Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 2NİSAN1991 Af insani duygıı • ANKARA (UBA) — Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, adalet anlayışı gözönünde bulundurulmak suretiyle hürriyetleri kısıtlanmış veya mahkûm edilmiş insanlann hürriyetlerine kavuşturulmasının insani bir duygu olduğunu söyledi. Necdet Üruğ, genel af konusunda göruşlerini açıklarken kazaya kurban gitmiş kimselerin, adalet anlayışı da ihmal edilmeden tahliye edilmelerinden yana olduğunu belirtti. 31klşi tutuklandı • Haber Merkezi — Nusaybin'de halkı izinsiz gösteri yürüyüşü düzenleraeye zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 31 kişi, çıkanldıkları mahkemece tutuklandı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Nusaybin kent merkezindeki Nevruz kutlamaları sırasında yurttaşlan izinsiz gösteri yürüyüşü yapmaya ve gtivenJjJc güçlerine karşı koymaya zorlayan 31 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan samkların tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, bölgedeki huzur, güven ve refaha yönelik çalışmaların da sürdüriildüğü belirtildi. Ankara'da Nevruz kutlamaları nedeniyle Hacettepe Üniversitesi ile ODTÜ kampuslarından gözaltına alınan 22 öğrenci ise dün çıkanldıkları DGM savcılığınca serbest bırakıldılar. Ceza tecili • NEVŞEHİR (Cnmhuriyet) — SHP T0MM Grup Başkanvekili ve tstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Guneş, hflkümet tarafından gündeme getirilen "ceza tecili"ni uygun bulmadıklarını belirterek, "Bu mahkûmun arkasma sabıkalılık damgası vurarak cezayı toplum içinde çektirmektir" dedi. Nevşehir SHP il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Hasan Fehmi Güneş, son Körfez krizinden sonra gerçek anlamda sıkıntıyı çeken halkın iktidar tarafından yalnız bırakıldığını söyledi. Savaştan sonra sağlanan yardımlardan çiftçi, esnaf ve turizmcinin yararlandırılması gerekirken bu parayla bütçe açığının kapatılmasının büyük bir yanlışlık olduğunu söyledi. Fon kıyaği • ANKARA (ANKA) — Hükümet, Belediye Fonu'ndan bazı belediyelere bağış yapılmasına olanak sağlayan bir tasarı hazırladı. Belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe gelirlerindenjjay verilmesi hakkındaki yasada değ.şiklik yapan bir tasarı TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Tasarı, İller Bankası'nın yıllık yatırım prosramına giren haritalar, imar planlan ve tesisler ile bunlara ait projeler için Belfdiye Fonu'ndan belediyelere borç verîmesinin yanı sıra bonlanma gücü olnayanlara da bağışta bulınulması öngörulüyor. Üknlış ateş • EDİRNE (Cumhuriyet) — Edirne Valisi Ünal Erkuı, geçen cumartesi TüK-Yunan sınınnda meviana gelen ve biri güvmlik görevlisi iki Türk vataıdaşımn yanlanmasıyla sonuçlanan olain, Yunan ma;am]annın açıklandığı gib uyuşturucu kaçakçılığı ile :gisinin bulunmadığını söyedi. Yunanistan'dan TüKİye'ye kürk kaçkçılığının yapıldığını, burj araştırmak için böleye 4 kişilik bir ekip görierildiğini açıklayan Uni Erkan, bu kişilerin, Meıç Nehri'nin yatak degştirmesi sonucu sınırı yanşlıkla geçtiklerinitve Yuan devriyeleriyle kanlaştıklarını belirtti. "Fino köpekleri"suçlamasının hedefı bakanlar Başbakan'ı bekliyorlar Akbıılut'ta mo' sııskınüuğu_ _ . .. _ _. ^&ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — A N A P ' t a , Cumhurbaşka- nı Turgut Özal'ın eşi Serara Özal'ın karşısına Istan- bul il başkan adayı olarak çıkan Talat Yılmaz'ı destekleyen Üs- küdar llçe Başkanı Necdet Piş- kin'in Semra Özal'ın yarunda yer alan bakan ve milletvekille- rini "fino köpekleri" diye nite- lemesi, parti içinde yeni gergin- liklere yol açu. Başbakan Yıldı- rım Akbulut'un "fino köpekleri" nitelemesi karşısın- da suskunluğu, suçlamanın he- defi durumundaki bakanların sert tepkilerine neden oldu. Semra özal'ı destekleyen ba- kanlardan Ercüment Konuk- man, "Kem söz sahibine mah- sustur. Partinin yetkili organlan herhalde harekete geçer" dedi. Turizm Bakanı tlhan Aküzüm ise bakanlar ve milletvekillerine yapılan hakaret karşısında Baş- bakan Akbulut'un disiplin ku- ruluna başvurması gerektiğini ifade ederek "Başbakan hareke- te geçmeyecekse ona göre konuşuruz" demekle yetindi. AN'AP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Abdullah Tenekeci ise Üsküdar ilçe başkanının "fino köpekleri" suçlaması ile ilgili re'sen takibat yapamadıklannı belirterek partinin birlik ve be- raberliğinin korunması için igi- li organlann duruma müdaha- le etmesi gerektiğini bildirdi. Önceleri Semra Özal'ı destek- leyen, ancak Semra Özal'ın lis- tesinde adı bulunmayınca Talat Yılmaz'a destek veren Üsküdar llçe Başkanı Necdet Pişkin'in ve ağır hakaretlerdir. Bir parti- de olmaması gereken bir üslup- tur. Gereken yapılmalıdır" de- di. ANAP Grup Yönetim Kuru- lu üyesi Şadan Tuzcu ise Başba- kan Akbulut'un suskunluğunu, "Siikût ikrardan gelir. Başba- kan suskun kalarak bazı bakan ve milletvekillerine yönelik suç- lamayı kabul etmiş olur" dedi. Üsküdar llçe Başkanı Necdet Pişkin'in adını vererek "fino Arkadaşlarla istişare edeceğim. Bir yazar gecmişte ANAP gru- bu için 'Pavlov'un köpekleri' suçlamasında bulunmuştu. O zaman arkadaşlar mahkemeye vermişlerdi. Üsküdar ilçe başka- nının hakareti çok daha ağırdır. Başbakanın ve partinin yetkili organlarının harekete geçmesi- ni beklivonım. Konuyu bir de teşkilat başkanına sormak gere- kir." Turizm Bakanı tlhan Akii- Usküdar ilçe başkanı Pişkin'in Semra Özal'ı destekleyenlere "fino köpekleri" demesi bazı bakanları çileden çıkardı. Akbulut'un olay karşısındaki suskunluğunu da eleştiren bakan ve milletvekilleri "Başbakan harekete geçmeyecekse ona göre konuşuruz" diyorlar. suçlamalarının ANAP MKYK'da gündeme getirilmesi bekleniyor. Suçlamaya hedef olan bakanlar ve milletvekille- rinin de Başbakan Akbnlut'tan Pişkin'in disiplin kuruluna ve- rilmesi konusunda harekete geç- mesini isteyecekleri öğrenildi. "Fino köpekleri" suçlaması karşısında Başbakan Akbulut'- un suskun kalması ANAP grup yönetiminde de tartışıldı. ANAP Grup Başkanvekili Ya- sin Bozkurt, "Bunlar çok çirkin köpeği" dediği bakanlardan Er- cüment Konukman, ilgili parti organlarının harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Konukman şöyle konuştu: "Üsküdar ilçe başkanının he- defledigi kişi sadece ben deği- lim. Sanıyonım partinin organ- lan konuyu MKYK'ya getire- ceklerdir. Çok çirkin bir bitap tarzıdır. 'Fino köpekleri' lafın- dan başka, dalkavuklar, yalak- lar gibi çok çirkin Iaflar ediyor. Kem söz sahibine mahsustur. züm de bu konuda MKYK ve Başbakan Yıldınm Akbulut'un disiplin kuruluna başvurma yet- kisi bulunduğunu hatırlatarak "Genel başkana sonın. Genel başkan yetkilkJir. Disiplin kuru- luna verilecekse ona göre konu- şuruz, verilmeyecekse ona göre konuşuruz" dedi. Devlet Bakanı Mustafa Taşar ise Üsküdar ilçe başkanının "fi- no köpekleri" suçlaması ile il- gili olarak "Muhatap almam" demekle yetindi. Taşar, Cum- hurbaşkanı Turgnt Ozal'ın dön- mesinden sonra Başbakan Ak- bulut'un Istanbul il kongresine ilişkin uzla^ma önerisinin orta- ya çıkacağmı belirterek "Bekle- yelim bakalım, Başbakan nasıl bir uzlaşma formülü götüre- cek" dedi. ANAP Merkez Disiplin Ku- rulu Başkanı Abdullah Tenekeci ise Cumhuriyet muhabirinin so- rulannı yanıtlarken disiplin ku- rulu başkanı olarak tüzüğe gö- re re'sen harekete geçme olanağı bulunmadığını, Usküdar ilçe başkanının cezalandınlması için il yönetimi, MKYK ya da Baş- bakan Akbulut'un kararı olma- sı gerektiğini anlattı. Tenekeci, "Partinin birlik ve beraberliği- nin korunması için bu kadar ağır hakaretler karşısında yetkili ve ilgili parti organlarının hare- kete geçmesi gerekir" dedi. Bu arada ANAP'm 58 il kongresi tamamlandı. Artvin, Denizli, Sıvas, Van, Tokat il kongreleri 7 nisanda, Kınkkale ve Içel 14 nisanda, Aydın, An- kara ve Izmir il kongreleri de 27 nisanda yapılacak. Semra Özal'ın aday olduğu İstanbul il kongresi ise 28 nisanda tamam- lanacak. SEMRA ÖZALIN ADAYLIGINA ELEŞTİR! Başbakan, Özallar'ı yanlış bııldııtç Politika Servisi — ANAP^ ta 27-28 nisan tarihleri arasında bir gün arayla gerçekleşecek Iz- mir ve İstanbul kongrelerinde, parti içi çekişmeler hızlandı. Başbakan Yıldınm Akbulut'un İstanbul il delegasyonuna verdi- ği iftar yemeği sonrası Harbiye Orduevi'nde görüştüğü ilçe baş- kanlarına Semra özal'ın, baş- tan, çıkış yolunun yanlış oldu- ğunu belirterek, "Stratejik hata yaptılar" dediği öğrenildi. 27 nisan günü yapılacak ANAP Izmir il kongresinde Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin desteklediği eski Konak îlçe Başkanı Fevzi Kahraman'ın yap- tırdığı "İl başkanı kim olsun" anketine yanıt verenlerin yüzde 56'sı Kahraman'ın aday olmasını istedi. Bazı delegeler de Semra Özal'ın dünürü işadamı Alpas- lan Beşikçioğlu'nun il başkanı olmasını istediler. ANAP fzmir il kongresinde henüz 3 aday baş- kanhk îçîn mücadele veriyor. Bunlar Izmir tl Başkanı olan ts- mail Katmerci, eski Konak îlçe Başkanı Fevzi Kahraman ve il yönetim kurulu üyelerinden Sü- ral Yahşi. tl yönetim kurulu top- lantılannda Semra özal'ın aday- hğını "yumruklanyla savunan" 6 il yönetim kurulu üyesinin ise henüz özal'cı bir kişiyi aday çı- kanp çıkaramayacaklan belli ol- madı. Adaylığını resmen açıkla- madan önce bir anket düzenle- yen Fevzi Kahraman da dün bu sonuçları açıkladı. Anket form- lannı yanıtlayan 512 delegeden yüzde 56.3'ü Fevzi Kahraman'ı desteklediklerini belirtirlerken, yüzde 14.8'i buna karşı çıktı, \an\ B « ? D a k * n VUdınm Akbulut, genel başkanlık vanşının devam et- g a l ügi^i v e ç e ş i t |j deferlendinneleriıı yapılmasın l ü g g ç e ş f y p ı n da dogal olduğu nu bUdirdi. "Semra Özal'ın adaylığının Mesnt Yılmaz'ın şansını arttınüğını sdylediğiniz şeklinde yorumlar yapılıyor. Ne dersiniz" şekündeki soru üzerine Akbulut şu değerleodinneyi yaptı: "Bu gibi degerlendirmder yapılabiür. Ben haberin tam metnini okumuş degilim. O bakımdan bir açık- lama yapmak ne derece isabetli olur, bilemem. Tabii genel başkanlık yanşı bildiğiniz gibi devam ediyor. Biz de bazı olaylan değerlendiriyoruz. Bu değeriendirme içerisinde ben tüm adaylara şans diledigimi ifade ediyorum. O bakımdan bu mahiyette konuşulan sözlerin nasıl basına yansıüldığı- nı ve nasıl yonım yapıldığını bilmiyonım." (Fotoğraf: AA) yüzde 28.9'u ise bu soruya kar- şıbk vermedi. tstanbul'da ise Başbakan Yıl- dınm Akbulut'un muhalefeti ik- na için bir çözüm yolu teklif et- memesi üzerine il kongresinde yeniden başlangıç noktasına dö- nüldü. Taraflar sonucun seçim- le belirleneceğini belirtirlerken, önümüzdeki günler içinde dele- geleri ikna için yoğun kulise baş- layacaklan öğrenildi. Talat Yıl- maz, kendilerini mütemadiyen muhafazakâr ve gerici olarak ni- telendirmelerinden sıkıldıklan için adlarıru "genç demokrat- lar" olarak değiştirdiklerini be- lirterek, Başbakan'la yaptıklan konuşmada kendisine herhangi bir öneri sunulmadığmı ifade et- ti. Yılmaz bazı ilçe başkanları- nın Başbakan'a çeşitli sıkıntıla- nnı dik getirdiklerini, Başba- kan'ın da gayet akılcı bir üslup- la anlatılanlan "Ya öyle mi", "Yok yahn" şeklinde dinleyip, savuşturduğunu söyledi. Aynı toplantıya katılan Yılmaz yanlısı bir ilçe başkanı ise Akbulut'un konuşmasında ağırlığı kınlan bileğinin oluşturduğuna dikkat çekerek şunlan söyledi: "Türkiyedeki kınk çıkıkçıla- nn durumu, ortopedistlerin te- davi metotlan ve benzeri konu- lar ele alındı. Bazı ilçe başkan- lan kendilerine geriçi sıfatı ve- renlerin ne gibi oyunlar oyna- dıklannı anlatıp, sürekli bir şe- kilde Talat Ydmaz'ın adayüktan çekileceğini işlediklerini belirt- ti. Sayın Başbakan bu konuşma- lan dikkatle dinledi. Yonım yap- mamaya özen gösterdi. Ancak konuşmasının bir yerinde Sem- ra Özal'ın adayhğını koyarken yaptıgı yanlışları dile getirdi." Mesut Yılmaz yanlısı bazı mil- letvekillerinin "Seçimi Talat Yıl- maz kazanırsa biıyük kongre ts- tanbulsuz gerçekleşir" şeklinde- ki sözlerine değinen Talat Yıl- maz, "Biz böyle basit endişeler- den yola çıkıp geri adım atarsak nasıl siyaset yapabiliriz ki? Biz hep demokratik hak miicadele- si yaptığımızdan adımızı degiş- tirdik " şeklinde konuştu. Talat Yılmaz delegelerle sahur öncesi toplantılar yapıp ev gez- meleri de yaptıklannı vurgula- yarak şunlan söyledi: "Hukuken hâkim kararlan ortada, kongre kesinlikle iptal edilemiyor. Listeler de değişe- mez. Kongre iki listeli gerçekle- şecek. Bu işten tek kurtuluş yo- lu adil ve demokratik bir seçim- dir. Bu olmadığı takdirde ANAP'ın içinde artık demokra- siden bahsetmek mümkün ol- mayacakUr." POLİTİKA GÜNLÜGÜ HİKMETÇETİNKAYA Umut Çiçeği, Acıya Dayanmaz...Cezaevlerinde bulunan binlerce tutuklu ve hükümlü, af bekliyor. Binlerce insan, hergeceyataklannagirdiklerinde, gözlerini kırpmadan sabahı ediyor... Ceza ertelemesi. yani bir başka deyişle af yasası bayra- ma yetişir mi? Cezaevlerinden gelen onlarca mektupta bize sorulan soru bu. Çoğuyla yıllardır tanış olduk. Mektuplanyla, kutlama kart- larıyla kucaklaştık. Diyarbakır'dan Çanakkale'ye, Gazian- tep'ten Aydın'a, Nazilli'ye, Bartın'a, Bursa'ya dek çok sa- yıda tanış edindik. Evet binlerce insan af bekliyor... Af çıkacak mı? Yoksa siyasal iktidar bir oyalama yönte- mi mi deniyor? Belirli çevrelerde şöyle bir hava esiyor: — SHP ve DYP Meclis'te af yasasına, yani ceza ertele- mesine destek versin... Zaten SHP ve DYP baştan beri bir genel aftan yana. An- cak DYP'nin bu konuda değişik bir tutumu var. O da dev- lete karşı işlenmiş terör suçlarının af kapsamı dışında kal- ması. DYP bu konuda şu gerekçeyi getiriyor: — Devletin polisini, askerini öidüren, af kapsamının dı- şında kalmalı... Yani sınırlı bir aftan yana DYP... Cumhurbaşkanı Özal, Houston'da düzenlediği basın top- lantısmda, genel olarak af yerine gececek bir ceza ertele- mesi getirilmesinden yana olduğunu söylüyordu. Af kapsa- mına, Güneydoğu eyiemlerinden ötürü tutuklananlann da girebilecegini açıklıyordu. Özal, bir ince noktaya da değini- yordu: — Ancak bu maddelerin içeriğini şu anda bilmiyorum... Meclis'te SHP, şu ya da bu biçimde ceza ertelemesine karşı çıkmayacak. Meclis'te SHP, şu ya da bu biçimde ceza ertelemesine karşı çıkmayacak. Hele hele Cumhurbaşkanı Özal'ın açıklad/ğı biçimde "PKK'hları da kapsayan" bir ceza ertelemesine 'hayır' demeyecek. Türkiye'nin bir genel affa gereksinimi var. Çünkü 1974 yılından beri bir kez olsun genel af çıkmadı... Hete hele Cumhur- başkanı Özal'ın açıkladığı biçimde "PKK'hları da kapsayan" bir ceza ertelemesine "hayır" demeyecek. Türkiye'nin bir ge- nel affa gereksinimi var. Çünkü 1974 yı- lından beri bir kez olsun genel af çık- madı... Masanın üzerinde cezaevlerinden ge- len mektuplar var. Çoğunluğu 'hücre sisteminden' yakını- yor. İnsan yaşamını altüst eden bu yönetimin bir an önce durdurulması isteni- yor. İşte bunlardan bir tanesi şöyle başlıyor: "Dünyada benzeri birörneği bulunmayan Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nde yapılan 'ölüm hücreleri', egemen güçle- rin, bizleri halkımızdan, canlı siyasal yaşamdan fiziki ola- rak kopartıp tecrit etmekle yetinmediği; binbir emek ve on- larca tutsak arkadaşımızın canı-kanı pahasına elde ertiği- miz asgari yaşam olanak ve araçlarını tekrar gasp etmek ve bu kazanımlanmızı koruyabtlmenin fiziki şartlannı orta- dan kaldırmakla sınırlı bir karşı saldın başlatmakla yetinmek istemediğinin de itirafıdır. Bu uygulama ile hedeflenen, in- sani ve siyasi kimlik ve kişiliğimizdir. Gerçekten de kendi- lerinin savunduğu siyasal yargıları, yaşam felsefesini be- nimsemeyen, ekonomik-toplumsal-siyasal sistemlerine karşı tavır alan, muhalefet eden, eleştiren, emekçi sınıf ve halk- ların çıkarlarını savunan devrimci, demokrat, ilerici, yurtse- ver muhalefete zerrece tahammül edemeyen; onları siyasi ve fiziki olarak imha edebilmek için her türlü komplo, bas- kı, işkence, tehdit ve şantajlara başvurmayı temel bir politi- ka olarak benimseyen, bu zihniyetle her türlü savunma ara- cından yoksun siyasi tutsaklara yönelebilecek kadar per- vasız olan egemen güçler, yerleşim merkezterinden uzak ve ıssız alanlara inşa ettikleri özel tip cezaevi uygulamast- na ekledikleri 'hücre sistemi' ile bizleri halktan fiziki olarak koparttığı gibi birbirimizden ve yakınlarımızdan da izole et- mek istemektedir." Cezaevlerinde yatan siyasal hükümlü ve tutukiular ses- lerini aç kalarak, ölerek duyurdular bugüne dek. Elverişsiz koşullarda insanca yaşamak, insanlık onurunu çiğnetme- mek için çabaladılar, uğraş verdiler, direndiler... Bir af ya da ceza ertelemesi cezaevlennin bugün içinde bulunduğu çağdışılığı silip atacak mı? Asıl sorun burada yatıyor. Umut çiçeği acıya dayanmaz. TKFde Talabani 32. Gün'de dün akşam ekrana gelen "Talabani röportajı" TRT Haber Dairesi ile programın yapımcısı Birand'm arasınm açılmasına yol açtı. . ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Kürt lider- lerinden Celal Talabani ile yapılan röportaj, TRT Haber Dairesi ile 32. Gün'ün yapımcı ve sunu- cusu Mehmet Ali Birand'm "kapışnıasına" yol açtı. Birand, röportajın yayınianmasına engel ol- maya çalışan HabeT Dairesi'ni programa sürekli "köstek" olmakia suçladı. Haber Dairesi yetki- lileri de "Dışişleri Bakanlığı'nın talimatına uy- gun davrandıklannı" belirterek, Birand'ın "rek- lam amacıyla" bazı tartışmaJarı gündeme geti- rip, "sözleşme koşullannı çignedigini" öne sürdüler. 32. Günde dün akşam ekrana ge- len Talabani röportajı Haber Dairesi ile program ekibi arasında süregelen anlaşmazlığın tekrar su yüzüne çıkmasına yol açtı. Programın sorumlu- su Birand, Haber Dairesi'nin röportajı engelle- me çabalarınm "bardağı taşıran son damla" ol- duğunu söyledi. Üç aydan bu yana programın ya- pımı için ceplerinden para ödediklerini kaydeden Birand, ücretlerini de ancak geçen hafta alabil- diklerini söyledi. Golerİ . Atölye Haber Dairesi ile 32. Gün ekibi arasındaki an- laşmazlık ilk kez açık bir şekilde ortaya çıkar- ken, çekişmenin arkasmda "bütçe olanaklan- 'ndaki eşitsizliğin yattığı öne sürüldü. Örnek ola- rak da Körfez savaşını üç ay süreyle 25 muha- birle izleyen Haber Dairesi'nin 95 bin dolar har- caması, buna karşılık 32. Gün'ün sadece bir prog- ramımn 65 bin dolara mal olması gösterildi. TRT Habe: Dairesi yetkilileri, "anlaşmazlığın nedenlerini" şöyle dile getirdiler: "— Sözleşmeye göre, 32. Gün ekibi programı hazuiamadan önce TRT Haber Dairesi'ne konu- yu büdinnek zorunda. Ancak bu uygulama hiç- bir zaman gerçekkşmedi. — Çekilen programın, denetim için yayından 48 saat önce Haber Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor. Ancak 1 ya da 2 saat önce ve- riliyor. Bu da sağlıklı bir secim yapılmasını en- gelliyor. — Sözleşme hükümlerine göre, röportajın ya- yın hakkı TRTye ait oimasna karştn, yapılan rö- portaj yayından bir gün önce Birand'm çalıştığı gazetede yayımlanıyor." Yetkililer, sözleşmenin 15. maddesinde "32. Gün'ün iç yapımı mı, dış yapımı mı?" olduğuna ilişkin bir anlaşmazhk olduğuna da dikkat çe- kerek, sorunun oluşturulan bir komisyonJa çö- zümlendiğini kaydettiler. 146 97 38 • 133 64 HOBİ sanat ^alerisi MARİA KILIÇLIOĞLU Heykel Sergısı 1 Nisan-30 Nisan Csd. P«»a( «5 NİMnlnc 146 72 81 m Hale Arpacıoğlu 3 Nisan-30 Nisan N!*anta*ı AkUvaK Sok. V I NM*fita*ı 131 10 23 TÜRK HAVA YOLLARI A.CNDAN SAYIN YOLCULARIMIZA DUYURU Grev uygulaması nedeniyle Ortaklığımız seferleri 1.4.1991 tarihinden itibaren ikinci bir dıryuruya kadar uygulanmayacaktır. Ellerinde dış hat biletleri olan yolcularımızm başka taşıyıcılarla seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için acentelerine veya aşağıdaki telefon numaralarından THYAO.'na başvurmaları rica olunur. İSTANBUL 130 18 17 588 25 38 574 74 27 574 74 18 574 74 29 573 73 OO'dan 573 73 OO'dan ANKARA 31047 45 311 07 95 1864/1867 1850/1851 İZMİR 25 00 05 14 08 02 ANTALYA 11 05 58 12 85 22 ADANA 14 1452 14 15 90 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. N u r c a n P e r d a h ç ı RölyefveHtykdSergisi l-29?ii$anl991,um-l8jOO (Pazargunkndışnda) \bnca Modem Sanat Galerisi VSAS^S, ValıkDnağı Caddesı No 117'2Nışantaşı-İstanbul Tfel. 130 39 80 2-30Nsanl<»l. 1100-1800 ıPazarçimlendısında) Istiklal Caddesı 141 BeyoğlıHstanM Tel 1521698 ResimSergisi EKREM KAHRAMAN C A R A N T ! S A N A T G A L E R İ S İ s * N » r G A L E K is I HÜSEYİN BİLİŞİK CAVİT MUKADDES ÜNSAL TOKER NİYAZİ TOPTOPRAK MRMA Rt^lM shRC.Kİ Sjglıt S« Optrı Kaa 43/16 ITbe ttirmrı Olllı Yl«| 149 92 02 g wMACKA SANAT GALETOSİ SENAY ÖNAL Plastık Maddeler" 2 Nisan-4 Mayis EytamCad. 31 /A Maçka 140 80 23 SAIM BUGAY Heykel Sergısı J \iuin-4 Mavıs'91 SOYAH SANAT GALERİSİ Bfiyflkdcra Cad. No. 38 «Kîdlrekö» 175 09 10/20 Hal 030021SANAT ODASI MEHMET İLERİ 23 Mırt-8 Nisan'91 Hefgjn n 00-1900 (Pazardahıl) eımrıl Netmcttin Oktem Sk I3/I Enı*Jy 35i 35 87 146 8 0 » llst Klını^ı Karsıs ı ARKEONSANAT GALERİSİ SÜREKLİ ÇAĞDAŞÖZGÜNBASKI SERAMİK, HEYKEL YAĞUBOYATABLOLAR SATtŞ MERKEZİ CAO no«TAUnr rn. m«~. RESSAMLAR DERNEĞİ KARMA RESİM SERGİSİ 2-30 Sisan (Paıar Hariç) 10.00-17 00 arası BEYOGLU BELEDİYE SANAT GALERİSİ Istiklal Cd. 437 Tunel (Rus Konsoloslugu bllıtığll 152 22 50-151 62 27 CIHAT BURAK Resim Sergisi • 23 Mart-10 Nisan Cevdet Paşa Cad. No: 384 Bebek 165 74 96 AEDPA A^Tekstilbank Sanal Galerisi SEMİH BALCIOGLU Gravür-Karikatür Sergisi 12 Mart-1 Nisan HOsrav G«red* C*(L12E SANAT VE KÜLTÜR GEZİLERİ KUŞADASI EFES DALYAN FETHÎYE KAŞ KALKAN KEKOVA 7 gece-8 gün 13-21 NİSAN'91 ıstasyon sanat evı ı>e 1-40 Sft sn-l.»n fıft 17 I rcnkm »85 41 M GİRESUN ASLİYE 2. HUKUK İŞ MAHKEMESİ'NDEN Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı Erdoğan Dursun Arkan ve arkadaşlarına karşı açllan tazminaı davasının yapılan açık duruşması sonunda: Davanın kısmen kabulü ile 1.786.792 TL. zarann davalılardan 19.1.1987 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte müş- tereken ve müteselsilen tahsiline, 255.984 lira kurum zararının 1.1.1986 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalı Erdo- ğan Dursun Arkan dışında kalan davalılardan müştereken ve müte- selsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davaamn fazlaya ilişkin ta- leplerinin reddine, davacı vekili lehine 129.311 lira nispi vekâlet ücre- Basın: tinin davalılardan 159.513 lira nispi vekâlet ücretinin de davaadan müş- tereken ve müteselsilen alınıp karsılıklı olarak birbirlerine verilmele- rine, 135.187 lira yargılama masrafının davalılardan müştereken ve mü- teselsilen alınıp davacıya verilmesine, bakiye masrafm davacı üzerinde bırakümasma dair verilen 14.12.1989 tarih 1987/77-1989/355 sayüı ka- rarın adresi meçhul davalı Halil Mümtaz oğlu, 1931 doğumlu Erdo- ğan Dursun Arkan'a tebliği gerektiğinden, karar özetinin yayunı ta- rihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde, karann adresi mechul davalı Erdoğan Dursun Arkan yönünden kesinieşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 46369
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog