Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Para yatırırken... Anında işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Türkıyede zarf üstü dolduFrnaksızın sadece BanK24 Kartı'yia para yaurabilirsipfe! BANK24I Ş L E II . T A M « M ! 67. Yıl; Sayı: 23941 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. 15 Nisan 1991 Pazartesi Diplomatik trafikyoğunlaşıyor Kürtlere yarclını yağıyorAvrupa Topluluğu, Türkiye ve İran sımrındaki sığınmacıların temel gıda gereksinimini karşılama karan aldı. ABD, yardım dağıtımı sırasındaki ölümleri önlemeİc ve "en risksiz ve en hızlı yönetimi" belirlemek amacıyla bölgeye askeri heyet gönderdi. Alman Çalışma Bakanı özel bir uçakla Batman'a, daha sonra da helikopterle bölgeye gitti. İncirlik Üssü tarihinin en büyük kargo trafiğini yaşıyor. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu, 20 bin sığınmacının bugünden başlayarak, Silopi'deki Hac Konaklama Merkezi'ne nakledileceğini açıkladı. MUHALEFET: YARDIM EDİLSİN4.Sayfada MEZAR AÇILACAK, YARDIM EDİN IŞIKKANSU'iNinnotları 4. Sayfada IRAKLIMÜLTECİLER VE TÜRKİYE Yard. Doç. Dr. KEMAL KİRİŞÇİ'nin yazıa 4. Sayfada SIĞINMACILARA SOSYALİST ENTERNASYONAL DESTEĞlAÜDOĞAN'ın haberi4.Sayfada KÜRTLER ERBİL'E GERİ DÖNÜYOR 10. Sayfada TÜRKİYE, AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE 10. Sayfada DİYARBAKIR'DA OLAYLIMİTİNG OSMAN YILDlZ'ınhaberi 4. Sayfada Haber Merkezi — AT'nin Turkiye ve İran sınınndaki Iraklı sığmmacılann yansırun te- mel gıda gereksinimini karşıla- ma karan aldığı açıklandı. ABD önculüğundeki çokuluslu gücun yardımı da artmaya başladı. ABD'nin, çeşitli yollarla Turki- ye'ye getirdiği yardım malzeme- lerini Şırnak'ın Silopi ilçesinde kuracağı "Yardım Toplama Merkeri"nden sınır boyuna ta- şıyacağı Öğrenildi. Havadan yardımlar sırasında ölüm ola- yından rahatsızlık duyan ABD hükümeti, yardım için "en risk- siz ve en hızlı yöntemi" belirle- mek üzere bölgeye askeri bir he- yet gönderdi. 100'e yakın ABD askerinin Işıkveren köyüne, 70 ABD askerinin de Alünyayla'- ya ulaştığı bildirildi. Almanya Çalışma Bakanı Norbert Blum da özel bir uçak- la gittiğı Batman'dan helikop- terle sınır bölgesine gitti. Sığın- macılar için başlayan diploma- tik trafik, hafta içinde BM Mül- teciler Yüksek Komiseri Sadako Ogata, BM Genel Sekreteri'nin özel temsilcisi Eric Say, Federal (Arkası Sa. 17, Su. Vde) GENEL SEKRETER COŞKUN DA AYRILDI Belediye kaymyorCifkM—Gerçek neden poKtaamı? Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2 yılda görevden aynlan 15 üst düzey yöneticiye, Nurettin Sözen'den sonra en yetkili kişi olan Alev Coşkun da eklendi. Sözen ile Coşkun'un 'yönetim' ve 'kadro' konusunda uzun süredir anlaşmazlık içinde oldukları belirtüiyor. tstanbul Haber Servisi — ts- tanbul Büyücşehir Belediye Baş- kanı Nurettn Sözen ile uzun sü- redir uyuşrrazlık içinde bulunan Genel Sekreter Alev Coşkun, görevinden .stifa ettiğini açıkla- dı. Coşkun istifasını "aktif po- litika yapmtk, genel seçimlere hazırlanmat" gerekçesine da- yaniırdı. 1lı yıldan beri beledi- yenin üst kalrolanndan aynlan- lann sayısı 15'i buluyor. 'Maçtf kadın Amazonlar Efsanele, Amazonların Kıradenz'de Tiermoton (Samsun ilmizin '"erme ilçesi) kentini iurduklannı, bırada aldıklarını atlatır. Jok güçlii, aak ve .orkusuz Anazorar, Anadolu tcpraklaının en önemli efeane hhramanlan aasınddır. IMRErt UURLU'nun aaştırma 14. Sayfada Sözen'den sonra belediyenin "iki numaralı adamı" olarak bi- linen Alev Coşkun'un, "beledi- ye kadrolanyla uynmsuzluğu yanında Sözen'le andannda tu- tnm farklılıgı" bulunduğu bili- niyordu. Dün bir basın açıkla- masıyla genel sekreterlikten ay- nldığını ve istifasını bayram ta- tili sonrasında Belediye Başka- nı Sozen'e vereceğini bildiren Alev Coşkun, "Ondan sonra yû- lık iznimi alacagım. Aktif poli- tika yapmak için de çalışmala- ra başlayacağım. Partimin yaran için her türlu çabayı gösterece- İim" dedi. Genel Sekreter Alev Coşknn, görevinden ayrılacağı yolunda- ki haberleri yazıh bir açıklama ile doğruladı ve şunları dedi: "Saym Nurettin Sözen'le ve- rimli ve başanlı olduğuna inan- dıgım bir görev birtiğinin ikinci yılını doldunnuş bulunuyorum. 8 milyonu aşan nüfusla Türki- ye'nin en büyük kenti tstanbul Belediyesi'ndeki genel sekreter- lik gorevime 26 Mart 1989 se- çimlerinden sonra Sayın Başkan Sözen'in ve partimin Ust duzey yönetici ve karar organlannın onayı ile geldim. Bu görevimde Istanbul kentine ve Istanbul in- saaına hizmet etmekten onur duydum. Geçmişünde politika, (Arkası Sa. 17, Su. 3'te) Vergidekaçak % 501990'da kaçırılan vergi, toplanan 44 trilyonluk gelire eşit oldu. Mükellefler 25 yöntemle vergi kaçırıyor. En yaygını, psikolojikfaktör olan f O kaçırıyor, ben niye kaçırmayayım' anlayışı. ABDURRAHMAN YILDIRIM Adaletli ve yaygın bir vergi sistemi kurulamaması ve getirilen geniş istis- nalar vergi tahsilatında başarıyı önluyor. 1990'daki vergi kayıp ve kaçağımn 44 trilyon liraya ulaştığı hesaplandı. Sistemdeki aksaklıklar vergi veren- leri de yoldan çıkardı. Nasıl daha az vergi ödeyeceklerini araştıran mükel- lefler vergi kaçırmanın 25 yolunu bul- dular. Maliye Bakanı Adnan Kahve- ci, "Büttin sorun belge düzeninin ku- rulabilmesinde ve yüzde 60 olan bel- ge verme oranını yüzde 90'ın ustüne çıkarmamızda. Yoksa. kanunlar aslın- da adaletli ama, belge düzenini kura- madığımızdan sonuçlan adaletsiz oluyor" dedi. Hazinesi tamtakır olan ve maaş ödemelerıni emisyonla yapabilen dev- let bazı kesimleri hiç vergilendirmedi- ği, bazı kesimlere geniş vergi istisnası tanıdığından ve ekonominin kayıt dı- şı kalmasmdan dolayı toplam vergi ge- liri kadar bir gelirden yoksun kalıyor. Vergi kayıp ve kaçağımn, toplanan vergi geliri kadar olduğu konusunda uzmanlar görüş birliğine varmış bu- lunuyor. Buna gore, 1990'daki vergi kayıp ve kaçağını, vergi gelirleri top- lamı olan 43.6 trilyon lira duzeyinde almak gerekiyor. Herkesin birbırine bakarak yarışa girdiği vergi kaçırmada, piyasada yay- gın olarak başvurulan 25 yontemi şöy- le derledik: • Defterler, yasa ve muhasebe bili- mine uygun tutulmayarak bilanço ha- zırlanması, rakamlann kafadan atma rakamlarla doldurulması. • Hiç fatura verilmemesi. • Hiç fatura ahnmaması. • Fatura miktarının eksik alınması. • Fatura fiyatının düşuk tutulması. • Özel giderlerin şirket gıderi gibi gösterilmesi • Hatır senedi ve özel çekle, alım sa- tımların perdelenmesi. • Naylon fatura kullanılması. Alın- mayan bir mala veya yapılmayan bir gidere fatura düzenlenmesi. • Yılbaşlarında doğru dürüst mal sayımı yapılmaması. Tamamen hayali değerlerle bilanço çıkartılması. • Kaçak işçi çalıştırılması. • Yanlannda çalıştu-dıkları eleman- ları eksik veya asgari ücret uzerinden (Arkası Sa. 14, Su. 1de) Bayramın gözdesi yine tezgâhlar Bayram abşverişi dün de bütün canlılığı ile sürdü. Büyük alışveriş merkezlerini gezenler 'almak' yerine 'bakmak'la yetindiler. Bu bayramın gözdesi her zaman olduğu gibi yinetezgâhlardı. Haber Merkezi — Ramazan Bayramı yann başbyor. Bayra- mın cumartesi ve pazar günle- riyle birlikte dokuz günlük ta- tile olanak sağlaması nedeniyle büyük kentler boşaldı. lç turiz- min hareketlenmesiyle Akdeniz ve Ege'nin baa turistik beldele- rinde doluluk oranları yüzde 70-80'lere ulaştı. Bayramâ bir gün kala dün de alışveriş piya- sası canlandı. Ancak ilginin bü- yük mağazalardan çok yer tez- gâhlarına yöneldiği ve alışveriş merkezlerini gezenlerin "almak" yerine 'bakmak'la yetindikleri gözlendi. Ege büromuzun haberine gö- re dokuz günlük tatilin başla- masıyla kıyı şeridindeki tatil bel- deleri canhlık kazandı. MuğJa yöresinde otel ve pansiyonlar yüzde 90, turistik tesisler ise yüzde 80 oranında doluluk ka- pasitesine ulaşırken Kuşadası, Çeşme, Foça, Dikili gibi yöre- lerdeki doluluk oranları yüzde 50-60'larda kaldı. Kapadokya bölgesindeki turistik tesislerde ise yer kalmadı. Bayram nedeniyle büyuk kentlerde, turistik bölgelerde, karayollarında çeşitli önlemler (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 7.06 MAHMUTPAŞA - Mahmutpaşa ve Beyazıt Meydanı dün 'iğne atsan yere duşmez' bir gün yaşadı. Tezgâhtarlar, müşterile- rine ürünlerini pazarlamaya çalışırlarken bir yandan da kalabalıktan yararlanmak isteyen fırsatcılan kolluyorlardı.Takım eT- biseden sutyene, ayakkabıdan ojeye her şey inmişti tezgâhlara. (Fotograflar: Suat Kozluklu / İbrahim Günel) Hollanda'da 4. hırsızlık 'Van Gogh' soymak ıııoda oldu Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ne giren soyguncular, sanatçının toplam 200. milyon dolar değerindeki 20 tablosunu çaldı, ancak yapıtlar daha sonra polis tarafından bir arabamn içinde bulundu. Tablolardan üçünün hasar gördüğü bildiriliyor. Sanatçının eserleri dört yıl içinde dördüncü kez çalındı. Kültür Servisi — İki silahlı kişi dün sabahın erken saatle- rinde Amsterdam'daki Vincent Van Gogh Müzesi'ne girerek müzeye adım veren unlü res- sam Van Gogh'un 20 tablosu- nu çaldı, ancak tablolar daha sonra polis tarafından bir ara- bamn içinde bulundu. Toplam 200 milyon dolar değerindeki tablolann üçünün hasar gördü- ğü bildirildi. Müze yetkililerin- den Foeke VVagenaar bu tablo- lann Kargalar', 'tncili Natürmort' ve 'Iimonlar, Ar- mutlar ve Üzüm' olduğunu, Ünlü ressamın "Patates Yiyenler" tablosu da önce çalınan, daha sonra bulunan tablolardan. ancak restore edilebileceklerini söyledi. Gazetemize daha önce ajans- lardan gelen haberlerde, Vin- cent Van Gogh Müzesi'nden yaklaşık 10 tablo çalındığı ve bu tablolann Van Gogh'a ait olup olmadığı konusunda po- lisin bir açıklama yapmadığı belirtilmişti. 'Hangi tablolar' sorusuna önce bir açıklama ge- tirmeyen polis yetkilileri, daha sonra çalınan tablolann listesi- ni basına daeıttı. Bu tablolar, Van Gogh'un en ünlü tablola- n; çok kısa süre içinde fazla ha- sar görmeden bulunmaları da 'mucize' olarak değerlendirili- yor. HoUanda polis yetkiülerin- den Klaas VVUüng'in verdiği bilgiye göre soygun şöyle ger- çekleşti: tki silahlı kişi, pazar sabahı saat 04.00 sulannda müzenin elektronik alarm sistemini 'asarak' muzeye girdi. İki mu- ze gorevlisini rehin aldıktan sonra, 45 dakika süresince mu- zenin içinde gezindiler ve tab- lolan toparladılar. Müze bek- çisinin arabasıyla olay yerinden uzaklaşan soyguncular, yakın bir mesafede arabayı terk etti- ler. Rehin ahnan polislerden bi- ri hemen sonra polisi aradı. Soyguncularm alarm sistemine rağmen müzeye 'nasıl' girme- yi başardıklan konusunda ise polis bir acıklamada bulunma- dı. Olay, Hollanda'da bugüne dek gerçekleştirilen en büyuk 'sanat soygunu' olarak nitelen- diriliyor. Dünyanın en iyi ko- runan müzeleri arasında bulu- nan Vincent Van Gogh Müze- si'nde çoğunlukla 19. yüzyıl ressamlanna ait 200 tablo ve 600 kadar eskiz var. Müze, ay- nı zamanda dünyanın en geniş Van Gogh koleksiyonuna sahip bulunuyor. 1853 yıhnda doğan ve 1890 yıhnda intihar ederek yaşamı- (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) Türkiye'nin ilk dördü aynı kentten Izmir'de vergi gnnımtzmir'de gemi acenteliği yapan Hendrik Dutilh 4.9 milyar, kardeşi Karel Dutilh de 3.3 milyarla ilk iki sırayı aldı. Üçüncü 2.6 milyarla Istanbul'dan Matild Manukyan, dördüncü ve beşinci yine İzmir'den Yılmaz Özyuncü (2.3 milyar) ile Hüseyin Cankıran (2 milyar) oldu. ANKARA (ANKA) — Tür- kiye'nin 1991 yılı Geür Vergisi re- kortmenleri izmir'den çıktı.lz- mir'de gemi acenteliği yapan Hendrik Dutilh vergi rekortmeni olurken kardeşi Karel Dutilh ikinci geldi. Istanbul vergi re- kortmeni genelev işletmecisi Matild Manukyan ise Türkiye üçüncüsü oldu. Maliye ve Gum- rük Bakanhğı, Türkiye'nin ver- gi gelirlerinin _ ^ „ . m ^ m KİMNE KADAR VERGİ ÖDEDİ 14. SAYFADA yüzde 85'inin toplandığı ver- gi daireleri oto- masyona geç- miş 11 ilde veri- len Geür Vergi- si beyanname- lerine dayana- rak belirlenen en fazla Gelir Vergisi ödeye- ^~~™"~~~ cek ilk 50 kişiyi açıkladı. Buna göre 1991 yılı rekortmenliğini alan Izmir Kordon Vergi Daire- si'ne kayıtlı bulunan gemi acen- tesi Hendrik Dutilh, 9 milyar (Arkası Sa. 14, Su. 4 de) THY bayrama grevde gîriyor Sendikanın yeni teklifınin görüşüldüğü dünkü toplantıda da sonuç alınamadı. İşveren ve sendikanın teklifleri arasında birinci 6 ay için 246 bin, ikinci 6 ay için 560 bin liralık fark kaldı. tş-Sendika Servisi —THY ve HAVAŞ'ta 10 bin 500 işçi- nin sürdürdü- ğügrev 15. gü- nüne girerken, Hava-lş'in THY için getirdiği yeni teklifin görüşüldüğü dün- kü toplantıdan da sonuç alına- madı. Hava-tş'in bu teklifi ile işverenin grev öncesindeki son teklifi arasmda ayhk ücretlerde birinci 6 ay için net 246 bin 700, ikinci 6 ay için de net 560 bin 880 liralık fark kaldığına dikkat çeken sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Nabi Delice, "Buna karsu işveren, teklifi görüşme- lerin sürdürülmesi için yeterli bulmadı. Bu noktada grevin uzamasının tek sorumlusunun işveren olduğu açıga çıkmıştır" dedi. (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) OL^TLARIN CERÇEK JSeyn Aripsi? lugilm rife... îayrcmm çelişkili duygular içıde S'iroruz... Güneydoğu sınınmızda yaşa- nan tragedya' Anadolu insanı- nıtt gönlünü allak bullak ediyor. Körfez savaşı, mazlumlan vurdu. Batı'nm uygar toplumla- rının (ya da 'koalisyon kuvvet- leri'nin) kaybı yuvarlak sayıyla 100 kişi, Irak'ta ve Kuveyt'te ne kadar b'lü var bilinmiyor. Irak- lı, Kuveytli, Filistinli; Arap, Türkmen, Kurt, hersoy ve mez- hepten kayıp sayısı belli değil. Güneydoğu stnınmıza yığılmış masum insanlar öliimle cebelle- şiyor; çocukların yaşamı önce- likle tehlikededir. Tekvizyon, 'facia'yı evlerimi- ze buyur ettiği için olayın etkisi her gün büyüyor. Şeker Bayramı'na girerken kamuoyunun gönlünde sevinç yaratacak gelişmeler de olmuyor değil; bayram boyunca cezaevle- rinin boşaltılması işi sürecek; görevlilerin izinleri kaldırıldı; koşullu salıverme islemi devam edecek... Toplumun özlediği ve gerek gördüğü bir genel af kapsamın- da oltnasa da çıkarılan yasayla (Arkası Sa. 17, Su. l'de) * * • • Mısır'da 663 Türk öğrenci 1975'te kurulan amacı 'lslam geleneğini korumak ve yaymak' olan El Azhar Üniversitesi'nde Türkler ikinci sırada bulunuyor. 3. Sayfada • Boğazlçi'nin yeşil alanı Boğaziçi'nin yeşil kalmayı başarabilmiş alanlannm hemen hemen tümü askeri sınırlar içinde. 3. Sayfada • Paramparça heykeller Cumhuriyetin 50. yıhnda tstanbul'un çeşitli yerlerine 20 tane sanat yapıtı konulmustu. 3. Sayfada • Basında entrikalar Başkentten Haberler adlı yeni dizi TV2'de 20.10'da yayımlanacak. Dizinin başoyuncularından Lloyd Bridges smemada ikinci rollerde oynamıstı. 6. Sayfada • Demokrasinin ucunu gördük' Bulgaristan'ın 3. siyasi gücü Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekillerine göre Toprak Kanunu olumlu bir adım. 11. Sayfada • Yeltsin'den diyalog çağnsı Rusya lideri, hükümetle muhalefet arasında 'yuvarlakmasa' toplantısı onerdi. 11. Sayfada • En pahalı gıda İstanbul'da 73 ilde 4 kişilik aılenin fılesi kaça doluyor? Ekonomide • Tığlay'a suçlama Küçükçekmece Belediye Başkanı 'na, imar planmda cami olarak görulen yere dükkân yapılmasma göz yumduğu suçlaması. 17. Sayfada • Kompliman yapmak zorlaşıyor Hangi kadın kalçalarının, goğuslerinin ya da gözlerinin güzelliği ile ilgili kompliman yapılmasını istemez ki? Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Türban Serbest mi? Anayasa Mahkemesi'nin SHP'nin başvurusu üzerine ver- diği son 'yorumlu ret karan' dinci çevrelerde "Artık türban serbest" gibi yorumlara yol açıyor. Bu yorumlar yanlıştır. Yanhştır; bu gibi yanlış yorumlar da bılgı eksikliğinden kay- naklanmaktadır. (Arkası Sa. 17. Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog