Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

2NİSAN1991 Alptemoçin Romanya'da • ANKARA (Cumburiyet Büroso) — Karadeniz Ekonomik İşbirliği projesi kapsamında, Türkiye'nin "kendisine çok yakın" gördüğü Romanya ile ilişkilerinde "yeni bir dönem" açılıyor. Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemoçin, iki ülke arasında, Türkiye ile SSCB'nin mart basında imzaladığına benzer bir dostluk ve işbirliği anlaşmasının ilk temaslannın da yapılacağı bir ziyaret için dün Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Alptemoçin, Ankara'dan a)Tihşında yaptığı açıklamada, Nikolay Çavuşesku yönetiminin devrilmesinden sonra ilk kez bir Türk Dışişleri Bakanı'nın Bükreş'i ziyaret ettiğini belirterek ikili ilişkilerde hiçbir sorun bulunmadığını söyledi. Afgafıistan karrşık • İSLAMABAD (AA) — Pakistan'ın Islamabad kentindeki Batılı diplomatlar Afganistan'ın Pakistan sııunndaki Host kentini mücahitlerin ele geçirdiğini doğruladılar. Diplomatlar, Afganlı mücahitlerin iki bine yakın hUkümet askerini de esir aidığını söyiediler. Kaynaklar, her iki taraftan da 500'e yakın ölü ya da yaralı olduğunu, bin kadar askerin de mücahitlerin tarafına geçtiğini kaydettiler. Atina'da bombalar • ATİNA (AA) — Atina'da önceki akşam Kifisia semtinde bulunan Pendelikon isimli turistik otele bombalı saldın yapıldı. Saat 22.4O'ta patlayan bomba, otelde ve otelin önünde park etmiş otomobillerde büyiik hasara yol açtı. Patlamadan yaklasık yirmi dakika önce kimliği meçhul bir şahsın bir gazeteye teiefonla Pendelikon Oteli'nde bomba bulunduğunu ihbar etmesi üzerine polis, zamamnda oteli boşalttı. Böylece patlamada ölen ya da yaraianan olmadı. Teiefonla Eleherotipia gazetesine bomba ihbarında bulunan şahsın saldınyı "17 Kasım" terör örgutünün üstlendiğini söylediği bildirıidi. Kardinal'in dönüşti • LVOV (AA) — Ukrayna Katolik Kilisesi'nin başkanı Kardinal Miroslav Ivan Lubaçivski'nin 53 yıllık sürgünden sonra ülkesine döndüğü bildirildi. Kardinal Lubaçivski kendisini karşılayan yaklaşık 10 bin kişilik kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada Stalin'in 1946 yılında imanı yasakladığında, Ukrayna Katolikliğinin "öliim fermanını verdiğini" ancak kilisenin, Baskan Mihail Gorbaçov geçen yıl yasalhğını tanıyana kadar yeraltında yaşamayı başardığını söyledi. Butto: Suçsuzum • LAHOR (AA) — Pakistan'ın eski başbakanı Benazir Butto, hakkındaki görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddederek suçsuz olduğunu söyledi. Benazir Butto, önceki gun yapılan tek hâkimli özel duruşmada, başbakanlığı döneminde Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarını, partisine bağlı hukukçulara ulaşım amacıyla kullandırdığı yolundaki suçlamalan reddetti. Cicciolîna parlamentodan ayrüıyor • ROMA (AA) — Italyanların ünlü porno yıldızı ve Radikal Parti Milletvekili Ilona 'Cicciolina' Staller, parlamentodan aynlacağını açıkladı. Cicciolina, başbakanın istifasından sonra uzun süre düşünerek, erken seçimleri engellemek amacıyla istifa etmeye karar verdiğini söyledi. DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U IrakMilli Türkmen Partisi GenelSekreteri Muzaffer Arslan'ın Cumhuriyet'e demecv Anavatan bizi ikmal ediyorTürkiye'ye kırgınlığımız vardır. Bizi Arabın kılıcı değil, anavatanın suskunluğu mahvediyor. Türkiye bize sahip çıkmahdır. Bu Türkiye'nin de onur sorunudur. SEMİH İDİZ ANKARA — Irak Milli Türkmen Partisi Genel Sekreteri Muzaffer Arslan, bugüne ka- dar Türkiye tarafından ihmal edildiklerini belirterek "Bizi Arabın kılıcı değil, anava- tanın suskunluğu yıkıyor" dedi. Arslan, Türkiye'nin, Körfez savaşında Irak'a ginne- mekle savaş sonrası pazarlıkta söz sahibi ol- raa şansını yitirdiğini de kaydetti. Irak'ta federasyon yerine Batılı anlamda bir demokrasi istediklerini bildiren Arslan'a göre Irak Milli Türkmen Partisi 4 yıl önce Kerkük'te kurulmuş, ancak Saddam'ın bas- kılan nedeniyle parti Danimarka, Isveç, In- giltere ve Türkiye'ye dağılmış. Tıp tahsilini Ankara'da yaptığını ve 'tutuklanma' korkusuyla 1985'ten bu yana Irak'a dönemediğini bildiren Arslan, Cum- huriyet'in sorularını yanıtladı. —Son haberler Saddam'ın dunıma hâkim ol- maya başladığını gosteriyor. Amerika da sanki bunu istiyormuş gibi bir izlenim veri- yor. Bu konudaki degerlendirmeniz nedir? ARSLAN—Amenka başlamışken Bağ- dat'a gitseydi insanlık düşmanı Saddam'ın sonu gelmiş olacaktı. Ancak, kendi menfa- ROMANYA atleri gereği veya onlann nazannda Sad- dam'dan daha tehlikeli bir gelecek endişesi nedeniyle bu yolu tercih etti. Dunya gitme- sini gerçekten istiyorsa, Saddam'a yardım et- memeli. —Irak'ta birbirinden çok farku siyasi, dini ve ideolojik platformu olan 17 muhalif grup göriiyoruz. Amerika ve hatta Türkiye, bu durumda Irak'ın 'Lübnanlaşmasından' mı korkuyorlar? ARSLAN—Tabü ki Irak'ın siyasi yapısın- da geniş bir mozaik vardır. Şii'si, Sünni'si, Müslümanı, Hıristiyanı ve hatta Yahudisi'- ne kadar uzanan bir yelpaze, milli bazda der- seniz, Arap, Türk, Kürt vardır, insan hak- larına sahip çıkan Batılı anlamda bir demok- rasi ile bu mozaiğin dengesi sağlanabilir. Çunkü o zaman her kesim kendi nüfus ora- nında temsil hakkına sahip olabilir. Parçalanma olasılığı —Bu durum Irak'ın parçalanması olasılıgı- nı arttırmaz mı? ARSLAN—lngiltere, Rjyad, Şam ve en son Lubnan'da yapılan ve iştirak ettiğim top- lantılarda bütün muhalefet fraksiyonlarıyla bir diyalog içindeydik. En son yapılan top- lantıda da Irak'ın bölünmezliği için oy bir- liği ile karar çıktı. En azından şu anda OT- tak gorüş Irak'ın'bütünlüğünu muhafaza et- mesi ve herkesin bunun içinde yerini alması ve rahat yaşaması yönündedir. —Sözlerinizden, federaüf bir yapı yerine merkezi otoriteye dayanan üniter ve demok- ratik bir yapıyı tercih ettiğinizi çıkanyorum. ARSLAN—Başından beri bunu tercih et- tik. Saddam rejimi ve ondan önceki rejim- ler Irak'ta müthiş bir asimilasyon politikası uyguladılar. Benim insanlanmı azmlık duru- muna düşürmek için ellerinden geleni yaptı- lar. Çoğunluğu Türk olan kentleri aldılar Arap kentlerine bağladılar. Gayri meakul alamazsınız dediler. Isterseniz gidip Arap bölgesinden alın dediler. On sene öncesine kadar yuzde 90 Turk olan Kerkük şehrinde Turklerin sayısı yuzde 65-yuzde 70'e düşü- rüidü. Şimdi federasyon yapalım, ama da- ğılanlar geri dönsunler diye düşünülebilir. Peki dönmeyenler ne olacak? Onun için öy- le bir sistem olmaü ki her kesimin genel nü- fustaki oranına göre milletvekili olsun. Be- nim insanım ister Basra'da otursun, isterse Kerkük'te otursun, bu fark etmemeli. —Irak'taki Kürtler, 'Türkmenler içimizde- ki bir azınlıktır ve onlara saygı gösterecegiz' diyorlar. ARSLAN—Irak'ın nüfusuna bugün 17 milyon diyoruz, bilemediniz 18 olsun. Irak'ın 1957'de yaptığı nufus sayımına göre resmi olan, ama bize göre gerçek olmayan rakam üzerine matematiksel olarak çalıştığınızda bugün şöyle bir gorüntu çıkıyor. Turklerin nüfusu 2-2.5 milyon, Kürtlerinki ise 3.5-4 milyon, Araplarınki de bilmem ne. Bizi ilgi- lendiren bunun Türkü ve Kürdü. Kürtler antı da, Araplar, Süryaniler doğurdu da Türkler doğurmadı mı? Hep 500 binde mi kaldı. —Yani KürtJerin, 'onlar azınlıktır' argüma- nmı kabul etmiyorsunuz. ARSLAN—Kabul etmiyoruz tabü... —Türkiye'nin Balı Trakya ve Buigaristan'- daki Türkiere ilişkin bir politikası var. Iraklı Turklere gelince fazla bir şey duymuyoruz. Bir sessizlikle karşı karşıyayız. Iraklı Türk- ler bundan dolayı kırgınlar mı? ARSLAN—Biz ihmal edildik. Kırgınlığı- mız vardır. Kırgın olmakta da haklıyız: Çün- kü bugün ben ne cektiysem Türkiye yüzün- den, Türk olduğum için çektim. 'Sen Türki- ye'nin adamısın' diye hakkımı vermediler. Türkiye'ye olan düşmanlığı bende tatbik et- tiler. Onun için bizi Arabın kılıcı değil, bizi anavatanın suskunluğu mahvediyor. Top tü- fekle gidip oraları almaktan söz etmiyoruz. 'Bu insanlar bizim birer parçamızdır. Kül- tur birliğimiz vardır, tarih birliğimiz vardır. Din birliğirniz vardır, bunlan pekiştirelim, bu insanlara kültür yönünden destek verelim.' Bu Türkiye'nin üzerine düsen bir ağabeylik Piyasa ekonomisine geçiş sancısıBüyük bir ekonomik buhran içine sürakieneo Romanva'da halk geçim, hiıkumet ise piyasa ekonomisine geçiş derdinde Rumen hükümeti buhranı aşmak için piyasa ekonomisine gecisi hızlandırmaya karar verdi ve bu çerçevede et dabil yiyecek maddelerinin flyatlanna yuzde yüz oranında zam yapü. Zam haberi üzerine özelükle büyük kentlerde halk, yiyecek maddderi satan dükkinlarafaücumetti. Resimde başkent Bukreş'te küraes hayvanian satan bir dukkâna hücum eden Bükreşuter göriüüyor. GüRClSTA vazifesidir. Bunu yapmadıkça Türkiye'ye olan sevgi ve saygı suiistimal edilmis oluyor. Birkaç varil petrole satıldığunızı çok duyduk. Turkiye'yi savunamadık bu konuda. Ben ül- kemde Türkçe konuşamıyorum. Türkçe dı- şında bir lisan bilmeyen annemle Türkçe ko- nuştuğum zaman adam geliyor. 'Arapca konuş' diyor. 'Annem Arapça bilmez' dedi- gım zaman, 'O zaman kapat telefonu' diyor. Sorun bu. Onun için diyorum ki Irak Türk- menleri hem Turk basımna kırgındır hem Türk kamuoyuna. Bize sahip çıksmlar. Bu, Türkiye'nin de onur meselesidir. —Peki Türkiye'nin krizdeki tutumunu na- sıl görüyorsunuz? ARSLAN—Türkiye bir işe girişti ve orta- da kaldı. Sonuna kadar gitseydi oradaki pa- zarlıkta söz sahibi olacaktı. —Yani askeri olarak bu işe nıüdanil olması gerekirdi mi diyorsunuz? .\RSLAN—Söz sahibi olabilmesi için evet. 'Uygar bir ülke gibi şu insanlann hakkını ver' der ve girdiği yerden sonra çıkardı. Ama şu anda bu şansını kaybetmiş durumda. —Ama Kerkük'e girseydi Araplar bunıı hiç- bir şekilde kabul etmezlerdi. ARSLAN—Bugun Arap âleminin Türki- ye hakkında belli bir zihniyeti ve sevgisi var- dır. Bunu zerre kadar arttıramazsmız. Arap ülkeleri sempati duysun diye Türkiye'den toprak verseniz bile yine sevmezler. Halk 'bağımsızlık' dedi Dış Haberler Servisi — Sov- yet cumhuriyetlerinden Gürcis- tan'da pazar günu yapüan "ba- |ımsızlık referandumu"nun ilk ve resmi olmayan sonuclarına göre seçmenlerin yuzde 9O'ı ba- ğımsızlıktan yana oy kullandı. Bağımsız Inteıfax haber ajan- sının bildirdiğine göre Gürcis- tan'da pazar günü yapılan ba- ğımsızlık referandumunda seç- menlerin yaklaşık yüzde 9O'ı "evet" oyu kullandı- Yerel se- çimlerle birlikte gerçekleştirilen referandumda seçmenler, "Gürcistan'm bağımsızlığının 26 Mayıs 1918 tarihli bagımsız- Iık akdi temelinde yeniden sag- lanmasını onaylıyor musunuz" sorusuna yanıt verdiler. Interfax'ın bildirdiğine göre referanduma katılım oranı yüz- de 80 olarak gerçekleşti. Arala- nnda ABD'nin de bulunduğu 15 ülkeden ve öteki Sovyet cum- huriyetlerinden yaklaşık yüz gözlemcinin katıldığı referan- dum sırasında herhangi bir olay olmadı. Reuter, Karadeniz kıyısına komşu olan Abhazia Ozerk Cumhuriyeti'nde referanduma katılım oranının düşük olduğu- nu biidirdi. Gürcistan toprakla- nnda bulunan ve Rusya Cum- huriyeti'nde bulunan Kuzey Osetya ile birleşmek isteyen Gü- ney Osetya'da ise Gürcistan po- lisinin ancak köylere seçim san- dığı koyabildiği, başkent Tskhinvali'de referandum yapı- lamadığı açıklandı. Daha gü- neyde bulunan özerk Aryaria Cumhuriyeti'nde ise referandu- ma katılımın yüksek olduğu, Batum'da yetküilerin sandıklar yetmediği için yeni sandıklar |e- Bugünlerde otomobil alırken önce 3'e kadar sayın... 1 Kıyaslayın: Hangi otomobil hem Japonya'da ön sırada, hem Avrupa'da 1 numaradır? (Sadece Nissan!) 2 Kıyaslayın: Hangi otomobil. size hem Türkiye çapında yaygm BMC-Nissan servisle- rinin bol ve hesaplı yedek parça desteğini, hem de dünya ça- pında bir markanın güvencesini veriyor? (Sadece Nissan!) 3 Kıyaslayın: Hangi otomobil, kendi kategorisindeki benzerlerinden bu ölçüde farklıdır; size hem hidrolik direksiyon, elektrik kontrollü ayna, ayarlanabilir direksiyon, otomatik cam, otomaLik kapı kilitleri, vb. standart aksesuvarlarla donatılmış, hem de daha hesaplı fiyatJa sunulur? (Sadece Nissan!) Fiyatını, sunduğu üstünlükleri, ardındaki uluslararası teknolojiyi ve servis desteğini tek tek kıyaslayın. Dilerseniz tüm yetkili Nissan satıcılanndaki test Nissan'lannı kullanın. Nissan'ın nasıl mükemmel bir seçim olduğunu Nissan'ı kullanarak anlaym. Nissan'dan şaşmayın! Aynntıh bUgi için lûtfan areyın: IMISSAIM Türkiye'de yaygm._dünyada saygın" #•• sonra bir Nissan Sunny alın. tirtmek zorunda kaldıkları ha- ber verildi. Referandum sonuçlannın Gürcistan yönetimine moral ve yasal destek sağlayacağı ve Gür- cistan yetkililerinin Moskova ile yapacaklan görüsmelerdeki ko- numlarını guçlendireceği belir- tiliyor. Gürcistan, SSCB'deki "ba- ğımsızlık referandumu" düzen- leyen dörduncü cumhuriyet ol- du. Daha önce üç Baltık cum- huriyetinde de benzer referan- dumlar gerçekleştirilmişti. Er- menistan'da aynı doğrultudaki referandumun 21 eylülde yapı- lacağı, Moldavya'nın da benzer bir uyarıda bulunarak Güney Osetya'nın özerkliğini yeniden tanımasını talep etti. Gorbaçov'un açıklaması öte yandan SSCB DevJet Başkanı Mihail Gorbaçov, ülke- deki muhalefet gruplannı sert bir dille kınadı ve ordunun öne- minın gözardı tdilmesine u hammül edilmeyeceğini söyled Sovyet TASS ajansı, SSC Devlet Başkanı Mihail Gorb çov'un geçen hafta Sovyet ord sundaki tüm komünist part birimlerini organik bir büt Resmi olmayan sonuçlara göre referanduma katılan seçmenlerin yüzde 9O'ı bağımsızlıktan yana oy kullandı. ŞSCB Devlet Başkanı Gorbaçov, ülkedeki muhalefet gruplannı sert Bir dille kınadı. bir referandum düzenlemeye hazırlandığı bildiriliyor. Rusya'dan uyarı Gürcistah'ın bağımsızlıktan yana Devlet Başkanı Zviad Gamsakburdia, eski ABD Baş- kanı Ricbard Nixon ile birlikte oyunu kullanmaya gitti. Gam- sakhurdia, daha sonra yaptığı açıklamada Gurcistan'daki et- nik azınlıklann bağımsızlıktan korkmamaları gerektiğini, an- cak referandumda "bayır" oyu verenlerin Gürcistan vatandaş- hğına sahip olamayacaklannı söyledi. Bu arada toplantı halinde bu- lunan Rusya Milletvekilleri Kongresi, Gürcistan yönetimine haline getirmek amacıyla düzen- lenen "ordu-parti" konferan- sında yaptığı konuşmanın geniş bir özetini yayımladı Gorbaçov konuşmasında "İktidar partisi olarak koarit- nist partisinin bugüne dek ka- zanmış olduğu konumu koru- manın da ötesinde, bunu güç- lendirmek için büyük bir sansa sahip olduğunu" belirtti. Konuşmasında muhalefet gruplannı, her ne pahasına olursa olsun ülkedeki geriümi sömürmekle suçlayan Gorba- çov, Sovyet ordusunun "depolitizasyonunun" söz ko- nusu olamayacağını, bunun ül- kenin silahlı kuvvetlerini etkisiz- leştireceğini kaydetti. YUGOSLAVYA Gergrnlîk ürmaıııyor Sırplarla Hırvatlar arasmdaki gerginlik sürüyor. Hırvatistan Cumhuriyeti bünyesindeki özerk Sırp Kajina bölgesi parlamentosu Sırbistan'a bağlanmayı kararlaştırdı. BAĞDAT (Ajanslar) — Yu- goslavya'da Sırplar ve Hırvatlar arasındaki gerginlik tırmanıyor. Hırvatistan Cumhuriyeti bünye- sindeki ozerk Sırp Krajina böl- gesi parlamentosu, Sırbistan'a bağlanmayı kararlaştırdı. Belgrad Radyosu'nun haberi- ne göre, Krajina lideri Milan Babiç, "Hırvat devletinin Sırp baikına karşı izlediği neo-faşist politika nedeniyle, Sırbistan'a baglandıklannı" biidirdi. Ba- bic, "Krajina halkı, kendi ken- disini savunmaja zorlandı. Çünkü Yugoslav ordusu ve fe- deral yetkilileri, Hırvatistan'da- ki Sırplan koruyabileceklerini gosteremediler" dedi. 600 bin kişilik Krajina nüfu- su, Hırvatistan nufusunun yüz- de 12'sîni oluşturuyor. Önceki gün aynhkçı Sırpların Plitvice parkmı zaptetme girişi- minin kanü bir biçimde bastınl- masından sonra toplanan Baş- kanlık Konseyi, "ülkede barışı ve güvenliği sağlamakta kararlı olduğu" şeklinde bir açıklama yayımladı. Hırvatistan nufusu- nun yuzde 12'sini oluşturan Sırpların liderleri de Hırvat po- lisinin 24 saat içerisinde parkı boşaltmaması durumunda "bir isyan başlatacaklanm" du- yurdular. Yugoslavya'yı oluşturan 6 cumhuriyet ile 2 özerk bölgenin temsilciierinden oluşan Başkan- hk Konyesi, Sırplarla, Hırvatlar arasında çıkan kantı çatışmalar ertesinde önceki gün toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, çatışmalann yayıl- masının engellenilmesine çalışı- lacağı belirtildi. Olaylar sıra- sında 2 kişi öldu, 21 kişi yara- landı. Hırvat polisi 29 kişiyi göz- altına aldı. Varşova Paktı tarihe karıştıDış Haberler Servisi — Ikin- ci Dünya Savaşı sonrası döne- min önemli simgelerinden olan Varşova Paktı dun resmen tari- he kanştı. SSCB, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Çekoslo- vakya'nın üyesi olduğu örgütün askeri yapısı dunden itibaren ge- çerliUğini yitirdi. Siyasi yapısı- nın da en geç önümüzdeki yıl lağvedilmesi hedefleniyor. Macaristan'da Magyar Hir- lap gazetesinde çıkan bir yazı- da Varşova Paktı'nın siyasi ya- pısının feshi, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın kazandması" olarak nitelendi. Askeri ilişkiler uzma- nı Peter Deak'ın kaleme aldığı yazıda, "Birgüvenlik sisteminin devrini tamamen kapadıgı" da belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog