Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhurıvet Maıbaatılık vr Gazerecı] k Turfc Anomm Ş rfcetı adına ^adır Nadi ^ Genel Vavın Mjduru HBSM Cenıal Muessese Muduru EmıiK L»»klıgıl Yızı lilen MudUru Ok« Gonensfe. # Haber Merkez Mudürü IIJÇHI Ray«r Sayfa Duzenı Vönecmenı Mı Acar % Temsıkıler AhuMiTııı IZMIR Hıltmel Çetınkıya. ADANA Çttim Yı*tno|Hu 1 Polıl ka CHıi B»»lufi( Dı$ Habcrlcr E/fM Mcı. Ekonoml Ccagb Tıırfca». I; Sendllc* ŞoJuıa Kcteaa. M JT Crtal L «rr >ui"bul Hıralı b n a l b n k EJıiırr. C m ) Ş»la>. Yun Habcrlo S<cd« <*>(••. Spor Dan jman, AMalkubr l a o l a u Ou Vu a: b r a ÇUıslu Vaşlırma ŞsMa »Jm. DuKİIme « M a l U V u » 0 Koorfuuto» AİUM1 Konlsaa 0 Ma [>ie Ln»l trtal 0 Muhaieb« B4b*l Veaef £ Bulçe PlanJaiTM Scvfi Oflsaafccfcofi» 0 R^kUm AfH Torm £ Ek Yav n ar H*)> \k.ol ^ Ida H m l l Ganı 0 tsJrrmc Oadcr Ç*Uı | B p l ı i r >«« l u l 0 P m ™ S«rvt, l o d u c ı ^ l a y<7 n kvutu Rajkan \«dır Nadı Okuo KkbaL Yılçtn B*KT H u u Ccnal HjlnKI Çtlıafcavı IİU. Goamııı LJur M a n . llbaa Sdtrt III S n a ı 4 t a « T u ve }draA Cumhunyet Malbaaraiı*. ve Gazetecıbk T A 4 Tarkocafı Cıd 39/41 I. PK I4t Isuntm Tel 517 05 05 (20 hal) Tdc 222« F u (I) 526 60 ">2 4 or- \mkMn. Z va Gökalp Wv Ink lap 5 No 19 4 Td 133 II 41-4^ Telex 42344 fiu ı4) 13 0 lımir H Zjym Blt H<2 S ! l Td 13 12 » Tefcı 52359 Ftx (51) 19 53 « » Inon C«d II» S -Jo Ku I U 19 37 52 (« lul) ü l a «155 F«x (71) |» 25 7 TAKVİM 22 NİSAN 1991 Irasak 4 33 Guneş 6 08 Ogle 13 08 İkındj 16 54 AJcsam 19 57 Yatsı 21 25 Dünyanın doğum günü, bugün 175 ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor kî doğclıuıdünyaFİGEN ATALAY Bugün dünyanın doğum gü- nü kutlanıyor Bu kuüamaya sız de katılmak ıster mısınız? Eğer ıstersenız yapacağınız şeyler çok basıt Çöp yığınlan, zehırh atık- lann kanştığı denızlen, sısh pus- lu bavası, ozon tabakasındaJcı delığı, yok olan ormanlan ıle gı- derek daha da kırJenen dunya- mızın korunmasına yönelık ola- rak hazırlanan 70 önenyı sız de yenne getırebılırsınız Yanı, yı baştan sona geçecek olan "Dnnya Treni" duracağı ıstas- yonlarda, ınsanlara "dunya için bir ş«yler yapma" çağnsında bulunacak Kanada'da, kutla- maya katılan ülkelerden gönde- nlen "Dnnya Gunu şarküan" üe bır kaset hazırlanacak Tur- kıye'den de sözlennı Ortaan Ve- Uautgfl'ın yazdığı, muzığını Me- lih Kibar'ın yapüğı bır şarkı gönderüdı SSCB'de "Ç«nıobU Çocııklan" adlı bır fîlm hazır- lanıyor ve Çernobıl'de çalışan Dünya Treni llk kez 1970 yıhnda Amerikalı bir gencin girişimiyle başlatılan Dünya Günü, bu yıl 175 ülkede kutlanacak. ABD'de tüm ülkeyi baştan sona geçecek olan "Dünya Treni", duracağı istasyonlarda insanlara "dünya için bir şeyler yapma" çağnsında bulunacak. Çöpten heykel Türkiye'de izciler, Belgrad Ormanı'nda "unutulan" çöpleri toplayıp Taksim Meydanı'nda "çöpten heykel" yapacaklar. Cemal Reşit Rey Salonu'nda ücretsiz Dünya Günü Kutlama Töreni düzenlenecek. naylon poşet yenne kâğıt torba kuilanabüır, ağaç dıkebılır, top- lu taşım araçianndan daha çok yararlanabılır, suyu daha dık- katlı kullanabılırsınız llk kez 1968'de, ABD'de Wısconsın Senatörü Gaylord Nelson tarafından "kirienmiş luriar ozguriugnn antitezidir" görüşüyle gundeme getırılen ve 1970 yıhnda Deniz Hayes adlı bır gencin gınşımıyle başlatılan Dünya Günü, bu yıl 175 ülkede kutlanacak Bu ülkelerde ağaç dıkme törenlen, yurüyuşler, şenldder, gösterıler, toplantılar düzenlenecek, konserler venle- cek Bu kutlamalara bırkaç ör- nek verelım ABD'de tüm ulke- bır Sovyet mühendısın Çemobıl kazasındakı yanlışlar konusun- da yazdığı kıtabın basımına des- tek verihyor Bırçok kı$ı ve kuruluşun da desteğıyle düzenlenen kutlama programı çerçevesmde, Türkı- ye'de bısıklet gezısı yapılacak, ızcıler Belgrad Ormanı'nda "unutulan" çöpleri toplayıp Taksim Meydanı'nda "çöpten beykel" yapacaklar, Cemal Re- şıt Rey Salonu'nda ücretsız "Dunya Gunu Kutlama Toreni" düzenlenecek, çevrey- le ılgılı konferanslar verılecek, iîlmler göstenlecek, "Poşete son ver, zembil (bezden yapılan torba) ktdbuı" kampanyası baş- latılacak. öte yandan fzmır Buromu- zun haberıne göre Dunya Gunu Turkıye Koordınatöru Prof Knton Cun, "Dünyanın gidişaü iç açıcı degıl. Her gun Dunya Gunu olsun. Dnnya ıçın elinız- den gelenı yapın" çağnsını >ap- tı Dunya Gunu'nü 'Fertlertn ve toplumun, dünyanın gıdişinı duzeltmek için bir eylem yap- mava çağnldıklan gun" olarak tanımlayan Cun şunlan söyle- dı "Bugnnun tarinçesi 1970'lere gider. O yıllarda ABD'ti bir genç, ABD'de dunı- mu duzeltmek ıçın halkı eyleme çağırdı. Sonra bu olay unntnl- dn. 1990'a kadar Dunya Gunu kavramı konuşulmadı. 1990'da dunyanın gidışatını begenme- yenler o gencin faalıvetınj haür- layarak, tekrar, ancak bu kez uiuslararası seviyede Dunya Gu- nu'nu kutlamak istediler. 141 ulkede kutiandı. Bu olkeJer ara- »nda Turkiye dc vardı." Çcvre gönıillüleri Knton Cun, Dünya Günü'n- de gundeme getıreceklen konu| lan da şöyle anJattı. ' "Geçen yıl konn geoel cevre soranlanydı, bu yıl konn 'ço- cukJann çevresel bılınçlendınl- mesı ve çocuk ıçın çevre ' Biz çevreyie ilgiii kurulaslan bir anıya getirmek ıçın calışük. Hiç olmazsa Istanbul yoresinde tum siyas» partıkn, çevrejle ilgiii ku- ruluşlan bır araya getırdik, fa- aliyeüerimizi 'çevre gönullulen' adıyla yurutmeje calışıyoruz Turk Kadını Guçlendırme V akfı de Veşilleri, batta sosyahstleri aynı amaç için bır araya topla- mak çok onemli. lzmir, Anka- ra, Dıyarbakır, Trabzon, Sam- sun'da da bızimle bağlantılı ku- ruluşlar var, oralarda kutlana- cak. Turk Beledıyecilık Derne- ğı Başkanı Yuksel Çakmur da beledi\elere mesaj gondererek Dunya Gunu kutlamalanna ka- tılmaya davet etti." KtRLİLtĞE SON VERELtM — Burası Urfa'daki Karakoyun deresi. Suyun yerine pislik akıyor. Bu derede çocuklar oynuyor, hayvanlar su ıçiyor. Derenın kirli suyu sebze-meyve bahçelennı suluyor. Oysa bu kiriilıge son vermek elımızde. Çok basit gıbi gonınen bazı konulara dıkkal ederek daba tenuz bır dunya yaratabilınz. Dünyamıza70 armağan verebiliriz"Yapacagınızın kuçuk oldugunu duşunerek, hiçbir sey yapmamak" gıbi bır hataya duşmek ıstemıyor, ıçınde yaşadığımz dunyanın halıne üzülüyor ve onun gıderek bozulan sağlığını düzeltmek yolunda-i)ir şeyler yapmak ıstıyorsanız, ışte sıze çeşıth kaynaklardan derlenen önerıler 1. Yeniden kullanın. Yenjden kullanma alışkanlıgı' geüştirin. 2. Eğer gen kazaıuna çabası yoksa komsu ve dostlannızı böyle bu- çaba başlatmaya ikna edın 3. Evinizde kullaodıgınız urunler arasında yeniden kullanılamayanlan azaltın. Çöpluklere ne kadar az aok bıralalırsa, o kadar uzun sure kullanılabileceklerdir. 4 Kullanılmış kâğjttan yapılnuş kırtasıye, kart ve paket kâğıdı satın ahn S. Bir bahçeniz olsun. Kentsei bolgelerde iseniz en ayııuUn saksıda yaprak ve çiçek yetiştırebilirsiniz. 6 Bahçenızdek] otlar, yaprakiar, dallar ve dığer bıtkıler ıçın bır gubre yığını oluşturun Bu, çöp toplamayı azaltırken bahçenızm de buyuyup gelışmesıne yardımcı olacaktır 7. Gubre yıgınınıza kabve telvesi, yumurta kabugu, muz kabugu gıbi şeyler de koyun. 8. Bahçede bocek ıiacı kullarumını azaltın Ashnda böceklenn yalnızca yuzde bırı ılaçtan etkılenmektedu1 . Organık ıiaçlar kullanmayı deneyın 10 Kâğıt havlu değıl, kuınaş havlu kullanın 11. Çamasır ve evdeki diger temizlik işlen için dnşuk fosfatü ya da fosfatsız deterjan kullanın. 12 Klorsuz çamasır suyu kullanın. 13. Kumaş çocuk bezi kullanın. 14 Içı yeniden doldurulabılen veya yeniden kullanılabılen kutularda paketlenmış ürunlerden ahn 15. Surekli kullandıgmız deterjan ve diger urunJerin en buyuk, ekonomik boyunu alın. 16 Yumurtalan karton kutuda ahn, sum köpükten vapılan kutuda ahnayın 17. Yemekleri saklamak için plastik rulo yerine mumlu kâğıt kullanın. 18 Içınde toksık kanşımlar bulunan ürıinler yenne toksık olmayan urunlerı seçın örneğm, karbonat, hmon suyu ve sırkeden temizlik maddesı oluşturun 19. Eğer seçme sansınız varsa manavlarda ve diger yerlerde naylon poşet yerine kfiğıt torbalardan ısteyin. 20. Eğer plastik torba kullanıyorsanız, torbaiarı yıkayıp tekrar kullanın 21. 'Kâğıt mı? Plastik mi?' sonınunu koiaylıkJa tamamen ortadan kaldirabilirsıniz. Manava giderken kendı torbamzı yanınıza alın. 22. Aşın paketlenmış maJ ve gıda ürunlennden kaçımn. örneğın, plastik torba ya da sandıkta sıkıca paketlenmışler yenne açıkta satılan taze meyve ve sebzelen ahn Kutu ve paketler, atık ırmağının yakJaşık üçte bınnı oluşturmaktadır 29. Dogal ışıktan en ust duzeyde yararlanın. Duşunun, gun ıçinde gerçekten lamba yakmanız gerekiyor mu? 30 Odadan 15 dakıka \eya daha fazla süreyle aynlacaksanız ısıkJan kapatın 9. Ozon tabakasma zarar veren kloroflorkarbonln aerosollu kutulardan almayın. 23. Mumkun olduğunca elektnk ampulu yerine enerjı tasarrufu sağlayan floresans lambalanndan kullanın. 24 Evınızde gerekh ızolasyonu yapın. Evlerde harcanan enerjınm neredeyse yansı ızolasyon yetersızhğınden kaynaklanmaktadır 25. Pencere ve kapüarda aralık olup olmadığına bakın, aralık varsa tıkayın. Pencere \t kapılara dı$ kanat taktınn. 26 Ocağmıza yılda en az bır kez servıs yaptırın 27. Isıtıcı olarak radyator kullanıyorsanız radyatorun arkasına bir yansıtıcı piaka koyun. Boylece ısıyı duvann çekmesini önlemiş olursunuz. 28 Eğer uygunsa, evınıze güneş enerjısıyle çalışan ısıtma unıtesı taktınn 31. Buzdolabınızı 'daha az soğuk" dunıma ayarlayın, arkasındaki kondansator borulannı yılda bır kez temizleyin. 32 Şı- musluğu kapatın Tıraş olurken, dışlennızı fırçalarken, bula^ık yıkarken musluğu açık bırakmak, her dakıka 11-19 lıtre arasında su sarfıyatına neden oluyor 33. Banyo yapmak yenne duş alın. Duşuk akış bızı olan duş başlıgı takın. 34 Sızıntıları hemen tamır edın Damlayan bır musluk gunde 76 htreden fazla su kaybına neden olabılır 35. Bir çamasır makinesi almanız ya da kullanmakta oldugunuz makineyi degiştirmenız gerektığı zaman onden yuldemeli olanından alın. Onden yuklemeli olanlar, yukandan yuklemeli olanlara oranla yuzde 40'a yakın daha az su tuketiyor. 36. Bulaşık, çamasır makmelennızı ve kurutucunuzu yalnızca tam dolu olduklannda çalıştırın 37. Mumkunse. çamasır kurutma makinesi kullanmak yenne, çamasıriannızı dışanya asarak kurutun. 38 Garajımzı ve kapı önünu hortumla yıkamayın, supunın 39. Eşyanız kınldıgında bir kenara atacagınua tamir edin. 40 Yağlı boya >erıne lateks boya kullanın 41. Yeniden şarj edilebilen pilleri kullanın. 42 Tatılde bıle çevreye duyarlıhğınızı yıtırmeyın. Etrafı kırletmeyın 43. Hafta sonunda açık havada ızgara yaparken, kırlilığe neden olan yanıcı sıvılar kullanmayın. Plastik çatal bıçak ve tabaklan yıkayarak yeniden kullanın. 45. Oldorucu balonJar.' Helyum dolu balonlar suya ulastıgında balina ve su kaplumbağalan tarafından yutularak olmelerine neden olabilmektedir. Balonlannızın uçup gitmelerine izin vermeyin. 46 Arka bahçenızı ha>"vanlar ıçın sığınak hahne getırın 47. Bir balıkçı ya da kayıkçı iseniz, çop toplayıp sahile taşunak ıçın bir sistem getiştinn. Denıze asla bır şey bosaltmayın. 48 Eğer plaja yakın bır yerde oturuyorsanız, bır plaj temızüğı kampanyası duzenleyın ya da bu tür faaiıyetlere katılın. 49. Her yere giderken gerçekten otomobü kullanmanız gerekiyor mu? İse giderken yuruyun ya da bisiklete bınin. 50 Mumkun olduğunca toplu tasıma araçlarını kullanın 51. tkı ya da dort kişi birtikte otomobil lcullanırsa çok daha ucuza mal olur. 52 Otomobüınızın ayannı sık sık vaptırm Bır otomobil ıyı çahşıyorsa daha az benzın kullanır ve dolayısıyla daha az toksık ve zararh duman çıkanr 60 Işyennızde yeniden kullanma programlan başlatın Teneke kutular, camlar ve gazeteler, kolaylıkla kulianılabıhr 61. Kâğıt israf ederek kâğıt çopu oluşturmayın. Kâgıtlann ikı tarafını da kulianın, işı bıten gayri resmı yazışma kâğıtlannı not kâğıdı yapın. 62 Ijyennızde, bülten ve gayn resmi yazışmaların kullanılmış kâğıtlara basılmasını ısteyin Patron ya da edıtör sız ısenız, bunu mutlaka yapın 63. Okullarda mufredata ekoloji ve yeniden kullanım konulannın eklenmesini ısteyin. 64 Yerel yönetımınızJe bırhkte çahşarak, bölgenızdekı çöpluk ve hurdahklann en katı çevre standartlanna uygun olarak tutulmasını sağlayın 65. Yorenizde, gonulluler ve batta belediye işçileri ile bırlikte 'çevreyi temizleme' projesi organize edin. 66 Beledıvenızı, kışın cadde ve kaldınmlardakı buzlan erıtmek ıçın tuz yenne kum kullanmaya ıkna edın 67. Bolgenizdeki kuş cennetı alanlanmn korunması için yerel yonetimlerle bırlikte çalışın. 68 Yerel, bölgesel, ulusal ve dünya çevre konulannda surekh bılgfedının 44 Plastik kutu kapaklzrı, hayvanlar ıçın öldurucü sılah anlamına gelebıhr Kapaklan atmadan önce parçalara ayınn. 53. Otomobil benzın fıltresini temiz tutun ve benzinden tasarruf edın. 54 Yenı bır araba akumulatörüne mı gereksmımınız var9 Eskısmı tamır ettınn 55. Ynku hafıfletin. Gereksiz ağırlıkiar, yakıt ekonomisinı yuzde bir etkileyebUir. 56 Otomobüm havalandırmasını kısın ya da kapatın 57. Lastıklerinızin omrunu uzatmak ve benzinden tasarruf etmek istryorsanız hava doldunnayı ibmal etmeyin. Yeni lastık satın alırken çelik govdeu radyaJ olanlannı tercib edin. 58. Enerjıyı boşa harcamayın Duraklamanız bır dakıkayı asıyorsa, arabanızı yemden çalıştırarak daha az benzın harcarsınız 59. Otomobilinjzin bavalandınnasını kontrol ettirerek sızdırmasını onleyın. 'Çizgilerle çevremiz' 69. Bir agiç dikin. Buyurken karbondıoksit tukettikleri ıçın ağaçlar havanın temızlenmesıne yardımcı olur ve dunyanın ısınmasını azaltuiar. 70. Bır ağaç daha dıkın. • Haber MerkezJ — Lıoness Yönetım Çevresı'nce 22 Nısan Dünya Gunu dolayısıyla düzenlenen "Çızgılerle Çevrenuz" konulu kankatür yanşmasmda bınnahk ödulü, genç çızer Metm Fıdan'a verıldı Lıoness Yönetım Çevresı Başkanı Melek Doğan, Tan OraJ, Erdoğan Basol, Kâmıl Yavuz, Reşıt Yakalı, Devrun Demırel, Kâmıl Masaracı, Orhan Doğu, Veysel Donba, Musa Kart, Necmı Rıza, Nusret Ava ve Bılal özcan'dan oiuşan jün, bırıncıyı 167 eser arasından seçtı Metın Fıdan'ın "1 Buyuk ödulü" aldığı yarışmada, Ahmet Geyık, Selçuk özaş, \aJçın Ayrancıoğlu, Macıt özbek ve Burak Güneralp 'basarı ödulu'ne layık görulduler. Kemer-Girne yatrallisi • ALANYA (Cumhuriyet) — Uluslararası Kemer- Gırne Yat Rallısı'nın Kemer- AJanya etabı yapıldı Boylanna göre 4 gruba ayrılan yatlardan bırmcı grupta bulunan Turk bayrakh Bela ıle Avusturya bayrakh Lysa, Alanya Lımanı'na dün 08 30'da gırerken hiç ceza puanı alamayarak başan gösterdıler tkıncı grupta Ahnan bayrakh Swantje III ve Ibıs II de venlen süre olan 07 30'da lımana gırerek başarı gösterdıler Uçuncü grupta en ıyj derece Belçıka bayrakh We TWo'nun 15, dördüncü grupta Ingıhz bayrakh Rooster 30 ceza puanları ıle önde bulunuyorlar 14 değışık ulkeden 30 yatın katddığı raüıde 4 Turk yatı bulunuyor 4 saatte bır grup lıderlerı bağh yatlarla temas kurarak kontrol yapıhyor Bozuk çeneler • İZMİR (AA) — Bebeklık dönemınde kullanjlan hatalı emzıklenn, çene bozukluklanna yol açtığı bıldırıldı "Uluslararası Kranıomandıbular (Çene Eklemı) DüzensızJıkler Derneğı" uyesı Dış Hekımı Ümıt BayraktaroğMu, çocuklardakı çene bozukluğu vakalanmn, son yıllarda artış gösterdığını belırttı Guzelbahçe Çamlık Köyü İlkokulu'nda yaptıklan bır tarama sonucunda, 100 öğrencıden 95'mde çene eklemı bozukluklanna rastladıklannı bıldıren Dr Bayraktaroğlu, bu bozuklukların bır kısmının, bebeklık çağındakı emzık kullanımından kaynaklandığını söyledı. Yangında 3 yarah • Istanbul Haber Servisi — Tarlabaşı'nda tarıhı 4 katlı ahşap bır bına, dun sabaha karşı yandı Yangın sırasında, bın ağır, 3 kışı yaralandı Haleph Bekır Sokak 19 kapı numarah 4 katlı ahşap bınada, tüp parlaması yüzunden dün saat 06 00 sıralannda yangın çıktı Bınanın ıkıncı katında başlayan yangın, kısa sürede butun bınayı sardı Bına mahalle sakınJennın de yardunlanyla hemen boşaltıldı Ahmet ve Fent Demırtas adlı kardeşler, 2. kattan atlayarak kurtuldular Bu arada, yangın sırasında ıçende kalan Özkan Şımşek adlı kıracı da ıtfaıye ekıpJennın yardımlanyla ağır yarah halde kurtanldı. A^ıköğretiınden sınav hakkı • ANKARA (AA) — Körfez knzı nedenıyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesıne gecıcı görevlendınldıklerı ıçın 1. yan yıl ve butünleme sınavlanna gıremeyen açıköğretım fakultesı öğrencıierıne, bu yıl sınavlar ıçın yenı bır hak verıldı Anadolu Ünıversıtesı öğretım ve Sınav Yönetmelığı'ne, konuya ılışkın geçıcı madde ekleyen yönetmehk dünkü Resmı Gazete'de yayımlandı Yönetmehk, 29 mart tanhınden ıtıbaren geçerlı olacak Yönetmelığe göre sınavlar, 1990-1991 ders yılı bıtunınden önce gerçekleştınlmek şartıyla açıköğretım fakultesı yönetım kurulunca behrlenen tanhlerde yapılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog