusuf Erişti'nin öldü- rülmesini kastettiği sonucunu çı- kardım. Çünkü Yusuf kayıtlara gecirilmemiş, gözaltına alındığı bile gizlenmişti. Şubeden DGM'ye getirileceğimiz sırada 'Bizimle birlikte Yusuf Erişti de gözaltına alınmıştı, o nerede1 di- ye sorduğumda, 'Öyle birini almadık' dediler. 'Ama bana res- mini gösterdiniz. O zaman aldık dediniz ve sesini duydum' dedi-. ğimde, 'Kes sesini, kaçtı işte' di- ye cevapladılar." Erişti'nin gözaltına almması- na tanık olan Mehmet Ali Çe- lik'in daha sonra tutuklu oldu- ğu Sağmalcılar Cezaevi'nde "şişlenerek" öldürüldüğü bildi- rildi. Çelik'in "ihanet ettiği" ge- rekcesiyle Dev-Sol'a mensup ar- kadaşlannca öldürüldüğü kay- dedildi. Erişti'nin gözaltına alınması- na tanık olan diğer bir hüküm- lü Hamil Demirkaya da TAYAD iracılığıyla yaptığı açıklamada, Emniyet'te Erişti'ye "yogun iş- kence uy^ulandığmı" öne sürdü. Yusuf Erişti'nin babası Bekir Erişti de Cumhuriyet muhabiri- nin soruları üzerine, Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin kendi- sine "sert bir şekilde oğlunun orada olmadığını, bilgilerinin bulunmadığını" söylediklerini anlattı. Bekir Erişti, başta Cum- hurbaşkanı Turgut Özal, Başba- kan Yddınm Akbulut olmak üzere bütün siyasi partilerin ge- nel başkanlanna, İstanbul Vali- liği ve Cumhuriyet Savcılığı'na, İnsan Haklan Derneği'ne otuzu aşkın dilekçeile başvurduğunu, ancak oğlunun akıbetini öğrene- medğini kaydetti. Baba Erişti, "Çaresizlik içinde ilgililerin yar- dımını ve açıklamalarını bekliyonım" diye konuştu. Güngören'de 13 nisan günü bir ekip otosu taranarak iki po- lis memuru öldürülmüş ve ola- yın sorumluluğunu üstlenen ya- sadışı bir örgüt adına yapılan açıklamada, "tzmir'de operas- yon sırasında öldüriilen 2 arka- daşımız ile İstanbul Siyasi Şu- be'de katledilen Yusuf Erişti'- nin amsına eylemi gerçekleş- ürdik" denilmişti. BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1990/458 Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Mustafa Aydın, Yaşar Şerif Filiz aleyhlerine açılan 17. maddeye gö- re tescil davasında; Devrim Mahallesi Yiğit Sk. No: 19/16 Gaziosmanpaşa/lstanbul adresinde mukim Mustafa Aydın'a ve Zeytinburnu Sümer Mah. 9. sok. No:l Zeytinburnu / tstanbul adresinde mukim Yasar Şerif Fi- liz'e dava dilekçesi ve meşruhatlı davetiye tebliğ edilemediğinden ad- reslerinin de meçhul olduğu bildihldiğinden, davalılar Mustafa Aydın ve Yaşar Filiz'e dava dilekçesi ve duruşma günü meşruhatü olarak ilanen tebliğine karar verilraiş olmakla karar gereğince aleyhlerine açılan tescil davasımn duruşması 27.5.1991 günü saat 11.20'de olup belirtilen duruşma gününde mahkemede hazır bulunmadığınız tak- dirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hü- küm verileceği ilanen tebliğ olunur. Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog