Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyet "lyi Faiz11 Devam! 67. Yıl; Sayı: 23904 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 11, IKDV dahu>9 Mart 1SK>1 Cumartesi Cumhurbaşkanı Özarın oğlu borsada artık kendi şirketiyle oynayacak resm^ı baııkerengel yok Sermaye J'iyasasıKurulu Mehı Yasal __„ _„- -., .v ._ Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, Efe Özal ve arkadaşı Mustafa Derman'ın bankerlik şirketine ortaklığında herhangi bir yasal engel bulunmadığını açıkladı. Tekbaş "Yasal olmasa SPK müdahale ederdi" dedi. Ekonomi eevresmde tepki Türkiye Odalar Birliği Başkanı Erez, Efe'nin faalıyetine yasal engel bulunmadığını belirtirken şöyle dedi: "Belli makamlarda bulunan insanlar bu haklarını kullanmazlarsa doğru iş yaparlar. Spekülasyonlara neden olmazlar" 24 yaşında genç banker. Mecüste engel çabası Cumhurbaşkanının oğlu Efe özal'ın borsa bankerliği resmileşirken, DYP'nin cumhurbaşkanı ve iktidar çevreleri ile yakmlannın borsa bankeri olmalannı yasaklayan kanun teklifi dün TBMM'ye sunuldu. DYP Grup Başkanvekili Tanır 'bu skandaldır' dedi. Hoş bir şe^ de01 Türkiye Odalar ye Borsalar Birliği Sanayı Konseyi Başkanı Şinasi Ertan şöyle konuştu: "Üzerinde durulup.. eleştirilecek en önemli nokta Efe Özal'ın şirketlerle ilgili bilgileri önceden alma şansına sahip olması. Bu nedenle Efe'nin borsaya girmesi hoş bir şey değil!' Ekonomide MKYK toplantısında soruna çözüm bulunamadı Cumhurbaşkanı eleştirildl Başbakan zorda ANAP'ta uzlaşma yokBirleşme SHP'den çağrı Ecevit'ten yine ret DSP lideri Bulent Ecevit, SHP'yle birleşme ya da sol partüerin seçimlere birlikte gjrmelerine ilişkin önerileri reddettiğini yinelerken KKTC öraeğini verdi. Ecevit, Kuzey Kıbns'ta seçime birlikte giren partilerin oylannın birbirine eklenmediğini, tersine azaldığmı söyledi. İstanbul il başkanlığı için toplanan MKYK'da 'tek listeyle girelim, hanımefendi başkan olsun' önerisinde bulunan Başbakan Akbulut, 'Bakmız bu sandıktan Semra Hanım değil, Cumhurbaşkanı çıkacaktır. Ben Cumhurbaşkanı ile kavga etmek istemiyorum. Kendisiyle uyum içinde çalışmak istiyorum' dedi. MKYK'da Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na en sert eleştiriler Hasan Celal Güzel'den geldi. Keçeciler Başbakan'a düşündüğü çözüm için yardımcı olacaklarını söylerken, Mesut Yılmaz da 'Havanda su dövdük, hiçb?r sorunu halletmedik' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Semra Özal'ın ANAP istanbul İl Başkanlığı'yla ilgili sorunu goruşmek için toplanan ANAP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), çözumsuzluk- le sonuçlandı. MKYK uyelerinın çoğu sorunu çozumlemek ıçın yetki aldığım açıklayan Başba- kan Yıldırım Akbulut'u ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı eleştirdiler. Başbakan Akbulut ise "Cumhurbaşkanı Özal ile uyum içinde çalışmak zorunda olduğunu" ifade ederek kendi- sini, "Bakınız, bu sandıktan Semra Hanım değil cumhurbaş- kanı çıkacaktır. Ben Cumhur- başkanı iie kavga elmek istemi- yorum" diye savundu. Yaklaşık beş saat suren MKYK toplantısında ılk sözu ANAP Grup Başkanvekili Onu- ral Şeref Bozkurt aldı. Bozkurt. Turk Ceza Yasası'nın 141, 142 ve 163. maddelerinin yanı sıra Kurtçenin serbest bırakılmasına ilişkin tasarının grupta büyük sı- kıntı yarattığını öne surerek "is- tanbul kongresi de bu sıkıntıla- rın uzerine tuy dikti" biçımın- de konuştu. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Recep Ergun, Körfez savaşı sonuçlannı anlatırken Dı- şişlen Bakanı A. Kurtcebe Alp- temocin'e dönerek "Hani masa- ya oturacaktık? Biz şimdi kıyı- dan gidiyoruz" diye laf attı. Bu- nun üzerine Alptemoçin de Kör- fez krizi ve dış temaslarıyla ilgili (Arkast Sa. 17, Sü. 4te) Özel okullarayeni sistem \elilere kayıt kolaylığıÖzel okullar ile Anadolu liselerine kayıtlar aynı tarihte yapılacak. Sınavda 1. tercihini kazanan öğrenci başka okula kayıt yaptıramayacak. Veliler yalnız tercih ettikleri yedek listedeki okulların puanlarını takip edecekler. FtGEN ATALAY özel okullara girış sınavı tak- vimi belirlendi. 1 nisanda baş- layacak basvurular, 12 nisanda sona erecek. Sınav 2 haziran ta- rihınde yapılacak ve kesın kayıt- lar 15 ağustosta tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanhğı Özel Öğ- retim Genel Mudüru Necdet Özkava, Özel Okullar Sınav Yürütme Kurulu'na, "velilerin bekktiimemesi ve okul okul dolaştınlmaması" yolunda talı- mat verildiğinı söyledı. Özel Türk ve Yabancı Okul- lar Sınav Yurutme Kurulu Baş- kanı Fahamettin Akınguç, alı- nan önlemlerle bu yıl velilerin rahat edeceği mujdesini verdı. Özel okullara giriş sınavının ka- yıt süresiyle Anadolu liselerine kayıt süresi arasında paralelhk sağlandığını, kayıt sürelerının öne almdığını belirten Akınguç, tercih sisteminin de uygulama- ya konulmasıyla okuldan oku- la koşturmacanın bu yıl vaşan- mayacağını belirtti. Geçen yıl uygulanan sistem- de, özel okullara kayıtlar, kayıt tarihinın başlamasından kısa bir sıye sonra tıkanmış, veliler 10 temmuzdan 21 eylüle kadar ger- gin bir bekleyiş ve koşturmaca içine girrnişlerdi. Kontenjanla- (Arktm Sa. 17, Sü. Vdt) İndirim yok Kablolu TV 500 binPTT'nin Ankara'da uyguladığı ve İstanbul ile tzmir'de gelecek yıl devreye sokacağı kablolu TV'de indirim, hastane, otel, üniversitelere uygulanıyor. Meskenler için ise 500 bin lira depozdto ödenecek. TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA — Kablolu TV'de apartman sakinleri- nın toplu başvurularında PTT indinm yapmıyor. Has- tane, otel, motel, universite ve yuksekokulların aynı ça- tı altındaki hinalarına aynı anda döşeme yapılması ha- linde indirim uygulanacak. tlk uygulaması Ankara'da yapılan kablolu TV'nin abo- (Arkast Sa. 17, Sü. l'de) îran Cumhurbaşkanı Rafsancani, Saddam'ın 'halkın iradesine teslim olmasını' istedi Irak 'iç savaş'dönemecinde İKTİSADDAM: İKTİDARIPAYLAŞAUM Ingiliz Guardian gazetesi Saddam Hüseyin'in, yönetime karşı ayaklanan Şii ve Kürtlere ıktidarı paylaşma önerisinde bulunduğunu Öne sürdü. Gazeteye göre, Saddam, Şii ve Kürt gruplarına bakanlık koltuklarınm yarisını ve başbakanhk makamım önerdi. Dış Haberfer Servisi — Irak'- nı önlemek amacıyla BM Gü- ta "iç savaş"ı andıran kaos su- riıyor. Îran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, Irak lideri Saddam Hiıseyin'e bir çağrıda bulunarak "halkının iradesine teslim olmasını" istedi. Ingiliz Guardian gazetesi, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Kurt ve Şii orgutle- rine yönetimi paylaşma öneri- sinde bulunduğunu haber verdi. Gazete Saddam'ın muhalefete bakanlıkların yarisını ve başba- kanlığı onerdiğini yazdı. Ancak önen Şiiler ve Kurtler tarafından reddedildi. Londra'daki Kürt kaynakla- rı, Saddam Hüseyin'in yöneti- mine başkaldıran gruplara kar- şı kimyasal sılaha başvurması- venlik Konseyi'nden bir karar çıkartması için Ingiltere'nin yar- dımını istediklerini açıkladılar. İngiltere Dışışleri Bakan Yar- dımcısı Douglas Hogg da Irak içinde "Kürtlere daha fazla özerkJik tanınması gerektiğini" söyledi. Bu arada Irak'ta Sad- dam Huseyin yönetimine karşı direnişe geçen gruplara bazı ül- kelerce destek vaadinde bulu- nulduğu haber veriliyor. Yöne- tim karşıtı gostericilerle Cumhu- riyet Muhafızlan arasındaki ça- tışmalann da ülkenin çeşitli kentlerinde sUrdüğu bildirüiyor. îran Cumhurbaşkanı Haşimi (Arkast Sa. 14, Sü. 4'de) BAKER'IN NABIZ TURU, 11. Sayfada HARP OKULU'NDA KONUŞTU ÖzabHalk gerıcı değilANKARA (AA) — Cumhur- başkanı lurgut Özal, Kara Harp Okulu'nu ziyaretinde, laikliğin din ve vicdan hurnyetının kar- şısında olmak anlamına gelme- dığini belirterek "Aslında laik- lik din ve vicdan hurriyetinin garantisidir" dedi. Özal, Turk halkının gerici olmadığını, mo- dernliğı ve çağdaşhğı seven bir halk olduğunu belirterek "Eski- nin begenilmeyen taraflanna donuş istevenlere biz gerici deriı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dun Kara Harp Okulu'nu ziya- ret ettı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dogan Giıreş tarafın- dan askeri torenle karşılanan Ozal'a burada okul komutanı (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) SİLOPFDEN AHMET TAN Siper Notları SİLOPt — Karşılarda. sisli tepelerin vamaçlannda Irak mevzileri. Mevzilerde belli belirsiz kıpırtılar. Kıpırtılan I. Kolordu Ko- mutanı Korgeneral Avdın tl- ter degerlendiri)or: "Çekili>oıiar. Ama bu as- keri anlamda bir çekilme de- ğil. Duzensiz, darmadağımk bir çozülme. Bozgun ve pa- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) TÜRKtYE'DEN DÖNÜŞ ÖPÜCÜGÜNATO Çevik Kuvveti kapsanunda, Körfez krizi boyunca Türkiye'de üslenen 18 Mirage uçagı- nın altısı dün Beiçika'nm Bierset Hava Üssü'ne geri döndii. Pilot kı>-afeti giymiş olan pilot eşleri, Türkive'den dönen kocalanm sofnk şampan>-a ve sıcak bir öpüciikk karşıiadılar. NATO'ya bağlı diğer kuvvetlerde Türkiye'vi (erketmeye hazırlanıyor. (Fotograf: AA) ANKARA VE WASHINGTON. IRAK PARCALANMAMAU' GORÜŞÜNDE ABDyardum nazlı geliyor Saddam karşıtları Beyrut'ta toplanıyorIrak muhalefetinin yarın Beyrut'ta yapacağı toplantı öncesinde Şam'da bulunan Kürt liderlerine Ankara ve Washington'un "Irak'ın parçalanmaması" yönünde mesaj ilettiği belirtiliyor. Kürt, Islamcı ve komünist muhalifleri bir araya getirecek Beyrut toplantısında Îran, Suriye ve Türkiye'nin Irak'ın geleceği konusundaki tutumlarının da farklı ağızlardan aktarılacağı öğrenildi. YASEMtN ÇONGAR ANKARA — Irak'ın kuze- yinde Kurtlerin, güney bölgele- rinde ise Şiilerin Saddam Hüse- yin yönetimine karşı ayaklan- mayı sürdürdüğu yolundaki ha- berler, bu ülkenin toprak bu- tunluğu ve yeni bir kimyasal katliama gidilmesi konusunda- ki kaygıları arttırıyor. Gelişme- leri yakından izleyen Batı baş- kentJeri ve Ankara, Irak'ın par- çalanmasına "seyirci kaluıamayacağını" bazı özel ka- nallardan muhalif Kürt, Islam- cı ve komünist örgütlere iletti- ler. Lubnan'ın başkenti Bey- rut'ta yarın yapılacak ve bu ör- gütlerin önemli bir bölümünu bir araya getirecek toplantıda da tran, Suriye ve Türkiye'nin Irak'taki gelişmelere yaklaşım- larımn farklı ağızlardan dile ge- tirileceği öğrenildi. Irak'ın on yedi milyonluk toplam nüfusu içinde 3.5 mil- yonluk bir azınlık oluşturan Kurtlerin, ülkenin kuzeyindeki beş kenti ele geçirdikleri yolun- daki haberler, Ankara'dakı yet- kılıler tarafından iki açıdan "kaygıyla" karşılandı. Irak li- deri Saddam Hüseyin'in devril- mesıni bolge barışı ve Ankara - Bağdat ilişkileri açısından "elzem" gören bazı siyasi yet- kililer, "Ancak bunun Irak'ın parçaianmasına yol açması ve bir kez daha kimyasal bir katli- am yaşanması bizi tedirgin eder. Irak'ın toprak butunlüğunun bozulmasına Turk Silahlı Kuv- (Arkaa Sa. 17, Sü. 7'de) VVASHINGTON (Cumhuri- yet) — 1992 yıhnda Turkiye'ye verılecek 700 milyon dolar tuta- rındaki yardıma ilişkin ABD Temsilciler Meclisi, Avrupa ve Ortadoğu Alt Komitesi'nde ya- pılan ilk toplantı, bu miktann fazlahğını sorgulayan bir hava- da geçti. Her ne kadar bu hava ABD Kongresi'nin geleneksel eğilim- lerıni yansıtıyorsa da yardım (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) ÖZAL'A 'CAMP DAVID' PLANI UFUK GÜLOEMİR'in haberi 14. Sayfada Türkiye-SSCB Ekonomik ilişkiler patladı Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ticaret hacmi 4 yılda 4 kat artarak 2 milyar dolara yaklaştı. AYŞEN GÜR'ün haberi 10. Sayfada BU8UN YARIN Yaşam: Dışıler nıçın sadık değıl? Üner Tan: Bılımde Batı tekelı Asimov: En parlak ışık E.Meriç: 7 bm yıl öncekı kavuşma Bilgisayar: 90 soru, 90 yanıt V.Belgil: Savaşta 'gece barekatı' donemı D.Cüceloğlu: Bılım ^c bayıan hakları Teknoloji: Yapay akcığerın oncüsu Suçhıklm? Bclinda Carlisle kürk giymeyecek! Kurk iarşıtı kampanyalar bir pop mu7ik topluluğumtn yaşamım nasıl kurtarabıldı? Babıâli'nin Tarabyalı ressamı Agop Arad'm fırçasından çıkan son balıklar ve ianatçmın en eskı arkadaşlarıncLzrı anıları Kapadokya'da kış Perıbacaları ülkcsınde kar beya/ı sesuyhgı • Genç Polltlkacı 1987'de başlayıp Thatcher'ın istifasma kadar dörtemi konu alan dızi, köşe dönücü iktidar karikatürünu çıziyor. 14 bölumluk dizi Starl'de başlıyor. Genç politikacıyı Emmy ödüllü Rick Mayall canlandırıyor. 6. Sayfada _ • Eurovision Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye fınali saat 21.00'den itibaren TV1 den yayımlanacak. 6. Sayfada • SEKA'da sözleşme 10.500 ışçiyi kapsayan sözleşme uyarınca işçılerin ucretlerine 1. yıl ortalama % 170, 2. yıl ortalama % 210 zam yapıldı. Ücretlere prim ve vardiya zammı da eklenecek. Ekonomi'de • Turizm seferberliği Türk turizmini canlandırmak için uluslararası 4 şirketle anlaşan bakanhğm ilk reklamı 12 mart salı günu CNN'de yayımlamyor. Ekonomi'de • Armatör Güvelioğlu öldürüldü Erenkoy'dekı evme gıderken benzıncide silahlı saldırıya uğrayan armatör Kayhan Güvelioğlu olay yerınde öldü. 14. Sayfada • F.Bahçe'de Hiddink şoku Sarı- Lacıvertlı kulupte Hollandaiı tekmk direktorun gitme kararı tartışıhyor. Hiddink 'in yerine Toni dtişUnülüyor.Sporda • Meyhaneden men Mahkeme, kooperatıfın adındakı Bağ-Kur sözcuğunu değiştırmekte ısrar eden Kayalık'ı iki ay sureyle bar, gazino, meyhane gibi ıçkili yerlere gitmekten men etti. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Hayırsız Dağları... MİDYAT/SİLOPİ — Savaş boyunca askerlenmız, Irak sınır- larına en yakın yerlerde savunma düzenı almışlar. Sılopi'de konuşlanan birliklerı, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Ya- vuz, 7 Kolordu Komutanı Aydın İlter, Genelkurmay Genel Sek- reteri Tuğgeneral Hurşit Tolon ve Tuğgeneral Yaşar Spor ile birükt) geziyoruz. Orgeneral Yavuz, savaş nedeniyle bölgede alınan önlem- (Arkaa Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog