Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

27NÎSAN1991 CUMHURİYET/17 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN OÜNYA'OA BUGÜN Devlet Meteoroloji işleri Genel Mûdürlûğû'nden atınan bikjiye gö- re yurdun kuzey kesımlen parçah buluflu, Ooju Karadeniz kjyılan yağmurtu, Marmara ile Batı Ka- radeniz kıyılan yer yer stsli, öteki yerter az bulutiu ve açık geçecek. HAM SICAKLIĞI: Biraz artacak. RÛZGÂR: Bat bölgeterimizde de- Ûiş* yönlerden, doğu bölgeieri- mede kuzey ve baB yönterden ha- frf, ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerde Ege'de gûndoğusu ve teşişteme, dıfier denızienmizde gûndoğusu ve poyrazdan 3 ıle 5 kuvvetinde, saatte 10-21 deniz m l hızta esecek. Deniz hafif çalkantılı, açıklarda mutedH dal- galı olacak. Van Göte'nde hava. Parçaiı bulutiu geçecek, rûzgâr, bat ve kuzeybatıdan hafrf, ara sıra orta kuvvette esecek. GöJ hafif çalkantlı olacak. arBokı Bure» Çaratt* Çontm Omzf S 19° 7°E*T» A 28° T^Erancan B 21° 7°Eraınım * W S°Es«»»J* A 20" 8°Gsank« A 25*15° Ginsun Y 23*10° Sunûşhar» A 19°W°Hai*»n S 28° 12° bpara S 22° e°btanM A 20° T>\BM A 23° 8°K»rs B 24° 9°Kasamonu 5 19° 7°Kı«n(i 6 20° 8°Koyı A 21° 5°KW«1 A 27° 9°Manisa S 19° 7»K.ktarj$ B 24°10°Menin B 19° fUuAH A 19° 7°Mu? A 26° 9^NİQO8 Y 17°W>0rtu Y 24° r n a A 22° 11° S«mam A 22° e " » t S 18° 8°Snop A 24° 9°Sna B 18° rMıı&t B 17° 8°" A 22° S V A 2t° A 19° A 25° 9°Zongt*K Lenmgrad A 11° Londra B 13° Uadnd B 15° kfflano Y 15° A 19° B 12° -pgmufe fr <Upk totuMu kflire* Mart S-ssk Yy^nuiu BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 1/ Osmanlı padisah- larının sadrazam ve divan üyeleri Ue ya- bancı elçileri kabul ettikleri özel mekân. 2/ Protaktinyum elementinin simge- si... Tecimsel. 3/ Simge.... Samjt de denilen ve sözsüz oy- nanan köy seyirlik oyunlarının genel adı. 4/ Vurguncu, çı- karcı. 5/ Avrupa kı- tasınm ikinci uzun ırmağı... Satrançta bir taş. 6/ Yemek... Belirli nesneler ya da dunımlar karşısında duyulan olağandışı korku. 7/ Uluslararası Pa- ra Fonu'nun simgesi... Tarla, bağ, bahçe gibi yerlerden toplanan ürün- den artakalanlar. 8/ Ankara keçisi- nin kıhndan elde edilen yün... Yapı- sına girdiği sözcüğe "iki, çift" anla- mı katan yabancı önek. 9/ Güney Amerika'da bir ülke... Ad. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Yanş atlannın bakımıyla yükümlü ve antrenman için zaman zaman onlara binebilecek yetenekte seyis. 2/ Eylttl romanıyla ünlü yazanmızın ikinci adı... Kamu. 3/ Bir sözcüğün ahşılmış anlamı dışında kalan bir anlamda kullanılması. 4/ Yasama mec- lisleTİnin birleşimlerinden her biri... Derviş selamı. 5/ îndeks... Bir cetvel türü. 6/ Aktinyum elementinin simgesi... Afrika'nın ioğusunda toplu olarak yapılan yabanıl hayvan avı. 7/ Mut- ak... Müstahkem yer. 8/ Karakter... Eskiden hattatlann kullan- dığı yan mat bir kâğıt türü. 9/ Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarma aktanlması. 60YILONCE Cumhuriyet Likör fabrikası Yeni GünKanlrnnr bır lcoliyMı olmak ıtnra hpdavA kucuk îUn netrine ba»lıyor. Ycnı Con kanlm herfceain kıacıık i. Unını btd«va nefredeetktır. Tafıilit, ogrtnmrlı nteneniı Yeni Gün faze- ttnne balcmız. 27 NİSAN 1931 Şişli tramvay deposunu geçtikten sonra, Mecidiye köyü denilen mevkide Şişli- Büyükdere şosesinin sağ tarafında asrî mimarinin son bir nümunesi şeklinde yeni ve güzel bir bina yükseldi. Haricî manzarası itibarile bir fabrikadan ziyade zarif ve modern bir gazinoya fcenziyen ve oradan gelip gecenlerin nazari takdirini belbeden bu bina Müskirat Inhisar tdaresinin yeni yaptırdığı likör ve tabiî konyak fabrikasıdır. Bu fabrika, yalnız haricî manzarası itibarile yeni, güzel ve asrî değildir, tertibatı, makineleri itibarile de dünyanın en modern ve en mükemmel likör ve konyak fabrikasıdır. Fabrika binası, pek güzide bir mühendis olduğunu, Ispanya'da yapılan beynelmilel bir liman müsabakasmda çok iyi bir mevki kazanmak suretile isbat etmiş olan Mustafa Beyin nezared altında yapılmıstır. Makineler, Müskirat lnhisarı Umumî Müdürü Asım Beyin mütehassıs bir heyetle beraber Avnıpa'da bizzat yaptığı tetkikat neticesinde fabrikalara ısmarlanmış olup hepsi en son sistemdir. lazyik edilmiş hava vasıtasile işliyen bu makineler sayesinde, likörler hiç el süriilmeden, yani hiç kirlenmek ve bozulmak ihtimali olmadan yapılacaktır. En son yapılan bir fabrika olduğu için, henüz hiç bir memlekette bu derece fennî ve mükemmel bir likör fabrikası mevcut değildir. Senede bir milyon kiloluk likör ve tabiî konyak istihsal edebilecek kudrette olan yeni fabrika, Türkiye'nin bütün likör ve tabiî konyak ihtiyacını temin edeceği gibi ihracat ta yapacaktır. Daha şimdiden Filistin ve Mısır'dan Türk likör ve konyaklanna talip olanlar vardır. Likör fabrikasımn ilk mamulâtı bir aya kadar piyasaya çıkarılacak ve bu sene meyve mevsiminde fabrika faah'yetle çalışarak muhtelif likörler yapacakür. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet İsyan sona erdi 27 NtSAN 1961 DeGaulk m £ • Cezayirde dört gün önce girişilmiş Jf t 1 9 olan ve Fransayı bir dahili harbin . ..^.i^m eşiğine kadar sürükliyen askeri darbe teşebbüsü, dün gece kendiliğinden çökmüş ve General de Gauhye bağh hükûmet kuvvetleri Cezayirde yeniden duruma hâkim olmuşlardır. İsyan, umulmadık bir anda ve dramatik bir tarzda son bulmuştur. A'si generaller kendilerini bekhyen taraftarlarına veda etmek imkânını bile bulamamışlardır. Cezayiri işgal eden jandarma birliklerinin radyoevini ele geçirmeleri çok şasırtıcı olmuş ve spiker karşısına dikilenleri görünce şaşkınlıkla "Herkes meydana koşsun" diyebümiştir. Bu sözler âsi Cezayir radyosundan duyulan son sözler ohnuştur. Bu çağn üzerine ellerinde her çeşit silâh bulunan binlerce kişiden mürekkep bir kalabalık büyük meydana doğru koşmaya başlamıştır. Çok geçmeden General Challe ile General Salan'ın hükûmet konağının balkonunda göründükleri göze çarpmış, fakat mikrofonlar bozulduğu için bunlar meydanda toplanan kalabalığa hitap etmek fırsatını bulamamışlardır. Üniformalannı giyinmiş bulunan Challe, Salan ve Jouhaud buradan doğruca zemin kata inmişler ve kendilerini bekliyen bir paraşütçü yüzbaşı ile alelâcele bir şeyler konuşmuşlardır. Bu konuşma sırasında "uçak" sözünün sık sık geçtiği bilhassa dikkati çekmiştir. Salan'ın yanında kansı da beraber bulunmaktaydı. Bunun üzerine generaller buradan dışarı çıkmışlar ve her biri ayn bir askeri kamyona binmişlerdir. Kamyonlar isyanın dayanağını teşkil eden paraşütçüler tarafından sanlmış bir vaziyette hareket etmişlerdir. Az sonra da Cezayir şehri tanklann himayesinde ilerliyen jandarma birlikleri tarafından tamamen işgal edilmiştir. Isyanı destekliyen Avrupalı Cezayirülerin büyük bir şaşkınhk ve kızgınbk içinde bulundukları görülmüştür. Bu arada dikkati çeken bir cihet General Challe'in isyan bastınlmadan önce De Gaulle'e bir telgraf göndererek hükûmetin emrinde olduğunu bildirmiş olmasıdır. GEÇEN YIL BUGÜN CumhuriYet 27 NtSAN 1990 Gazetemiz Şeker Bayramı nedeniyle bugün yayımlanmamıştır. «ashnjton Zünh Y 13° TAKITSMA Mülteciler ve Bebek Ölömleri Gerek doğal afet ve gerekse doğal afetlerden çok daha önemli olarak savaş nedeniyle normal yaşam düzeylerinden uzaklaşarak doğanın acımasızlığına bırakılan bebekler için özel bir sağhk rehabilitasyon projesi uygulanmalıdır. Türk-Irak sımnnda son zamanlarda ya- şanmakta olan trajik gelişmelerin en fazla önem taşıyan ancak en az dikkat çeken ya- mm bebek ölümleri oluşturmaktadır. Yaşa- nan dramın ağdalı yoğunluğuna karşın ger- çek bedelin yalnızca masum bebekler tara- fmdan yaşamlanyla ödenmekte olduğu he- nüz ilgililerin yeterli ölçüde dikkatini ceke- memiş bulunuyor. Oysa, konu üzerinde yapılan tüm bilim- sel araştırmalar göstermektedir ki özellikle mülteci niteliğindeki insan gruplan arasın- da bebek ölilm hızı olağanüstü derecede yüksektir. Türkiye'ye mülteci olarak gelen bu insanlann esasen daha önce yaşamakta olduklan bölgede oldukça yüksek düzeyde bir bebek ölüm hızına sahip olduklan bi- linmektedir. Yaklaşık binde 100*ün üzerin- de olduğu daha önceki araştırmalardan bi- linen söz konusu değerin kitlesel göç sıra- sında ve geçici barınma odaklarında daha yüksek düzeylere çıkmakta olduğuna kus- ku duymamak gereırir. Mültecilerin bebek ölümlerini inceleyen çeşitli araştırmalar bu durumdaki gruplar içinde bebek ölüm hızının binde 200'e ka- dar çıkabildiğini göstermektedir. Bu hız ol- dukça yüksektir ve büyük bir olasıhkla da sınır bölgemizdeki insanlar arasmda yaşan- maktadır. Gerek doğal afet ve gerekse doğal afet- lerden çok daha önemli olarak savaş nede- niyle normal yaşam düzeylerinden uzakla- şarak doğanın acımasızlığına bırakılan be- bekler için özel bir sağhk rehabilitasyon projesi uygulanmalıdır. Böyle bir model 1984 Erzurum depremi sonrasında UNICEF—SSYB ortak projesi şeklinde uygulanmış ve çok başarıh sonuç- lar elde edilmiştir. Söz konusu projenin te- mel unsurları öncelikle bebeklerin bağışık- lık düzeylerinin j?eli$tirilmesi için eksik olan aşılannın tamamlanması ve ülkemizde TSEK tarafından bol ve yeterli miktarda üretilen SEKMAMA'nm bebek beslen- mesinde ağırhklı olarak kullanılmasma da- yahdır. Buna koşut olarak, özellikle güve- nilir ve sağlıkh olmayan içme suyunun en önemli olumsuz sonucu olan ishaÛn bebek- ler üzerindeki öldürücü etkilerinin gideril- mesi için basit bir tuz-şeker kanşımının kul- lanılması yolunda annelere eğitim verilmiş- tir. Tüm proje süresince de gezici sağhk ekipleri tarafından bebekler izlenmiş, kayıt edihniş ve ağrrhklan ölçülmüştür. Ekim ayında meydana gelen depremden 6 ay son- ra yaz aylarına doğru yapılan proje değer- lendirmesinde ise bu yöntemle bebek ölüm- lerinin çok etkili bir şekilde önune geçildi- ği ve hatta bebek ağırhklarında normalin üzerinde gelişmeler elde edildiği saptan- mıştır. Böylesine ucuz, kolay ve etkili bir proje derhal bölgede örgütlendirilebilir ve uygu- lama alamna konulabilir. Ancak bu benzeri yöntemlerle bebek ölümlerinin önüne geçe- bilmek ve bu insanlann ıstıraplannın büyü- mesini önlemek mümkün olacaktır. Unu- tulmamahdır ki bağışıklık ve beslenme dü- zeyi çok yetersiz olan bu bebekler bugün so- ğuk hava koşullanndan yann ise sıcakların getireceği ishal nedeniyle yaşamlarını yiti- receklerdir. Sorunun çözümlenmesi için el- de mevcut deneyimler vardır ve deneyimler- den yeterli ve etkili çözümler uretebilmek akılcı bir yönetimin önde gelen hedefi ol- mahdır. Anlaşümaktadır ki bölgede yaşa- nan sıkıntüann önemli bir kesimi etkisiz ör- gütlenme ve yetersiz yönetim becerilerinden kaynaklanmaktadır. FtRUZ DEMtR YAŞAM1Ş/ UNICEF Türkiye Eski Tcmsilcisi ÎLAN KÜÇÜKÇEI^IECE 2. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Dosya No: 1990/377 Arsa Ofısi Genel Müdürlügü tarafudan davalı Habibe Hambartı varislerine açılmış bulunan Kamulaştırma Yasası'run 17. maddesine göre tescil davasımn yapılan açık duruşmalan sonucunda; Dava konusu KOçükçekmece, Halkalı köyü, 1 pafta, 212 parsel sayılı 22.000 m 1 miktanndaki taşınmazdaki davalılar hissesinin ipta- li Ue davacı Arsa Ofısi Genel MOdürlügü adına tapuya kayıt ve tcsci- line dair kabili temyiz olmak üzere verilen 20.2.1991 tarihli karar yukanda adı geçen davalılara ilanen tebliğ olunur. DAVALOAR 1- Zeynep Hambarb 2- Fatma Hambarlı 3- Emine Hambarlı 4- Saime Şükran Ulker Basın: 24436 İLAN ŞANLIURFA 2. ASLtYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/30 Karar No: 1991/183 Karar Tar.: 22.3.1991 Gıda Maddeleri Tüzugü'ne aykın davranmak suçundan sanık Şan- lıurfa Yatımtepe Köyü'nde nüfusa kayıtb ve halen Şanlıurfa Yusuf- paşa Mah. Yenikapı Sok. 87'de mukim. Yenişehir Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 22'de kasap, Mustafa ve Nevşat'tan olma 1965 do- ğumlu Mehmet Yavuz haklcında mahketnemize müsnet suçtan açı- lan kamu davasımn yapılan açık yaıgılaması sonunda: Eylemine uyan fıili nedeniyle TCK 395, 59, 647 SK 4/1, TCK 72, 647 SK 5, TCK 402. maddesi uyannca sonuç olarak 1.600.000 lira ağır para cezası, 10 ay süre ile cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve ticaretinin tatili, 7 gün işyerinin kapatılması cezası Ue mahkûmıyeti- ne karar verilmiştir. Karar kesinleşmiştir. Keyfıyet Uan olunur. 9.4.1991 ÇİÇEKDAĞI SULH HUKUK HÂKİMLİĞI'NDEN Sayı: 1986/163 Davacılar Hasan Dilek, Ayşe Düek ve Fatma Ergül vekili Av. Meh- met Bozkurt'un davalılar Zeliha mırasçılan Elıf Bılen mirasçüan aley- hine acmış olduğu izaleyi şuyuu davasımn mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında; Davalı Elif Bilen mırasçılan Mehmet, Fatma, Zeynep, Gevey, Kü- tok ve Esme Ergül'ün adresleri tüm araraalara rağmen tespit edile- memiş ve adlarına çıkartılan davetiyeler de bila tebliğ dönmüş olup, yukanda adı geçen mirasçılann mahkememizin 1986/163 esas sayılı dosyanın duruşma giınu olan 21.5.1991 günü saat 9.00'da Çiçekdağı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde hazır bulunmaları ya da kendilerini bir vekil Ue lemsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklannda karar verile- ceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2.4.1991 Basın: 46732 T.C SUSURLUK ASLtYE CEZA MAHKEMESt KARAR ESAS NO: 1990/34 KARAR NO: 1990/80 C. SAVCILIK NO: 1990/19 HAKİM: Nazun Ünal 20505 C. SAVCISI: A. Tamer Targan 24472 KATİP: Selma Demirel 915 DAVAa: K.H. MÜDAHİL: Maliye ve Gümrük Bakanlığı Babkesir Defterdarlıgı'na izafeten Susurluk Mal Müdürlüğü. VEKİLİ: Avukat Tangul Targan, Hazine vekili Susurluk. SANDC: MEHMET BALKAN, tbrahim ve Havva'dan olma 1956 doğumlu Susurluk Han Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen aynı mahaHede oturur, evli, çocuklu, okuryazar, sabıkasız,TC,Islam, bü- fecüik yapar. SUÇ: 213 sayüı yasaya muhalefet. SUÇ TARİHİ: 8.5.1989-24.6.1989 KARAR TARİHİ: 21.5.1990 Yukanda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında yazüı suçtan cezalan- dırüması için mahkememizde icra kılınan açık yargılama ve inceleme sonunda: Gerefi dtfiaâklâ: llçemiz oto garajmda bOfe ve Tekel bayüiği yapan vergi mflkellefl sanığın 8.5.1989 ve 24.6.1989 tarihlerinde sattığı emtialar karşıhğın- da ödeme kaydedici cihaz fişi vermediği ve bu hususun da aynı tarih- lerde görevli vergi memurlannca düzenlenen tutanaklarla tespit olup C. SavcılığVna ihbarda bulunulması üzerine sanık hakkında kaçak- çıhğa teşebbus suçundan 213 sayüı kanunun 360. maddesinin latbiki suretiyle cezalandınlması için açılan kamu davasımn yapılan yargüa- masında; Sanık; gerek savcüık ve gerekse mahkemede suçunu kabul etmiş, yargılama süreci içinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa MOdttrlüğü'ne müzekkere yazılarak suç tarihi iübariyle sanayi kesi- mindeki asgari ücret sorulup tespit edildikten sonra dosya mündere- catı Ue müsnet suçu subut bulan sanığın cezalandınlması yoluna gidilmijtir. Hnkfim: Yukanda izab olunan hale göre 213 sayüı yasanın değişik 360. maddesi uyannca takdiren 1 ay süre Ue hapis cezası Ue tecziycsi- ne, Sanığın sabücasız oluşu, lehine takdiri tahfıf sebebi sayüarak veri- len cezadan TCK 59. maddesi uyannca 1/6 oranında indirim yapıl- ması sonucu sanığın 25 gün hapis cezası Ue tecziyesine, Suçun işlenmesindeki şekil ve suret göz önünde tutularak verilen hapis cezasının beher günü 360. maddeye ek 2. fıkra uyannca sanayi kesimindeki asgari ücretin ayhk tutannın yansı olan 63.000 TL hesa- bı ile paraya çevrümesi sonucu hapis cezasından müteveUit 1.575.000 TL ağır para cezası Ue tecziyesine, 25 gün süre Ue meslek, sanat ve ticaretin mahnımiyetine, Masraf sonradan hükümlüden almmak üzere keyfıyetin gazete Ue ilanına, Sanığa verilen para cezasının 10 eşit taksitte sanıktan tahsüine, tak- shlerden birinin zamanında ödenmeraesi halinde diğer taksitlerin mu- acceliytt kesbedeceğine, Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince maktu 100.000 TL ücreti vekâletin sanıktan alınarak müdahil Hazine"ye verilmesine, 4.800 TL PTT giderinden ibaret yargılama masrafının sanıktan tah- sUi ile Hazine'ye irat kaydına, Mütedair verilen karar sanık ve Hazine vekilinin yflzlerine karşı C. Savası A.Tamer Targan'ın huzuru Ue talebe uygun ve temyizi kabU olmak üzere açıkca okunup usulen tefhim kılmdı. 21.5.1990 Basın: 24417 PARLAMENTONUN BOYUTLARI Rahmi Kumaş 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağatoğlu-lstanbul Odemeli gönderilmez. T.C. KONYA EREĞLİSt SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1989/867 Karar No: 1990/511 C.M.U No : 1989/1141 Hâkim: Hamza Aydın 23128 Kâtip: Ali Sanıyar 109 Davacı: K.H. Sanık: Atiye Tuncer. ömer ve Pakize kızı 1941 D.lu, Ereğli Cinler Mah. Nü/. kayıtlı olup Ereğli Şinasi Mah. Çayaltı Sk. No: 4'te otu- nır, evli, 6 çocuklu, cahil, sabıkasız, T.C. Islam, esnaf. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet Suç Tarihi: 19.11.1989 Karar Tarihi: 20.9.1990 Yukanda suçu ve açık kimliği yazüı sanığın cezalandınlması iste- mi Ue mahkememize açılan işbu kamu davasımn yapılan açık yargı- laması sonunda verilen hüküm gereğince düzenlenen hüküm özetidir. GEREĞ1 DÜŞÜNÜLDÜ: Sanığın G.M.T.nin 67/a maddesine mu- halefet etmek suretiyle müsnet suçtan eylemine uyan 1593 S.K.nun 296. maddesi delaletiyle TCK.'nun 396, 647/4, T.C.K:nun 72. mad- deleri gereğince neticeten 470.000 lira ağır para cezasıyla cezalandı- nlmasına, Cezasının beş eşit taksitte tahsiline, Erteleme hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, T.C.K!nun 402. maddesi gereğince cürme vasıta kıldığı meslek ve tanaimın ve ücaretitün üç ay sureyle taüline, Hüküm özetinin trajı yüz binin üzerinde bulunan ve Ankara Is- tanbul ve İzmir'de yayımlanan bir veya iki gazetede ve bir mahalli ga- zetede derhal Uanına, Karar özetinin bir suretinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmesine, Dair kanun yolu açık olmak üzere karaf verildi. Basın: 24412 tLAN T.C. SANDIKLI SULH CEZA MAHKEMESt Esas: 991/20 Karar: 991/74 18/12/990 tarihinde taklit ve tağşiş edilmiş madde satmak suçun- dan sanık: Sandıklı Cuma Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Hisar Mahallesi Ulu Pınar Sokak, No: 22'de oturur, Osman ve Ummuhan oğlu 938 do- ğumlu Ali thsan Şimşek'in Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapı- lan açık yargılaması sonunda: Sanık Ali thsan Şimşek'in gıda maddelerine aykın davranmak su- çundan eyleminin uyduğu TCK'nun 398. maddesi gereğince takdiren 3 ay hapis ve 40.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına; TCK'nun 402. maddesi gereğince 3 ay süre Ue cürme vasıta kıldığı mes- lek ve sanatının tatiline, 7 gün işyerinin kapatümasına, 647 sayüı ya- samn 4. maddesi gereğince hürriyeti baglayıcı cezanın para cezasına çevrilerek sanığın 450.000 lira ağır para cezası Ue cezalandırılmasına; Sanığa verilec aynı türden para cezalan toplanarak sonuç olarak sanığın 490.000 lira ağır para cezası Ua cezalandınlmasına, Sanığa verilen cezanın 647 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince er- telenmesine: Yargüama gjderinin sanıktan tahsiline, Hüküm özetinin Ankara, İstanbul ve tzmir illerinde yayınlanan ti- rajı yüz binin üzerindeki bir gazetede ve suç yerinde yayınlanan yerel gazetelerden birinde yayınlanması, 5/3/1991 gün ve 991/20 esas, 991/74 karar sayüı ilamda hüküm altına ahnmış olup iş bu karar TCK'nun 402. maddesi uyannca Uan olunur. Hasıtr 24407 GİDERAYAK YAŞARKEN Vedat Günyol 6.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul ödemeUgöBderUmez. POLflİKA VE OTESI MFHMFn KEMAL Her Öykii Bir Keşif... İspanyolcanın amâ yazarı Jorge Luis Borges, "Her za- man aynalardan korkmuşumdur" der. " Çocukken oda- ma üç ayna konmuştu. Bütün aynalar beni ürkütüyordu. Yavaş yavaş kör olmaya başladığımın farkına vardım. Dost- larım yüzlerini yitirdiler. Sonra aynalarda kimsenin yansı- madığını gördüm." Jorge Luis Borges'in öykülerini toplayan 'Brodie Rapo- ru'nda bir öykü vardır. İki kardeşten biri günün birinde eve bir kız getirir. Bir akşam meyhaneden dönen küçük kar- deş ağabeyinin siyah atını evin önündeki kazjğa bağlı gö- rür. Ağabey en güzel giysilerini giymiş kardeşini bekliyor. Elinde bir sürahi Paraguay çayı vardır. "Ben şenliğe gidiyorum," der ağabey. "Kızı sana bıra- kıyorum, istersen kullanabilirsin." Atına atlayıp tırısla uzaklaşır. O geceden sonra iki kar- deş kadını paylaşırlar. Mahallenin de diline düşerier. Bir süre sonra bu işin olmadığını görürler. Kadını bir kağnıya koyarak kente götürürler. Kızı bir geneleye satarlar. İki kar- deş parayı paylaşırlar. Oiay unutulur gibi olursa da iki kar- deş ayrı ayrı zamanlarda anlaşılmaz biçimde ortadan kay- bolurlar. Ağabey bir gün kente gittığinde kardeşinin atını genelevin önündeki kazığa bağlı görür. İçeri girer, karde- şini sıra beklerken bulur. Ağabey, "Böyle giderse atları yoracağız" der. Genelevin mamast ile konuşup kadını yeniden satın alır- lar. Kız, ağabeyin terkisine atlar. Kardeş onları görmemek için atını mahmuzlar. Bilinen yasama dönerter. İki kardeş de birbirini aldatma dürtüsünün tutsağıdır. Habil, Kâbil öyküsü ortalarda dolaşır. Ama kardeş sevgi- si ağır basar. Aralarını açmak isteyenleri iterler. Öfkeleri- ni yabancılara saklarlar. Mart ayı bitmek üzeredir. Pazar günü meyhaneden dönen küçük, ağabeyini, öküzleri bo- yunduruğa vururken görür. "Hadi gel, derileri teslim etmemiz gerekiyor. Ben yük- ledim, serinlikten yararlanalım". Yola koyulurlar. llkin bir yola, sonra başka bir yola sa- parlar. Gece bastırır, kır uçsuz bucaksızdır. Bir çayırın kı- yısına vanrlar. Ağabey yaktığı puroyu birkaç nefesten son- ra atar. "Hadi işe koyulalım. Gerisini akbabalar bitirir. Bugün öldürdüm onu. Giyinik olarak bırakalım şuraya. Artık kim- seye zararı dokunmaz". İki kardeş ağlayarak kucaklaşır. Aralarında yeni bir bağ vardır; ortak bir cinayet ve unu- tulması gereken bir olay... Kurban uzakta yatıyor. Bu öykü burada biter. Ancak bundan sonra Borges'in kendine göre bir açıklaması vardır: Bu öyküyü nasıl ve ni- çin yazdığını anlatır: "... Otuz yıl boyunca kafamı kurcaladı. Başta elimde olan tek şey, iki kardeş ve ikisinin de sevdiği, sonunda da dostluklarına kurban edecekleri bir kadındı. Önce, ola- yın California'da geçmesini istiyordum. Ama okurlarımın da kolayca anlayabilecekleri gibi California üzerine bilgim yalnızca kitaplara dayanıyordu, öykünün ınanılırlığı tehli- keye düserdi. Sonuçta Buenos Aires'e tutundum." Bu tür öykünün Edgar Allen Poe'ya yakın olduğunu söy- lüyor yazar. Öyledir, kuzeyinden olsun, güneyinden olsun Amerika'dan Avrupa'ya doğru yayılmıştır. Bize biraz Sa- bahattin Ali, Sait Faik keşfiyle girmiştir. Zaten her öykü bir keşif değil midir? Keşifler birbirini izler... ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL "5.100 Göstergeyi Yakalama Şansı" SORU: KAsun 1990'da SSK'ya başvurarak yurtdışında geçen dokuz yıhmı dolaria borçlanarak emekliliğimi iste- dim, emeldilik işlemim gerekli dövizi yatırmam üze- rine yapıldı. Ancak gerek uygulanan göstergenin, ge- rekse ödenen emekli aylığının nasıl hesaplandığını ve doğru olup olmadığını anlayamadım. Gerekli bilgi- leri aktanyorum. Ekim 1%7-mart 1968 bir şirkette maaşlı, Eylül 1970-mart 1972 bir şirkette maaşlı, Mart 1972-mart 1981 meslegim geregi topluluk si- gortasına prim ödeyerek çalıştım. Mart 1981de bağlı bulundııgum meslek kuruluşun- dan aynlarak prim ödemeyi kestim ve yurtdışında temmuz 1990 sonuna kadar çalıştım. Bu dokuz yılı aşan çalışmamı borçlanmak için SSK'ya başvurdum. SSK hesabına 3390 ABD Dolan karşüıgı dövizi öde- dim. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aylık alanlara muhsus özel belgeye göre aylık bağlama oranı: 0: o 65, Derece: 9, Kademe: 10, Gösterge: 2650 olup şu anda elime geçen (tüm sosyal yardımlar içinde) 896320 TL'dir. M.U. YANIT: Doların Türk Lirası karşısında sürekli değer kazan- ması, yurtdışı borçlanması yaparak SSK'dan emekli olanlara bağlanan yaşlılık aylıklarını büyük ölçüde etkilemektedir. Hesaplamalar doların ödendiği günkü kuru göz önüne alı- narak yapümaktadır. Bu nedenle de bir ay önce emekli olanla bir ay sonra emekli olan arasında maaş farkı oluşmaktadır. Bir başka konu da bugün yurtiçinde zorunlu ya da isteğe bağlı si- gortalılar, son 5 yılın sigorta primlerini tavandan ödediklerin- de, 1991 yılı için 5 bin 100 gösterge üzerinden emekli olabilmektedir. Oysa ki yurtdışında geçen çalışma sürelerini her gün için 1 ABD Dolan ödeyerek borçlananlann, bugün için 5 bin 100 gös- tergeyi yakalama şansları yoktur. 1991 yılı içinde yurtdışı borç- lanması yapanlar, 1 Ocak 1986-30 Aralık 1990 arasındaki en az 5 tam yılı (1.800 gün) 1 ABD Doları: 15.019 TL olarak öde- diklerinde bu göstergeye ulaşabileceklerdir. Sorunuza kesin yamt verebilmek için borcunuzun tümü olan 3.390 ABD Dolan'nı yatırdığmız günkü kur değerinin bilinmesi gereklidir. 2.650 gösterge üzerinden ve % 65 orandan bağlanan yaşlılık ayhklarının 1 Ocak-30 Haziran 1991 günü için tutarı 8% bin 320 liradır. (2.650 gösterge x 352 katsayı: 932.800 yaşlılık aylı- ğına esas tutar. x <7o 65 ayhk bağlama oranı: 606.320 TL yaşlı- lık ayhğı + 290.000 TL sosyal yardım zammı: 896.320 TL toplam ayhk.) İLAN SASON ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/98 Davacı Alican Karabulut tarafından davahlar Hazine ve Derince Köy Muhtarlığı aleyhlerine açtığı tescil davasımn yapılan açık duruş- masında; Dava konusu yerler 1- Sason ilçesi Derince köyü Çemi Sait mevki- inde kain doğusu tepe, batısı tepe, güneyi tepe, kuzeyi Sason Çayı Ue çevrili 10180 m ! 'lik sulu tarlanın, 2- Aynı köy Zevaye Babgola raevki- inde kain doğusu kayalık, batısı Puçuk Şahin'e ait tarla, kuzeyi Sa- son Çayı, güneyi kayalık ve tepelik ıle çevrili 3156 m 2 'lik sulu tarlanın, 3- Aynı köy Milke Sait raevkiinde kain doğusu tsmail deresi, batısı kayalık, kuzeyi köye ait su arkı, güneyi su arkı ve Bedrettin Yaşaı larlası ile çevrUi 17467 m ! 'lik sulu tarlanın, 4- Aynı köy Zeviya Mille mevki- inde doğusu kayalık, batısı kayalık, kuzeyi su arkı ve kayalık, güneyi mezarlık Ue çevrili 4734 m"lik sulu tarlanın Medeni Kanun'un 639. maddesi uyannca davacı Alican Karabulut adına tapuya tesciline ka- rar verileceğinden bu yerlerle ilgisi olanlann kanuni üç aylık süre içe- risinde mahkememizin 1990/98 esas sayılı dosyaya itirazlannı yapmaları ilan olunur. 5.4.1991 Basın: 46735
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog