Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

27NİSAN1991 EKONOMİ CUMHURtYET/13 rİYASAMDÖVtZ «ODolan AtanMarto isviçra Frjngı HoMjflrtı FtorH IngjbStMfni Frmsc Frangı 100 iüreti SARiya» Avus. ŞHni Ahş 4055 2320 2740 2040 8850 680 310 1060 325 Sitı; 4066 2325 2750 2050 8800 688 315 1080 330 Cumhunyet Reşat 24 ayararün 22 ıy*r Meak 900 jyar oûmûj Vıfcıfba* «öm Ziraat Altmı 305.000 315.000 46.400 41.500 570 236.000 236.000 237.000 SMş 308 000 330.000 46 600 45.800 596 241.000 241.000 242.000 M.IAMAS HYASAUM Tl Plyasası Dftvo Ptyatas Ort.F«z(%) işl H*. (Klyar TL) Dotaf k*ant$ (TL) işl Hac.(Mayon $) Kapanı? (onsrt) Mam Hwni (kg) lOOliraya patates 96.63 3 202.4 4096 82.87 353.50 262 Yeni teşvikler geldîYatırım teşviklerinden artık vakıflar da yararlanacak. Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Fonu'ndan kuilandınlacak krediler ve prim kullandırma esaslanndaTKB'ninyanı sıra Ziraat Bankası da söz sahibi olacak. ANKARA (AA) — Bakanlar muafiyetinden yararlanabilmek Kunılu, ihracatı ve döviz kazan- için bu maddelerin çift ithal be- dıncı faaliyetleri teşvik karan ile delinin yiizde 10'u Destekleme belgesine devri' yapüabilecek. Kararla teşvik tedbirlerinden yararlanacak kuruluşlann kap- samı da genişletildi. Daha önce, teşvik tedbirlerinden sermaye ha önce sadece Türkiye Kalkın- ma Bankası tarafından belirle- nen kredilendirme ve prim kul- landırma esaslan bundan böy- le, kendi kpnulan kapsamına gi- şirketleri, kooperatifler ve iş OT- ren yatıruölar esas aJjnarak 2i- NEVŞEHİR (AA) — Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Nevşehir'de, patatesin toptan fiyatı 100 liraya düştü. Nevşehir yöresinde yaklaşık 25 bin dekarlık alanda yılda 1 milyon ton patetes üretimı yapıldığını belirten Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Derviş Akar, şunları söyledi: "Nevşehirli patates üreticileri zor günler yaşamaktadır. Üreticiler ellerinde kaian 200 bin ton patatesi kilosu 100 liradan satabiliyor. Etibank'ta uyuşmazlık • ANKARA (AA) — Türkiye Maden lşçileri Sendikası ile Kamu fşveren Sendikası Türk Kamu-Sen arasında 9 bin 364 işçinin çalıştığı Etibank işyerleri için surdurülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Türkiye Maden tşçileri Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Kayabaşı dün yaptığı yazılı açıklamada "60 günlük yasal müzakereler boyunca hiçbir olumlu adım atmadan, işçi sendikalannın teklinerine karşı teklif vermeden, sadece verilen tekliflere karşı çıkmakla hiçbir yere varılamaz" dedi. yatırımlann, döviz kazandıncı hizmetlerin ve işletmelerin teş- viki ve yönlendirilmesine ait esaslarda değişiklik yaptı. Bakanlar Kurulu'nun dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karanna göre iş- letme ihtiyacı maddeler ile ima- latçı ihracatçılann ihracattan sonra yapacaklan ithalatta gümrük muafiyetinden yararla- nabilmek için, ödemeleri gere- ken fon miktanrun düşürülme- si konusuna esneklik getirildi. Buna göre daha önce gümrük ve Fiyat Istikrar Fonu'na yatı- rıhrken, DPT'ye bu oranı "ih- racatın yapıldıgı iilketeri de dik- kate alarak" 0'a (sıfır) kadar in- dirme yetkisi verildi. Karara göre, ihracatı teşvik belgesi kapsamında, ithalatı devletleştirilmiş Ulkelere ihraç edilmek üzere ithal edilen, an- cak karşı tarafın ihracat bağlan- tısını tek tarafb bozması sonu- cu ihraç imkânı kalmayan mad- delerin, ihracatı teşvik belgesi süresinin geçerli olup olmadığı- na bakümaksızın, yatırun teşvik taklıklan tarafından yapılan ya- tırımlar ile sermaye şirketi olup olmadığına bakılmaksızın kamu kuruluşlan yararlanırken, bu kununlara ekler yapıldı. Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile gelirinin yansından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan ve Bakanlar Kurulu'n- ca vergi muafiyeti tanınmış va- kıflann yapacağı yatınmlar için sermaye şirketi olmaları şartı aranmayacak. Yapılan değişiklikle, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'n- dan kuilandınlacak krediler ve prim ile ilgili inceleme ve öde- melerin şekli de değiştirildi. Da- raat Bankası ve Kalkınma Ban- kası tarafından yayımlanacak ayn ayn tebliğlerle belirlenecek. öte yandan, yapılan bir diğer değişiklikle de kalkınmada ön- celikli yörelerde veya öncelikli normal yörelerde olup da halen geçerli teşvik belgesi kapsamın- da yer alan yatınmlara yapıla- cak kaynak kullarumını destek- leme primi ödemesinde, fiziki gerçekleşme tespiti esas alına- cak. Yatınmın finansmanında, kullanılmış yabancı kaynak miktarına tekabül eden kısma kaynak kullanımmı destekleme primi ödenmeyecek. Sermaye piyasasında aslan payı hep devletin Büyükgruplara küçük payABDURRAHMAN Y1LDIRIM Sermaye piyasası fonlanna önce devlet, sonra da büyük sermaye grupları el koydu. 1982-1989 yülan arasında toplam 44 trilyon ürayı bulan sermaye piyasası pastasından devlet yüzde 91.6 oranında pay aürken özel sektöre kalan 3.7 trilyon TL tutanndaki di- limin yaklaşık yansını Türkiye'nin en bü- yük 12 holdingi paylaştı. SPK uzmanlarından Abdullah Akyüz ile Selen Derin'in yaptığı bir araştırma, 1982-1989 döneminde, sermaye piyasası kaynaklannın büyük bir kısmını kamunun ve büyük holdinglerin kullandığını ortaya koydu. Bu dönemde 746 şirket toplam 3 trilyon 702 milyar 588 milyon lira tutarın- da ihraç gerçekleştirdi. Bu tutarın yüzde 42.5'lik bölümü 12 holding tarafından pay- laşıldı. Ancak araştırma, özel sektörün bü- yük ölçüde halka açıldığı 1990 yılını kap- samıyor. 12 özel sektör gnıbunun toplam üıraçlar- dan aldığı yüzde 42.5'luk paya, yüksek dü- zeyde menkul değer ihraç eden 4 kamu şir- keti daha eklendiğinde, büyüklerin aldığı pay yüzde 62.3'e ulaşıyor. Sermaye Piya- sası Kunılu'ndan izin alınarak yapılan men- kul kıymet ihraçlannda Erdemir, Gübre Fabrikalan ve Karadeniz Bakır Işletmeleri hisse senedi, Sümerbank ise tahvil ağırlıklı ihraçlar gerçekleştirdiler. 12 holdingin toplam ihraçlannın yüzde 46'sı hisse senedinden oluşurken geri kalan bölümünü birer borçianma aracı olan fi- nansman bonosu ve tahvil paylaştı. Hol- Sermaye piyasasından holdinglere ne aktı? Koç İş Bankası Yaşar Çukurova Izdaş Sabancı Tekfen Enka Anadolu End. Dinçfcök Eczacıbaşı Profilo TOPUUM Mrt kam tantafaC TıeİMi Ü B M M B M 1 (rtrrM Tl) 296.784 235.269 163.475 137.942 131.712 122.505 101.100 98.821 98.555 66.658 66.355 53.845 1.573.021 ) 733.473 tttt HMİ m45.6 18.3 50.8 114 91.3 87.8 60.4 28.7 66.0 86.5 1.2 32.8 52.2 (*) Erdemir, Gûbre Fabnkalan, Karadeniz Bakır, Sümerbank HoMing TaMl m *16.9 28.3 49.2 48.0 8.7 12.2 0.0 0.4 34.0 13.5 98.8 10.8 27.3 MM (%) 37.5 53.4 0.0 40.6 0.0 0.0 39.6 70.9 0.0 0,0 0.0 56.4 20.5 ding bazında bakıldığında, Koç ve Yaşar Holding'in ihraçlarının hisse senedi ile borçianma araçları arasında dengeli bir şe- kilde dağıldığı görülüyor. Türkiye'nin en büyük cirosunu gerçek- leştiren Koç Gnıbu, menkul kıymet ihraç tutan, şirket ve ihraç sayısı açısından da ilk sırayı aldı. Sabancı Grubu'nun ise sermaye piyasa- sı kaynaklanna ve özellikle borçianma araç- lanna fazla yönelmediği görüldü. Ancak, Sabancı Holding'in hisse senedi ihraçlan- na ağırlık verdiği, bu açıdan Koç'u yakın- dan izlediği de dikkati çekti. 1990'da Ak- bank ve Yünsa halka açıldı. Bu araştırma kapsamı dışmda kaiıyor. Söz konusu iki şir- ket de göz önüne alınırsa, Sabancı Grubu'- Türk Elektrik TÜRK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ÖZET BİLANÇO (1.000 TL.) AKTİF (VARLIKLAR) t- OÛNEN VABLIKLAfi A HtV <taQİri*r S Itonkol b y m M * <Hm) C * • • * * * * te « a c * i v { N « ı D O^ar tusa v»d atacaMar fNet) E Sto4rtif (Net) i SMfcifr 2 Varrian tıpanş avanslar' F t>O*r dftnan wWd*r »- DURAN VARUKLAfl B OOvıounvVd MCiUtrNM C r . m w l dur»» vvMdv N M D MMK* Dur*n v«Md«r M*t ' Bmehır tf^a v» aruner 2- MBhına H M «« oh«iw 3-0ı>rduWvtrkhlv 4- B^^tfnş amonsmantar ı J 5- VMMmakta olv* yıi—~*r 8- V#nl#n 9vws a m i r E M*dOı O*nay»n dur vartıkiar hMt ı M**» otmtvan dur vvrhU*- 2 Ven*en ıvan*l«f p D ^ r Ouran vartKUr AKTIF fVARLKLAR} TOPLAM 1 CARI DONEM aiıi2'l«Qn 7123H26 5936796 12803873 1468637? 0 3S631620 . 3812506 2060518 4406*287 '88100 170084 500000 41936004 15667662 82134916 3913340 7SO537S2 'S363846 0 T27009' 1270091 Û ONCEKI OONEV 31 12M969 4*57564- 72375)2 9086046 4378167 S616O6 22059191 18S01128 3S58O63 1231120 21187014 TT79M 0 500000 204006^ 87I4&34 45361860 17357*4 38668960 3277*98 0 22686 22686 145696 PASIF (KAYNAKLAR) 1 K/SA VAOEU 8OflÇL>R A Fftantâd borçtor 6 Tıcarı borc*ar <N»fi C 0>ğ*r kısa rtdHı OOfçl*' D Ahnao s»p«rrş avantfan E Borç v« 9dw kartMılan II UZUN VAOCU BOBCLAR A Fmanıal terçtar 8 Tcv< 0u*ır'** (NM> C O»û»r uzun vadan borçttf 0 Ahnart Kp«n> M*nslv> E BQ*C W 0<W lm>**IW' MI ÛZSEflUAYE A Svmaye 8 S«rmayv tMMiuMn (•) C Eımsyoo pnm 0 VarMtorı ı.wQ>''«ıi'>tı da^e* wfı** i ûuran v«ıi*l*r(Ja d«ğ art* 2 işiıraKlv'as de^ar artı$ı E v *a#ki# r 1- V«ıai y«d*kl»' 3-Ûz«rwMkt« •- ftnQanmin ydmk F Htt üörmn kârı G Otnim n r * r ( ı H Geçt^j ytür zarvtan (•) PAS'F (KAVNAKLAR) TOPLAMl CARI DOMFM 3' r l2't990 ' 2*434304 255O20 4i197?2 147S9624 1113391 6666647 22941226 9347)93 0 0 0 1359403*; 6290966ı 40000000 0 10006641 1000)365 7276 6274577 1250673 0 ıSâOOOO 3173604 6626663 0 0 ti«BMi3 ONCEKI OONEM 31 '2'989 2460395I 1396548 i«3722»4 2369129 7250269 4195713ı <ı 1060(77 6649999 2500 0 0 &2O637S 29297827 17S0O00C 0 5523250 5615974 7276 1829560 616636 0 0 10I0B42 4444997 0 0 6576265. DtPNOTLAR: 1- Stoklar yûrüyen ağırlıklı ortalama yöntemıyle değerlenmiştır. Azalan bakıyeter usulüyle amortısman hesaplarv mıştır. 2- Aktif değerier ûzerinde 18 050 000 000 - TL'lık ıpotek mevcuttur. 3- Aktif değerierin toplam sıgorta tutan 172.866.718 750.- TL.'dir. 4- Alacaktar için alınmış teminat toplamı 2 644.101.950 - TL.'dir. 5- Kredi ve Menkul Kıyrnetlerin tahakkuk etmesı faız borçlan 729691783- TL.'dir. TÜRK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ÖZET GELİR TABLOSU (1.000 TL.) A- Brût Satışlar 3- Satışlardan jndirimler (-) C- Net Satışlar D- Satıştarın Maliyeti (-) Brüt Satış Kârı veya Zaran E- Faaliyet Gıderteri (-) Esas faaliyet kân veya zaran F- Diğer faaJıyetlerden gelir ve kârtar 6- Diğer faal. gıderier ve zararlar (-) H- Finansman Gideıieri (-) Faaliyet kârı veya zaran 1- Olağanüstû Ge*irler ve Kârlar J- Otağanüstü Gıd. ve Zararter (-) Dûoem kân veya zaran <• Ödenecek vergı ve diğer yasal yûkûmlOlükter Net dönetn kân veya zaran Cari Dönem Önceki Dönem 31/12/1990 183,361,133 9.069,086 174,292,047 135,250,020 39,042,027 27,842.678 11,199,349 6,741,718 1,292,545 3,135,212 13,513,310 0 l_ ° 13,513,310 6,886,647 6,626,663 31/12/1989 96,855,333 3,791,665 95,063,668 67,205,706 27,857.962 17,236,179 10,621,783 1,694.139 826,305 2,964,310 8,505,307 135,391 0 8.640,696 4,195,701 4,444,997 DİPNOTLAR: 1- Stok maliyeti-Yürüyen ağırlıklı ortalama-yöntemiyle hesaplan- mıştr. 2- Onatdanmızdan ARÇELİK AŞ.'ye yapılan satı? tutan 114.309 milyon TL. DESTEK A.Ş.'ye yapılan satış tutan ise 18.597 Milyon TL.'dir. DENETÇİLER RAPORU TÜRK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. GENEL KURULU'NA Ünvanı : Türk Elektrik Enöüstrısi A.Ş Merkezı tsianbul Ortaklığın Sermayesı : 40.000.000.000.- TL. (Tamamı ödenmiş) Faaliyet konusu: 60 B.G.'ye muhtelif cıns elektrik motoru üretim ve satışı. Denetçilerin adı ve görav sûreien ve ortak olup olmadıktan Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toptantılan sayı- sı : Ortaklık hesaplan defter ve belgelen uzennde yapılan ıncele- menın kapsamı, hangı tarihlerde inceleme yapıldıgı ve varılan sonuç. Tûrk Tıcaret Kanunu'nun 353'- üncü maddesının 1'ıncı fıkrasının 3 numa/alı bendı gereğince ortak- lık veznesinde yapılan saytml«nn sayısı ve sonuçları. Türk Tıcaret Kanunu'nun 353'- cü fnaddesinın 1 'ıncı fıkrasının 4 numaraiı bendi gereğince yapılan incelemenın tarihleri ve sonuçlan intikal eden şikâyet .ve yolsuz- luklar ve bunlar hakkında yapılan Nevzat Tûfekçıoğtu, Ahm«t Turul 1.1.1990-31.12 1990 şirkete ortak değıldirter. Yönetim Kurulu Toplantılarına katı- lınmadı. Denetleme Kurulu 4 top- lantı yapmıştır Ortaklığın kanunı deftertenni uzennde ve diğer belgeler ûç ayda bir kontrol edılmıştir Tutu- lan tüm kayıtların kanun ve Esas Sözleşme hükümlen ve Genel Mu- hasebe kurallanna uygun olduğu görülmûstûr. 1990 yılı hesap döneminde ortak- lığın veznesı dört defa sayılmıstır. Sayjm netıcesındekı mevcutların kayrtlanna uygun olduğu görül- mûştür. Her ay sonunda şirketın kayıttan incelenmış. TTK 353/1-4 madde- sindekı kıymetlerın mevcut olup kayıtların uygunluğu görülrnüştûr. 1990 yılında tarafımıza ıntıkal et- tinlmış bir şikâyet veya yotsuz- luk bulunmamaktadır.islemler Türk Elektrik Endustrisı Anonim Şirketi'nin 1.1.1990-31.12.1990 donemi he- sap ve işiemlerıni Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve di- ğer mevzuat ile genel kabul gormüs muhasebe ilke ve standartlanna göre ıncelemış bulunmaktayız. Görüşümüze göre muhtevastnı benimsediğimiz ekli 31.12.1990 tarihı iti- bariyle düzenlenmiş bilanço ortaklığın anılan tanhtekı gerçek mali durumu- nu: 1.1.1990 - 31 12.1990 dönemine ait kâr, zarar tablosu anılan döneme ait gerçek faalıyot sonuçlannı yansıtmakta ve k&rın dağıtımı önerisi yasala- ra ve Ortaklık Esas Söztesmesme uygun bulunmaktadır. Bılançonun ve kâr-zarar cetvelinın onaylanmasını ve yönetim kurulunun aklanmasını arzederiz. Denetçı Nevzat Tüfekçioğlu Denefleme Kurulu Denetçı Ahmet Turul nun Koç'u yakaladığı, hatta geride bırak- tıgı ortaya çıkıyor. Araştırma sonunda, sermaye piyasası araçlannın henüz önemli bir fınansman kayna|ı haline gelememesinin nedeni ola- rak, bu piyasada yaratılan fonlann yüzde 91.4 gibi büyük bir bölümünün kamu ke- simi tarafından kullanılması görüşüne va- nldı. Az sayıda şirketin kaynakların çoğu- nu kulfandığına da isaret eailerek şöyle de- nildi: "Bu bulgular bir anlamda, kamu ih- raçlannın şirkrtkr kesiminin bntünü için yarattığı 'crowding-out' etkisinin, holding sirkeüeri ve kamu kuruluşlan (arafından küçük şirketler için ikinci kez yaratıldı|ı şekUnde yorumlanabilir". Sermaye Piyasası Fonu kavgası ANKARA (ANKA) — Ser- maye Piyasası Kurulu (SPK) iie aracı kuruluşlar arasında kurul- ması duşünulen sermaye piyasa- sını geliştirme fonuna Uişkin tar- tışma, gazetelere verilen ilanlarla devam ediyor. Aracı kuruluşJar, IMKB üyeleri imzasıyla verdik- leri ilanda parlamenterlere ses- lenerek "iş işten geçmeden" şu anda TBMM'de bulunan SPK tasarısı ile vapılmak istenen dü- zenlemenin engellenmesini iste- diler. "Tasaruıın TBMM'den geçe- rek kanunlaşması dunımunda yalnız hisse senetlerinin defil bankalar ve aracı kunımlann alım satımını yaptıkları bütün menkul kıymetler ve ber türlü kıymetli evrakm alım satun fi- yatında binde bir oranında ke- sinti yapılarek bu fona aktan- tacak" denilen ilanda, bunun sonucunda fona yılda bir trilyon 460 milyar liralık kesinti yapıla- cağı belirtilerek şöyle denildi: "Böylesi bir yük, gelismekte olan Türk borsasını daha geliş- meden yok edebilecek nitelikte- dir. Diğer bir deyişle bu kesinti belki ilk bir-iki ay sürebilecek. Ancak sonradan bütun islemler borsa dışına kayabilecektir. Sis- temin uygulanınası durumunda yalnızca küçük yatmmcı değil özellikle borsaya sokulmava ça- lışılan ve (oplu yatınmlar yap- nıası bekienen kurumsal yatı- nmcılar da yalnız borsadan de- ğil tümüyle sermaye piyasasın- dan çekilebilecektir. Hükiimeti- mizin özelleştirme programı da ait üst olabilecektir." SPK'nın başka kaynaklardan sağlanan yeterli geliri olduğu be- lirtilen ilanda, fonun sermaye piyasasını geliştirmekten çok kurulun ve borsanın istediği gi- bi harcayacağı bir fon oluşturul- masına yarayacak sermaye piya- sası vergisi durumunda olduğu savunuldu. Tekbaş: "Rakam binde bir değil" SPK Başkanı Şükrü Tekbaş ise konunun kamuoyunda yan- lış anlaşıldığı belirterek "Bu ra- kam binde bir def ildir. Binde biri asmayacak bir rakam ola- cak. Yirmi binde bir, yüz binde bir düzeyinde bir oran olacak- tır. Bu bazılan tarafından yan- lış bir şekilde sabit binde bir ra- kamı gibi değeriendirildi" dedi. EKONOMIDE KULIS MERAL T4MER 'Çok gezelim toplumu' olduk 3 günlük Şeker Bayramı1 mızı 11 günlük tatille "idrak ettikten" sonra çarşamba gününden itibaren aradığımız işadamlannın yansı hâlâ orta- da yok. Tatillerını sürdürüyor- lar. Kimi gelecek hafta başın- da, kimi 8-10 gün sonra döne- cek. İşlerinin başında olanlar ise yeni döndükleri için piya- sada neler olup bittigini bize soruyoriar. Bir yanda ekonominin çık- mazda olduğu, yeni bir istik- rar paketi ve acı reçetelerden söz ediliyor. "Çok çalışalım, çok çalışalım" deniyor, ama öte yanda dünyanın hiçbir ye- rinde görülmemiş 10 günlük, 12 günlük bayram tatilleri!,.. Borsanın 11 gün tatil oldu- ğu nerede görülmüş? Güya bizim Menkul Kıymetler Bor- sası'nın devreye girmesiyle dünya borsalannın 24 saat kesintisiz çalışması sağlana- caktı. Çünkü ülkeler arasın- daki saat farkları nedeniyle Tokyo, New York, Londra gi- bi dünyaca ünlü borsaların açılış kapanış saatleri arasın- da boşluklar oluyor ve 24 sa- atlik kesintisiz devre sağlanı- yordu ve bizim yetkililer bor- samızm bu boşluğu doldura- cağını vurguluyorlardı. 3 gün- lük bayram tatilini 11 güne çı- kartarak ve 11 gün borsayı kapalı tutarak mı bu boşluğu dolduracağız? Çocuklanmıza da "çok ça- lışmanız lazım" diyoruz. Sonra bakıyoruz okullar her fırsatta tatil. Yabancı öğret- menlorin egrtim verdiği okul- ların büyük bölümünde hem bizim tatiller, hem yabancıla- rın paskalyalan falan der- ken... 11 günlük tatilin ardın- dan çocuk okula gitse bile karşısında öğretmenlerin ya- rısını bulamıyor. Öğretmenler de belki sınınn yansı gelmez diye 11 günlük tatilini 1-2 gün daha uzatabiliyor. Ekonomimiz tıkanmış. Biz bunu nasıl aşacağımızı dü- şünmek yerine "çok gezelim toplumu" olmuşuz. Cum- hurbaşkanımız bunun öncü- lüğünü yapıyor. Her bayram uzatmalı tatillerle vatandaşla- rına örnek oluyor. "Çok ça- lışalım" yerine "çok ge- zelim" mantığı yoksa Pom- pei'nin son günlerini mi anım- satıyor? İbrahim Betil nereye?"Beş yıldır birlikte çalışı- yoruz. Artık ağabey-kardeş gibiylz. Betil'in benimle ve Doğuş Grubu yla en ufak bir ihtilafı yoktur. Bu yıl Amsierdam'daki bankamızı da o kurdu. Ama herkesin idealleri vardır. Betil de ağustosta bana gelerek profesyonel yoneticl olarak kalmak iste- mediğini, kendisinin de ide- alleri olduğunu söyledi. Bu tip idealleri olan insanlara ben destek olurum. Betil bir banka kurma işini gerçek- leştirse biz de ortak olaca- ğız. Kendisi prensfp olarak umum müdürken kendi adı- na bir banka müracaatında bulunmak istemedl. O yüz- den önümüzdeki günlerde kendi projesini gerçekleş- tirmek üzere muhtemelen genel müdürlükf>n ayrıla- cak, yönetfm kurulunda bi- zimle birlikte olacak. Eğer projesinden vazgeç- mişse biz kendisine işlne devam et diyoruz." Bu sözter, tahmin edilebile- cegi gibi Doğuş Grubu'nun sahibi Ayhan Şahenke ait ve Garanti Bankası'ndan şu günlerde ayrılacağı söylenen Genel Müdür İbrahim Betll- le ilgili. Anlayabildiğimz kadarıyla Betil'le Şahenk ve Doğuş Grubu arasında herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf söz konu- su değil. Betil, Şahenk'in de ifade ettiği gibi mesleki kari- yerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Kulislere göre Devlet Baka- nı Güneş Taner'in geçen yaz "Banka kurmanın yeniden serbest bırakılacağı" yolun- daki açıklamasının ardından Betil, bazı gruplarla kendi bankasını kurmak üzere te- maslar yapıyor. Bu çerçevede de Şahenk'e başvurarak Ge- nel Kurul'un ardından 1991 nisan sonunda genel müdür- lükten ayrılmayı planladığını bildiriyor. Betil'in kafasındaki modelin 4-5 hissedar grup ve Doğuş Grubu'nun da ortak olduğu bir bankada yüzde 20 civannda bir hisseyle ortak ve yönetici o>makmış. Ancak Be- til'in hissesine düşen paranın büyük bölümünü, diğer ortak- ların koymaları söz konusuy- muş. Betil'in FAKO'nun sahibi Kaya Turgut'la Dinçkök'ler- "Betilkızı niyeöpmedi?" Garanti Bankası Genel Müdürü ibrahim Betil'i pazar gecesi Magic Box'ta Türkiye 3. güzeline tacını takarken gören işadamları 'Betil ne- den sanneyeçıktı?' diye bi- raz yadırgamışlar. Nedenini sorduk... Meğer Garanti Bankası Magic Box'ın en büyük reklam müşterisiymiş. Magic Box'a ilk reklam veren ve 1 yıllık reklam bağlantısı yapan bankaymış. Bu ne- denle Betil'den a güzelin ta- cını takması istenmiş. Magic Box böylelikle işa- damlarına mesaj vermek ve "Gelecek yılki güzelin tacı- nı takmaktetiyorsanız,rek- lamlannızı bekliyoruz" de- mek mi istiyor bilemiyoruz... Ama işadamları ve banka- cılar Betil'in güzellik yarış- masında taç takmasının ya- nı sıra bir şeyi daha yadırga- mışlar ve ısraria şu soruyu soruyortar "Betil oraya kadar çıktı Defne Samyeli da, kızı niye öpmedi? Biz olsaydık, öperdik... Bu çok merak edilen so- runun yanmnı İbrahim Betil'e sorduk ve şu yanıtı aldık: "Km oprnedim. Çünkû 1. olmayı beküyormuş. 3. ol- duğunu öğrenince sevin- mek yerine o kadar sinirliy- dl ki gözlerinden öfke fış- kınyordu... O haliyle bana hiç sempatik gelmedi ve onun için öpmedim." Ayhan Şahenk te, Aydın Doğan'la ve Koç Grubu'yla görüştüğü belirtili- yor. Bu arada BetıTi pazar ak- şamı Magic Box'ta Türkiye a güzeline taç takarken gören- ler, "Acaba Betil, Doğuş Grubu ile birlikte Kemal Uzan'ın Adabank'ını mı sa- tın alıyor? Bu muhabbetin nedeni yoksa banka alım- satımı mı..." vorumunu yapı- yoriar. Buraya kadarki söylentiler, Ayhan Şahenk'in Garanti Bankası, KÖrfezbank, Ams- terdam'daki Garanti- international ve Hazine'den izni çıkan yatırım bankasına ek olarak 5. banka işine de İb- rahim Betil'le ortak olarak gi- receği yolunda. Bir de Ayhan Şahenk'in tbrahim Betil Garanti Bankası'nın pazar payını daha da genişletmek amacıyla bir kısım hissesini Koç Grubu'na satabileceği- ne ve Koç Grubu ile Şahenk arasında şu günlerde bazı pazarlıkların yürütüldüğüne ilişkin söylentiler kulislerin çok ücra köşelerınde fısılda- nıyor ve eğer bu ortaklık ger- çekleşirse Betil'in bankadan ayrılmayabileceğinden söz ediliyor. Betil'in bankadan aynlmak üzere Şahenk'e nisan sonu olarak bildirdiği sürenin dol- masına 3-4 gün kala kulisler- de konuşulanlar bunlar. İbra- him Betil'in kendisi ise tüm bu ihtimallerin karşısında sessiz kalmakta direniyor. I'stün Sanver Akbank'a murahhasaza Üstün Sanver, 2 yıldır sürdürdüğü Bankalar Birliği Genel Sekreterlıği görevini 24 mayısta yapılacak genel kurulla birlikte bırakıyor. Ye- rine kım gelir sorusuna ban- kacılık çevreterinde biraz da espriyle karışık verilen yanıt "Saraçoğlu'nun bir başka sınıf arkadaşı gelir" şek- linde... Sanver'in önceki günkü Dünya ga- zetesinde Saracoğlu ile anlaşamadığına iliş- kin ipuçları veren demecini okuyanlar ise "Saracoğlu bu kez farklı düsünebillr" di- yorlar. Sanver, Akbank'ın bir süre önce yapılan genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti. Erol Sabancı'nın yönetimindeki Akbank, muhafazakâr yaklaşımlanyla tanı- nırken Sanver'in yönetim kurulu üyeliğine atanması, bankacılık çevrelerinde sürpriz et- kisi yaratmıştı. Sanver, Bankalar Birliği ile ilişkisini tümüy- le kestikten sonra Akbank'ta yönetim kuru- lu üyeJiğinin yanı sjra, dış ışlemlerden sorum- lu murahhas aza olacakmış. Akbank'ın yö- netiminde 4 murahhas aza var. Naim Talu, Erol Sabancı ve Oğuz Karahan diğer 3 üye. Dördüncü murahhas aza Berat Akerman'- ın yönetim kurulu üyeliğiyle birlikte bu göre- vinden ayrılmasıyia boşalan kortuğa Sanver, haziran başında oturacak. Koçman, 20 yıldır ilaççı Bayram öncesi gazeteler- de TÜSİAD eski başkanla- rından Ali Koçman'ın Ömer İnönü ile birlikte bir ilaç şir- keti kurduğu ve bu sektöre girdiği yolunda haberler çık- mıştı. Tatil sonrasında Sayın Koçman'a "bu işin içyüzü nedir" diye sorduğumuzda Ali Koçman Koçtuğ grubunun 20 yıldan beri ilaç işiyle uğrastığını, ömer İnönü'nün de taa kuruluşundan beri Koctuğ'ların ilaç şir- ketinde küçük hissedar ve yönetim kurulu üyesi olduğunu öğrendik. Türkiye'de veteriner ilacı üreten en bü- yük kuruluçlardan birı olan TOPKİM'den söz ediyoruz. TOPKİM'de yıilardır süren bu işbirliği, şim- di insan ilacı üretme konusunda da sürecek- miş. TOPKİM, 5 yıl kadar önce FAKO'nun Bomonti'deki fabrikasını satın alarak Topka- pı'dan buraya taşındıktan sonra yeni bir üre- tim için gerekli alan da olunca hayvan ilact- nın yanı sıra insan ilacı üretme fikri geliştiril- miş. Dünyaca tanınmış büyük bir firmayia ön- ce ithalat, ardından da üretim için anlaşma yapılmış ve tümüyle eski ortaklann yer al- dığı yeni bir şirket kurulmuş. İnönü, yıne Koçtuğ Grubu'nun sahibi bu- lunduğu krom üreten Bursa-Toros firmasın- da da yönetim kurulu üyesiymiş. KALBİNİZİ KORUYUNUZ Türk Kalp Vakfı Muayene, Teşhis, Tedavi, Laboratuvar, Röntgen Sağlık Merkezlerimiz Şişli: 175 12 44/45 Nişantaşı: 148 58 66
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog