Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 DM %U Cu mh u ri yet "İyi Faiz" Devam! ryi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23902 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 7 Mart 1991 Perşembe Kabinede uzlaşma arayan Akbulut, Istanbul için ilçe başkanlanndan yetki aldı Hüküıııet yol aynmındaTaşar'dan savunma Kongreyi talimatla iptal etmedim BAKANDAN Baki Albayrak ve Adnan Yıldız'ın hayatları sahtekârlık. Benim ayı esprisini anlamayan ayılar varsa ben ne yapayım? Konya kongresinde Keçeciler isterse divan başkanı olurum. 28 nisandaki İstanbul kongresine delegeler girecek. 17. Sayfaia Başbakan Yıldınm Akbulut, İstanbul ilçe başkanlan ile yaptığı 6 saatlik toplantıdan sonra, önerdigi çözüm şekli üzerinde 'ittifak sağlandığını' belirterek, "Çözüm bana ait, bilahare açıklayacağım" dedi. Başbakan, bazı bakan ve ANAP yöneticileri ile yaptığı görüşmede, 'Bir kez daha uzlaşma için çaba göstereceğim. Artık kimse kanşmasın' dedi. Akbulut, 2 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısından sonra da devlet bakanlan arasındaki görev dağılımının bugün yapılabileceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Başbakan Yıldınm Ak- bnlut, tüm bakanlara "devreden çıkmalan" mesajmı göndererek Semra Özal krizine el koydu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Uç bakanı azil isteğine karşı çı- kan Akbulut, îstanbul ANAP ilçe başkanlanyla yaptığı görüş- meden sonra "1leri sürdüğiım çözüm şeklinde ittifak halinde bir karara vardık. Çözüm ben- de, bilahare açıklayacağırn" de- di. Akbulut, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra da devlet bakanlan arasmda görev dağı- lımını bugün açıklayabileceğini söyledi. Akbulut'un ilçe başkan- lannın görüş ve önerilerini, Cumhurbaşkanı Özal'a ileterek Semra özal'ı daha yumuşak bir formül için ikna etmesini isteye- ceği kaydedildi. Özal'ın diretme- si durumunda, hükümetin çekil- mesinin de gündeme gelebileceği belirtildi. Son gelişmeler üzeri- ne ANAP'ta gözler, özal ile Ak- bulut arasında bugün yapılacak haftalık göruşmeye çevrildi. Semra Özal'ın ANAP İstan- bul il başkanhğına aday olma- sından sonra ANAP'ta başlayan bunaiım sürerken dün de hare- ketli bir gün yaşandı. Başbakan Yıldınm Akbulut'a "rahat hareket etme" olanağı sağlamak amaayla "istifa" öne- risinde bulunan Adalet Bakanı Oltan Sungurln da dün Cum- hurbaşkanı Özal ile görüştu. Sungurlu, özal'a "terörle müca- dele yasa taslağını" sundu. Ak- bulut'un "istifa" noktasına gel- mesi halinde, oluşturulaeak ye- ni hükümette Semra Özal kri- zinde taraf olan en az 10 baka- nın devre dışı kalabileceği bildi- (Arkası Sa. 17. Su. l'de) Ajanslar Güney Imk'taki Şii ayaklanmasının hmnı yitirdiğini haber veriyor Kiütler kuzeyden bastmyorRiyad'daki ABD askeri kaynaklarından İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na yakın sızan haberlere göre Cumhuriyet kaynaklar Saddam yönetimine iç Muhafızları Basra kentinde denetimi sorunları ile başa çıkmada yardımcı tümüyle ele geçirdi. Londra'daki Kürt olmayı düşünmediklerini kaydetti. Bu kaynakları Saddam yönetiminin ülkenin arada 17 parti ve örgütten oluşan Irak kuzeyinde denetimi sağlamaya muhalefetinin Beyrut'ta Saddam çalıştığını, Peşmergelerle Irak birlikleri yönetiminin nasıl devrileceğini ve sonra arasında hafta başından bu yana yoğun nasıl bir yönetim kurulabileceğini çatışmalar olduğunu bildirdiler. görüşeceği bildiriliyor. Dış Haberier Servisi — Irak'- ın guneyini etkisi altına alan ayaklanma dalgası hızını yitiri- yor. Ajanslar, Irak'ın seçkin Cumhuriyet Muhafızları birlik- lerinin Guney Irak'ta denetimi ele geçirdiğini haber veriyorlar. Ülkenin kuzeyinde ise 5 kentte egemen olduklannı ileri süren Kürtlerle ordu birlikleri arasın- da çatışmaların olduğu bildiri- liyor. Irak Devlet Başkanı Saddam Hiiseyin, son gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Muhammed Abdiilvahap'ı görevden aldı. Abdülvahap'ın yerine Saddam"- ın yeğeni Ali Hasan El Mecid'- in atandığı açıklandı. Sertlik yanlısı olarak bilinen El Mecid, 1988 yıhnda Kuzey Irak'ta Kurt- lere karşı girişilen operasyonu yönetmişti. Güney Irak'taki Şii ayaklan- masının önderi olarak gösterilen (Arkası Sa. 17, Sü. i'te) ABD'NİN KAYGISI UFUK BÛLKMİR'll hlberi 10. Sayf*4> ANKARA DİKKATLÎ YASEMİN Ç0N8AR'm IttNri 10. Sayfafa YENİ DÜNYA DÜZENİ TARTIŞILIYOR 11. S»yMa 4 GUN 4 DERGI BUGÜN Maiic tm fmmD Koltık* rapti|« •« kayda YaoHCekrm nrca HsksitartdıMfcfa» • CUMARTESİ BIUMTEKNIKTrotfc Itaıotannda Suçlu kim? «r. -.-- Genelkurmay Başkanı açıkladv Kışlahalka açuacakOrgeneral Doğan Güreş, profesyonel ordu uygulamasına geçilebileceğini, ancak bunun çok pahalı ve zaman isteyen bir uygulama olduğunu söyledi. Güreş, modernleşmenin bütçeden ayrılan ödenek çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. CUMHURIYETLE OLAYLARIN ARDINDAKI ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Ge- nelkurmay Başkanlığfmn "şeffaflaşma politikası" çer- çevesinde kışla- lar, eğitim bir- likleri ve gemi- ler halka açıla- cak. Genelkur- may Başkanı Orgeneral Do- ğan Güreş'in emri çerçeve- sinde gerçek- leştirilecek uy- gulama ile halkla daha sı- cak ilişki ku- rulması hedef- leniyor. Org. Güreş, Körfez savaşını değer- lendirirken asıl önemli döne- min bu aşama- dan sonra baş- layacağını söy- lerken "Irak'ı iztemeye devam edecegiz" dedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın "şeffaflaşma politikası" çerçe- vesinde dün çeşitli gazeteierin 29 üst düzey yöneticisi ve köşe ya- zanna Genelkuraıay Karargâhı- nın kapılan açıldı. Bugüne ka- dar Genelkurmay Karargâhı'n- da görev yapan personelin dahi giremediği TSK Komuta ve MALATYA^DAJV AHMET TAN Ordunun Şeffaf PolitikasıMALATYA — Özal'ı Körfez krizi sırasında "aktive" eden. acaba Genel- kurmay'ın yeraltı karargâ- hındaki duvar yazısı mı? Dün tarihte ilk kez gaze- teci göztt ve ayağı değen ye- raltı karargâhındaki yazı şöyle: "Biiyük tehlikeler göze alınmadıkça. büyök zaferier kazanılamaz. Mustafa Ke- mal Atatürk" Özal'ın bu sözden etkilen- diğini sanmıyoruz. Eğer et- kilenseydi, "Körfez'e biz de asker gönderelirn" merakına bu sözii dipnot vapar, 2 (Arkası Sa. 14, Sü. 4'dej Harekât Karar- gâhı'mn da gezdirildiği program çerçe- vesinde gazete- cilere Körfez savaşı sonra- sındaki askeri dunım ve Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin savaş- tan alması gf reken dersler askeri yetkili- lerce anlatıldı. Orgeneral Gü- reş, gazeteciler- le yaptığı gö- ruşmede "Ben ve komutanla- nm müttefıkler denizden çıkar- ma yapmazlar dedik. Gerçek- ten de deniz- den çıkarma olmadı. Sad- dam bizimkar- şımıza da 9 tü- men getirdi. Doğrusn hay- ret ettik. Çün- kü bu biiyük bir birlikti. Ben de mecburen tank gonderdim. Türkiye sının- na gönderilen Irak topçu birlik- lerinde kimyasal silah da vardı" dedi. Orgeneral Güreş, Körfez savaşmın sona ermesinin ardın- dan, asıl önemli dönemin şim- di başladığına işaret ederken (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) GERÇEK BabıâlVde Deprem... Basın demokratik rejımlerde "dördüncü kuvvet" sayılır; siya- sal iktidann denetiminde ve ül- ke sorunlannın tartışrfmasında basının rotü çok büyüktür. Ne var ki 1990'larda Turkiye- de basının kendisi bir sorun oluşturmaktadır. Elbette bu noktaya gelinme- sinin bir değil, birçok nedeni var; basın kendi kendisine öze- leştirinin ışıldaklanm tutmak zorundadır. Bugun Türk basımnın baş- kenti sayılan Babıâli bir buna- lımın darboğazma sıkışmışıır. Her şeyden once sıkıntı ekono- mik kaynaklıdır; binlerce gaze- teci issiz kalmıştır; kimi gazete- lerde çalışanlar aylıklannı ala- mıyorlar; sendikacılık bir çık- tnaza saplanmış görünüyor; hem gazetelerde satış söylentileri yoğunlaşıyor, hem gazeteierin yönetimleri sık sık değişiyor; bir yandan yeni gazeteler piyasaya surülürken ve otağanüstu pro- mosyonlarla kimi gazeteierin sa- ttşları pompalanırken, öte yan- dan işten çıkarmalar da çoğah- yor. Birbiriyle çelişkili birçok ola- yın bir arada yaşanması aldatı- a göruntüler yaratıyor. Basımmız neden bu kadar • * • (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) SHP gensoru hazjrlığmda Efe olayı Meclis'e geliyorGrup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı, iktidar çevrelerinden belli kirnselerin büyük borsa kazançları elde ettiklerine ilişkin istihbarat aldıklarını söyleyerek "Efe Özal'ın borsada oynaması büyük skandaldır." dedi. DYP Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün de yeni hazırladıkları yasa teklifinde Cumhurbaşkam'na, iktidara ve bunların birinci derecedeki yakınlarına borsada faaliyet gösterecek aracı kurum kurmalarının yasaklanmasının öngörüldüğünü söyledi. ABDURRAHMAN YILOIRIM'ın haberi Ekonomide EFE'NİN ORTAĞI: CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU İŞ YAPMAYACAK MI? E 8 Mart Kadınlar Günü1980 SONRASI TÜRKİYE'DE KADIN YASALARDA AYRIMCI MADDELER HAREKETİ ŞENAY KALKAM'ın yazısı TÜREY KÖSE'nln haberi YÜRÜYÜŞTE BİR MADENCİ EŞİ KADINLARDAN PORTRELER BİROL ÛZMEZ'in röportajı BERAT GÜMÇIKAN'ın röportajı BİR GECE YOLCULUĞU (YALNIZ BÎR KADIN SIĞINAKLARI NİL6ÜN TOPBAŞ'ın yazısı K A D I N I N ) IŞIL ÖZGENTÖRK'ûn İzlenim-röportajı Y A R I N D A N İ T İ B A R E N C U M H U R İ Y E T ' T E Berlin Turizm Fuarı moral verdi Türkturizminde ımnıtlu bekleyiş TÜRSAB Başkanı Bahattin Yücel, fuarda bir canlanma olduğunu belirterek "Bu canlanmanın pozitif gelir getirici biçime dönüşmesi için tanıtma ve pazarlama çalışmalarına hemen başlamak şart. Eğer gereken çalışmalar yapılırsa geçen yılki performansa yaklaşabiliriz" dedi. Alman yönetimi Türkiye'nin Güneydoğu bölgesiyle İsrail ve Suudi Arabistan'ı yeniden '^.lman vatandaşlarının seyahat edebilecekleri güvenli bölgeler' kapsamına soktu. 1991 turizm sezonunun mart sonundaki Paskalya tatiliyle birlikte 'fiilen başlayacağı* sanıhyor. At yarışları Mîlyarlar banko atlara takıldı Altılı Ganyan bayileri önünde uzun kuyruklar oluştu. Dağmlacak ikramiye 4 milyar 500 milyon sınırına dayandı. Milyarder olma sevdasma kapılanlar sürdirek atların gelmesi sonucu hüsrana uğradılar. Haber Merkezi — At yanşla- nnda düne devreden 1 milyarlık ikramiye, yanşseverlere altıh ganyan çılgınlığı yaşattı. Yanş- severler son iki haftada gişelere 4 milyar 481 milyon lirahk rekor hasılat bırakırken, Adana yanş- lannda "banko" atların kazan- ması milyarderlik umutlannı su- ya düşürdü. tlk belirlemelere gö- re altıhyı bilenlerin ortalama 70 bin lira ikramiye alabilecekleri kaydedildi. At yanşlarında dün büyük heyecan yaşandı. Adana Hipod- rumu'nda geçen cumartesi günü yapılan yanşlarda sürpriz atla- nn kazanması sonucu düne dev- rolan 1 milyar lirahk ikramiye, ganyan bayilerinin önünde uzun kuyruklann oluşmasına yol aç- tı. Sürpriz bir sonuçla 1 milyan kazanmanın umudunu taşıyan yanşseverler dün gişelere milyar- lar bıraktılar. tstanbul Kapah- çarşı'da büyük rakamlara ulaşan kuponlara rastlanırken, Adana1 da bir yanşseverlerin 50 milyon lirahk altıh ganyan oynadığı öğ- renildi. Yanşseverlerin 'tiyo' almak için çeşitli çabalarda bulunduğu dün, yüzlerce yanşseverin saba- hın erken saatlerinde Adana Hi- podromu'na akın ederek atlann antrenmanlarını izlediği görül- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) • Ne damla damla ne gürül gürül tstanbul'da bu yaz geçen seneki gibi su sıkıntısı yaşanmayacak. 3. Seyfada • Önce insan' sonra pislik Yıkılamayan gecekondularm denetimsiz lağım suları ömerli Barajı 'na doğru ilerliyor. 3. Sayfada • 60 yıllık gangster klasiği TV3'teki Sinema Tarihinden Bir Yaprak'ta 'Halk Düşmanı' adlı film yayımlanıyor. 6. Sayfada • Özel tiyatrolar TV2'de 20.20'deki belgesetde, Muhsin Ertuğrui'un E B B ı V ^ i\ kurduğu "Ferah ' •••'• ** Topluluğu"ndan söz edilecek. 6. Sayfada • Uyan mektubu Radyo-TV vericilehnde çalışanlar TRT'ye mektup gönderdi. 6. Sayfada • Esnaf Bag-Kur'u tartışıyor Bağ-Kur Yasası 'nda değişikiik öngören taslaklar, değişik tepkilere yol açtı. Ekonomide • Net, yoğurdu üflûyor Net Holding Başkanı Tibuk, "Kendi paramızla ağır yatırımlara girmeyeceğiz" dedi. Ekonomide • Sigorta 2 trilyon topladı 1990'da sigorta şirketleri prim üretimini 2 trilyon 222 milyar liraya çıkardılar. Ekonomide • Cadıtar, Italya'yı zapt etti Italya'da fal büyü, astroloji, para-psikoloji konularma ilgi gösterenler nüfusun üçte biri. Arka Sayfada • Konak, apartman alttnda kaldı "Pilav üstü döner" kültürûnün mımaride ulaştığı Osmanlı-Batı sentezif!) Arka Sayfada • Gainsbourg ölümünü görmüştü Ressam, müzisyen, yazar, sinemaaydı. Arka Sayfada COZT FM UGURMUMCU Açıklık MALATYA — Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in konuğu olarak Körfez bunalımı nedeniyle Silahiı Kuvvetlerin aldığı önlemler ve bu bağlamdaki etkinlikler ko- nusunda üst düzey askeri yetkililer ile görüşüyoruz. Silahlı Kuvvetler, biz siviller için hep "kapalı kutu" olmuş- tur. Bu kapalı kutu yavaş yavaş açılıyor. (Arkası Sa. 17, Su. 7'dej
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog