Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

2NİSAN1991 HABERLER CUMHURİYET/5 DYP atağa kalkıyor • ANKARA (UBA) — DYP, ANAP iktidannın çalışmalannı daha yakından takip edip olumsuzluklannı ortaya çıkarabilmek için altı komisyon kurdu. Oluşturulan bu komisyonlar, alanlanyla ilgili araştırma yapacak, gelişmeleri izleyip belirleyecekleri sorunlar hakkında çözüm yolları üretecek. DYP'nin son Genel Idare Kurulu (GİK) toplantısında altı çalışma komisyonu oluşturuldu ve bu komisyonlara başkanlar seçildi. Buna göre Zonguldak Milletvekili Köksal Topfan "Insan Hakları Çalışma Komisyonu", Ankara buyukşehir belediye başkan adayı Sezer Ayger "Şehircilik Çalışma Komisyonu", Ayvaz Gökdemir "Eğitim Çalışma Komisyonu", Tunç Bilget "Savunma Çalışma Komisyonu" ve Elazığ Milletvekili Ahmet Küçükel de "Sosyal Çalışma Komisyonu" Başkanlığı'na getirildi. Ozal'ın tazminat davaları • ANKARA (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, "Çankaya'da Göçük" başlıkh yazıda, kişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle, 2000'e Doğru dergisi aleyhine açtığı 50 milyonluk tazminat davasma devam edildi. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davalı tarafın katılmadığı duruşma, davalı tarafa delillerini sunmalan amacıyla süre verilmesi kararlaştırılarak ijeri bir tarihe bırakıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, yayımladığı bir yânnm kendisine hakaret niteliği taşıdığını belirterek Hürriyet gazetesi aleyhine açtığı 100 milyonluk tazminat davasma devam edildi. Ozay'a dönüş yolu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alınan Çanakkale'nin SHP'li Belediye Başkanı Ismail Özay için bir yıl sonra göreve dönüş yolu açıldı. Danıştay, özay'ın görevden alınmasına ilişkin işlemi durdurdu. İsmail Özay, Çanakkale Zaferi törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal tören yerine geldiğinde ayağa kalkmadığı ve konuşmasında da hitap etmediği gerekçesiyle îçişleri Bakanlığı'nca 6 saat içinde görevinden almmıştı. Petldm işçisine polis copu • ALİAGA (Cumhuriyet) — Grev yasağı nedeniyle toplusözleşme uyuşmazhğının Yüksek Hakem Kurulu'na götüriılmek istenmesine karşı çıkan Petkim işçilerinin dün Aüağa'da işe yürüyerek gitmeleri güvenlik güçlerince engellenmeye çalışıldı. Güvenlik güçleri coplarla işçileri dağıtmaya çalışırken 14 işçinin yaralandığı öğrenildi. Dergi toplatmalar • İç Politika Servisi — Yuzyıl ve Demokrat dergilerinin önceki gün piyasaya çıkan sayılan Istanbul DGM tarafından toplattınldı. Yüzyıl Dergisi'nden yapılan açıklamada toplatmaya gerekçe olarak, savcılığın dergide yayımlanan "Kürt sorununda neredeyiz?" ve "Eşit koşullarda federasyona evet" başlıkh yazılan gösterdiği belirtildi. Yüzyıl ve 2000'e Doğru Dergilerinin bu son kararla birlikte 29 sayısı toplatılmış oldu. Demokrat Dergisi'nden yapılan açıklamada da toplatma gerekçesinin Isveç'te toplanan Kürt Konferansı ve Nevruz haberleri nedeniyle verildiği bildirildi. Mahalle delege seçimleri Istanbul ve İzmir'de bitti, Ankara'da sürüyor SHPde 'herkes' kazandıtç Politika Servisi — SHP'nin tem- muz ayında ya- pılması bekle- nen olağan se- çimli büyük kurultayında "delege sayısı"yla belirleyici ozelliğe sahip olan İs- tanbul ve İzmir'de mahalle de- lege seçimlerinin tamamlanma- sından sonra gözler Ankara'ya çevrildi. Istanbul'da özellikle geçmiş yıllarda eski genel sekre- ter Deniz Baykal'a yakın parti- lilerin etkin olduğu Üsküdar, Kartal, Ümraniye ve Bakırköy ilçelerinde çekişme yaşandı. İz- mir'de ise delege seçimleri dur- durulan Ödemiş ve Urla ilçeleri dışında tüm ilçelerde seçimler tamamlandı. Istanbul'da 24 mart günü baş- layan mahalle delege seçimleri- nin önceki gün tamamlanmasın- dan sonra ilçe örgutleri itirazla- rı değerlendirmeye başladılar. ll yetkililerinden edinilen bilgilere göre 24 ilçenin 786 mahalle, köy ve beldesinde 7 bin 556 ilçe kongre delegesi seçildi. Olaysız, ancak yer yer hareketii geçen se- çimlere katılımın yüzde 95 ora- nında olduğu bildirildi. ll yöne- tim kurulunun itirazları karara bağlamasından sonra gerekirse 21 nisan günü yenilemeye gidi- vrenel merkez yanlılan ve "yenilikçiler"le eski genel sekreter Deniz Baykal'ı destekleyenlerin çekiştiği mahalle delege seçimlerinde milletvekilleri ve bazı üçe belediye başkanlan yoğun kulis çalışması yaptılar. Seçimleri biten yerlerde her iki taraf da 'Biz kazandık' savlamasında bulundu. leceği belirtildi. V'alçın Çakır'ın haberine gö- re Istanbul'da genel meçkezi destekleyen ve il merkezince des- teklenen "yenilikçiler"le, parti içi muhalefeti oluşturan "yeni- leştirici soP'un listeleri yarıştı. Milletvekilleri ile bazı ilçe bele- diye başkanlan da yoğun kulis çalışması yaparak "taban gücü- nii arttırmak" için partililerle te- masa geçtiler. Seçimler sonun- da da gerek yenilikçiler gerekse yenilestirici sol "Biz kazandık" diye açıklama yaptı. Her iki taraf da açıklamala- rında Adalar, Beşiktaş, Silivri, Kadıköy ve Şile ilçelerinde liste- Iere Baykal'ı destekleyen parti- lilerin girdiğini belirttiler. Bay- kal'a yakın milletvekili İsmail Cem, Istanbul'un yüzde 70'ine yakın bölumunde listelerde ken- di partililerinin yer aldığını be- lirtti. Kartal ve Üsküdar'da ise SHP'nin son seçimli olağanus- tü kurultayı sırasında DSP'den SHP'ye geçen partililerin liste- ye alınmadığını öne süren Bay- kal yanlısı milletvekilleri Şişli1 de kendi listesi kazanan Istan- bul Milletvekili Mustafa San- giil'ün de "kendilerinden" sayıl- dığını, bu nedenle bu ilçeyi de kazandıklannı açıkladılar. Edinilen bilgilere göre Büyük- çekmece, Çatalca, Fatih ve Kü- çükçekmece'de liste birleştirme olayları göruldü. ll yetkilileri bu yerlerde küçuk gruplann birleş- mesi sonucu ortak listelerin çık- tığını belirtirlerken parti içi mu- halefet bu ilçelerden Fatih, Bü- yükçekmece ve KüçükçekmeceL yi de kendilerinin kazandığını savladı. Şişli'de etkinlik sağlayan bölge milletvekili Mustafa Sarı- giil, kendilerinin "halk taareke- ti" adıyla ealıştıklarını, karşıla- rına ise Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Alptekin'in liste çıkardığını, ancak kaybet- tiğini söyledi. Sangiil, belediye yetkililerinin partililere iş vaat ederek oy istediğini de öne sür- dü. En çok çekişme ise 400 ilçe kongre delegesiyle ağırlığı olan Bakırköy'de göruldü. SHP İs- tanbul il yönetimi seçimlerde "yenilikçiler"i destekledi. ll sek- reteri Behliıl Ablak yaptığı açık- lamada, Yalova, Pendik, Kartal, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Sarıyer, Kâğıthane, Eyup, Bay- rampaşa, Gaziosmanpaşa, Zey- tinburnu, Bakırköy ve Eminö- nü'nde yenilikçilerin kazandığını bildirdi. llçeler bazında yapılan araştırmada ise yenilikçilerin ge- nel toplamda öne geçtikleri, ye- nilestirici solun da bazı ilçelerle mahallelerde fark yaptığı belir- lendi. İzmir İzmir'de toplam 23 ilçeden 21'inde delege seçimleri bitti. Tiirey Köse'nin haberine göre yenilikçilerin Konak, Karşıyaka ve Buca; Baykal'a yakın partili- Karikatürciiler gecesinde Sözen, Karakaş ve kalabalık bir davetli topluluğu vardı. (Fotograf: Behzat Şahin) Mizahçılardan siyasilere 'sorti'Istanbul Haber Servisi — Karikatürcüler Derneği'nin duzenlediği "3. Geleneksel Karikatürcüler Derneği Gecesi" Taksim The Marmara Oteli Balo Salonu'nda yapıldı. Sunuculuğunu Mert Ali Başanr ile Kemal Gökhan Gürses'in yaptığı gecenin açış konuşmasını dernek başkanı İMnail Gülgeç yaptı. Gülgeç'in açış konuşmasının tam metni şöyle: "Gecemrzi açıyoruz, teşekkür ederu." Siyasi parti liderlerinin de davetli olduğu geceye, bazı liderler gerekçe göstererek, bazıları da gerekçe göstermeksizin katılmadı. Ancak, geceye katılsın katılmasın tüm siyasiler, mizahçılann "sorti"lerinden kurtulamadı. Çok sayıda komedyenin de "konuşlandırıldığı" mizah gecesine katılanlar bol kahkahalı saatler geçirdiler. Geceye katılanlar arasında Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Çanakkale eski Belediye Başkanı tsmail Özay, Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna, İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Maden-İş Sendikası Başkanı Şemsi Denizer, işadamlan, gazeleciler ile sanatçılar da vardı. lerin de Bornova'da başarı ka- zandıkları belirtildi. Ödemiş'te genel merkez tarafından üye ka- yıtlanndaki usulsüzlükler gerek- çesiyle ilçe yönetimi görevden alındı ve seçimler durduruldu. Urla'da da II Başkanı Ceyhan Akgiin kendisine verilen üye lis- telerinde 228 kişinin eksik oldu- ğunu belirterek seçimleri dur- durdu. Konak'ta seçimlere çok sayıda itiraz yapıldı. ll Başkanı Akgün, "Sonuç bizim açımız- dan başanlı. İnönü-Baykal kav- gası varmış gibi gösterildi. An- cak taban böyle bir kavganın içinde degildi" dedi. Konak, Karşıyaka ve Bornova'da itiraz- lar ilçe yönetim kurullarınca in- celemeye alındı. Ankara İstanbul ve İzmir'den sonra delege sayısıyla kurultayda ağır- lığı bulunan Ankara'da seçimler süruyor. Ümit Aslanbay'ın ha- berine göre Ankara delegelerini büyük oranda belirleyecek Çan- kaya ilçesinde seçimlerin itiraz- lar nedeniyle bayram sonrası ya- pılacağı belirtildi. Baykal'a ya- kın partililer Çankaya'da 4 bin 800 üyenin kayıtlardan düşürül- mesi gerektiğini savunurken ge- nel merkez taraftarları "Çanka- ya'sız kongre istiyorlar" dediler. Parti içi muhalefet Çankaya1 da "Üye formlannın tahrif edil- «İiğini. başka üyelere ait makbuz numaralannın kullanıldığını, listelerde ver alan 2 bin 404 ki- şinin Cumhuriyet Başsavcüı- gı'ndaki kiıtiiklerde adlannın olmadığını" savladı. Genel mer- kez yönetimini destekleyenlerin çoğunlukta olduğu Çankaya il- çe yönetimi ise bu dönemde Çankaya'da 700 üye kaydının yapıldığını, itiraza konu olanla- rın Baykal'a yakın yönetim dö- nemindeki kayıtlar olduğunu belirttiler. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki günlerde itirazlar softuçlandırılarak bayram son- rası Çankaya'da delege seçimle- rine geçilecek. Keçiören'de de seçimlerde iti- razlar yaşandı. Genel merkezi destekleyen kesim, Baykal ağır- lıklı yönetimin olduğu bu ilçe- de "baskın seçim" yapıldığını öne sürdü. Ankara'da halen Al- tındağ, Mamak ve Keçiören'de seçimler tamamlandı. Yenima- halle, Sincan ve Etimesgut'ta ise hafta içinde seçim yapılacak. Polatlı, Haymana gibi büyük il- çelerde de aynı tarihlerde dele- geler seçüecek. Ankara'da Altın- dağ ve Mamak da yenilik- çi-genel merkez yanlılannın, Ke- çiören'de ise Baykal'ı destekle- yenlerin kazandığı öğrenildi. Türkiye genelinde ise genel mer- kez kaynaklı bilgilere göre "ge- nel merkez ve yenilikçiler" ola- rak adlandırılan Genel Başkan Erdal İnönü'yu destekleyenlerin önde gittikleri bildirildi. CUNEYT ARCAYUREK YAZIYOR İki Konu, İki Koku... ANKARA — Çankaya'nın, Çankaya kuyruğunda yıldızla- şan bakanların söylediklerine bakılırsa; yazılanın söylenen- lerin tersine Türkiye'mizin ekonomik alanda hkpbir derdi, sı- kıntısı yok. Çoğu konular gibi ekonomi de mecrasında iler- liyor. Toplumun her katından olumlu sesler duyuluyor. Batı ise Türkiye'siz yaşayamayacağını anlamış. Son günlerde tek bir konu dışında dertsiz, sorunsuz top- lum olmanın kıvanctnı yaşıyor Türkiye. Tartışmaların odak- laştığı "tek konuya" geçmeden, ekonomik alanda ister ABD1 de, ister burada sindirilmeye çalışılan gelişmelerle gerçek- lere şöyle bir göz atmak, yerinde bir davranış olmaz mı? ABD nezdindeki çok parçalı skandalın sonunda farkına vardılar. Seçim kazanmak için "acilen dolar" isteyen Güneş Taner'i korumak ve kollamak için Çankayalı dahil öteki ba- kaniar bir iki gündür aynı ağzı kullanıyor. Girişimi TÛ öylesi- ne açıklıyor ki "Hem teyit hem tekzip!" Diyor ki: "Harp bitti. Ondan sonra belki kimse ödemez diye ABD'den acilen do- lar istedik" demeye getiriyor. Aslında gözde dostlarımız Araplarm yan çizmeye başla- dığını söylüyor. Ola ki Riyat'tan Kuveyt'ten mafiş sesleri duyuldu. TÖ'ye uzanan çizgide bütün yetkililer, "Dışarıdan para gel- mese de sıkıntıya düşmeyecegimizi" öne sürüyor. Çankaya'nın, Çan- _ _ _ .. , , . . kaya kuyruğundaki ABD nezdindeki çok bakaniann açıkça iti- parçalı skandalın sonunda raf etmekten kaçındık- far kma Vardllar. Seçim lefe'gSre^Se; {«f*»™? **»dengesi 4 milyar, tica- dolar ISteyen ret dengesi 10 milyar Taner ı korumak ve doiar açık! kollamak için Çankayalı Neyse ki baş.m.zda ^a /,// öte/f/ bakanlar bir iki dunyanın bellı başlı lı- n i ı n r ı i ı r awnı a x 7 l derlerinden biri var. QUnour ayniagzi öyie ki ne söyier ya kullanıyor. Gınşımı TO da isterse kabui ediie- öylesine açıklıyor ki "Hem biiirbiriider!DünNew teyit hem tekzip!" Diyor " """"" ki: "Harp bitti. Ondan ^ sonra belki kimse ödemez müş"oiması"öiasıydi. diye ABD'den acilen dolar "Acii doiariar" buiun- istedik" demeye getiriyor. duysa şimdi sıra ^ — ^ — - ^ — ^ ~ - olumsuz gerçeği örtecek kılıfta. Akbulut'u beceriksiz, kişiliksiz hükümet damgasına mah- kûm eden hem kendi dayranışları hem de çevresindekiler. Affı biçimlendirmek için TÖ'nün dönüşünü beklediklerıni dün iktidarın önemli başiarı yineliyordu. Çankayalı da oralarda af üzerine demeçler veriyor, bayrama yetişir yetişmez tar- tışmalarına giriyor, "önüne 'iyi düzenlenmiş bir yasa gelirse' imzalayacağını" söylüyor. "İyi düzenlenmiş bir yasa?" Işte sorun da bu. içeriği bir türlü saptanamayan tasarının bayrama kadar yasalaşması nasıl olacak? Başbakan bile bilmiyor, "çalışacağtz" demek- ten öteye gidemiyor. Bakanlar Kurulu, yarınki toplantısında affı ele alabilir mi? Başbakan, önce MGK'da görüşülmesini isterse, hayır! O za- man tasarının hükümette, grupta görüşülüp komisyonlara girmesi 5 nisandan sonralara kalabilir. "Hapishanedekilerin husumetini çekmemek için" yetkili etkili kişiler özen göstermeye başladı. Örneğin, Adalet ve Anayasa komisyonları başkanlan daha öncekilerin tersine "tasarı gelirse hızla çıkması için ellerinden geleni yapacaklannı" son demeçlerinde vurgulamak zorunluluğunu duydular. Ne var ki iktidar grubunun yanı sıra muhalefette de kap- sam konusunda çeşrtli görüşler gözleniyor. "Tecilli affın ana- yasaya karşı hile" olduğunu öne süren Pehlivanh'ya DYP'H hukukçular da katılıyor. Anayasanın 138. maddesinin hûkü- metlere af olanağı verdiği, ancak tecil yoluyla affın yolunu kapadığı giderek daha fazla duyuluyor. Sağın öteki kanadı, Demirel'in ifadesiyie "PKK'yı nasıl af- fedeceklerini anlamak mümkün değil. Daha dün 4 polis şehit ettiler" diyor. Katillerle teröristlerin af dışı bırakılacağı söyleniyor hükü- met çevrelerinde. Nasıl bir af yasası? Ellerine yüzlerine bulaştırarak onu da çözer bu iktidar! SENIRIGEÇMEK İÇtN 5 BtV KtŞt BEKLİYOR Türkiye'ye sıgınmacı akını Son üç gün içinde Şemdinli, Uludere ve Silopi sınır kesimlerinden giriş yapanların sayısı 3 bini buldu. Türkiye'ye sığınanların toplam sayısı da 7 bin 500'e ulaştı. DİYARBAKIR (Cumhuri- li'de çadırkent oluşturdu. Irak'ın seçkin birlikleri Cum- huriyet Muhafızları'nın Ker- kük'te denetimi ele geçirmele- rinden sonra diğer Kürt bölge- lerine yonelmeleri uzerine, Ku- zey Irak'ta yaşayan Kürtlerin bü- yük bölümü Türkiye ve İran'a kaçmaya başladılar. Son üç gün içinde Şemdinli, Uludere ve Si- lopi sınır kesimlerinden Türki- ye'ye geçen çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık üç bin kişi güvenlik güçlerine sı- yet)— Saddam'ın Kürtlerin yo- ğun olduğu bölgelere baslattığı hava ve kara harekâtından son- ra Türkiye'ye sığınanların sayı- sında artış oldu. Son üç gün içinde Şemdinli, Uludere ve Si- lopi sınır kesimlerinden giriş ya- panlann sayısı 3 bini buldu. Ül- kelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Irakh sa>ısı bunlarla bir- likte 7 bin 5OO'e ulaştı. Sımrın Irak tarafında bekleyenlerin ise 5 bin dolayında olduğu bildiri- lirken Hakkâri Valiliği, Şemdin- ğındılar. Olağanüstü Hal Bölge Valili- ği yetkilileri, Körfez savaşı sıra- sında Irak'tan Türkiye'ye geçen- lerle birlikte sıgınmacı sayısının 7 bini aştığını kaydettiler. Yetki- liler, Irak'tan gelenlerin 5441'i- nin sivil, 2048'inin de asker ol- duğunu belirterek "Türkiye'ye sıgınanlar önce güvenlik güçle- rince kimlik saptamasından ge- çiriliyortar. Halen, sıgınmacıla- nn bir bölümu Silopi'deki üç otelde, bir bölümü de yine Silo- pi'de daha önce oluşturulan ye- şil alandaki çadırlarda barındı- nlnor. Sığınmalar yoğunlaşırsa, yeterti bannma yeri sağlanmadı- ğı taktirde gelenler Dij-arbakır, Hakkâri, Van, Şırnak, Kayseri ve Sıvas Kangal'da oluşturula- cak ana kamplara gönderilecek" dediler. Hakkâri Valiliği yetkilileri ise sığınmaların çoğunlukla Şem- dinli'nin Derecik kesiminden ya- pıldığına dikkat çektiler. Dün sabah saatlerinde aynı mevki- den 550 Iraklımn giriş yaptığını belirten yetkililer, Derecik ve Şemdinli'de çadırkent oluşturul- duğunu, sığınmacıların sağlık denetiminden geçirildiğini söy- lediler. Valilik yetkilileri, sığı- nanlardan edinilen bilgilere gö- re Irak sınır tarafında bekleyen çok sayıda Irak vatandaşının bulunduğunu öğrendiklerini, bu nedenle Türkiye'ye sığınmaların artabileceğini vurguladılar. ABD,Kürtgruplarla görüşecek VVASHINGTON (AA) — ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü- sü, yönetimin, Kürt temsilcilerle görüşmeye hazırlandığını bildir- di. Sözcü Richard Boucher, Kürt tarafından gelen istekler üzeri- ne bakanlığın Yakındoğu daire- si yetkililerinin Kürt temsilcilerle bu hafta içinde görüseceklerini söyledi. Görüşmenin hangi düzeyde olacağmın ya da katılacak Ame- rikalı yetkililerin belirlenmediği- ni kaydeden sözcü, Dışişleri Ba- kanı James Baker ile Kürt tem- silcilerinin bir araya gelmesinin "bu aşamada" planlanmadığı- nı bildirdi. Görüşmenin yeri konusunda da belirsizlik ifade eden sözcü, ilk elde Washington'da gerçek- leşebileceğini ve buna Kürt kö- kenli Amerikalıların katılabile- ceğini, ancak Körfez ya da Av- rupa'da da temasın mümkun ol- duğunu kaydetti. Kürtiere yiyecek yardıım bîlmece ANTALYA/ANKARA (Cumhuriyet) — Başbakan Yıl- dınm Akbulut, Irak hükümeti- nin talebi üzerine, bu ülkeye 1 milyar liralık gıda yardımında bulunulacağını açıkladı. Bu ara- da, Irak'taki Kürt muhalefetinin "şemsiye örgütü" niteliğindeki Kürdistani Cephe temsilcilerinin Mardin Valisi Bolat Bolatoğlu ile gönişerek >iyecek yardımı is- teminde bulundukları bildirildi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri "Bizde görüşmeyle ilgili bilgi yok" derken, Şam'daki Kürt kaynakları görüşmeyi doğrulu- yorlar. Iraklı Kürtlerin bu iste- mine "evet" ya da "hayır" yanıtı verilmediği öğrenildi. Ancak Türkiye'nin Irak Kurdistan De- mokrat Partisi temsilcisi Muh- sin Dizai'nin silah yardımı iste- ğini olumsuz karşıladığı belirti- liyor. Irak'ta Saddam Hüseyin yö- netimine bağlı kuvvetlerin Ha- bur sınır kapısının Irak kesimi- ni yeniden denetimleri altına al- dıklan yönündeki haberler dün Ankara'ya ulaşırken, Dışişleri Bakanlığı'nda da Iraklı Kürt muhaliflerin "istemleri" konu- sunda yoğun bir çalışma yürü- tüldü. Bakanlığın üst düzey bir yetkilisi, dünkü Öaily News ga- zetesinde de yer alan "Mardin göriişmesi" haberine ilişkin ola- rak şu açıklamayı yaptı: "Dogrulamamıza ya da yalan- lamamıza olanak yok. Mardin Valisi ile görüşme yapümışsa bu, bakanlığımız kanalıyla olma- mıştır. Bunun dışında bizde bir bilgi yok." Aynı yetkili, Kürt muhalif gruplannın Türkiye"den "insan- al yardım" isteminde bulunduk- larını doğrulayarak "Ancak bu isteğe olumlu ya da olumsuz ya- nıt vermedik. Evet de, hayır da demedik. Değeıiendiriyoruz" diye konuştu. Mardin Valisi Bolat Bolatoglu'nun bir toplantı için dun Ankara'ya geldiği, Mardin vilayet yetkililerince ifa- de edildi. Ancak Mardin Valisi 1 nin Kürt temsilcileriyle göriiştü- ğü yolundaki habej, bu yetkili- ler tarafından doğrulanmadı. Dun Antalya'da başlayan "Pazar Ekonomisine Geçişte Türkiye Tecriibesi, Ortadogu Avrupa Ülkeleri Sempoz>umu'- nun ilk gününün ardından gece verilen resepsiyona katılan Baş- bakan Yıldınm Akbulut, bura- da BM Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Edmund Ca- ine ile görüştü. Caine, Irak'tan Türkiye'ye sığınanlara gösterilen ilgiden dolayı Akbulut'a teşek- kür etti. Sözcü, ABD'nin, Irak'ın içiş- lerine karışmama ilkesinin de- ğişmediğini kaydetti. Son kez ABD'nin Kürtlerle "insan hakları" çerçevesinde görüştüğünü ve temaslann "in- san hakları" çerçevesinde kala- cağı yolunda ısrar ifade ettiğini hatırlatan gazetecilere sözcü, "Bu, görüşmeye katılanlara bağlı olacak. Kendileriyle ol- dukça geniş çerçevede konulan görüşeceğimizden eminim" de- dL İsrail Kurt lideri Mesut Barzani'nin Irak yönetimine karşı destek için geçen ay Israil'den silah is- tediği öne sürüldü. lsrail'de birkaç gün kalan Barzani'ye Israil'in "hayır" de- diğini aktaran U.S. News Der- gisi, Israil'in bu konuda Türki- ye ve ABD'den işaret beklediği- ni iddia etti, ancak iki ülkenin de taraf olmak istemediğini kay- detti. Barzani'nin, 1960-70 done- minde, lsraü'den babasına sağ- ladığı desteğin tekrarlanmasını istediği kaydedildi. 1960-70 döneminde, Irak'ın kuzeyinde süren ayaklanma sı- rasında İsraiFin Mustafa Barza- ni'ye silah verip "danışman" yolladığı hatırlatılıyor. Cumhuriyet kitap kulübü T A K S I T L E KİTAP V E R İ Y O R DİLEYEN HERKESE (•) 8 AY VADELİ SEÇKİN YAZARLAR ÜNLÜYAPITLAR 3 CEM YAYINEVI ONUR YAYINLARI b BİLGİ YAYINEVI ÇAĞDAŞ V CAN YAYINLARI REMZİ KITABEVI YAYINLARI TOROS YAYINLARI 400 seçme kitap Elden teslim ('; Sadecc İstanbul ll sınırlan içinde. Bir telefon yeterlı TELEFON : 512 05 05 / 516 mialara s a t ı I ı k t ı r •10,5 m • 2x235 Volvo • Tam teçhizatlı, yepyeni durumda. Tel: 179 29 OO'dan 403 K A D I K O Y LISKUR SÜRÜCU KURSU "Yenl snav sbtomlne Devreler: Hafta İçi: 4 Nisan Hafta Sonu: 6 Nisan KADIKÛY (SöğODOçeşme Camii yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 Nüfus cuzdanımı ve M.E.B. memur kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ŞENES SlLA Y (PAMUK) B.Ü. Mezunlar Derneği kartımı kaybettira. Hukümsüzdur. ŞENİZ PAMUK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog