Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

\1MSAN1991 İSTANBUL'DA BUGÜN • "lkinci Kadın Olmak" konulu panel, saat 14.00'te Istanbul Tabip Odası'nda başlayacak. Konuşmacılar, öğretim üyeleri Doç. Dr. Haluk Burcuoglu, Doç. Dr. | Adnan Kulaksızoğlu, sosyolog Sandra Başkan, Psikolog 1 Feride Yıldınm ve sanatçı Nazan Şoray. j • "Vind Hepatitlerin Teşhis ve Tedavisindeki Son ı Gelişmeler" konulu konferans, saat 12.00'de Amerikan | Bristol Hastanesi'nde başlayacak. Konferansı Amerikalı ' Dr. Howie Fields verecek. İ ISTANBUL'DA YARIN • • Çevre ve Kimya Teknolojileri Merkezi'nin (ÇEKTEM) i açüışı saat 10.30 The Mannara Oteli Tepe Salonu'nda I yapılacak. KENT-YAŞAM HURÎYET/15 TELEFONLAR BîR MEKTUP Vapurlarda kirlilik • Şehir Hatları vapurlanyla yolculuk yapan vatandaşlar, oturma bölümleri ve tuvaletlerin temizliğinin yakın zamana kadar memnunluk verici olduğunu, ancak son günlerde yeniden göriılmeye başlanan kirliliğin giderilmesi için denetimlerin yoğunlaştmlmasını yetkililerdçn talep ediyorlar. HASAN AKÇAM KASIMPAŞA'DAN 2 aydır su alamıyorlar • Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta oturan yurttaşlar, yaklaşık 2 aydır bir damla su alamadıklarını belirtıyorlar. Sokak sakinleri sorunlanna çözüm bulunması için geçen günlerde İSKl'ye toplu halde şikâyette bulunmalanna karşın, sokakta susuzluk devam ediyor. Sokak sakinleri ISKI yetkililerinden sorunlanna daha duyarlı yaklaşmalarını istiyorlar. ISUGÜNLÜĞÜ • lstanbul'a su sağlayan 7 barajdaki toplam su rezervi bir önceki gûne göre 238 bin 200 metreküp artış gösterdi. Son yapılan ölcümlerde barajlarda toplam 339 milyon 953 bin 200 metreküp su olduğu belirlendi. Kente son 24 saatte 972 bin 442 metreküp su verildiği bildirildi. Şişli Terakki 112 yaşında : • tstanbul Haber Servisi — Kuruluşunun 112. yılını jkutlayan Şişli Terakki Lisesi'nin geleneksel "Talaş Böreği • Günu"nde, anılar tazelendi. Talaş böreği ve ayrandan loluşan ziyaret masasının başında, yılda bir kez igöftrşebilmenin özlemini gldermeye çalışan eski ve yeni mezunlar, yıllar Öncesinde kalan öğrencilik gttnlerini yeniden yaşadılar. Daha sonra ilk, orta ve lise kısnu öğrencileri, ritmik jimnastik, bale gösterileri sundular, konser verdiler. Şişli Terakki Lisesi 1941 mezunu 38 löğrenci, 50. mezuniyet beratlarmı alırken bu yıl emekliye |aynlan dört öğretmen ve bir müstahdeme plaİcet verildi. ;Nişantaşı ve Levent'teki ilk ve orta kısımlanyla birlikte •toplam 140 öğretmen ve 2650 öğrencinin bulunduğunu 'belirten Şişli Terakki Lisesi Müdürü ve matematik löğretmeni Lütfi Başaran, yılda bir kez de olsa eski Imezun öğrenciler ve emekİi öğretmenlerle bir araya 'gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. (Fotoğraf: Sabahattin Bostancıoğlu) BAŞBAKANLAR DEMOKRASÎ S I N A VI N D A K a r i k a t ü r S e r g i s i AÇILIŞ 2 NÎSAN SALI 18.30'DA İ s t a n b u l B . B e l e d i y e s i K A R İ K A T Ü R V E M İ 2 A H M Ü 2 E S İ S a r a ç h a n e b a ş ı VEŞİL ALAN OLACAK — Kazlıçeşme'deki deri fabrika ve alohderinin Turfa- ya taşınmasıyla, mahkemeye kadar ulaşan sonına bir çözüm volu bulunmuş ola- cak. Kazlıçeşme'deki fabrikalann yıkılacagı ve bu yerienn yeşii alana donuştüriı- lecegi bildirilivor. Dericiler mayısta Tiızla'daki organize sanayi sitesine taşınacak Kazhçeşme gün sayıyorSon 40 yıldır İstanbul için önemli bir çevre sorunu olan Kazlıçeşme'deki dericiler, mayıs ayında yapımı tamamlanacak Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınacaklar. 3. GELENEKSEL KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ GECESt Sunanlar: MERT ALİ BAŞARIR - KEMAL GÖKHAN GÜRSES Katılanlar: Ory. LEYLA ADALI MUSA AĞACK TARIKAKAN METtN AKFINAR SEZEN AKSU Dr. YILDDUM AKTUNA ZEKİ ALASYA MÜJDEAR ATtLLA ARCAN Dr. ERDAL ATABEK OSMAN ATAMAN HÜSEYİN BAŞ RÜSTEM BATUM CÜNEYT CANVER BEDRETTtN DALAN SÜLEYMAN DEMİREL Dr. HAYDAR DÜMEN MUSTAFA EKMEKÇt MÜJDAT GEZEN GRUP BUUJTSUZLUK ÖZLEMt GRUP ÇAĞRI ERDAL tNÖNÜ ADNAN KAHVECİ CENK KORAY BARIŞ MANÇO YALÇIN MENTEŞ AZtZ NEStN ALt POYRAZOGLU SAKIP SABANCI Dr. NURETTİN SÖZEN UGUR YÜCEL Yer: THE MARMARA OTELİ Saat: 20.» Gün: 1 NİSAN "M Biletler: Kaıikstircüler Dcncti He Kmrikatjir ve Mlz»h Mttusi Telefonlar: 513 «d 61 - S21 12 64 SATILIK 86 model Şahin 2. SAHİBİNDEN 22.000.000 TL. Tel: 544 35 55 REMZt GÖKDAĞ Fatih Sultan Mehmet'in ts- tanbul'u fethi sırasında ordunun deri, zırh, kösele ihtiyacını kar- şılamak amacıyla kurulan ve kurulduğu andan itibaren çevre- sini kirleten Kazlıçeşme'deki deri atölyelerinin taşınması konu- sunda yapılan sayısız girişim ni- hayet sonuç verdi. Yaklaşık 500 yıldır deri üreti- minin merkezi olan ve son 40 yıldır İstanbul için önemli bir çevre sorunu oluşturan Kazlıçeş- me'deki dericiler, mayıs ayında Tuzla'da yapımı devam eden De- ri Organize Sanayi Sitesi'ne ta- şınıyor. 1985 yıhnda dönemin beledi- ye başkanı Bedrettin Dalan'ın Kazlıçeşme'de faaliyet gösteren dericilerin bir an önce Tuzla'da- ki yerlerine taşınmaları gerekti- ği yolundaki uyanları ve taşın- mamalan durumunda fabrika ve atölyelerin yıkılacağını belir- Aile planlaması Doğum kontrolü bilinçli yapılmalı tstanbul Haber Servisi — İs- tanbul Eczacı Odası'nca duzen: lenen "Aile Planlamasında Kul- lanılan İlaçlar ve Araçlar" ko- nulu meslek içi sürekli eğitim programlanmn üçüncusü dün Roche Müstahsarları Sanayi AŞ'de yapıldı. Toplantıda konu- şan İstanbul Eczacı Odası Baş- kanı Mehmet Domaç, Türkiye1 - de aile planlaması konusunda yeterli önlemlerin alınmadığını söyledi. Teknolojik gelişmeyle birlikte ilaçların da geliştiğini, ancak halka yeterince ulaşılma- dığını beürten Domaç, eczane- lerin halkın en çok başvurduğu bilgi edinme mekânlan olduğu- nu kaydederek aile planlaması konusunda eczacılara önemli görevler düştüğunü söyledi. tstanbul Üniversitesi Tıp Fa- kültesi Çocuk Sağlığı Enstitusü Aile Sağlığı Ana Bilim dah oğ- retim uyesi Doç.Dr. Ayşen Bu- lut da gelişmekte olan ulkeler- de doğurganlık oranının yüzde 30 oranmda artacağının hesap- landığını ifade etti. Aile planlamasının sosyal, ekonomik ve anne ile çocuk sağ- lığı açısından önemine dikkat çeken Bulut, aile planlamasında çiftlere zarar vermeyen alterna- tif sunulması gerektiğini söyle- di. Bulut, kısa sureli etkili yön- temler yerıne uzun süreli etkili yöntemlerin tercih edilmesi ge- rektiğini savunarak hizmet su- nan tum kruluşlar arasında iş- birliği kurulmasının gerektiğini belirtti. tÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastalıkları Ana Bilim Dah öğretim uyesi Doç.Dr. Sezai Şahmar ise do- ğum kontrolünde ailelerin bi- linçlendirilmesi gerektiğini kay- dederek "Doğum kontrolü zo- runlu değil, bilinçli olarak ya- pılmalıdır" dedi. ten tehditlerinden sonra çalış- malarını hızlandıran dericiler, 6 yıl sonra yeni tesislerine taşını- yorlar. Karaköy Perşembepazan es- nafının PERPA'ya, kuru gıdacı- ların Rami'ye gitmeleri ve Zey- tinburnu'ndaki kumculann ta- şınması işleminin son aşaması- na gelinmesinden sonra, Kazh- çeşme nisan sonuna kadar "kir- lilik kaynağı" olmaya devam edecek. 1985 yüının aralık ayın- da temeli atılan Deri Organize Sanayi Sitesi'nin mayıs ayında Cumhurbaşkanı Turgut Özal ta- rafından açılışı yapılacak. Tur- kiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Turgut Koşar, Tuzla Deri Organize Sanayi Sitesi'nin açılmasıyla 40 fabrikanın ureti- me geçeceğini ve Kazlıçeşme'de- ki işletmelerinin buraya sistem- li bir şekilde taşınacağını belir- tirken, 1991 yılı sonunda Kazlı- çeşme'nin tarihe kavuşacağı müjdesini veriyor. Kazlıçeşme son aylannı yaşar- ken, tstanbul Büyükşehir Bele- diyesi ile deri işletmeleri arasın- daki yasal miicadele de surüyor. Bedrettin Dalan'ın 1985 yılının nisan ayında dericüerin Kazh- çeşme'den Icesin olarak kaldın- lacağını açıklamasından 5 yıl sonra Büyükşehir Belediye Baş- kanı Nurettin Sözen, 7 Şubat 1990'da "Böyle gelmiş, böyle gitmez" diyerek, ruhsatsız çalı- şan 190 işyerinin mühürlendiği- ni, diğer işyerleri ile ilgili olarak mühürleme işleminin devam edeceğini belirtiyordu. Kazlıçeşme'de "yılan hikâye- sine" dönen dericiler sorunu, bu tarihten sonra yeni bir boyut ka- zandı. İşyerleri kapatılan yakla- şık 8 bin deri işçisi, sokaklarda, kahvehânelerde beklerken, Kaz- lıçeşme'de muhürlenen işyerleri ile belediye arasındaki anlaş- mazlık iyice kızışıyordu. Belediye sağlık kurallarına uymadığı ve çevreyi kirlettiği ge- rekçesiyle deri atolyelerini ve fabrikalarını mühürlüyor, işye- ri sahipleri de mühürleri söke- rek faaliyete devam ediyor, mah- kemenin verdiği para ve hapis cezası erteleniyor, faaliyete ge- çen işyerleri tekrar münurleni- yor. Kısaca, tarihsel bir müca- deleye dönen Kazlıçeşme soru- nunda şu anda tam bir "kısırdöngii" yaşanıyor. Şu anda Kazlıçeşme'de mü- hürlenen işyeri savnsını 231. Mü- hürlenen bu işyerlerinden 160 tanesi mühürlerini sökerek faa- liyete devam ediyor. Belediyenyı muhür fekkinden savcıhğa baş- vurduğu bu işyerleri ile ilgili ola- rak savcılıkta yasal işlemler de- vam ediyor. Belediyenin yakla- şık 2 >ıldır sürdürdüğü mücade- le sonunda, bugüne kadar top- lam 72 işyeri yıkıldı. Yıkılan iş- yerleri 40 dönüm yeşil alana dö- nüştürüldü. 270dönümükapsa- yan deri fabrikalan, atölyeleri ve yan sanayiinden oluşan Kazlı- çeşme'deki yıkımlardan sorum- lu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Ma- ni, çevre ve insan sağlığına za- rar veren tum işyerlerinin yıkı- mına devam edileceğini, yıkılan yerlerin yeşil alan olarak düzen- lendiğini belirtti. Yaklaşık 30 dava dosyasının 1989 yılından beri Zeytinburnu mahkemelerinde ve icra dairele- rinde beklediğini kaydeden Ha- san Mani, hukuksal mucadele- nin yanı sıra dericilerden gelen rica, baskı, tehdit, işçi sendika- lannı belediye yönetimi aleyhi- ne kışkırtma gibi çeşitli eylem- lerle karşılaştığını söyledi. Deri işyerleri ile ilgili yargı kararlan- nın infazından icra memurlann- dan kaynaklanan bazı direnme- ler ve geciktirmeler gözlendiği- ni kaydeden Mani, "Bu gibi ge- cikmelerin önlenmesi için icra memurlannın işlemlerini denet- leyen icra tetkik mereii hakim- leri ile Adalet Bakanlığı mıifet- tişlerinin olayı takıp etmeleri gerekiyor" dedi. Deri Sanayicileri Dernek Baş- kanı Turgut Koşar, belediyenin yıkımlannın işçi ve işyeri sahip- lerini zor durumda bıraktığını, mayıs ayında Tuzla Deri Orga- nize Sanayii Sitesi'nin hizmete açılmasıyla Kazlıçeşme'deki iş- yerlerinin buraya taşınacağını söyledi. Kazlıçeşme'nin Tuzla'ya taşınmasından sonra bu alanın turizm ve ticaret merkezi olarak duzenleneceğini söyleyen Koşar, "Fabrikalann taşınmasından sonra Kazlıçeşme bölgesi yeni bir göruniim kazanacak. 70 bin metrekare alanı olan bir fuar yapmayı duşünüyonız. Bu fuar- da deri ağırlıklı ürünleri sergileyecegiz" dedi. Cumhuriyet kitap kulübü T A K S I T L E KİTAP V E R İ Y O R DİLEYEN HERKESE (•) 8 AY VADELİ SEÇKİN YAZARLAR«• •• UNLU YAPITLAR KİTAPLAR YAYINLARI BİLGİ YAYINEVİ CEM YAYINEVİ ONUR YAYINLARI ÇAĞDAŞ V CAN YAYINLARI -' v YAYINLARI REMZİ KİTABEVİ TOROS YAYINLARI 400 seçme kitap Elden teslim (*) Sadece İstanbul İl sımrlan içinde. Bir telefon yeterli TELEFON : 512 05 05 / 516 ; 056 • ZıMa MMMiia: 527 57 00 • MmrUtoMMMNI: 172 13 73 -74-75 v« 068 • l9danaK068 Hmr*e«:077 l 511 89 18 T*: 588 48 00 92 30 340 01 00 M 345 46 80 fel tthk 131 22 09 Taktta İkyaı*K 152 43 00 SSK SaMtra: 588 44 00 SSK »•»!<••• 132 30 00 SSK Mztapn 358 67 60 • TRtffe: Tnflk $ * c Md.: 176 24 14 (kst.). 356 04 85-86 (Kadıköy) •Mte Traflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınçi), 314 36 (B Çekmece) • THT: kltott»; 573 13 31. Dt$ Hattar. 574 23 00 (25 hat), Saatral: 574 73 00 Rezanasyov 574 82 00 (45hat) • DDT: SMnd DM^M: 527 00 50, a.rm D a p c 336 20 63 H.ta*a I M M 348 80 20 • VATOR: SeMr Hateı: 526 40 20. 144 42 33 Dratı YoB»i (AcMto): 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 •Mb OttMifc 149 15 38 • MrTEMOUUt: (Hava tahmını Ağrenme) 573 89 80 • ELEKTRk AMZA: Ittlrtnr 526 62 74. FaUfe-T*Mult 526 62 74 150 83 50. 348 71 40 • THL069 • fiUUBA: 585 19 90-91. 152 10 15. 339 46 48 SUUBA: 522 97 03, 147 51 10, KaMriy: 333 02 20, •fcnflaa.m.: 145 07 20 (17 hat) • p n : •11 (Bılınmeyen numaralar ve nöbelçı eczane sorma), •21 (arıza). 02S (danışma), 031 (şehırlerarası). M1 (sıra sorma), 032 (mılletterarası), M2 (sıra sorma), MC (masal antatma) •72 (uyandırma), 019 (pcsta kodu danışma), •41 (fono tel) •93 Alo Post Servisi 9 günlük tatit Bayram turizmi lıareketli İstanbul Haber Servisi — Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağuun açıklanmasın- dan sonra, şehirlerarasi otoj- büs, tren ve uçak bilet satış bii- roları hareketlendi. THY, DDY ve çeşitli otobüs firma- ları yetkilileri, yurtiçinde Ege ve Akdeniz'in yanı sım yurtdı- şında, New York, Londra, Tel Aviv ve Roma kentlerine yo- ğun istek olduğunu belirttiler. Ote yandan Körfez Savaşı yü- zünden bir süredir yakınlaruu göremeyen Güneydoğulu yurt- taşların da bu bölgelerdeki kentlere gitmeye başladıklan kaydedildi. THY'nin Antalya- ya koyduğu ek seferlerin tümü- nün dolu olduğu öğrenildi. Türk Hava Yollan Rezervas- yon Mudürlüğu yetkilileri, An- talya ve Dalaman'a Ramazan Bayramı nedeniyle ek seferler konulduğunu söylediler. An- talya'ya pazartesi, salı, cuma ve pazar gunleri ek sefer kon- duğunu belirten yetkililer, yurtdışına da Körfez Savaşı sonrası ilk kez önemli yolcu ta- lebinin olduğunu kaydettiler. Yolcu talebinin yoğun olduğu kentler şöyle: New York, Londra, Brüksel, Tel Aviv, Roma, Milano ve Singapur. THY yetkilileri, 13 nisan günü Antalya'ya 7 ek se- fer konduğunu, hepsinin şim- diden dolduğunu söylediler. Devlet Demiryolları Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Re- zervasyon yetkilileri de yeni düzenlenen GAP tunına bü- yük ilgi gösterildiğini belirte- rek şu bilgiyi verdiler. "tstanbul'dan Ankara, Ada- na ve güneşdoğu illerine önemli talep var. GAP turny- la vatandaşlar Güne> ve Dogu Anadohı'yu görmek istiyorlar. Şimdilik, normal tarifelere bi- let bulmak miımkün. Ancak, her geçen gün yolcu sayısı da- ha da artıyor." THY ve DDY'nin yanı sıra Topkapı ve Harem otogarla- rındaki seyahat acenteleri de bugünlerde hareketlenmeye başladı. Bazı firmalar, bayram öncesi zam yapmak zorunda kaldıklarını, bunun da yolcu sayısını etkilediğini belirürken, çeşitli firmalar özellikle Ege ve Akdeniz'e giden yolculann art- tığını söylediler. Kamil Koç Turizm Seyahat Acentesi yetkilisi, fiyatlara ya- pılan ortama yüzde 20'lik ye- ni zamla yolcunun seyahata çe- kindiğini kaydetti. Doğan Körfez Otobüs fir- ması da, Ankara, Adana ve Antalya'ya yoğun talep oldu- ğunu söyledi. Yetkili, "Bayra- ma daha 15 gün olmasına kar- şın, şimdiden herkes Ege ve Akdeniz'e gitmeye başladı. 9 günlük tatili deniz kenannda dinlenerek geçirmek istiyorlar" diye konuştu. Ulusoy Otobüs firması bu günlerde yolcuların çoğunluk- la Akdeniz bölgesine bilet ara- dığını belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog