Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 yolunuzun üstünde! Paranız elinizin altında! ••»•'• PAMUKBANK Cumh67. Yıl; Sayı: 23949 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. (KDVdahu> 25 Nisan 1991 Perşembe Bank24'ler, şube dışı birimler halinde ahşveriş merkezlerinde ve önemli noktalardada hizmetinizde! BANK24 I Ş L E U T A U A M ! Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Talabani, sığınmacılara evlerine dönmeleri için çağn yaptı KürtlerSaddam'laaıılaştıCelal Talabani, dün Saddam Hüseyin'le yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, "İlke anlaşmasına vardık. Anlaşma, Irak'm Kürt bölgesinde durumun normalleşmesini, Irak'ta demokrasi, Kürtlerin hakkına saygı ve ulusal birliği içeriyor" dedi. Talabani, "Biz, Irak'ta demokrasi istiyoruz. Ayrılıkçı bir hareket değiliz. Bağımsızlık istemiyoruz. Iraklılar olarak hepimiz, Irak hükümetinin egemenliği ve bağımsızhğı için varız" şeklinde konuştu. Nihai anlaşma gelecek hafta, Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani tarafından imzalanacak. Dış Haberler Servisi — Irak yönetimine karşı mucadele eden Kurt orgutlerinden Kurdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'le ilke anlaş- masına vardıklarını bıldirdı. AFP ve AP'nin haberine gore Talabani, Saddam Hüseyin'le yaptığı goruşmelerden sonra dur akşam düzenlediği basın top.antısında, "Anlaşma, Irak'- ın Kürt bölgesinde durumun normalleşmesini, Irak'ta de- mokrasi, Kürtlerin haklanna saygı ve ulusal birliği içeriyor" dea. Talabani, ayaklanmanın bas- tınmasından sonra kaçan tum Kurtlere, köylerine ve evlerine dönmeleri için çağn yapıldığını soyledi. Irak Enformasyon Bakanı Hamid Yusuf Hammadi'nin de katıldığı basın toplantısında ko- nuşan Talabani, anlaşmanın ay- nntılarının henuz saptanmadığı- nı, gelecek hafta Bağdat yone- timi ıle bir goruşme daha yapı- lacağını ve nihaı anlaşmanın Kurdistan Demokrat Partisi li- deri Mesut Barzani tarafından ımzalanacağını soyledi. AA'nın haberine gore "Biz Irak Kurdistanı'nda oturmak is- tiyoruz. Onu terk etmek değil" diyen Talabani, gelecek pazar gunku Saddam Huseyin'in yaş BAT1LI BİR BÜYÜKELÇİ 'Kamp yerlerini Özal önerdi' Batılı bir büyükelçi, Cumhuriyet'e yaptığı sçıklamada, "Kamp yerlerini biz seçmedik. lu yerlerin seçümesini Özal istedi. Hem syasi hem askeri açıdan sımra yakın yerler üıgörüldü" dedi. luzey Iraklılann evlerine döndürülmesi sjnrasmda bile çoğu Türkmen, 50 bin sğınmacının kalacağı belirtiliyor. 3. Sayfada ALMAN ASKERLERI IRAN'DA 10. Sayfada günunden sonra başlayacak olan ve Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani'- nin Kürt heyetine başkanlık ede- ceğı toplantıların, Kurtleri evle- rine dönmeleri konusunda cesa- retlendireceğine işaret etti. Talabani, sözlerini "S»yın devlet başkamndan ve diğer yet- kililerden Iraklı Kürtlerin gu- venlik içinde olacaklan konu- sunda söz aldık. Demokrasinin ulusal Kürt hedefleri için temel garanti olacağını düşunüyoruz" şeklinde surdürdü. Talabani, "10 gun once Kurdistan'ın Sesi Radyosu'ndan şahsen çağnda bulunarak Kurtlerden e\lerinde kalmalannı istedim. Ermenistan olayını yinelemek istemiyoruz" dedi. "Iraklılar olarak, hepimiz Irak hukumetinin egemenliği ve bağımsızhğı için varız. Diğer Iraklılarla birlikte Irak'ın ege- menliği ve bağımsızlığını guven- ce altına almak ve ülkeyi yeni- den inşa etmek için çalışacagız" diyen Talabani, "28 yıldır Iraklı yetkililerle göruşmeler yaparım. Hiçbir zaman boylesine bir gu- ven anlayışı ile karşılaşmadım. Irak Kürdistanı konusundaki göruşmelerde boyle olumlu bir ruh, bo)le olumlu bir hava gor- memiştim. 1961 'den beri yetki- lilerle mucadele ederim. Ama bazen goruşme >apmak zorun- da kalıyoruz" şeklinde konuş- tu. Irak hukumetinin 11 Mart (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) AVRUPA KONSEYİ Kürt özerkliği kabul edilmedi Avrupa Konseyi Asamblesi, Kürtler için 'kendi kaderini tayin' ve 'bölgesel özerkiik' hakkı tarunması ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nun aJdığı karan benimsemedi. SABETAY VAROL ~ STRASBOURG — Avrupa Konseyi Asamblesi, Kurtler için "kendi kaderini tayin" ve "böK gesel ozerklik" hakkı tanınma- sı önerilerini kabul etmedi. Asamblenin Iraklı mülteciler konusuna ayrılan dünkü oturu- munda, soz alan 47 parlamen- terden on kadarı, self determi- nasyon ve özerkiik tezlerini sa-, vunduğu halde, Avrupa Konse- yi Meclisi'nin sonuçta benimse^ diği metinler söz konusu kav-ı ramları içermedi. Avrupa; Parlamentosu'nun geçen hafta (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) MÜTTEFİKLERDEN BAĞDAT'A ÜLTİMATOM 3. Sayfada TALABANİ GÖRÜŞMEDEN SONRA — Kürdistan Yurtsever Birüği lideri, Saddam Huseyin üe yapnğı görüşme sonrasında Irak Enformasyon Bakanlığı'nda duzenlenen basın toplantısında, Bağ- dat yönetimiyle 11 Mart 1970 taritfli Iraklı Kürtlerin otonomisi- ni güvence altına alan anlaşmayı merkez alan bir ilke anlaşması- na vardıkiannı soyledi. (Fotoğraf: AFP) TÜRKİYE'DE 'GÜVENLİ BÖLGE' KURULSUN URIK GÛLDEMİR'ln habw1 3. Sayfada TARIK AZÎZ MAYISTA GELİYOR. 3. Sayfada BusyaFedemsyonu Yüksek Sovyet Başkanı, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı \bltsin:Gorbaçov geriyedönemezScvyet insanları aç ve yiyecek bdamıyor. Uygulanan politikalar hîikın ihtiyaçlarına yanıt büamıyor. Gorbaçov, ileriye dmük adımlar atacağına baskı dmemini ammsatan uygulamalara giiiyor. Bı, SSCB'nin açıkve sivil bir tolum olmasım, demokratik ilielerin süratle yerleştirilmesini isıyoruz. Ekonomide serbest giışimin ön plana çıkarılmasını isıvoruz. Perestroyka politikası, açıklık getireceği yerde merkezi yönetimin gücünü perçinlemeye yaramıştır. Halka karşı güç kullanımına gidilmiştir. Söylenenler Ue yapılanlar arasındaki fark nedeniyle Gorbaçov'u eleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Özal'ın atılımları kayda değer. Rusya Federasyonu olarak Türkiye ile işbirliğine büyük önem veriyoruz. Ekonomik Işbirliği kayda değer öneri. YELTStN — Özal'a övgü. FATİH M. YILMAZ MOSKOVA — Rusya Fede- rasvonu lideri ve SSCB Başka- nı Mihail Gorbaçov'un en onemlı rakıbı Boris Yeltsin, el- lerini platın rengi saçlanna go- turup arkasına yaslanıyor ve "Gorbaçov, geriye dönmek ko- nusunda ısrar ederse gitmelidir. Ülke, bu tur bir >önetimle batar" dıyor. Burası "Yeltsinln evi" olarak bilinen Rusya Federasyonu Yuk- sek Sovyeti (Parlamento) bina- sı. Moskova Nehri'rün hemen kenarına kunılmuş modern bi- nanın hemen karşısında Stalin'- in 7 zevksizlik ürününden biri olan Ukrayna Oteli yukseliyor. Yeltsin, gunde yaklaşık 18-20 saatini geçirdiği odasından hem Moskova Nehri'ni hem de "Sta- lin barokunun" simgelerinden Ukrayna Oteli'ni seyrederek so rulanmızı yanıthyor. Hafif te- dirgin, sorularımızı iyice anla- mak istercesine surekli yineleti- yor. Surekli olarak çok yorgun olduğunu soylemeyi de ihmal etmiyor. Konuşmarruzın başlangıcında kendisinin devlet başkanı olma- dığını, yalnızca Rusya Federas- yonu Yüksek Sovyeti Başkanı olduğunu belirtiyor ve soruları- mıza yanıt vermeye hazır oldu- ğunu söyluyor: — Sayın Yeltsin, SSCB Baş- kanı Mihail Sergeyeviç Gorba- çov'un en onemli raHbi olarak gosteriliyorsunuz. Sizce Sayın Gorbaçov, nerelerde hata yapıyor? 'YELTSİN — Gorbaçov, 1985 yılında perestroyka ve glastnost politikalarını başlattığında ken- disini destekledim. Bu durum ülke için çok buyük bir adım ve ilerisi için umut dolusu bir ge- lişmeydi. Ancak şimdi şöyle bir baktığınızda, o ilk günlerdeki umudun kayboiduğunu görü- yorsunuz. Sovyet insanları aç, yiyecek bulamıyorlar. Uygula- nan politikalar, halkın ihtiyaç- larına yanıt vermiyor. Gorbaçov, ileriye donuk adımlar atacağına, baskı dönemini ammsatan uy- gulamalara gidiyor. Butun bun- lar, yönetimin hataJarı olarak karşımızda duruyor. Artık in- sanlar gelecek için umutlu değil- (Arkast Sa. 19, Sü. I'de) GORBİ-YELTSİN İŞBİRLİĞ111. Sayfada AVAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE ERKEN SEÇİM SHP-DYP farklı sestalııa Bir kişi çıkıyor benim isteğime göre şöyle yapılsm dıyor. Bu, onun isteğidir. Bizim onunla ilgimiz yok. Herhangi bir pazarlığa da girmeyiz. Çünkü pazarlığa gerek yok. Seçim elbet olacak. D e n i r e l Bu iş ne zaman hortlasa, biz tamam dedik. Ne zaman "hodri hodri" dediysek Sayın Özal 'Seçim Meclis'in işidir' diyerek ortadan kayboldu. Biz, şimdi muhatap arıyoruz. Sayın özal'ın dediği gibi seçme yaşı 18'e indirilsin, seçilme yaşı 25 olsun, milletvekili sayısı 600'e çıkarılsın, cumhurbaşkamm halk seçsin. Ama kendisi de oradan insin. 5. Sayfada AMYASA VALSİ BAŞKENT'ten AHMET TAN 19. Sayfada ( En önemli problem işçi-işveren ilişkisi' diyen Özjah Böyle giderseKÎTler birer birer kapanacak Ozal'dan tehdit: THY kapanır Ozal, Izmit'te kuruluBrissaLastikFabrikası'nın ek tesislerini hizmete açarken yaptığı konuşmada, "Sendikalara tavsiyemiz biraz daha akılh olmalandır. Hesapla kitapla, meseleleri diyalogla halletmek lazım" dedi. GÜNDÜZ tMŞİR AHMET KURT İZMİT — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, "memleketin ge- leceğini kritik gördüğünu" soy- ledi. Turkiye'nin önunde halle- dilmesi gereken en onemli prob- lemlerden birinin işçi-işveren ilişkileri olduğunu belirten Özal, "Size açıkça ihtar edivorum. Bunu bem işçi hem de işveren tarafına sövlüvorum. Boyle gi- derse başta kamu iktisadi teşeb- büsleri birer birer kapanacak. Buna hiçbir kuvvet ve guç ma- ni olamayacaktır" dedi. Özal, önümüzdeki gunlerde THY gre- vinden anlaşma sağianamazsa bu kuruluşun da kapanacağını one surdu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dun tzmit'te kurulu Brissa Las- tik Fabrikası'nın ek tesislerini hizmete açtı. Eşi Semra Özal ile birlikte özel uçakla Kocaeli'ne gelen Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmada, memleketin geleceğini kritik gördüğünu be- lirterek önümüzdeki gunlerde yanlış kararlar ahnmaya devam ederse, 3-4 yıl içinde Turkiye'- nin tekrar 1980 öncesine döne- ceğine dikkat ekti. Özal, Turkiye'nin birçok problemi aşmasına rağmen önünde hâlâ problemler olduğu- nu belirterek şunları soyledi: "Bunlardan biri işçi-işveren iliş- kileri. Bu konuda Turkiye bir- çok ömekleri dtşandan aldı. Ba- zılannı kendimize adapte ettik. Bazılarını edemedik. Sendika, toplusozleşme, grev, lokavt; bunları Batı'dan aldık. O ülke- lerin içinde bulundukları şart- larla bu işleri nasl götürdükle- rini alamadık. Batılı olmak is- tiyorsanız bu işin yönetiminde de Batılı olmak lazım. Eğer adapte edemiyorsaıuz, aynen al- mak lazım. Ben hiçbir zaman (Arkast Sa. 19, Su. 5'de) HAVA-İŞ: GÖRUŞMEYE MÜDAHALE 19. Sayfada İŞÇİNİN EVRENİNDEN: CUMHURBAŞKANI YİNE DEVREDE ŞÖKRAN KETENCİ13. Sayfada IPI Genel Kurulu Gazetecilerin serbest kalması olumlu Anti-Terör Yasası'yla 30'a yakın gazetecinin serbest bırakılması ve TCK'nm 140, 141, 142 ve 163. maddelerinin iptal edilmesi IPI tarafından olumlu bulundu. Haber Merkezi — Türkiye^ de Anti-Terör Yasası'yla yıllar- dır hapiste yatan 30'a yakın ga- zetecinin serbest bırakılması ve Turk Ceza Yasası'mn 140, 141, 142 ve 163. maddelerinin iptal edilmesi, Uluslararası Basın (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) İTALYA'DA KADINLARA 'ÖZEL GÜNLERİ' İÇİN İZÎN Arka Sayfada Seçim Kaçağı Kim? ANAP iktidarı, eğer gerçekten bir erken stcıme gitmek isterse önünde bir engel ola- blr mi? Hayır. Cünkü bunun için gerekli oy çogunluğu- nı'azlasıyla sahiptir. Bugün 450 sandalye- de- oluşan TBMM'de tam 276 sandalye on.ndur. C yüzden ne zaman isterse Meclis'i top- la/e tıpkı 1987 sonbaharında olduğu gibi erken seçim kararını çıkartır. Parlamento içi muhalefetin bunu engelle- yecek sayısal gücü yoktur. Zira SHP'nin top- lam. milletvekili 82, DYP'ninki ise 60'tır. Meclis aritmetlği böyleyken, seçim anah- tan da ister istemez iktidar partisinin elinde olur; zamanlamayı o belirter. Bu koşullarda muhalefet partilerinin her- (Arkası Sa. 19, Sü. I'de) HASAIV CEMAL BUGUNA:/7>4P CUMARTESİ BIUMTEKNIK Befaeyaımekarranda ı; logiumun oksım M i i I H E R P E R Ş E M B E C U M H U R İ Y E T LE H E R C U M A C U M H U R İ Y E T ' L E HER C U M A R T E S İ C U M H U R İ Y E T ' L E GOZLEM UGURMUMCU Yalabık... Altmışlı yılların ulusal maden davasının önderi Yük. Ma- den Mühendisi Tahsin Yalabık, Salihli'de ehliyetsiz bir sü- rücünün yol açtığı trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Yalabık, 1960 ıhtilali ile getirildığı Etibank Genel Müdür- lüğü'nde "madenlerin millileşprilmeşi" kavgasının öncüsü oldu. 1961'den sonra kurulan İsmet İnönü hükümetinde de (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog