Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Cebinizdeki paraya otomatik faiz! PAMUKBANK Cumhuriyet Bank24 Kartı'yla hesabınızdaki parayı hem cebinizde tutar, hem otomatik faiz alırsınız! BANK24 I Ş L E M T A M A H ' 67. Yıl; Sayı: 23928 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. Nisan 1991 Salı Hükümet kuvvetleriDahok ve ErbiViKürtlerden geri aldı Saddam çemberi daraltıyorIrak Haber Ajansı hükümet birliklerinin Türkiye sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Dahok ile 120 kilometre uzaklıktaki Erbil kentlerini ele geçirdiklerini, "Bozguncuların silahlarını bırakarak kaçtıklarını, halkın hükümet birliklerini sevgi gösterileriyle karşıladığını" bildirdi. BAĞDAT (Ajansiar) — Gü- ney Irak'ta Şiilerin isyanını bastıran Irak hükümet kuvvet- leri, kuzeyde de duruma hâkim oluyor. Bağdat, Kuzey Irak'ta- ki Dahok ve Erbil kentlerinin isyancılardan geri alındığmı bil- dirdi. Hükümet kuvvetlerince denetim altına alınan Kerkuk'e yabancı gazetecilerin girmesine izin verildi. Şırnak'ın Silopi il- çesi yakınlanndaki Habur Gumruk Kapısı'nın Irak kesi- mi de dun meydana gelen şid- deth çatışmalardan sonra yenı- den hükümet birliklerinin eline geçtı. Irak ordusunun Kürt ayaklanmacılar tarafından kul- lanılan Suriye-Irak arasındaki tek sınır geçişini de kapattığı bil- dirildi. Irak haber ajansı INA, hükümet birliklerinin Turkiye sınırına 50 km uzaklıktaki Da- hok ile 120 km uzaklıktaki Er- bil kentlerini ele geçirdiklerini, (Arkası Sa. 14, Su. 4'de) YlYECEK YÂRDIMINDA BİLMECE 5. Sayfada TÜRKİYE'YE SIĞINMACI AKINI S.Sayfada ABD, KÜRT GRUPLARLA GÖRÜŞECEK 5. Sayfada 20.20 YILJNDA T Ü R K İ Y E İ K İ N C İ B Ö L Ü M SERİATÇI.LIK DEMOKRAJSİYLE AŞILACAKMI? Laiklik tartışmaşı 2020'ye değin sürecek mi, yoksa yakında aşılacak mı? Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Otuz yılda gelişmiş ülkeleri yakalayacak mıyız? ŞAHİN ALPAY TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ARAŞTIRDI 1 4 S A Y F A D A UNIVERSİTE'YE HÜCUM ÖSS Y A R I Ş I B A Ş LI Y0 R 7 nisan pazar günü 73 il merkezi ve Lefkoşa 'da 734.955 öğrenci ÖS Sınavına giriyor. 150 soruluk sınavda 105 puanı tutturan öğrenciler ıkınci aşama olan ÖYS'ye girmeye hak kazanacak. îki aşama sonunda 200 bin kadar öğrenci üniversiteye girerken yartm milyonu aşkın genç üniversite dışında kalacak. 3. Sayfada ADAYLAR KILAVUZU OKUMUYOR FİGEN ADMAY'ın haberi 1 Sayfada 750 BİN AİLE GERGİN GENCAY SAYLAN'ın yazısı 3. Sayfada Akbulut, 'Şartlara göre erteleme kararı verilebilir' dedi THY'tle grev önlemi_ ^^ - . . . ..THY, uçaklarım, 'yedek uçak sözleşmesi' uyarınca özel şirketlere kiralıyor. Bazı pilot ve hostesler grev başlama tarihinden itibaren THY'den izin alarak özel şirketlerle sözleşme yaptılar. İzmir'de A-310 Seyhan adlı THY uçağı Kıbrıs Hava Yolları adına Londra'ya uçtu. THY Genel Müdürü Kozlu, uçaklann kiralanmasının yasal olduğunu, grev nedeniyle çalışmayan pilot ve hosteslere izin verilebileceğini belirterek, 'Beni THY'nin geleceği kaygılandınyor' dedi. Turizm Bakanı Aküzüm, 'Grev turizmi silkeleyecek' dedi. Haber Merke- zi — Turk Hava Yolları ve HA- VAŞ'ta oncekı gece yarısı başla- yan grev, bütun uçuşları ve yer hizmetlerini durdurdu. Ancak, THY'nin hizmetlerin ozel şirket- ler eliyle yapılması yoluyla önemli girişim ve hazırhklar yaptığı saptandı. Çeşitli özel şir- ketlerin, THY'nin izin vermesiy- le Hava-lş uyesi olmayan, ço- ğunluğu sözleşmeli çalışan pilot ve hosteslerle grev sabahından geçerli olmak üzere sözleşme yaptıklan belirlendi. Çok sayı- da uçak, pilot ve hostesin grevin başlamasından önce başka mer- kezlere taşındığı oğrenildi. THY uçaklannın tumunün 'bekap' denilen, yedek uçak sözJeşrneleri la tzmir Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na suç duyurusunda bulundu. Hava-lş Sendikası'ndan yapılan açıklamada grevle THY'nin günde 6 milyar lira zarara uğra- dığı, işçi ucretlerine istenen zam- mın ise bunun uçte biri olduğu yanlar uçaklarımızı elimizden alacaktır" dedi. Başbakan Yıldınm Akbulut, THY'deki greve şartlara göre er- teleme kararı verilebileceğini soyledi. THY grevi hükümet ka- nadında kaygı yarattı. Turizm ile özel havayollarına verilebile- savunuldu. THY Genel Mudu- Bakanı tlhan Akuzüm, "Grev ceği doğrulandı. ru Cem Kozlu uçaklann her za- turizmi sarsacak, silkeleyecek" izmir'de A-310 Seyhan adlı man için kiralanabileceğıni, grev şeklinde konuştu. THY uçağı TK 987 sefer sayısıy- nedeni ile çalışmayan pilot ve Turk Hava Yolları ve HA- la saat 14.30'da Kıbns Hava Yol- hosteslere İ2İn verilebileceğini VAŞ'ta çalışan toplam 10 bin ları adına Londra'ya uçtu. doğmladı, "Bizi bunlar degil 500 işçi önceki geceden itibaren Bu gelişmeler uzerine, Hava- THY'nin geleceği kaygılandın- greve çıktı. Hava-lş Sendikası1 Iş Sendikası Izmir Şubesi, THY yor. Faaliyet tamamen durdu. nın grev uygulaması, dun sabah hakkında "grev kıncüığı" savıy- Korkanm ki grev uzarsa kirala- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) THY Hisseler rekor düşüşte Ekonomi Servisi — Toplusoz- leşme göruşmelerındeki anlaş- mazlıktan dolayı kendini grevin içinde bulan THY'nin mali ya- pısı, Körfez krizinin getirdiği yükle birlikte iyice zayıfladı. Son yıllarda artan borç'.anna karşılık THY'nin faaliyet kân gittikçe azalma gösterdi. Yıldan yıla kân azalan THY, 1990 Kör- fez krizinin de etkisiyle 220.4 milyar lira zarar etti. Grevin baslamasıyla birlikte Istanbul Menkul Kıymetler Bor- sası'nda işlem gören THY his^e senetleri dun rekor bir duşuşle 2300 liradan 1550 liraya indı. THY hisseleri bir günde yüzde 32.6 değer kaybetti. THY'nin açıklanan 1990 bı- lançosunda, şirketin fınansman yükunün giderek arttığı, buna karşıhk net satış hasılatının \e faaliyet kârının azaldığı dikkaıı çekiyor. Bılançoda şirketin kısa (Arkası Sa. 17, SA 6'da) NOTLAR Apronda uçaklar sırasıra İDRİS AKYÜZ THY calısanlan, 1978 yılında 84 gün süren grevden sonra önceki gece yeniden greve çıktılar. (Fotograf: Ugur Günyüz) Yoğun uçak gürültüleri du- yulmuyor, apronda THY band- ralı uçaklar sıra sıra; hepsi ta- kozlanmış, motor kapaklan ka- palı, sanki 'uzun süre' uçmaya- caklarmış gibi... Atatürk Hava- limam'nın iç ve dış hat terminal- lerinde in cin top oynuyor. Dış hatlarda sadece yabancı hava yolu uçaklan gelip gidiyor; an- cak yolcu sayısı oldukça duşuk. Kapılarda 'grev gözcüsü' göm- leği giyen THY ve HAVAŞ ça- hşanlan nöbetlerini doldurma- ya çahşıyorlar. Hepsi düşünce- h... Lacivert parkalı bir THY ça- lışanı "Bu işte bir yanlışlık var. Ama nerede" diyor, ardından grevın neler getirip neler götü- receğini yanındaki arkadaşına anlatıyor. 1979'da84günsüren THY grevini de hatırlatıyor ve gelişmelenn seyrinden rahatsız- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) ANAPgrubu tecilliaffa karşı Cezaların teciliyle ilgiliyasa taslağının bayram öncesineyetişmesi olanaksızlaştı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — ANAP grup yönetim kurulu cezaların teciline karşı çıktı. ANAP grup başkanvekil- leri ve üyeler, tecil sisteminin anayasaya karşı hile olduğunu savunarak, tecil yoluyla cezaev- lerinin boşaltılmasına karşı ol- duklarını belirtince, yasanın bayrama yetişmesi de olanaksız- laştı. ANAP grup yönetim ku- rulu, Başbakan Akbulut ile Adalet Bakanı Oltan Sungurlu- ya tecile karşı olduklannı bugun bildirme karan aldı. ANAP grup yönetim kurulu- nun dunkü toplantısında Cum- hurbaşkanı Özal'ın isteği uzeri- ne gundeme getirilen cezaların tecili göruşüldu. ANAP grup başkanvekillerinden Onural Şe- ref Bozkurt cezaların teciline karşı olduğunu belirterek "Bu yolla hem yasalardaki tecil sis- temini yıkmış oluruz hem de anayasaya karşı hile yapılmış olur. Böyle bir yasanın çıkma- sına karşıyım" dedi. Bozkurt, "Cumhurbaşkanı da getirse bu yanlış. böyle şeyler gundeme bu şekilde getirilmemeli" diye ko- nuştu. ANAP gnıp başkanvekille- rinden Yasin Bozkurt da tecil sisteminin bir emrivaki ile geti- rildiğinı ıfade ederek "Tecil olayı bugune kadar bir af biciminde kullanılmamıştır. Bunun çok büvuk sakıncalan vardır" dedi. Gazıantep Milletvekili ve grup yonetım kurulu üyesi Mehmet Akdemir, devlet guvenlik mah- kemelennin görev alanına giren suçların da tecil edilmesinin sa- kıncalanna değinerek, genel ola- rak cezaların tecil edilmesine karşı olduğunu bildirdi. Grubun diğer uyeleri tecile karşı olduk- lannı açıkça yurgularken, Cum- hurbaşkanı Özal'ın konuyu em- rivakiyle gundeme getirmesini eleştırdıler. ANAP grup yönetim kurulu uyelerinden Rize Milletvekili Şa- dan Tuzcu ise tecilin grupta ve partı organlannda tartışılmadan gundeme getirilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek "Sistemi bozdunuz. Başbakan gorevini japamıyor, teşkilat başkanlan gorevlerini yapamıyor, gnıp baş- kanvekilleri etkisiz kalıyor. Sis- tem bozulunca da birileri çıkıp bakanlara, milletvekillerine Fıno kopegi de der, başka bir şey de der. Kimse de uzerine gidemez" şeklinde konuştu. Tuzcu, Başba- kan Akbulut'un Uskudar Ilçe Başkanı Necdet Pişkin'in fino köpeği suçlamasıyla ilgili sessiz kalmasını da eleştirdi ve "Meh- met Akdemir, devlet ve aşiret kanştı derdi, ilk kez ona hak ve- riyonım" dedi. Muhafazakârlardan ANAP Konya Milletvekili Mustafa Di- nek, "Bakalım Başbakan'ın ha- beri var mı böyle söylendiğin- (Arkası Sa. 14, Su. S'de) HUKUKÇULAR: CEZA TECÎLİ KAOS YARATIR 14 Sayfada Özellikie kırsal kesimden gelen oylar resmi olmayan sonnçlara göre iktidardalu Emek Partisi'ne yüzde 65lik bir avantaj sağladı. (Fotoğraf: Reuter) Arnavutluk seçimleri IKomünistPaıti kazandıAEP: Sonuç " z a f e r " Tarihi seçimleri iktidardaki Arnavutluk Emek Partisi kazandı. AEP, aldığı yüzde 65 oyla 250 sandalyeli parlamentoda 170 milletvekili sahibi oldu. AEP, seçim sonuçlarını "zafer" olarak niteledi. Anamuhalefet partisi olan Demokratik Parti, seçim sonuçlanna saygı göstereceğini açıkladı. R a m i z Alia k a y b e t t i Arnavutluk'taki ilk çok partili serbest seçimlerin en büyük sürprizlerinden biri Devlet Başkanı Ramiz Alia'nın aday olarak katıldığı başkent Tiran'daki seçimleri kaybetmesi oldu. Ancak bu durum Alia'nın başkanlık görevini sürdürmesine engel değil. SİNAN GÖKÇEN'in haberi 17. Sayfada MEHMET AĞAR Her şey polisten bekleniyor tstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, yasadışı örgütleıin Istanbul'da son haftalarda giderek tırmanan gece eylemleri ile iigili olarak "Banka ve holdingler senede 30 trilyon para kazanıyor, 2 tane bekçi tutamıyorlar" dedi. İstanbul Haber Servisi — ts- tanbul'da son haftalarda giderek tırmanan yasadışı örgütlerin "gece e>lemleri" başta polis ol- mak uzere banka ve büyuk şir- ket yöneticilerini teröre karşı da- ha geniş guvenlik onlemleri al- maya yöneltti. Bir hafta önce 7 banka şube- si, 3 büyük şirket, 1 parti ilçe bi- nası ve Şen Holding'e ait heli- kopterin art arda bombalanması tedirginlik yarattı. İstanbul Va- lisi Cahit Bayar, sanıkların ya- kalanması için guvenlik güçleri- (Arkası Sa. 17, Su. 4'te) Dövîz faizînde büyük yarış ABDURRAHMAN YILDIRIM Büyük finansman açığı ile karşı karşıya kalan kamu kesi- minin piyasalardan para talebi, faiz artışına çifte doping yapı- yor. TL faizlerinin yukarı çekil- mesine önculük eden kamu ban- kalarımn, dövız tevdiat faizleri- ni de unutmadıkları ve onemli oranda arttırdıkları belirlendi. Mart ayı içinde ozel bankalann düşurme yoluna gittikleri döviz faizlerinde bazı kamu bankala- rı yüzde 18'e varan artışlar ger- çekleştirdiler. 28 şubat-1 mart tarihleri ara- smda 25 bankadan 12'si dolar ve mark faizlerinde değişiklik yap- tı. Bu değişikliğin yönu kamu bankalarında yukarı doğru olurken ozel bankalarda, kısa vadelerde duşuş, uzun vadeler- de ise markta azalış, dolarda ar- tış şeklinde gerçekleşti. Türkiye'ye yönelik kredi akı- şının Körfez kriziyle durması uzerine bankalar tarafından oran olarak TL faizlerinden çok daha hızlı arttırılan döviz tevdiat faizlerindeki yukselme, uluslara- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) BANKALAR, DOLAR VE MARKA NE FAİZ VERİYOR? 17. Sayfada • Robert Redford'un Oscar'lı filmi 'Sıradan Insanlar' (Ordınary People) saat 20.00'de TVî'te yayımlanacak. 6. Sayfada • Bol starlı güldürü Aynı evi paylaşan yazar, çizer, pilotun bir çocuğa dadılık etmelerıni anlatan film, 22.15'te TV2'de. 6. Sayfada • Eski zaman denizlerinde Kaygun İstanbul, tzmır ve Ankara Vakko'da açacağı sergılerde uygarlıklan buiuşturuyor. 7. Sayfada • Yalın ve yinelenen doğa Tulın Onat'ın resım sergisı 14 nisana dek Kadıköy'de Mine Sanat Calerısi'nde izlenebilecek. Sanatçının yapıtlarımn en belirgın özellıği yalın olmalan. 7. Sayfada • Görüş birliği çok, somut adım yok' Ankara'da Cumhurbaşkanı Özal'ın 10 gunu aşan ABD gezisi değerlendırildı. 10. Sayfada • Anavatan bizi ihmal ediyor' Irak Mılli Turkmen Partisi Genel Sekreteri Muzaffer Arslan Cumhuriyet 'e demeç verdı. 11. Sayfada • Halk, 'bağımsızlık' dedi Gurcistan'da referanduma katılan seçmenlerın yuzde 90'ı bağımsızlıktan yana oy kullandı. 11. Sayfada • Oto yan sanayii gözde Otomotıv yan sanayiıne II trilyon teşvık sağlandı. Ekonomide • Türkiye, esnek ve genç Türkiye, ekonomik gerçeklere uyum gösıermede 22 ulke içinde 1. sırada yer alıyor. Ekonomide • Fener basketi sever Futbolda 'kayıp sezon' yaşayan San-Lacıvertlıler, potadakı mutluluğun tadını çıkanyor. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Yalan Söylüyor... Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani, dün TRT'deki "32. Gun"adh programda M. Ali Birand'ın sorula- rını yamtlarken PKK konusunda şunları söylüyor: — Aynı kökenden geldiğimiz için zaman zaman temas et- mek, bir görüş alışverişınde bulunmak zorundayrz. Ancak bu durum, onlaha tam anlaşma içinde olduğumuz anlamı- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog