Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

•27NÎSAN1991**** HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/19 XKürt politikası: Bekle-gör Bağdat Aııkara flörtü (Baştarafı 1. Sayfada) daha ileri emellerinin çekirdeğı- |ni oluşturmasını şimdilik istemı- *yor. Ancak diğer yandan Kurt- îleri tamamen Saddam Hüseyın- în insafına da terk edemiyor. Bu yuzden de 'deneysel poliükalar" izliyor. Bır adım atıyor, tepkile- re bakıp ya adımı geri çekiyor ya da ikinci adımı atıyor. Ancak Bush yönetimi bir an önce Irak1 tan kurtulmanın çarelerinı an- yor. Saddam Huseyin'in Kürt- lerle anlaşması bu bakımdan Washıngton'a yaıdımcı oluyor. Ama bu anlaşma ABD'nin Ku- zey'deki angajmanını sona erdir- mek için de yeterli görulmüyor. ABD Dışişlen eskı Bakanı Henry Kissınger, onceki gece ABC TV'sıne verdığı demeçte Amerika'nın Kuzey Irak polıti- kalarını 'sol diylc" yurüttuğımu söyledi. Bundan kastettiği Ame- rika'nın isteksizce bu işi goturu- yor olması. Kissinger, bu ıstek- sızhğin ABD açısından tehlike- lerine dikkat çekiyor ve "Sonu- na kadar savunmayacagınız bir dava uğrunda gonulsuz bir iki adım atmak, bizi içine girmek istemediğimiz vönlere çeker. Eger işi sonuna kadar goturmek karariılığındaysanız ilk adımı atın, ama o davayı sonuna ka- dar götürmek kararlılıgınız yok- sa hiç girmeyin" dıyor. ABD Savunma Bakanlığı onumuzdeki gunlerde Kuzey Irak'takı askeri varlığını arttır- mayı duşunuyor. Bundan da her ne kadar Bağdat'ın Kurtlerle an- laşmasından memnun olsa da en azından şimdilik, sanki bu anlaşma hiç yapümamış gibi as- ker konuşlandırmayı surdurece- ği anlaşıhyor. Bu kararda Sad- dam Huse>in'in Kurtlerle yaptı- ğı aıılaşmalar konusunda sıcilı- nın pek duzgun olmaması da rol oynuyor. Ancak asıl nedenı, "Kurtlere yeterli guveni vermek" oluşturuyor. Ancak ABD'nin Kurt uzmanlannın yaptığı ana- lizler Kurt liderlerin Amerika- ya da tam olarak guvenmediği- ni ortaya koyuyor. ABD, Kuzey Irak'a asker yollarken Kurtlerin Saddam Hüseyin ile anlaşmaya oturması, bu guvensizlığin işa- retı olarak goruluyor. Ayrıca, Saddam Huseyin'in 1986'da, "Irak'a ancak oliısu dönebilir" dediği Talabani ile öpuşerek an- laşması, Amerikalılara, Irak'ta düşmanlıklar ve dostluklann ne kadar kaygan bir zeminde oluş- tuğunu gösteriyor ve buradaki askeri angajmanlarını "nasıl olup da bir an once sona erdirebilecekleri" sorusuna da- ha hızla yanıt aramaya zorluyo*. (Baştarafı I. Sayfada) Yetkililer, Turkiye ile ılişkıle- rinde Kerkuk-Yumurtalık boru hattının açılması konusunun Bağdat açısından giderek onem kazandığını belirtiyorlar, Irak'- ın Turkiye ile yeni bır ilişki ara- yışımn temelinde bu unsurun önemli bir rol oynadığını sanı- yorlar. Nitekim BOTAŞ Genel Mu- düru Oktay Vural, Türkiye'nin şu anda Irak petrolu için tek çı- kış yolu olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sozcusu Murat Sungar, Saddam Huse- yin ile Kurdistan Yurtsever Bır- hğı hderı Ceial Talabani baş- kanlığmdaki Kurt heyeti arasın- da vanlan mutabakat konusun- da dun yaptığı açıklamada, bu- nun Irak'ın bir "iç meselesi" ol- duğunu soyledi. Sungar, "Turkiye; Arap, Kürt, Turkmen ve Hıristiyanlar gibi Irak toplumundaki tum gruplann, guven içerisinde bir arada yasavabileeekleri orta- mın, Irak'ın toprak butunlugu çerçevesinde bir an once teessu- sunun, hem Irak'taki iç banş hem de bolgede hozur ve istik- rar ortamının sağlanntası için gerekli olduğu inancını çeşitli vesileierle dik getirmiştir" dedi. Bazı Kurt lıderleri ile Irak arasında yapılan temaslarda va- nlan nokta hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadıklarını da söyleyen Sungar, şöyle devam ettı: "Ancak, bu temaslar yukan- da beürtikn çerçevede bir sonuç verecek olursa. bunun Irak hal- kının esenligi yöniinde bir geliş- me teşkil etmesini temenni ede- riz. Bu çerçevede sınırımıza yı- ğılmış bulunan Irakhlann en kı- sa zamanda evlerine dönebile- ceklerini umil ediyoruz." Yetkilı çevreler, Irak Başba- kan Yardıması Tank Aziz'in Türkiye'yi ziyaret etme talebi- nın ilke olarak kabul edildiğim Ince, tiril tiril bir kumaş Ibiseyi seçmemde ff çok önemli. Keten: Dünyato ünlü saf irlando Keteni... Sıcak yaz gunlerini serinlelecek bır kumoş. Sağlıklı, rahat, sık. İyi Bir Elbisenin Sırrı Kumaşında Gizlidir. bildirdiler. Nitekim Dışişlen Ba- kanlığı Sözcüsu Murat Sungar, çarşamba günu duzenlediği ba- sın toplantısında, Ankara'nın bu eğilimini doğnılamıştı. An- cak Cumhurbaşkanı özal'ın Avustralya ve Yeni Zelanda zi- varetinın araya girmesinin "zamanlama" açısından sorun yarattığını belırtmişti. Ankara'nın bu ziyaretten ön- ce gelişmeleri bekleyip görmek istedıği sanılıyor. Diplomatlar, Sungar'ın "zamanlama" konu- sundakı sözlerinin bunu yansıt- tığını kaydediyorlar. Ote yandan 5 nisan günü Is- tanbul'daki Irak Başkonsolos- luğu önundeki göstericilere bi- na içınden ateş eden ve iki kişi- nin ölumune neden olan Iraklı güvenlik görevlisinin önceki gün Turk makamlarma teslim edil- mesi Ankara'da "olumlu bir gelisme" olarak değerlendirildi. Yetkililer, Irak'ın, meselenin daha da büyümesine ve Türki- ye'nin "toplu sınırdışı" gibi is- temediğı adımlan atmasına ola- nak vermeden sorunu çözmesi- ni, Bağdat'tan alınan "yapıcı bir sinyal" olarak değerlen- dirdiler. Irak Buyukelçisi El Tıkriti'- nin aynı gün AA'ya verdiği bir demeçte, "yeni birdönemin ha- zııiığını yapmakta oiduklannı" bildirmesi ve Turkiye ile "Eski- den de iyi Oişkiler" kurmak is- tediklerini söylemesi, Ankara'- da not edildi. Nitekim, Tıkriti dün bir geç- mış olsun ziyareti yaptığı SHP Genel Başkanı Erdal Inönu'ye, "Irak yönetimi, Turk yonetimi- nin samimiyetine guvenmekte- dir. Geçmişteki iyi ilişkilerimi- zin gelecekte de sdnncsini isti- yonız. Bu nedenle surekli diya- logtan yanayız" dedı. Tıkriti ay- rıca sığınmacılar sorununun Irak yönetimının kusuru olma- dığını, "Tumuyle dış mıidaha- Iderden kaynaklandığını" öne surdu. Kuzey Iraklı muhalif li- derlerle göruşulerek anlaşmaya vanldığını belirten Tıkriti, "Devlet başkanımız ve hıiküme- tin onderliginde yeni bir demok- ratik yaşamı uygulamaya başladık" diye konuştu. Tıkri- ti, "Sığınmacıların evlerine gii- ven içinde donmelerini biz de is- tiyoruz. Zalen son gunlerde 200 bin kişi evlerine dondü. Biz BM'nin kararlannı kabul ediyo- ruz ve sığınmacüann BM göze- timinde evlerine donmelerini onaybyomz. Irak yönetimi, so- nınlann çözumiı için ber törlü işbirliğine açıktır" dıye ekledı. Tıkrıti'nin AA'ya verdiği de- meçte, Türkıye ile ekonomik ilişkileri oormalieştırmek ıstc- diklenni de belirtirken, özellik- le petrol boru hattı konusu üze- rınde durması ise dikkat çekti. Yetkıli çevreler, BM kararla- rı gereğince halen bir uluslara- rası ambargo ile karşı karşıya olan Irak'ın bu konuda büyuk sıkıntı ıçınde bulunduğunu be- lirttiler. Irak'ın, boru hattının tekrar açılması yönündeki tale- bıni Ankara'ya ilk olarak nisan başında hissettirdiğini bildirdi- ler. Irak'ın Ankara Buyukelçi- si Rafi Dahan Mücvel El Tıkri- ti'nin 9 nisanda Dışişleri Baka- nı Ahmet Kurtcebe Alptemo- çin'i ziyaret ederek sığınmacılar konusu da dahıl olmak üzere Turkıye'ye çeşitli alanlarda "işbirligi" önerdiğini hatır- lattılar. Buyükelçi Tıkriti'nin bu çer- çevede petrol boru hattı konu- su üzennde de durduğunu kay- dederek, Bağdat'ın böylece bu konudaki sıkıntısını örtülu bir şekilde dile getirdiğini söy- lediler. Öte yandan BOTAŞ Genel Mudüru Oktay Vural, Kerkük- Yumurtalık boru hattının Irak petrolu için şu anda tek çıkış yo- lu olduğunu söyledi. Bu konu- da Cumhuriyet'e bilgi veren Vu- ral, boru hattının Turkiye'de kalan kısmının tamamıyla işler durumda olduğunu ve edinilen istihbarata göre Türk sınırına kadar olan kısmında da herhan- gi bır tahrıbat bulunmadığını bildırdi. VTJJEFENDİ HİPODROMIPNPAN Fikret Dağlıoğlu TAHMİNLER 1. KOŞU: F: Yazgülu (5), P: Mandalina (3), S: Aşkar (2). 2. KOŞU: F: Hakanhan (3), P: Aldırma Gonul (4), PP: Din- çerbey (1), S: Fırat 15 (2). 3. KOŞU: F: Talihkuşu (2), P: Jocker Dancer (3), PP: Be My Love (4), S: Selda (5). 4. KOŞU: F: Erturan (1), P: Umurbey (4), PP: Ebru 4 (8), S: Serenad (11). 5. KOŞU: F: Abbas (1), P: Guç- lucan (3), PP: Haw Can I Go (4), S: Bıliyor musunuz Kim? (8) 6. KOŞU: F- Zehrahan (6), P: Handan (3), PP: Begum 11 (4), PP: Susluihsan (9), S: Birtaç (12) 7. KOŞU: F: Doğubatur (9), P: Nırvana (8), PP: Turkay (1), S: kuruşbey (3).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog