Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

1NİSAN1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 MÜZİK Çok ödüllü bir piyanist • Költiir Servisi— C.R.R. Konser Salonu nisan ayını, Amerika'da yaşayan genç sanatçımız Meral Güneyman piyano resitali ile bugün açıyor. 1977 yıİında Buffalo Filarmoni Orkestrası'nın açtığı yanşmada birincilik ödülü alan Güneyman, aynı yıl New York Carnegie Hall'de sahneye çıktı. "East & West Artists" uluslararası yanşma birincisi olan sanatçı, hemen ardından Güney Kolorado eyaletinin düzenlediği piyano yanşmasında en büyük ödülü aldı. Amerika'nın önde gelen senfoni orkestralanyla konserler veren sanatçı, Juilliard Müzik Okulu'nun "Maria Gueıra Judelson" ödülünü iki kez aldı. Uluslararası Naumburg piyano yarışmasında Fmale kalan Güneyman, 1980'de Maryland'da uluslararası piyano yarışmasında da birincilik kazandı. Ülkemizdee Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkan sanatçı birçok kez Istanbul Festivali'nin konuğu oldu. 1981'de yaptığı ilk plağı 'Fanfair Magazine' tarafından "Yılın en iyi beş plağY'na seçilen Güneyman'ın ikinci "The Most Popular Chopin" yapıtı eleştirmenlerden büyük övgüler aldı. Meral Güneyman, konser salonundaki resitalinde Shumann, Haydn, Skriyabin, Brahms ve ProkofiyeFi yorumlayacak. EDEBİYAT Brecht'in el yaznıaları • BONN (ANKA>~ Almanya hükümeti, üniü ozan ve tiyatro yazan Bertolt Brecht'in el yazmalanndan oluşan ve "kültür mirası" olarak değerlendirdiği yapıtlarının ülke dışına çıkanlmasmı engelleyici bir yasal düzenleme hazırlıyor. Bertolt Brecht'in tiyatro yapıtlan, şiirleri, düzyazı, günce ve çizimlerinden oluşan yapıtlar, belgelerle birlikte 175 bin sayfadan oluşuyor. Söz konusu yapıtlar, Bonn'daki bir bankanın kasasında korunuyor. Bu arada Brecht'in müsvette yazılarıyla şiir ve mektuplannın 4 nisanda Berlin'de düzenlenecek bir açıkarttırmayla satılacağı bildirildi. SERGİ Genç Avusturya Sanat Sergisi • Kültür Servisi — 1-8 Avusturyalı sanatçının eserlerinden oluşan bir karma sergi, 8-30 Nisan 1991 tarihleri arasında İstanbul'da, Beşiktaş'taki Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel. Müzesi'nde gezilebilecek. ' Viyana'daki Suzanne Segheier Galerisi'nce düzenlenen ve İstanbul'da, Avusturya Kültür Ofisi'nin de desteğiyle gerçekleştirilen sergide suluboya, yağlıboya, pastel ve karakalem resimler, litografiler; gümüş, seramik ve çeşitli madenlerden yapılma takılar yer alıyor. Düşsel işaretli resimler • Kültür Servisi — Ekrem Kahraman'ın resim sergisi 2 nisan günü Garanti Sanat Galerisi'nde açılıyor. Kahraman'ın ilk çalışmalannda figüre dayalı doğa lirizmini temel alan resimler yer alıyordu. Bu desenler zamanla fantezi imgesine dönüştüler. Kahraman'ın resimlerinde doğaya özgü elemanlar doğa içindeki asıllarına gönderme yapmanın ötesinde bir işlevle ytikümlti değil. Bu elemanlar doğa gerçekliğini yansıtıyorlar. 1948 doğumlu sanatçı 1983-1991 yılları arasında 30 dolayında kişisel sergi açtı. Kahraman'ın düşsel resimlerinden oluşan sergisi 30 nisana dek sürecek. Y A P 1 K R E D İ S E R G İ L E R İ Yapı Kredi Sanat Galerileri Nisan 1991 Programı Istanbul Habip Aydoğdu Resim Sergisi 6 Nisan -30 Nisan 1991 Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerısi Istiklâl Caddesi - Beyoğlu Melek Çağır - Lale Çağır - Serap Cengiz Karma Batik Resim Sergisi 2 Nisan-26 Nisan 1991 Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Galerısi İstıklâl Caddesi - Beyoğlu İzmir Serdar Leblebici Resim Sergisi 19 Nisan- 13Mayısl991 Yapı Kredi Mustafabey Sanat Galerısi Cumhuriyet Bulvan No: 174 Mustafabey i Bursa Saime Hakan Özgün Baskıresim Sergisi 8Nisan-3Mayıs 1991 Yapı Kredi Setbaşı Sanat Galerisi Atatürk Caddesi No: 25 Setbaşı Balıkesir Hilmi Özbay Resim Sergisi 5Nisan-26Nisan\1991 Yapı Kredi Balıkesir Sanat Galerısi Ali Hikmet Paşa Meydanı No: 4 Diyarbakır Kasım Yeter Resim Sergisi 24 Nisan- 14Mayıs 1991 Yapı Kredi Ofis Sanat Galerisi Ekinciler Caddesi İçkale İşhanı No: 13/A Ofis YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" M İ S T A N B U L ' D A H A F T A N I N S A N A T Ç İ Z E L G E S İ S E R G İ • Ahşap heykeller konu- sunda uzman olan Saim Bugay'ın heykelleri 3 ni- sandan itibaren Soyak Sa- nat Galerisi'nde görülebi- lecek. 2. Istanbul Sanat Bienali'ne yapıt veren sa- natçı, insan vücudunu farklı estetik yapılara oturtuyor. Sanatçının geç- miş yıllarda açtığı "Eller" sergileri büyük ilgi gör- müştü. Sergi 4 mayıs tari- hine kadar açık. (175 09 10) • "Başbakanlar Demok- rasi Sınavında" başhklı karikatür sergisi 2-20 ni- san tarihleri arasında Ka- rikatür ve Mizah Müze- si'nde yer alacak. 1946'dan bu yana ülkemi- zi yöneten başbakanları hicveden sanatçılara ait çalışmalar sunuluyor. Es- ki Başbakan Recep Pe- ker'den Yıldınm Akbu- lırt'a uzanan sergide kari- katür tarıhimizdn kısa bir özetini bulmak da müm- kün. (521 12 64) • Hate Arpacıoğlu'nun resimleri 3 nisandan itiba- ren Caleri BM'de sergile- necek. Sanatçının 7. kişi- sel sergisi 30 nisanda so- na erecek. îtalyan eleştir- men Antonio del Guer- CİO sanatçıyla ılgih sunlan söylemişti: "Hale Arpacı- oğlu duyguların acil dür- tüsünü ya da çığlığm kes- kin sesini bir dille birleş- tirebilmiştir. Bu, onun kaynaklarının zenginliğin- den doğuyor: Kadınsı bir hiddet, keskin bilinç ve sonuçta kişisel mitografi- sini yaratmaya doğru bir dürtü..:' (131 10 23) • Atatürk'ün huzurunda onun maskını yapan ve vefatında mask ve heykel- leri için yüzünün kalıbını alan Kenan Yontunç'un çalışmalan Toprak Sanat Galerisi'nde 4 nisandan itibaren sunulacak. Sergi- de Kenan Yontunç'un oğ- lu heykeltıraş Engin yon- tunç'un çalışmalan da yer alacak. Yurdun değişik yerlerinde 24 anıt heykeli bulunan Kenan Yontunç, halen çalışmalarına de- vam ediyor. Baba-oğulun sergisi 1 mayısa dek görü- lebilir. (522 73 52) • Galeri MD'deki "At- lar... Atlar..." sergisi 4 nisan-4 mayıs tarihlerini kapsıyor. Sergide 13 sa- natçının bronz, metal, ah- şaptan yaptıklan at figür- leri sunuluyor. Sergiye ya- pıt verenler: Rahmi Ak- sungur, Koray Ariş, Ta- mer Aydın, Cevdet Bit- gin, Saim Bugay, Na- mık Denizhan, Metln Ekiz, Ali Teoman Ger- maner, Bihrat Mavitan, Ferit Özsen, Gürol Sö- zen, Yunus Tonguç ve İnayet Türkoğlu. (132 59 59) • Destek Reasürans\a iki sergi birden açılıyor. Ditek Işıksel'in ve Cafer Ba- ter'in resim sergileri 2 nisan-10 mayıs tarihleri arasında görülebilir. Dilek Işıksel'e göre resim yap- mak bir serüven yaşamak gibi. Todori Kilisesi, Fe- nerbahçe Parkı, Kalamış Limanı, tekneler sanatçı- nın tuvaline giriyor. 70 yıl- dır resim yapan Cafer Ba- ter ise sergide suluboya çahşmalanna yer veriyor. (131 28 32) • DGSA Mimarhk Bölü- mü mezunu Nejat Erem, resimlerini ilk kez TUğray Sanat Galerisi'ndt sergili- yor. Uzun yıllar Stuttgart ve California'da öğretim üyeliği yapan Erem, 1927 doğumlu. Sanatçı çalış- malannda çok renkliliğe gidiyor. (163 32 38) • Genç sanatçı Nurcan Perdahçi izleyieinin kar- şısına ilk kez bir mekân sergisiyie çıkıyor. Adnan Çoker Atölyesi'nde eği- tim gören Perdahçı'nın yapıtlan bugünden itiba- ren Yonca Modern Sanat Galerisi'ndt. (144 18 56) • İbrahim Çiftçioğlu- nun "Espas-Sarkaç ve Tik" başhklı sergisi 3 ni- sanda Sanfa Sanat Gale- risi'ndt açılıyor. Günü- müz Sanatçılan, Yeni Eği- limler, DYO sergilerinden tanıdığımız Çiftçioğlu'- nun çeşitli ödülleri bulu- nuyor. Sergi 7 mayısta so- na erecek. (159 72 55) • "Kendimle bir yanş içe- risindeyim. Renklerle, sözcüklerle, yüreğimle ya- rışırım" diyen Sabahat- tln Şen'in sergisi Gorbon Sanat Galerisi'nde yarın açılıyor. Bir mekân dü- zenlemesi olan serginin açıhşında sanatçının per- formans gösterisi de izle- nebilir. (358 69 65) GÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Cem Çetin ve H. Can Gökçe'nin Eşya başhklı saydaın gosterisı bugün saat 16.00'da 1Ü Tıp Fa- kültesi 14 Mart Amfısi Fuayesi'nde. (585 21 00) • Türk Sineması ve Fes- tivalier konulu panel bu- gün saat 13.00'te Marma- ra Üniversitesi İdari Bi- limler Fakültesi'nde. Ko- nuşmacılar Yusuf Kur- çenli, Prof. Alim Şerif Onaran ve Tarık Akan. (339 68 98) • Or. Özkan Ertuğrul'- un Anadolu Kültüründe Ev ve Bugünkü Bakış Açımız konulu konferan- sı yarın saat 14.00'te Yıl- dız Kültür ve Sanat Mer- kezi Konferans Salonu"n- da 158 30 80 • Sabahattin Ali'nin Ar- dından konulu konferans yarın saat 17.00'de Kadı- köy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'rfte. Ko- nuşmacılar Filiz Ali, 2e- liha Berksoy, Asım Be- zlrci, Mehmet Ali Aybar ve Rasih Nuri İleri. (360 90 95) • Oktay Akbal'ın konuk olacağı Okuma Günü ya- nn saat 16.00'da Atatürk Kitap/ığı'nda.(l49 0945) • II. Edebiyat Şenliği programı kapsamında ya- rın Kültürsüzieşme Karşı- sında Şiirin Seçenekleri başhklı söyleşiler zinciri saat 12.00-16.00 arası tÜ Öğrenci Kültür Merkezi'n- de izlenebilir. (512 84 47/48) • Şebnem Ural'ın 19. Yüzyd Hereke İpekU Do- kuma Kumaşlan konulu konferansı 3 nisan günü saat 16.00'da Atatürk Ki- taplığı'nda. (149 09 45) m/Ü öğrenci Kültür SERGİ Başbakanlar demokrasi sınavında "Demokrasilerde başbakanlar sürekli ve çok sert eleştiri altında kalmışlardır. Başbakanlık yapmak, basının karşısında demokrasi sınavına girmekle eşanlamlı gibidir. Çizerler ise sanırım bu sınavlann en acımasız ve notu kıt kurulunu oluşturuyorlarî' Bu sözler Tan Oral'ın. Karikatür ve Mizah Müzesi'nde yarın saat 18.30'da açılacak sergiye Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm başbakanları davetli. ın Edebiyat ve Politika söyleşisi saat 14.00'te ve Attila İlhan'ın söyleşisi saat 16.00'da izlenebilir. (512 84 47/48) • A tatürk Kitaplığı 'nda edebiyatta kent bölümü- nün bu haftaki konuğu Muzaffer Buyrukçu. Toplantı saat 16.00'da. (149 09 45) • II. Edebiyat Şenliği'nde 5 nisan günü Doç. Dr. Nabi Avcı'run Enformas- Roma İmparatorluk Ça- gında Anadolu Lahiüeri ve Lahit-Mermer Ocagı | tlişkisi konulu konferan- sı 5 nisan günü saat 19.00'da. (149 42 86). • Benim Sinemalanm adlı film 6 nisan gunü sa- at 14.00'te Pendik Beledi- yesi Atatürk Kültürevi'n- de gösterilecek. Gösteri- nin ardından Füruzan'la bir söyleşi yapılacak. (354 98 83) Oditoryumu'nda gençler- le birlikte olacaklar. (585 21 00) • Viyana Teknik Üni- versitesi Oda Müziği Topluluğu perşembe saat 16.00'da İ.Ü. Devlet Kon- servatuvarı'nda., cumarte- si 18.00'de Sadberk Ha- nım Müzesi'nde bir kon- ser veriyor. Topluluk An- ton Weber (keman), Christian Soretz (viyo- lonsel), Andrea Soretz SİNEMA Bekle A t l Y l l m a z ' l n ye n i filmi "Bekle Dedim Gölgeye" f y sonunda bir sinema buldu... Film bugün Beyoğlu Sineması'nda gösterime giriyor. "Bekle Dedim Gölgeye" Ümit Kıvanç"ın 1989'da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlandı. Türk sinemasına pek yansımamış bir kuşağın, 68'lilerin öyküsü... Atıf Yılmaz'ın ilgisini çeken, romanın kurgusu ve işlediği sorunlar olmuş. Filmin başrollerinde Hale Soygazi, Aytaç Arman ve tiyatrocu Cüneyt Çalışkur oynuyorlar. Merkezi'nde düzenlenen II. Edebiyat Şenliği çerçe- vesinde 3 nisan günü Ya- yinevleri Kitapları Nasıl Seçiyor? konulu toplantı saat 12.00'de yer alacak. Prof. Dr. Afşar Timu- çin'in Sanat ve Oyun baş- hklı konuşması saat 14.00'te, Dr. Nejat Birin- Cİ'nin Edebiyatımızda İs- tanbul söyleşisi saat 16.00'da izlenebilecek. (512 84 47/48) • Ölümiinön 30. Yıİında Hasan Âli Yücel'i anma toplantısı 4 nisan günü sa- at 16.00'da Atatürk Ki- taplığı'nda. Konuşmacı- lar Mehmed Kemal, Mehmet Başaran ve Sa- mi Karaören (149 09 45) • II. Edebiyat Şenliği'nde 4 nisan günü Prof. Dr. Ünsal Oskay'ın Sinema, Televizyon ve Edebiyat konulu konferansı saat 12.00'de, İskender Sa- vaşır ve Atılgan Bayar'- yon Çağında Yazının Sı- nırian konulu konuşması saat 12.00'de, Tank Buğ- ra'nın Roman Üstiine Düşunceler söyleşisi saat 14.00'te, Can Yücel'in Şiirle Bir Zaman başhklı konuşması saat 16.00'da izlenebilecek. (512 84 47/48) • Nermin Abadan Unat'ın Kadın Sorunun- da Son Gelişmeter başhklı konferansı saat 15.00'te Fener'deki Kadın Eserle- h Kütüphanesi'nde. (523 74 08). • Uğur Derman'ın 100. Dogum Yıldönümünde Hattat Macit Ayral konu- lu konferansı 6 nisan gü- nü saat 10.30'da Yıldız ÇitKasn'nda. (160 59 &$) m BHar'dA düzenlenen se- minerler çerçevesinde Fe- rkJe Çiçekoğlu'nun Si- nemada Aynntı ve Kadın konulu söyleşisi 4 nisan günü saat 18.00'de izlene- bilir. Nuşin Asgari'nin M Ü Z İ K • Uğurtan Aksel (arp), Emre Aksel (flut), Emil Hargaş (obua) ve Zey- nep Mete'den (viyolon- sel) oluşan dörtlü, yann saat 18.45'te Enka 3 bina- smda bir oda müziği kon- seri veriyor. (174 09 70) • Oktay Kerimol (ke- man), Şafak Erişkin (vi- yolonsel) ve Nurten Kol- çak Tezmen'den (piyano) oluşan üçlü bugün saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde. (151 56 00) • Işın Çakmakçıoğlu (keman), Rachel Atkin- son (vıyolonsel), Odelia Sever'den (piyano) olu- şan üçlü bugün saat 19.00'da MSÜ Resim Heykel Müzesi'de bir oda müziği resitaliyle izleyici karşısında. (161 42 98) • Grup Bulutsuzluk Öz- lemi ve Seyir Defteri çar- şamba günü 16.00'da Cer- rahpaşa Tıp Fakültesi SERGİ Hale Aıpacıoğlu sergisi Hale Arpacıoğlu çarşamba günü Galeri BM'de yeni bir sergi açıyor. Önceki yıl Istanbul Bienali'nde ve İtalya'da Bari'de düzenlenen çağdaş sanat fuarında da yer alan Arpacıoğlu bu kez son iki yıldır gerçekleştirdiği çahşmalarından derledıği bir sergiyle nisan ayı sonuna dek izleyici karşısına çıkıyor. Sanatçı için îtalyan eleştirmen Del Guercio şunları söylüyor: "Hale Arpacıoğlu duyuların acil dürtüsünü ya da çığlığın keskin sesini bir dille birleştirebilmiştir. (viyola), Cem Erözü (flüt) ve Katharine Biri- zlc'den (piyano) oluşuyor. (337 62 04 - 142 38 13) • Istanbul Devlet Sen- foni Orkestrası bu hafta piyanist Meral Güney- man'a eşük ediyor. Cuma 19.00, cumartesi 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'n- de verilecek konserlerin şefi Hikmet Şimşek. Ses- lendirilecek yapıtlar ara- sında Prokofiyefin piya- no konçertosu göze carpı- yor. (151 56 00) • Hüseyin Sermet pa- zar günü 16.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salo- nntoda piyano resitaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Müzik çahşmalannı Pa- ris'te sürdüren sanatçımız bu kez Schubert, Ravel ve Bartok'tan oluşan bir program sunuyor. (148 53 92) O P E R A / B A L E • Turkuaz Modern Dans Topluluğu bugün saat 21.00'de Taksim Sah- nesı'nde koregrafileri Di- lek Evgin, Aysun Aslan ve Aydm Teker'e ait dört ba- leyle izleyici önünde. Ayın Raksı Saygun'un, Sa: 3 Sü: t Le Mystere des voix Bulgares'in, Bi Rüya Gör- düm Orhan Topçuoğlu- nun, Noktasız ise Philip- pe Glass'm müziğiyle ger- çekleştirilmiş. (149 69 44) • istanbul Devlet Ope- ra ve Balesi'nin bu haf- ta sergileyeceği yapıtlar arasında Puccini'nin La Bobeme operası da var. Yekta Kara'nın günümüze taşıyarak sahnelediği yapıt bohem sanatçılann yasa- mı üzerine "neşeli" bir ge- zinti. Cumartesi 15.30'da Atatürk Kültür Merke- zi'nde izlenebilir. (ty 56 00) TİYATRO ~~ • Ankara Birlik Tiyatro- SU oyuncuları Pir Sullan Abdal'ı yarın Beyoğlu Karaca Tiyatro 'da sahne- liyor. 8 yasaklama karar- h Pir Sultan Abdal oyununu Erol Toy yazdı. Oyunun yönetmeni ise Zeki Göker. ABT oyun- culan "çok yasakh" oyn- nu 7 nisan pazar günü de Adile Naşit Kültür Mer- kezi'nde sahneleyecek. (159 29 35-572 64 39) • Kent Oyuncuları Bir Garip Orhan Veii adlı oyunu genel istek üzerine 5, 6 ve 7 nisan günleri ye- niden sahiıeliyor. Murat- han Mungan'ın yazdığı oyunda Müşfik Kenter oynuyor. (146 35 89) m Adile Naşit Kültür Merkezi'nde Üsküp Halklar Tiyatrosu Yunus Emre adlı oyunla 3, 4, 5 ve 6 nisan günleri Istanbul seyircisinin karşısında. 35 kişilik tiyatro topluluğu 40 yddır Üsküp kentinde Türkçe oyunlar sergiliyor. Recep Bilginer'in yazdı- ğı oyunu Raik Alnıaçık sahneledi. (572 64 39) • İstanbul Devlet Tiyat- rosu, Rus edebıyatının ünlü yazan Dostoyevs* ki'nin Budala'sını 6, 7 ni- san günleri Atatürk Kül- tür Merkezi'nde sahnele- yecek. Slmon Gray'in uyarladığı Budala'yı En- gin Cezzar yonetti. Oyu- nu Türkçeleştiren ise Oya Mentese. (151 56 00/ 234) • Nisa Serezli, Tolga Aşkıner Tiyatrosu Be- nim Matrak Ailem adlı oyunu Beyoğlu Karaca Tiyatro'da cuma, cumar- tesi ve pazar günleri sah- neliyor. Ale Shagi'nin yazdığı oyunu Nisa Se- rezli Türkçeleştirdi. Alev Sezer'in yönettiği Benim Matrak Ailem, ataerkil bir baba ile onu yumuşat- maya çalışan bir anne, oğul ve gelinin yaşadıklan komedi-fars öyküleri içe- riyor. (152 28 23) • Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu, Aziz Nesin'in yazdığı İnsan Suretleri adlı oyunu 5 ve 6 nisan günleri Kadıkoy Halk Eğitim Merkezi'nde sahneliyor. İnsan Suretle- ri iki bölümlük bir müzi- kal. Öyun ülkemiz in- saniarının yaşayış biçim- lerinden kesitler veriyor. (585 52 63) • Enis Fosforoğlu Ti- yatrosu Kaniı Nigar'ia Kad'ıköy Halk Eğitim Merkezi'nde perde açı- yor. Fosforoğlu Sadık Şendil'in tekstini bugüne getirdiklerini ve Nigar'ı bir fahişe değil, feminist olarak yonımladıklarını söylüyor (345 29 45) S İ N E M A • Joe Yanardağa Karsı Filmin senarist ve yönet- meni John Patrick Shanley'e göre Joe Ya- nardağa Karsı modern bir peri masalı. Delikanlı Joe'nun cesaret öyküsü- nün aktarıldığı bu masal filmde Tom Hanks, Meg Ryan, Lloyd Bridges başrolleri paylaşıyor. (Be- yoğlu Fıteş, Şişli Nova Baran, Kadıköy Yıldız ve Çemberlitaş Şafak) • Herkesin Keyfi Yerin- de İtalyan yönetmen Gl- useppe Tornatore'nin bu filminde 70'lik Matteo Scuro'nun Italya'nm farklı yörelerinde yaşayan beş çocuğuna yaptığı sürpriz ziyaretin öyküsu anlatılı- yor. Marcello Mastroian- ni, valeria Cavalli ve Ma- rino Cenna başrollerde. (Şişli Kent) • Bekle Dedim Gölge- ye Atıf Yılmaz'ın yönet- tiği film 68 kuşağından, dünya ile uzlaşamayan, dünyayı değiştirme çaba- larımn bilinen yollarının tıkandığım gören üç arka- daşın öyküsü. Hale Soy- gazi, Aytaç Arman ve Cüneyt Çalışkur başrol- lerde. (Beyoğlu Beyoğlu) • Kurtlarla Dans Ameri- Kan tarihinin derinlikleri- ne inen filmde Kızılderili- lerle dostluk kuran bir as- kerin öyküsü anlatılıyor. Yönetmeni Kevin Cost- ner'a 7 dalda Oscar Ödü- lü getiren film, başrol oyuncusu da Kevin Cost- ner. (Şişli Site, Beyoğlu Lale, Beyoğlu Dünya, Kadıköy Kadıköy, Kadı- köy Ocak, Bakırköy Renk) • Baba 3 Mafya efsane- sinin devamı... Francis Ford Coppola'nın 'son numarası.' Al Pacino, Andy Garcia ve Diane Keaton başrollerde. Film- de tartışma konusu olan bir oyuncu da Coppola'- nın kızı Sofia Coppola. (Kadıköy Süreyya, Şişli Kent, Bakırköy 74). II. Edebiyat Şenliği • Kültür Servisi — tÜ bünyesinde düzenlenen II. Edebiyat Şenliği etkinlikleri bugün Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in açış konuşması ile başlayacak. İÜ Rektörü Cem'i Demjroğlu, öğrenci Kültür Merkezi Müdürii Engin Eker ve İSEK Başkanı Irfan Çiftçi'nin katılacağı açılış töreninin ardından İsmet Özer, Doğan Hızlan ve Enis Batur'un konuşmacı olarak yer alacaklan Kültürel Kimliğimiz ve Edebiyat konulu açıkoturum saat 14.30'da başlayacak. II. Edebiyat Şenliği etkinlikleri iki hafta sürecek. 'Okumayan toplunı olduk ? • ADANA (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) — Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, toplumun, okuma alışkanlığını giderek yitirdiğini vurgulayarak, "Eskiden okuyan bir toplumduk, şimdi okumayan bir toplum olduk" dedi. Adana'da Yusuf Fırat Kotan Kütüphanesi'nin açıhşında konuşan Kültür Bakanı Zeybek, kütüphanelerin salt öğrencilerin ders çalışma yeri olmayıp, her yaştan insanlann boş zamanlannı değerlendirdikleri yerler olduğunu söyledi. Zeybek, ülkemizde >ılda 20 kişiye bir kitap düşerken, ABD'de bu rakamın haftada bir, Danimarka'da da haftada otuz dokuz olduğunu ammsattı. I Türk minyatür resmi • Kültür Servisi — Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası tarafından düzenlenen "Çevre Değerleri ve Türk Minyatür Resmi" konulu sergi bugün Türkiye Vakıflar Bankası Taksim Sanat Galerisi'nce açılıyor. Sergi 13 nisana dek görülebilecek. Amerikan sanatı • Kültür Servisi — Nur Koçak 1991 Amerikan sanatına ve yaşamına ilişkin izlenimlerini iki konuşma çerçevesinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde anlatacak. Koçak'ın ilk konuşması 2 nisan günü, ikinci konuşması ise 9 nisan günü saat 15.30'da başlayacak. Aym fotoğrafları • Kültür Servisi — Her ay tFSAK'ın düzenlediği 'Ayın Fotoğrafı Yanşması'nın mart ayı sonuçlan şöyle: Serbest konulu yarışmarun siyah-beyaz baskı bölümünde tek seçiciliği Aramis Kalay, saydam bölümünde tek seçiciliği Mesut Güvenli yaptı. Siyah baskı bölümünde Cemil Ağacıkoğlu (3), Yüksel Ersertel, Engin Kaban'ın fotoğraflan dereceye girdi. Saydam bölümünde Sadık Oğuz, Nevzat Yıldıran, Nevzat Çetin, Yüksel Ersertel, Semra Yılmaz'ın fotoğrafları dereceye girdi. bugün bilsak i 1 MSAN PAZARTESİ: 19.00 "Aslroloji" Giiler ULUÇAY 19.00 "Erkek Egcmen • Toplumda Erkcklik Durumu ve Sorgulanması" Cem ÜLGEN Fotograf ye Sinema Atölyesi M. Ziya ÜLKENCÎLER yöncıiminde (P.tcsi.-Çarş.-C.icsi.) Yoga Zcrrin AKGÜN (P.tcsi 1830-19.30) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) 1100-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kat) 15.00-18.00 HcavyMctai 18.00-24.00 Rock DJBarbaros bilsak, sırasclvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99 B00RUM YAT LİMANINDA KİRALIK DÜKKÂNLAR TEL: 346 92 98 / 346 79 41 d
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog