Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURÎYET/& TELEVİZYON-RADYO 1NÎSAN1991 05.28 Açılış - Açıköğretim 06.30 Gün Doğarkefl Programdd Kanser Haltası" olması nedenıyle bu konuda bılgı venlıyor 07.00 Haberier 07.05 Gün Başhyor 09.00 Haberler 09.05 Susam Sokağl Programın hedeflen ısel aynmlar, dogal çevre duygular sebze ve meyvenın tanıtımı beslenme 'lışkı tenmlen 09.35 Kadın Saati: Ah Şu Komşularımız Yenı evlı bır aılemn komşulanyld aralannda geçen olaylar dramatıze edılıyor 10.00 Haberkr 10.15 Arkası Yarın: Kliğu Beatrızın Aguılera'nın adamlan tarafından dovulmesı uzenne Vıctor olayı soruşturması ıçın emnıyet müdurlugunden bır arkadaşını arar 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dersanesi (Akış ıçensınde 11 00 12 00 ve 13 00 saatlennde haber bultenı yayımlanacak) 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Program Atlı Kannca, Kuş sayfalan ve Susdm Sokağı 128 Programın hedeflen duygular korku ve sevgı 17.05 Haberler 17.20 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 18.00 Anadolu'dan Görünüm 18.30 Görüntû ve Müzik 18.37 Iftara Doğnı 19.22 DİZİ: 077 H m r Servis Dr Cevat kasaba dışında Ece adını verdıgı sahıpsız bır kopekle yaşamaktadır 20.00 Haberier ve Ha>a Durumu 20.40 Spor 21.00 Studyo A: 32. Gün (A>nntılı bılgı vandakı sutunlarda) 22.05 V erli Drama: Anadolu'nun Kadın Erenleri Kose aga. uzun zamandır kanlı olduklan Kara Hasan Bey'ın ışareune oğluna kız ıstemek ıçın gıder 23.05 Haberler 23.15 RÜZgâr Gİbİ «Avrıntıh bılgı yandakı sutunlarda) 00.15 Kabare: Başlar Mısın Başlavalım Vfı? (Akış ıçensınde 01 00 de haber bultenı yayıralanacak) 01.30 Anadolu Sanatı 02.00 Sahne 03.00 Toplu Müzik Programı *T\ 07.58 Açılış - Okul Televizyonu *m L 10.45 Açıköğretim I sınıflara lktısada Gınş »•J (Istıhdam) Genel Muhasebe (Aktıf ve Pasıf tlışkılere llışkın Envanter tşlerı) ingılızce What would you lıke todo I> 3 stnıf ıçın Para ve Banka (Para Polıtıkası ve Enflasvon) 12.15 Kapanış 18.10 Açılış - Arkası Yarın: Yalan Rûzgân Kımyagenn ödeme yapılmadığı ıçın anlaşmayı bozmasındarı korkan Jıll, o gün akşama kadar projeye onay alacağına söz verır 19.03 Haberler 19.20 Spor Panorama Çeşıtü spor dallanndan görüntüler 20.10 DİZİ: Suçlu Wes, Peder Grace'ın çıftlığının bahçesındekı golette Wanda'nın haçıvla bırlıkte bır suru de kemık bulunca Peder Gracetutuklanır 21.00 Günlerle Gelen 21.30 BirSolist 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Karşı Açı 23.10 DİZİ: Jake ve Şişman Adam Bır soygun duzenleyen bır çcle polıslen bır cenaze törentne çekmek ıçın arkadaşlannın Demse'le nısdnıanmdsmı ^ağlar Sonra da Denıse ı oldürtürler 00.20 Kapanış 19.59 Açılış - Belgesel: Vûcudurauzu Tanıyalım Organ nakh sırasında karşıla$ılan tehlıkelenn anlalıldığj bu bölumde vucudun koruma mekanızması, bır palen takımının yaptığı eğlencelı bır göstenyle sunufuyor II 20.30 Video Müzik Tûrkiye 21.20 Dizi: Tehlikdi Sokaklar Eden, bır yeralu örgütünu ortdva çıkarmdk ıçın aracı kımlığıne burunür 22.10 Operalar (Aynnlıh bılgı yandakı sutunlarda) 00.35 Kapanış 13.59 \çıhş - Okul T\ ye T\ Dersanesi 19.05 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Açıköğretim 1 sımflar ıçın lktısada Gınş (Istıhdam) Genel Muhasebe (Aktırve Pasıf llıskılere llışkın Envanter tşlen) İngılızce (What vvould you lıke to do 1 ) 2 sımflar ıçın Muhasebe Lvgulamalan (Anonım Şırketlerde Tasvıye tşlemlerı ve Muhasebeleştınlmesı) fktısadı Analız (Klasık Sıstem) Tıcaret Hukuku (Bono ve Çek) 22.10 Dizi: Kelebek Adası (Aynmlı bılgı yandakı sutunlarda ) 22.35 Belgesel: Perspektif Cerrahı alanında mıkroskop kullanımı 23.05 Start(Tekrar) 23.35 Kapanış 19.00 Açılış - Haberier 19.20 Susam Sokağl Bu programın-hedeflen özgurlûğun kabulü, doğal çevre yardımlaşma ışbırlığı kalıp ışaretler ok 1-IOsavma ve 3 sayısı ıpuçlanndan tahmınde bulunma çok sıcakta ovnamama akrabalık termınolonsıdır 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Kadın Saati: Ab Şu Komşularımız Yemevlı bır aılemn komşulanvla aralannda geçen olaylar dramatıze edılıvor 20.40 Iftar Programı Tasavvuf muzığı ıle başlayan program hadıslerden oğutler ve Yunus'tan şıırler ıle devam edıyor Dını bılgıler bölumüvle sona enyor 21.00 Halk Hikâyeleri 21.20 Arkası Yarın: Küçük Hanım 22.00 Haberler ve îngilizce, Almanca Haberler 22.35 Ramazan Özel Programı I9ig'iı vıllarda tstanbui'da bır mahalle kahvesınde namlı kabadayılardan bınnın başından geçen olaylan anlatması Kör Tahsın hıkayesı 23.20 Be>baba 00.05 Toplu MüzikProgramı-Kapanış 13.00 Açılış - Haberkr 13.05 Çizgi Film: Transformers 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20Pembe Dizi: Bötün Çocuklanm 15.05 Haberler 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğu 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Haberier 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Karate Kat 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Charles tş Başında 19.00 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim 20.35 Dizi: Çin Plajı 21.35 Polisiye Dizi: Adalet Savaşçısı 2135 Haberler 22.40 Cınavet Dosyası 23.40 Sinema: Dillinger (Bugun 00.55 Haberler - Kapanış TV1 4ÇIKÖĞRETtM'DE YARIN 05.30 Brıacı smıf derslen. Muhasebe uygulamaları (Anonım şırketlerde lasvıye ijlemlen ve muhasebeleştınlmesı). Iküsadı Analız (KlasıK Sıstem). Tıcjret Hukuku (Bono ve cek) TV1 RÜZGÂR GİBİ 23.15 Rüzgâr Gibfde her teldenEkrem Ergüder'in hazırladığı Rüzgâr Gibi'de bu akşam pop müziğinde isim yapmış Stewie Wonder, The Cure gibi grup ve sanatçılar ekrana geliyor. BURAK ELDEM ~ TV Servisi — Istanbul Tele- vizyonu'ndan Ekrem Erguder'- in hazırladığı, danışmanlığını Orhan Kâhvaoglu'nun yaptığı 'Rüzgâr Gibi' adlı program, bu akşam uç ana bölumden oluşu- yor llk bölum yıllardır roman- tik çızgılenyle pop dunyasında ısım yapan deneyımlı şarkıcıla- nn seslendırdığı duygusal beste- len bır araya getınyor Bunla- nn ılkı 1983 yılından ıtıbaren 'Heflo*' ve 'AI1 Night Long' gı- bı parçalanyla adını duyuran ve THE CURE— Topluluk 'Love Song' adlı parçasını seslendırecek. özellıkle Los Angeles Olımpı- yatları'nın kapanış törenınde yaptığı göstenyle yıllardır anım- sanan sıyah muzığın romantık şarkıcısı Lıonel Rıchıe'ye aıt Lady Ardmdan yıne pop dun- yasına Real Madrıd'den trans- fer edılen Julıo Iglesıas ıle âmâ şarkıcı Stewıe Wonder'ın bırlık- te seslendırdıklerı bır parça ge- lıyor ekrana 'My Love.' Rüz- gâr Gıbı'deki romantık çızgıyı senfonık rock turunun köklu topluluklanndan Kıng Crım- son'ın 1982 tarıhlı bır çalışması noktalıyor Sleepless. Programın ıkıncı bölumü son yıllarda kavram olarak muzık dunyasına yerleşen ve Bılboard dergısmın de ayn bır lıste hazır- lamasına yol açan 'modern rock' olayı uzenne kurulmuş Bu bölümde ılk ekrana gelecek topluluk daha çok hard rock yel- pazesı ıçınde değerlendırılen The Cure. Topluluğun seslendı- receğı 'Love Song' adlı parça- nın ardmdan sırasıyla rock dün- ya»mın son ıkı yılda tırmanışa geçen uç alangard topluluğu ge- lecek ekrana Beautiful Soutb'u 'A Little Time'da, The Charla- tans'ı 'Then' ve Happy Monda> topluluğunu da 'Kinky Afro'da ızleyeceğız Rüzgâr Gıbı'nm son bölu- munde pop ve rock dunyasının alternatıf olarak adlandınlabı- lecek sanatçılannın sevılen ya- pıtlan yer ahyor. Bunların ılkı son albumuyle 15 yıl öncekı çız- gısıne gerı dönen rock dunyası- nın koklu topluluklanndan Qu- een'den. Ardmdan Suzanne Ve- ga 'Tom's Dinner' adlı parçası- nın onjmal versıyonuyla ekra- na gelecek Euryhtmics toplulu- ğunun kurucusu Dave Stewart'- m 'Party Town' adlı 1990 tanhh çalışmasıyla devam edecek program John Lennoa'ın ses- lendıreceğı bır Beatles klasığıy- le sona erecek: Come Togetber. TV1 STUDYO A 32. GÜN 21.00 Thlabani ekrandaTV Servisi — Haber program "32. Gnn"un bu ay konuları Ortadoğu soru- nu ıle Yugoslavya ve Arnavutluk'takı olaylara aynldı Ortadoğu sorunu ıle ılgılı olarak 32. Gün'de Kurdıstan Yurtsever Bırlığı lı- derlerınden Celal Talabanı ıle Mehmet Alı Bırand'ın yaptığı röportaj ekrana ge- lecek. Bu arada Bırand AA muhabırıne ver- dığı demeçte, bu röportajla ılgılı olarak' TRT Haber Daıresf nın 32 Gun'e kar- şı "tam bır savaş" verdığını belırterek, "Sozleşmeye u>gun hareket edılmeli ya da ıptal edılmeli, olay kan davasına donuştu" dije konuştu. Bırand, Tala- bani ile yaptıg goruşmenın 32. Gun ıçin saglanan en guç goruşme olduğunu sov- leyerek, "TRT'de ilk defa bır Kurt lı- der bavadan sudan bile olsa konuşacak" dedı TRT ıle ılışkılerıne değınırken de, "TRT, burokratik yonden özellıkle Ha- ber Dairesi programın yurumemesi için elinden geleni japıyor" dedı Bugun ekrana gelecek programda, ay- nca "Irak Parçalamyor mu 7 " adlı dos- yada Saddam Huseyın yönetımıne kar- şı Kuzey Irak'ta başlayan sılahlı muha- lefetın Bağdat kapılanna kadar gelışi ek- rana getıniecek. Programın "Ortadoğu Sorunu" ko- nulu bölümunun konuğft Surıye Dışış- lerı Bakanı Faruk El Şara. TV 3 OPERALAR: LA FAVORITE/GÖZDE 22.10 Geatano Donizetti'nin< Gözde? siLa Favorlte (Gözde) / Beste: Gaetano Donızetti / Lıbretto: A. Roger, G Vaez, Eugene Scrıbe / Yönetmen: Cesare Barlachi / Oyuncular: Softa Lazzaro (Leondra), Gıno Sinınbergı (Kont Fernando), Franco Tamantinı (Jnos), Paolo Sılveri (Redı Gastigba) / Teatro Dell Opera Di Roma gösterisınden / Suresı: 85 dakika. » TV Servisi — 19 yuzyıbn ılk yansın- da halyan operasının önde gelen tem- sılcılerınden Gaetano Donizetti'nın (1797-1848) dort perdelık operası "La Favorite - Gözde", Necla Erol'un sun- duğu "Operalar" kuşağında yayımla- nıyor Konusu Baculard d'Arnaud'nun "Comminges Kontu - Comte de Commınges" adlı yapıtından alınan "Gözde"nin lıbrettosunu A. Roger, G. Vaez ve Eugene Scribe yazdılar. Ope- ra ılk kez 1840"ta Parıs Operası'nda oy- nandı. Donizetti'nın yapıtlan Rossım'nın et- kısınde kalmıştır 1818'de sahnelenen "Enrico di Borgogua"nın başan kazan- ması uzenne yaşamı boyunca 70 dola- yında sahne yapıtı veren Donızetti, "Anna Bolena", "Aşk Iksiri - l'Elisir d'Amore", ona dunya çapında un sağ- layan "Lucia di Lamermoor" gıbı ope- ralanndan sonra 1839'da Pans'e yerleş- mış ve burada hızlı, yoğun çahşmalar yapmıştır Mayerbeer etkılerı görulen trajık operası "La Favorıte - Gözde" ıle "La Fıglıa della Regımento" ve gül- dürucü opera nimnun en başanlı ömeğı sayılan son yapıtı "Don Pasquale" bu donemin unmlendır 1843'te ruhsal sağhğı bozulan, dengesızhklerı gıderek artan Donızettı bır sure Parıs yakının- dakı Ivry akıl hastanesıne yatırılmış, sonra doğduğu kent olan Bergamo'da hıçbır zaman bılıncıne kavuşamadan geçrrdığı yülar sonunda 1848'de ölmuş- tur. ltalyan sahnesine verdığı yapıtlan unutamayan yurttaşlan cenaze törenı- ne koşmuşlar, ellennde meşaleler taşı- yan beş bın kışı, mezarhkta günlerce saygı duruşunda bulunmuşlardır. "La Favonte" ya da "Gözde"nın konusu Kont Fernando, Castillo Kra- h'nın gözdesı olduğunu bılmeden Leo- nara'ya âşık olur ve onunla evlenır Du- rumu öğrenen kral, kahrından manas- tıra çekdır. Leonara ölmeden once kra- lın yanına gıderek kendını bağışlatır Böylece günahlanndan anndığına ına- nır TV 4 DİZİ: KELEBEK ADASI 22.10 22 bölümlük yeni diziKelebek Adası / (Butterfly Island) / Oyuncular: Grigor Taylor, Mark Kounnas, Dawn Lake, Penne Hackforth- Dones, Philips Mouche / 22 bölüm, 25'er dakika. TV Servisi — TV4'ün yenı yabancı dıası 'Kelebek Adası' özgün adı 'But- terfly Island' olan 22 bölumluk dızıde savaş zamanmda kaptan olan ve gemı- sı batan babasının seremonı kılıanı yıl- lar sonra aramaya başlayan bır adanun senıven dolu öykusu anlaulıyor. Kele- bek Adası'nın başlıca rolleruıde Gngor Taylor, Mark Kounnas, Dawn Lake, Penne Hackforth-Dones, Phılıps Mo- uche oynuyorlar Dızının her bölümu 25'er dakika 'Şeref Kıhcı' adını taşı- yan ılk bölumde olaylar şöyte gehşıyor. Bay Ohıra'nm babasının seremonı kı- lıa, savaş sırasında kaptanı olduğu ge- mının batması sonucu öbür eşyalarla bırlıkte sulara gömülmuştur Yülar son- ra Ohıra, gemının battığı bölgeye gelıp kıhcı bulmak ıster. Ancak ondan daha önce davranan ıkı kışı gelıp batık tek- neye dalmışlar ve kılıcı bulup çıkarmış- lardır. Bay Ohıra aılesı ıçın çok değerlı olan bu onur kılıanı her pahasına ohır- sa olsun ele gecırmek ıçın kaçan ikı kı- şının peşıne düşep. Bundan sonra kıhç içın bır kaçıp kovalamaca senlveru baş- lar. RADYOLAR RADYO 1(M^5 Açılış, program 05 00 Ha- berler 05.05 Türkuler geçıdı 05.30 Şarkılar ve oyun havalan 06.00 Yurttan haberler ve denız, hava raporu 06 15 Günaydın 07.00 Haberler •7.05 Her şey bızler ıçın 07JO Haberler 07.40 Günle gelen 09 00 Haberler 09 05 Isteklerınız, seçtıklennuz 09J5 Reklamlar 09.4fl \rkası ya nn 10.00 Haberier 10.05 Onuncu saat 11.00 Haberler 11.05 Reklamlar 12.00 Haberler 12.05 Reklamlar 12.10 Günü vaşarken 12_55 Reklam lar ve radvo programlan 13.00 Haberler 13 15 Türk halk çalgılarından ezgüer 13.30 Bolgesel yayın v«reklamlar(1) 17.00 Haberler 17 05 Iş ve ışçı dünvası 17J0 Hafif muzık 17 40 Çocuk bahçesı 17^5 Haftanın çocuk şarkısı 18 00Ha berler 18 05-20 00 Bolgesel yayın, ıftar progra- mı ve reklamlar 20.00 Haberler 20 30 Türku ler geçıdı 21.00 SolıstJer geçıdı 21J0 Beraber ve solo turküler 22 00 Yorumculanmız 22J0Be raber ve solo jarkılar 23.00 Haberler 23.15 Ge cenın ıçınden (2) 00J5 Günun haberlerınden özetler 01 00 Program ve kapanış 01 05 - 04.55 Gece yayını 03 00 - 04J0 Sahur programı RADYO 2 07.00 Açıhş, program ve haber ler 07.05 Solıstlerden seçmeler 07JO Haberler 07.40 Türkuler ve oyun havalan M.00 Sabah konsen 08.30 tkı solıstten şarkılar 09 00 Ha- berler 09.05 Çocuk bahçesı 09 20 Tarıhte bu hafta 09.35 Çeşıtlı muzık 10J» Mahallı sanat çılanmız 10J0 Zaman ve demokrası 1040 Turkçe sözlu hafıf muzık 11.00 Haberler 11.05 Okulradvosu 11J5 Hafıf muzık 12.00 Solıst ler geçıdı 12J0 Türkuler ve oyun havalan 13.00 Haberler 13 15 Hafif muzık 13.30 Merhaba dunya 13 45 Şarkılar 14.00 Yabancı dıl dersı 15M Haberler 15.05 Bu toprağın sesı 15J0 Saz larla Turk sanat muzığı 15^*0 Arkası yann 16.00 Okulrad>osu 16J0 Haüf müzik 17.00 Haber ler 17.05 Kadınlar topluluğundan şarkılar 17.30 Kadınlar topluluğundan türkuler 18.00 Ferah nak faslı 18.30 Hıkayecılerımız ve hıkâyelen 19 00 Haberler 19.30 Solıstlerden bırer şarkı 20.00 Haberler 21.00 Açıköğretım 21.40 Hafif muzık 22.00 SoL«ler geçıdı 22J0 Türkuler 22.45 Bır roman / bır hıkâye. 23.00 Haberler 23 15 Ikı sohstten şarkılar 23.40 Hafif muzık 23.55 )791"den 1991e VVolfgang ^madeus Mo- zart 00.55 Günun haberlerınden özetler 00.5* Program ve kapanış RADYO 3 07.00 *çıhs, program ve haber- ler 07.05 Gune başlarken 08.00 Sabah ıçın mu zık 09.00 Haberler 09 15 Sabah konserı 10.00 Muzıklı dakıkalar 11.00Oğleyedoğru 12.00 Ha- berler 12 15 Mıkrofondan sıze 13 00 Gunün konsen 14.00 Haberler 14 15 Dunyanın dort bu- cağından 15.00Çağdaş müak 15.45 Ölümunun 200 yılında Mozan 16J0 Caz ustalan 17.00 Haberler 17.15 Sızler ıçın 18.00 Tempo 19.00 Haberler 19.15 Çağdas Türk sanat muzığı 20.00 Pop stüdyosu 21.00 Muzıge ovgu 22.00 Haber ler 22.15 Gökkuşagı 23.00 Opera saati 24 00 Gece ve muzık 00.55 Gunun haberlennden özet ler 00^8 Program ve kapanış RADYO 4 07.00 Açılış. program ve haber ler 07 05 Türkuler ve oyun havaları 07.30 So- lıstkr geçıdı 0SM Türkuler 08.15 Şarkılar 08J0 Türkulerden bır demet 09.00 Haberler 09 05 Be raber ve solo şarkılar 09.30 Türkuler geçıdı 10.00 Haberler 10.05 Sabahın getırdıklerı 11.00 Haberler 11 05 Türkuler 11.20 Şarkılar 11.35 Beraber ve solo şarkılar 12.00 Haberler 12.05 Muzık bahçesı 13.00 Sohstler geçıdı 13J0Yur- dun dort bucağmdan İ4JO0 Haberler 14JJ5 Be- raber ve solo şarkılar 14.30 Türkuler 14.45 Gençük korolarından 15.00 Sızın ıçın seçtıkle nmız 16 00 Haberler 16.05 Türkuler ve oyun havalan 16.30 tsteklennız, armağanlanmız 17 00 Haberler 17.05 Türkuler geçıdı 17J0Fa sıl 18.00 Türk halk muzığı dınleyıeı ısteklen 18 30 Solıstler geçıdı 18.58 Program ve kapa nış POLİS İSTANBUL7 s v, P g ram 08.00 Gune Başlarken 08.45 Sabahın Ko- nuklan 09.15 Sevılen Melodıler 10.00 Hayatın Içınden 11.00 Kayıp Haberlen 11.05 lşte Saz lşte Söz. Solıst Ismet Akyol 11J0 Bır SoUst AnıtaBaker 12.00 Istekler 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müak Solıst Aşkın Nur Yengı 13.15 öğ leden Sonra. 14.15 Bv Topluluk Fleetwood Mac 14.45 Bır Sanatçıyla Beraber Solıst Behıye Ak soy 15 10 Ayse Tunalı'dan Şarkılar 15.25 Ka yıp Haberlen 15J5 Türkçe Sözlu Hafif Muzık 16.00 Mercek Programı 17.00 Muzık Dağarcı- ğı 17J0 Gun Bıterken 18.15 Müzik Denınce. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÖRKÎYE 06^8 Açü^prog ram 07.00 Gonc Baslarken. 07 45 Enstrüman tal Müzik 08.00 Sabahın Konukları 08-30 "Vol Durumu 08J5 lşte Saz lşte Söz Solıst Ismet Akyol 99.00 Soüstler Geçıdı 09.30 Yol Duru mu 09J5 Orhan Saygıcı'dan Şarkılar 09J5 Ha- va Durumu 10.00 Hayatın Içınden. 114)0 Bır Sa- natpyla Beraber Solıst Behıye Aksoy 11.25 T0- Im Berbergü'den Türkuler 11.45 Kayıp Haber- len 11.50 StzınSeçtıklennız 1155 Türkçe Sözlu Hafif Muzık Solıst Aydın Tansel 13.15 öğle den Sonra 14 15 Türküler Geçıdı 14.45 Yol du rumu 14.50 Akıfözüsen'denŞarlular 15.10 Mü- zik Dünyası 16.10 Kayıp Haberlen 16.15 Mü- akDa|arağı 16.45 Hüseym Karaduman ve Me lek Yar'dan Türküler 17.05 Türkçe Sözlu Hafif Muzık 17.25 Gün Bıterken 18.00 Program ve Kapanış PCW#RLDTURKIYE BUTUN BAYİLERDE! ILAN SEKA AFYON MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HURDA MALZEME SATILACAKTIR 1- Müessesemızde hurdaya aynlan aşağıda cınsı, tahmını mıktan, muhammen bedelı ve geçıcı temınatı belırtılen 6 kalem muhtelıf hurda malzeme kapalı tekhf alma usulü ıle muhammen bedelın üzennde en yûksek fıyat verene satılacaktır MUHAMMEN GEÇİCİ SIRA NO CİNSİ MİKTARI BEDELİ TEMİNAT 1 Plastık elek 2- Hurda keçe 3 Saman balya telı 4- Boş naylon çuval 5- Itfaıye hortumu (keten) 6- Plastık boş deterjan bıdonu (5 Kg 'Uk) 2- Bu satışa aıt şarmame Afyon Çay'da kaın müessesemız Tıcaret Kısım Mudurluğu'nden, SEKA tstan- bul, Izrnır, Ankara alım satım mudürluklennuzden ve'SEKA Genel Mudurlük Satış Daıresı Başkanlığı'ndan bedelsız olarak temın edılebılır 3 Şartnamede belırtılen gecıa temınat teklıf mektubu ile bırlıkte venlecektır 4- Bu ışle ıştıgal edenlerın kapalı teklıflen 30 4 1991 günu saat 17 00'ye kadar müessesemız Haberleşme Servısı'ne ıntıkal etmış olacaktır 5 Postadakı vakı olacak gecıkmeler dıkkate alınmayacaktır 6- Müessesemız 2886 sayılı kanuna tabı olmayıp satışı yapıp vapmamakta ve diledı^ıne vennekte ser- besttır Basın 22686 130 Kg 1 ton 300 ton 1 5 ton 300 kg 280 Ad 1.240 -TL/Kg 1 650 -TL/Kg 235 -TL/Kg. 50 -TL/Kg. 50 -TL /Kg 500 TL/Kg 12 090 -TL 123 750 -TL 5 287 500 -TL 5 625 -TL 1 125 -TL 10 500.-TL AUŞITRMALI TÜRKÇE DİLBİLGİSİ DİL YETENEĞİ TESTLERİ Tahsin Yavaş 5000 üra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan l'urkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-htanbul Ödemelı gonderiimez. m JSM. yı oğrenmek ıslersenız PK.45 Beyoğlu IST T.C. BODRUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1987/355 1988/447 Davaa Hazme vekılı tarafından Bodrum ılçesı Ağaçlı koyünde bu lunan 1590 parselın tapulama tespıtı sırasında devletın hükum ve ta- sarrufu altında bulunan kumsal alanın da tapuya bağlandığını, bu nedenle kumsal alana aıt kısmın tapu kaydırun ıptalıne ve tescıl dışı bırakılmasına, uzenndekı yapının kal'me karar venlmesı ıçın davalı Hasan Orhan Aker aleyhme açılan davarun yapılan yargılaması so- nunda davanın reddıne karar venlmış, verılen karar davacı Hazıne tarafından temyız edılmış, davalının tüm aramalara rağmen teblıga- ta açık adresı tespıt olunamadığından karar özetının ve temyız dı- lekçcsının ılan yolu ıle davalı Hasan Orhan Aker'e teblığıne karar venlmış olmalda Mahkememızden verılen 30 12 1988 tarıh ve 1987/355 esas 1988/447 karar sayılı ılanın gazetede yayımlanmasından ıtıbaren 15 gun ıçersınde temyız edebıleceğınız, aksı halde hukmun teblığ edıl- mış sayılacağı ılan olunur TBMM'den TRTye öneri • ANKARA (Mak Ajans) — TRT Genel MudünJ Kenm Aydm Erdem, Turluye Buyuk Mıllet Meclısı Kamu Iktısadı Teşebbuslerı TRT Alt Komısyonu uyelerıne TRT'nın çalışmalan hakkında bılgı verdı Erdem, kurumun, cumhunyetın temel dayanaklarından laıklik ve demokrasıye sahıp çıkmayı görev bıldiğmı söyledi. TBMM Kamu İktı^adı Teşebbuslerı TRT AJt Komısyonu uyelerı de tanm konusunda çıftçı eğıtımı ıle çocuklara yönelık yayıniara ağırlık venknesıni dıledıler. Üyeler, TRT'nın demokrası ve Iaıkhk ılkelennın halka ulaşmasını sağlayacak yayınlar yapmasının önemme değınerek, Ataturk ılke ve mkılaplanna zarar vermeden fertlenn dını duygulannı gelıştırmek zorunda olduğunu belırttıler TRT davası bütçesi • ANKARA (AA) — TRT'nın 1991 yılı drama butçesı, 54 mılyar ura olarak behrlendı TRT, bu yıl televızyonun çeşıtlı kanallannda yayımlanması planlanan ve kurum dışına yaptırılacak dramalar ve ortak yapımlar ıçın de 38 mılyar lıraiık ödenek ayırdı. Bır öncekı yıla göre kurum dışına yaptuılan programlarda artışın yüzde 30 olduğunu bıldıren TRT yetkılılen, kurum ıçı drama butçesının ıse 13 mılyar cıvarında oiduğunu bıldırdıler TRT drama programları mudürlüğü, nısan ayında yavımlanmak uzere çeşıtlı yapımlann sıra bekledığını, nısan ve mayıs aylannda ıtıbaren de başta 90 dakıkahk TV filmlerı olmak üzere, uzun dızılenn çekımlenne başlanacağım açıkladılar Körfez'deki TRT ekibi • ANKARA (Mak Ajans) — Körfez'de sıcak savaşın başlamasıyla burada görev yapan TRT Haber Merkezı elemanları (muhabır, mudür, kameraman, sesçı, montajcı) önumuzdekı gunlerde odullendırılecek.o Körfez bölgesınde fıılen • görev yapanlara bu" maaş ıkramıye, merkezden katkıda bulunanlara da takdırname verılecek Nisan ayı filmleri • ANKARA (Mak Ajans) — Nısan ayı ıçınde televızyonun dört kanalında toplam 46 yabancı film 1 ekrana gelecek. Bu ay ' ıçınde TVl'de dört, TV2'de onuç, TV3'te yu-mıbeş, TV4'te dört film gosterılecek Fılmler yıne TVl'de ve TV4'te pazar, TV2'de salı, cuma, cumartesı, TV3'te ıse pazartesı hanç haftanın altı gunü ekrana gelecek. Nısan ayı ıçınde ekrana gelecek fılmler arasında; Three Amıgos, Splash, No »ay Out, Wıld Bunch, Major Bundee, Ordınary People, Amerıcano bulunurken bu filmlerde; Steve Martm, Tom Hanks, Robert Blake, Tom Selleck, Gene Hackman, Alı Mc Graw, Charlton Heston, Rıchard Harrıs gıbı unluler rol alıyor TV2 toplu göstenlen 1 nısanda yönetmen Sam Peckınpah'a aynldı Stajyer muhabirler • ANKARA (Mak Ajans) — 1990 yıh aralık ayı ıçınde TRT tarafından açılan stajyer muhabırlik sınavı geçen gunlerde sonuçlandı. Mak Ajans'ın haberıne göre Ankara, lstanbul ve Izmır ıle dığer bölge radyolanndan sınava gıren adaylardan yarısı elenırken bunlann yarısı da 3 aylık muhabırlik kurslarına katılmaya hak kazandı Kurs sonunda yapılan sınavda 11 kısıden bır yedek 8'ı başanlı bulundu Bunlar; Zelıha Yenal, Hakan Gulcü, T. Rauf Kural, Nadiı Sucularh, Şener Şavşatlı, Mustafa Küçük, Çetın Bayhan Yedek: Alı Polat. UGUN • TV'de Sinema: Dillinger Stati 23.40 Daha önce TV2'de göstenlen ve Warren Oates'ın başanlı bır şekılde oynadığı filmın daha eskı ve sıyah-beyaz yorumu Starl'de. Lavvrance Tıerny, FBI tarafından vurularak öldurulen Dılhnger rolunde. Soluk soluğa seyredılebılecek boyutta bu- film
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog