Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

2NİSAN1991**** KENT-YAŞAM CUMHURİYET/17 GEREKLÎ TELEFONLAR • Prts Imiat: 055 • hfriye: 000 • Jaırtanu: 056 • Zakrta Midirtiftü: 527 57 00 'UGÜN • Çevre ve Kimya Teknolojileri Merkezi'nin (ÇEKTEM) kuruluş protokolü saat 10.30'da The Marmara Oteli Tepe Salonu'nda düzenlenen törenle imzalanacak. • Osmanbey Lions Kulübü'nün bu ayki konusu mizah yazarı Kandemir Konduk. Konduk'un Dedeman Oteli'nde yapacağı "Gülmek ve Güldürmek" başlıklı konuşması saat 20.00'de başlayacak Halk ekmek 8001ira • tstanbul Haber Servisi — Istanbul'da fınncıların norraal ekmeği 1000 liradan satmaya başlamasından sonra belediyeye bağlı Halk Ekmek AŞ de ekmek fîyatına 300 liralık zam yaptı. Yapılan zamma göre Halk Ekmek fabrikalan tarafından üretilen ve 500 liraya satılan ekmeğin fiyatı bugünden itibaren 800 lira oldu. Halk Ekmek Fabrikalan Genel Müdürü Ayhan Eceoğlu, ücret artışlannı dikkate alarak ekmek fiyatlannı 800 liraya çıkardıklannı bildirdiler. Tango'ya yeni dostlar tstanbul Haber Servisi — Tango Dostlan Derneği'nin, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediği konser ve dans gösterisi, tango müziğine yeni dostlar kazandırdı. Sunuculuğunu Nedim Erağan'ın yaptığı gecede, Eogin Ege yönetimindeki tstanbul Radyosu Tango Orkestrası'nın müzikleri eşliğinde, tango dünyasında bir gezinti yapan tangoseverler, anılannıtazeledi. Tango müziğinin tanınmış bestecilerinden Fehmi Ege'nin torunu Nennin Ege'nin şarkılanyla başlayan gösteriye, Ümit İris-Seval Ugur ve Giilen Andak-tbrahim Mercan ikilileri dans ve bale göstenleriyle katıldılar. Selmi Andak'ın Arjantin müziklerinden örnekler sunduğu piyano başı söyleşisinin yer aldığı gecede, Sönmez Can, Ersan Erdura, Nezahat Onaner Erkmen, Şecaattin Tanyerli ve Eser Noyan-Engin Noyan ikilisi seslendirdikleri tango parçalarıyla, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattılar. (Fotoğraf: Sabahattin Bostancıoğlu) Panel 'Metres'in konumu tstanbul Haber Servisi — Karacan Yayınlan, "Kadm- ca dergisi"nce düzenlenen "tkinci Kadın Olmak" ko- nulu panelde, ilişkilerde, ku- ma, dost, sevgili, metres adı altında ikinci planda kalan kadıalann konumları ve bu konumdan kaynaklanan so- runları tartışıldı. İstanbul Tabip Odası'nda yapılan panelde, sosyolog Sandra Besken, ikinci kadı- nın "ailenin devamını sağla- yan bir supap olduğunu" belirtirken psikolog Feride Yıkbnm ise bu durumun ka- dmlara çevre ve eğitim yo- luyla sürekli empoze edilen "bir kadın olarak tek başı- na yasayamayacagı, çift ol- ması gerektiği" yönündeki baskılardan kaynaklandığı- nı öne sürdü. Nazan Şoray Panelde, katılan sanatçı Nazan Şoray, "Ben her iki kadımn da yerinde olmak is- temem. Bu durumların ya- şanmaması için kadınlann iyi egitilmesi ve ekonomik bağımsızlıklannı kazanma- sı şart" dedi. AksamySirkeci tramvay hattavn temeliatılıyor Sirkeci'ye de tramvayİkinci tramvay hattı ile ilgili protokol bugün imzalanıyor. 10 nisanda başlayacak çahşmalar 270 gün sürecek. Sirkeci-Aksaray tramvay hattı yakllaşık 15 milyar liraya maTolacak. İstanbul Haber Servisi — Hızlı ulaşımı gerçekleştirmek amacıyla rayh sisteme ağirlık ve- ren İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi, İstikial Caddesi'nden son- ra Aksaray-Sirkeci hattını da "çağdaş tramvaya" açıyor. Ken- tin en yoğun araç trafiğine sah- ne olan bölgesinde yapılacak tramvay hattının protokolü bu- gün imzalanıyor. İETT ile Yapı Merkezi Inşaat Sanayii A.Ş. ara- sında imzalanacak protokole göre çahşmalar 10 nisanda baş- layacak ve 270 gün sürecek. E5 karayolu üzerinde yeni be- lirlenen hızlı tramvay hattı ile de bütünleşmesi amaçlanan Sirkeci-Aksaray tramvay hattı yaklaşık 15 milyar liraya mal olacak. Beyoğlu îstiklal Caddesi'nden sonra ikinci tramvay yolu olarak düzenlenen Aksaray-Beyazıt hattında çaiışacak tramvayın va- gonları, Avnıpa ülkelerinde cad- delerde kullanılan modern tram- . . . Aksaray - Sirkeci tramvay hattı vaylara uygun şekilde Sakarya Vagon Fabrikası'nda üretilecek. Projeye göre tramvay hattı yaklaşık 4 kilometre uzunluğun- da gidiş geliş olmak üzere iki yönde döşenecek. Aksaray'da Topkapı ve Yenikapı yönüne dö- nüş için bir makas bırakılacak olan hatta, Ramada Oteli ve Kimya Fakültesi önünde kavşak düzenlemeleri yapılacak. Aksaray-Beyazıt arasında tercih- li yol tanzim edilecek. Tramvay hattı bazı yerlerde tercihli yolda, bazı yerlerde trafiğin bulundu- ğu caddelerde gidecek. Hattın üzerinde önden ve arkadan ku- mandah 8 adet motris çaiışacak. 250 kişi kapasiteli vagonlar 5 da- kika ara ile hareket edecek. 172 "3 73 -74-75 ve 088 • İSKİ anza: 088 • SAĞİ.IK: Hızır Acil: 077 Sajlık Midirtiji: 511 89 18 Cwnhp*ş2 Tıp: 588 48 00 C«a Tıp: 525 92 30 M a n n n Tıp: 340 01 00 Haydarpaşa N I M M K 345 46 30 ŞI«H Ettal: 131 22 09 Triuin rkyardn: 152 43 00 SSX Samtya: 588 44 06 SSX Oküeyıtanı: 132 30 00 SSK Gfctepe: 358 67 60 • TMffc: Tnflk Şake Md.: 176 24 14 (lst), 356 04 85-86 (Kadıköy) Mlge Traflk: 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehınçı). 314 36 (B Çekmece) • TNY: İ( Kattar. 573 13 31. 0q Hatiar: 574 23 00 (25 hat), Sartral: 574 73 00. Rnemsyoıı: 574 82 00 (45hat) • DDY: SJrtBCİ Dam«ma: 527 00 50, N.Paşa Da»ışma: 336 20 63 H.Pa*a Satrtrri 348 80 20 • V»PU«: ŞeMr Hatlan: 526 40 20. 144 42 33 Deniz Ytllan (Aceflto): 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 Dtniz Otsbvsü: 149 15 38 • ELEKTRİK İUUZA: IsUaM: 526 52 74. FaUH-TaMakale 526 62 74 Btytfthc 150 83 50. IMlkiy: 348 71 40 HABERLERIN DEVAMI Arnavutluk seçimleri KomünistPartikazandı SİNAN GÖKÇEN TİRAN — Arnavutluk'ta pa- zar günü yapılan ilk çok partili serbest seçimleri, iktidardaki Arnavutluk Emek Partisi (AEP) yüzde 65 oyla önde tamamladı. AEP'den yapılan açıklamada seçim sonuçları "rafer" olarak nitelendi. Kesin olmayan sonuç- lara göre AEP, aldığı yüzde 65 oyla 250 sandalyeli parlamento- da 170 milletvekili çıkardı. De- mokratik Parti ile öteki muha- lif partilerin oyları ise yüzde 35'te kaldı. Tarihi seçimin en büyük sürp- rftlerinden biri Devlet Başkanı Ramiz Alia'nın başkent Tiran'- da seçimi kaybetmesi oldu. Alia, böylece parlamentodaki koltuğunu yitirdi. Ancak bu du- rum, devlet başkanlığı görevini sürdürmesine engel değil. Arnavutluk'ta pazar günü ya- pılan ilk çok partili seçimlerin henüz resmi olmayan sonuçla- rına göre, iktidardaki Emek Partisi 250 sandalyeli parlamen- toda 170 milletvekili çıkarttı. Ana muhalefetteki Demokratik Parti ise 70 milletvekili çıkarta- bildi. Ülkede yaşayan Yunan azınlığı temsil eden "Omonia" (Birlik) isimli hareket ise 4 san- dalye kazandı. Alia'nın yanı sıra Komünist Parti'nin bir dizi üst düzey yet- kilisi Tiran'da seçimi kaybetti. Öğrencilerin ve aydınların ağırlıkh olduğu başta Tiran ol- mak üzere Dıraç ve tşkodra gi- bi kent merkezlerinde ise muha- lefet partileri, AEP'ye karşı çok büyük bir güç oluşturmuş du- rumdalar. Muhalefetin, başkent Tiran ve diğer kentlerde önemli başa- rı kazanmasına rağmen iktidar partisi, özelükle kırsal bölgeler- den büyük miktarda oy topla- yarak rakiplerini geride bıraktı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratik Parti, Tiran'- daki 18 milletvekilliğinden 17'sini kazandı. Diğer kent merkezlerinde de başta Demokratik Parti olmak üzere muhalefet partilerinin Ar- navutluk Emek Partisi'ni (AEP) geride bıraktıklan anlaşıldı. Ti- ran'dan seçime giren AEP yö- neticilerinin büyük çoğunluğu- nun seçimleri kaybettiği bildiri- lirken Başbakan Fatos Nano'- nun ise ikinci tura kaldığı haber veriliyor. Seçimleri kaybeden AEP yöneticileri arasında baş- Döviz faizüıde büyük yarış (Baştarafl 1. Sayfada) rası faiz oranlarının yak- laşık yüzde 50 üstüne çı- kılmasına karşılık, mart ayında da durmadı. Mart ayında, özel bankaların döviz faizlerini arttırma- da kendilerini artık,diz- ginledikleri, ama kamu bankalarının faizlerini yüzde 18'e varan oranlar- da arttırdıkları görüldü. En yüksek artışı Sümer- bank gerçekleştirdi ve yıl- lık vadede hem dolara hem de marka yüzde 13 faiz uygulamaya koydu. Banka bu oranlarla mar- ka en yüksek faiz veren banka oldu. Sümerbank, vadesiz dolarda 1, mark- ta 1.5, 3 ay vadeli dolar ve markta l'er puan, 6 ay vadeli dolarda 1, markta 1.5 puan artış yaptı. Etibank, faizlerini 3 aylıkta yanm puan, altı ay ve bir yıl vadelide hem dolar ve hem de markta l'er puan yükseltti ve yüzde ll'e çıkardı. Eti- bank'ın da şubat sonuna göre dövizdeki faiz arttı- nm oranı yüzde 12.5 ola- rak gerçekleşti. Bir başka kamu ban- kası Emlakbank da faiz- lerini yüzde 10 oranında yükseltti. Denizbank, Va- kıflar Bankası, Töbank da do- lar ve marka en yüksek faiz uy- Bankalar dolar ve marka ne faiz veriyor (%) Kamubankatan 25raatBankası JUoBacBaBitası EmlakBankas Haftbank Töbank Denizbank Sûmerbank Vadesiz Doiar 2 4 2 5 5 7 8 Aktank Yapı Kredi Pamukbank Osmanlı Bankası Şekerbank IkÖsatBanteSf Dtşbank Esbank Tûtûnbank m Demrbank Koç Amenkan Bank. imar Bankası fenpesbank 2 2 65 35 4 2 2 3 3 3 5 35 5 3 1 55 Itofc 2 3 2 3 5 55 6 2 2 6 35 4 2 1 2.5 3 2 5 35 5 35 1 7 1ay«adal Doiar 2 55 1 5.5 9.25 - 2 CNI 8 35 — 2 4 4.5 65 6 9 65 9 4 - 65 Mark 2 55 5 5 6 &75 - 2 2 87 35 - 2 4 6 6 6.25 9 6 9 55 - 9 3ar ««M Dolar 7 £ Marfc 7 85 8 7.25 85 10 10 7 65 10 a75 8 7 75 9 9 915 75 6 7 5 7 7.5 9 10 S 10 7.2 95 10 85 7 7 5 9 65 6ayn*t (Mar 75 85 9 75 9 11 11 7.5 8 10 8 65 75 6 75 8 10 95 10 8 10 8.75 9 12 11 85 11 75 10.5 10 Mark 8 95 8 7 105 10 8 95 965 E75 7.25 8 6 95 7 105 11 &25 n 9 10 ÎZ 1yıı«aM Dolar 8 9 10 7.75 95 135 13 8 Mark 9 10 11 9 11 125 13 9 85 10 V 11 85 7 8 7 8 85 10 12.25 85 12 7.75 13.5 10 9 75 9 65 W 75 11 12 85 12 9.25 12.5 n Merkez Bankası'nın dolar ve bank, Şekerbank döviz faizr markta munzam karşıhklar için oranlannda değişikliğe gitmedi. gulayan bankalar arasında yer uyguladığı faiz oranını düşüre- Pamukbank, Iktisat Bankası, ceğini açıklamasına paralel ola- Osmanlı Bankası ve Imar Ban- rak; 3 aya kadar olan vadelerin kası kısa vadede dolar ve mark- faizini düşürdüler. 3 aydan da- ta, daha uzun vadelerde ise sa- ha uzun vadeli faizlerde ise do- dece markta faiz indirimine git- ların uluslararası borsalarda tiler. Bir ay vadeli dolar ve mar- marka göre değer artışı yapma- ka yüzde 6 faiz uygulayan Os- sını faiz oranlarına yansıtarak manlı Bankası bir anda 4 puan markın faizlerini düşürdüler, birden indirime giderek yüzde 2 alıyor. Ziraat Bankası ile Halkbank, dövize faiz vermede öncülerin hemen arkasında yer ahyorlar. Uluslararası faiz düzeyinin yaklaşık yüzde 50 üzerine çıktık- tan sonra duraklayan özel sek- tör bankalan, döviz faizinde mart ayını vade değişikliği yapa- rak geçirdiler. Bu bankalar, ş dolann faizini arttırdılar. faiz uygulamaya başladı. Bu tş Bankası, Akbank, Yapı bankanın faiz indirimi yüzde Kredi, Garanti Bankası, Türk- 66'yı buldu. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI 1- Beyazı! Meydant'nda buiuoan I oolu kıtap sstı$ yen aylık iOO.000 TL tnuhammen b«deü« 1 yd süre üe kimya vcrikcektir. Geçıa teminatt : 108.000 TL Ihale lşl. Tem. : 1^00 000 TL 2- Beyazıt Meydaıu'nda bulunan 2 nolu kıtap salış yen ayhk 3O0J300 TL muhammen beddle I yıl sürc ile kıraya verikcektir. Oeçici Tcminaıı • 108.000 TL Ihak t$t. Tcm. : U0O.O00 TL 3- Beyant Meydaıu'nda bulunan 3 nolu kılap salıs yen aylık 300.000 TL tnuhammen bedeüe 1 yıl sure ile kıraya vmlecekur Oeçıa Teminatı : 108.000 TL Ihale Işt. Tem. : 1.200 000 TL 4- Beyazıt Meydam'Dda bulunan 4 nolu kıtap salış >cn aylık 300.000 TL muhammen bedelle 1 yıl sure ile kıraya vcrüecektir. Geçıa Teminatı : 108 000 TL Ihale Ist. Tem. . U00.000 TL 5- Beyazıt Meydanı'oda bulunan 5 nolu kıtap salış yen aylık 300.000 TL muhamraen bedelle I yıl süre ile kıraya vcrilecektİT. Geçıd Teminatı : 108 000 TL Ihale lst Tem. 1.200000 TL 6- Beyazıt Mevdanı'nda bulunan 6 nolu kıtap satış yen ayiık 300.000 TL muhamnıen bedelle I yü süre ile kıraya verilecektir. Geçıa Teminatı . 108.000 TL Ihale Ist. Tem. : 1-200000 TL 7- Beyazıt Meydanı'nda bulunan 7 nolu kıtap satış yen aylık 300.000 TL muhammen bedelle I yıl süre ile kıraya verilecektir Gepa Teminatı • 108.000 TL Ihale tşt. Tem. . 1.200.000 TL 8- Beyazıt Meydanı'nda bulunın 8 nolu kıtap satış yen aylık 300.000 TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kıraya verilecektir. Geçıci Teminatı : 108.000 TL lhalt Işt. Tem. : 1 200.000 TL 9- Beyazıt Meydanı'nda bulunan 9 nolu kıtap satış yen ayhk 300.000 TL muhammen bedelle 1 yıl süre ile kıraya verilecektir. Geçıa Teminatı • 108 000 TL Ihale l|t. Tem. : 1 2O0 000 TL Şartnamelen Emlak Müdürlü|a'nden gorulebüir ı Yukanda yazılı ısler 11 Nısan 1991 günü saat ll.OO'de İstanbul Bflyükşehır Beledıyc Encflmem'nde 28S6/4S'ıncı maddesine göre acıkamır- ma usulü ile şartnamelen veçhile ayn ayn ıhale olacaktır thaJekre katıtanak ısteyenlenn ihale tarihınden en az 1 (bir) ış gunti önce Beledıye'ye müracaaı etmelerı gerekmekte olup. sartnamelennde yazılı bdgelerle bırlıkte yukanda vazılı ihale gün ve saatmde İstanbul Büyülcşeriır Beledıye Encümenı'nde hazır bulunmalan gerekmekte- dır llan olunur ' B a s m ^ ta Dışişleri Bakanı olmak üzere bazı bakanlar da bulunuyor. Diplomatik gözlemciler AEP'nin, geleneklere bağlı kır- sal kesimde çok etkin olduğunu belirtiyorlar. Öte yandan De- mokratik Parti'nin lideri Sali Berişa'mn babasmm eski bir ko- münist partisi yöneticisi olma- sının, güvenilirliğini kırsal ke- simde azalttıgı ifade ediliyor. Dün bir basın toplantısı dü- zenleyen Demokratik Parti lide- ri Sali rfcrisa da AEP'nin ka- zandığı seçim sonuçlarına say- gı göstereceklerini açıkladı. Herşey polisten bekleniyor (Baftarafi 1. Sayfada) nin yoğun şekilde çalıştığını be- lirtirken, bir üst düzey emniyet yetkilisi de "Bunlar bir avuç in- san. Eylemleri vur-kaça da>*anı- yor. Gözlerine kestirdikleri yeri bombalayıp kaçıyorlar" değer- lendirmesini yaptı. İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar da büyük şirket ve banka yetkililerine çağrıda bulunarak "Milyarlık şirketler her tiirlii önlemi polisten bekli- yor. Bu tür kuruluşlann, güven- lik görevlisi sayısuu da arttınna- ları gerekiyor" dedi. İstanbul polisinin, yasadışı örgütlerin geceleri, banka şube- leri ve büyük şirket binalannı bombalama eylemlerini arttır- malan üzerine, kent içindeki ge- ce devriye sayısını arttırdığı öğ- renildi. Ekip otoları ve bolge emniyet amirliklerine bağlı ka- rakol görevlileri, kendi sorum- luluk alanlannı sabaha kadar sürekli denetliyorlar. Istanbul'da siyasi şube ve asa- yiş şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin güvenlik kontrolleri de arttırıldı. Polis, kuşkulu gördü- ğü oto ve kişileri tek tek araya- rak saldırganiarın yakalanması için iz sürüyor. Bu arada özellikle banka şu- beleri ile büyük şirket binalann- da geceleri tutulan "nöbelçi" ve- ya "güvenlik görevlisi" sayısımn da arttınldığı kaydedildi. tstanbul Valisi Cahit Bayar, İstanbul polisinin yoğun şekilde çalıştığını belirterek "Saldırgan- lann yakalanması için ekipleri- miz her an teyakku/ halindeler. Devriye ekipleri kent içinde da- ha sıkı denetimlerde bulunuyor- lar. Gerekli calışmayı yapıyo- nız" dedi. İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, son birkaç gün- dür yoğun önlemlerin alındığı- nı belirterek şöyle konuştu: "Belirli yerlerde pusular var. Arama ve operasyonlarımız da sürüyor. İki uç gündür ortaya çı- kamıyorlar. Ek görevliler kon- du. Banka ve holding gibi bü- yük şirketlerin de geceleri ken- dileri nöbetçi bırakması lazım. Türkiye'de herkes her se>i polis- ten bekliyor. Senede 30 trilyon para kazanıyor, 2 tane bekçi ru- tamıyorlar. Bir de bankalar si- gortalı olduğu için pek ilgilen- miyorlar. tstanbul'da 1400 tane banka var. 2 tane görevli koysak 2 bin 800 kişi yapar. bu müm- kün deği). BombaJama oiayla- nyla ilgili 4-5 kişi gözaltına alın- dı. Soruşturmayı yürutüvoruz." Adını vermek istemeyen bir üst düzey emniyet yetkilisi ise bir hafta önce an arda gelen "gece eylemlerini" şöyle değerlendirdi: "Bunlar bir avuç insan. Ey- lemleri hep vur-kaça dayanıyor. Bir helikopteri veya bir banka şubesini bombalamak iş değil ki. At bombayı git. tş yaptıkla- rını sanıyorlar ve bu insanlar büyütülttyor. Polisin bu şekilde yapılan bir eyleme önlem alma- sı hayli güç. Bu tür eylemlerin küçük bir grubun işi olduğunu biliyoruz. Polis, çoğunu yakalı- yor ve sonra salınıyoriar. Açık söylemek gerekirse bunlan ko- nıyanlar var. En küçük bir şey olduğundı Avrupa'daki örgütle- ri ayağa kaldırıyorlar. Reklam- larının >npılmasını istiyorlar. Aslında gözuklükleri kadar et- kili değilker. Bombalamalan ya- panlar. jnsadışı örgütlerin alt diizeydek elemanlan. Yakalan- dıklannda da konuşmtnorlar. Bu vüzden ust kademelere yete- rince ulasmak mümkün olmu- yor." istanbıJ'da son bir hafta için- de meydana gelen "gece eylem- leri" şöyle: 26 mart • Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki Shell genel mü- dürlük binasının yan tarafına konan ses bombası 22.00'de pat- ladı. ÇevTedeki binaların camla- rı kırıldı. • Bakırköy ANAP ilçe bina- sına bomba konulduğu ihbann- dan sonra, binada arama yapan polis, bulduğu kuşkulu paketi fünye ile patlattı. 27 mart • Şen Holding'in işlfttiği Sov- yet MAŞ firmasına ait 24 kişi- lik helikopter Ataköy pistinde 19.00 sıralannda kundaklandı. Bekçi Sefa Kınktaş'ı etkisiz ha- le getiren silahlı 4 kişi, helikop- teri bomba ile imha etti. Saldı- rıyı üstlenen yasadışı Dev-Sol örgütü, tşadamı Ali Şen'i de ölümle teidit etti. • Yapı Kredi Bankası Okmey- danı Şubesi'ne saat 22.40'ta atı- lan ses bombası, bankanın Tele 24'ünde hasara yol açtı. 28 mart • Kurtuluş-Tünel seferini ya- pan 34 HN 115 plaka ve 2617 nolu İETT otobüsü, Kurtuluş son durakta 21.30'da 4 kişi tara- fından kundaklandı. • Odahaşı Başvekil Caddesi İş Bankası Şubesi'ne 21.45'te iki ki- şi tarafından molotof kokteyli atıldı. Bankada çıkan yangın it- faiye ekiplerince söndürüldü. • Hasköy Kumbarhane Cad- desi'ndeld Tiirk Ticaret Banka- sı'na molotof kokteyli atan si- lahlı iki lcşi, 22.00'de polisle gir- dikleri çatışmada yakalandı. • Incirh Pamukbank, Kozya- tağı Yapı Kredi Bankası ve Fa- tih İş Bankası şubelerine gece atılan molotof kokte>r lleri hasa- ra yol açt. Patlamalan yasadışı ERNK adlı örgüt üstlendi. • 15-2C kişilik bir gmp, Ak- saray'da İSKİ Genel Müdürü Ergun Gcknel'in makam araba- sını taşlaa. İSKİ önündeki bek- çi kulübesme de molotof kok- teyli atıldı. 29 mart • Gümüşsuyu'ndaki Şahin HolJing Şirketler Grubu'nun bulunduğu Tümşah Han girişi- ne konan ses bombası 21.00'de büyük bir gurültüyle patladı. Bi- nada camlar kırıldı, kapı girişin- de hasar meydana geldi. • Bu ol aydan 15 dakika son- ra 21.25'te yine Gümüşsuyu'nda Batı Sigona AŞ binasının zemin katında yer alan Rabak Elektro- litik BakLr \e Mamulleri AŞ'ye konan ses bombası hasara yol açtı. TANER DONDU Acil yardıma Hspat' çağrısı İç Politika Servisi — Devlet Bakanı Güneş Taner, Türkiye'- nin, 1992'deki seçimle bağlan- tılı olarak ABD'den 1 milyar dolar acil yardım istediği yolun- daki haberleri yalanladı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ersin Faralyalı ise döviz rezervlerinin hızla eridiğini belirterek "Bn- gün 1 milyar dolan memleketin kaderi gibi gösteriyorlar. ABD'- ye bunun için yalvaran bir ülke dunımuna düşüriildük" dedi. Faralyalı ekonominin tıkanma içine gireceğinin bir yıl öncesin- den belli olduğunu da belirterek "Ülkede tek adam yönetimi varsa. doğru yolu bulmak mümkün değil" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Turgnt Özal'ın ABD gezisine katılan Devlet Bakanı Güneş Taner dün uçakla yurda döndü. Taner Atatürk Havalimanı'nda gaze- tecilerin sorularını yanıtlarken ABD'de Dünya Bankası ve LMF başta olmak üzere uluslararası finans kuruluşlannın yetkilile- riyle görüştüklerini söyledi. Devlet Bakanı Taner, "ken- disi tarafından söylenmiş gibi 'bazı gazetelerde yer alan ve' Türkiye'nin 1992'deki seçimler nedeniyle ABD'den 1 milyar dolar acil kredi talep ettiği" ha- berlerinin doğru olrnadığmı söy- ledi. Taner, "Ne Sayın Özal ne de ben Türkiye için bir sent da- ni istemedik" dedi. Bakan Ta- ner, bu konuda daha sonra şun- ları söyledi: "Türkiye'nin Körfez krizi ne- deniyle uğradığı zararlann kar- sılanması için oluşturulan fon- dan geri kalan alacağı 2.7 mil- yar dolardır. Bu paranın Türki- ye'ye akışını hızlandırmak için yardım talebinde bulunduk. Yoksa ayn bir para istemedik. Türkiye'nin dövize ihtiyacı da yok. 10 milyar dolar döviz re- zervimiz var." Taner, ABD'den acil yardım istendiği haberlerini veren gaze- teciyi yazdıklannı kanıtlamaya çağırdı. Taner, "Kimse laf ara- lanndan, satır aralanndan ha- ber uydurmasın, böyle bir şey yoktur. Birtakım faraziyelerle senaryo yazıyorlar. İlla Türki- ye para mı isteyecek? Ben bura- da Sayın Civaoğlu'na açık cek veriyorum orada söylenenler için. Gizli ne yazmadıysa yazsın anlatsın, serbesttir. Halep or- daysa arşın burdadır. Kimse kendi kafasından uydnrmalar yapmasın" diye konuştu. DYP Genel Başkan Yardım- cısı Ersin Faralyalı dün îzmir'- de düzenlediği basın toplantısın- da, "Kendini ekonomiden so- rumlu sayan bir devlet bakanı" nin "12 milyar lira döviz rezer- vimiz var, Körfez krizi bizden teğet geçer" sözlerini ammsat- tı. Hisseler (Baştarafl 1. Sayfada) vadeli döner değerlerinin kısa vadeli borçlannı karşılayamadı- ğı görülüyor. Şirketin kısa vadeli borçları 1990 yılında yüzde 53.2 artarak 633.3 milyar liraya çıkar- ken, net satış hasılatındaki ar- tış ancak yüzde 39.3'te kalıyor. Kârı 1988'de 14.7 milyar liradan 1989'da 4.2 milyar liraya düşen THY, 1990'da 220.4 milyar lira zarar etti. Bu zararm daha çok petrol fiyatlannın yükselmesin- den dolayı uçak yakıt giderleri- nin yüzde 60 ile yüzde 134 ara- sında artmasından ve taşımalar- da meydana gelen azalmadan kaynaklandığı belirtildi. GOZLEM UGURMUMCU (Baştamfı 1. Sayfada) na gelmez. Ne taktiklerimiz ne de sloganlanmız benziyor. Me- sela biz bir federasyon, demokratik bir rejim istiyoruz. Onla- nn görüşleri başka. Irak'ta daima barışçı bir siyasi çözüm peşinde kostuk. Onlar ise gerilla savaşı yapıyoriar. Talabani, açıkça yalan söylüyor. Celal Talabani ve Abdullah Öcalan, 1988 yılı nisan ayın- da bir araya gelerek uzun görüşmeler yaptılar 1 Mayıs 1988 günü de aralarında imzalanan "ittifak protokoT'ünü Türkçe ve Kürtçe olarak yayımladılar. Bu protokolün iigili bölümü şöyleydi: 1- Düşmamn azgın saldınlanna karşı koymak ve halkımı- zın ulusal direniş hareketini gelıştirmek için ciddi bir müca- dele vererek bu savaşı zaferle taçlandırmanın uygun zemi- nini hazırlamak; bunun için bütün ulusal güçleri birleştirmek ve bunlardan ulusal düzeyde (parça ve genele has) bir cep- he oluşturmak. Bu cepheler arasında koordine, işbirliği ve ortak mücadeleyı gelıştirmek için çalışmak; 2- Herparçada devrimci silahlı mücadeleyi geliştirmek; tas- fiyeci, bölücü eğilim, akım ve anlayışlara karşı aktif müca- dete etmek; 3- Hâkim uluslann gerçek devrimci-demokratik güçleriyle sıkı ilişkiler geliştirmek ve dayanışma içine girmek; PKK ile KYB arasındaki bu anlaşma, Amenkan Tennes- see Technological University öğretim üyelerinden Michael M. Günter'ın "The Kurdish Insurgencyin Turkey" adlı ince- lemesinde de yer aldı (S: 22. dipnotu 42) Talabani, PKK ile "Tûrk ve Irak faşist rejimleıine karşı.. (...) devrimci silahlı mücadele" ve "kitlesel direnişler" için eylem birliği yapmak üzere protokol imzalıyor; ayrıca 1988 yılın- da Ermeni terörünü destekleyen demeçler veriyor, TRT'ye çıkınca da "Biz Türkiye'nin iç işlerine kanşmayız" diyor; "te- rorizmle olmaz" diyor. Birand da bu konulaıia ilgili yerli ve yabancı gazetecile- rin kolayca bulabilecekleri bu protokolü okuyup Talabani 1 nin yüzüne yalaniarı çarpamıyor! • • * İstanbul'daki Harbiye Orduevi "ANAP restoranına" dön- dü. Cumhurbaşkanı, eşi Semra Ûzal'ın il başkanlığı seçim- lerini Orduevi'ndeki odasından izledi, delegeler ve millet- vekilleri, Cumhurbaşkanı ile Orduevi'nde görüştüler. Başbakan Yıldırım Akbulut da iftar yemeğini Harbiye Or- duevi'nde verdi. "Kışlaya, okula ve camiye siyaset sokulmaz" ... Siyasal amaçlı iftar yemekleri orduevlerinde verilir ve cumhurbaş- kanları, orduevlerinde göz göre göre siyaset kulislerine gi- rerlerse buna "partizanlık" değil, dense dense "orduzanlık" denir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, yakında, ANAP ileri ge- lenleri ile birlikte cuma namazlarını Harbiye Orduevi'nde kılarlarsa sakın şaşırmayın?! • * • Atatürkçü Düşünce Demeği İstanbul Şube Başkanı Er- gin Telci'nin Güneş Gazetesi'nde laiklik konusunda bir de- meci yayımlanmış. Telci, demecin sonunda da Semra Özal'ı eleştirmiş, elestirince de "Doğan Kardeş'ieki işinden olmuş. İşe son verme gerekçesi şu: — Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul Başkanlığı kimli- ğiniz ve Doğan Kardeş yöneticisi olarak vermiş olduğunuz demeçten sonra Yapı Kredi Yayınctlık Limited Şirketi'nde si- zinle birlikte çalışmak imkânı kalmamıştır.. Atatürkçü Düşünce Derneği eski Genel Başkanı Prof. Dr. Nejat Kaymaz'ın Ankara DTCF'deki dersleri "türbanlı öğren- cileri sınıfa almadığı" gerekçesi ile elinden alındı. Aynı der- neğin üyesi Ankara Koleji ve İngiliz filolojisi mezunu bir gen- cin de bir özel şirketteki işine de son verildi. Atatürkçülüğün suç sayılacağı bir döneme mi giriyoruz? • • • _ ABD'de "ilk sivil Cumhurbaşkanı olduğunu" açıklayan Özal, Houston'da "2. Cumhurbaşkanı Inönü'nün Malatya- da doğduğunu" söylemiş. Bu da yanlış! İnönü, 24 Eylül 1884 günü İzmir'de doğmuştur. Bir insa- nın "Malatya kökenli" olması, doğduğu kentin de Malatya olmasını gerektirmez. Ama diyeceklerdir ki: — İnönü Malatya'da doğdu dediğine göre doğrusu buduri Doğrudur, tecrübe ile sabit: Özal hiç yanılmaz! HESAPLASMA BURHAN ARPAD (Baştarafl 2. Sayfada) 68 Güzelhisar, 31 Aralık 1986 tarihinde düzenlenen müte- vazı bir törenle son seferini yaptı. İlk kaptanı Eksenefon, ilk baş makinisti Koço Efendi, son kaptanı İbrahim Bey ve son makinisti Hasan Bey'di!.. Bu bilgilerin çoğunu Güzelhisar'ın en vefalı dostlarından biri olan sevgili Orhan Kızıldemir'den aldık. Bundan seksen yıl önce İngiltere Leslie Tersanesi'nde dün- yaya gözlerini açan 68 Güzelhisar, bugünlerde Haliç Tersa- nesi'nde yeniden doğuşunu bekliyor. Güvertesinde, salon- larında çocukluk ve gençlik anılarımızı, seslerimizi, iç çekiş- lerimizi, sessizce saklayan Güzelhisar, Türkiye Denizcilik İş- letmesi'nde dünyanın ilk yüzer müzesi olarak göreve başla- yacağı günlere kavuşacak. 68 Güzelhisar, geçmişi günümüze taşıyacak bundan böyle! Eski gemilerimizi yeniden yaşata- cak Boğaziçi'nde!" "Denizin sesi olur muydu" diyenler çıkabilir! Denizin sesi olmaz olur mu? Duymasını bilene her şeyin sesi olur. Dal- gaların uğultuşu, vapur düdükleri, sert rüzgârlar, denizin ko- nuştukiarıdır. İşitmesini bilenlere!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog