Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN1991 CUMHURİYET/15 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN Uevlet Meteoroloj Genel Mû- düriüğü'nden alınan bilgıye göre bûtûn bölgeler yağışlı geçecek. Yağışlar genellikJe yağmur ve gök görü'tülü sağanak yajjış şeklinde olacak. HAVA SICAK- LIĞİ: Onemli bîr değişMk olma- yacak. RÜZGÂR: Güney ve ba- tı yönlerden orta kuvvette, ya- ğış anında yer yer kuvvetii ola- rak esecek. DenizierrJe: Karade- niz ve Marmara'da gûndoğusu poyraz, dıger denöenJe gûndo- ğusu ve keşişlemeden 3-5, yer yer 6 kuvvetinde ess- cek. Dalga yûksekliği 0.5-1. yer yer 1.5-2 m dolayında olacak. Van Gölü'nde hava: Yagmurlu geçecek. Rûz- gâr gûney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Gö- rûş uzaklığı 5-10 km dolayında bulunacak. Büecık Bıngöl Bıtlıs Bolu Bursa Çanattafc Çonjm Y 24° 11° Dıyartoakır Y 13" 6°Edıme B 21° 10° Erancan Y 19° 7°Erzufijm Y 12° 1°EsJoşehır Y 17° 7-Gaaamep Y 22° 16° Gıresun Y 21° 12° Gûmûslune Y Y 10° 3°HaMdn Y Y 22° 13° Isparta Y Y 16° 6°İSB*U Y Y 10° 4°tomr Y Y 18° Y Y Y Y Y Y 5°Kastemonu Y 16° 5°Kaysen Y 16° 7°Kırldaretı Y 12° 6°Konya Y 15° 4°Kutjhya Y 19° 10° Malatya Y 23° 7°Manısa 10° 2°KMaraş 15° 3°M«sn 11° 0°MuJla 18° 7°Muş 24° 10° Nıjde 10° 7°0rtu 14° 3°RO8 13° 2°Samsun 19° 8°Siirt 12° 6°Snep 20»11°Sı»»s 11° (PTMoniafl 14° «"Trataın 19° 4°Tunce6 11° fUşak 17° 8° Van 17° 6-Yojgat 19° 5°Zonguldak Y 19° 10° Y 27° 11° Y 21° 14° Y 20° 12° Y 16° 3° Y 18° 8° Y 10° 7" Y 10° 7° Y 10° 7° B 23°10° Y u° e* Y W 4» Y 11° Y 10° Y 16° Y 18° 8° Y 13° 2° Y 16° 4° Y 19° 5° 7° 3° , buutu '»aOmurtu Clart A-agk B-bukıfcı frgüneşlı K-tariı S-sısi Y-yjOmrtı BULMACA 8 SOLDAN SAĞA: 1 2 3 1/ Büyükayı'yı ohış- turan yedi yıldız. 2/ Bir il merkezimiz. 3/ "Gurbet ilde — ha- berim duyarsan / Başının çaresini bul kara gözlüm" (Kara- caoğian)... Yanardağ bölgelerinde görülen karbondioksitli gaz. 4/ Takımada... "Be- nim oğlum — okur, döner döner yine okur" (Atasözü). 5/ "Olmakta derunun- da heva âteş-i — / Nâyın diyebümem ki ne hâJet var içinde" (Nedim). 6/ Gösteriş, fiya- ka... Oy. 7/ ödenmesi gereken bir paranın, alacağa sayılarak bir bölü- mUnün ödenmesi... Sergen. 8/ Ken- disine âşık olan Samson'un saçlan- nı keserek onu güçsüz bırakan ve böylece Filistin'i îsrailoğullarından kurtaran kadın. 9/ Diyarbakır'ın bir ilçesi... Sahip. YUKARTOAN AŞAClYA: 1/ Türlü hastalıklar taşıyan tatarcık böceğine verilen bir başka ad. 2/ Fiyat... Müzikte armoni kurallarına göre üst üste bindi- rilmiş sesler. 3/ Çoğunlukla döşeme'lik olarak kullanılan bir tür kumaş. 4/ Kalın büküLmüş sicim... Angola'nın başkenti. 5/ Ta- sa, kaygı... Güneş doğmadan önceki alacakaraniık. 6/ Hava ba- sınçlan eşit olan yeryüzü noktalan... Lityumun simgesi. 7/ An- tımevi. 8/ Evcil bir geyik türti... Su kıyısında yapılmış görkemli ev. 9/ Dağda yaşayan ve geçimini odun satarak sağlayan kim- se... Afrika'da bir ülke. 60 YIL ONCE Cumhuriyet GaziHz. 2NİSAN 1931 Cumhuriyet Halk Fırkası Ankara vilâyet heyeti, fırkamn banisi ve umumî reisi bulunan Gazi Mustafa Kemal Hz.nin, kurtardığı ve yülcselttiği büyük Türk vatanııun ve mütemadiyen ikbal ve saadetine çalıştığı bütün mületin hakikî mOmessili olmakla beraber, Millî halâs davasının ilk günündenberi Ankara meb'usluğunu tercih eylediklerini ve vüâyetin en muhterem ve büyük hemşerisi olduğunu beyan ederek bu devredc de Ankara Vilâyeti için namzetliklerini kabul etmelerini rica etmeğe karar vermiştir. Bu rica, Halk Fırkası kâtibi ıımnmUi vasıtasüe Gazi Hz.ne arzedilmiştir. Büyük Reis, fırkamn bu arzulannı memnuniyetle kabul ettiklerini ve izhar olunan bu talepten çok mütehassis olduklannı beyan buyurmuşlar ve çok sevdikleri Ankara'dan yeni intihap devresinde de meb'us olmaktan iftihar duyacaklannı idare heyetine tebliğ buvunnuslardır. Kadınlar Birliği Birkaç gündenberi Ankara'da bulunan Kadınlar Birliği reisi Lâtife Bekir H. dün şehrimize avdet etmiştir. Lâtife Bekir H. Ankara'daki temaslan hakkında bir muharririmize şu izahatı vermiştir: "— Ankara'ya bazı hususî islerim için gitmistim. Orada ayni zamanda Birliğe ait mes'eleler hakkında alâkadar zevatla temaslarda bulundum. Bilhassa Birliğe bir bina temini için Dahiliye Vekili Beyefendi ile görüştüm. Bu mes'eleyi halletmeğe muvaffak oldum. Bize yakında iyi bir bina vereceklerini vadettiler. Ayni zamanda Belgrat'ta mayısta toplanacak olan Balkan Kadınlar Birliği kongresine iştirakimizi ve murahhas olarak heyeti idare azasından Seniha Rauf Hanımm ghmesini temin ettim. Fakat kadınlarm intihabata iştirak için yeni bir teşebbüste bulunmadım. Ankara'ya gitmeden evvel bu hususta hükûmete tahriren müracaat etmiştik. Halbuki şimdilik bu teşebbüsümUzûn tetkiki görûlememektedir. Birüğin bu sene en muhim faaliyeti halkı irsat ve tenvir etmek olacaktır." 30 YIL ONCE Cumhuriyet Laos'ta Başbakankm?2NİSAN 1961 Prens Souvanna Phoama bugun kendisini hfilâ Laos Başbakam saydığım söylemiştir. Bu Güneydoğu Asya memleketinin eski nötralist hükûmet başkanı memleketinin karşüaştığı buhramn halledilebilmesi için hem Doğu, hem Batının Laos'a askeri yardımı durdurmalanmn şart olduğunu da ifade etmiştir. Ruslann Başbakan tanıdıklan Prens dün gece Londraya varmış ve derhal tngiltere Dısişleri Bakanı Lord Home'la görûsmelere başlamıştır. Prens Souvanna tngilterenin Laos iç harbini durdurmak için ileri sürdüğü tekliflerin gayet makul olduğunu ve bazı tâdillerle kabul edilebileceğini söylemiştir. Ingilterenin 23 martta Moskovaya yaptığı bu teklifte Laos'ta ateş kesilmesi, bu memlekctin bağımsızlık ve tarafsızlığını sağlamak için beynelmilel bir konferans kurulması derpiş edilmişti. Ruslar bu teklifı henüz cevaplandırmamışlardır. Ingütere ile Rusya, Çin Hindi harbini sona erdiren 1954 Ceoevre konferansına müştereken başkanhk ettikleri için Laosia ilgili hal suretine dair plân Ingilizler tarafından hazırlamp Rusyaya teklif edilmiştir. GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet Toplatılan dergiler 2NİSAN1990 Haftalık Nokta ve 2000*6 Doğru dergilerinin yeni sayılan, lstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce toplatıldı. Nokta dergisinin 14. sayısının, "Genelkurmay'uı PKK Raporu" başlıkh yaada, "devletin emniyeti ve menfaatleri açısından gizli kalması gereken bilgiyi açıklamak"la ilgili TCK'mn 132. maddesinin 2. fıkrasına muhafefet gerekçesiyle toplatıldığı belirtildi. Şam Kahire « DÜNYA'DA BUGÜN AmstercJam Amman Atma Bağdat Barcelona BaseJ Bdgrad BefSn Bonn Brukse! Budapeşte Cenevre Cezayır Cıclde Duba Frank)ı,1 Gırne Helsınta KaH.re Kopentug K6ln Lelkoşa B 13° A 27° Y 17° A 30° A 19° A 16° B 10° B M° B 13° B 15° S 13° A 15° A 19° A 31° A 32° B 14° Y 24° Y 6° A 26° B 9° B 13° Y 24° Lenıngrad iman Madnd Mılano Monreal Moskma Mûnıh Hen Yört Oslo Pans Prag Riyad Roma Scrfya Şam V Avıv Tunus Y 3° Y 18° A 18° A 14° B 5° B 12° Y 4° B 17° 8 8° A 32° A 20° Y 7° A 28° Venedık Vryana Zünh B 9° A 14° S 11° S 12° IART1SMA Turizmde tnsan ve EgJrim Çağdaşlaşmanın anahtarı olan eğitim, insanın en doğruyu ve en kısa zamanda öğrenmesini sağlar. Turizmde en iyi ve saglıkh eğitim yaşayarak kazanılan eğitimdir. Turizm; insanlann doğrudan doğruya in- sanlara hizmet etmesini gerektiren ve yeni- liklere açık, çağdaş koşullan içeren, ulus- lararası standartlara dayalı bir hizmet sek- törüdür. özünde ve öznesinde bir "insan" olayı vardır. Bu özelliğinden dolayı turian sektörü, ev- rensel işletmecilik ve kaliteli, çağdaş hizmet üretmede dış dünya rekabetine açıkür. Çok hızlı gelişmeler ve yapısai değişimlerle in- sanlığın yararına yeni hizmetler sunul- maktadır. Sektörün genelinde çağdaş yönetim ve iş- letmecilik standartlannın kurumsallaştınl- ması gereklidir. Bu durum kalifiye turizm elemanındaki yetersizlikten kaynaklanmak- tadır. Bu bakımdan, turizm sektöründe ge- liştirilmesi gereken değer ve kaynaklann ba- şında iyi yetişmiş insan gücü gelmektedir. Yapılan bu çok pahalı yatınmlan kâra ge- çirebilmek için ancak konusunda iyi eğitim görmüş bilgili, yetenekli, etkin ve insana hizmet etmekten mutluluk duyabilecek ni- telikli elemanlann motivasyonuna gerek vardır. Bu nedenle, turizmde en iyi ve kârh yatı- rım, sektörün hammaddesi durumundaki "insan'a" yapılan yatınmdır. Türkiye, insanlığa sunabilecek çok zen- gin tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle tu- ristik potansiyeliyle turizmde büyük ümit ve beklentisi olan bir ülkedir. Böylesi bir beklentinin somut meyvelerini elde edebil- mek için eğitilmiş insan faktörünün önemi- ne tüm sektörün duyarlıhğı gerekmektedir. Aksi halde ülkemizde turizmde ilerlememiz olası değildir. Çağdaşlaşmarun anahtan olan eğitim, in- sanın en doğruyu en kısa zamanda öğren- mesini sağlar. Turizmde en iyi ve sağlıklı eğitim yaşayarak kazanılan eğitimdir. Bu durumda, meslek içi eğitim ömür boyu de- vam etmeli ve özellikle turistik tesislerin sa- hip ve yöneticileri, eğitilmiş insan kaynağı- nın önemine içtenlikle inanmah ve işletme bünyesinde eğitimin süreklüiğini sağlama- lıdu-lar. Bu eğitim; üst düzey yöneticisinden, en alt elemanına kadar tüm birimlere hitap etmeli, personelin motive olmasını sağla- malıdır. Eğer "Eğitirsem kaçınnm" ya da "Bu işi biz de yaparız" deyip yıllara dayah biriki- mi bir bahane ile devre dışı bırakıp "ncnz emek" tercih etme anlayışı giderek yaygın- laşır ve çağdışı kalmış bu tür yönetim uy- gulamalarına karşı ivedi önleniler alınmaz ise doğal olarak Türk turizminin gelişmesi engellenir. Bu rakiplerimize karşı atağa kalkmamazı önleyen bir durumdur. Dünyada hızla artmakta olan turizm ha- reketleri paralelinde, çalışanlann kültür ve eğitim düzeyleri gelişmektedir. Bu gerçeği görmek ve uygulamak zorundayız. Ülke menfaatlerimiz bunu gerekli kılmaktadır. Sektörümüzde eğitim ve kültür seviyesin- deki böyle bir artış, iş görenlerin kişilikle- rine karşı daha karşı daha saygılı, hoşgö- rillü bir yaklaşun ve işletmelerde erdemli ni- teliklere dayalı bir disiplin ve demokratik iş- Ievlerin uygulanmasını sağlayacakür. ŞABAN ALİ YAŞAROGLU Turizmci-Egitimci/tstanbul JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN 1. Jandanna Genel Komutanlığı'nın ANKARA'daki Karargâh ve Kurumlannda istihdam edilmek uzere 657 sayıh Devlet Memurlan Ka- nunu ile "İlk Defa Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yanşma Smavlan Genel Yönetmeliği" esaslan uyannca aşagıda belirtilen kadrolara açıktan sınavla eleman alınacaktır. UNVANI: ' SINIF1: Bilgisayar Programcısı G.l.H. Genel tstatistik Uzmanı G.l.H. Yayın ve Program Hazırlama Uzmanı G.t.H. Mevzuat Takip Uzmanı G.l.H. Inceleme ve Degerlendirme Uzmanı G.t.H. öğretmen E.Ö.H.S. Diyetisyen S.H.S. DERECESİ: ADEDİ: ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR: —4 yıllık Mühendislik ve/veya Fen Fakultelerinin Bilgisayar, Mate- matik. tstatistik ve Fizik Bölümlerınden mezun olmak, Teknik do- ktlmanlan anlayacak seviyede tNGtLİZCE ve COBAL programlama dilini bilmek. —Üniversitelerin Fen Fakultelerinin lstatistik Bölümü'nden mezun olmak. —Basm Yayın Yüksek Okullannın Radyo ve Televizyon, Açık öğ- retim Fakültesi'nin, Guzel Sanatlar Fakültesi'nin Sinema ve Tele- vizyon bölümlerinin birinden mezun olmak. (Erkek deman) —Hukuk Fakültesi mezunu ve Avukatlık stajını yapmış olmak. —SiyasaJ, tktisat, İşletme, Açık öğretim ve tktisadi ve Idari Bilim- ler fakultelerinin Maliye, tşletme, tktisat ve Kamu Yönetimi Bölüm- leritıin birinden mezun olmak. —Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakultesinin Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yük- sek Okulu'nun Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü'nden mezun olmak. 8 1 —Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu'nun Bes- lenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olmak. 2. Yeterlik ve Yanşma Sınavlanna katılacak adaylarda aranacak sartlar: a. 657 sayılı kanunun 48'ınci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. b. Erkek adaylann askerlik hizmetini yapmıç oimalan. •• ' c. 30 yaşından büyük olmamak. d. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek vtlcut veya akıl hastalığı veya vtlcut sakatlığı ile özürlü bulunmama. 3. Istekliler en geç 12 Nisan 1991 günu mesai sonuna kadar, son üç ay içinde çektirilmiş vesikaük iki adet fotoğraflan ile "İş Talep Formu" doldurmak ve "Sınav Giriş Belgesi" almak üzere Jandanna Genel Komutanlığı Karargâhı (BAKANLIKLAR-ANKARA)'na şah- sen müracaat edeceklerdir. 4. Yazılı sınavı 27 Nisan 1991 günü saat 10.00'da Jandarma Okullar Komutanlığı (GÜVERCtNLtK-ANKARA)'nda yapüack ve adaylar en geç saat 09.30'da belirtilen yerde hazır bulunacaklardır. 5. Yazılı sınavını kazanan adaylara mülakat ve uygulama sınav tarihleri aynca duyurulacaktır. ERDİNÇ AYGÜN TiimgeııenU Karmay Ba$kanı İZMİR BİRİNCİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Dosya No: 991/177 Alacaklılan ile konkordato akdetmek isteyen Ali lhsan Çile ile il- gili konkordato tasdiki dosyaa İzmir 3. lcra Tetkik Mercü Hâkimli- ği'nce tasdik edilmek üzere mahkememize gönderilmiş olmakla: Aşağıda yazılı gün ve saatte konkordato komiserinden gerekli iza- hat alınacağmdan konkordatonun tasdiki talebine itiraz edenler bu- Basın: lunduğu takdirde delüleriyle birlikte 29.4.1991 günu saat 11.15'te yapılacak duruşmada bizzat mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri ve itirazlannı bildirmeleri, aksi takdirde Ali lhsan Çıle'nin konkordatosunun tasdikine mahke- mece karar verilecektir. llanen tebliğ olunur. 23054 T.C IĞDIR 1. KADASTRO MAHKEMESt İLAN TTTIANAĞI Esas No : 1974/1209 Parsel No: : 222 Köyü : Sıçanlı Köyü-Iğdır Davaa : Maliye Hazinesi-lğdır Davalılar : 1- Hasan Arga. 2- Ahmet Arga. 3- Ferzende Ar- ga. 4- Yusuf Arga. 5- Bekir Arga. 6- Mecit Kaba- yıl. 7- Ahmet Kabayıl. 8- Sultan Arga - Sıçanlı Köyü-Iğdır Dava : Kadastro tespitinin iptali. Dava Tarihi : 18.2.1971 Duruşma günü : 9.4.1991 Yukanda esas ve parsel numarası yazılı dava dosyasında davalı bu- lunan Mecit Kabayıl, Ahmet Kabayıl ve Hasan Arga, yargılama de- vam ederken ölmüş olduklanndan mirascılan mahkememizce tüm ara- malara rağmen bulunamadığı gibi adreslerinin de tespiti mümkün ol- mamıştır. Bu nedenle adı geçenler hakkında ilanen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Belli edilen günde duruşmaya gelmeniz, aksi takdirde yargılama- mn yokluğunuzda yapılıp karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 18.3.1991 ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜCÜ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MESLEK EDİNDİRME EĞÎTİM KURSU Çalışma Bakanlığı tş ve tşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü ve lstanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yük- sekokulu'nun beraberce düzenlediği Meslek Edindinne Eğitimlerin- den olan Bilgısayarlı Muhasebe Programında "Muhasebe Uzman Yardımcısı" yetistirme eğiümini içerecek olup üç ayhk bir eğitim ya- pılacaktır. Bu eğitimin ücretinin yansı İş ve Işçi Bulma Kurumu Genel Mü- durluğü tarafından diğer yansı şahsın kendisi tarafından ödenecek- tir. Kursa baslama tarihi: 24 Nisan 1991'dir. Geniş bilgi için müracaat: lstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuiu Adres: Ümit Doğanay Cad. No: 6 Kat: 1-2 Beyazıt tlkokulu karşısı Beyazıt/tSTANBUL Telefon No: 520 18 11 522 42 00/822 Basın: 23024 T.C İLANEN TEBLİGAT MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Erenköy Giriş Gümrük Müdürlüğü'nün BİLTAŞ DIŞ TtCARET A.Ş. firmasına ait T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarhğı Teşvik Uygulama BaşkanlığYnca tanzimh' 87/2-1934 saydı 20.11.1987 tarihli Ihracatı Teşvik Belgesi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarhğı Teşvik Uygulama Başkanlığı'nın 28038 sayılı 22.8.1988 günlü yazılan ile iptal edilerek fırmaya ihracatı ve döviz kazandıncı faaliyetleri teşvik tebliğinin 47'nci maddesine göre müeyyide uygulanması istenmiştir. tptal edilen mezkür ihracatı tevşik belgesi ile müdürlüğümüzden ithal edilen eşyalara ait aşağıda sayı ve tarihleri kayıtlı giriş beyannatnelerinde ihracatı ve döviz kazandıncı faaliyetleri teşvik tebliğinin 47'nci maddesine göre tahakkuk eden gümrük vergi ve resimleri ile (varsa fon bedelleri) fırmanın müdürlüğümüzde mevcut ve araştırmalar sonucu tespit edilen adreslerine yapılan tebligatlarda iirmanın bu adreslerde bulunamayışı sebebiyle tebliği ve tebellüğü yapılamamaktadır. Müdürlüğümuzce tescilli aşağıda sayı ve tarihleri kayıtlı giriş beyannamelerine ait tahakkuk eden 3.098.800.756 TL'sinin eşyaların fıili ithal tarihlerinden itibaren faiz ve gecikme zammı, tutarlannın saklı kalmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre ilanen tebliğine karar verildi. Firma »dresi: Şişli Büyükdere Caddesi Damla A.P. No: 21 Kat: 2 Şişli/tST. Beyanname sayı ve tarihi: Ekli listede kayıtlı giriş beyannamelerdir. BtLTAŞ DIŞ TİCARET A^. FİRMASINA AİT GİRİŞ BEYANNAMELERİNİ GÖSTERİR LİSTEDtR 1. 10784-29.2.1988, 2. 11644-4.3.1988, 3. 15901-24.3.1988, 4. 14980-21.3.1988, 5. 15518-23.3.1988, 6. 13758-15.3.1988, 7. 16514-29-3.1988, 8. 13377-14.3.1988, 9. 16536-29.3.1988, 10. 21938-25.4.1988, 11. 20496-18.4.1988, 12. 18913-11.4.1988, 13. 23296-2.5.1988, 14. 23846-4.5.1988, 15. 24753-9.5.1988, 16. 26501-24.5.1988, 17. 25023-10.5.1988, 18. 26416-23.5.1988, 19. 29337-6.6.1988, 20. 32514-21.6.1988, 21. 29597-7.6.1988, 22. 32322-20.6.1988, 23. 33966-26.6.1988, 24. 33967-28.6.1988, 25. 31265-15.6.1988, 26. 30828-13.6.1988, 27. 29046-3.6.1988, 28. 36632-14.7.1988, 29. 37566-19.7.1988, 30. 37552-19.7.1988, 31. 36204-12.7.1988, 32. 36034-11.7.1988, 33. 36459-13.7.1988, 34. 36458-13.7.1988, 35. 34846-4.7.1988, 36. 37554-19.7.1988, 37. 41297-16.8.1988, 38. 43812-31.8.1988, 39. 43816-31.8.1988, 40. 41022-15.8.1988, 41. 43814-31.8.1988, 42. 43778-31.8.1988. 43. 42355-22.8.1988, 44. 42357-22.8.1988, 45. 412-16.8.1988, 46. 39064-3.8.1988, 47. 41295-16.8.1988, 48. 38607-1.8.1988, 49. 38608-1.8.1988, 50. 40557-11.8.1988, 51. 39795-8.8.1988, 52. 44953-7.9.1988, 53. 015-20.9.1988, 54. 036-20.9.1988, 55. 077-21.9.1988, 56. 078-21.9.1988, 57. O79-2I.9.I988, 58. 45300-8.9.1988, 59. 21654-22.4.1988, 60. 45299-8.9.1988, 61. 45298-8.9.1988, 62. 45610-12.9.1988, 63. 44228-2.9.1988, 64. 45794-13.9.1988, 65. 44646-6.9.1988, 66. 45796-13.9.1988, 67. 44952-7.9.1988, 68. 44226-2.9.1988, 69. 44644-6.9.1988, 70. 44230-2.9.1988 Basm: 22977 ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Tanilli Altmış Yaşında (3) İlhan Selçuk, Tanilli'yi Anlatıyor... "Tanilli 60 Yaşında" toplarrtısında İlhan Selçuk, en son ko- nuşmuştu. Türk-İş salonunda, çrt çıkmıyordu. İlhan Selçuk, çok rahat konuşuyor, dinletiyor. Melih Cevdet Anday'la ilgili olarak istanbul'da düzenienen geceyi anlatarak başladı ko- nuşmaya. Melih Cevdet, konuşmaları izledikten sonra: — İzliyorum, fotoğraflarımı falan demiş, sanki ölmüşüm de beni anıyormuşsunuz gibi görüyorum! İlhan Selçuk, şöyle sürdürdü tümcelerini: '— Şimdi, çok şükür Server Tanilli yaşryor; biz onu kucak- lıyoruz buradan. Hayatta, ama hayatını da iyi yaşayan bir adam; bakmayın tekerlekli sandalyede oturduğuna. Yaşam bir süreç; insan doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor, ölüyor. Bir sü- reç. Bu sürecin çeşitli aşamalan var: Oktay Rrfat'ın sanıyo- rum bir şiir; "Bu çocuk büyür, / Babası kadar olur / Sonra da efendim / Ölür." Bir kez dünyaya geliyoruz, o zaman da insan gibi yaşamak gerekir ve yaşamın da tadını çıkarmak gerekir. Tadı nasıl çıkar yaşamın? Yaşamın tadını tabii, çeşit- li biçimterde çıkarma olanağı var ve insanlar bazen çıkara- biliyorlar. Anlamını çıkardığımız zaman yaşamın tadını çıkarabiliriz, yoksa her şey tatsız gelir. Server Tanilli, ateşli bir adam. Öyİe, ateş saçıyor konuşurken. Gençliğinde de öy- leydi. Böyle, kıvırcık saçları vardı falan, konuştuğu zaman, böyle yalazlanırdı sözcükleri. Sonra vurdular! Böyle, fotoğ- raf kareleri gibi geliyor aklıma; Haydarpaşa Göğüs Cerrahi- si'nin yoğun bakımına almışlar. Hastane, ameliyat adamları onun üstünde. Ben gittim, öldü ölecek. Gayet bıçak sırtında duruyor. O sırada insan ne söyler? Dedi ki: — İlhan Selçuk faşistleri gördün mü? O sırada, kafası şeyle uğraşıyor, faşizmle. "Bak, neter ya- pıyorlar?" Sonra... Bir fotoğraf daha, yurtdışına uğurluyoruz, YeşiJ- köy'de sedyenin üstünde, sapsan, ama gene gözleri ateş gibi. Dedim: — Server güle güle! Dedi ki: — Bilime inanıyorum. Bakalım ne diyecekler; ne derse odur. Gene kafası, kendisinin dışında bir gerçeğin aranışı için- de. Sonra... Strasbourg'da şimdi; birkaç kez gittim, gördüm. Strasbourg'da, bir üniversitenin fakultelerinin, gökdelenlerin bulunduğu bir mahallede, altıncı, yedinci katta yaşıyor; te- kerlekli sandalyede yaşıyor. Fakat, o tekerlekli sandalye öy- le garip bir şey ki kolları güçlü, oradan kalkamıyor, ama sanki benim gördüğüm onu böyle bir, bir kovboyun atını kullandığı gibi falan kullanıyor. Böyle, bir savuruyor şeyleri, tekerlekle- ri, oraya gidiyor, telefonu eline alıyor, beri yanda kalemini alı- yor, çalışıyor, kitaplarını falan... Sanki, bundan hiç gocunmuyor gibi, öyle. Tuhaf bir adam! Ve yaşamı gittikçe söylenceleşiyor (efsaneleşiyor). Çünkü, hem Aİ/rupa'da, bir üniversitede bilim adamı, hem Avrupa'dakı, Batı'daki fikir ha- reketlerinin her zaman başında, önder. Toplantılar. konuşma- lar yapıyor falan. Yani, iki ayağıyia yürüyen insanlardan daha çok koşuyor. Düşünmüşümdür, örneğin Türkiye'de kalsa bir holdıng profesörü olsa altına bir Mercedes çekerdi. Ama san- ki o, arabasız falan daha iyiymiş gibi geliyor bana, böyle te- kerlekli sandalye, müthiş bir şey o. O duyguyu veriyor insana... Şimdi tabii, bu efsaneleşen insanlar, demin Sadun Arer^ in söylediği gibi hepimizin insanı. Biz, birlikte yaşıyoruz. İn- ^san ailesiyie yaşar. Sevgilisryle, nişanlısıyla, eşiyle, annesiyte, babasıyla yazanyla, çizeriyle, müzisyeniyle... Kim varsa. Ge- niş, böyle bu... Bu efsaneleşen insanlann, bizim yaşamımızın tadını çıkar- mamızda ayrı bir yerleri var. Biz şimdi Server Tanilli'yi dü- şündüğümüz zaman, ben düşündüğüm zaman, benim de gözlerim parlıyor. İçimde bir şey, bir şey böyle atıyor. "Ser- ver var, diyorum orda. Ve sevgili Server... Sanıyorum, 1950'lerdeydi; üniversiteye ilk kez sınavlar kon- duğu zaman, birtakım gürültü, patırdı çıktı. Ben de o zaman, bir gazetede çok kısa süren bir muhabirlik görevi yapıyor- dum, dediler ki: — Yahu, ne oluyor? Git de bir anla bakalım... Tıp Fakürtesinde Profesör Süheyl Ünver vardı, iyi bir ho- caydı o. Ona sordum, dedim ki, "Nedir bu, sınavlar konuyor üniversiteye?" falan. — Bak, dedi, İlhan, yaşam bir masaldır. Masallarda neler vardır? Canavartar vardır; masal kahramanlan ellerine kılıç- ları alırlar, canavarları öldürmek için giderler. Eğer şatodaki sevgilisine ulaşmak istiyorsa o canavarı öldürmek zorunda- dır. O canavarlar, böyle ateş dilli canavarlardır Onlarfa kav- ga edecektir. Yaşam budur! Yaşam, baştan ayağı sınavdır. İnsan, sınav vere vere büyür, insan sınav vere vere yaşar, en küçük şeyde bile. Şimdi, sınav veriyor insanlar ve sınav verdikçe de ya bü- yüyor ya küçülüyor. Ya yerin dibine giriyor, daha yaşarken ölü- yor ya da büyüyor, yüceliyor. Server yücelenlerden. Ama daha... 60 yaş nedir? Fasa fiso. Zaten Server'i görseniz, alt- mış yaş göremezsiniz. Çok genç delikanlı gibi. O daha çok yaşayacak. Hepimizin önünde de büyük sınavlar var. Ve bu sınavlar, nasıl masalları dinlerken o sınavlardan geçmiş in- sanlan, o kahramanlan biz yaşıyorsak masallann dışında ger- çek hayatta yaşayanlan da paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz, çünkü yaşam gerçekte öyle..." (İlhan Selçuk'un konuşması sürecek) SOSYAL SIGORTA 1991 Hazırknjanlar Fevzi llgaz, Ahmet Öcai. Vedat flgar Sosyal Sigortalar Kurumu Müfettişleri 181 değişik konu, yorumlar, açıklamalar... İşverenlerin, Personelcilerin. Muhasebecilerin el kitabı. Bütün kitapçılarda Toptan istemc: Fevzi Ilgaz-SSK Mûf. / BAKIRKÖY T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLtGAT Erenköy Giriş Gümrük Müdürlüğü'nün Günka Madencilik fç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmasına ait T.C. Başbakanhk Devlet Planlama Teş- kilatı Müsteşarhğı Teşvik Uygulama BaşkanhgYnca tanzimli 87/2-1146 sayıh 27.7.1987 tarihli ihracatı teşvik belgesi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarhğı Teşvik Uygulama Başkankğı'nın 2640 sayıh, 18.1.1989 günlü yazıları ile Teşvik Uygulama Başkanlığı'mn 2640 sayıh 18.1.1989 günlü yazıları ile iptal edilerek firmaya ihracatı ve dö- viz kazandıncı faaliyetleri teşvik tebliğinin 47'nci maddesine göre mü- eyyide uygulanması istenmiştir. tptal edilen mezkür ihracatı teşvik belgesi ile müdürlüğümüzden ithal edilen eşyalara ait aşağıda sayı ve tarihleri kayıtlı giriş beyanna- melerinde ihracatı ve döviz kazandıncı faaliyetleri teşvik tebliğinin 47'nci maddesine göre tahakkuk eden gümrük vergi ve resimleri ile (varsa fon bedelleri) firmanın müdürlüğümüzde mevcut ve araştırmalar sonucu tespit edilen adreslerine yapılan tebligatlarda firraanın bu ad- reslerde bulunamayışı sebebiyle tebliği ve tebellüğü yapılamamakta- dır. Müdürlüğümuzce tescilli aşağıda sayı ve tarihleri kayıtlı giriş be- yannamelerine ait tahakkuk eden 48.526.582 TL'sinin eşyalann fiili ithal tarihlerinden itibaren faiz ve gecikme zammı tutarlannın saklı kalmak üzere 7201 sayıh Tebligat Kanunu'na göre ilanen tebliğine karar verildi. Firma adresi: Posta Caddesi Susam Sokak Tiritoğlu Pasajı No: 18/9 ANKARA Beyanname sayı ve tarihi: 5281-7.7.1988 Basın: 23050
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog