Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1NİSAN1991 CUMHURİYET/17 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÛN Uevlet Meteoroloji Genel Mûdiır- lüğü'nden aiınan bilgiye göre yur- dun batı kesimleri çok buiut'u, öteki jerler az buluîlu <K açık geçecek HAA SICAKLIĞI: Biraz artacak RUZGÂR: Gûney ve batı, yurdun ku- zeyinde kuzey ve batı yönlerden ha- ftf, ara sıra orta kuvvette esecek Denöerde: Marmara ve Karadenlz : de gûndoğusu ve poyraz, öteki de- nizterimiaJe gündoöusu ve iceşışle- meöen 2-4, Ege açıkiannda 5-6 kuv- vetinde, saatte 4 iia 16, Ege açıkia- nnda 21 ila 27 deniz mili hda ese- cek. Dalga yûkseldiği 05-1, yer yer 1,5, Ege açıkiannda 2-4 mefo ûo- Adana Adapazar; Mıyaman Myon Aân Ankara Antakya Aisl>a 4/tvın Aydın A 28° 11° Dıyartator B 9° 2°E(6me A 23° 9°Erancan B 18° 5°Erzufum A 8°-1° Esfcşehir A 16° 2°Gaâ*nteı> A 23° 8°Gireswı 20° 5°Manisa 12° *>KMaraş 18° 2°Mersn A 24° 1?° Sumiıştane A layında bulunacak. Van Gölü'ncte hava: Az buiutiu ve açık ge- çecek, riızsâr gûney ve batı yönlerden hafif olarak esecek. Göl kûçûk daigalı olacak. B'flıs Bolu Bursa Çanaktale Çonım DencJi A 21* 4°Hal4ân 8 23° 10» Isparö B 9° 2»izımr A 17° 3°Kare A 13° (PKastamonu 8 B 10° 3°Kayseri B 10° 6° Kırtlareli B 12° 4°Xony3 A 20° 4°Kii1ahya B 21° 7°Malatya 15° 23° SPNtJde 12° 7°0rtfu 19° 3°to 16° 2°Samsun 18° 4°S«rt 8° 2°Sinop 21° 8°Srws 11° -2» Tettrdafl ÎJ° 2°TrateDn 16° VTunat 8° 2°Us* 20° 3°«w g 18° 4°Zonguktal< B 20° 7° A 25° 12° B 23° 15° A 20° 6° A 12° 1° A 21° 4° A 11» 8° A t2° 7» A 1T> 6° A 22° 8° B 11» 5° A 1<° 0° B 8° 2° A 12° 7» A 19° 3° B tt° 4° A 11° 0° A 15° 0° B 8° 5° buluOu fgğ sest A-açık B-butuüu G-gû«Ş* K-iart S-ssli Y^aflmurtu BULMACA 9 SOLDANSAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 1/Tatlı su kefalı da denilen, yurdumuza özgü bir baük. 2/ Halk arasında sayı- lan ve sözü gecen er- keklere verilen san... öngün. 3/ Ünlem... Ad kavmi hükümda- n Şeddad tarafmdan cennete benzetilerek yaptınlan efsanevi bahçe. 4/ Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması... Bir nota. 5/ Yeterince aydınlık olmayan... lcine başka bir sıvı kans- ünlmamış içki. 6/ Evrensel alıcı olan kan grubu... Yurdumuzda bir ırmak. 7/ Sıra, keşik... "— var mı bu âlem- de nekahet gibi tatlı" (Yahya Ka- mal).8/ Gelin olacak kıza erkeğin verdiği para ya da armağan... Bir bağlaç. 9/ Yer ölçmeye yarar düğüm- lü ip... ÜnJii bir Roma imparatoru. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Ko- layhkla kandınlabiien. 2/ Yerniş ko- panrken dalları çekrneye ya da kovandan bal almaya yarayan arac... Şampiyon. 3/ Iki ucu ya da bir ucu enli, kısa ve ince saph küreğe denizcilikte verilen ad... Temel, esas. 4/ Sıtma mikrobu- nu aşılayan sivrisinek. 5/ Sodyumun simgesi... Lamba. 6/ Bir şeyin erebileceği uzaklık... Bir soru sözü. 7/ Saan en ince ses veren teli... Bir şeyin dogru oldugunu beJirtmek içine yapılan işaret. 8/ Doğu Karadeniz'de, özellikle Rize yöresinde dokunan camaşırlık ince bez. 9/ Yerdeki çamuru kazımak için bir değ- neğin ucuna geçirilen yassı demir... "Sana ibret gerek ise / Gel göresin bu —'leri fYiınus Emre). 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Sene 13 ay! rCHIHÖOHİ A. ıl Ismet tnönii 1 NİSAN 1931 Takvimlerin birleştirilerek senenin 13 aya taksimi mes'elesile Cemiyeti Akvam meşgul olmağa karar vermiş ve bütün dünya devletlerini teşrinievvel 931 de bir takvim birliği konferansı aktine davet ederek her memlekete birer broşür göndermiştir. Bu broşürlerdeki esasata nazaran sene her ay 28 gün hesabile 13 aydır. Ve her ayın başlangıç ve nihayeti bir güne isabet etmektedir. Meselâ her aym başlangıcı muhakkak pazar ve her ayın nihayeti muhakkak cumartesidir. Diğer taraftan senei kebiselerde iki ay 29 gündür. Bunlar da haziran ve kânunuevvel aylandır. Fazla gelen bu iki gün bayram gunleri olacak ve takvime dahil bulunmıyacaktır. Bu suretle bilhassa hıristiyanlar için resmi ve dini bayramlan tesbit etmek mümkün olacaktır. Takvim on üçüncü aya beynelmilel bir isim olmak üzere Sol ismini vermektedir. Hükümetimizin bu konferansa iştirak edip etmiyeceği^ hakkında henüz bir karar verilmemiştir. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet Siyasi faaliyetler 1 NİSAN 1961 Siyasi faaliyetler daha ewel bildirdiğimiz hudutlar dahilinde yanndan itibaren serbest bırakılacaktır. Partiler henüz hazırhldannı tamamlamış ohnadıkları için kongrelerin derhal başlaması mümkün görülmemektedir. C.H.P. Meclisi yarın lnönü'nün başkanhğında fevkalade bir toplantî yaparak bu mevzuu görüşecek ve teşkilâtın durumunu gözden geçirecektir. C.K.M.P. Genel Idare Kurulu da yarın öğleden sonra toplanacaktır. Siyasi faaliyetler için verilen mahdut müsaadenin tatbikine bugünden itibaren baslanacaktır. C.H.P. verilen iznin ilk günune Kardeşlik Haftasının mana ve ruhuna uygun olarak Divan Otelinde vereceği kokteyl ile girecektir. Bu kokteyle, bütün partilerin il başkanlan ve idare kurulu üyeleri davet edilmişlerdir. Şehrimizde yapılacak faaliyetler hakkında genel kuruldan bir talimat almadığından il başkanlığınca bir açıklama yapılmamıştır. Yeni kurulan A.P. ve Y.T.P., siyasi faaliyetlerin müsaade edildiği güne, il başkanlarından mahrum girmektedirler. Adalet Partisi il başkanlığı için Suat Hayri Ürgüplü, Mümtaz Tarhan ve Alâettin Eriş'in isimleri üzerinde durmaktadırlar. Bunun yanında her üçünün de bu vazifeyi kabul etmediği açıklanmıştır. Dün görüştüğümüz, bir A.P. mensubu, demokrasinin tesisine genel seçün saıhı mailine girildikten sonra, C.H.P.'nin tutumuna bağlı olacağıru söylemiştir. Konuşmasına devam eden sözcü, şunlan ilâve etmiştir: " — C.H.P. sınırh davranırsa ve bazı vilâyetleri kaybetme tehlikesi karşısında hırçınlaşınca, memJeketimizde demokrasinin tesisi bir on sene daha aksar." 30 ilde teşkilât kurduklanm açıklıyan A.P., teşkilâtına gönderdiğ^ bir tamimle hükümetin emirlerinin harfiyen yerine getirilmesini istemiştir. Y.T.P. il baskanı, henüz yurt dışında bulunmaktadır. İl başkanı yurt dışuıda seyahat ederken Y.T.P. kendisine henüz bir il merkezi binası dahi bulamamıştır. GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Festivalde sansür 1 NtSAN 1990 9. Ufuslararası lstanbul Film Festivali kapsamında yer alan "Karartma Geceleri" filminin gösterimi yasaklandı. Filmin yönetmeni Yusuf Kurçenli'nin, Rıfat Ilgaz'ın "Karartma Geceleri" adlı yapıtından sinemaya uyarlayıp yönettiği, 2. Dünya Savaşı yıllannda Jstanbul'da işkence gören bir şairin yaşam öyküsünü anlatan film, 3 üyeden oluşan Denetim Kurulu'nun oybirliğiyle aJdığı kararla, festivalin ilk günü AKM'de saat 15.00'teki gösterimden kaldınldı. • Şam Kaftire • OÜNYA'DA BUGÛN Amstenjam Amraan Mara Bjjdal Bjrcekna Base! Beigrad Bertın Bonn Brûisel BudapeştB Cenerre Cezayır Cıdde Oubaı Frankfun Gime Helanta KaNre o Kûtf, Leftoşa y 9° A 28° A 18° Y 24° Y 15° B 11° Y 15° Y 5° Y 7° Y 10° B 10° B 12° Y 1-4° B 8° A 24° K 2° A 2T° Y 10° Y 7° A 25° Lenıngrad Y 5° Londra Y 10° Uadrid Mlano Mantml Y 12° Oslo Paris. Prag FUyad Roıra Sotya Şam Tel Ay<v Tunus Venedik \flyana B 12° Y 6° Y 16° B 15° Y 8° Y 15° B 8° Wasf>ngttKi - - Zürih B 11° T4RT1SMA Kacbn-Erkek Bir İnsanlar arasında ayrım yapmak, özellikle kadın-erkek diye sınıflandırıp kadınları erkeklerin emrine vermek ya da öyle düşünmek ilkelliktir, bir insanlık suçu ve ayıbıdır. Çağımız, demokratik hak ve özgürlükler çağıdır. lnsan, kendi bilincinin doruk nok- tasına ulasmıştır. Artık insanın insana kul- luğu, insanın insanı sömürmesi, insan bey- ninin ipotek altına alınması olanaksızdır. İnsanlar arasmda aynm yapmak, özellikle kadın-erkek diye sınıflandınp kadınlan er- keklerin emrine vermek ya da öyle düsün- mek ilkelliktir, bir insanlık suçu ve ayıbı- dır. Çağdas toplumlarda yalnızca insanlar ve o insanlann sorunları vardır. Ne kadın- lar erkeklerin bir süsü, kulu ve kölesidirler, ne de erkekler kadınlann haar besleyicile- ri ve emreden efendileridirler. Gerçi kadm- lanmız hâlâ dinsel sömürünün ağuıdan kur- tulamadıkları gibi bir de çağdaslık adı al- tında yeni bir sömürünün girdabına düş- müslerdir. Bu çifte sömürüden kurtulus, öy- le "Kadınlar Günü" ile olacak iş değildir. Bize göre "Kadınlar Günü" "dava"yı gecik- tiren, zıt düşüncelikleri daha da bileyen bir kandırmacadan, bir oyalamadan başka bir şey değildir. Ve de temel amaca hizmet ede- bilecek boyutlardan yoksundur. Peki, ne yapmalı? Nasıl yapmalı? öncelikle, sömürüyü besleyip sürdüren Ne modern ne de dinsel sömürünün tuza- ğına düşmez, kozmetik sanayiinin ve TV reklamlannın sömürü araa ohnaz. Kim ne söylerse söylesin, erkeğin 2., 3., 4. eşi (ku- ma) olmayı içine sindirmez. Din, kadın sa- çuıı mahrem sayarken erkekleri en çok et- kileyen kadın yüzünün -ki şiirlere, şarkıla- ra, türkülere konu olmuştur- niçin mahrem olmadığmı, kadının da erkeğin saçından et- kilenebileceği halde, niçin erkeğe saçını ört- me zorunluluğu getirmediğiru, ve niçin ka- dını "uyarma, yalnız bırakma ve dövme" yetkisinin erkeğe verildiğini, böyle bir yet- kinin niçin kadına da verilmediğini, erke- ğe, "öteki dünya"da "buri kızian" vaat edil- diği halde niçin kadınlar için de "buri erkekleri" vaat edilmediğini vb sorar sorus- tunır, irdeler, eleştirir ve düşünür... "tnsan- l " kaynaklar devre dışı bırakılmalıdır. Bunun da tek çaresi, laik ve çağdaş bir eğitimin ödünsüz ve eksiksiz olarak uygulanması ve yaygınlaştınlmasıdır; bunun için uğraşmak- tır, çalışmaktır... Laik anlayısın erdemleri ile dolu olan bir kadın, sömürülmesinin nedenlerini ve kay- naklannı anlar, bilir ve onlara karşı direnir. Sözlerimizi Mevlana'nın bir dörtlüğü ile bitirelim: Evlilikte esitlik, bu temeli yapının, Bir bütündür şüphesiz kadın ile er kişi, Size soranm dostlar, olur mu hiç kapırun Bir kanadı tahtadan, bir kanadı fil dişi? Umanz, yüz>ıllar aşıp gelen bu anlayış, bu soru önyargjlı kafalan düsündürür ve ay- dınlatır. A.KEMAL KELEŞOĞLU Matematik Öğretmeni AÜ TIP FAKÜLTESt DEKANLlCl'NDAN 1991-1992 öğretim yılı için Faküitemiz Sağlık Büimleri Koleji'ne modern şartlarla HEMŞİRE yetiştirmek üzere parasız yatdı kız öğ- renci alınacaktır. 1- Aday kaydı için mOracaatlar 8 Nisan 1991 tarihinde baslayıp, 24.5.1991 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. 2- SINAV GÜN VE YERİ: a) Yazüı Sınav: 4 Haziran 1991 Salı günü saat 10.00'da Tıp Fa- kültesi Dekaolığı (Morfoloji) binasında yapılacaktır. b) S<3zlü Sınav: Yazılı sınavda basan gösterip sözlü sınava girme- ye hak kazanan ögrencilerin listesi ve sözlfl sınav günlen AÜ Tıp Fa- kültesi Sağlık Büimleri Koleji'nde ilan edilecektir. 3- ADAY KAYDI İÇİN ARANOAN ŞARTLAR: a) T.C. vatandaşı olmak, b) Onaokul veya dengi bir okul mezunu olmak veya bu okullann son sınıf düzeyinde öğrenci bulunmak, c) Yas sının: 14-17 yas arasında olup, (14 yaş için 1 Haziran 1977 tarihinden önce, 17 yaş için ise 1 Haziran 1974 tarihinden sonra doğ- muş olmak.) d) Bedeni sakathğı bulunmamak, e) Evlj ve nisanlı olmamak, . 4- ADAY KAYDI İÇİN İSTENİLEN BELGELER: ı: a) Dilekçe (Sağlık Bilimlen Koleji Müdürlüğü'ne hitaben) •-Î- b) Ortaokul veya dengi okul diploması veya belge (son sınıf düze- yindekı öğrenciler için okul yönetiminden alacaklan yazı) c) C. Savcılığından alınacak iyihal kâğıdı d) Nüfus cuzdanı veya tasdiklı örnegi e) 3 adet vesikalık fotoğraf f) 7.500.- TL. sınav hara 5- Aday kaydı için okula basyuruda bulunulacak; Posta ile basvu- rular kabul edilmeyecek. NOT: Yazılı ve sözlü sınavlan kazanıp asil öğrenci olmaya hak ka- zanan son sınıf düzeyindeki ögrencilerin okul idaresince belirtilecek son kayıt tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir. Basın: 22889 İLAN ÇİÇEKDAĞI KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1971/24 Davacı Osman AYDOĞAN'ın Davalı Duran KAZAN aleyhine aç- mış olduğu tespite itiraz davasının mahkememizde yapılan açık yar- gılaması sırasında verilen ara karan uyannca; Davacı, Osrnan AYDOĞAN, Da\ ı alı Duran KAZAN ve dahili da- valı Kütük KAZAN'ın tüm aramalara rağmen adreslerinin tespit edi- lemediği ve adlanna çıkartılan tebligatlannda bila tebliğ dönmesi ne- deniyle; yukanda adı geçen davacı Osman AYDOĞAN ve davalı Du- ran KAZAN ve dahili Kütük KAZAN'ın duruşma günttne kadar tüm deüllerini ibraz etmelen ve dahili davalı Kütük KAZAN'ın ise dava- ya tespit maliki olarak katıldıgının ve dava dilekçesi özeti olan; Çi- çekdağı ilçesi Kırdök köyünde bulunan 554.927.1395 ve 1320 sayüı parsellere davacı Osman AYDOĞAN tarafından itiraz edildigini ve tespitin iptali ile adına tesciline karar venlmesini istedijinin tebligi ile, adı geçen tarafların 1971/24 esas sayılı dava dosyasının duruşma günü olan 20.6.1991 günü saat f-Oö'da Çiçekdağı Kadastro Mahke- mesi'nde hazır bulunmaJarı ya da kendilerini bir vekille temsil ettir- meleri aksi takdiıde yokluklarında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14.3.1991 Basın: 22876 T.G BODRUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESt 1987/370-1988/434 Davacı Hazine vekili tarafından Bodrum Ağaçlı köyünde bulunan 1586 parselin tapulama tespiti sırasında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kumsal aJanın tapuya bağlandığını, bu nedenle kumsal alana ail kısraın tapu kaydının iptaline ve tescil dısı bırakılmasına üze- rinde yapının kal'ine karar verümesi için davalı Mustafa Hilmi Tok- sü aleyhine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda davanın red- dine karar verilmiş, verilen karar davaci Hazine tarafından temyiz edil- miş, davalının tüm aramalara rağmen tebligata açık adresi tespit olu- namadığından karar özetinin ve temyiz dilekçesinin ilan yolu ile da- valı Mustafa Hilmi Toksü'ye tebliğine karar verilmiş olmakla: Mahkememizden vcrilen 30.12.1988 tarih ve 1987/370 esas 1988/434 karar sayılı ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde temyiz edebileceğiniz, aksi halde hükmün tebliğ edilmiş sayüacağı ilan olunur. Basın: 22856 tLAN AFYON 2. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya Esas No: 1990/214 Davacı: Maliye Hazinesi Vekili: Avukat Nihat Yetere/Afyon Davalılar: 1— 'yalçın Ekmekçi/Karaman Mah. No: 6O^ta oturur/Af- yon/Osmanoğlu 2— Fehmi Gümüşkanat/Afyon 3— Abdurrahman Çobanoğlu/Afyon Dava: Satış ve intikale ilişkin muamelenin iptali Duruşma günü: 8.4.1991 Davacı Hazine vekili tarafından davalılar aleyhine açılan satış ve intikale ilişkin muamelenin iptali davasının yapılmakta olan açık du- ruşmasında: Davalı Osman oğlu Yalçın EKMEKÇt'nin tüm aramalara rağmen adresi mechul kaldığından; Davalı Yalçın Ekmekçi'nin bu dava ile ilgili ibraz etmek istediği bel- gelerle birlikte duruşma günü olan 8.4.1991 günü saat 9.00'da duruş- mada hazır olarak davayı takip etmesi, ya da kendisini temsilen bir vekil göndermesi, gelmediği ya da kendisini temsilen bir vekil gön- dermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edeceğı ve ka- rar verileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 46362 GAYRİ MENKULÜN AÇIKARTIRMA İLANI ANKARA GAYRİ MENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 1990/1014 Satılmasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kı>-meti, a.dedi, ev- safı: Ankara Keçiören ilçesi Kavacık Subayevleri Mahallesi Dinç So- kak 16 nolu 2 katlı köşkün bulunduğu yere rastlayan imarın 5479 ada 9 parselini teşkil eden 537 m : miktannda arsası bulunan kârgir ev bir borçtan dolayı Ankara Belediyesi mezat salonunda açıkarttırma su- reliyle satılacaktır. Geniş evsafı dosyaâa. mevcut şartnameye ilişik bi- lirkişi raponında açıklanmıştır. TAKDİR EDİLEN DEGERİ: 260.000.000. TL. dir. KDV gayri menkulün alıcısma aittir. Satış şartlan: 1— Satış 7/5/1991 günü saat 9.45'ten 10.00'a kadar yukanda yaa- lı yerde açıkarttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı gecmek şartı ile ifaale olunur. Böyle bir bedelle aliCT çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/5/1991 günü aym yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacakhlann alacağı ve sauş masraflannı geç- mesi şartıyla % 40 arttırana ihale olunur. 2— Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin *ft 20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermderi lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. DeUaliyeresmiihale pulu, tapu harc ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayri men- kul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala- nnı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri la- zımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaklardır. 4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 1<t 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kaJmadan kendilerinden tahsil edilecekür. 5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- irede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gön- derilebilir. 6— Satışa iştirak edenlerin sartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başlıca bilgi almak isteyenlerin 1990/1014 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 18/3/1991 (lc If. K. 126) ( + ) tlgilıler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 22872 İLAN BAYBURT ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1981/258 Davacı Milli Savunma Bakanlığı'm temsilen Askerlik Şubesi Bas- kanlığı vekili Av. Orhan Salman tarafından davalı Aydm ve arka- daslan aleyhine mahkememize açılan tapu iptali tesçil davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince: Davalılar Fatma özden, Sermin özden, Nebahat Özden, Lütfü Öz- den, Vastlye özden'in bütün aramalara rağmen adresleri tespit edi- lip adlanna dava dilekçesinde ekli meşruatlı davetiyeler tebliğ edilemediğinden davetiye yerine kaim olmak üzere gazete ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmamn bırak.ldığı 14.5.1991 günü saat 9'da duruşmada ha- zır bulunmalan veya bir vekille kendilerini temsil ettinneleri, meşru- atlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10.9.1990 Basın: 46373 T.C. BODRUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ • 1987/354-1988/448 Davacı Hazine vekili tarafından Bodrum Ağaçlı köyü 696 parse- lin tapulama tespiti sırasında devletin hüküm ve tasarrufu altında bu- lunan kumsal alanın tapuya bağlandığını, bu nedenle kumsal alana ait kısmın tapu kaydının iptaline ve tescil dışı bırakılmasına, üzerin- deki yapının kal'ine karar verilmesi için davalı Memduha Buldanlı- oğlu aleyhine açılan davanın yapılan duruşması sonunda davanın reddine karar verümis, verilen karar davacı Hazine tarafından tem- yiz edilmiş, davalının tüm aramalara rağmen tebligata açık adresi tespit olunamadığından karar özetinin ve temyiz dilekçesinin ilan yolu ile davalı Memduha Buldanlıoğlu'na tebliğine karar verilmiş olmakla: Mahkememizden verilen 30.12.1988 tarih ve 1987/354 esas, 1988/448 karar sayılı ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde temyiz edebileceğiniz, aksi halde hükmün tebliğ edil- miş sayüacağı ilan olunur. 8.2.1991 Basın: 22858 T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1990/922 Davacı Dr. Süleyman Esin vekili tarafından mahkememizde açı- lan çek iptali davasının yapılan açık duruşması sırasında: Dava konusu davacı Süleyman Esin'e ait 300/2017-1 hesap numaralı 899277 - 899278 - 899280 - 899281 - 899282 - 899283 - 899284 - 899285 - 899286 - 899287 - 89V288 - 899289 - 899290 - 899291 - 899292 - 899293 - 899294 - 899295 - 899296 - 899297 - 899298 - 899299 - 899300 nolu çeklerin kaybolduğu işbu.çekleri bulanlann ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmelen, ibraz edilmediği takdirde çeklerin iptaline karar verileceği yerine kaim olmak üzere 1. ilan tebliğ olunur. Basın: 46363 POLITIKA VE OTESI MEHMED KEMAL Gözdağı Veriyor... Kendimi biidim biteli şu 141, 142 vardır. İktidar olanlar sıktştılar mı hemen 141, 142'ye başvururtar. Bundan yir- mi yıl önce yazdığım bir yazı elime geçti. Şöyle başlıyor: "Aşırı solun ne oldugunu Adalet Bakanı bilmiyormuş, içişleri Bakanı bilmiyormuş. Düşünmüşler, taşınmışlar, bir bilene soralım demişler. Akıllarına Milli Emniyet (şimdi MİT) gelmiş... Bilse bilse onlar bilirier. Birlikte bir toplantî yapmışlar. Bütün uğraşmalanna, çabalarına karşın aşın solun doğru dürüst bir tanımını yapamamışlar. İşi sonra- ya bırakmışlar." Bugün siyasal iktidarda muhalefet de 141, 142 ile uğ- raşıyor. Aylar, yıllar var, kaldırılsın diyorlar, ama bir türlü de kaldırmıyoriar. Hani bilmem kimin kılıcı gibi tepede sai- lanıp duruyor. Aşın sol unutuldu. Şimdi Komünist Partisi'nden soz edi- liyor. Gizli partinin yöneticilen yurda geldiler. Partilerini kur- mak için dilekçe verdiler. Yasaya göre dilekçeyi verince parti kurulmuş oluyor. Partinin kongresini yapmak istedi- ler, yaptılar. Emniyetçiler, 'Ne oluyoruz?' diye telaşlanın- ca, 'Bizi tutuklayın!' dediler. Tutuklayan olmadı. Şimdi iki türlü oldular, bir içerde yakayı kaptıranlar, bir dışarda do- laşanlar. Partinin sorumlusunu sorguya çekiyoriar, "Komünizm propagandası yapmışsın!.." "Yaptım." "Olur mu?" "Komünist Parti kongresinde faşizm propagandası ya- pacak değildim ya..." Artık ucuzladı, herkes 141, 142'nin kalkmasını istiyor. 163 de var ama bizi pek ilgilendirmiyor. Madem herkes bu maddelerin kalkmasını istiyor, kaldırsalarya... İstiyor- lar da bir türlü kaldıramryorlar. Gene bu maddeleri piya- sadan kaldırsa kaldırsa ANAP'lılar kaldıracak... Çünkü ötekiler bir araya gelip bir türlü kaldıramıyorlar. "Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini..." Anlaşıfan muhalefetin elindeki silahlann tümünü almak istiyor. Bu tatsız maddeleri de kaldırır, anayasayı da de- ğiştirir, Kürdü de Kürtçe konuşturur, dilinin bağını çözer. Seçim yasasını değiştirir, 18 yaşındaki gençlere seçme hakkı tanır. Af yasasını da bir kılıf bulur çıkarır. Adına af demez de bir başka şey der, gene yapar. Seçim yasast mı, onu da kendi çıkarına göre değiştirir Erken seçim ya- par, ortalığı bir koklar, genel seçim yapar kendine göre... Ülkenin sırtına binmiş bir ekip ki yapamayacakları yok- tur. Belediye seçimlerinde bir ketenpereye geldiler. Bun- dan sonrakl seçimlerde yaş tahtaya basmazlar. Bir de ülkenin gündeminden söz ediliyor. Bakın ada- ma gündemi hemen her zaman kendi yapıyor. Savaşa gi- receğim diyor, korkutuyor; girmeyeceğim diyor, ürkütüyor. Bush'a, Gorbaçov'a, Yeltsin'e akıl veriyor. Akıl öyle çok ki başından taşıyor, başkalarına ulaşıyor. Şu binlerce yıldır bilinen serbest pazar ekonomisini allayıp pullayıp yeni- den ortalığa sürmedi mi? Size de öğreteyim diye çarşı pa- zar dolaşmıyor mu? Becerilerine bakanlar muhalefete kızıyorlar, 'İş yok...' diyorlar. Nasıl iş olsun ki? Bir eli bizim TV'de, öteki eli Ma- gic'de... Muhalifleri, "Bizi konuşturmuyoriar..." diye bağı- ra dursunlar, imam bildiğini okuyor. Kaldıracak mı, kaldırmayacak mı bilmem, gözdağını iyi kıvırıyor... ÇALJ^ANLARIN SORULAR1/SORU1NLARI , YILMAZ ŞİPAL "*^ "Almanya'da Geçen 2 Yıllık Stire" SORU: 16 Şubat 1991 günkü Cumhuriyet'te "A]man>a'dald Primlerimi Almadım" başbklı yanıtta en son cttm- lede, Almanya'da geçen iki yıllık sürenin (720 gön) Türkiye'de baglanacak yaşlüık aylığım r o 3 oranın- da arttıracağından söz edilmektedir. Yanılmıyor ve doğru biliyorsam, bunnn böyle ol- maması gerekir. Zira Sosyal GiİTenlik SözlejmeJeri her iki ülkede geçen sürderin birieştiıilmesini (aym zamana rastgelmemek şaröyla) öngörmekte ve bo sü- releri sadece bir maaş (aylık) hakkının dogmasında tamamlayıcı süre olarak kabul etmektedir. Bilindigi üzere aylık bağlanmasında iki unsur rol oynamaktadır. Birincisi yasaıun öngördügıi siıre, ikin- cisi bu sürede ya bilfiil çalışarak o iilkeye yaünlan prim veya borçlanma yoluyla yatınlan prim karsı- lıgıdır. Yazıda söz konusn olan vatandas AJmanya'daki 2 yıllık süreyi geçerli yasalann (2147 ya da 3201) ön- gördiiğii şartiara göre borclanmamışur. Dolayısyte SSK besabında vatandaşın toplam sigortaüük söıiesi ber ne kadar AJmanya'daki sürdcri de göz önöne ab- narak hesaplanscaksa, bu sureye isabet eden heriıangi bir prim SSK'ya aktanlmadıgından, bu sirenin ay- lığı hesaba katılmflyacak. bu nedenle de Almanya1 da geçen 2 yıllık süre hiçbir zaman SSK'dan alınacak yaslılık ayhğını arttınnayacaktır. Bu husus Almanya'da yapılacak işlemkr için de ge- çeriidir. Vatandas faraa olarak Atananya'da ayiık bag- lanması için öngörülen şartlan (65 yaşmı bitirmis ve en az 5 yıl sigorta primi ödemiş olmak) yerine getir- se bile şayet primlerini alarak hakkını kaybetmediy- se, Alman Sigortası bo vatandaşa aylık baglariefl SSK'da geçen sürelere karşı degil, yalnızca kendi si- gortasına prim odendigi 2 yıla karşı 1 yaşlılık aylift bağlayacakbr. AJman sigortası ve Tiirk sigortasııın "Her ülkenin kendi kanunlan ve kendinde geçen hiz- metler karşılıgı aylık baflaması" prensibiyle vatan- daşa bir aylık baglanacakür. Kanımca, vatandas için yapılacak tek şey Alman- ya'da ödedigj primleri (kendi hissesinj) geri alması- dır. Bunun için de halen SSK'ya tabi çalıştıgından, buradan aynldıktan sonra 2 yıl beklemesi ve bu süre sonunda primleri geri alma başvurusu vapmasıdır. Saygılanmla A.D. YANITi Bize Almanya'dan yazan ve mektubunu yukarıya al- dığuruz Sayın A-D'ye önceülde uyansı için teşekkür ediyor, ken- disine en iyi dileklerimizi ve saygılannuzı Uetiyonaz. Bu mektup, Cumhuriyet okurlarının ne denü titiz ve özenli olduğunun ör- neklerinden biridir. Burada, yazıda eksik kalan ve yanlış anlamaya neden olan bir açıklama yapmakta yarar göriiyoruz. Öncelikle, yazımızdaki okurumuz 3201 sayılı Yasayla tanı- nan borçlanma süresini kaçınnıştır. Yurtdışı borçlanması ya- pabilmesi bugün için olanaksızdır. Bu nedenle sigortalıhk baslangıcı iki yıl ileri alınarak IÇTCften 1972'ye gelecektir. Ya- zıdaki yanıt Almanya'da geçen 2 yıllık çalışma sliresinin geri alınmayacağı varsayılarak hazırlanmıştır. Bu iki yıllık sürenin primi geri alınmadığında emeklilik tarihi 2 yıl öne alınacak ve ayrıca bağlanacak aylıkta % 3 oranında bir de artış sağlana- caktır. tLAN İSKENDERUN 1. ASLtYE HUKUK HÂKtMLİĞt'NDEN Dosya No: 1990/796 Davalı: Ramazan Sırdaş. Adresi meçhul, Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı aleyhine açılan rucuan tazminat davasının yapılan duruşması sırasında; Adınıza çıkanlan davetiyenin Istanbul'a tasınmanız nedeni ile tebliğ edilemediğinden yapılan zabıta tahkikaunda da adresiniz meçhul kal- dığından ilanen duruşma gününün tebliğine karar verilip duruşma 7.5.1991 tarihine talik edilmiştir. Mezkür gün ve saatte gelmeniz, gel- mediğiniz veya bir vekiile temsil ettirmediğiniz takdirde davanın gı- yabınızda bitirileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15.3.1991
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog