Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 * * < DM Cumhuriyet evam! PAfflUKBANK iyi bankadı r 67. Yıl; Sayı: 23903 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL Mart 1991 Cuma BBC Basra'da hardal gazı kullanıldığını öne sürdü Irak'ta kaosBBC ve ITV televizyonları, Kürt kaynaklara dayanarak verdikleri haberlerde, Basra'daki çatışmalarda Irak Cumhuriyet Muhafızları'nm insanların sinir sistemini tahrip eden hardal gazı kullanmış olabileceğini duyurdular. Kürt kaynaklan, ülkenin çeşitli kentlerinde çatışmaların sürdüğünü de belirtiyorlar. Ingiliz Independent gazetesi, Basra kentinin, Cumhuriyet Muhafızları'nın eline geçtiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanhğı, Güney Irak'taki Kerbela, Necef ve Hillah kentleri ile Kuzey Irak'taki Kerkük, Süleymaniye ve Ranya kentlerinde kargaşanın sürmekte olduğunu bildirdi. Saddam karşıtı gruplar ise Basra'nın hâlâ denetimlerinde olduğunu iddia ediyorlar. Dış Haberler Servisi— Irak'- ta Saddam Hiiseyin yonetimi- nin, ülkenin çeşitli kentlerinde yapılan hükumet karşıtı gösteri- leri bastırmak için yoğun uğraş verdiği bildirüiyor. Çeşitli kay- naklarca, olayların ilk patlak verdiği, Irak'ın en büyuk ikinci kenti Basra'da hükumet guçleri- nin duruma hâkim oldukları ha- ber veriliyor. ABD kaynaklan, Basra'daki çatışmalarda hukümet güçleri- nin tank, top ve ağır makineli tüfek kullandığını belirtirken, DARGEÇÎT YÜRÜDÜ: 1 ÖLÜ 7 YARALI «.Sayfada CEZAEVLERİ 'AMBULANS' BEKLİYOR 4. Sayfada KARAKOLDA ECEL VAR 4. Sayfada BBC, Kurt kaynaklara dayana- rak verdiği haberde, Cumhuriyet Muhafızları'nın Basra'da hardal gazı kullanmış olabileceğini du- yurdu. Muhalefet grupları ise, Basra'nın Bağdat yönetimınin eline geçtiği yolundaki haberle- ri yalanlıyorlar. Aynı gruplar, Saddam Huseyin'e bağlı birlik- lerin, Şiilerin kutsal kentleri Ne- cef ve Kerbela'yı kuşattıklarını one süruyorlar. öte yandan Irak, esir tuttuğu 2 bin Kuveytli'den yüzlercesini dün gece serbest bıraktı. Guney Irak'taki Basra kenti- nin Cumhuriyet Muhafızlan- nın, Nasıriye kentinin ise dire- nişçilerin elinde bulunduğu, bol- gede kaosun devam ettiği bildi- rildi. Ingiltere'de yayımlanan In- dependent gazetesi, bölgedekı muhabirlerine dayanarak verdiği haberde, Cumhuriyet Muhafız- ları'nın, T-72 tipi tanklarla kent (ArkastSa. 14, Sü. l'dt) Yasa tasansı Mecliste kabul edildi Süperlere ek ödemeSüper emeklilere telafi edici ek ödeme yapılmasını öngören yeni tasarı yasalaştı. Tasarı ile SSK'ya 4 milyon 200 bin lira ödeyen süper emeklilere ayhk 330 bin lira ek ödemede bulunulacak. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Süper emeklilere aylık- lanna ek olarak telafi edici öde- me yapılmasını öngören yasa ta- sansı Meclis'te kabul edildi. Bu- na göre SSK'ya 4 milyon 200 bin lira ödeyen süper emeklilere her ay 330 bin, 5 milyon 40 bin lira ödeyenlere de 400 bin lira telafi edici ödeme yapılacak. Gelir ve aylıklara uygulanacak katsayı artış oranlan telafi edici ödeme- lere de aynen yansıtılacak. Yasa 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Benimsenen yasaya göre SSK'ya 4 milyon 200 bin lira ödeyen süper emeklilere 330 bin, 5 milyon 40 bin lira ödeyenlere de 400 bin lira her ay telafi edi- ci ödeme yapılacak. 4 milyon 200 bin ve 5 milyon 40 bin lira- dan daha az borçlanma primi ödemiş olanlara yapılacak tela- fi edici ödeme, ödedikleri prim ile orantüı olarak hesaplanacak. Telafi edıcı bu ödemeler, gelir ve aylıklara uygulanan katsayıda- ki artış oranında yükseltilecek. Ödeme dönemlerine göre pe- şin verilecek olan telafi edici ödeme, ölüm halinde geri alm- mayacak. ölüm aylığı almakta olanlara yapılacak telafi edici ödeme, ölüm aylığı ödenmesine imkân veren her tahsis dosyası için ayn ayn hesaplanarak ta- mamı hak sahiplerine eşit şekil- de paylaştınlacak. Hak sahibi kaz çocuklannın evlenmeleri nedeniyle ödenen evlenme yardımının hesabında ve hizmetlerin btrleştirümesi sı- rasında telafi edici ödeme dik- kate ahnmayacak. Bu yasa yürürluğe girdiği ta- rihten itibaren bir ay içinde ku- ruma yazılı olarak başvuranla- ra, süper emeklilikten yararlan- mak için ödedikleri primler ia- de edilecek, ancak paralarmı ge- (Arkası Sa. 17, Sü. S'de) BUGUN YARIN PAZAR Akbulut'a göre^Cumhurbaşkanı Özal Semra Hanım'ın seçilmesi konusuda 'ısrarlı' Özal bastırrv orAKBULUT Borsaya vergi koyalım ANKARA (Cumhurivet Burosu) — Cumhurbaşka- nı'nın oğlu Efe Özal'ın bor- sada oynamak uzere bir şir- kete ortak olması, Başbakan Yıldınm Akbulut'u da ra- hatsız etti. Akbulut'un Ma- liye ve Gümruk Bakanı Ad- nan Kahveci'ye, "Ne oluyor bu borsada? Birçok haber çıkıyor. bir bakalım. Ka- zançların vergilendirilmesi için bir duzenleme yapalım" dediği oğrenildı. Bakanlar Kurulu'nurr ön- (Arkası Sa. 17, Sü. l'dt) Mi ? 0 $t*\Pİ OlMfi YötVNPA.. h'iiüh MHOvM \*& 909c o Pfl MicVflftPeH <-€^ .....*,-<&. Kongreyi iptal ettirir Başbakan Yıldınm Akbulut'un, Ankara'da toplanan ANAP İstanbul ilçe başkanlarına şöyle dediği belirtilivor: Eğer Semra Hanım'ın başkanlığını kabul etmezseniz, Cumhurbaşkanı MKYK üyelerini tek tek çağınp istediği kararı çıkartır. Cumhurbaşkanı MKYK'da kongreyi iptal ettirir ve büyük kongreyi İstanbuFsuz toplarız. Yılmaz: Çekilmem Akbulut'un bu konuşmadan sonra ilçe başkanlarından, Semra ÖzaPın adaylığı konusunda yetki aldığı belirtilıyor. Yılmaz böyle bir uzlaşmayı kabul etmedi ve "çekilmeyeceğim" dedi 17. Sayfada KABINEDE DEGIŞÎKLİK YOK 4. Sayfada Memura daha az 'alo'Yeni tasarrufönlemleri sonucu kamuda telefon giderleri kısılacak TASARRUF ÖNLEMLERİ Fonlardan gayri menkul alımı ve bütçeden büyük harcamalar Başbakan'ın onaymda Daire başkanlarının altındaki telefonlar uluslararası ve şehirlerarası hatlara kapanacak Araç telefonu faturaları belli miktarı aşarsa kullananlar parayı kendileri ödeyecek. Lojman konutlan 100 m 2 'yi aşmayacak. Kurumlarvakıfeliyle tesisinşa edemeyecek. Toplantılarda ekstra harcama yapılmayacak, çiçek gönderilmeyecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Bakanlar Kurulu, ön- ceki gunku toplantısında 1991 butçesinden azami tasarruf sağ- lanması kararlaştırıldı. Başba- kanlık, kamu kuruluşlanna bu doğrultuda bir genelge gönder- di. Öncelikle telefon harcama- ları, gayrimenkul alımlan ve ya- yınlar kısıtlanacak. Devlet Bakanı Kemal Akka- ya, dun bir basın toplantısı du- zenleyerek onceki gun toplanan Bakanlar Kurulu'na ilişkin açık- lamalar yaptı. Bakanlar Kuru- lu'nun 1991 konsolide butçesı- nın ve fonların kullanımında azami tasarruf tedbirlerine uyııl- masını kararlaştırdığını bildiren Akkaya, şu açıklamaları yaptı: " — Fonlardan gayrimenkul alımı ile bütçeden yapılacak bü- yük harcamalar sınırlandırıla- rak Başbakan Akbulut'un ona\ şartına baglandı. — Şeker pancan urunu bedel- lerinin ve Tarım Satış Koopera- tifieri'nin odeyeceğı ürün bedel- lerinin bir an once çiftçiye öden- mesi kararlaştırıldı. — Türkiye Şeker Fabrikası'- na, yurtiçi ve yurtdışı kuruluş- lar aracılığıyla piyasa fiyatları üıerinden ihracal yapması ola nağı sağlandı. — Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ılk, orta ve lise dengi okul- lardakı Parasız Yatılı Okuma Yonetmeliğı değiştirilerek doğal afet, Olağanustu Hal Bolge Va- liliği'nde muhtaç duruma du- şenlenn çocukları sınavlara gır- meden bu okullarda ozel kon- tenjanlar \oluyla okuyabile- cekler. — İhracal ve dış navlıın islis- nalan 1992 yılı için yeniden be- lirlendi. Sanayi uriınlerinde as- gari ihracat 250 bin dolar, ku- rumlar Vergisi istisnası ise vüz- - <Arkası Sa. 12, Sü. 7'dt) 8Mart Dünya Kadınlar Günü (Foloğnrf: Tht Inag« 8w*: MilcİHfl Fnnk) Dişikuş dişirü gösterdi Kadınlar artık kendilerine 'bağışlanan' haklardan fazlasını istiyor. 1980'den sonra seslerini yükseltmeye başlayan kadın, erkeğin arkasında değil, yanında yer almak istiyor. ŞENAY KALKAN'ın haberi 1 sayfada 'Gayri Medeni Kanun' BM sözleşmesine rağmen, Türkiye^deki yasalar kadını 'ayırıyor', erkeği kayınyor. TÛREYKÖSFmn haberi 3. Sayfada ÇALIŞAN KADIN SAYISI AZALIYOR 1 Sayfada DÜNYA RADtNLAR GÜNÜ ÎÇİN NE DEDİLER? 1 Sayfada Özal'ın SSCB gezisi 11 martta Moskova ile yeni dünyaya doğru Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 11 martta başlayacak Sovyetler Birliği gezisi ve Gorbaçov ile yapacağı görüşmeler, yenilenen bir dünyada Türk-Sovyet ilişkilerinin yeni bir döneminin başlangıcı olacak. Karadeniz Ekonomik. Topluluğu ve Ortadoğu'nun yeni mimarisi, iki liderin ele alacağı konular arasında. Moskova Büyükelçisi VOLKAN VURAL'ın yazısı 10. Sayfada MOSKOVA ŞÎMDÎ DAHA YAKIN YASEMİN ÇONSAR ve SEMİH İOİZ'in Haberi 10. Sayfada KARADENİZ- D1ŞA AÇILMADA YENİ BOYUT 10. Sayfada DİYARBAKIR'DAN AHMET TAN Sınırdan Kesitler DİYARBAKIR — "Adamlar turistik kafile muamelesi bekli- vorlar. Kendilerine ayırdığımız misafirhaneleri, otelleri begen- miyorlar. Aralarında sıcak su- yun surekli olmadığından yakı- nanlar var." Bu sözler bir komutanın. "Adamlar" ise NATO Çevik Kuvveti ile gelen birliklerdelü bazı yabancı subaylar. NATO anlaşmalanna göre birliklerin Tiirkive'deki masraf- lanndan, \emelerinden içmele- rinden Tıirk Genelkurmayı sorumlu. (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) Cumhurjyet için yazdı Denktaş: Cemaat olmayız "Makarios, Saddam'ın Kuveyt'e yaptığının aynısını bize yaptı. Böylece ortaklık bozuldu. Şimdi Vasiliu, 'Federasyon olsun, ancak bunun temeli iki ayn devlet olmaz' diyor. Biz egemenlik, eşitlik, ortakhk ve 1960 garantileri çerçevesinde kaderimizi tayin edebileceğimiz bir federasyondan yanayız." 17. Sayfada NadirNadi'ye Yılın Atatürkçüsü Ödülü İzmir Büyıikşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar uyannca Milli Kütüphane Caddesi'nin adı 'Nadir Nadi Bulvan' olarak değiştirildi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) — Gazetemizin sahibi ve başyazan Nadir Nadi, İzmir Bü- yükşehir Belediye Meclisi tara- fından "Yılın Atatürkçusü" se- çildi. Nadir Nadi'ye ödülü, Bü- yukşehir Belediye Başkanı Yiik- sel Cakmur başkanlığında oluş- (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK 8 MartL 8 Mart "Dünya Kadınlar Gü- nü"dür. Böyle bir gunde ilk ak- la gelecek soru şudur: "Neden bir erkekler günü yok?" Hiç kuşkusuz bu soru, günun anla- mımda vurguluyor Çunküyaşh dünyamızda kadın-erkek eşitlı- ği en uygar ülkelerde bile haya- ta geçirilebilmiş değil. Hukuk düzenlerinde kadmlara yönelık engeller, ileri sayılan toplumlar- da bile sürüp gitmektedır. Bun- ların yanı sıra tarihten gelen mi- rasla töreleşmiş kadın-erkek ıliş- kilerinde, "cinsi latifin azım- sanması, kimi çevrelerde hâlâ doğal sayılmaktadır. Sonuçta gezegemmizin birçok yöresınde, kadın ikinci sınıf yaratıktır. Türkiye'de kadınların özgur- lük eylemleri, Batı'dan çok son- ra başlamıştır. Özellikle 20'nci yuzyılın başlarında Istanbul'da kadınlarımıztn toplum yaşamın- da daha çok yer almalarım iste- yenler, bir ölçüde seslerini duyu- rabılmışlerdi. Ancak cumhuri- yetten sonradır ki Türk toplu- munda kadına Iayık olduğu ye- ri verebılmek için hukuk atılım- ları yapıldı. Bunlardan birincisi Yurttaşlık Yasası'nın (Medeni Kanun) benimsenmesidir. 1926'dayururlüğe girenyasa, ül- kemızde hukuk devrımi nıteliğı taşıyor; kadınların haklarını da duzenlıyor. 1934'te kadmlara * • • (Arkası Sa. 17, Su. lde) • Çok çok özel bir kadın Nikita vahşi bir soyguncu, kusursuz bir ajan, canlı bir silah, âşık bir dişi. Luc Besson'un fîlminde Nikita'yı Anne Parillaud canlandırıyor. 7. Sayfada • Bush'tan 'yeni Ortadoğu' Demokrat Parti'nin daveti üzerine Kongre'de konuşan Bush, 'yeni dünya' düzeninde ülkesinin Ortadoğu 'daki önceljklerini sıraladı 11. Sayfada • İtalya sınınnı Arnavutlara kapadı ttalya hükumeti, ülkesine kaçan Arnavutların son bir haftada 10 binı aşması üzerine sınırlarını kapattı. 11. Sayfada • Akbulut'un gezisi Başbakan Akbulut'un Kuveyt'e gideceği açıklandı. 11. Sayfada • Hediyeli satışlar Arz-talep dengesi bozulan bazı ürün gruplarında, fırmalar promosyonla pazar payını koruyor. Ekonomide • Cam işçisi Cam işçileri, % 22'lık zamma isyan etti. Deri-Iş Sendikası 2850 Sümerbank işçisi için grev kararı aldı. Ekonomide • Sanayicinin soluğu kesillyor 1990 yılına hızla giren imalat sanayii, yıl sonuna doğru giderek yavaşladı. Geçen yıl toplam büyume yüzde 8.3 oldu. Ekonomide • Beşiktaş yenilgi yüzü görmüyor. Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, bu sezon 21 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Milne'in takımı maç baştna 2.08 gol atıyor. Sporda • Eurovision'da final Roma'da Turkiye'yi temsil edecek ekip yarın gece yapılacak yanşmada belirlenecek. Arka Sayfada GÖZLEM UGUR MÜMCU Savunma ve Ekonomi MALATYA/DİYARBAKIR — 2. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yavuz ile Malatya Orduevi'nde Körfez savaşı ve sa- vaşın getireceğı sonuçlar üzerinde söyieşiyoruz. Orgeneral Yavuz, Körfez savaşını birçok sivılden çok da- ha geniş açılardan görüyor Askerlerin sivılleştıği, sıvillerin askerleştiği bir ilginç dö- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog