Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

22NİSAN1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu "Hacı Bush"tan "Yaktın bizi Bush"a DYP lideri Süleyman Demirel, Iraklı sığınmacılar konusundaki görüşlerini açıklarken Kürtleri ve Türkmenleri önce ayaklandırıp sonra desteksiz bıraktığını söyledı ABD Başkanı George Bush ıte Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı şöyle kınadı: ^'Birtarartan adamlar. 'Saddam'ı Kuveyt'te mağlup etmek suretiyle bızi despotizmden kurtardı, yaşasın Haca Bush' derken feryat dönüştü, 'Yaktın bizi Bush'a. Bu iki feryat bugünkü sığınmacılann arasında fevkalade yaygındır. 'Hacı Bush'tan 'Yaktın bizi Bush'a gelinmiştir." Demirel, sığınmacılann Cumhurbaşkanı Özal için nasıl feryat ettiklen konusuna ise deginmedi. CAMP KEMER -2- Bakansın, ama neye bakarsın? Özallar'ın bayram tatilini geçirdıkleri, konukları kabul ettiklen "Camp Kemer" ve çevresi hareketlı olaylara sahne oluyor. Trafiğe kapatılan yoHarda birıken araçlar kornalarla protesto seslerı yükseltirken balıkçılar da her zamanki yerierinde "güvenlik gerekçesiyle" avlanamıyorlar. Özallar'a bayram ziyareti yapmak isteyen bürokrat, bakan ve milletvekilleri ise kolay kolay içerı almmıyoriar. Bayramın ılk günü, Kırşehir Mılletvekıli Şevki Göğüsger "Camp Kemer"in kapısında bellrdi. "Ben milletvekiliyim" dedi, yetmedi. İçeriye telefon ettırdi, kapıda bir süre bekledikten sonra içeri alındı. Aynı gün Devlet Bakanı Taşar da kapıdaydı. Kapıdakı görevlı sordu: — Kımle gorüşeceksiniz? — Ben bakanım.. Görevli sordu: — Neye bakırsan? Taşar'ın sınirlendiği yüzünün renginden bellı olurken görevli durumu kavradı ve kapıyı açtı. Taşar ise "lahavle" diyerek kendisini içeri attı. APAR-TONIZM Körfez'deki dalgın suya Bağdat bombalanmadan hemen önceydi. Yorumlar şöyieydi: — Dünyanın standartları değişiyor. Bunu anlayacak liderler lazım. Değişen politikalara uyabilecek, bunu anlayabılecek, aktif politika üreten liderler. Her ne olursa olsun Özal'a muhalefet anlayışını bırakmak lazım... Savaş bittı. Sonuçları geldı Mılyonlarca ınsan şınırlarımıza dayandı. Ölenler, yaralananlar... Aç çocuklar... Yanan petrol kuyuları, kirlenen çevre... Atlantik ötesi görüşlere uygun bu yorumlar tam kesildi derken, yüksek perdeden yeniden başladı: — Özal'a endekslenen kafalar artık bu gerçeği görmeli. Bağdatlı Harami'den hesap sorulmalı. Zihni tembelliğımizi aşmalıyız. Yoksa bölgede yok oluruz. Fırsatı değerlendirmek lazım. Pratik ilişkiler kurabilen devlet adamlan lazım. Sözlüğe baktık: — Davrantşları düzenli bir plandan çok, kişisel çıkarlara en uygun düşecek tarzda, ıçinde bulunulan anın şartlanna göre ayarlama, fırsatçılık... Tanımın karşılığjnda "Oportünizm" yazıyordu. DUVAR YAZILAR1 Çevre ve çocuk — Uzaya roket gönder dryen yok yalnızca çöpü yere atma. — Ankara'nın taşı var, ama nerede yeşili? — Hayvanlan sev, ormanı koru, insanlık öldü mü? — Sümüklü böceklerin de mutlu olmaya hakkı var. — Ne mutlu insanım demeyene. İmza: Doğa. — Doğayı kirletirsek komik çocuklanmız olabilir. — Doğayı öldürüyoruz, sonra ne yapmayı düşünüyoruz? — Bırakın denizi güneş ısıtsın, fabrika artıklan değil. — Yere çöp atma, sinirimi sıçratma... — Bu havalar mahvedecek bizi. — Kirietin kirletin. Nasıl olsa o pis toprakta yatacak* olan sizlersinız. — Antartika'daki ayılar bile civadan bıktı. — Çobanı sev kavalı koru. — Soğüdü kesme, manda yuva yapacak dalına. — Kolejin önünden Mercedes'e binen neden çöplerini sokağa atıyorsun? TISK DIYOR Kl 80öncesine döndük TİSK'in, yabancılara yöaelik olarak jngilizce yayınladığı "Information" dergisi yenı bir rekordan söz ediyor: — Türkiye son üç yılda, grev ve lokavtlardaki işgünü kaybı açısmdan 15 yıllık Avrupa rekoru kırdı. Bu durum, Türkiye Işveren Sendıkaları Konfederasyonu' nu, "Sosyal barış elden gidiyor" kaygısına götürdü. Dergide, 1980'lerin başında hükümet, işveren ve işçi kesimleri arasında sağianan "göreli sosyal banş" anılıyor. Ve 1987'den sonra kavganın yine başladığından dem vuruluyor. "Türkiye'nin AT'ye giriş çalışmalarını hızlandırdığı ve Türk sanayıının yeniden yapılanma süreci yaşadığı bir dönemde, sosyal barışta bu düzeydeki bozulma kafa karıştırıcı" TISK'e göre... Ama bazılanna göre de Devrimci İşçı Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kapatıldı, kapatılacak olması kafa karıştırıcı. Herkesin kafası karışık. Ne oluyoruz? '•İT-. Bush ve Özal'ın hazırladığı Kuzey Irak projesi hakkında bir soru var: "Bu ptan nereye gider?" Bir yere gitmez, ucu bize dokunurt., • • * Başkan Busffun kafası kanşmış... Özal kanştırmıştırt.. Şinasi Nahit Berker Galeri - Atölye 146 97 38 • 133 64 36 lh\IKI1F SANAT GALER1Sİ EROL KINALI Resım Sergısı 5-30 Nısan 91 «Ml l[*p Crt. M 4B/1 Tc*vtkıy* 141 04 58 F» 146 67 68 Hale Arpacıoğlu 3 Nisan-30 Nisan mtnlatı Akk»>k Sok t/1 Niunlası 131 10 23 : josBant*n ;ıcc ISOC ı Pszargunkv Jjında' isddalCaddes 141 Beyoğjulstanbul Ttt 152 10 98 Resim Sergisi EKREM KAHRAMAN G A R A N T I S H U C A L E R I S I AEDPA «^•»Tekstilbank San kTekstilbank Sanat Galerisi MUHSİN KUT Resim Sergisi 3 Nisan-2 Mayıs Hüsmv Gtrcde Cad 126 136 12 79 GORBON SANAT GALERİS1 SABAHATTİN ŞEN RESIM SERGİSİ 2 Nisan - 4 Mayıs 1991 ; v SEZAİ ÖZDEMİR Resım Sergisi 25 Nisan-15 Mayıs 1991 RAMKOSANAT MERKEZİ Ahye Sok Yuva Apt 8/2 Teyvıkıye 134 15 38 giizel sanatlara hazırhkKAZANMAK ISTEYEMLER IÇ1N H 1Çİ-HSONL Giizel sanatlar fakültelerini birincilflüer ve derecelerle kazananlar başanlanru uzun dönem çahşarak elde etmişlerdir. Lütfen zaman kaybetmeden başvurun. istasyon sanat evi fotoğraf sanatıÖĞRENMEK İSTEYENLER HAFTA İÇİ-HAFTA SONU CÜNEYT BAYKURT yonetimın- de fotoğraf ve çekim teknıkleri stüdvo ve model fotoğrafçılığı karanlık oda ve ûlm banyosu moda ve reklam fotoğrafçılığı profesyonel studyoda çekıraler istasyon sanat evi CAĞDAŞTURK RESSAMbû.RI DEVAMU SERGİSİ Asmo Katimtzda TEŞVİKİYE 1405650-1306617 I TEŞVİKİYE 1405650-1306617 ERENKÖY 3854131-32-33 I ERENKÖY 3854131-32-33 atölye 146 97 38 133 64 36 ÇağdaşYayınları GAZİ M. KEMAL ATATÜRK • • SOYLEV NUTUKCilt: l-ll Basıma hazırlayan Ord. Prof. Dr. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU 20. BASI (yüz yirminci bin) 15.000 lira (KDV ıçinde) • Ödemeli gönderilmez ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türk Ocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-ISTANBUL SINAV İLANI MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI'NDAN STAJYER GÜMRÜK MUHAFAZA KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI Maliye ve Günırük Bakanlığı Gumriikler Muhafaza Genel Müdur- lüğü tarafmdan 21,22, 23 Mayıs 1991 Sah, Çarşamba, Perşembe günleri saat 9.00'da Ankara Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yazılı kısmı yapılacaktır. Sınava katılabilmek için: a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde be- lirtilen niteliklere sahip olmak, b) Sınavm başlayacağı tarihte otuz yaşını doldunnamış bulunmak, c) Ünıversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Iktisat, Işletme ve Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültelennden veya bunlara eşitliği Yüksek ögrenim Kurulu tarafından kabul edi- len yerli ve yabancı öğretim kunımlanndan birini bitirmiş olmak, Gerekmektedir. İsteklıler; diğer katüma şartlanm, sınava başvuru için gerekli bel- geler ile sınav konularını ve açıklayıcı diğer bilgileri kapsar Kr oşürü Şehit Teğrnen Kalmaz Caddesı, Susam Sokak, Kocaman Han No: 22 Kat: 5 Ulus/ANKARA adresınde bulunan Gümrük Muhafaza Kont- rolörkr Birım Başkanlığı'ndan temın edebilirler. Sınava girmek isteyenlerın, en geç 3 Mayıs 1991 Cuma günü saat 17.30'a kadar hangi yabancı dilden sınava girmek istediklerini belirt- mek suretiyle bir dilekçe ve diğer gerekli belgelerle bırlıkte yukanda belirtilen adresteki Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Gumnlk Muhafaza Kontrolörler Birim Başkanlığı'na bizzat veya posta yoluy- la başvurmalan gerekmektedir. Postadaki gecıkmeler kabul edilme- yecektir. Basın: 23651 HAYVANLAR tSMAİL GÜLGEÇ KİM KEVIE DUM DUMA BEHtç AK Ytaûmc <Ükf6' vt IHATC Yev <fife Mrc/f. Bene/t tfönt&n *2akn Jo$yoiojiK ojbrak ty>at*>"f>«fr''rAiJ 'achthr tıefinız *ı>f0e\ H. h02ırhd9mn Soshn dtn de, hriımc/an evcte 0 cfa Ârf*r *44ttfannı *t ve /ofâfiıflaomnı PİKNİK PtYALE MADR.A BİR ClZSl' R0MAK1 H I Z U GAZETECİ NECDET SEN ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI 1 ) J^n GARFIELD JM DAVis TARİHTE BUGÜN MİİMTAZ AMKAS 22 Nisan KOLOMB'UN KORUYUCUSU. 1*51'DE 8UGUM, ÛULO KGAC/Ç£Sr K/zt Ol/IM N/tV S/ KALfNCA, , ££*:£< &ieD£Çi- İLE Et/LENMİÇrt. BU EVULlĞE RtN ÇtKARPtĞl KAZ/ŞtKLffCtAie/H uSTEStN- DEhJ S£L£M K/&4L VE KGALrÇE, ASPtNDAU, IS- A'N GuMEY/UPE KALAM SOH EMOâU/S EMEVI DEVLETf'HI YtKiP, ICATOLrKt/Ğl KASUL MEyEN yAHU£>/LE£t PE KOVAGAK SUTUMLU. Su SAĞLAMtŞTf. K&ALlÇE ISASEL '/MfiVOA/E/U- EYLEMLE&NPEN 8f£r PS, Perctınand v€ Kralı çe Ka+otık- Isabel MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 1. Malıye ve Gümrük Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdür- lüğü'nün taşra teşkilatı olan Iskenderun, istanbul, Izmir, Mersin ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Başmüdürlukleri ve bağlantılarında boş bulunan kaptan, makinist ve gemi adamı kadrolanna smavla per- sonel alınacaktır. 2. Sınava katılacak adaylann; a) 657 Sayüı Devlet Memurlan Kanunu'nun değişik 48. maddesin- de yazılı genel şartlara sahip olmalan; b) Kaptan ve makinistlerin en az lıse ve lise dengi, gemi adamlan- nın ortaokul, lise ve dengi okul mezunu olmalan; c) Kaptanlann: Ulaştırma Bakanlığı'ca tasdikli Deniz ve Limarı Kap- tan Cüzdanına sahip olmalan; d) Makinistlerin: Ulaştırma Bakanlığı'nca tasdikli Denız Motor Ma- kinist veya Deniz Motorcusu cüzdanına sahip olmalan; e) Gemi adamlannın: Ulaştırma Bakanlığı'nca tasdikli usta gemici veya gemici cüzdanına sahip olmalan, f) Sınav tanhi itibanyla; kaptanlann 40, makinistlerin 35, gemi adamlannın ise 30 yaşını doldurmamış bulunmalan, g) Askerlikle ilişkisi bulunmamaları gerekir. 3. Sınava katılmak isteyenler en geç 10.5.1991 günü saat 17.30'a kadar PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN bir dilekçe, 2 adet totograf, öğrenim belgesi ve basvurmasına göre yukanda belirtilen belgelerle istanbul Gümrükleri Muhafaza Başmü- dürlüğu'ne muracaat edeceklerdir. Gerekli belgeleri, anılan gün ve saatte belirtilen adreste olacak şe- kilde posta ile göndermek mumkündür. 4. Yazılı sınav 17.5.1991 gtlnü saat 10.00'da tstanbul'da yapılacak olup yazılı ve uygulamalı smav yeri aynca duyurulacaktır. Yazılı sınavda başanlı olan adaylar belirlenecek bir tarihte uygula- malı sınava tabi tutulacaklardır. 5. Yazılı Sınav Konulan: Kaplan ve makinistler a) Ataturk ükelen ve Türk mkilâp tarihi, b) Temel yurttaşuk bilgisi, c) Türkiye coğrafyası, d) Türk kultür ve medeniyetleri, e) Türkçe kompozisyon, 0 Matematik, g) Meslekı bilgiler, Gemi adaralan: Yukanda sayılan konulardan (a-f) fıkrasında belirtilenler. Duyurulur. Basın: 24104
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog