Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

,2NİSAN1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SERBESTPİYASADA DÖVİZ ABDDolan AlrranMarkı Isviçre Frangı Hotanda Ftonm ingfc Steriini Fransız Frangı 100 İ.Ureti SARıyai Avus. Şjüni Alış 3840 2270 2640 1990 6750 665 300 995 316 Satş 3850 2280 2650 2000 6850 675 305 1010 323 ALTMGÛMÖS Cumhuriyet Reşıt 24 ayar altın 22 ayar bılezık 900 ayar gûmûş Vakıfbank Mtmı Ziraat AJtını Halkaltın Alış 278.000 305.000 42.400 38.200 540 231.000 231.000 236.000 Satş 283.000 320.000 42.600 42.300 567 236.000 236.000 241.000 M.BANKASI PİYASAURI u Pfysası 0*6 ftyasaa Altın Pfyasag 0rt.Fai2 (%) İŞİ.H3C (Mıtyar TL) Dotar kapamş (TL) IşlHac {fcüyon i) Kapanış (ons^l Işlem Hacml (kg) 11000 1.289.6 86 96 Taner'in radyo demeci • VİASHINGTON (UBA) — Cumhurbaskanı Turgut Özal ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Devlet Bakanı Güneş Taner, Türkiye'nin ciddi bir büyüme hızı düşüşü ile karsılasacağını söyledi. Amerika'run Sesi radyosuna görüşlerini açıklayan Taner, Türkiye'nin i Amerika'dan acil finansmana lihtiyacını karşılamak için jyardım istediğini belirterek, "Yardmı istenirken kesin tarih koymadık. Müttefik ülkelerin taahhütlerinin en kısa sürede yerine getirilmesini istedik" dedi. Nadir'in KKTC yayınlan LEFKOŞA (AA) — Asil Nadir'in KKTC'deki yayın kuruluşlarının toparlanmaya başladığı Ibelirtildi. Genel Koordinatör Reşat Akar'ın verdiği bilgiye göre Kıbrıs ve Yenigün gazeteleri kâr etmeye başladılar. "Cyprus Times"ın da yeniden çıkanlmasına, Turquoise dergisinin yayınının da sürdürülmesine karar verildi. Asil Nadir'in mali jkriz içine girmesinden j sonra Bozkurt ve Cyprus ıTimes gazeteleri kapatılmış, İA.N. Graphics, Yellow jStone basın işletmeleri ile J Kıbrıs ve Yenigün gazeteleri jtek merkezden yönetilmeye > başlanmıştı. İDelta Ajans 30 lyaşında | • Ekonomi Servisi — jDelta Ajans 30. kuruluş !yüını kutladı. |Kuruculuğunu ve yönetim jkurulu başkanüğını Cüneyt ÎKoryürek'in yaptığı Delta, ;"butik ajans" anlayışıyla ireklam ve halkla ilişkiler jhizmeti veriyor. Delta'nın ıbugünkü müşterileri larasında Arçelik, Ciments JFrancais, Christian Dior, |Dura Halı, Ege Seramik, Fresenius, Polat Turizm, Kam Dış Ticaret, Tetra Pak ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası bulunuyor. Japonya'dan kredi ! • ANKARA (AA) — Japonya'dan Türkiye'ye tahsis edilen ikinci acil program kredisi ile Haliç köprüsünün yenileştirilmesi projesinin finansmanı için sağlanan yaklaşık 500 milyon dolarhk krediye ilişkin uygulama anlaşmalarının 5 nisanda Tokyo'da imzalanacağı bildirildi. Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarlığYndan yapılan açıklamaya göre Denizaşm Ekonomik Işbirliği Fbnu (OECF) kanalıyla sağlanan 52 milyar 876 milyon Japon Yeni (yaklaşık 400 milyon dolar) tutanndaki "İkinci Acil Program Kredisi", yüzde 1 faizli, 10 yılı ödemesiz toplam 30 yıl vadeli olacak. Çizmeci'nin yeni şirketi • ANKARA (ANKA) — Ahmet Özal'la birlikte "Vip Air" adıyla bir şirket kuran Yavuz Çizmeci, bu kez de 300 milyon lira sermayeli bir piyasa araştırma şirketinin en büyük hissedarı olarak adını duyurdu. Ortakları arasında Yavuz Çizmeci dışında, Güneyt Ulusever, Abdullah Ekrem Oktar, Ferhat Kentsel, Murat Oktar ve Zehra Petek Çırpılı'mn bulunduğu 300 milyon lira sermayeü "Strateji Piyasa Araştırma Bilgisayar Hizmetleri Planlama Ticaret Anonim Şirketi"ninmerkezi İstanbul'da bulunuyor. Şirketin sermayesinin 120 milyon liralık bölümü Yavuz Çizmeci'ye ait. Oto yan sanayii gözde Otomotivyan sanayii için 11 ayda 1 trilyonluk teşvik sağlandı ESİN SUNGUR Otomotiv yan sanayii gözde sektör olma yolunda. Geçen yıl "özel önem taşıyan" sektörler arasına alınan otomotiv yan sa- nayii, sağlanan teşviklerin cazi- besiyle yatırımcılan kendine çekmeye başladı. Yatırım teşvik kararlannda yapılan değişikliğin ana amacı- nın otomotiv yan sanayiini loko- motif sektör haline getirmek ol- duğunu belirten DPT Teşvik Uygulama Başkanı Niyazi Yeşil- yurt, yatınm teşvik belgelerinde- ki artışın bu amaca ulaşılacağı- nı gösterdiğini söyledi. Yeşil- yurt'un verdiği bilgiye göre oto- motiv yan sanayii ile ilgili teşvik kararlarının değiştirildiği 10 Ni- san 1990 tarihinden 28 Şubat 1991 tarihine kadar geçen süre- de otomotiv yan sanayii yatın- mı için 1 trilyon liraya yakın tu- tarda teşvik belgesi ahndı. 9 bin 730 kişinin istihdam edi- leceği teşvike bağlanan 53 yatı- nmın 27'si komple yeni yatırım iken 15'i tevsi, 6'sı modernizas- yon, 2'si fînansal kiralama ve geri kalaru entegrasyon, tamam- lama ve nakil türlerinde belir- lendi. Toplam yatırun tutan 952 milyar 610 milyon lira olarak saptanan teşvik belgeli projeler için 166.6 milyar liralık döviz kullanılacak. Nisan ayında ge- tirilen teşviklerin otomotiv yan sanayiine bugüne kadar sağla- nan en büyük teşvikler olduğu- HU vurgulayan Teşvik Uygulama Otomotiv yan sanayiinde yeni yatırımlar (10 Nisan 1990 - 28 Şubat 1991) Yatemtiıii Komple yeni yatırım Tevsi Modemizasyon Entegrasyon Tamamlama Finansai Kiralama Nakil ToptM Mge saynı 27 15 6 1 1 2 1 53 yrtran Mr«n] 573.309 255.101 73.166 7.285 18.043 11.416 14.290 952.610 Satatt yatm MmTlj 528.229 233.104 69.566 6.340 15.393 11.416 13.593 877.641 Ddviz knNaMM BİR$ 98.570 46.328 12.800 1.598 2.241 2.350 2.700 166.587 fojMam Kişl 6.277 2.003 1.042 50 78 138 142 9.738 Başkanı Niyazi Yeşilyurt, karar- larda sonuclar tam olarak alına- na kadar hiçbir değişikliğin ya- pılmayacağını sözlerine ekledi. Teşvik kararlannın çıkmasın- dan sonra sektöre olan ilginin arttığmı doğrulayan Taşıt Araç- Iarı Yan Sanayii Derneği (TAY- SAD) Başkanı Ahmet Arkan, otomotiv yan sanayiinin, teşvik- lerde devamlılık sağlanması ha- linde gelecek dönemde ana sa- nayiye göre çok daha yüksek ih- racat rakamlanna ulaşabileceği- ni söyledi. "Teşvikler küçiik de- ğil, ama sonuçlannın göriilme- si zaman alacak" diyen Arkan, yan sanayi yatırımlarının 2.5-3 yıldan önce tamamlanamadığı- nı hatırlatarak ihracat artışının 3-4 yıldan önce hissedilemeyece- ğini vurguladı. Otomotiv sektö- ründe 1991'in ikinci yansından itabaren hareketlenme olacağı- nı savunan TAYSAD Başkanı Ahmet Arkan, teşviklerin kulla- nılmasında istismann önüne ge- çilmesi ve istikrar sağlanması halinde otomotiv yan sanayiinin 4-5 yıl sonra 1 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlayabi- leceğini belirtti. Yılbaşında yaşanan grevlerin ve Körfez krizinin sektörde aç- tığı yaralann henüz kapanmadı- ğını anlatan Ahmet Arkan, yan sanayiye yönelik almmasım iste- diği tedbirleri şöyle sıraladı: "DPT'de otomotiv sektörtt için uzun vadeli politikaları oluşturacak bir izleme komitesi oluşturulsun. Bu komitede DPT ve Hazine yetkilileri dışında, ana ve yan sanayiinin temsücüerine yer verilsin. -Teşvik mevzuatında sık sık değişiklik yapılması önlenerek nisan ayında çizilen politika olumlu sonuçlanm verene kadar sürdürülsün. -Yan sanayi ihracatının artma- sı için Türkiye, uluslarası anlaş- malarında off-set sistemini ka- bul ettirst<ı. Off-set anlaşmala- rına otomotiv yan sanayi urun- leri dahil edilsin. -Otomotiv sektörüne gelen yabancı sermayeye ihracat şartı getirilsin. -Yeni yatırımlarda montajın ağırlık taşıması önlensin. Bunun için de teşvik kararlarına daha açık ifadeler konulsun" Geçen yıl gerçekleştirdiği Mazda ithalatı ile dikkatleri üze- rine toplayan Mermerler Yatı- nm'ın sahibi Mehmet Mermer, otomotiv yan sanayiinin teşvik kararlanndaki son değişiklikten sonra cazip hale geldiğini fcelir- terek otomotiv sektöründe itha- latla sınırb kalan faaliyet alanı- nı yan sanayiye doğru açacağı- nı bildirdi. "Jthal ettiğimiz oto- mobiller için ön ve arka cam, sinyal lambalan gibi ban parça- lan yan sanayie yaptınyoruz. Ancak artık işe kendimiz de gir- me karan aldık" diyen Mehmet Mermer, radyatör, sac aksam ve iç döşeme ile ilgili üretim yap- mak üzere ön araştırmalara baş- ladıklannı söyledi. Yan sanayi- girerken öncelikle îthal ettikleri otomobillerin parçalarını üret- meyi amaçladıklannı anlatan Mermer, daha sonraki aşama- larda çok yüksek teknoloji ge- rektirmeyen ve başka model oto- billerde de kullanılabilecek par- çaların üretimine geçeceklerini belirtti. Türkiye esnek ve genç 40- 20 80ı Dünya Ekonomik - Forumu'nun "Rekabet Raporu"nda Türkiye değişen ekonomik gerçeklere uyum göstermede 22 ülke içinde 1. sıradayerahyor." Ekonomi Servisi — Birleşik Almanya, Ja- ponya, Kore, Tayland ve Malezya dünya piya- salannda rekabetin yükselen yüdızlan olarak tanımlamyor. Yıldızı sönen ülkeler arasında ABD, Büyük Britanya, Polonya, Brezilya ve Avustralya sayılıyor. Türkiye, "değişen eko- nomik gerçeklere uyum göstermede" 22 ülke içinde birinci sırada, "iş diinyasmda yeni ku- şagın ağırlığı" açısından üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye kamuoyunda, "Davos Toplantüan" ile adını duyuran Dünya Ekono- mik Forumu ile Isvicre'nin kâr amaa gütme- yen îşletme Okulu (Interaational tnstitute for Management Development) ortaklaşa ola- rak 10 yıldır hazırladıklan, "Dünya Rekabet Raponı'nun H!sinin çalışmalannın haziran ortasında tamamlanacağını açıkladı. Rapo- run bir parçası olarak 1500 işadamından kendi ülkelerirün avantajlannı "dünya piyasaların- da rekabet edebilirlik" açısından değer'lendir- meleri istendi. Soruşturma sonucunda şu sıralamalar ya- pıldı. Rekabetin yükselen yıldırian: Birleşik Al- manya, Japonya, Kore, Tayland, Malezya. Daha çok ilgiyi hak eden ülkeier Birleşik Almanya, Endonezya, Macaristan, Meksika, Tayland. Sönen Yddızlan ABD, Büyük Britanya, Po- lonya, Brezilya, Avustralya. Türkiye, 22 ülke- nin yer aldığı sıralamalarda, "nitelikli işgücü" açısından 18. sırada; "işçi motivasyonu" açısından 13. sırada; "yönetici özgürliıkleri" açısından 7. sırada; üriin kalitesi" açısından 21. sırada; "gelecek iki yılda durgunlukla karsılaş- ma ihtimali açısından" 19. sırada; "ihracat pazarlanna uyum" açısından 9. sırada; "nü- kümetlerin yeni ekonomik gerçeklere nyn- mu" açısından 1. sırada; "iş dünyasından yeni neslin oranı" açısından 3. su^da yer alı- yor. TlDER-TÜRKTRADE 'Birleşme' bilmeceye döndü Hükümet esnekliği* * Yeni ekonomik gerçeklere uyum göstermede hOkûmetin esnekliği 9 10fj 11 12 13H14 15 16İİ 17!i 18,i 19 K İş dünyasında yeni nesil* * Gelecek iki yıl için tşadamlan içinde yeni neslin oranı 20 Ekonomi Servisi — Küçük ihracatçılann derneği TİDER ile dış ticaret sermaye şirketlerinin derneği TÜRKTRADE'in bir- leşme konusu bümeceye döndü. Ithalat ve thracatçılar Derne- ği'nin (TİDER) cumartesi günü yapılan genel kurulunda TÜRKTRADE ile birleşme ko- nusunda tavsiye karan ahnarak yönetim kuruluna birleşme gö- rüşmelerini yürütmesi için yet- ki verümişti. Dün yazıh bir açık- lama yapan TÜRKTRADE Başkanı Enver Artam, birleşme konusunda herhangi bir niyet ve kararlarının olmadığını belirte- rek, birleşmeyle ilgili haberlerin hangi amaca yönelik olduğunun anlaşılamadığını bildirdi. "Ar- tam'ın gazete bürolarına faksla gönderdiği açıklamasında şöyle denildi. TÜRKTRADE'in birleşmeyle ilgili olarak herbangi bir niyet ve karan olmayıp, çıkan haberle- rin de hangi amaca yönelik ol- duğu anlaşılamamıştır." Evren Artam'ın yaptığı açık- lama üzerine Cumhuriyet'e bil- gi veren TİDER Başkanı Fer- mani Altun, Evren Artam'la 21 mart tarihinde 2 saat süren bir görüşme yaptıklarını belirterek, bu görüşmeden sonra birleşme konusunu her iki derneğin de yetkili kurullarında ele alma ka- ran verdiklerini söyledi. Altun, Evren Artam'la yaptıkları gö- rüşmeyi şöyle anlattı. "Birleşme konusunda Evren Artam, derneklerin iiye sayüa- rının farklılığına işarel ederek 'sizin üye sayınız çok, bizim ise 10-15 tane. Birleşme bizim açı- mızdan intihar olur. Birlesme- yi ancak bir federasyon çatısı al- tında kabul ederiz' dedi. Bunun üzerine federasyon kurulması- nın teknik detaylannı yetkili ku- rullanmızda tartışmaya karar verdik. Ben kendisine genel ku- rul toplantımızda bir tavsiye ka- ran alacağımızı söyledim, o da konuyu yönetim kuruluna götii- recegini belirtti." TlDER'in dış ticaretle ilgili kuruluşian aynı çatı altında top- layarak bir dış ticaret odası oluşturmayı amaçladığını belir- ten Fermani Altun, yönetim ku- rulu üyeliklerine ihracatçı birlik- leri başkanlarım alarak ilk adı- mı attıklarını söyledi. "Dış Ti- caret Sermaye Şirketleri'nin sa- yısı 9-10'a indi. Bu yüzden TÜRKTRADE cazibesini ve fonksiyonunun kaybediyor" .di- yen Fermani Altun, durumun farkında olan Evren Artam'ın federasyon altında birleşmeye sıcak baktığını savundu. Altun, Artam'ın açıklamasıyla ilgili olarak, "Açıklamaya o kadar önem vermiyoruz. Evren Bey baskıya uğramış olabilir. Biz birleşme konusundan vazgeç- medik" dedi. 73den sonrası......TYTBANKfarkıdır. TYT BANK'a gelin. Yüksek gelir ve farklı hizmetten yararlanın. TYTftANKFaizOrankırı lay 3ay 6ay 1 yıl vadeli : vadeli : vadeli : vadeli : %56 %66 %68 A N K 30 Htaan 1991'•koâar tıçtecok hwt«]tafQ uygukmaoctor TORKtYE TURtZirYATIRIM ve DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. Mcfket Ş^e ' Hnfciye : Eda S. Ccytıjn 131 50 27 Nanocnaiye Srtca : Scvda Cengıı 512 86 44 \mkm Ş«ttsi: Necdcl Balu 127 2» 72 Aaatf ŞAeri : Utku Çapaner 17 73 02 Çctin Aksu 13 53 54 GİDERAYAK YAŞARKEN Vedat Günyol 6.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Ttirkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstaıtbul Ödemeli gonderilmez. T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER Ithal malda servis sorunuOtomobilden televizyona, buzdolabından müzik setlerine son dönemde çeşitli ithal mallan peş peşe yurdumuza giriyor. Bir ke- sim tüketici tarafından da epey rağbet görü- yor. Bu arada ithal mallann yurda girişiyle yerli ürünlerin kalitesinin yükseldiği yolunda tüketiciler arasında yaygın bir kanı da var, ama öte yandan da ithal ürünlerle ilgili gide- rek artan sorunlar da... istanbul'dan yazan okurumuz İnci Arpad'ın sorunu ithal malı bir şofbenle ilgi- li: "Yaklaşık 3 yıl önce BAYMAK tarafından ithal edilen VALIANT şofbenlerden almıştım. Şofbeni satın aldığımda BAYMAK parça ve servis garantisi vermişti. Bu süre içinde bir- kaç kere servis gerekti ve gerçekten de BAY- MAK Nişantaşı servisi gerekli bakımı yaptı. Ancak geçenlerde yine şofbende servis gerektiren bir anza ol- du. Bu kez Baymak Nişantaşı'nın gön- derdiği servis elema- nı çok yüklü bir tamir ücreti istedi. Oysa ay- nı anza için geçen yıi ödedığım ücret çok daha düşüktü. İşin as- lını öğrenebilmek için servisi yeniden ara- dım. Konuştuğum ki- şi VALIANT şofbenle- rin bakımını geçmiş senelerde yaptıklannı, ancak usta işten ay- rıldığı için artık bu hizmeti veremediklerini söyledi. Biz tamir için usta çağırırken şofbe- nimizin VALIANT marka olduğunu söyledi- ğimiz için onlar bize piyasadan bir usta gön- dermişler. Bağımsız olarak çalışan bu usta da yüksek ücret isteyebilirmiş. Bunun üzerine BAYMAK'ın Karaköy'de- ki merkezini aradım. Orada görüştüğüm Ay- han Bey, bu şofbenlerin 3-4 yıl önce ithal edildiğini, ancak artık ithalatını kendilerinin yapmadıgını ve bu nedenle de bu şofbenle- re servis veremediklerini söyledi. O da ba- ğımsız çalışan özel ustalardan ve onların ta- lep ettikleri ücretlere kanşamayacaktarından söz etti. Bu durumda BAYMAK ismine güvenerek malı alan tüketici, adı geçen şirketin ithalatı kesmesı ve servis hizmetini kaJdırmasından dolayı, özel kişilerin bilgi ve insafına terk edil- miş olmaktadır. Hemen hemen her gün ga- zetelerde şofben facialarına ait haberleri gö- rüyoruz. Dışarıdan gelen kişilerin ne dere- cede bilgilı olduğundan kuşkuluyum. Bu ko- nuda doğabilecek facianın sorumiuları kim olacak?" Arkadaşlanmız konuyu BAYMAK Servis Müdürü Fatih Kocak'a aktardılar. BAYMAK konuyla yakından ilgilendi ve herhangi bir ücret talep etrneden İnci Arpad'ın şofbenini tamir etti. Okurumuz bize yazdığı ikinci mek- tupta şöyle diyor: "Size yazdığım ilk mektupta, piyasada çalışan özel ustaların bilgi ve insafına ter- kedildiğimizi ve bu nedenle başımıza bir şofben faciasının gelebileceğini belirtmiş- tim. BAYMAK'tan gelen usta, endişelerim- de ne kadar haklı olduğumu doğruladı. Şofbenin anzasının, daha önce gelen us- tanın belirttiği kadar basit olmadığını, sa- dece tıkanan peteklerin temizlenmesiyle giderilemeyeceğini belirtti ve şofbenin kullanımı halinde her an patlayabile- ceğini, şans eseri büyük bir faciadan kurtulduğumuzu söyledi..." BAYMAK Servisi Müdürü Fatih Ko- çak'ın arkadaşlanmı- za verdiği bilgiye gö- re VALIANT şofbenle- ri TOPRAK firması it- hal etmiş ve onların kurmuş olduğu ser- visler bu şofbenlerin tamiratını yapıyor- muş. BAYMAK ise ancak TOPRAK fir- ması servislerinin halledemediği konularda devreye giriyormuş. Burada bizim altını çizmek istediğimiz ko- nu BAYMAK, Toprak şu ya da bu firma de- ğil. Önemli olan Ankara'daki mevzuat. Bir fir- ma bir ürünü servis olanaklarını vereceğini de vaat ederek satıyorsa, bu vaat kaç yıl ge- çerlidir? Firma ithalatı bıraktığında, servis ve yedek parça sorumluluğu da ortadan kalkar mı? Ya da tüketicinin arızalı malını yüksek bedel ödeyerek üstelik de güvenemediği ki- şilere tamir ettirme durumunda bırakılması normal midir? Kanımızca buzdolabı, televizyon ve şofben gibi dayanıklı tüketim mallarında, bu malla- rın ortalama ömürleri neyse, tüketicinin de malı satın aldıktan sonra o kadar süreyle kar- şısında yedek parça ve tamir hizmeti vere- cek bir muhatap bulması gerekir. Bu arada ithal malı dayanıklı tüketim malı alan tüketiciler, bize göre bu ortamda yedek parça için aylarca bekleme riskini baştan göze alıyorlar demektir. T Ü K E T İ C İ N İ N S E S İ Benettonlardafiyatlar 2 mart günü Bahariye Be- netton mağazasından 119 bin 500 liraya aldığım jean pan- tolortun Bağdat Caddesi'nde- ki Benetton'da 60 bin liraya satıldığını gördüm. Bunun üzerine Bahariye Benetton mağazasına gittim. Mazeret olarak beden numaralan ve kalan stoğa göre ındirım dö- nemlerinde şubelerin kendile- rine göre fiyat belirlediklerini söylediler. Bu açıklama beni tatmin etmedi. Şimdiye kadar aynı etiketi taşıyan ürünlerin bir mağazanın değişik şube- lerinde bu kadar büyük fiyat tarkıyla satıkjıklarını görme- dim. Hayri Aydın-İstanbul fA'rkadaşlanmız Benetton'un merkezinde mağazalardan sorumlu Dilek Börekçi ile görüştüler. Börekçi de Benetton mağazalarında indirim dönemlerinde fiyat farklılıklan olabileceğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı: "Biz bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Bayilerimiz 1 yıl önceden siparişini verir, parasını öder. Mevsim sonu geldiğinde, aldıkları malın ancak onda birini iade edebilirler. Bu nedenle de tenzilatlı satışlarda 2. indirimden sonra mallannı istedikleri fiyata satabilirler. Biz kanşamayız." Yıkanmayan bebe giysisi dan yapmıştım. Alışverişlerim- de giysinin sağına-soluna, eti- ketine bakarım. Ama bebek giysisinde bakmak aklıma gel- medi. 2 gün sonra yıkayıp kal- dırmak için elime aldığımda etiketine baktım ve suyla yıkanmaz' işaretini görünce çok şaşırdım. Gidip sormak veya değiştirmek için zama- nım yoktu. Gözümü kapayıp 30 derecede ve sabun tozuy- la yıkadım. Tulumlar, çocuğu- ma ikinci giydirişimde, ikisinin de zımbaları kumaştan ayrıl- dı. Bebek giysisini yıkamama- ya imkân var mı? Alev Okan-Ankara 3 aylık bir bebeğim var. Do- ğumdan az önce birkaç par- çanın yanında 2 tane kadife tulum aldım. Alışverişimi An- kara Uçan Balon magazasın- \Jkurumuz mektupla birlikte Uçan Balon firmasının su ile yıkanmaz etiketini de bize göndermiş. Arkadaşlanmız, bu mektup üzerine mağaza müdür muavini Ahsen Tonulay'la görüştüler ve okurumuzun tulumları 'yıkanabilir' başka çocuk giysileriyle değiştirildi. Ama burada önemli olan, çocuk giysisi üreten firmaların tavırlan. Her dakika salyası akabilen, kusabilen, altını pisletebilen bir bebek içie üretilen giysi hiç kuru temizlemeye gönderilir mi? Biz, bebek giysisinde kuru temizlemeyi doğrusu pek anlayamadık. Okurlarımıza da suda yıkanmaz' ibaresinin yer aldığı çocuk giysilerini, kullanışsız olduklan için almamalannı salık veriyoruz. Vapur kartlarında işkence Bizler her ayın ilk haftasın- da vapur kartı (aylık kupon) alan kişileriz. Bu kartı alanlar, çoğunlukla öğrenci ve dar ge- lirli kimselerdir. Kışın kar, ayaz, yağmur-sağanak deme- den, yüzlerce insan açık ha- vada titreyerek kuyruğa gire- riz. Bu izdihama inat iskele- de hep tek gişe açılır, 2 ve- ya 4 memur listelerle karşılaş- tırıp kupon verirler. Öğle saa- ti memurun paydosu olur, ak- şam 16.30'da gişe kapanır. Mümkün olsa da insanların çektiği sıkıntının onda birini yöneticiler yaşasa... İskele bı- nası 2 katlı olduğu halde üst kat merdiveni zincirle kapatıl- mış, yasaklanmıştır. Neden bunca insan soğukta bekleti- lir? Neden birkaç gişe açılıp halka daha çabuk hizmet ve- rilmez? Tüm kamu işletmele- rinde olduğu gibi bir kişilik işe en az 10 kişinin alındığı yer- de nöbetçi memur çalıştırmak çok mu zordur? Neden bu ka- dar insanın zamanını, sağlığı- nı hesaba alan kimse yok? Demir Çubuk-İstanbul URETICIYE TEŞEKKÜR LİPTON'un jesti TV'de yayımlanan "iyl fikir" sloganlı reklamdan etkilenerek LİPTON'un ye- ni ürünü teapot bag satın almıştım. Paketin üzerinde 40 adet ihtiva ettiği yazılı ol- duğu halde içinden 38 adet çıktı, ayrıca 4 adedi de kul- lanılamayacak kadar yırtık- tı. Bu durumu üretici firma- nın Pazar-Rize'deki fabrika- sına "ilgili makama" diye yazmıştım. Kısa süre son- ra DOSAN Konserve Sana- yii Kalite Kontr ol Müdürü Akın Sinan Kamiloğlun- dan bir mektup aldım. Mek- tupta, yeni çıkan bir ürün- de tüm dikkatlere rağmen ufak tefek aksaklıklar oldu- ğu, bu ürün için kullanılan makinede dakikada 400 poşet üretildiği belirtildikten sonra benden özür dilen- miş ve ayrıca 2 paket de çay gönderilmiş. Bahri Kurtul-İstanbul DERİDEN'e teşekkür Deriden mağazası Be- şiktaş şubesinden oğluma almış olduğum ayakkabı, okula araba ile gitmesine ve sadece okulda giymesi- ne rağmen bir ay geçme- den ait kısımlanndan açıl- dı. Bu nedenle mağaza yö- neticısine yaptığım başvu- ruda, fabrikasyon hatası ol- duğu kabul edilerek bana yeni bir ayakkabı verildi. Bu davranışın tüm üreticilere örnek olması dileğiyle... Tülay Savaş-İstanbul PROFİLO üzmedi PROFİLO firmasına, ga- ranti süresini 6 ay geçirmiş olmama rağmen samimi bir mektup yazarak almış olduğum buzdolabının arı- zalarını ve problemlerini detaylı olarak anlattım. Mektubumta yakından ilgi- lenip, bir hafta içinde bütün problemleri ücretsiz olarak giderdiler. Tahsin Tanyer-Mersin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog