Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Ömür boyu işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Türkiye'dekı banka kartları arasında sadece Bank24 Kartı'nın üzennde "son kullanma tarihi: ömür boyu" yazari BANK24İ Ş L E M T A M A M 1 67. Yıl; Sayı: 23939 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. <KDV dahu) 13 Nisan 1991 Cumartesi Dostluk maçı ertelendi Istanbııl Barosu gidemiyor 35 kişinin ölumune neden olan otobüs faciasından sonra tstanbul ve Atina barolan arasında yapılacak 'banş ve dostluk' maçı Atina Barosu'nun isteği üzerine ertelendi. Otobüsü kundaklayan Kadir Çal'm geçen temmuzda Yunanistaria kaçmak isterken Edirne'de yakalandığı öğrenildi. Haber Merkezi — Şehzade- başı'nda 35 kişinin ölümüne yol açan otobus faciası çeşitli Turk ve Yunan kuruluşları arasında- ki etkinlikleri de etkiledi. İstan- bul ve Atina barolan arasında yapılacak olan "dostluk ve ba- nş maçı"nın Atina barosunun isteği üzenne ertelendiği belirtü- di. Bu arada yaralıyken Yuna- nistan'a tedavi için göturulen bir kişinin daha yolda ölduğü kaydedildi. Otobus faciasına neden olan Kadir Çal'ın (34) geçen temmuz ayında Yunanistan'a kaçmak is- terken Edirne'de yakalandığı ve bir sure gözaltına alındığı öğre- nildi. Yangınla ılgili geniş açık- lama yapan tstanbul Cumhuri- yet Başsavcısı Şevki Arat, ga- zetecüere olayın gelişimini anla- tan üç sayfalık yazüı "bügi" da- ğıttı. Arat, olayın kendilığinden geliştiğıni, Çal'ı azmettıren her- hangi bir "şahıs, zumre veya (Arkası Sa. 16, Sti. 4'de) Tatilciye bayram müjdesi Akdeniz bölgesinde hava açık ve güneşli olacak. Sağük Bakanlığı, trafığin yoğun olduğu 4 bin km'lık yolda sağlık ekipleri oluşturdu. Haber Merkezi — Ramazan Bayramı'ndan yararlanarak do- kuz gun tatil yapmak ıçm büyuk kentlerden Ege ve Akdeniz yo- relerıne akın eden tatılcılere De\let Meteoroloji lşleri Mu- durluğu mujde verdı. Bayram suresince bu tatil yörelerinde ha- va açık, guneşli geçecek Akde- niz yöresıne gıdenler de buyuk olasıhkla denıze girme olanağı bulacaklar Devlet Meteoroloji İşleri Ge- nel Muduru Faysal Gejik'ın yaptığı açıklamaya gore bugun Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege sağanak yağışlı olacak, di- ğer bölgeler az bulutlu geçecek. Pazar gunu Marmara, Ege, Ba- tı Akdeniz. Iç Anadolu'nun ba- tısı ıle Batı ve Orta Karadenız bolgesı >er yer sağanak yağışlı, diğer yoreler parcalı bulutlu ola- cak. Arife gunu Orta ve Doğu (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) HERKES PARAYA KOŞTU Ekonomi'de Bir genç öldürüldü Bağdat Caddesi'nde cinayet Big Burger önünde önceki gece demir çubuklar ve bıçaklarla kavga eden gençlerden Cenk Tolga Işık (17), Fenerbahçe lisesi 4. sınıf öğrencisi Y.Ç. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin, bir sokak çetesi çekişmesi veya kız yüzünden işlenmiş olabileceği iddia ediliyor. 15. Sayfada Tahliyesevınci2500 KİŞİCEZAEVLERİNDE KALACÂK ÖZAL ONAYLADIYASA YÜRÜRLÜKTE SaJıvermeler başladı 46 bin mahkûm serbest Bakanlığın salıvermeyle ilgili tebliğinin savcılıklara ulaşmasından şonra dün akşam başta Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde olmak üzere yüzlerce kişinin tahliyesine başlandı. TCK'nın 125 ve 146. maddeleri için getirilen sımrlama nedeniyle cezaevlerinde 2500 dolayında siyasi tutuklu ve hükümlü kalacak. Haber Merkezi — Terorle Mucadele Yasası'nın dun Resmi Gazete'de yayımlanarak yurur- luğe girmesınin ardından ceza- evlennden tahliyeler başladı. Dun akşam saatlerinden itıba- ren başta İstanbul, Ankara ve tzmir olmak uzere bircok ilde iş- lemleri tamamlanan yüzlerce tu- tuklu ve hükumlu özgürluğune kavuştu. Cezaevlerinden tahliye- lerin başlaması ve bu konuda radyo ile televızyondan verilen haberler, tutuklu ve hükumlu- lerle yakınlarını coşkulu bir se- vince boğdu. Şarth salıvermeden yararlanarak 46 bin tutuklu ve hukumlunun cezaevlerınde "denklerini" hazırlamaya başla- dıklan bildirilirken TCK'nın 125 (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) TERORE YENİ TANIM 5. Sayfada HUKUKÇULAR: YASA EŞİTLIK ILKESINE AYKIRI 5. Sayfada Adalet Bakanı Oltan Sungurlu yasaya göre, 46 bin tutukludan ilk etapta 25 bininin serbest bırakılacağını söyledi. Mahkemelerin bayramda da çalışarak tahliyeleri gerçekleştirecekleri açıklandı. TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerinden tutuklu ve hükümlü olanlar hemen salıverilecek, açılan davalar da düşecek. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Şanla salıvermeye ilış- kın yasa Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın onaylamasının ardından Resmı Gazete'nin dunku muker- rer sayısında yayımlanarak yu- rurlüğe girdi. Adalet Bakanı Ol- tan Sungurlu, yasadan yararla- nacakların saptanarak şartla tahliye edilebilmelennın sağlan- ması ıçın mahkemelerin bayram tatilinde de çahşacaklarını açık- ladı. Şartla tahliyede göz onun- de tutulacak kıstaslar ile yurur- luğe giren yasa, Adalet Bakan- lığYnca Cumhuriyet başsavcüıkla- rına telefon ve faks ile dun ile- tıldi. Sungurlu, yasanın cezaev- lerinde bulunan 46 bin hukum- lu ve tutuklunun tUmunu kap- (Arkası Sa. 16, Su. 6'da) YASA DİSK'I DE AÇTI 4. Sayfada ISTEYEN 'TÜRKÇE', ISTEYEN 'KÜRTÇE' 4. Sayfada Batman'aasker ve malzemegeliyor ABD'den yardım operasyonu ABD 36. paralelle Türkiye sınırı arasında fiili bir güvenlik bölgesi oluşturmak için Batman ve İskenderun'a asker ve yardım malzemesi sevkıyatına başladı. Türkiye'nin izniyle yürütülen yardım operasyonunda 8300 ABD askeri ile 30'dan fazla helikopterin görev alacağı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı, Irak'ın yardım operasyonunu engellemeye kalkışması durumunda müttefiklerin güç kullanacağını söyledi. ÖZGÜRLÜK KLCAKLAŞMASI - HalU Acar kızları ile. Özgürlüğe kavuşmanın şaşkınlığı vaşanan. (Fotoğraf: Banş BU) ANKARA YARIAÇIK CEZAEVİ'NDEN İLK TAHLİYE HALİL ^CAR; ~ 'Ozgürlükten güzel ne var'Ankara Yarıaçık Cezaevi'nde sabahtan başlamış tahliye havası. Müdürün tüm ısrarlarına karşın kimse işliklere gitmemiş. Takım elbiseler giyilmiş, önceden hazırlanan denklerin başında bekleyiş başlamış. Sonra 'tamam' demişler. Ve tahliye. Ağır kapı açılıyor, ardından bir jandarma eri görünüyor. Bavullarıyla özgürlüğe ilk adım atanlar başlıyor çıkmaya. Kimse gelmemiş karşılamaya. Herkes yarın diye bekliyor. 23 yaşında askerlik dönüşü cinayetten içeri düşen Halil Acar, 14 yıl sonra Aktaş Atilla Mahallesi'ndeki küçük gecekondudan içeri giriyor. Kızları fırhyor; bir sevinç yumağı ve gözyaşları. TURAN YILMATın notlan 16. Sayfada BAYRAMPAŞA'DA TAHLİYELER ESATPALA'nınizlenimleri 16. Sayfada Dış Haberler Servis — Kuzey Irak'ta Kurüerin korunmasına yönelik özel bölgeler oluşturul- ması için tartışmalar surerken, ABD, 36. paralelle Turkıye sı- nırı arasında fiili bir guvenlık bölgesi oluşturmak için Türki- ye'ye asker ve malzeme sevkıya- tına başladı. ABD'nm Turkiye'- nin izniyle yurüteceği yardım operasyonuna toplam 8300 ABD askerinin katılacağı bildi- rildi. Amerikan, lngiiiz ve Fran- sız birliklerinin dünden itibaren helikopter köprüsü kurarak Batman'a ikmale başladıkları öğrenildi. Bu arada ABD'nin Akdeniz'deki 6. Filosu'ndan İs- kenderun'a da ikmale başlandı- ğı belirtiliyor. Öte yandan, ABD'de yayımlanan Washing- ton Posl gazetesi, Ankara 'dakı Fransız Buyukelçısi Eric Roule- au'ya dayanarak Turkiye, Fran- sa ve ABD'nin BM çerçevesi dı- şında Kuzey Irak'a müdahale için göruştüklerini öne surdu. ABD'nin "yardım operasyonu" ıle ilgili gelişmeler şöyle: AA'nın haberine göre, ABD'nin, BM Güvenlik Konse- yi'nin 688 sayılı karanna uygun olarak ve Türk hükumetinin verdiği ızın çerçevesinde, Turk- Irak sınırına yığılmış olan Irak- hlara yardım amacıyla geniş çapb bir faaliyet başlatacağı bil- dirildi. Bu açıklamadan sonra Baş- bakan Yıldınm Akbulut dun Diyarbakır'a gıderken uçakta gazetecilere, ABD'nin Ankara Büytıkelçisi Morton Abramo- witz'in kendilerine ABD yöne- timinin sığınınacılann bulundu- ğu bölgeye "kalıcı ikmal istasyonu" oluşturma yönun- dekı ısteğini ilettiğini bildirdi. ABD'nin bolgede yıyecek ve su depolan kurmak istediğini belır- ten Akbulut, Batman ussunde de "askeri kolayhk" isteminde bulunduğunu söyledi. Akbulut, Batman'a aynca uçak, helikop- ter ve askeri malzeme yığmayı hedeflediğini de kaydetti. Baş- Tanrı onları unuttu Herkesin kendi işini kendi gormek zorunda kaldığı; akrabaların, yakınların birbirini kaybettiği, utancın unutulduğu, her şeye hızla alışılan, insanı sarhoş edip neredeyse belleğini tüketen felaket havasında Kürtler şu soruyu soruyor: "Ne yaptık da Allah bunca cezayı bize layık gördü!' ORHAN PAMUK'un yazısı 3. Sayfada bakan, ABD'nin bu yondeki is- temlerine olumlu yanıt verecek- lerini bildirdi. Bu arada Dışişleri Bakanüğı'- ndan yapılan bir açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin verdiği izin çerçevesinde Irak sırunna sı- ğınmacılara yardım amacıyla geniş çaplı bir operasyon başla- tılacağı duyuruldu. Açıklama şöyle: "ABD, BM Güvenlik Konse- yi'nin 688 sayılı karanna uygun olarak ve hukumetimizin verdi- ği izin çerçevesinde Turk-Irak sı- nırına yığılmış olan Iraklılara yardım amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatacaktır. Bu operasyon, fevkalade zor şartlar altmda yaşayan Iraklılann, en acil ihtiyaçlannın karsılanması yanında 688 sayılı Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde Tiırk-Irak sınır bolgelerinde ve Kuzey Irak'ta geçici verleşim merkezleri kurulmasını ongör- mektedir. Bu geni; çaplı yardım faaliyetini soz konusu kararda belirtilen nihai çozumun gerçek- leştirilmesi yolunda atılmış bir adım olarak gormekteyiz. Bu operasyon, munhasıran insani amaçlıdır ve ilgili BM ku- ruluşlarının hazırlıklannı ta- mamlayarak yardımı etkin ve duzenli bir biçimde ihtiyaç sa- hiplerine ulaştırabilecek dnruma gelmelerine kadar devam ede- cektir. Operasyon, Türk ma- kamlarıyla işbiriigi halinde yü- nitülecektir." ABD, önceki gün, Irak yöne- timınin 36. enlemin kuzeyinde askeri faaliyette bulunmasına izin verilmeyeceğini belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri böylece 36. enlemle Turkiye sı- nırı arasında kalan bölgenin Kurtler için fiili güvenlik bölgesi haline geldiğini belirtıyorlar. Kurtlerin çekildiği dağlık ke- simleri kapsayan bu bölge Mu- sul, Erbıl ve Ranya kentlennin oluşturduğu hattuı guneyinden başlayarak Turkiye'ye kadar uzanıyor. SHP Genel Başkanı Erdal İnönu, Dışişleri Bakanlığı'mn açıklamasında, ABD'nin ope- rasyonunun amacının tam ola- rak açıklanmadığını, girişilen harekâtın "Turkiye ik Irak ara- sında bir harbe yol acmaması (Arkası Sa. 16, Su. l'dt) YARDIM PAKETİ CAN ALIYOR 19. Sayfada BATI KÜRTLERE MUHTAÇ ŞIRNAK'TAN AHMET TAN'ın yazısı 16. Sayfada KURTLERİN CEHENNEM TAŞI CELAL BASLANGIÇ'ın notlan 3. Sayfada İş bulma vaadtyle 2 aydır bir gemide bekletiliyorlar 167 Türk, SriLankadamahsıır İstanbul Laleli'deki Batu Turizm Borcu nedeniyle Sri Lankalı Şirketi'nce Batı ülkelerinde 'iş bulma' vaadiyle kandınlan yurttaşlarımız, Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bir gemide mahsur kaldı. Türklerle mürettebat arasındaki ekmek ve su kavgasında 4 kişinin yaralandığı belirtildi. yetkililer tarafından el konan gemide bir Türk kadınının da doğum yaptığı bildirildi. Bir Dışişleri yetkilisi olayı 6 nisanda öğrendiklerini belirterek Yeni Delhi Büyükelçiliği aracıhğıyla yardım talep ettiklerini açıkladı. TAYFUN GÖNÜLLÛ'nün haberi 3. Sayfada oLMASlNlAR,0l/ CfcNNET VA- TANI BÎZE PIRAKAfilARl Rı/2 AMAOraiKlN PA HATAtflRı M( VflV CAHlNHİŞaiü \ W N K ^ Ş &ÎZİM PlâlMtZM CilU-' y p/rrı T f l M İ 4 İ M İ Z 0 C ! İ Î İ OLAYLARIN ARDENDAK1 GERÇEK "Hilkat Garibesi!."k * • • "Şeker Bayramı'ndan önce cezaevUrinin boşalftlması" kısa bir sure önce amaçlanmıştı. Bir bakıma bu hedefe ulaşılmıştır; lyi-kotu ve olumlu-olumsuz yanlanyla alelacele çıkanlan bir yasayla, on bınlerce hukumlu, bayramı evlerınde çoluk çocuk- larıyla bırlikte geçirmek olana- ğına kavuşmuştur. Turkıye'de cezaevlertnm ko- şullarını bılenler, bu sonucun mahkûmlar içm ne anlama gel- diğınin bılincındedırler. Bızde 'infaz duzeni" neyazık ki ariık adaletın uygulanmasın- da bir aşama olmaktan uzaklaş- mıştır. Oysa bir toplumda ada- letin yalnız mahkemelerde baş- layıp bıtmedığim Turkıye'de oğ- renmenın zamanıdır. Eğer ada- letı polısten başlayarak sorgula- ma, yargılama ve infaz aşama- larını kapsayan bir sureç olarak algılayamazsak kendi kendımi- zı aldatmış oluruz. Dilerız kı kapsamlı bir "genel af'fın gereksınmesı ıçınde bulu- nan 1990'lann Turkiyesı'nde, ANAP yonetıminm çıkardığı "koşullu salıverme" ıstenem ver- mış olsun. Ancak bu dıleğimt- zın boşlukta kalacağını da bilı- yoruz. Hukumet "koşullu salıverme" ıle bırlikte "Terorle Mucadele Kanunu " da çıkarmıs, • • * (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) BUGÜN BİLİM TEKNİK BiUMÎEKNİ Sacielı incetiğinde rmkro- motorlar Bugün ve her cumartesi YARIN DERGİ GOZLEM UGUR MUMCU Kayırma ve Zoralım Yasası "Terorle Mucadele V&sas/"nt çeşıtlı yonleriyle ınceleyelım: Türk Ceza Yasası'nın yıllarca bırer "yılan hıkâyesıne" dö- nen 140-141-142 ve 163. maddelerının kaldınlması önemlı bir olaydır. Türkçeden başka dıllerle konuşmayı yasaklayan 12 Eylul urunu yasanın kalkması da yararlı olmuştur. Ancak yeni yasa ıle getirilen "teror" tanımı ıleride sorun yaratıcı sakıncalan da ıçınde taşımaktadır (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog