Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 yolunuzun üstünde! Paranız elinizin alttnda! PAMUKBANK Cumhurıyet Bank2*terjfube dışı birimler halinde .&Uşveri^nTierkezlerinde ve önemli ^nöktafarda da hizmetinizde! BANK24I Ş L E M T A M A M ' 67. Yıl; Sayı: 23937 Kurucusu: Yunos Nadi 1500 TL. <KDI dahu>\\ Nisan 1991 Perşembe ABD Başkanı Bush, îngiltere'nin Kuzey Irak sınırındaki önerisini ilke olarak kabul etti ABD'den fe) destekIrak'ın kuzeyinde oluşturulması öngörülen 'tampon bölge' için İngiltere Başbakanı Major'm, Bush'lagörüştüğü bildirildi. Amerikan yönetiminin konuya uzak durması ve çekince belirtmesine rağmen önerinin gerçekleşme aşamasına geldiği belirtiliyor. 16. Sayfada Sınırda sefaletÇukurca çadırkentte 200 bin Kürt, yardımın bir an önce gelmesi için yürüyüş yaptı. Ateş açılarak durdurulan sığınmacılardan 1 kişi oldü. 16. Sayfada HAYOiıı.. . $ANSTAw HAVPii.. PİR K<7V ÖÇ ANKARA: DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN KUZEY IRAK'A GİRDİLER Türk ottiusu devriyedeANKARA (Cum- huriyet Bttrosu) — Kuzey Irak'ta Turk askerlerinin bulun- duğu dıin Ankara'- da resmen doğrula- nırken bunlann Ku- zey Iraklı sığınmacı- lar arasında "duze- ni sağladıklan" bıl- dırildi. Dışışlerı Ba- kanlığı Sozcusü Mural Sungar, Irak'ta sığınmacılan çevreleyen bır Turk asken mevcudiyetin- den soz edilemeyeceğinı soyle- di. Sungar, Irak sınırları ıçın- dekı Turk askerlerinin sayısı- nı bilmediğini de belirtti. Sun- gar, dun duzenlediği basın top- lantısında, Irak tarafıııda sı- ğınmacılann guvenliğinı sağla- mak için Turk askerlerinin bulunup bulunmadığına iliş- kin bir soruyu yanıtlarken şun- ları söyledi: "Orada belli bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar, Türk askerlerinin Kuzey Irak'ta bulunduğunu doğruladı. Sözcü Sungar, sığınmacıları çevreleyen bir askeri mevcudiyetten söz edilemeyeceğinibelirterek, 'Amaç güvenliğin sağlanması, düzenin sağlanmasıdır' dedi. ABD Dışişleri Bakanı Baker, bir soru üzerine Irak'a müdahale edip etmemeye Türkiye'nin kendisinin karar vereceğini söyledi. kıtle vardır. Ve o kitlenin çeşitli sorunları vardır. Orada her- hangi bir olay çıkması halin- de, bırinin birine bıçak çekme- si halinde, ornek olarak verı- yorum, orada hiç olmazsa du- zenı sağlamak bakımından bu insanlar bulunmaktadır. Yok- sa bunlann etrafı çevirmesın- den, bir şekilde bir askeri mev- cudıyeuen bahsetmemek la- zım. Amaç güvenliğin sağlan- ması, duzenın sağlanmasıdır!' Sungar, son gunlerde Kuzey Irak'tan gelen raporlann Irak'- ın goç etmekte olanlara yone- Uk saldınlara son verdiği ve bu insanlann artık oldurulme teh- likesı ıle karşı karşıya olmadı- ğı doğrultusunda olduğunu da belirtti. Bu arada AFP'nin bır sorusu uzerıne, Ortadoğu ge- zisini surduren ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Turkiye- nin Irak'a bır müdahale olası- lığının tamamen Turkıye'nin kendı kararı olacağını soyledı. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, pazar günu göç- menlerın guvenliği- nin sağlanması amacıyla karadan ya da havadan bir mudahalenin ihti- mal dalıilinde oldu- ğunu belirtmışti. Kuzey Irak sınırları içinde Turk askerle- rinin bulunduğu ABD Dışişleri Bakanı James Baker tarafından da pazartesı gunu dolaylı olarak doğrulan- mıştı. Baker, Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemoçin ile bol- geye yaptığı ziyaretten sonra Diyarbakır Havaalanı'nda ga- zetecilerın sorularını yanıtlar- ken, Turk sınırında bulunan Kuzey Iraklı sığınmacılann gu- venliğinin Turkiye tarafından sağlandığını bildirmiştı. Ote yandan Dışişleri Bakanlığı çev- (Arkası Sa. 16, Su. l'de) ABD, IRAK'TAN ASKERİ FAALİYETLERİNİ DURDURMASINIİSTEDÎ 16. Sayfada \angının saııığı 35. cesetFacianın sorumlusu, yanan Yunan otobüsünde cesedi bulunan Türk vatandaşı Kadir Çal İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Şehzadebaşı'nda 34'ü Yunan vatandaşı 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs yangınını Kadir Çal'ın çıkardığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak olayı doğruladı. Yunan hükümeti, otobüs yangını olayını saptırmaya çabştığı gerekçesiyle Türkiye'ye protesto notası verdi 14. Sayfada BATI TRAKYA Türk azmlığa korumaSabotajda ısrar Facianın şoku tüm Yunanistan'da sürüyor. İstanbul'da otobüsün yanması sonucu yaşamını yitirenlerin cenazeleri dün Atina'yagetirildi. Yunanlılar Batı Trakya'da yoğun önlemleralıyor. STELYOBERBERAKİS'ln haberf 14. Sayfada CENAZELER .Dt — Yunanlüanncenazeleri. \unan Hava Ku^vetleri'neaitnakliyc uçağına konularak Atina'ya gönderildi. (Fotoğraf: Uğur Giinyttz) Ahmet Özal-Kahveci mahkemelik olmuştu Olaylı arsa Fransız şirketin Emlak Bankası Doğuş Grubu'ndan borçlarma karşılık aldığı araziyi 172 milyar liraya Fransız hipermarket zinciri Carrefour'a sattı.19.Sayfada Kapatılan DlSK'in 2 trilyonluk mal varlığı Hatine'ye devmdiliyor lecîl yerine şartlı sahvermeTerörle mücadele ve tecil yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi. Bütün idam cezalan ömürboyu hapse cevrilirken şartlı salıvermeden yararlanacaklar da belirlendi. Kayyurndaki kuruluşlar Hazine'ye devrediliyor. Ceza Kanunu'nun 146 (son fıkrası hariç), 125,414,416/1,418 maddeleri üe Askeri Ceza Yasası'ndaki vatana ihanet suçlulan ve uyuşturucu kaçakçıları şartb salıvermeden yararlanamayacak. Vatandaşbktan çıkanlanlar 2 yd içinde döndükleri takdirde yasadan yararlanacak. 4. Sayfada İdam cezası alanlar 10 yıl, ömürboyu hapis cezası alanlar 8 yıl, diğer hürriyeti bağlayıcı cezalann beşte birini hapis yatanlar salıverilecek. Tasarı 8 Nisan 1991 tarihine kadar işlenen suçlara uygulanacak. THY grevi yolcuyu arttırmadı Grev, özel sektöre yaramadı Özel havayolları THY'nin devre dışı kalmasıyla rekabete girerlerken şimdi hemen hepsi THY grevinin kendilerine de zarar verdiğirü savunuyorlar. Green Air sahibi Şen, "Anlayamadığım şey, yolcular da sanki bir anda bitiverdi" diyor. Sultan Havayolları Genel Müdürü, "Köşeyi dönen olmadı" diyerek kârlı olmadıklarını vurguluyor. tDRİS AKYÜZ Lütfen dikkat., ts- tanbul Havayollan ile Trabzon'a, Sultan Havayollan ile Anka- ra'ya, Green Air ile Antalya'ya... gidecek yolcular polis kontro- lüne!.. Çok fazla kişi- yi ilgilendirmiyor bu anonslaı. Yolcu salo- nu eskisi gibi kalaba- hk değü. THY banko- ları önünde insan kuyruğu yerine "grev gözcüsü" önlüklü gö- revliler dolaşıyor. Grevle birlikte Ata- türk Havalimanı'nın gunlük yaşamından çeküen 8 bin çabşanın yanı sıra sanki yolcu- lar da "grev"de... THYveHAVAŞgre- vı uçak trafığinin ya- nı sıra yolcu trafiğini de önemli ölçüde etki- lemiş gözükuyor. Oy- sa 10 gun önce THY'den boşalan pa- zan kapmak için özel havayolu şirketleri birbirleriyle yanş ha- lin^eydi. Şimdi bu şirketlerden biri hariç, diğerlerı bu grevin ken- dilerine yarar sağlamadığını belirtiyor. Bir ozel havayolu yetki- lisi, THY'nin "de>re dışı" kalmasıyla kendilerine önemli bir pa- zaı şansı çıknğını belirtirken, "Ancak biz uçak \olcusuna ulaş- makta başarılı olamadık, onlan genellikJe havaalanlannda bek- kdik. Bana göre bu yanhş bir beklenti>di" divor ve sonuçta yolcu potansiyelinin duşük olmasından yakınıyor. Özel havayolları, gre- vin ilk günlerınde "özellikle iç hatlarda"belirli bir tarife uygu- layamadılar. Yolcu miktanna göre sefer düzenlemeye çalıştılar. (ArkasıSa. 19, Su. Vde) AÇIK, 3 AYDA 5 TRİLYON LİRA ^91 bütçesinde rekor delik Paraya sıkışan Hazine, bütçe dışı fon kaynaklarına el koymaya başladı. Yılın ilk üç ayında fonlara verilmesi gereken yaklaşık 2 trilyon liralık kaynağın, bütçenin finansmanında kullamldığı bildirildi. THY GREVİNDE 11. GÜN TÜRSAB'ın arabulııcıı girişimi sonuçsuz Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Yücel'in THY grevinde arabuluculuk girişimi, Hava-İş Sendikası'nın 'evet' demesine rağmen, THY Genel Müdürü Cem Kozlu'nun yamtının gecikmesi ve toplantıdan önceTÜRSAB'laikili görüşme isteği yüzünden başarısızkaldı.19. Sayfada BILAL ÇETIN ANKARA — Kamu kesimi finansman sorunları gun geçtik- çe ağırlasmaya başladı. Yılın ilk uç ayında butçe açığı 5 triKon lira ile rekor duzeye ulaştı. KİT- lerde maaş ve ücret ödemelerı dahi sorun oldu. Paraya »ıkışan Hazine, butçe dışı fon kaynak- larına el koymaya başladı. Yılın ilk uç ayında fonlara ve- rilmesi gereken yaklaşık 2 tril- yon liralık kaynağın, butçenın finansmanında kullamldığı bil- dırildi. Edinilen bilgiye gore GAP ve otoyollar gibi belli baş- lı projeler dışmda yatırım har- caması yapılmadığı, carı harca- maların en alt duzeyde seyretti- ğı yılın ilk uç ayında konsolide butçe toplam harcamaları nakit bazında 19 trilyon 671 milyar li- raya ulaşırken butçe gelirleri ise hıbelerle birlikte 14 trilyon 734 milyar lira duzeyinde kaldı. Üç aylık bütçe nakit açığı da 4 tril- yon 937 milyar liraya yukseldi. Bu arada Hazine bir yandan butçedeki gediği kapamava ça- lışırken parasız kalan bazı KIT- lerın yuku de ağırlasmaya baş- ladı. Maaş ve ucret ödemelerı için dahı zorlanan bazı KIT'le- rin Hazine'den istedikleri para- yı alamamaları sonucu bağlı ol- dukları bakanlar devreye gırdı. Hazine'den Sorumlu Dev let Ba- kanı Guneş Taner'ın KİT'lere kaynak transferlennı sınırlama konusunda direndiği ancak, bayram oncesınde yapılacak maaş ve ucret ödemelerinin de tehlıkeye duşmesi uzerine Baş- bakan Yıldınm Akbulut'un dev- reye girerek TKİ, TEK ve Taşkö- (Arkası Sa. 19, Su. 6'da) BUGÜIS KİTAP Y-VRESTK OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Dua!.. Değil bir devlette, orta çapta bir şirkette bile çalışma düzenini ve işieyiş koşullannı düzenleyen kurallar vardır. Bu kurallar bir yana itildiğinde kargaşa ve keş- mekeş başlar. öyle görünüyor ki Türkıye'de şimdi bu tehlike başgöstermtştır. Çunku tilkenın yönetimi ya- sadışına taşan bir keyjlliğin gu- dümtine gırmektedır. Bunun sı- kıntısı her geçen gün kendisim biraz daha duyuruyor. En çar- pıcı orneklerden birisini de "Te- rör ve Tecil Yhsası" diye anılan girişim oluşturmuştur. 12 Eylul mirasmm bütün ağırlığını taşıyan Türkiye'de kapsamh bir genel affın gereği kamuoyunda öteden beri bıli- niyordu; muhalefetin bu yolda- ki olumlu göruşleri de bellıydi; ancak ANAP iktidan da Cum- hurbaşkanı Özal'dan "direktif" almcaya kadar konuya ilgisiz ve uzaktı. Geçenlerde Sayın özal bir- denbıre harekete geçerek huku- mete "talimat" verince, telaş başladL Şeker bayramma kadar cezaevleri boşaltılacaktı. Hızla çalışmalara girildi. Basında ya- yımlanan çeşıtlı haberlere gore yorumlar yapıldı. Cezaevlerın- deki beklentı doruğa tırmandı. Bayrama kadar hapishaneie- rin kapılarım açmak, bugün kaçınılmaz bır ödeve dönüş- • • * (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) m ÖzelTV'nindenetimimilliTV'yeDev/ef Bakanı Kemal Akkaya TRT'ye 'milli televizyon' gözüyle bakıyor. 6. Sayfada • Tati'nin güldürüsü TV3'te bu akşam saat 22.00'de yayımlanacak 1956 yılı yapımı 'A mcam' çevreci Fransız güldürüsü. 6. Sayfada U Ölümde birleşen ikizler Willy Russel'in Tiyatro Stüdyosu'nca sahnelenen 'Kan Kardeşler'de Zuhal Olcay da var. 7. Sayfada • Oscarlı Umuda Yolculuk' Sinemada harekeüi günler. 7 kentte 5 film birden gösterime giriyor. 'Yeşil Kart'ta Andie MacDowell ile Gerard Depardieu baş rollerı paylaşıyorlar. 7. Sayfada • Balayı İtalya'da Efe özal'la Zeynep Beşikçıoğlu tstanbul'dakı dıiğunden sonra balayı ıçın halya 'ya gıdecekler. 9. Sayfada • Gorbi'den demir yumruk' Sovyet lideri grevlerin yasaklanmasını önerdı. 10. Sayfada • Vergi arşivi latta kaldı Mahye'nin 1988'de uzerinde çalışmaya başladığı vergi istihbarat arşivi kurulamadı, Ekonomide • Bayramda su kesintisi yok îstanbul'da barajların yukselmesi sonucu İSKI10 gun süreyle su kesintisi yapmayacak. 15. Sayfada • Fenerbahçe müzelik Yıllar sonra miltı takıma oyuncu veremez hale geldiler. Sporda • Ata'nın evlilik krizi 'Gazi ve Latife' adlı fılmde, Latife Hanım üst katta tepinmeye başlayınca, aşağıda arkadaşlan ile içen Mustafa Kemal, 'fenalaşır'. Arka. Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Aylıklı Köleler... Gazetecılık bir araştırma mesleğidir. Gazetecı, güncel ko- nuları araştıracak, inceleyecek, soruşturacak ve yazacaktır. Kürt sorunu, bugüne kadar yasaklar nedeniyle yeterince tartışıimadı. Kürt sorununu, dünu ve bugünü ile bilmeden olanları anlamaya olanak yoktur Bu sorunu, elden geldiğince tarihsel süreç içinde ıncele- (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog