Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/10 DIŞ HABERLER 27NİSANİ991 Iranlı hacılar • LEFKOŞA (AA) — tran'ın, Suudi Arabistan ile üzerinde anlaşmaya vanlan miktardan fazla kişiyi hacca yollayacağı açıklandı. tran Haber Ajansı İRNA'nın haberine göre hac işleri ile sorumlu kunıluşun başkan yardımcısı, bu yıl hacca 115.000 tranlı hacınuı gideceğini bildirdi. İRNA. fazla miktann nedeni hakkında bilgi vennedi. lran ile Suudi Arabistan yetkilileri, bu yü 110.000 ıranh'nın hacca gitmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı. Finlandiya'da yeni hükümet • HELSINKI (AA) — Finlandiya'da ülke tarihinin en genç başbakanı 36 yaşındaki Esko Aho başkanlıgındaki yeni hükümetin açıklandığı bildirildi. Fransız Haber Ajansı AFP'nin verdiği habere göre yeni hükümet, 25 yüdan bu yana ilk kez, merkezci, muhafazakâr, Isveçli liberaller (Finlandiya'da yaşayan İsveçli azınlığı temsil ediyor) ve Hınstiyan birlikten oluşan yalnızca 'burjuva' partilerinin temsilcilerinden oluşuyor. Sosyal demokrat, muhafazakâr ve Isveçli liberallarden oluşan koalisyonun 17 martta yapılan seçimlerde yenilgiye uğramasından bu yana yürütülen görüşmeler sonucunda 4 parti, bakanlıklann paylaşımı konusunda anlaşmaya vardılar. 17 bakanlıktan oluşan yeni kabinede başbakanlık koltuğu dahil merkezcilerin 8, muhafazakârlann 6, tsveçli liberallerin 2 ve Hıristiyan birliğin 1 temsilcisi bulunuyor. Yunanistaıı'cla terör '__ • ATtNA (AA) — Atina yakınlanndaki Skaramanga Tersanesi'de bir römorkörde geceyansından sonra meydana gelen patlamanın sonımluluğunu 17 Kasım terör örgütü üstlendi. Edinilen bilgilere göre patlamadan önce bir gazeteye telefon eden kimliği meçhul kişi 17 Kasım örgütü adına konuştuğunu bildirerek "Karapiperis" isimli römorköre bomba koyduklannı söyledi. Aynı kişi, Karapiperis gemisinin sahibi olan şirkette çalışanlann grevlere katılmasına izin verilmediği için bu saldırıda bulunulduğunu belirtti. Patlama sonucu Karapiperis kısa sürede battı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. "Enosis mtimkün degil" • LEFKOŞA (AA) — Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, Kıbns'ta iki toplumun geçmişteki hatalan kendiliklerinden değil, "kışkırtmayla" yaptıklannı öne sürerek "Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbns'ı rahat bırakmalanru" istedi. Başpiskopos Hrisostomos, Lefkoşa'nın Rum kesimindeki Başpiskoposluk Sarayı'nda Türk gazetecileri kabul ederek Kıbrıs sorununun çeşitli yönlerine ilişkin sonıları yanıtladı. Enosis'in (Yunanistan'la birleşme), son 20-30 yılda ortaya çıican ve Türkleri hedef alan bir hareket olmadığını anlatan Hrisostomos, bu mücadelenin iki bin yıl önce başladığını, ancak günümüzde "gerçekleşmesinin mümkün olmayacağınm anlaşıldığını" söyledi. SSCB'ye güvence • PRAG (AA) — NATO ve Doğu Avrupa ülkeleri, Prag'da düzenlenen bir konferansta, gelecekte Avrupa'nın güvenliğine dair herhangi bir düzenlemede SSCB'nin dışanda bırakılmayacağı güvencesini vermeye çahştılar. NATO yetkililerinin, eski Doğu Blok'u ülkelerinin temsilcilerinin ve Sovyet diplomotların katıldığı Prag'daki Avrupa'nın gelecekteki güvenliği konulu konferansta NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner yaptığı konuşmada, "Biz Avrupalılara düşen zor görev, SSCB'yi ortak çabamızın bir parçası haline getirmektir" dedi. Wörner, "NATO dengeleri değiştirme arayışında değil" dedikten sonra, şimdilik Doğu Avrupa ülkeleri için NATO üyeliğinin söz konusu olmadığını belirtti. CuellarBM'nin Kürt kamplannı devralacağını ancak 'malisorunlaf olduğunu söyledi BM, kamplar için çözüm arıyorGenel Sekreter Perez de Cuellar, Güvenlik Konseyi'ne konuyla ilgili bilgi verirken, "BM'nin kampları devralma operasyonunun hemen başlatılması isteniyorsa mali yardımda bulunacak olanlann derhal harekete geçmesi gerekiyor'' dedi. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Birleşmiş Milletler, ABD ve müttefik askerlerince Irak'ın kuzeyindeki Zaho kentinde Kürtler için kurulan "yardım kamplanu" devralmak için çözüm anyor. BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar dün sa- bah yaptığı açıklamada, kampların BM de- netimine geçmesinin hemen hemen kesinlik kazandığını belirterek, "Denetimi, mümkün olan en kısa zamanda almak istiyoruz. Bu konııda çahşıyonız" dedi. Ancak Cuellar dün akşam saatlerinde Güvenlik Konseyi'ne ko- nuyla ilgili bilgi verirken, BM'nin kampları devralmak için elinden geleni yapmasına kar- şın "mali sorunlar" olduğunu söyledi. Genel Sekreter, Güvenlik Konse>i üyelerine "Dev- ralma operasyonunun hemen başlatılması is- teniyorsa, mali yardımda bulunacak olanla- nn derhal harekete geçmesi gerekiyor" dedi. Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumu hak- kında Cumhuriyet'e bilgi veren diplomatla- ra göre Cuellar, toplantı sırasında basına aynı konuda yaptığı açıklamalardan çok daha al- çakgönuüu bir tutum sergiledi. Cuellar ba- sına BM'nin kampları devralmak için en kı- sa zamanda bir "birieştirme operasyonu" gerçekleştirmeyi düşunduğunü söyledi. Ge- nel Sekreter, Güvenlik Konseyi'ne aynı ope- rasyondan söz ederken, özellikle Türkiye ve Bağdat'tan Kuzey Irak'a gidecek olan iki yar- dım konvoyu örneğini verdi. BM'nin Türki- ye'den Kuzey Irak'a gönderdiği yardım kon- voyu bölgeye pazartesi günü varacak. Cuel- lar bu konvoydaki görevlilerin kampları dev- ralmak üzere ABD, lngiliz ve Fransız askeri yetkilileriyle temasa geçeceklerini söyledi. Cuellar. Güvenlik Konseyi'ne "BM'nin kampları devralması için elinden geleni yap- tığını, ancak mali sorunlar oldoğunu" söy- ledi. BM'nin ülkelere operasyonun tutarının mali hesabını verdiğini ve çağnda bulundu- ğunu kaydeden Cuellar, bu çağnya verilen ce- vaplann son derece yetersiz kaldığmı kaydetti. BM insani yardım operasyonun 400 milyon dolara mal olacağını saptamıştı. Yalnız Ja- ponya 100 milyon dolar yardımda bulunaca- ğını bMdirdi. Avrupa Topluluğu uyeleri ken- di yardımlannı ayn yapacaklarım belirttiler. ABD ise askeri operasyonu başlatarak yar- dım konusunda sessiz kaldı. Cuellar, Güvenlik Konseyi üyelerine ayrı- ca şu an bölgede bulunan ve bölgeye gidecek konvoylann kontrolünü sağlayacak olan BM görevlilerinin sayısım açıkladı. Şu an Turki- ye'de 67, tran'da 13, Irak'ta 12 BM görevlisi bulunuyor. BM'nin insani yardımdan sorum- lu temsilcisi Sadreddin Aga Han ise 35 BM görevlisini cumartesı gunu Bağdat'a gönde- riyor. Cuellar, insani yardım konusunda BM örgütleri arasında işbölümu yaptığını da gü- venlik konseyine anlattı. Bu iş dağatunına göre İnsani Yardım Ko- misyonu bütün insani yardımdan sorumlu olacak. Oraya gidecek olan BM görevlilerini saptayacak. Bu arada hükümet dışı örgütler- den de destek sağlanarak bölgeye BM dene- timi altında görevli yollanacak. Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'ne insani yardırmn gönderileceği ihtiyaç gruplanrun ra- kamlarını'da bildirdi. Bu rakamlara göre Iran'da 1 milyon 20 bin, Türkiye - Irak sını- nnda çoğunluğu Kürt 461 bin göçmen bulu- nuyor. Cuellar ayrıca banş gücü sorumlusu Marrack Goulding'i Bağdat'a, Genel Sekre- ter Yardımcısı Jeanne Oaude Aime'yi Cenev- re'ye göndereceğini açıkladı. BM açısından Irak'taki Kürtlerle ilgili so- run halen 'insani' yardım kapsamında yürü- tülüyor. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üy%- sinden Çin ve Sovyetler Birliği de BM'nin so- runla "sadece insani yardım" çerçevesinde ilgilenmesinden yana. Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri, kesinleşen bir anlaşma olmadığını söyledi Görüşmelerde üç ptirüzTalabani, Saddam'la yaptıklan görüşmelerin özerklik alanının genişliği, özerkliğin içeriği ve bölgenin dış dünya ile olan ilişkileri konulannda kilitlendiğini söyledi. Gelecek hafta yapılacak ikinci tur görüşmelerde Kürt heyetine başkanlık edecek Barzani, gelişmeleri "umut ışığı" olarak niteledi. Dış Haberler Servisi — Kür- distan Yurtsever Birliği (KYB) li- deri Celal Talabani, Irak Devlet Başkam Saddam Hüseyin ile yaptıklan görüşmelerde ortaya çıkan "pürttrier" üzerine Bağ- dat yönetimi ve Kürtler arasın- da bir anlaşma imzalanmasımn önünde ciddi engeller bulundu- ğunu söyledi. Bağdat'tan aynlan Talabani, Erbil'in kuzeyinde bulunan Şak- lava'daki üssüne döndükten sonra yaptığı açıklamada, gö- rüşmelerin özerk alanın genişli- ği, özerkliğin içeriği ve bölgenin dış dünya ile olan ilişkileri ko- nulannda kilitlendiğini söyledi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ise dün bir açıklama yaparak, Bağ- dat'taki görüşmeleri Irak ve Kürt halkı için "büyttk bir umol ısıgı" olarak niteledi. Celal Talabani, Şaklava'da yaptığı açıklamada, Irak hükü- metinin Kürtlerin özerklik, de- mokratik, coğulcu, çok partili toplum, düşünce özgürlüğü ve insan haklan isteklerini karşıla- maya hazır olduğunu, ancak so- mut durumun bir anlaşma im- zalandığı şeklinde yorumlana- mayacagını beUrtti. Irak yöneti- mi ile Kürtler arasında görüşme- lerin yeni başladığını ve anlaş- manın önünde ciddi purüzler bulunduğunu söyleyen Talabani, anlaşmazhk konulanrun gelecek hafta yapılacak olan ikinci tur göruşmelerde ele ahnacağını kaydetti. Talabani ikinci tur gö- rüşmelere katılacak Kürt heye- tine Mesut Barzani'nin başkan- lık edeceğini de açıkladı. KDP lideri Mesut Barzani, Tahran'da dün bir açıklama ya- parak Talabani başkanlığındaki Kürt heyeti ile Saddam Hüseyin arasında yapılan görüşmeleri Irak ve Kürt halkı için "büyük bir umut ışıgı" olarak değerlen- dirdi. Barzani, 1970 özerklik an- laşmasımn tamamen uygulan- ması, Irak'ta demokratik düze- ne geçilmesi ve Kürtler aleyhin- deki yasaların kaldınlması ko- nulannda büyük adımlar atıldı- gını ifade etti. Bu arada Saddam Hüseyin başkanbğında toplanan Devrim Komuta Konseyi, asker sayısı 1 milyonu bulan "Halk Ordusu" nu dağıtma karan aldı. Haberi duyuran Irak resmi haber ajan- sı INA, ordunun fesih işlemle- rinin ne zaman başlatılacağı ko- nusunda aynntılı bilgi vermedi. Bush'un açıklaması ABD Başkam George Bush, Kuzey Irak'ta müttefik kuvvet- lerle Irak birlikleri arasında ca- tışma çıkmayacağım belirterek, Irak Devlet Başkam Saddam Hüseyin'in Amerikan birlikleri- ne saldıracak kadar "deli" ol- madığını söyledi. Bush, Beyaz Saray'da basın mensuplanna yaptığı açıklama- da, üstü kapalı bir bicimde Sad- dam Hüseyin'in devrilmesi ge- rektiğine işaret ederek, Saddam Hüseyin iktidarda olduğu süre- ce Irak'ın ABD veya diğer ülke- lerin çoğu ile normal ilişki ku- ramayacağını kaydetti. Başkan Bush, "Ben ABD Başkam oMu- gıun siirece, bu adamla normal ilişki olmayacaktır" dedi. Avrupa'daki Amerikan kuv- vetlerinin komutanı sıfatıyla bölgede bulunan NATO Avru- pa Müttefik Kuvvetler Komuta- nı General John Galvin, Irak polisinin önceki gün öğleden sonra Zaho kentinden ayrıldığı- nı bildirdi. Galvin, Silopi'de yaptığı açık- lamada Zaho'da yalnızca 50 Irak polisinin kaldığını, bunla- nn kimliklerinin kendilerince bi- lindiğini bildirdi. Galvin, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki dağ- lara sığınan aşiretlerin liderleri- ne Zaho yakınlannda oluşturu- lan kampları gezdirileceğini de sözlerine ekledi. Peşmerge karakol bastı AA'nın haberine göre, Irak'- ın Zaho kentinde, dün gece peş- mergeler polis karakolunu bas- tılar. Çıkan çatışmada, 4 Irak polisi ağır yaralandı. Irak'ın ku- zeyindeki güvenlik bölgesinin oluşturulmasında görev alan ABD'li üst düzey askeri yetkili- lerden Tümgeneral Jay Garner, Zaho yakınlanndaki ABD aske- ri kampında düzenlediği basın toplantısında, polis karakoluna düzenlenen baskınla ilgili bilgi- si olmadığını söyledi.GÖKTEN NE YAĞACAK? — Küçük Kürt kızı roketten arta kalan gez Ue gökyüzttnden yagacak yardımı gözKyor. (AP) 29 nisanda Türkiye'ye gelecek olan lran Islam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rafsancanv Türkiye bizimle yartimılaşmalr Rafsancani bölgedeki hiçbir ülkenin îran'la Türkiye ölçüsünde ekonomi ve ticaret ortağı olamayacAğını ve gelecekte ilişkilerin daha da gelişeceğini umduğunu söyledi. Dış Htberler Seırisi — lran Islam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, 29 nisan-2 mayıs ta- rihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ede- cek. Dışişleri Bakanhğı'ndan yapılan açık- lamada, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın resmi daveti üzerine gerçekleşecek olan Rafsancani'nin ziyaretinin bölgede önemli olaylann cereyan etmekte bulun- duğu bir döneme rastladığma dikkat ce- kildi. Ankara'da yapılacak görüşmelerde Körfez krizi sonrasında bölgede ortaya çıkan gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ve Türk-Iran ikili ilişkilerin- deki ohımlu geiişmelerin daha da hızlan- dırılması olanaklan üzerinde durulaca- ğı belirtüdi. Açıklamada, Rafsancani'nin gezisi- nin, 1975 yıhndan bu yana iki ülke ara- sında devlet başkanlan duzeyinde yapı- lacak ilk ziyaret olduğu da belirtüdi. Rafsancani'nin açıklaması lran Cumhurbaşkaru Haşimi Rafsan- cani, lran ile Türkiye'nin sahip olduk- lan olanaklann, iki ülkenin ekonomi ve ticaret alanında ortaklık yapmalanm ge- rektirdiğini söyledi. Rafsancani, Türkiye ziyareti öncesin- de AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye ile tran arasında iyi ekonomik ilişkiler bulunduğuna dikkati çekerek "Bölgede- ki hiçbir ülke Türkiye ölçüsünde bizim ekonomi ve ticaret alanında ortagımız ouunaz. Bu da iki ölkenin olanaklan ne- deniyle dogaldır. Aynca Türkiye ile a- yasi alanda da pek çok ortak görüş ta- şıyoruz. Özellikle Türkiye, tran ve Pa- kistan'ın olaşturdugu ECO'nun (Eko- nomik İsbirtigi Örgütü) iyi bir grup ça- hşması otdağu görüşandeyim. Gelecek- te, Türkiye ile iliskilerimizin daha da ge- lişeceği kanısındayım" dedi. Türkiye ve tran uluslannın, inanç ve din birliği başta olmak üzere pek çok or- tak noktası bulunduğunu kaydeden lran Cumhurbaşkanı "Türkiye, fslami daya- nışma için lran ve diger Müslüman alws- larla yardunlaşmalıdır. Biz, birieşmek- le dünya Müslümanlannın çıkaıiannı koruyabilir ve yabancılann nüfus etme- sini önleyebiliriz" diye konuştu. Keçeciler Tahran'da Rafsancani'nin Türkiye ziyareti arife- sinde Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, tran Cumhurbaşkanı tarafından Tah- ran'da kabul edildi. Keçeciler, görüşme- den sonra yaptığı açıklamada, Rafsan- cani'ye Cumhurbaşkanı özal'ın iyi di- lek mesajını getirdiğini söyledi. Keçeciler, lran Cumhurbaşkanı Ha- şimi Rafsancani'nin Türkiye ziyaretin- de, iki ülke arasındaki altyapıya ilişkin ekonomik projelerin sonuçlandırılması konusunun ele almacağmı söyledi. Devlet Bakanı, görüşmede, ekonomik ilişkilerin yanı sıra Irakh sığmmacılar konusunun ele alındığını kaydederek "Irak'ta meydana gelen olaylardan, hem lram bem de Türkiye rahatstz ol- mnştar. tki ülke de Irakh sıgınmacıla- nn bir an önce ülkderiııe dönmekrinin sagtanmag geregi azerinde bemfıkirdir" dedi. Görüşmede aynca Türkdye üzerinden geçmesi planlanan doğalgaz boru hattı ve elektrik anlaşması konulanrun ele alındığını kaydeden Keçeciler, Rafsan- cani'nin, bu projelerin teknik aynntıla- nnın belirlenmesinden sonra siyasi ira- denin bunlan bir an önce gerçekleştire- ceğini söylediğini belirtti. ML HABBET — Irak Devlet Başkam halk arasında yeniden gö- zükmeye başladı. Irakh bir kadın Saddam'ı mnhabbetle öptü. KUZEYIRAK 20bin kişilik 10 kampyeriHaber Merkezi — Çokulus- lu gücun Zaho yakınlannda uçak pisti yapacağı bildirildi. Türkiye-Irak sınırında toplanan Kuzey Iraklılar için yapılan in- sani yardım çerçevesinde hava- dan ulaştınian yardım malze- mesinin de 6 bin 800 tonu bul- duğu bildiriliyor. Müttefik ül- kelerin merkez karargâhı hali- ne gelen tncirlik Üssü ile Gü- neydoğu'daki diğer ortak savunma tesisleri ve kamplarda 8 bin 643 ABD askerinin bu- lunduğu kaydediliyor. ABD ordusuna bağh bir hü- kümet kuruluşu olan USA Army Corps of Engineering (Mühendisler Biriiğj) Kuzey Irak'ta başlattığı kamp yerlerı belirleme çalışmalannı sürdü- rüyor. Birliğin bölgede 2O'şer bin kişilik 10 kamp kurmasının kesinlik kazandığı bildirildi. Birliğin Türkiye Bölümü Pro- je Sorumlusu Nuri Ergenekon kamplann 1.6x1.1 kilometre ebatlarında olacağını ve her bi- rinde ortalama 600-700 çadır bulunacağmı belirtti. Zaho ka- sabası yakmlanna bir uçak iniş pisti yapılacağını belirten Erge- nekon konuyla ilgili ayrıntı ver- medi. Kamplann günde 40 mil- yon litre suya ihtiyacı olacağı- nı da belirten Nuri Ergenekon Hezil çayının suyu yetmeyece- ğı için bölgede, kanalizasyon atıklarının da kanşmasını ön- leyecek şekilde iki-üç tane su kuyusu açılacağını bildirdi. Hakkâri Valisi Şerafettin Harput'tan alınan bilgiye göre 49. sınır taşının olduğu Çukur- ca ilçesi yakınlannda mayınla oynayan 8 ve 10 yaşlanndaki iki çocuk mayınlann patlaması so- nucu öldüler. Vali Harput, böl- gede mayın patlamalan sonu- cu 40 kişinin öldüğünü bildir- di. Bu arada yine Çukurca ilçe- sine bağh Üzümlü köyünde ge- çici köy korucusu ile kardeşi sa- tın aldıkları yiyecek maddelerini ellerinden almak isteyen bir sığınmacıyı öldurdü- ler. Üzümlü köyünde oturan köy korucusu Faruk Duman ile kardeşi Tevfik Duman bannma merkezinde bir grup sığınmacı- nın saldınsına uğradılar. Koru- cu ve sığmmacılar arasında çı- kan kavgada, Yusuf Muham- med Ahmed adh Irakh açılan ateş sonucu öldü. Bu arada AA'nın haberine göre Çanakkale Savaşlarında ölen askerlerin anma törenleri- ne katılmak için Avustralya'da bulunan Genelkurmay Başka- nı Orgeneral Doğan Gureş, Ku- zey Irak'ta kurulan Kürt kamp- larının ıleride bir Kürt devleti- ne dönuşeceğini sanmadığını bildirdi. öte yandan SHP İzmir mil- letvekili Ahmet Ersin ve arka- daşlan sığmmacılar konusunda genel görüşme açılması için TBMM Başkanlığ^'na önerge verdiler. Sığınmacılara dış yardımlar devam ediyor. ABD sığmmacı- lar için 500 bin dolar yardım- da bulundu. Fransa'nın da sı- ğmmacılar için insani yardımı- nın süreceği bildirildi. Refah Partisi İstanbul tl Başkanhğı- nın açtığı kampanyada topla- nan 10 kamyon giyecek de Ku- zey Iraklılara dağıtıhnak için Cizre'ye gönderildi. Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer dün yap- tığı açıklamada "Kuzey Iraklı- lara yardım malzemesi taşıvan yabancı taşıtlardan geçiş ücre- ti ahnmayacak" dedi. Bu arada SHP'nin davetüsi olarak Türkiye'ye gelen Sosya- list Enternasyonal heyeti Türkiye-Irak sınırında incele- melerde bulunmak üzere bu- gün bölgeye gidiyor. Günde 1000 kişinin öldüğü tran'dakiIraklılann sayısı 1 milyonu aştı Batı'dan tran'daki mültecilere yardımbaşladıIran'daki mülteciler için Batı'dan gelen yardımın henüz çok yetersiz olduğu, ancak ilk günlere oranla büyük artış kaydettiği açıklandı. Dış Haberler Servisi — Iran'a sığınan Irak- hlann sayısının 1 milyonu aştığı, bu sığmma- cılar için Batı'dan gelen yardımın hâlâ çok yetersiz olduğu bildirildi. AA'nın lran televizyonuna dayanarak ver- diği habere göre, önceki gün bir açıklama ya- pan tran Içişleri Bakanhğı, tran'daki kayıtlı mülteci sayısmın 1 milyon 20 bin 270'e ulaş- tığım belirterek, acil yardıma gereksinme du- yulduğunu kaydetti. Açıklamada özelllikle süt tozu, ilaç ve yiyecek darhğı bulunduğu bildirildi. Ajanslar, tran'daki Irakh mültecilerin du- rumlanmn giderek kötüleştiğini haber veri- yorlar. Kötü hava koşullan ve yetersiz bes- lenme nedeniyle her gün, çoğunluğu çocuk 1000'i aşkın sığınmacııun öldüğü belirtihyor. tran'daki mülteciler için Batı'dan gelen yar- dımın ise henüz çok yetersiz olduğu bildiri- liyor. Ancak Batı yardımının, mülteci akını- nın başladığı ilk günlere oranla büytlk artış kaydettiği ifade ediliyor Bu çerçevede, ABD Dışişleri Bakanlığı, lran'a sığınan Iraklılara battaniye yardımı ulaştırmak üzere, ABD ordusuna ait bir uça- ğın bu hafta sonunda Tahran'a gideceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Richard Bouc- her, 1979 lran lslam Devrimi'nden bu yana bu ülkeye ikinci kez bir ABD askeri uçağı gönderildiğini beürterek, ilk uçağın 1986 yı- hnda dönemin ulusal Güvenlik Damşmanı Robert Mc Farlane'in Tahran'a yaptığı gizli bir ziyaret sırasında bu ülkeye giriş yaptığını söyledi. Tahran ile Washington arasındaki diplo- matik ilişkiler kesik olduğu için gönderilecek yardımla ilgili koordinasyonu, Tahran'da ABD'nin çıkarlannı temsil eden tsviçre'nin sağladığı açıklandı. tran, tsviçre aracılığıyla gereksinim duyulan malzemenin bir listesini VVashington'a göndermiş, ABD de aynı ka- nalla yardıma hazır olduğunu bildirmişti. özal Amerikan yardım kuruluşlan ise, sayı- lan sınınn lran tarafında 1 milyonu aşan, Irak tarafında ise yanm milyonu bulan sığın- macdar için bir süredir insani yardımda bu- lunmaya başlamıslardı, Bu arada Fransa'nın lran'a, Irakh sığınma- cılar için yardım malzemeleri taşıyan bir tren göndereceği bildirildi. Dışişleri Bakanhğı söz- cüsü, 600 ton gıda, giysi ve battaniye taşıyan 39 vagonluk trenin, bugün akşam Paris'ten Tebriz'e hareket edeceğini açıkladı. Sözcü, yardım malzemelerinin bir bölümünün özel kuruluşlar tarafından geri kalammn da hu- kümet tarafından sağlandığını belirtti. Öte yandan geçen hafta sonundan beri gö- revleri tranh yetkililerce engellenen Belçika paraşüt birlikleri, dün sığınmaalar için kamp kurma çahşmalanna yeniden başladılar. Belçika Savunma Bakanı, paraşutçülerin, tran'ın Ziveh kentinde sığmmacılar için 1.000 kişilik bir kamp kuracaklarını söyledi. Belçika'nın "Le Soir" gazetesi, paraşütçü- lerin yanlannda getirdikleri ilaçlann büyük bir kısmının, engellendikleri süre içinde Uru- miye kentinde güneş altında kalarak, kulla- nılmaz hale geldiğini bildirdi. Belçika'daki resmi kaynaklar, paraşutçüle- rin görev yapmalanna izin verilmemesini, lran yetkilileri ile Belçika arasındaki koordi- nasyon eksikliğine bağladıklanm belirttiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog