Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/4 HABERLER 27NİSAN1991 Çeliker'den savunma • ANKARA (ANKA) — Anadolu Partisi (AP) Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, iş takipçiliği yaptığı yolundaki iddiaian yalanladı. Çeliker, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında ortağı olduğu.bir şirketin işlerini "milletvekili nüfuzunu" kullanarak takip ettiği yolundaki iddiaların, "iftira" olduğunu söyledi. Seçmenlerinin işini kolaylaştırmak için bazı yardımlarda bulunduğunu ifade eden Çeliker, bu iddiaların "menfaatlerine set çekilen bürokratlar" tarafından ortaya atıldığını kaydetti. Çeliker, "Kursağuna bir kuruş haksız para girdiğini ispat etsinler, değil milletvekilliğinden insanlığımdan istifa edeceğim" dedi. İnönüDogu'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu gezisine çıkacak. Erzincan, Erzurum, Kars, Artvin, Rize, Trabzon ve Ordu illerini ve ilçelerini kapsayan ve 2 mayısta başlayacak gezide İnönü bu merkezlerde ve ilçelerinde halka hitap edecek. İnönü, 6 mayıs pazartesi günu Ordu'dan Ankara'ya dönecek. Akbulut Kore'ye gidiyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Yıldırım Akbulut'un 13-16 mayıs tarihlerinde Güney Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi. Akbulut, Seul'de iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi üişkilerin gelişürilmesi yolunda çeşitli temaslarda bulunacak. Geziye, bazı bakanlarla çok sayıda işadamının da katılacağı belirtiliyor. 'Demokrasimiz' paneli • BALIKESİR (UBA) — Balıkesir Barosu Başkanhğı'nca düzenlenen "Demokrasimiz" konulu kongre bugıin başlıyor. Balıkesir Barosu Başkanı Avukat Turgut Jnal'ın verdiği bilgiye göre Edremit-Akçay Turban Tatil Köyü tesislerinde gerçekleştirilecek olan "Demokrasimiz" konulu kongre Balıkesir Barosu Genel Sekreteri Avukat Yaşar Aras'ın açış konuşmasıyla çahşmalanna başlayacak. Daha sonra Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Oktay Akbal, Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, Genel Maden-lş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Balıkesir Barosu Başkanı Turgut İnal, Olağanüstü Hal Bölge VaJisi Hayri Kozakçıoğlu, Barolar Birliği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Faruk Erem, "Demokrasimiz" konusunda görüşlerini açıklayacak. Madencilere konut • Haber Merkezi — Genel Maden-tş Sendikası'nın üyelerinin konut sorununu çözmek için öncülük ettiği Maden-Yapı Kooperatifı (Maden-Yapı Koop) "bedelsiz arsa tahsisi" isteğiyle Zonguldak valiliği ve Belediyesi'ne başvurdu. Genel Maden-tş Sendikası'ndan yapılan açıklamada Maden-Yapı Koop'un girişimine ilişkin şu bilgi verildi: "Cumhuriyet gazetesinin 24 Nisan 1991 tarihli sayısında Tului Sönmez imzasıyla çıkan yazıda, Zonguldak - Kozlu - Kilimli ile Çatalağzı beldelerinden oluşan metropolitan alan içinde maden işçilerine konut yapımı için 'bedelsiz' arsa tahsis edilmiş olduğunun öne sürülmesi nedeniyle Maden-Yapı Koop yönetimi valilik ve belediyeye yazı ile başvurdu. Ilgili ve yetkili kuruluşlardan alınan cevaplara göre Maden-Yapı Koop konuyla bağlantüı girişimlerini sürdürecek" Ankara ve îzmir kongreleri bugün, tstanbul il kongresiyarın yapılacak ANAP'm zor günleriAN A P İstanbul U kongresinde görev yapacak Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na baskı yapıldığı öne şürüldü. Seçim Kurulu Başkanı Hâkım Nevzat Özoğuz'un rapor aldığı öğrenildi. Seçim kurulu, ANAP kongresinin eski listelerle yapılmasını kesin karara bağladı. Kongre divan ikinci başkanı Talat Zengin, karara itiraz edeceklerini söyledi. GÜNDÜZ tMŞİR Bu bafta sonu yapılacak olan ANAP'ın İstanbul, Ankara ve Izmir kongreleri, partinin gele- ceğini doğrudan etkilemesinin yanında siyasi gündemin çerçe- vesini de oluşturacak. İstanbul il başkanlığına aday olan Sem- ra Özal'ın kongrede alacağı so- nuç, ANAP'ın haziran ayında toplanması gereken 3. olağan büyük kongresinin kaderini çi- zecek. ANAP kulislerinde, Semra özal'ın tstanbul il başkanı seçil- me ya da seçilmeme durumuna göre özal'a dayandırılan senar- yolar konuşuluyor. Cumhurbaş- kanı özal'ın yakın çevresine ipuçlanru verdiği olasılıklar şöy- le sıralanıyor Semra Özal kazanına: Sem- ra özal'ın İstanbul U başkanı ol- ması halinde, Cumhurbaşkanı özal'a karşı ANAP içerisinde oluşan tepkiler kırılacak. ANAP teşkilatlanndan füli li- derliği için güvenoyu tazelemiş olan Cumhurbaşkanı özal'a, is- tediği siyasal düzeniemeleri Meclis grubuna kabul ettirme yolu açılacak. Semra özal'ın il başkanlıgını kazanması halinde haziran ayın- da toplanması gereken ANAP 3. Olağan Kongresi'nin tarihi belirlenecek. Cumhurbaşkanı özal, kongrede oluşmasını iste- diği dengelere göre geniş çaph bir hükümet değişikliğine gide- bilecek. Parti içerisinde özal'a karşı direnen muhafazakâr ve bazı milüyetçi gruplann tasfiyesi gerçekleşebilecek. Semra Özal'ın kazanamama- sı halinde: Zayıf da olsa Semra özal'ın İstanbul il kongresini kazanamama olasıtığı, ANAP yöneticilerinin ve bakanlann korkulu rüyası olarak değerlen- diriliyor. Bu durumda başta İs- tanbul olmak üzere bazı il ve il- çe örgütlerinin feshedilmesi gün- deme gelecek. Büyük kongrenin haziran ayından sonraya bırakıl- ması için yasa değişikliği yapı- lacak. Erteleme süresinin 1 yüı aşabileceği belirtiüyor. İstanbul il kongresine bir gün kala kongrede görevli Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na baskı ya- pıldığı, bu nedenle Seçim Kuru- lu Başkanı Hâkim Nevzat Özo- guz'un rapor alarak dinlenme- ye çekildigi öne sürüldü. Seçim kuruluna önceki gece ANAP Teşkilat Başkanı Orhan Demir- taş ile Divan Başkan Yardımcı- sı Talat Zengin'in mevcut liste- lerdeki bazı adaylarm çekildiğini içeren dilekçeler verdikleri ve "listelerin yenilenmesi"ni sağla- yacak karar alınması yönünde baskı yaptıkları ifade edildi. Bu arada Adalet Bakanlığı Müste- şan Arif Yüksel'in de bu yolda seçim kuruluna önerilerde bu- lunduğu iddia edildi. Edinilen bilgiye göre olay şöy- le gelişti. ANAP Teşkilat Başka- nı Orhan Demirtaş ile Divan Başkan Yardımcısı Talat Zengin önceki gece saat 02.00'de Beyoğ- lu İlçe Seçim Kurulu Başkanlı- ğı'na geldiler. Demirtaş ile Zen- gin tarafından seçim kuruluna, Talat Yılmaz ve Semra özal'ın listelerindeki adaylann istifala- nnı içeren dilekçeler verildi. Lis- ÖZAL CENAZEDE — ABDde ölen fîlm yapımcısı Berker tnanoglu, diin Istanbul'da toprağa verildi. Inanoğlu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eşi Semra Özal'ın yanı sıra, ANAP Genel Başkan adayı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı MustafaTaşar, Kültiir Bakanı Namık Kemal Zeybek ve bazı millervekilleri de katıldı. (Fotograf: AA) telerde önemli sayılarda istifa ol- duğu belirtUerek yeni liste tan- zimi talep edildi. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu da bu yönde ka- rar aldıktan sonra Zengin ile De- mirtaş buradan aynldılar. İlçe Seçim Kurulu karan tebliğ et- mek için saat 02.00'de Talat Yü- maz'ı aradı. Yılmaz ve kendisini destekle- yen ilçe yöneticileri de bunun üzerine Beyoğlu İlçe Seçim Ku- rulu'na giderek "yalan ve sahte beyanlarda bulnnulduğu" gerek- çesiyle karara itiraz ettiler. Be- yoğlu İlçe Seçim Kurulu da ya- pılan inceleme sonucunda Yıl- maz tarafından yapılan itirazlan haklı bularak aldığı 1991/18 sa- yıb ek kararla sadece eski "ke- sinkşmiş listeterden" istifa eden adaylann yerinin doldurulabile- ceğini karara bağladı. Bu arada görevinden dinlenme gerekçesiy- le geri çekildigi belirtilen Beyoğ- lu 1. İlçe Seçim Kurulu'na 3. Sulh Ceza Hâkimi Nejal Gök- sa'nun vekâlet edeceği öğrenil- di. Talat Yılmaz, gelişmelerle il- gili olarak "Göz göre göre seçim knruluna geceyansı mesai yap- tınp, karar çıkartılmaya çalışıl- dı. Başından beri de söyledigim gibi bu kongre hukuka saygıh ve demokratik kurallar içinde ger- çekleştirilecektir. Hiçbir mıida- hale ve baskı, yargının bagımsız- lı|ını ve hnkukun üstünlüğünü aşamayacaktır." Kongre divan başkanvekili Talat Zengin ise dün gece Efe özal'ın düğününden çıkarken Cumhuriyet'e, "Hâldmin verdi- ği ikinci karar şaibelidîr. ttiraz edeceğim" dedi. Zengin, Talat Yılmaz grubunun hâkime bas- kı yaparak karannı değiştirtti- ğini öne sürerek "Talat Yd- maz'ın listesinde 50'nin uzerin- de istifa var. Semra Hanım'ın listesinde de yeniden düzenleme yapabilmek için biz istifalan al- dık. tstifalar gecerlidir. Ben yeni liste ile adil bir kongre yapa- cagım" dedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan sonra Başbakan Yıldı- rım Akbulut'un da ANAP ts- tanbul il kongresi için Semra özal başkankğında "ortak Bste" oluşturma çabalan sonuç ver- medi. Başbakan Akbulut, Talat Yümaz'ı ikna edemedi. Akbulut önceki gece Tarabya Oteli'nde il- çe başkanlanna verdiği yemek- te de oy birliği sağlayıp, tek lis- teyi oluşturamayınca "Herkes kendi yoluna, meseteyi aranızda halledin"dedi. 3 martta yanda kalan İstan- bul il kongresi yann Hilton Cen- vention Center'da "seçun" mad- desiyle kaldıgı yerden devam edecek. ANAPi m bugünkü kongnelerine tek liste üe gidüfyor Ankara ve Izmir kongreleri rahat AMAP'ın Ankara il kongresinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal destekli Mehmet Demirel tek aday. îzmir'de de il başkanı Ismail Katmerci'nin adaylıktan çekilmesiyle, Fevzi Kahraman'ın seçilmesi kesinleşti. Başbakan Akbulut'un iki kongreye de katılması bekleniyor. İç Politika Servisi — ANAP'- ın büyük kongresine en çok de- lege verecek olan illerden Anka- ra ve tzmir kongreleri bugün ya- pılıyor. ANAP, Istanbul'a oran- la bu iki kongreye rahat giriyor. Ankara'da iki liste çıkabileceği, Îzmir'de ise tek listeyle kongre- ye gidileceği belirtiüyor. Başba- kan Yıldınm Akbulut'un Anka- ra, Milli Savunma Bakanlığı- ndan azledilen Hüsnü Doğan 1 ın da tzmir kongresine katıla- cakları öğrenildi. Cumhurbaşkanı Özal'ın, An- kara tl Başkanı Mehmet Demi- rel'i desteklediğini açıklamasın- dan sonra Demirel, teşkilattaki GUNKOL GÜNEŞ ENERJİSİ VE KLİMA ŞANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01/01/1990 - 31/12/1990 TARİHLİ BİLANÇOSU (OOO.-TL) AKTİF 1 DÖNEN VARLIKLAR A- Haz»Da$arisr B- Mankul KrymaOar C- Kısa Vada» Alacaklar (Nat) D-SloMar 1 Kk Madda va Mabema 2 Yan Uamuüar 3 Maınullöf veya Emtıa 4 Oqar E- Oığer Dûnen Vjrtıkt» II DURANVARUKLAR A- Uzun Vadtlı Atacakiar va Fo B- Bağlı Mankul K ymstter C- IşJıraKler (Nat) D- Yapılmaku Obn Yatrımtar E- SaM Dağariar (-) Bmkmıf Amortıamanlar Nat SaM Değerler F- Dıja< Duran Variudar III OtĞERVARUKLAR AKTİF TOPLAMI 4*77 801 838 90S 3 848 593 347 592 nlar 26 883 547 1388.207 15968 656 9512891 12 793 506 544 100 906 849 15 958 171 »165 299 11 792 872 271085 13 477 450 _ 40360 997 h KISA VADELİ YABANCl KAYNAKLAR A- Uzun Vadaa Ben; Takrtton B- Banka Kradian C- O&H Kısa Vadall Yabano KavnaMar (Nal) 16052 18 860 649 8 477 63S II- ORTA VE UZUN VAOELİ YA8ANCI KAYNAKLAR ;» A- Tadavûktokı Tahvjkar B- Ogsr Orta va LJzun Vadai Yabancı Kaynaklar (N«t| III- ÛZKAYNAKLAR A* ^utA/wnıa vaya vjovnnnş aanrıaya B- Yadak Ahçalaı C- Karftlıklar 1 Yahran Indnm 2 Yanliama Fonu 3 Dt)arKarı w Fon D- Yandan DagSariama OaJJMıf F E lftnkk»da Oaj^rt Kars F- Oa^Mnıf Kâriar & DtaamKan K |-)Z*nrtar 1. G«(mi|YılZ*ran 2 DdnamZaran IV- DİĞER KAYNAKLAR PASİF TOPLAMI 2400 000 772 964 7.068 378 2.765319 PASİF 27 354 336 13006 661 40 360 997 OtaMıgm Fa DENETLEME KURULU RAPORU GÜNKOL GÜNEŞ ENERJİSİ VE KÜMA SANAYİ A.Ş. GENEL KURULUNA Ortafchğin \Jm»n GÛNKOL Gûrms En«]n « Kfcma Sanayt KŞ tznw 2400 000 000 1) Gûrwf Emtfaır* Qün^ KofMdMtn M ve d^ar tfeMıtıhHİ» rsıy* dfioûftür*n v» toplsyan ohazlann ımaJI 2} Hv tûrtö »rtmı, loğutrm, kürr* ohazlvı ı m ^ montaiı turMkdü 3) 0«yanM « dayanıksu tûkrtm rmunulan ırnah 4) EiaMrM v« «IsMritetz *v «fytfan ımali 5) Üretvmr pttzartama saltf v« ıtvacalını garçektoftirmafc. 1) Doğan Bozştthtn 1 yi. Ortrt D ^ l 2) Eılujt B*ş* 1 r;l Otak D*>#L 1990 yıd ıçmd» 5 YönMım Kurulutopiantısjna^tirak adâtruş, ^2 adet D«n«t1»>m« Kuruiu topiantısı yapılmışt.r 16 1 1990 22 02 1980 15 03 1980.13 04 1990.17 05 1M0. 21 06 1990 19 07 1*90 17 08 1990 18 09 1990.14 10 1990. 09 11 '"T-"i •? 1TOTT İTiHınnrtı ••tıJn. m H m ı tofMdkvmd* G6m SOrtton. Ortak Oup Onad*Jan Ka^fınan YAnetım Kurulu v* yapdan osnettame kurutu loplantı sayıst CMakiik hcsapiar; 4«ft»r ve n üzennde yapılan kapsvnı han& v« vartlan sonoç bûfÛD ^*mten«7 muruMb*. *« v» stancto(K«m«,TûnV Tkarat Kanunu. Vergı UW Kanunu vt DQ* Mvvzınta uyguo oUüpu miaştnutfn 16 1 1990 22 02 1990 15 03 1990 13 04 1990 17 05 199G21 06 1990 19 07 1990 18 09 1990 14 10 1990 09 11 1990,2612 1990 tanhtennd* ortaUık *• fWı sayım uvıuçlarırun uygun otduğu tttbN »dlmifllr T6 01 1990 22 02 1990 15 03 19&0 13 04 1990 17 051990 21 06 199019 07 1990 18 09 1990 14 10 1990 09 11 1990 26 12 1990 tatVfennd* yapttan İncıliıınlu Jı ortaktA vsznssiTKM i.f^cAjn*n r«r n*wf kıymaM •vfAm mtsveut TÛrh T K * « I1 3Sjncu maddauvn 1 nci ' 4vaEifi»n 3 numa/aıı t>«ndı ^eroğıncs ortaklık veınetmd» yaptian sayımlann sayısı vs sonu<çtar TJrk Tıcvat Kanunu nun 3S3*ncû maddMnn 1 nfcı - fJuasjntn 4 numafadı Mndı ^arsğınce y«ptl*n i tanMen ve ionuçtmn Inttkal «<tefi ^ıay«t v« yolsuziuklar s G O N K d GUMEŞ ENERJİSİ VE KLİMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETT-run 1/1/1990-31 12 1990 dönenu hesap ve ışlamlftnnı Tûrk Tıcaret Kanunu ortakfığın »sas sd2tftfm*sı ve dığer mevzuat »9 genel kabul g6r^nûş mjrıasabe *•« va slandaıiterma gûre ınceiemtş bulunmaklayız G&rûfûmûze gd>e tç«ıir>nı benımsedîğıniiz «*ü» 31 12 1990 tanhı Abanyie dûzentanrnif bUanço ortakiığırt anılan lanhl&kı gerçok malı durumunu 1JM990-31 12 1990 dönemıne aıl kâr-urar tabtosu «nıtan dön«m« art 9»rçak taaiyet fionuçtannı yansıtmakta vo kârm dağr(ım4 fV»nsi yasalara ve oriafclı* esas sizteşmesır* ırygun bulurtmakladır Bdançonun ve kar-zarar cstvaiırun onaylmnmasını « YÖnaton Kurulu'nun aklanmas4nı oylarımza arz edoru 27 02 1901 lytffanna uygun oUugu 1*a64 bunlar hafckında yafMlan Iştomler GUNKOL GÜNEŞ ENERJİSİ VE KÜMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01/01/1990-31/12/1990 DONEMİ GEÜR TABLOSU (000.-TL) I BRÜT SATIŞ HASILAT1 1 Yuıt Içi MamU Satışlan 2 kracal 4 Vargı ladan. Vada fa<*ı va BanzanGakriar II HASLATTANİNDİRIMLER III NET SATIŞ HASIATI IV SATILAN MAUN MAÜYETİ V SATIŞ GİDERLERİ VE VEBGİLERİ VI BRUT SATIŞ KAB VEYA ZARARI VII GENEL YÖNETIMGİOERLERİ VIIIİSLETME KÂR VEYA ZARARI IX İŞLETME DIŞI KÂR VEYA ZARAR 1 IşDrakJertlon Kar Paytan 2 KurFaıUan Kâr v«ya ZArar X FINANSMAN GIO£RLER| 1 Ort« va Uzun Vadat Kn»* Faai va Gıdart 2 TedavüUakı Tahvülann Faolari 3 Dtgar Fman&man Gıdarien 27 648190 22158 010 2 352 005 1496 265 9 349 235 770 12.468 5 531.201 XI VERGİDEN ÛNCEK! KÂR VEYA ZARAR XII ÛOENECEKVERGILERVEOlGERYASALYÛKÛMLÜLÛtaER XIII DONEM KÂR VEYA ZARARI 53 654 470 975(86 52S79 284 41 849 314 1 022 975 9 806 995 1743 126 8063 869 245119 5543 669 2 765 319 431 461 2333 858 0ofl»n BOZŞAHİN Erkul bazı tepkilere rağmen en güçlü aday olarak niteleniyor. Ancak Demirel'eTcarşı olan bazı millet- vekilleri, Yenimahalle İlçe Yöne- tim Kurulu üyesı Kemal İnandı- yı aday çıkarmayı duşünuyorlar. Bu arada Ceylan tnşaat'ın hu- kuk danışmanlanndan Necat Arseven, Cumhurbaşkanı Özal 1 ın isteği üzerine Mehmet Demi- rel'in hstesinden başkan yardım- cısı olarak hazırlandı. özal'ın Arseven üzerindeki ısran ANAP kulislerinde "Özal, kongreden bir siire sonra Demirel'i değişti- rebilir. Yerine Arseven'i hazırlıyor" iddialarına yol açtı. Ankara İl Kongresi Divan Başkanhğı'na da Lütfullah Kayalar'ın seçilmesi bekleniyor. İzmir il kongresi de bugün sa- at 13.30'da Aıatürk Spor Salo- nu'nda yapılacak. Başbakan Yıl- dırım Akbulut'un sabah Anka- ra il kongresine katılıp, daha sonra İzmir'e geçebilmesi için kongrenin öğleden sonraya alin- dığı bildirildi. Kongre divan baş- kanhğını da Adalet Bakanı Ol- tan Sungurlu yapacak. Kongre- ye Fevzi Kahraman tek aday ola- rak katılacak. Diğer aday Süral Yahşi çekildiğini açıkladı. Kongre öncesinde ilk adaylı- ğını açıklayan kişi olan şu anda- ki İl Başkanı İsmail Katmerci daha sonra dengelerin Fevzi Kahraman lehine değişmesi üze- rine adaylıktan çekildi. Katmerci "Adaylıktan kimse lehine fera- gat etmediğini. ancak kendi ta- banımn Kafaraman'a daha yalun olduğunu" söyledi. Katmerci'- nin çekilmesinden sonra parti içi dengeler altüst oldu. Kahra- man'ın kazanacağınm iyice be- lirginleşmesi üzerine, parti için- de birbirine en ters gözüken ki- şiler, değişik eğilimlerin temsil- cileri Kahraman'ı desteklemeye başladı. Başından beri Fevzi Kahraman'ı destekleyen Devlet Bakanı Işm Çelebi'ye karşı olan eski Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile yine Çelebi ile "kavgalı" bulunan İzmir Millet- vekili Işılay Sayguı ve Ramiz Se- vinç de Kahraman'ın yanında yer aldı. Önceki gün izmir'e gelen es- ki Milli Savunma Bakanı Hüs- nu Doğan'm da Kahraman'ı des- teklemek amacıyla oluşturulan "muhafazakârların da liberalle- rin de bulunduğu" bu ilginç it- tifak içinde yer aldığı bildirildi POLİTİKA GUNLUGU HJKMETÇETİWKAYA Erken Seçimden Neden Kaçıyorlar... İşçiler ve üreticiler öfkeli; memur, dul, yetim, emekli ateş püskürüyor; sanayici, işadamı, esnaf ekonomik dar boğaz- da çığlık çığlığa ne yapacağını bilmiyor... Efe ile Zeynep'in düğûn gecesi 2 milyar liraya patlıyor... _ Önceki gece televizyondaki açıkoturumda ANAP'lı Reşit Ülker; SHP'li Ertuğrul Günay ile DYP'li Yaşar Topçu sıkıştır- dıkça ne denli eziliyor, çaresiz kalıyordu öyle. Konu, Anaya- sa değişikliği tartışmasıydı ve üstelik canlı yayındı. ANAP'lı Reşit Ülker'i bir türtü 'erken seçim' üzerinde ko- nuşturamadılar. Ülker, kıvırdıkça kıvırdı, 'öyle, böyle' gibi söz- cüklerle SHP ve DYP'li konuşmacıların hedef tahtası oldu. Eğer TRT böyle bir iki program daha yaparsa, Genel Mü- dür Kerim Avdın Erdem'in hiç kuşkunuz olmasın ipj çekile- cektir. DYP'li Yaşar Topcu, enflasyondan işçi grevlerine dek Türki- ye'nin sorunlarını irdelerken üstüne basa basa şöyle dedi: — Şu ya da bu biçimde bir gün mutlaka ANAP gidecek- tir... SHP'li Ertuğrul Günay, gerek olaylara yaklaşımı, gerek- se konuya olan yakınlığıyla gerçekten gecenin yıkJızıydı. Ha- n| sosyal demokratları hor gören "Inönü'nün ekibi mi var?" diyenlere en güzel yanıtı veriyordu... Türkiye'de çok şey değişiyor. Kim ne derse desin ilk se- çimde ANAP, 12 Eylül'ün son kalıntısı olarak tarihin derin- liklerine gömülecek. SHP'yi ve DYP'yi pazarlık yöntemiyle oyalamaya çalışan ANAP ve Özal, ne yaparsa yapsın san- dıktan çıkmayacak... özal, Zonguldak grevinde yine ortaya çıkmış, işveren gi- bi konuşmuş, işçileri tahrjk etmişti. Şimdi THY grevinde ta- raf oluyor. Açık açık "İşsiz kalırsınız" diyebiliyor. 500 bin lirayla geçinmek ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ _ _ _ zorunda kalan işçiye, Türkİve'de COk gözdağı vermek han- » " ' « ' y e o e ÇOK gi demokratik ülkede değİŞİyOr. KİIT1 görülür... Açıkoturum- fjarca Hpçin ilk da Ertuğrul Günay, OefSe OeSIH HK demokratikleşmeyi seÇİITlde ANAP, 12 S t f S Eylül'ün son kalıntısı laşmanınsartsanayi- leşmeyle değıl, ozgur sendikacıhkla, katılım- cılıklagerçekleşeceği- gömülecek. SHP'yİ nı vurguladı Anayasa TL J değişikliğinin makyaj- la değii tümüyie orta- dan kaldınlıp yeniden hazırianmasıyla hal- ÇallŞan ANAP Ve kınistemleridoğruttu- ı/flnarca ı/ancın sundadüzenlenmesi- n e yaparsa yapSin ni savundu sandıktan ANAP ve Özal mak- n , ı f m a y , a n a ı t yajı çok seviyor. Mak- ÇIKmayaCaK... yajla, Paris Antlaşma- sı'nın gereği olan kimi maddeleri ortadan kaldırıp bir başka antidemokratik yasayta onları koruyor. Dışarısı böyle istedi- ği için bir çırpıda çözüm getirip "İşte çağdaş Türkiye" ma- salını anlatıyor. Kim inanır böyle masallara? Elbet inananlar var. O inançlı (!) kişiler THY grevine de karşı çıkıyoriar, daha önce Zonguldak grevine karşı çıktıkla- rı gibi. Ulkede ANAP'a ve Özal'a karşı öfke giderek büyüyor. İş- çiye bir milyon lirayı çok bulan kimi çevreler, 2 milyarlık dü- gün gecesi için neler söyleyecek, bekliyoruz. ANAP istan- bul ilçe başkanlan, düğün gecesinin baş konukları oluyoc Bir de... " -"' Özal, ANAP İstanbul ilçe başkanlarına şöyle demiş: — Benim ve eşimin oyu ANAP'tan daha fazla. Benim ve eşimin oyu yüzde 45, ANAP'ın oyu yüzde 33'tür... özal, Türkiye ve İstanbul için çok çalıştığını söylüyor. Oy- sa önceki gün yine televizyonda "Biz ye onlar" diyordu. Bir cumhurbaşkanı tarafsız değıl midir? Özal, taraflı olduğunu söylüyor zaten. Bu kez İstanbul İl Kongresi'nde taraf. Eşi Semra Hanım'ı öve öve bitıremiyor. Semra Hanım da Tur- gut Bey'i. Ozal devam ediyor: — Benim amacım, bana ve eşime gösterilen bu sempa- tiden ANAP'ın yararlanmasıdır... Bugüne dek Türkiye'de böyte şeyler hiç olmadı. Şaşkın- lık içinde izliyoruz... Öyleyse niçin duruyorlar? SHP'li Günay, önceki gece bir öneride bulundu haziranda genel seçim yapılması için. Hay- di hemen seçime! Yüzde 45 Özallar'ın oyu- var, yüzde 33 ANAP'ın. Hiç böyle fırsat kaçırılır mı? Topuz, birlik beraberlik istedi: SHP cbsa dömneli BETÜL UNCULAR ANKARA — Yıllardır poli- tikada çeşitli gorevler üstlenen SHP îstanbul Milletvekili Ali Topuz, partisinde "birlik ve be- rabcrliği sağlama" duşüncesin- den hareketle, taraflar arasında temaslar yaparak "var olan kes- kinlikleri yumuşatmak" için kolları sıvadı. Topuz, "Ben hepsinin ağabeyi sayılınm, bu nedenle partimdeki içe döniik mıicadelenin dışanya yoneltil- mesi için çaba göstereceğbn" bi- çiminde konuştu. Aii Topuz, SHP'deki genel başkanlık yanşını "anlamlı ve zamanlı" bulmadığını belirtti. "Deniz Baykalın bu konuda ıs- rar etme>e hakkı olmadığı ka- nısındayım. Siyasette bu kadar inatçı ve hırsJı gitmek doğru değil" duşüncesini savundu. Halkın ANAP'tan soğuduğu- nu, ilk seçimde ANAP'ın ikti- dardan gideceğini anlatan To- puz, toplumda yeterli güvenin sağlanması durumunda, SHP oylarımn yüzde 40'lara çıkabi- leceğini vurgulayarak SHP'nin bugun içinde bulunduğu duru- mu şöyle anlattı: "Birinci etken, partinin dağı- nık görunüşü, parti içinde ikti- dar mücadelesi partiyi dağınık ve çok başlı gösteriyor. İkinci etken, iki yıldır kısa vadeli diı- şttnttlerek politika belirlenmesi. Bunlann başında da erken se- çim stratejisi geliyor. Yönetim bu konuda toplumun giivenini sarsan bir izlenim verdi. Halka erken seçim teminatı verdik, gerçekleştiremedik. 'Cumhurbaşkanını seçtırme- yiz' dedik, seçilmesine engel olamadık. 'Seçilirse bile aşağı- ya indiririz' dedik, bu da olma- dı. Bunlar ölçıisü kaçınlmış po- litikalardı." İnonu-Baykai ikilısinin gore- ve gelmesi için çalıştığını anım- satan Ali Topuz, yetkili organ- larda yeterınce tartışılmadan politikalar ortaya konularak kendi kendilerine tuzaklar ha- zırladıklannı savundu ve sözle- rini şöyle sürdurdü: "Genel başkana toplumun bir gttveni vardır. Genel başka- nı daha etkin hale getirmek he- pimizin görevidir. Genel baş- kanlık yanşından uzaklaşdırsa bu, toplumda rahatlık yarata- caktır. genel başkan ve genel merkez de partililer arasında ay- nm yapmadan yansız davran- malıdır." Ali Topuz, bu konudaki dü- şuncelerini 9 nisandaki grup toplantısında da uzun uzun an- lattığına, çok fazla bir tepki çek- mediğine işaret etti. Topuz, par- tinin ust düzeydeki yöneticile- riyle görüşeceğini, belli bir nok- taya gelinmesinde başanlı ola- madığı takdirde tüm örgütü do- laşacağını bildirdi. Topuz, şöy- le konuştu: "Pek çok milletvekili benim gibi düşünüyor. Tarafların önemli adamlan arasında bile sö>lediklerimin doğruluğunn kabul edenler var. Fakat zıtlaş- ma oyle bir noktaya gelmiş ki ben böyle duşıinursem karşıda- ki böyle düşünecek mi yumuşa- ma olacak mı diye herkes birbi- rine bakıyor. İçe döniik çattşma bizi top- lumdan uzaklaştırdı. Böyle dö- nemlerde halka gkülmeli, halka gidersek ufkumuz açılır, yanlış- lıklanmızı düzeltiriz. 80 millet- vekiiimiz var. Parti meclisinin milletvekili olmayan 20 yöneti- cisi ile eder yıiz. 200 eski parla- menter, ismi bilinen, kamuo- yunda tamnan insanlanmız var. tl başkanlan, ilçe başkanlan, orgutumuz var. Bu 300 kişilik orduyla Turkiye'yi tüm yerleşim birimlerini kapsayacak biçimde yılda iki kez turlarız. Sorunları yerinde dinleriz, kendimizi an- latırız halka. Giiven sağlanz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog