Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

2NİSAN1991 CUMHURİYET/9 İNSAINLAK F Ü S U N Ö Z B t L G E N G Ö R Ü Ş Koregraf Koregraf kafasındaki düşünceyi insanlann anatomilerine yerleştiren kimsedir. GeneKefly "SOL ELLEB" ve 'BAMAZANDA SU İÇMEK" İNCELEMEDE Bakan Akyol ne diyecek? KONYA ve Emncan'da iki oğretmenin başına gelen olay- lan geçen hafta bu köşede an- latraıştık. Konya'da resira ögretmeni Mustafa Karaçiftçi'nin çizdir- diği "sol el" resimlerini sakın- caü bulan Meram Ortaokulu Müdürü Mustafa Küçükosma- noğta ile Erzincan OdukbeLİ il- çesinde ramazanda ağrı kesici alırken su içtiği için ilkokul müdürü Kemal Pak'tan dayak yiyen öğretmen Aynur Okur- un hikâyeleri... Resim öğretmeni Karaçift- çi'nin verdiği ödev sonucu sağ- lak öğrencilerin çizdiği "soJ el" resimlerini müdür panodan in- dirtmiş, öğretmeni de "basına bilgi verdiginden" milli eğitime şikâyet etmişti. Öğretmen, hakkındaki karan bekleyedur- sün, şair Idris Atmaca, bu ola- ya çok kızmış ve müdüre yol- ladığı bir mektubun örneğini de bize göndermiş: "Gerçekten de sol el tekin degildir. Tehliketidir. Güzel sağ el varken hera de. Hetn her işi- mizi sag elimizle görühız. Sol eiimiz olsa olsa sağ elimize ya- maklık eder. Harika bir buluş doğru ya. Sahi bütün okulları tarayıp kışkırtıcı sol elleri im- ha edelim mi? Evet derseniz size vardım edecegime söz veriyorum. An- cak okulumuzda yeni bir ta- rama yaparak boy resimlerin- de de sol elin kullanılması- nı da kulak arkası etmeyiniz emi. (Örneğin insanlar hep sol ellerini arkalarına alsınlar.) Aramızda kalsın bir şey so- racağım sizin ailede herkes so- lak a»? Müdür efendi biraderim, bu DİNİ YAYINLAR FUARI'NDAN Başında "Allah" yazan kedi kartlannın tanesi 1000 TL (Fotograf: Muharrem Aydın) Allah yazan kedi kartpostalı BİRKAÇ gündiir Sultanahmet Camii'nin av- lusunda süren 9. Dini Yayınlar Fuan'nın hemen girişinde duvara dayalı iki kedi fotoğrafı göze çarpıyor. Bir tanesi kucağa alınmıs, diğeri ise bi- raz daha büyültülüp başının üstü bir yuvarlak içine alınarak dikkatlerin bu noktaya yöneltil- mesi isteniyor. Hemen önünde ise kartpostal bo- yutlannda yine aynı kedinin yığınla fotografı var. Ziyaretçiler meraklı gözlerle uzun uzun ba- kıyorlar ve satıcıya bunun ne anlama geldiğini soruyorlar: Borsada hisse senedi işleriyle uğraşan Fikyet- tin Göksu işlerin durgun olmâsı nedeniyle evinde besledigi kedinin başında dikkati çeken Arap- ça yazıdan esinlenmiş ve buraya tezgâh kurmuş. Söylediğine göre kedinin başına ters olarak ba- kıldığında tüyleri arasında Arapça "Allah" ya- ayormuş. Mıiftülüğe gitmiş, tam değil ama bun- ları satmanda bir mahsur yok" yanıtını almış. Herkese aynı şeyleri bıkmadan anlatıyor. "Bu kedinin kafasını ters çevirip okuyunca orada 'Allah' yazılı olduğunu göriirsüniiz" diyor. Fu- arı ziyaret eden, kendi deyimiyle "İki degerli hoca" "Allah" yazdığını söylediği kartpostalla- n satmasının günah olduğunu, bundan vazgeç- mesim antatöklannraktaran Fikyettin Göksu yi- ne de fuar bitene kadar satış yapmaya devam edecekmiş. 68 KUŞ*& VE BOHOMOZ GEHÇÜ6I Geriye giden insanlar GENÇLİK, suskun ve gerı- ye mi gidiyor? Prof. Aysel Ekşi'ye göre "Ozledigimiz gençlik, bekledi- ğimiz gibi etkin değil ve sus- kun; eğitim karmaşası yiizun- den çağdaşlığa ve ileriye götii- rüJecegi yerde gerilere kaydın- lıyor." Ekşi, TÜSES Vakfı'nca dü- zenlenen "Gençlik Hareketi" konulu toplantıda bilim adam- lannm incelemeleri sonucu ço- cuk eğitimine yönelik kitaplar- da çıkan sonuçlardan şu çarpı- a örnekleri verdi: "16. yy ortasında aileler çok hoşgörülü, toplumlar çok da- ha ilerici. 17. yy ortalannda çok tntucu bir egitim görülii- yor. 18. yy'da yine izin veren bir tutum ve 19. yy'da çocuk- lannı bodrumlara kilitleyen despot babalar, egeroen top- lumlar. 19. yy'ın sonunda yi- ne vumuşak bir eğilim, sonra araya Freud'un görüşleri giri- yor. Ardından 1960'larda Ben- jamin Spok. çocukların geliş- mesi konusunda kitaplar yazı- yor. Bunlar bütiin dünyayı et- kiliyor. Bu kuşaklardaki anne ve babalar kendi yetiştiklerin- den çok daha özgiir, serbest ve izin verici bir tutuma giriyor- lar. Ve büyük özguriüklerin ya- şandığı 1968 öğrenci olayları geliyor. Bu oiaylar, ana-baba ve egemen kusağı çok büyük dehşete düşiiriiyor. — Biz, ne hata yaptık; bü- tün sevgimizi, ilgimizi çocuk- lara verdik, ama bize başkaldınyorlar' deoildi. Tar- tışmalara yol açtı bu sözler. 'Yavaş yavaş Freud ve Benja- min Spok'un etkisinde çok öz- giir çocuklar yetiştirdik. Hata yaptık, şimdi biraz daha gele- neklerimize dönelim' denildi. Şimdi bir yerde bütiin bilim dünyası bu hataları telafi et- meye, gençleri biraz daba bas- kı altına almaya çalışıyorlar. Aslında, gençlerin örgütlen- mesi konusunun yeniden tar- tışılması daha gerçekçi, ayak- ian yere basan biçimde soruş- tunılması gerektiğine inanıyo- rum." SHP1İ MŞKAHLAR İLETİŞİMSİZLİKTEM YAKINIYOBLAR Karayalçın'ın 200 hoparlörü GEÇEN hafta sonu İstan- bul'da yapıian İLAD'ın "Bele- diyeler ve İletişim" konulu pa- nelinde, KOMAR'ın anketinde Türkiye'nin en başarıli Büyük- şehir Belediye Başkam seçilen Karayalçın Ankara'daki çalış- malarıyla ilgili ilginç açıklama- lar yaptı. Panelin açılış konuşmasını îstanbul Buyükşehir Belediye Başkanı JVurettin Sözen yaptı ve "açdışlar yapacagından" Karayalçm'ı dinlemeden çekip gitti. Dinleyiciler "Keske Sözen kalsaydı da başanlı bir baska- DID projelerini dinleseydi" di- yorlardı. Sözen, aslında baştan top- lantıya katıimayacaktı. Dalan da önceden Sözen'in panele gelip gelmediğini yardımcıla- rıyla kontrol ettiriyordu. Ve Dalan, Sözen gittikten çok sonra gelip panele katılıyordu. Sözen, iletişimdeki çıkmazı aşamayan bazı yerel yönetici- lerin kolay ve ucuz yol olarak "makyaj icraatlara" yöneldik- lerini söylüyordu. İstanbul'un İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAOIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ'nin "KADIN ARAŞTIRMALARI" KONFERANSLAR DİZİSJNİN 3 NİSAN 1991 TARİHLİ OTURUMUNDA Konuşmacı. Prof. Dr. Binnaz Toprak Konu: KADIN ve DİN Saat: 14.30-17.00 Yer: Basın Müzesi-Çemberlitaş KAPADOKYA 12-16 NİSAN / 16-20 NİSAN ÜRGÜP-GÖREME , KAYSERİ-IHLARA S ezisi NEVŞEHİR ProtMyoMI «hber ««lıjlndc Bgtf\ f\f\f\ W | | U0 a»l oioMiıMrta 9kli»-dûnü» »• O D V ı U U U l %MM <0nı turtsrftalımıudthikUr. Yurtm |r—-'r 1 * Bvtnrot BurvKi Mo-33 • kt Tel: 159 20 32 (PBX) • 33816 60 sorunlarım ve yapılanlan an- latmak amaayla TRT TV'sine sadece iki kez çıktığmı be- lirtiyordu. Ankara Buyükşehir Beledi- ye Baskanı Murat Karayalçın da iletişim eksikliği yüzünden coşkuyla karşılanması gereken altyapı çalışmalarının bir an- lamda tepkilerle karşılandığı- nı anlatıyordu: "Halkın hangi mahallede. ne olduğunu, açılan çukurun amacını, belediye meclisinin ne kararlar aldığını bilmesi gere- kir. Bu nedenle biz yayın mer- kezi kurduk. Gençlik Parkı da dahii ounak üzere Ankara'nın 4 büyük parkına 200 hopariör yerleştirdik. Bunlarla meclis toplantılannı naklen vererek balkı bilgilendiriyoruz. Aynı uygulamanın belediye otobüs- lerine de yapılabilmesi için ça- lışmalanmız devam ediyor." Bakırköy Belediye Başkanı Yıldırım Aktuna da aile içeri- sinde bile sağlıklı iletişim ku- rulamadığına değinerek, ileti- şimin sağlanamadığı her yerde "kavga" olduğunu söyledi. "Bakırköy'de 1.5 milyon in- san yaşıyor. Hesap ettim her birisine 1 dakika ayırsambu tam 16 yıl olur" diyen Aktu- na, devleti yönetenlerin beledi- yelerin radyo kurmasından korkmamaları gerektiğini söy- leyerek, "Anlaşılan bunlann degişmesi gerekiyor" dedi. SHP'li belediyeler, halkla iletişim kurmak için galiba ik- tidara gelmeyi bekleyecekler. işi yalnız elle bırakmayalıın. Sol göz, sol kulak, sol ayak gelsin arkasından. Sizin ne ka- ' dar inançlı olduğunuza inanın ki inanıyorum. Siz bu değerli görüşünüzü kendi sol elinizi keserek bile ispatiamaya muk- tedir bir şahsı muhterem zat- sınız. Üzerime vacip olan işbu arzuhaiimi bir kenara terk ey- lemeyiniz ve nevi şahsımza münhasıran giriştiğiniz bu müspet tutumunuzda sizin ar- kanızda olduğumu, sizi sonu- na kadar desteklemeye hazır ve nazır olduğumu hiç unutmayı- nız. Sizinle tokalaşacağım gü- nü (ben solağım sizı bilemiyo- rum) sabırsızlıkla bekliyo- rum." Aynur öğretmen ise Otluk- beli'nde baskılar karşısında ya- payalnız. Ilçe Milli Eğitim Mü- dürü Halit Yavuz, kendisine bir mektup göndererek, "îlko- kul müdürii Kemal Pak'a tah- rik edici davranıslar sergileye- rek tartışmaya sebebiyet ver- mesi ve ögretraenlik makamı- na yakışmayan tutum ve dav- ranıslarda bulunduğu" gerek- çesiyle sa%unmasını istedi. Ay- nur öğretmen, 8 gün içinde ifa- de verecek. Yakınlan, müdü- ründen iyi bir dayak yiyen ve müstahdem tarafından elinden alınan Aynur öğretmenin "korku" içinde buiunduğunu söylüyorlar. Biz gelişmeleri merakla bek- liyoruz. Bu öğretmenlerin durumu- nu Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol biliyor mu? Olayların gerçek boyutları kendisine in- tikal ettirildi mi? MEYVE VERMEYE HAZIRLAHAH ErVHNÖNU Birkaç tomurcuk EMİNÖNÜ Belediye Baş- kanı Ahmet Naci Akgün, ge- çen iki yüı değerlendirirken "Bu yıl, bizim tomurcuklanma ve mej've verme yılımız" diyor. Belediyelere eski bakış zih- niyetini değiştirmeve çalıştıkla- nnı ve gerçekleştirecekleri bir- çok projeleri olduğunu söyle- yen Akgün, 2 yılda verdikleri tomurcukları şöyle sıralıyor: "Gezmek, görmek ve tkaret yapmak için her ülkeden insan bu bölgeye gelmektedir. Gerek tnristik gerek ticaret bakımın- dan çok önemli bir bölgedir. Günde ortalama 5 bin araç tnnsit geçerken 30 bin araç da ihtiyaç yüzünden konakla- maktadır. Bu nedenle yeraltı ve yerfis- tü otoparklara agırlık veriyo- ruz. 11 park açarak mevcut otopark sayımızı 28'e yükselt- tik. Birçok otopark projemiz ise hazır. Aynca yayalaştırma çalışma- lanmızdan en önemlisi Nunı- osmaniye olmuştur. 120 gün- de bitirilen çalışma ile turiste, esnafa zoıiuk veren ve çevre kirtOiğine yol açan Nuruosma- niye'nin 175 metrelik kısmuu tamamen yaya bölgesi olarak planladık. tstanbul'a gelen turistler Nuruosmaniye ve KapaJıçarşı 1 ya kafileler halinde getirikrek alışveriş etmeleri sağlamyordu. Bu arada yaşanan trafik sıkı- şıklıgı turisti de esnafı da olumsuz yönde etkiliyordu. Is- te Nuruosmaniye yaya bölgesi bugüne kadar yaşanan olum- suzluklan, yogun araç trafigi- ni tamamen sona erdirecekfir. AMERIKA'YI ANLATIRIM Semra Özal konuşmuyor ABD gezisinde Semra Özal, genellikle gazetecilerden uzak durmaya çaJıştı. Görüşme is- temlerini de geri çevirdi. Gazeteciler Houston'da Semra Hanım'dan yine görüş- me talep ettiler. Gazetecilerin, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri ve özellikle tstanbul il başkan- lığı konusunu soracaklanru bi- len Semra Hanım, bu isteklere hiç de sıcak bakmadı. — Söyleyecek sözüm yok. Sadece Amerika ile ilgili soru- lannızı yanrtlanm. O da birkaç soru sorabilirsiniz sadece." Semra Hanım, Amerika ile ilgili ne anlatacaktı? Zaten Turgut Özal yeterince konuş- muştu. Gazeteciler üstelemediler ve soru sormadan Semra Ha- nım'ın yanından aynldılar. HAYVANLAR İSMAIL GÜLGEÇ PİKNİK PİYALE M4DRA [ TEX/8te ÇIZGI VEDEBUNUN DIM J SOMUNPA HIZLI GAZETECt NECDET ŞEN SA8AU OLMUŞ SİBlVlM- &İZİM ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI GARFIELD JM DAV1S TARIHTE BUGUIV MİMTAZ ARIKAN 2 Nisan OH/O TORNADOSU.. 6ÖeÛ- AErMAM 6£i£AJ &U r p su SOA/ 1324- 'TEM S£l?i ĞÖ&ULEA/LE/S/N S/Ç/- tse; KOg- ££>£A/ BU £1/ OİMÜf, H4L£ İLANEN TEBLÎGAT MALtYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI GtRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Erenköy Giriş Gümrük Müdürlügü'nün ARKUL İNŞAAT TAAH- HÜT EV ALETLERJ SANAYİ VE TfCARET A.Ş. fırmasına ait T.C. Başbakanhk Devlet Planlama Teşküatı Müsteşarlığı Teşvik Uyşula- ma Başkanlığı'nca tanzimli aşağıda sayüan ve tarihleri kayıtlı Ihra- catı Teşvik Belgesi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıgı Teşvik Uygulama Başkanlığı'nın 52174 sayılı 28.12.1988 günlü yazıları ile iptal edilerek firmaya İhracatı ve Doviz Kazandına Faaliyete Teşvik Tebliği'nin 47'nci maddesine göre müeyyide uygulan- ması istenmiştir. fptal edilen mezkür İhracatı Teşvik Belgesi ile Müdürlüğümüzden ithal edilen eşyalara ait aşağıda sayı ve tarihJeri kayıtlı giriş beyanna- melerinde İhracatı ve Döviz Kazandınc: Faaliyetleri Teşvik Tebliği- nin 47'nci maddesine göre tahakkuk eden Gümrük Vergi ve resimleri ile (varsa fon bedelleri) firmanın müdürlüğümüzde mevcut ve araş- tırmalanmız sonucu (espit edüen adreslerine yapıian tebligatlarda fir- manın bu adreslerde bulunamayışından dolayı Türk Ticaret Kanunu'nua 317, 319, 321 ve 323'üncü maddeleri gereği fırma ortak- larının şahsi adreslerine de yapıian tebligatlarda firma ortaklannın adreslerinde bulunamayışından devlet alacağının tebliği yapılamamak- tadır. Müdürlüğümüzce tescilli aşagıda sayı ve tarihleri kayıtlı giriş be- yannamelerine ait tahakkuk eden 409.326.858 TL'nin eşyalann fiiü ithal tarihlennden itibaren faiz ve gecikme zammı tutarlan saklı kal- mak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre ilanen tebliğjne karar verildi. Firma adresi Tunalı Hilmi Caddesi No: 77 /A Kavaklıdere/ANKARA Bcvıııname sayı ve Uribi: 27492-27.5.1988, 62242-24.9.1987, 22986-29.4.1988, 26346-23.5.1988, 26868-25.5.1988, 62923-28.9.1987, 20349-18.4.1988, 26347-23.5.1988, 58594-7.9.1988, 60805-17.9.1988, 5828M.9.1987. fhracat teşvik belgesi: 87/2-1254-19.8.1987, 87/2-1265-24.8.1987. ANKARA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1991/4 Davacı Sultan Yıldız Gülbahçe vekili Av. Kemal Türkanı tarafın- dan davalı Mehmet Gülbahçe aleyhine açılan boşanma davasının ya- pıian duruşması sırasında: Davaü MEHMET GÜLBAHÇE'nin adresi meçhul olduğundan ila- nen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. ' Karar getegince duruşmanın muallak bulunduğu 14.5.1991 Salı gunü saat 10.30'a bırakıldığından duruşmaya bizzat gelmeniz veya bir ve- kille temsil etmeniz, gelmediğiniz takdirde HUMK'nın 213 ve 337. mad- deleri gereğince yokluğunda hüküm verilecegı tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 22934 ANKARA 9. İÇRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ Ankara Gazi Osman Paşa Koza Sokak No: 122/5-Ankara adresin- de Fui Danışmanlık Turizm Sanayii ve Dış Ticaret Lûnited Şirketi un- vanı ile faaliyet gösteren şirket vekili Av. Nurettin ONUR tarafından hâkimliğimize verilen 26.3.1991 havale tarihü dilekçesinde 2 aylık kon- kordato mehil talebinde bulunduğundan, alacaklılann borylu Ful Da- nışmanlık Turizm Sanayii ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin mehil talebine karşı işbu ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 10 gün içe- risinde itiraz edebilecekleri llK'nın 287. maddesi gereğince ilan olu- nur. 28.3.1991 Basın: 22949 KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÖTESt Mahmut Makal 5.000 Kra(KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cod. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemriigönderilmez. BAYEAMDA TATIL., TATİLDE BAYBÂM, Rezervasyon yaptırdınız mı? PETROKENT TURİZM A.Ş. PetroÇlub SİDE TATİL KÖYÜ ANKARA Tel :(4) 118 71&S 118 49U İSTANBUİ TeJ. (1)130 6977 130 9867 Fox:(l) 130 9156 SİDE Tel (324) 41 600 Fox (324)41 145' ŞUBENİZİN GİRİŞ KAPISINI ÇAĞDAŞ BİR TAR2DA AÇIK TUTMAK İÇİN ÖNÜNE TAŞ, DEMİR, PASPAS, KÜLLÜK KOYMAYINIZ. KAPI STOPERI TAKTIRINIZ. SeçklR Hmiaratçılanla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog