Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 Kartı alırken... "İşlem tamam" deyinceye kadar işlem tamam! % PAMUKBANK Cumhuriye Türkiye'de başvurduğunuz anda, yani hemen, yani derhal, yani anında • alabiieceğiniz tek banka kartı Bank24 Kartı'dır! \BANK24İ Ş L E M T A M A M ! 67. Yıl; Sayı: 23944 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. 20 Nisan 1991 Cumartesi Qzal, ilçe başkanlarıyla anlaştı Istanbul Kongresfne üç seçenek Cumhurbaşkanı Özal'ın Antalya'da İstanbul delegasyonu ile yaptığı toplantı sonunda ANAP il kongresinin uzlaşmayla sonuçlanması için üç olasıhk üzerinde anlaşmaya varıldı: 1 Talat Yılmaz istifaya ikna edilir, problem çözülür, 2 Semra Özal'ın listesindeki isimlerden yarıdan bir fazlası istifalarını hâkime verir, liste yeniden oluşturulur, 3 Her iki adayın da listeleri çekilir. GÜNDÜZ tMŞİR Cumhurbaşkanı Turgut ÖzaJ'ın onceki gun Antalya'da, ANAP Istanbul ilçe başkanla- nyla yaptığı toplantıda eşi Sem- ra Özal'a açıkça destek ıstedığı ve "Elinizden geleni yapın, bu işı bitirin" talimatını verdiği oğre- nildi. Özal'ın Caran d'Ache mar- ka, ustünde kendi ismi yazılı pi- yasa değeri 600 bin lira olan al- tın tükenmez kalem armağan et- tiğı ilçe başkanları toplantısın- da üç seçenek gündeme geldi. Cumhurbaşkanı'nın bunlardan Semra Özal'ın listesinde yer alan isimlerden yandan bir fazlasınm istifa ederek yeni bir liste oluş- turulmasına sıcak baktığı belir- tildi. Karşı adav Talat Yılmaz, "Büttın tavsivelere saygılıyız, an- cak karanmızda hiçbir değişik- lik olmaz" dedi. Özal'ın ilçe başkanlarını An- talya'ya getinmesi, 28 nisana er- telenen kongreye yenı bir boyut getirdi. Partiyı kuran ve buyuk emekleri geçen bir kişi olarak kendisinin geri çekilmesının mumkun olmadığını belirten özal, "Memlekeün menfaatleri- ni ve partimin devamını isteye- rek eşimin adaylığına nza gös- terdim. Sizden bekledigim kol kınlır yen içinde kalır örnegi, elinizden geleni yapıp bu işi bitirmenizdir" dedi. Öğrenildi- ğine göre Ozal şoyle konuştu: "Baştan beri so>ledim. Bu lis- (Arkası Sa. 14, Su. 5'de) ABD HAZİNESİ, TÜRKİYE'YE KEFİL OLMADI BİLAL ÇETİN'in haberi Ekonomide '12 EylüVde ideolojik boşluk dinle dolduruldu' SHP'nin 'Laiklik Raporu' hazır 12 Eylül askeri rejiminin, 1980 öncesi yaşananlardan 'hak ve |İ| özgürlükler düzeninin yani sıra sol düşünce ve eylemi' sorumlu tuttuğu savunulan raporda, sol düşüncenin beslenme kaynakları kurutulurken ağır baskı uygulandığı anlatıldı. ÜMtT ASLANBAY ANKARA — SHP'nin "He- nüz taslak halindeki" "Laiklik Raporu" MYK'ya sunuldu. MYK ve 23 nisan tarihinde top- lanacak partı meclısınde göru- şüldukten sonra kesinleşerek resmileşecek olan raporda, laik- lik karşıtı eğilımlenn 1980 son- rası tırmanışa geçtiği, bunda, sol düşünceye darbe vuran askeri rejimin, doğan ideolojik boşlu- ğu dinle doldurma çabalarının BUGÜN BILIM TEKNİK BIUMTEKNIK TMİDiMumiMiakoiestenri «aeyidü$ük * B U G Ü N C U M A ER S İ YARIN DERGİ Y A R I N V E H E R P A Z A R yattığı ifade edıldı. Raporda Di- yanet İşlerı Başkanlığı'nın da ye- nıden duzenknmesı gereğine dıkkat çekildi. Raporun girişin- de şu noktalar üzerinde du- ruluyor: — Laiklik karşıtı oluşumlar ve bunların evlemlilikleri, ozel- likle 1980 sonrasında tırmanışa geçmiştir. Asıl kaygı verici olan, "laik devlet" niteliğiyle tama- men çelişen bir şekilde de> letin "dindar" devlet rolunu benim- semesi ve söz konusu gelişmeye destek vermesidir. Bu gelişme basta laik Türkiye'nin kurucusu Atatiırk ve devrimleri olmak ttzere liim çağdaş yaşamı hedef alan bir tehdittir. — Türkiye'de devlet eliyle go- turulen bu laiklik-özgurlük kar- şıtı gelişmenin sağlıklı bir ana- lizıni yapmak amacıyla SHP böyle bir rapor hazırlama ka- rarı almıştır. — T.C'nin kuruluşundan bu yana izlenen devlet politikaları dinsizliği yavmak doğrultusun- da değildir. Böyle bir politika iz- lenmedigi gibi inanç ve ibadet özgiırluğu biıyuk bir dikkatle giıvence altına alınmıştır. Ayn- ca İslam dininin ve toplumumu- zun özgul koşullanndan kay- naklanan nedenlerle, devlet eliy- le din hizmeti verilmiştir. — Sorunlara çağdaş çözum- ler getirebılme yetisi olmayan hukumetin halkının karşısına dinsel bir soylemle çıkarak ve kendi isteği doğrultusunda ina- nanlar yaratmak suretiyle sus- kun ve hak talep etmeyen bir toplum yaratması elbette kendi- sinin lehinedir ama genel olarak (Arkası Sa. 14, Su. l'de) T E R Ö R Y A S A S I S 0 R U L A R Y A N I T L A R 5 . S a y f a d a Ankara'da diplomatik çevreler, kurtarma operasyonunun, bir kara savaşına yol açmasından çekiniyor Sıcak çatışıııa kayg'ısıÇatışma riski Ankara'da diplomatik ve askeri çevrelere göre Irak yönetimine yardım çalışmalarına müdahale edilmeyeceği yönünde güvence verilmesine karşın, bu ülkenin topraklarında ABD, İngiliz ve Fransız askeri birliklerince yürütülen operasyon Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çatışma rıskini her an içinde banndırıyor. Filistin trajedisi 36. Paralel Operasyonu'nun, Saddam Hüseyin'in yönetimden aynlmaması durumunda hedefe ulaşmasının gecikebileceği ve kamplardaki yaşamın kronik bir hal almasıyla yeni Filistin kampları trajedisinin yaşanmasından kaygı duyuluyor. YASEMİN ÇONGAR ANKARA — ABD, tngiltere ve Fransa askeri birliklerinin Kuzey Irak'ta başlattığı kurtar- ma operasyonunun, bu toprak- larda bir Kurt devleti kurulma- sına yol açacağı yolunda göruş- ler ortaya atılırken Ankara'da- kı yetkililer "kara savaşı" ve Ti- listin kampı trajedisi" diye özet- lenebilecek iki temel kaygı taşı- yorlar. 36. Paralel Operasyonu1 nun Saddam Hüseyin yönetimi devrilmedikçe tamamlanmaya- cağı ve muttefiklerin Irak'ın ku- zeyindeki askeri varlıklarını uzun sure devam ettireceklen beklentisi taşıyan yetkililer, "Ba- ğımsız Kiirt devleti giındem dı- şı. Bu konuda Batı'dan da gü- vence alındı" ifadesini kullanı- vorlar. Ancak bu kaygılann ba- /ı diplomatik çevrelerde geçer- uliğini koruduğu gözleniyor. Yetkililer, Birleşmiş Milletler'in en kısa zamanda operasyona sa- hip çıkması gerektiğini de savu- narak Güvenlik Konseyi'nin Irak'ta kunılacak kamplan dev- ralmak için "çok geç kalmadan yeni bir karar çıkartmasının uy- gun olacağı" görüşünü savunu- yorlar. Ankara'daki diplomatik ve askeri çevrelerde, Kuzey Irak topraklannda başlaülan kurtar- ma operasyonu, bir Kurt devle- ti kaygısının yani sıra banndır- dığı iki temel risk çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu risklen "operasyonun sıcak çaüşmaya yol acması" ve "bedefe ulaşma- nın gecikmesiyle sonınun suriin- cemede kalması" diye özetleyen yetkililer, "muttefiklerin buyuk bir temkio içinde hareket etme- si ve Birleşmiş Milletler'in soru- na yeni kararlarla sahip çıktna- tArkası Sa. 17, Su. 3'te) IRAK'A KÜRT OPERASYONU 3. Sayfada ÖLÜMLE YAŞAMIN İNCE ÇİZGİSINDE CtUl BASUM6IÇ 3. Sayfada GENSCHER: AMAÇ EVE DÖNÜŞÜ SAĞLAMAK 3. Sayfada GÜVENLİK BÖLGESİ İÇİN TARTIŞMA 3. Sayfada IRAK: NÜKLEER SlLAHIMIZ YOK 10. Sayfada BAKER'IN, ISRAIL TEMASLARINDA İLERLEME YOK 10. Sayfada MOSKOVA'DA KÜRT KADIN — Moskova'daki Irak Büyükelçiliği öniinde yapılan gosteride Saddam Hüse>in'in Kuzey Irak'taki baskılannı protesto edenler arasında Kurt kadınlar da yer aldı. (Fotoğraf: Reuter) Sığınmacı Türkiye'ye küskün Büyük kaçışın aası İran sınınnda da yaşanıyor. Sayılan 1 milyonu geçmiş durumda SİNAN GÖKÇEN BAHTARAN (Iran-Irak sının) — Yine aynı yürek sızlatan manzaralar. Yine yüksek dağlar. Ayakkabısız ço- cuklar, yiyecek için kamyonlara saldı- ran insanlar, allı morlu elbiseleri çare- sizlık, öfke ve sefalet kokan Kürt ka- dınlan ve her girintiyi, doğanın her oyu- ğunu orterek yiız binlere barınak sağ- layan naylonlar. Türkiye'nin Irak sınınnda yaşanan dramı İran'da da göruyorsunuz. lran'ın Irak'la sının da buyuk bir acının tamk- lığını yaşıyor. Durmaksızın geliyorlar. Sayılan şim- diden 1 milyonun ustunde. lran'ın Bah- taran eyaletinin Irak'la olan sınır kapısı Şişmu'dan tran'ın içlerine doğru yak- laşık 30 kilometrelik bir konvoy oluş- turuyorlar. Konvoyun öteki ucunun ıse, Irak içlerinde, Suleymaniye'ye dek uzandığı söyleniyor. Saddam'ın "kimyasuKİan, napalnun- dan, fosforundan" kaçan yuz binlerce kişi İran'a gelmeye devam ediyor. Çoğu yaya gelmis. 10 gün-15 gün yü- rümüşler. Hamile kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sakatlar, hepsı canlannı emnı- yete almak için gunlerce yurümuşler. Gene de şanslılar. İran, "İnsani ve Is- lami nedenlerle", Irak'tan kaçanlara topraklarını açmış. Sınır bo^nca ku- rulan kamplarda şimdiden 400 binin us- tünde multeci barınıyor. Gelenlerin hepsini banndıracak yeni kamplar ise lran'ın Irakla sınır komşusu olan eya- letlerinin çeşitli yerlerinde kurulmakta. İran meclisi, ilk aşamada, multecilerın gereksınimi için kullanılmak ıızere 10 milyar riyallik (yaklaşık 3 milyar TL) bir bütçeyi onaylamış bulunuyor. Ba- tı'nın yardımı ise "damhyor". Turkiyeye küskünler. Özellikle Türkmenler bize "sının niye açmadınız" diye sonıyorlar. "Türkiye bahşişi aldı, bizleri unuttu" diyorlar. Saddam'ın askerlerinin, Turkiye sını- rında bıriken "ahbaplanm" öldüreçe- ğinden korkuyorlar. Iranlı yetkililer de Turkiye'yi suçluyorlar. "Yük bizde, yardım size geliyor" diyorlar. Iran'a giriş yapan Iraklı mültecilerin sayısı 1 milyon 200 bin olarak tahmin ediliyor. Kayıtlı mülteci sayısı ise 901 (Arkası Sa. 17, Su. 2 de) RonaldReagan'ın karısını anlatan kitap bir haftada 1.5 milyon sattı Nancy'nin Frank'la ilişkisi neydi? THE ÜNAÜTH0R17EC Kitly kclli'v Bugüne dek kaleme aldığı tüm biyografilerle best-seller listelerinde zirveye çıkan, Amerika'nın en ünlü dedikodu yazarı Kitty Kelley, son kitabında bir zamanların first ladysi Nancy Reagan'ın Frank Sinatra'yla yıllarca beraber olduğunu yazdı. Kitaba ilgi çok büyük. Kitty Kelley (küçük fotoğraf), 600 sayfayı aşan kitabı için 1000 kişiyle röportaj yapmış. Frank Sinatra'yla beraberligine ilişkin iddialann Nancy Reagan'ı sarsüğı bildiriliyor. Kultur Servisi — "Kellevnin kimliğini saklamasına ya da yanlış aktarmalar v^pmasına hiç gerek yok. O boyle şeyler için fazla iyi bir röportajcı. Onun se- vimli yuzu, etkileyici yumuşak sesi, 'konuk'lanm neredeyse bip- notize ediyor..." Amerikalı bir gazetecı, Amerika'nın en ünlu dedikodu yazarı Kitty Kelley hakkında boyle sovlüyor. Yaklaşık bir hafta once ya- yımlanan "Nancy Reagan'ın Resmi Olmayan Biyografisi" ki- tabıyla "best-seller" listelerinde zirveye yerleşen Kelley bugüne dek yazdığı biyografilerde Jac- kie Onassis'in şok tedavisi gör- düğünu, liz Taylor'un Frank Si- natra'dan olan bir çocuğu aldır- dığını, Frank Sinatra'nın bir tele-kızın goğsunden jambonlu yumurta yediğini ve son olarak Amerika'nın eski başkanı Ro- nald Reagan'ın eşi Nancy Rea- gan'ın Sinatra ile yıllarca suren bir ilişkisi olduğunu anlattı. Nancy Reagan biyografisi sa- yesinde Amerika'daki kitapçılar, hayatlannın en 'hızlı' satışmı gerçekleştirdiler. Kitabın piyasa- ya çıktığı gün, kitapçıların onündeki kuyruklar inanılmaz- dı, 600 binlik ilk baskı o gün tü- kendi. Hafta sonuna doğru, 925 bin adet daha basüdı. Kitap, bu- güne dek "best-seller" olmuş tum kitapları geçti... laeocca'mn "Otobiyografi"sı, BUI Cosby'nin "Fatherhood"u, Stephen King- in "Tommyknockers"ı, Tom Clancy'nin "Clear and Present Danger"ı... Bugüne dek Amerı- (Arkası Sa. 14, Su. 5'de) İşçi taşıyan midibüs dereye uçtu Yine trafik acısı: 15ölüİzmir'in Kiraz ilçesi yakınlarındaki kazada çok fazla sayıda işçinin bindirildiği midibüs hızla girdiği virajda mıcırlann kayması sonucu 25 metre derinliğindeki Değirmendere Ça>ı'na uçtu, 23 kişi yaralandı. Yurdun çeşitli yerlerindeki kazalarda 26 kişi öldu, 45 kişi yaralandı. 3. Sayfada G. Saray-Beşiktaş Ligde stiper heyecan Türkiye Birinci Ligi'nde yılın derbysi bugün oynanıyor. Istanbul Ali Sami Yen Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak olan dev maçta lider Beşiktaş kendisini bir puan geriden izleyen Galatasaray ile karşılaşıyor. Ligin fınali niteliğindeki karşılaşma saat 14.45'ten itibaren Star-1 televizyonundan naklen yayımlanacak. Sporda OLAYLARIV ARDINDAKI GERÇEK Ankara Ne Yapnuûı? Evinden barkından kopmuş Iraklı Kurtlerin, Turkiye ve tran dolaylarında sergilediklerı go- rüntü, tek sözciikle jaciadır; Kurt göçmenlerine ivedi yardım gerekıyor. Yalmz bolgenın değıl, dunya- nın sorunu budur. Niıekım dunya kıpırdamıştır. Öngorulen plana gore Kuzey Irak'ta 36'ncı enlem üzerinde bir guver.iik bölgesi oluşturuluyor; bu alandaki elverişli yerterde ça- dırkentler kunılacak ve •goçmen Kurtler buralara yerleştirilerek yardım düzenli bıçimde yürutu- lecektır. "36'ncı Enlem Planı" ya da "ABD'nin Kurt Planı" diye anı- lan bu gınşıme İngiliz ve Fran- sız askerlerı de katılmaktadır. Operasyon başlamıştır. İlk gun- lerde girışime karşı çıkan Bağ- dat, sonradan duruma razı ol- muştur. Olay, insanlık açısından ele ahndığında hıç kımse Kurtlere vardım girişimlenne hayır dıye- mez,' çoluk çocuk, kadın erkek, goçmen Kurtlere yardım oncelı- ği, her tur düşunceyı geride bı- rakıyor. Insanların hayatını kur- tarmak için elden gelen yapıl- malıdır; Turkiye gırişime katkı- da bulunuyor, yurdun her ya- • • • (Arkası Sa. 17, Su. Vde) • TRT'nin cumartesi atağı Bayram sonrasında TRT, nisan basındaplanladığıyeni yayın prototipini devreye soktu. 6. Sayfada • Taylor'ın hayatından Starl'de saat U.OO'de yayımlanacak 'Hollywood Skandallan' adlı 1985 yapımı olan filmde Elizabeth Taylor ve Jane Alexandre başrolde oynuyorlar. 6. Sayfada • Tom Cruise'un 'Kokteyl'i Daha once TV2'de yayımlanan fılm, bu kez TVI'de 00.35'te ekranlara gelecek. 6. Sayfada • Beyazperdede İngiliz kalitesi 83 yaşında Olen David Lean gosterısli, görkemh ve popüler fllmlere ımzasım attı. 7. Sayfada • Denktaş'tan harita bekleniyor BM, ABD ve Ingiltere, Türk tarafından Kıbns'ta toprak dıizenlemeleri ve 'yerlerinden edilenler' konusunda atılım bekliyor. 11. Sayfada • Üreticinin alacağı 1 trilyon Sadece çay uretıcılerinin Çaykur ve özel sektörden 270 milyar lıra alacağı bulunuyor. Ekonomide • Baharı yaşamak Istanbul'da bahar yuzunu dun gosterdı. Sahıl ve yeşıl alanlar sıcak havanın tadını çıkaranlarla doldu. 17. Sayfada • Ortaköy'e ikinci yol Ortaköy'e yapılacak ıkınci yolla ılgıli ıstımlak tartışmaları süruyor. 17. Sayfada • Kente şiir aşısı: Poesium Istanbul Beledıyesı 'nce yapılacak Şiır Forumu 'nun duzenleyıcıleri Hılmi Yavuz ve özdemir tnce, yoneltilen eleştirileri yanıtlıyor. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Yurttaşlık BilincL. Avrupa Parlamentosu'nda "Kurtlerin varlığının tanınması ve üzerlerınde yaşadıkları devlet toprakları üzerinde Kurtle- re özerklık hakkı venlmesı" yolunda bir karar tasarısı benim- senmış. "Kurtlere kendi topraklarınızda özerk devlet kurmalarına izin verin" kararı. bir bağımsız devletın ıçışlenne karışmak (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog