Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cebinizdeki paraya otomatik faiz! PAMUKBANK Cumhuriyet Bank24 Kartı'yâ hesabıpızdakı parayı hem cebinizdejtutar, hem r otomatik faiz afirsınız! I BANK2A I Ş L E H 67. Yıl; Sayı: 23940 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. 14 Nisan 1991 Pazar Sığınmacılarayardım malzemesi atan nakliye uçaklannaABD savaş uçaklan da eşlik ediyo) Us asker kaynıyor AKBULUT Ktirtler ovaya inecekYardım malzemesinin ulaştınlmasında güçluk yaşandığını belirten Başbakan Akbulut "sığınmacılann müsait koşullardaki yerlere indirileceğini" soyledi. Akbulut "Ovalara mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Haber Merkeri — Kurtler Irak sınırında dağ yamaçlann- dakı ovalara indirilecek. Başba- kan Yıldınm Akbulut zor şart- lar altında olan ve yardım mal- zemelerinin ulaşünlmasında uy- vaa durumda bulunmayan Irak- sığınmacüann "müsait koşul- trdaki yerlere" inttirıleceğinı îlirtti. Akbulut "müsait koşul- trdaki yerlerin ovalar mı duju" sorusuna "Evet" ceva- ıı verdi. "JHP Genel Başkarn Erdal •nü, ABD'nin açıkladığı rdım operasyonıT'nun da bir :Jnce başlatılması gerektiğini ledi. Bölgede incelemelerde unan DYP Genel Başkanı ?yman Demirel, Türkiye'ye anlarla ilgüi sorunun birkaç çinde çözuleceğini anlata- «ı 5a. 14, Su. 2'de) YIAN BASIN1 irkiye eyhınde mpanya a basını ve radyo- jyonunda Türk erinin Kürtler için erilen yardım ...dlzemelerine el koyduğu, sonra bunlan sığınmacılara sattığı iddia ediliyor. Sırun geçen birçok Kürdün öldürüldüğü de iddialar arasında. 14. Sayfada YARDIMLA GELEN ÖLUM CELAL BAŞLANGIÇ 3. Sayfada 2 özel havayolu şîrketine bomba İstanbul'da Pasifik Taşımacıhk ve Turizm A.Ş. ile tstanbul Havayolları'na yasadışı bir örgüt tarafmdan bomba kondu. Örgüt açıklamasında "THY grevinde grev kırıcı konumdaki özel şirketleri cezalandırmaya devam edeceğiz" dendi. lstanbul Haber Servisi — ts- tanbul'da iki ayn özel havayolu şirketine dun sabah bombalı sal- dırı düzenlendi. Kadıköy ve Be- şiktaş'ta aynı saatlerde meydana gelen patlamalar sırasında önemli ölçüde maddi hasar meydana gelirken ölen ya da ya- ralanan olmadı. Gazeteleri pat- lamalardan sonra arayan bir ki- şi, saldınmn yasadışı bir orgut tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "THY grevinde grev kırıcı konumdaki özel şirketleri cezalandırmaya devam edeceğiz" dedi. Aynı örgüt da- ha önce de grevdeki işçilere des- (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) HAVA-tŞ'TEN YENİ TEKLİF 4. Sayfada Incirlik'e yıgmak ÖLDÜREN YARDIM — Amerikan ucaklanmn yardımını gttnlerdir umutla bekleyen Iraklı Kürtler düşkınklığına ugradı, çünkiı yiyecek pakeUeri 49 nolu sınır taşının bulunduğu yerdeki çadırlann üstüne düşunce yardım paketinden olucn çıktı. Günlerdir uçak bekleyenler artık Amerikan C-130'lannı görünce ellerini umutla havaya kaldırıyor, ancak uçaklar yerteşim alanlanna yaklaştnca da "atma atma" diye bagınyoriar. (Fotoğraf: Zafer Aknar) /İncirlik Üssü'ne son bir hafta içinde 2 binin ^ /üzerinde ABD askeri nakledildi. Sayının ^ y önümüzdeki hafta ortalanna kadar 8 bini • bulacağı bildirildi. Operasyona katılan Alman hükümeti.BatmanÜssü'ne 8 helikopter gönderdi. i Amerikan 6. Filosu'na bağlı San Diego adlı - /gemi dün İskenderun Limanı'na yanaştı. ^u Genelkurmay Başkanlığı'nın Elazığ'dan Ttümen seviyesinde bir birliği bölgeye kaydırmayı planladığı öğrenildi. ANKARA/BATMAN/İS- KENDERUN (Cumhuriyet) — Türkıye-Irak sınırındaki sığın- macüara yardım atan nakliye uçaklanna savaş uçaklan da eş- lik ediyor. ABD'nin Avrupa'da- ki çeşitli uslerinden Incirlik Üs- sü'ne son bir hafta içerisinde 2 binin üzerinde asker nakledildi. Üste bulunan asker sayısı 4 bi- ni aşarken önümüzdeki hafta ortalanna kadar üsse nakledile- cek asker sayısmın 8 bini bula- cağı bildirildi. ABD'nin bu ope- rasyonuna katılan Alman hüku- meti önceki akşam Batman Üs- sü'ne 8 helikopter gönderdi. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı1 nın Elazığ'dan tümen seviyesin- de bir birliği bolgeye kaydırma- yı planladığı da öğrenildi. Bir- İiğin kaydınlması için Milli Sa- vunma Bakanlığı da 65 milyar lira ek ödenek talebınde bulundu. Amerikan 6. FUosu'na bağlı USS San Diego adlı gemi dün sabah lO.OO'da İskenderun Li- mam'na yanaştı. Çuvallara dol- durulmuş haldeki 1800 ton gıda malzemesinin taşınması da ln- cirlik'in limandaki birimi TUS- LOG'ta görevli Amerikan perso- neli ile Türk liman işçileri tara- fından gerçekleştirildi. Liman- daki yetkililerden sağlanan bil- giye göre 6. filoya bağlı gemiler- le İskenderun Lımanı aracıhğıy- la Iraklı sığınmacüara önumuz- deki günlerde toplam 20 bin ton gıda malzemesi tasınacak. Bu arada Amerikan yardım operas- yonuna katılacak gemilerin bay- (Arkası Sa. 14. Su. 2'de) WASHENGTON Bush: Irak'a asker göndermeyeceğiz Başkan Bush, Irak'taki iç savaşa kesinlikle karışrnayacaklarını belirterek tek bir Amerikan askerinin bile bu savaşa bulaşmasına izin vermeyeceğini söyledi. ALABAMA (Ajanslar) — ABD Başkanı George Bush, Irak'taki iç savaşa kanşmaya ke- sinlikle niyetleri olmadığını açıkladı. Bush, dün Alabama'da hava harp okulunda yaptığı konuş- mada, Irak iç savaşına mudaha- leden kaçmma politikasım ka- rarlı biçimde savundu. Son gun- lerde Irak'ta isyancı Şii ve Kurt- leri yalnız bıraktığj yolunda sert eleştirilere hedef olan Başkan Bush, bu politikasım savunarak "Irak'taki birüklerimizi bir an önce evlerine dondürmek istiyo- rum. Irak'ta iç huzursuzluklar uzun süredir, yıllardır sürûyor. Tek bir Amerikan askerinin bi- le bu savaşa bulaşmasını istemi- yorum ve buna izin vermeyece- ğim" şeklinde konuştu. Bush, ABD'nin Iraklı multe- cilere yardım programıru destek- lediğini, büyük bir yardım prog- ramı dUzenlediğini söyledikten sonra şöyle devam etti: "Ama Birteşik Devleüer, Sad- dam Huseyin'le muhalifleri ara- sındaki kavgaya kanşmayacak- tır. Bu Iraklılann sorunudur." Bush, yardım operasyonuna Irak ordusu tarafından mudaha- le olduğu takdirde buna karşı- lık vereceklerini, fakat bunun (Arkası Sa. 14, Su. l'de) ANKARA'DA ABD TEDİRGİNLİĞ114. Sayiada Adli personelin tatilleri iptal edildi, cezaevlerinde işlemler yoğunlaşıyor Tahliyeler bayramda sürecekAksamalar Bazı cezaevlerinde tahliyeler aksıyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, bu aksamaların PTT'den kaynaklandığını ve bazı cezaevlerine kararın geç ulaştığını öne sürdüler. Banker Yalçın Çanakkale Cezaevi'nden tahliye edılen 25 hükümlü arasında bulunan Yalçın Doğan (Banker Yalçın), 4 ay önce Çanakkale'de kurduğu sigorta acentesine gitti. Mataracı Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'mn, tahliyesi için daha 18 ay yatması gerektiği belirtildi. 5. Sayfada 100 BtN DOSYA RAFA KALKTI TURAN YILMAZ'ın haberi 5. Sayfada SHP ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİDİYOR 4. Sayfada DİSK MALVARL1ĞINI İSTİYOR HAKKI ERDEM'in haberi 4. Sayfada MATARACI: ÇIKMAMI İSTEMİYORLAR 5. Sayfada istanbul'da iki polis öldürüldüGüngören'de ekip otosu içinde silahlı saldırıya uğrayan sivil polisler Nebi Şeker ve Kenan Yamak olay yerinde öldüler. Bakırköy Emniyet Amirliği infaz ekibine bağlı poüslere saldırıyı gazeteleri arayan bir kişi yasadışı bir örgüt adına üstlendi. lstanbul Haber Servisi — Bakırköy Emniyet Amirliği infaz ekiplerinde görevli iki sivil polis memuru Güngören'de ekip otosu içinde silahlı kişilerin saldırısına ugradı. Çapraz ateşe tutu- lan Nebi Şeker ve Kenau Yamak adlı polisler olay yerinde öldu. Siyasi Şube görevlileri, 2 kişi olduklan sanılan saldırganlann yakalanması için çevrede yoğun operasyonlar düzenlediler. Yılba- şından bu yana istanbul'da siyasi nedenlerle öl- durülen kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Olaydan sonra bir gazeteyi yasadışı bir örgüt adına ara- dığım bildiren ve kimliğini gizleyen bir kişi, sal- dınyı üstlendiklerini belirterek, "tzmir'de ope- rasyon sırasında öldürülen 2 arkadaşunız ile ts- tanbul Siyasi Şube'de katledilen Yusuf Erişti- nin anısına eylemi gerçekleştirdik" dedi. Görgü tanıklanndan ve polis yetkililerinden alınan bilgiye göre dun saat 17.15 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelışti: Güngören Soğanlı caddesi Camhkahve mev- kiinde bir süredir görev yapan 3 kişilik 34 NS 961 plakalı beyaz Renault marka ekip otosun- da Nebi Şeker ve Kenan Yamak oturuyordu. ÜçUncu polis memurunun bulunmadığı ekip otosuna İcimlikleri henuz belirlenemeyen iki ki- şi yaklaştı. Gungören Oto Galerisi önündeki olayda, saldırganlar beraberlerinde getirdikleri ve MP-5 marka otomatik olduğu sanılan tufek- lerle çapraz ateş etmeye başladüar. Ekip otosu- (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) Berkeleyden 'Kurtanlmış bölge* FÜSUN ÖZBİLGEN Berkeley Üniversitesi bahçesi gençlerin 'marijuanaya özgürlük' görüşünü savunabildiği, okul sağlık örgütünün bahçede prezervatif dağıttığı, isteyenin istediği görüşü bağıra bağıra söyleyebildiği yer. Kahireden Karmaşa ve gürültü şehri NİLGÜN CERRAHOGLU Mısır'da ramazanın gösteriş yönü ağır basan bir yanı var. Orneğin herkes birbirine oruçlu olup olmadığını soruyor ve herkes daha oruçlu olmaya özen gösteriyor. Bükreş'ten Biraz sinirli, biraz harekeüi YONCA ÖZKAYA Rumenler, yaşamlarını zor koşullarda, darhk içinde sürdürüyorlar; ancak yine de bezgin değüler. Ulm'dan 163.5 metrelik katedral REFİK DLRBAŞ Dünyanın en yüksek katedraline Uİm'da yaşayan kabare sanatçısı Şinasi Dikmen'e göre Aziz Nesin hiç zorlanmadan çıkmış. Tîran'dan Lenin artık tek başına SİNAN GÖKÇEN Tiran'da daha önce Stalin ve Enver Hoca ile birlikte yer alan Lenin'in heykeli, Arnavutluk'u artık tek başına gözlüyor. Münih'ten Tenha sokaklar EROL ÖZKAN Her Allah'ın günü alacakaranlıkta işlerine gitmeye alışkın Münihlilerin çoğu hafta sonlarmı evde ya uyumakla ya da televizyonlan başında maç seyretmekle geçirirler. Stockholm'den Tramvay'ın dönüşü YAVUZ BAYDAR lstanbul simgesel de olsa bir tramvay hattına kavuştu. Şimdi sıra Stockholm'de. 10. Sayfada BUGÜN DERGİ Bugün ve her pazar OLAYLARBN GERCEK Durum?.. Körfez savaşı noktalanmış değil. Ateşkes uygulamasma karşı sıirüyor. Tûrkiye'yi de içi- ne çekerek bir başka biçimde de- vam ediyor. Bu satırların yazıldığı dakika- larda durum şudur: 1) Özal'ın ortaya attığı ve İn- güiz Başbakanı Major'ın benim- sediği 'iampon bölge" önerisi "güvenlik bölgesi" adıyla gun- demdedir. Ancak böyle bir uy- gulama için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararma ge- rek vardır. 2) Birleşmts Milletler çerçeve- sinde soruna çozüm aramr ve te- maslar sürerken, olaylar bir baş- ka kanala dökulmuştur. Vaşing- ton, Kuzey Irak'a Turkiye uze- rınden hızla bir 'l hava köpriisu" kurma karan almışlır. 3) ABD, gırişimin hızla ve gü- venlikle gerçekleşebilmesi için, Irak'tn kuzeymde "36'ncı En- lem"den yukarıdakı bolgede uçak ve helikopter uçuşlarını durdurması ıçın Saddam yöne- timini uyarmış, Türkıye'den de tncırlik üssünü kullanmak için onay istemiştir. Ankara hemen "evet" yanıtını vermiştir. 4) Artık Kuzey Irak'taki Kiırt- lere yardım mekanizmasını "fülen" Vaşıngion ustlenmiştır; bu amaç için 80O0'ı aşkm asker kullanacak; gereklı ışlemlen ya- pacak; uygulamaları yurutecekr tir. • • • (Arkası Sa. 14, Su. l'de) • Hırsız Aşkı Audrey Hepburn'un ılk TV filmı Hırsı Aşkı bugün Starl 'de. 6. Sayfada • James ve Younger kardeşler Nordfield-Mmnesota Baskını adlıfilm saat 20.00'de TV3'te yayımlanacak. 6. Sayfada • Genç yönetmenden polisiye film TVl'deki Türk Sineması'nda 'Kurtlar Geceyı Sever' adlı polisiye film var. 6. Sayfada • İstanbul'da kahkaha 'Kan Kardeşlen'nde kaderin gadrine uğrayan kardeşın sözlerini tngiliz ve Türk seyirci nasıl karşıladı? 7. Sayfada • Danimarka'da 'Türk Esintileri' Dammarka'mn Aarhus kentmde bir Türk kultur festıvali düzenleniyor. 7. Sayfada • Sovyetler Birliği'nde kaos Grevler yapılıyor, Gorbaçov, madencilerle mıllıyetçı cumhuriyetlere ultimatom verdi. 11. Sayfada r **H| • Pazar Konuğu Turizm S sektörü, 1992 yılına nasıl *•* J*Sm M f''M ulaşacağımn hesabını yapıyor. Turizm Bakanlığı Musteşarı Savaş Küce, devletin turizme bakış açısmı Cem Hamuloğlu'na anlattı. 12. Sayfada • Para, tatile çıktı Tasarrufçu, bayramı buruk geçırecek. Hısse senedı piyasası, yatınmalan hayal kınklığına uğrattı. Ekonomide • Paris'te esen Japon rüzgârı Ünlü modacı Hanae Morı, 1991-92 sonbahar ve kışı için hazırladığt koleksıyonunda 'Doğu sosu 'nu bol bol kullanıyor. Arka Sayfada • Akdeniz'de çevre faciası 3 gunduryanan tankerde 2. kez patlama oldu. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Balfour! İngiltere Başbakanı Major'ın Iraklı Kürtler için önerdiği "güvenlik bölgesı" Yahudilerin bölgedeki yerleşme hakla- rının uluslararası metınle ılk kez duyurulduğu 1917 tarihli "Balfour bıldırgesi"n\ anımsatıyor. Kimdır Balfour? Nedır bu "Balfour bıldtrgesi?" Ve 1917'nın Yahudılen ile 1991'in yurtsuz Kürtlen arasın- da ne gıbt benzerlıkler vardır? (4rkası Sa 14. Su. ~\k->
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog