Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Para çekerken... En yüksek çekiş gücüyle işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriye67. Yıl; Sayı: 23948 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. (KD\ dah,o 24 Nisan 1991 Çarşamba nda alabıleceğınız ve ömür ıleceğinız, 2 mılvon T.L. çekışflücun\sahip tek banka kartı BANK2A I Ş L E M T A M A M ! Ermenistan YüksekSovyetBaşkanı Petrosyan Cumhuriyet'e konuştu Erivarrdan dostluk mesajı O P e t r o s y a n SSCB'den ayrılıp, kendi bağımsızlığını kurma yolunda hızlı adırnlar atan Ermenistan, Türkiye ile öncelikli olarak ekonomik alanda ilişkilerini geliştirmek istiyor. Şimdi en önemli iş, karşılıklı güvenin yerleştirümesi ve bunun Türk ve Ermeni halklarına kısa sürede yansıtılmasıdır. Toprak konusu da dahil, politik konuları şu an için gündemde tutmak isteğinde değiliz. FATİH M. YILMAZ'ın haberi 10. Sayfada BAĞDATLA GÖRÜŞMELER SÜRECEK Kürt liderler memmın Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani başkanhğmdaki Kürt heyeti ile Irak hükümet yetkilileri arasında başkent Bağdat'ta yapılan görüşmeler taraflarca "olumlu" olarak değerlendirildi. Bağdat'ın Kürtlerin statüsünü saptayacak bir anlaşmaya uluslararası güvenceler konması konusunu incelediği belirtiliyor. Taraflar görüşmelerin sürdürüleceğini bildirdiler. BAĞDAT/LONDRA (Ajans- tar) — Irak'ta yönetıme karşı mu- cadele eden Kurt örgütlerinin tem- silcilerinden oluşan dört kişilik heyetle, hükümet yetkilileri ara- sında başkent Bağdat'ta üç gün süreyle yapılan görüşmelerın olumlu geçtiğı ve görüşmelerin sürdünileceği bildirildi. Irak yö- netiminin göruşmelere kaulan temsilcilerinin Kürtlerin statüsu- nüsaptayacakbir anlaşmaya ulus- lararası güvenceler konması yo- lundaki isteğini incelediği belirti- liyor. Reuter'in haberine göre Lond- ra'da surgunde bulunan ve önceki akşam Kuzey Irak'taki Kurt lider- leriyle konuştuğunu söyleyen Iraklı bir Kurt, "Goruşmeler olumlu bir yonde geüşijor" dedı. Üst düzey Iraklı bir yetkilinin ise Arap diplomatlanna verdiği bilgide, Irak hükümetinin Kürt- (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) SİLOPİ'DE ASKERİ HAREKETLİLÎK 3. Sayfada ZAHO'DA HÂLÂ IRAK ASKERİ VAR 3. Sayfada ALMANYA'DA KAMPANYA Türk turiznıine boykot tehdidi Almanya'da azınhkların sorunlan ile ilgili en büyük kuruluş olan "Gesellschaft Für Bedrohte Völker", Alman gazetelerinin birinci sayfalarına verdiği duyurularda şöyle diyor: "Türkiye: Tatilciye güneş, mültecilere sefalet ve ölüm. Kürt katliamına karşı turizm boykotuna katıbn!' DİLEK ZAPTÇMĞUrmın haberi 11. Sayfada IMF:Keıııer sıkmTürkiye Raporu'nda yeni bir 'istikrar programı'nın gereğinden söz ediliyor 91-92 tablosu olumsuz En geç 1992 yılında seçim yapılması zorunhılugu ve Ortadoğu krizi, ekonominin yönetiminde manevra alanını daralttı. Yüksek petrol fiyatları ve yüksek enflasyon belirtisi ile OECD ekonomilerindeki daralmanın ihracat olanaklarını azaltması 1991 ve 1992 için olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Hedefler tıavada Türk yetkililerinin 1991 enflasyon, büyüme ve dış ödemelerle ilgili hedefleri havada. Belirlenen hedeflere ulaşmak için izleneceği ilan edilen politikalar gerçekçi değil. 1990'daki iç talebe yönelik büyümenin, ihracata yönelik büyümeye dönüşmesi için büyük ihracat artışı gerekli. Uyum programı Türkiye'nin ülkeden ülkeye ek destek talebi, derli toplu ve dengeli bir uyum çabası içine girmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Böyle bir uyum programı Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarına girme olasılığını korumak için gereklidir. GENCAY ŞAYLAN'ın haberi Ekonomide ÖZAL YİNE TARİH VERMEDİ 6 Once anayasa sonra seçim' özal'dan da hodri meydan Cumhurbaşkanı Özal, Demirel'in anayasa değişikliğini 60 günde seçime bağlama önerisi için "Anayasa değişikliklerini kabul ederlerse seçim eylülde olabüir. Ben elimden gelen desteği gösteririm" dedi. 'Tarihe T B M M k a r a r v e r i r 9 Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin 'Seçim bu eylülde mi?' sorusuna Özal, 'Seçim eylülde. Ama hangi eylülde onu bilemiyorum. Buna Meclis karar verir' yanıtını verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bn- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal, DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel'in anayasa değişikliğini 60 gün ıçerısınde seçim yapma koşulur.a bağlama önerisine "Anayasa değişiklik- lerini kabul ederlerse seçim e>- lujde olabilir. Hodrî meydan" yanıtım verdi. özal, "Hangi ey- lıil oMuguna Meclis karar verir" derken, Başbakan Yıldınm Ak- bulut, Cumhurbaşkanı'nın bu yılın eylül ayım kastettiğini söy- ledi. özal, muhalefetin bu öne- risini "kabul edecegini sanma- dığını" da kaydetti. DYP Genel Başkanı Suley- man Demirel'in anayasa deği- şiklikleri konusundaki önerisi- ne, Başbakan Akbulut, dün sa- bah TBMM'de "Anayasa degi- şikligi herhangi bir şarta baglı olarak yapılamaz" yanıtını ver- di. Akbulut, gazetecilere anaya- sa değışıkliğının ıhtiyaçlardan doğduğunu ve bunun koşula bağlanamayacağmı anlatırken, (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) ANAYASA DEĞIŞÎKLİĞ1 TARTIŞMALARI 4. Sayfada ERDEM'DEN 'TEK ADAM' UYARISI 4. Sayfada 23 NİSAN VE SIĞINMACIÇOCUKLAR — Türkiyede 23 Ni- Kiirtler içinde en korumasız ve savunmasız olan çocuklardı. Ha- san, Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak butıin illerde len yeni dogan bebekler ile birçok çocuk yetersiz beslenme ve Uzlaşmadan sonuç alınamıyor ANAP'ta kulis trafigihızlı ANAP Istanbul îl Kongresi öncesinde Cumhurbaşkam 1\ırgut özal'ın talimatıyla oluşturulan "Uzlaşma Komitesi"nin Semra Özal'ın karşısındaki aday Yılmaz'la yaptığı "gizli" toplantıdan sonuç çıkmadı. Başbakan Akbulut, Talat Yılmaz yanlısı bakanlar Mehmet Keçeciler ve Abdülkadir ABD'nin Kürt kamplanna karşı çıkan Irak, BM'ye başvurdu 'BM, kampları devraknfIrak BM Daimi Temsilcisi El Anbari, dün Genel ŞEBNEM ATtYAS Sekreter De Cuellar'a bir mektup iletti. Mektupta, ABD birliklerince Kuzey Irak'ta Kürt kamplan kurulması, ülke bütünlüğüne tecavüz olarak nitelenerek söz konusu kamplann derhal BM'ye devredilmesi istendi. NEW YORK — BM Irak Da- imi Temsilcisi Büyukelçi Amir El-Anbari dun Genel Sekreter'e ilettiği mektupla Amerikan bir- liklerince kurulan kamplann bir an önce BM'ye devredilmesini istedi. Irak Dışişleri Bakanı Ahmed Hüseyin imzah mektupta, Kuzey Irak'ta Amerikan birüklerinin mülteci kamplan kurması Irak1 ın toprak bütünluğune tecavuz olarak nitelendirildi. Mektupta, Irak hükümetinin BM Temsücisi Sadreddin Ağa Han ile bir an- laşma yaptığı, Irak'ta ihtiyaa olan bütün vatandaştara yardım (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) AT DE KAMP KURMAK İSTtYOR 3. Sayfada 80YILLIK Yesil Cidefde RIF« Çocukluk ILGAZ duşlen HECATİ GÜNGÖR-e anlattı 14 Sayfada YAREV KİTAP CUMA TV Her perşembe Cumhuriyefle birlikte Her cuma Cumhuriyefle birtlkte Dikmener ödülleri açıklandı Bülent Dikmener Haber ödülü bu yıl "Türk Adımlı Bale" haberiyle Anadolu Ajansı'ndan Metin Hakkı Uca'ya verildi. Hürriyet gazetesinden Saygı Özturk de "Ikinci Rabıta Vakası" haberiyle jüri özel ödülünü kazandı. Haber Merkezi — Bülent Dikmener Haber ödülü'nü bu yıl Anadolu Ajansı'ndan Metin Hakkı Uca "Türk Adımlı Bale" haberiyle aldı. Juri özel ödülü Hürriyet gazetesinden Saygı öz- türk'e "Ikind Rabıta Vakası", özendırme odülu de Cumhuri- yet'ten Kutlu Esendemir, Hürri- yet'ten Sedef Şenkal ile Süley- man Arat ve yine Cumhuriyet- ten Abdurrahman Yüdınm'a ve- rildi. ödül, 27 Nisan 1979 günü (Arkası Sa. 14, Su. 5'de) Işveren görüşme çağrısıyaptı, taraflar bir araya geldi THY grevînde masabaşı ts-Sendika Servisi — THY ve HAVAŞ'ta 10 bin 500 işçinin sürdürdüğu grev 23. günunü doldururken toplusözleşme gö- rüşmelerindeki "kilitlenme", iş- verenin çağnsı üzerine dün çö- züldü. THY Genel Müdürlüğü^ nde yapılan ve "bavanın ynmnşatilmasına" yönelik gö- rüşmeden sonra taraflar, bugun yeniden bır araya gelerek ucreti görüşme karan aldılar. Cum- hurbaşkanı Turgut Özal, "THY grevi çok zor. Asgari iıcretin 1 milyon 600 bin olmasını istiyor- lar. Bu yıik çekilmez" diye ko- nuştu. Dun saat !6.00'da başlayan ve 5 saat suren göruşmeden önce Cumhurıyet'in sorularını yanıt- layan Hava-İş Genel Başkanı Atila> Ayçin, "Göruşmeye gi- derken ne anlaşacağız ne de an- laşaraayacağız diye kesin bir yar- gı taşımıyoruz. Üyelerimizin ka- bul edeceği bir teklifle gelirler- se sözleşme imzalanır, grevi de bitiririz" dedi. Ayçin, işvereni kastederek "Biz kendilerine en <Arkası Sa. 14, Su. l'de) • 'Bez Bebek' bu kez Ayça için Engın Ayça'mn yönettiğı film, daha önce TRT'de bırkaç kez yayımlandı. 'Bez Bebek'te Hulya Koçyiğit de baş oyunculardan. 6. Sayfada • Resim değil, plastik madde' Senay Önal yapıtlarmı 4 mayıs tarıhıne dek Maçka Sanat Galerısı 'nde sergiliyor. 7. Sayfada • Doğadan gelen, doğaya dönen Hayri Karay, ağaç heykellermi Ortaköy Artisan Sanat Galerisi'nde sergiliyor. Ahşap sevenler sergiyı 10 mayısn dek ızleyebilecek. 7. Sayfada • Buğdayın borsa macerası Gozler tellalın 2 dudağımn arasında. 650 lira diyerek başlatıyor tellal arttırmayı. Ekonomide • Nadir'in davasına erteleme Işadamı Asil Nadir'in dün Londra'da yapılan duruşması 9 temmuza ertelendi. Ekonomide • Devletin uyuyan mallan Çeşitli nedenlerle devlete kalan gayrı menkullerin bılançosu ydlardır çıkarılamıyor. Ekonomide • İmparatoriçe'yi istiyoruz Türkiye, kaçırılan Domıtia heykelıni geri almak için ABD'ye başvuruda bulundu. Arka Sayfada • Ping pongda dünya sınavı Masatenisi takımımız Japonya'da 68 ulke arasında ilk 16'ya gırmek ıçın raket sallayacak. Grubumuzun en guçlüsu îtalya. Arka Sayfada • Türkiye Güzeli Magıc Box'ın duzenledığı yanşmada Pınar özdemir 1991 Türkiye Guzeli seçıldi. Ece Balamır ikinci, Defne Samyeli de uçuncu oldular. Arka Sayfada fiOZTEM UGURMUMCU Yüzeysellik... Yaşadığimız olayları değerlendirmek için ne yapıyoruz? Bu konuda genellikle ıki yöntem var. Birinci yöntem, yü- zeysel değerlendirme ile konulan yorumlamak; ikincisi de her sorunu, kaynağına ve kökenine inerek araştırmaktır. Birinci yöntemi kullananlar ne yaparlar? Konu ekonomi mi? Kolay; hemen liberalizmin ne kadar yararlı ve çağdaş bir (Arkast Sa. 14. Su. 5'de>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog