Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 Kartı alırken... "İşlem tamam" deyinceye kadar işlem tamam! MMUKBANK Cumhuriyet Türkiye\Je başvurduğunuz anda, yani hemen, yani derhal, yani ajıında alabfleceğıniz tek baaka kartı Bank24 Kartı'dır! 1 BANK24f Ş L E M ' T A M A M I 67. Yü; Sayı: 23950 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL. 26 Nisan 1991 Cuma Irak'ta Kürtlere otonomi veren 1970 anlaşması yeniden yürürlüğe giriyor Bağdat'ta öpüştülerIrak Başbakanı Hammadi, "11 Mart 1970 anlaşması, demokrasi, çoğulculuk, basın özgürlüğü, Kürdistan'ın güvenliği, mültecilerin dönüşü ve BM ile anlaşma hakkında söylenenlerin hepsi doğru" dedi. Bağdat'ın, Talabani'nin açıklamalannı doğrulamasmdan sonra Kürt gruplarının temsilcileri 'temkinli' bir üslup kullanıyor. Dış Habeıier Servisi — Kür- distan Yurtsever Birlıği (KYB) Iiderı Celal Talabani'nin, Irak yönetimi ile Kürtlere "otonomi" veriJmesi konusun- da ilke anlaşmasına varıldığına üişkin önceki gece yaptığı açık- lama, Bağdat tarafından doğ- rulandı. Irak Başbakanı Sadun Hammadi, Talabani'nin sozle- rıne ekleyecek bir şeyi olmadı- ğını söyleyerek "BM ile anlaşma" hakkında söylenen- lerin de doğru olduğunu kay- detti. Çeşitli Kürt gruplarının terasiJcilerinin, TaJabani'nin açıklamalannı değerlendirirken "temkinli" bir üslup kullan- maları ise dikkat çekti "Yaşa- dıklan deneyler ışığında Sad- dam rejimine guvenmemek için haklı nedenleri olduğunu" be- lirten Kurt temsilcileri, "gercek güvencenin ulusJararası garan- tiler olacagını" vurguladılar. Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyin ile yaptığı gönişmeler- den sonra önceki gece bir ba- sm toplantısı duzenleyen Tala- (Arkast Sa. 16, Sü. S'de) t ANKARA TEMKİMJ Anlasmanın içeriği ne?Diplomatik kaynaklar Bağdat ile Kürt liderler arasındaki ilke anlaşmasının 1970'te fetirilen düzenlemelerin ötesine geçmemesi oşuluyla olumlu karşılanacağmı, bunu aşan girişimlerin tedirginlik yaratacağını belirttıler. BAŞKENTTEN AHMETTAN 'SaddamTı yaşam' başlarken... ANKARA — TürUye'de "Kürt" sözcügü üzerindeki gizli yasagın kalkmasına en çok kitn sevinse beğe- nirsiniz? Iran Havayollan! (Arkaa Sa. 19, Sü. l'de) ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Irak yönetimiyle Kürt liderleri arasında vanlan ilke an- laşması, Ankara'da "temkinli" bir memnuniyet yarattı. 1970 anlaşması ile getirilen düzenle- melerin ötesine geçmeyen adım- lann "oiumln" karşılanacağını, bunu aşan girişimlerin ıse Tttr- kiye'de tedirginlik yaratacağını belirten diplomatik ve askeri kaynaklar, anlasmanın sığınma- cılann evlerine dönmesini hız- landıracağı göruşunde birleşti- ler. Aynı kaynaklar "surekü is- tikrarsızhk içinde bir Kuzey Irak yerine merkezi vönetime bağlı kısmi ozerkliğe sahip bir Kürt bölgesini >egleriz" derken van- (Arkast Sa. 16, Sü. l'de) ÎSYAN BtTTt — Talabani, Saddam la görûştü, anlastı, opuştü ve isyanı bitirdi. (Fotograf: AP) Iraklı saıuk teslim oldıı20 gün önce protestoculara Irak Konsolosluğu'ndan ateş ederek 2 kişinin ölümüne neden olan Iraklı koruma görevlisi Hayat Faik Taha dün teslim oldu. Şisli Savcısı tarafından sorgusu yapılan Taha suçunuitirafetti. Olayda kullanılan Kaleşnikof da teslim edildi. tstanbul Haber Servisi — Ok- meydanı'ndaki Irak Başkonso- losluğu önunde gösteri yapanla- ra ateş ederek iki kişinin ölümü- ne bir kişinin de yaralanmasına neden olan başkonsolosluk ko- ruma görevlisi, dün emniyet yet- kililerine teslim edildi. Hayat Fa- ik Taha adlı koruma görevlisinin teslimi Irak ve Turk Dışişleri arasında Ankara'da yaşanan yo- ğun temaslardan sonra gerçek- leşti. Cumhuriyet savcılığı ve mahkemede verdiği ifadelerde suçu kabul eden koruma görev- lisi Hayat Faik Taha, mahkeme- (Arkaa Sa. 16, Sü. î'dt) Efe'nin düğününe 1400 koniık Cumhurbaşkanı ÖzaTın oğlu Efe Özal ile Zeynep Beşikçioğlu bu akşam evleniyorlar. Gelinlik, modaevinde dört polis tarafından 'koruma' altına alındı. AYŞE YILDIRTM Cumhurbaşkanı'nın oğlu Efe Özal'ın bu akşamki dttğttnü, ANAP'ta politikayı askıya aldı. Bakanlar ve milletvekilleri Istan- bul'a akın ederken, TBMM Ge- nel Kurulu yeterli sayıda millet- veküinin gelmemesi nedeniyle calışmalanna 30 nisana kadar ara verdi. Bu akşam Swiss Otel1 de yapılacak düğün öncesinde gelin Zeynep Beşikçioglu'nun gelinliği de modaevinde dört po- lis tarafından "koruma" altına alındı. Cumhuriyet döneminde bir cumhurbaşkanının oğlu için yaptığı en 'şaşaalı düğün'le ilgi- îi olarak gerekli tum guvenlik önlemlerinin aündığı bildirildi. Dolmabahçe Sarayı'nm orta bahçesine inşa edilen ve bir ay kadar önce faaliyete geçen Swiss Otel'de 'bomba uzmanlığY üze- (Arkası Sa. 16, Sü. Tdt) BUGUN TV YAREV BtLİM TEKNÎK BIUMTEKNİK 50 polis kaldı Irak Zaho'yu boşaltıyor ABD'nin dün verdiği ültimatomdan sonra Irak'ın BM temsilcisi, Zaho'da 50 polis kaldığını, bunun dışındaki silahlı güçlerin kenti terk ettiğini açıkladı. Haber Merkezi — ABD'nin verdiği ültimatomdan sonra Irak'ın Zaho kentinde buiunan tum kuvvetlerini boşalttığı açıklandı. Irak'ın BM temsil- cisi, Zaho'da yalnızca 50 poli- sin kaldığmı bildirdi. Bosaltma karanndan önce dün, Zaho'da lngiliz komandoları ile Irak polisi arasında çatışma çıktığı bildirildi. Irak, ülkenin kuze- yindeki Kürt sığınmacılar için (Arkaa Sa. 16, Sü. l'de) Silopi Sığınmacı güvence ıstiyor Süopi'deki sığınmacılar, 'Talabani tek başına değiJ, ABD'yi de yanına alarak bu anlaşmayı yapmalıydı. BM güvencesi sağlanmah' dediler. Sınırdaki müttefik güçierin kamplarına astıkları Fransız, ABD ve lngiliz bayTaklan Türk hükümetinin isteği üzerine indirildi. Haber Merkezi — Saddam Hüseyin ile Celal Talabani arasında vanlan "ilke anlaşması" TUrkıye'deki Kürt sjgınmacılar arasında olumiu karşılandı. Ancak sığınmaa- lar, Saddam ile yapılacak an- laşmanın "BM garantisi" al- tında bulunması gerektiğini savunarak "giivence" istedi- ler. Çukurca'da 1 Iraklının (Arkaa Sa. 16, Sü. 3'de) Avnıpa Konseyi Kürtlere 'güvenceli özerklik' Konsey Parlamenter Meclisi, "Kürtlere uluslararası garanlilere ek olarak bölgesel özerklik formülü üzerinde düşünülmesi gerektiğini" kabul etti. 10. SayMa Akbuhti, ANAP'h ilçe başkanlarun ikna edemecü 'Herkes kentlî yolıına' Başbakan Akbulut, tstanbul'da önceki gece ve dün görüştüğü ilçe başkanlarını yine uzlaştıramadı. Talat Yılmaz'ın katılmadığı toplantıda önce "Bu gece, işi halledeceğim" diyen Akbulut, ilçe başkanlarını tek listeye ikna edemeyince "Herkes kendi yoluna" diyerek Ankara'ya döndü. GÜNDÜZ İMŞİR Başbakan Yıldınm Akbulut'- un, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın isteği üzerine Semra Özal'ın ANAP tstanbul il baş- kanlığına seçilmesi için sürdür- düğü göruşmeler, sonuçsuz kal- dı. Istanbul'a, programında bu- lunmamasına karşın dün ikınci kez gelerek ilçe başkanlarıyla görüşen Akbulut, "Cumhur- başkanımızı bu kadar uzmevin. Ben Semra Hanım'ın seçilmesi için sizlerden gerekenin yapıl- masını istivorum ve bu işe bitti gozuyle bakıyorum. Bu mesele- yi halledeceğim" demesine kar- şın, ilçe başkanlarını ikna ede- medi. Talat Yılmaz'ın da katıl- madığı toplanuyı "Aıtık herkes kendi yoluna" diyerek bitiren Akbulut'un ilçe başkanlanna, "Gerekirse kongreyi iptal etti- ririm. Cumartesi günü (yann) yeniden gelip, gerekirse delege- lerle tek tek görüşürüm" dedi- ği öğrenildi. Bu arada Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın da Cumhurbaşkanı Özal'ın talima- tı üzerine kongre divan başkan- lığından çekiidiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Antalya'da oluşturduğu uzlaştırma komitesi "Semra Özal'ın lehine" kongreyi sonuç- landırmak için girışünleri sürdu- rürken, önceki gün aniden ls- (Arkaa Sa. 16, Sü. 6'da) Ekoııoıııi kaynıyor DEVLETTEN KİMSEYE PARA YOK 1. Tütünde destekleme uygulamasına son verili- yor. Buğday üreticisi bu yıl parasım peşin ala- mayacak. 2. Memura yapılacak °/o 20 zam tehli- kede. 3. Turizmcilerin TKB'ye olan borçlannın ertelenmesi suya düşüyor. 4. Kamu harcamalan kısıtlanacak, bazı fonlardan Hazine'ye kaynak aktanlacak. Ekonomide SARACOCLU^NDAN İSTtKKAR PROGRAMI Merkez Bankası Genel Kurulu'nda konuşan Baş- kan Rüşdü Saracoğlu, 'Kamuya mali disiplin gerekli' diyerek şu önerilerde bulundu: Kısa va- deli yüksek büyüme hedefinden vazgeçilmeli, or- ta vadede istikrar için sürekli büyüme hedeflen- meli. Tanmsal destekleme politikası gözden ge- çirümeli. Devlet, günlük ekonomik faaliyetten çe- kilmeli, dünya ile rekabet edemeyen KIT'ler bir program çerçevesinde tasfiye edilmeli. TÜTÜN PtYASAYA TERK EDİLDİ Devlet Bakanı Işın Çelebi, mayıs ayında tanmı ilgilendiren önemli kararlar abnacağını açıkladı. Tekel'in tütün alımlannda kârlılık esasına göre hareket edeceğini söyleyen Çelebi, devletin, bu yıl olmasa bile, bir program dahilinde destekle- me alımlannın dışına çıkarılmasınm kaçımlmaz hale geldiğini belirtti. Ekonomide HAVA-IŞ: SABOTEEDtYOR Özal'aTHY tepkisi tnönü Doğrulan söylemiyor. İşçi neden yüksek ücret istiyor? Çünkü enflasyon yüzde yüzün üzerinde. Saym Özal'ın söylemedıği doğru da bu. Yılmaz Bir cumhurbaşkanımn her toplu sözleşmede, her grevde kalkjp sendikacılan tehdit etmesinin kesimler karşısmda tarafsız kalma ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır. İş-Sendika Servisi — Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın, işçi- işveren ılişkilerini değerlendirir- ken "Bovle giderse başta kamu iktisadi teşebbusleri birer birer kapamr" diyerek sendıkaları *akıll] olmaya' çağırması ve grev- leri eleştirip "anlaşma sağlana- maması durumunda THY'nin kapanacagmı" açıklaması tepki- lere yol açtı. SHP Genel Başkanı Erdal tnönu, ne zaman bir işçi-işveren anlaşmazlığı olsa özal'ın TV'ye çıkıp bunJan söylediğini beürte- rek "Asıl doğrulan soylemiyor. tsciler neden yüksek ücret isti- yor? Çunkii enflasyon yüzde yüzün üzerinde. Sayın Özal'ın (Arkaa Sa. 19, Sü. 2'de) ÖĞRENCİLER ŞAŞKEV Hangisi doğru? MIOIIUUMI fC» SOSYAL BILGILER 4 89baskısı SOSYAL BİLGİLER 4 Asur nasıl yıkıldı? Babil nasıl yıkıldı? 90baskJUH Eski kitap Asurluları Kaldeliler ortadan kaldırdı. l e n i kitap Babilliler ile Iran'da yaşayan Medler birleşerek bu devlete son verdi. Eski kitap Hititler saldırdı. Babil yakılıp yağmalandı. Veni kitap Babilliler, Persler tarafından ortadan kaldırıldı. 16. Sayfada DYP'nin anayasa değişikliği önergesi TBMM Başkanlığı'ndan döndü ANAP erken seçime ilgisiz DYP 60 imzalı anayasa değişikliği önergesini TBMM Başkanlığı'nı verdi. Yeterli milletvekili imzası olmadığı için geri çevrildi. Cindoruk, Özal'ın cumhurbaşkanlığını ANAP'lı hale getirdiğini söyledi. ANAP'lı bazı milletvekilleri DYP'nin anayasa değişikliği üe Ugili önergenin fotokopilerini imzaladı. ANAP'lı Pehlivanh, 'Teklil prensip olarak uygun, ancak bazı ilaveler ve düzeltmeler gerekir' dedi. 5. Sayfada ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE MUHALEFETTEN FARKLI GÖRÜŞ 5. Sayfada • Bombalı eylemler önceki gün tstanbul'da 4 şirketin bombalanmasından sonradün deAnkara'da 6, Adana'da2 ışyeri bombalandı. 3. Sayfada • Bağla beni, çöz beni Pedro Almodovar'ın festıvalde de gosterilen "Bağla Beni" adlı fılmi, tspanyol toplumuna sert ve karamsar bakış. 7. Sayfada • Gorbaçov'dan istifa resti KP Merkez Komitesi toplantısında 'istifa edebileceğmı" söyleyen Gorbaçov 'un bu fikrı ezici çoğunlukla reddedildi. 11. Sayfada • Okuldan atılma kaldınldı Milli Eğitim Bakanlığı, dısıphn yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile "okuldan sürekli uzaklaştırma" cezasmı kaldırdı. Yönetmelik önemli ölçüde yumuşatıldı. 16. Sayfada • 8 maçta 42 futbolcu A mıllı takımma futbolcu dayanmıyor. Pıontek-Terim ıkilisimn göreve başlamasından bu yana mılli takıma 42 futbolcu davet edildi, ıdeal 11 oluşturulamadı. Sporda • Mahfuz: Diktaya hayır Mısır'ın Nobel edebiyat odüllu yazan Necip Mahfuz, tslamiyet ve demokrasi konusundaki göruşlerıni Cumhuriyet'e anlattı. Arka Sayfada Müzayedeyi İznik çfnlleri kurtardı Ünlü Sotheby 's fırmasmın Londra 'da düzenlediği müzayede de 1560 tarihli İznik yapımı çini panel 55 milyon sterlin'e (385 milyon TL.) satıldı. Arka Sayfada OÖ71FM UGURMLMCU Özerklik... Irak Devlet Başkanı Saddam ile Kürdistan Yurtsever Bir- liği lideri Celal Talabani'nin Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtlere özerklik verilmesi konusunda ilke anlaşmasına vardıkları bil- diriliyor. Bu, önemli bir gelişmedir. Bu anlaşma, sonunda Türkiye ile İran sınırlanna doğru ka- (ArkastSa. 19, Sü. S'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog