Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

6 MAKT 1991 CUMHURİYET/9 E EVSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N ® o G O R U Ş Ben olmadım. Bir senaryocu, kesintislz düşünebilme . rahat sakıncasız hareket edebilme, yaratıcı yeteneğini özgür kullanma koşullarına sahip olmalıdır. Ben hiçbir zaman bu olanaklara sahip olmadım. Yıifliaz Güney BOSPHORUS OTEÜ'NE AUŞILACAK Ml? Doimababçe Sarayı'nın arka bahçesinde yapılan Bosphorus Oteli'nin göriintfisüne alışılması bekleniyor. (Mnhaırem Aydın) Sarayın sırtına yaslandıtSVİÇRE firraası Svvissotel zincirine eklenen Bosphorus Oteli'nin yapımı tamamlandı. Dolmabahçe Sarayı'nın ensesi- ne yaslanan otelin projesi Ja- pon ve Türk mimarlanna ait. Bu projeler Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ile Da- lan döneminin lstanbul Bü- yükşehir ve Beşiktaş belediye- lerinin onaylannı taşıyor. "Yap-lşlet-devret" modeli ile yapılan Bosphorus Oteli'nin şimdiki mal sahibi Anadolu- Japon Turizm AŞ, fakat kira süresi bitiminde, yani 40 yıl sonra otel lstanbul Belediyesi- nin malı olacak. Geçen hafta bir kısmının resmi açılışı yapı- lan otelin Isviçreli genel müdü- rü kamuoyunun zamanla ote- lin görüntüsüne alışacağını söylüyor. Otelin yerleşimi bro- şüründe şöyle tanıtılıyor: "lstanbul'un kalbinde, iş ve alışveriş merkezlerine sadece birkaç dakika uzaklıkta, Dol- mabahçe sırtlannda, Boğaz manzarasına hâkim. 26 dö- niimliik bir yeşil alan üzerine kurulmuştur." 26 dönümluk yeşil alan, tarihi Dolmabahçe Sarayı'nın arka bahçesini kap- sıyor. Anadolu-Japon Turizm AŞ'nin Yönetim Kurulu Baş- kanı Yasushi Kihara, otelin ya- pılış aşamasmda her iki hükü- metin ve lstanbul Belediyesi- nin istekleri doğrultusunda, İs- tanbul'un görkemli yapısına uyum sağlayacak bir otel tasa- nmmın oluşturulması için bü- yük bir çaba gösterildiğini söy- lüyor. Bosphorus Oteli'nin fi- yatlan ise şöyle: En düşük oda ücreti (tek kişilik) ortalama 500 bin lira. Çift kişilik en dü- şük oda ortalama 825 bin lira. Kral dairesinde günlük konak- lama ücreti ise 4 milyon 593 bin 600 lira. Oteldeki yemek fi- yatlan ise kahvaltı, öğle ve ak- şam olmak Uzere üç öğün top- lam 211 bin 200 lira arasında. Yalnızca konaklamak için Bosphorus Oteli'nde kalan tek kişi günde 1 milyon lira tuta- rında bir para bırakacak. Otel fiyatlannın tamamı Amerikan Doları üzerinden uygulanıyor ve fiyatlann önceden haber ve- rilmeksizin değiştirilebileceği belirtiliyor. RUH UŞUMESI'NDE EROTIZM Çoğunluğa uzanmak kötü mü? ADALET Ağaoğlu, Ata- tûrk Kitaplığı'nda gerçekleşti- rilen ve Atilla Birkiye'nin yö- nettiği "Okuma Günleri"ne katılarak kadın, adam ve des- pot bir garson arasında geçen diyaloğlar ve düşüncelerin dı- şa vurumunun yer aldığı "Rnh Üşümesi" adlı romanı üzerine söyleşi yaptı. 40 yülık yazar ol- duğunu, fakat vantrolog ol- mayı veya 3-5 tonda şarkı söy- lemeyi de çok istediğini belir- •ten Ağaoğlu, yeni kitabını şöy- •le anlartı: "Ruh Üşümesi romanımı ben Yazsonu romanımda yer verdiğim şu cümleyi çıkış nok- tası alarak tamamladım. "...hiçbirimiz bu kan ve çii- riimüşlük kokusunun yatak odalanmıza kadar daldığının, sevişmeleriınizin içine sızdıgı- nın, o sevişmeleri dofrayıp pörsiittügünün bilincinde de- giMik".. Ve bu cümle benden yıllar- ca kendi romanının yazılması- nı istedi. Bunun da en iyi ero-. tik bir anlatımla mümkün ola- cağını düşündüm. Ancak ora- da kendi tabuma tosladım. llk nedenim çıplak bir kitap yaz- mak, özellikle bizim gibi top- lumlarda son derece güç ve çok şeyi göze almak gibi. Ikin- ci ve en önemli nedenim ise Türkçenin olanaksızlığı. Türk- çe dili erotizm estetize etmeye hiç müsait olmayan bir dil. Kadın ve erkeğin sevişmesini eşit kavramlarla yazmak ge- rekliydi. Yaz-boz yöntemiyle 2 yılda tamamladım." Adalet Ağaoğlu, bir dinle- DOĞAN, ÖZAL'I GAGALIYOR Kim kimi yedi? ANAP Gaziosmanpaşa ilçe merkezindeki duvarda asılı duran bir saat. Bir kuş görünümündeki saatin yanına ise Özal yazılı bir levha konulmuş. Semra Özal'a karşı çıkarak, Turgut Özal'ı kızdırarak kendisini azlettiren eski Milli Savunma Bakanı Hüsnü Dogan'ın soyadını hatırlayan partililer doğan kuşu biçirndeki saatin gagasına iliştirilen Özal yazısını okurken "Doğan, Özal'» gagalayacak" şeklinde yonım yapıyorlardı. CUMHURIYET KITAP KULUBU T • A - K • S • İ * T » L • E KİTAP ^ ^ C İ ^ VERİYOR BİR TELEFON YETERÜ1 ^ ' ' DİLEYENHERKESEH 8 A Y V A D E L İ "' Sadece İstanbul il sımrlan ıçınde. SEÇKİN YAZARLAR • ÜNLÜ YAPITLAR ADAM YAYINLARI CEM YAYINEVt PAYEL YAYINEVİ 'AFA YAYEVLARI ÇAĞDAŞ YAYINLARI REMZİ KİTABEVÎ V CAN YAYINLARI ÇINAR YAYıNLARı TOROS YAYINLARI \> 400 seçme kitap D> Elden teslim Tel: 512 05 05 / 516 Fax: 526 60 72 yicinin "Çıkan bir romanınız az sattıgında neler hissedersi- niz" sorusuna şu karşılığı ver- di: "Önce şunu söyteyeyiın. Kita- bım çok saltığı zaman da ra- hatsızlık duyarım. Böyle du- nımlarda, yani çok sattığı za- manlarda "Tiirkiyeniıı kültiir seviyesi bu kadar yüksek degfl, galiba ben çok kötü bir şey mi yazdırn" diye kuşkuya kapıh- yorum. Edebiyalçı ne kadar çok okura ulaşırsa o kadar iyi sözüne katılamıyorum. Ço- ğanlnğa uzanmak bana çok popülist bir yaklaşım gibi gö- züküyor. Doğnı bir yerie ik- tişim kurdugumda mutlu olu- yonuı." CEHENNEMİN İKİ KAPtSI Damat adayının ozellığı PROF. ToJga Yannan başka- nı okluğu SHP lstanbul İl Kül- tür ve Eğjtim Komisyonu'nun Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleştirilen "Sinemamn So- runlan" kurultayında kısa bir süre önce gittiği Sovyetler Bir- liği'nde duyduğu bir fıkrayı an- lattı: "Cehenneme bir mahkûmu getirmişler. Yanmaa için aleşin içine atacaklar. 'tki kapı yar, birinin adı kapitalist, diğerinin adı komünist kapı. Hangisini tercih edersin?' diye sormuslar mahkûma. Mahkflm şaşınnış, 'Ne fark eder, ikisinden de ate- şe anlmayacak tnıyım?' demiş. Bu kez zebaaüer mahkûma iki kapı arasndaki farkı söytemiş- ier 'Evet, iki kapıdan da ateşe atılacaksm, ama eğer kapitalist kapıdan geçersen sonın yok, hemen yanıyorsun. Eğer komü- nist kapıdan geçersen komü- nistler odun bulmakta zorianıyorlar:' Fıkrayı anlatış nedeninin Sovyetler Birliği halkımn ken- dini nasıl hicvetmeye alışmış ol- duğunu, hatta KGB ile ilgili fıkralar bile urettiklerini göster- mek olduğunu söyleyen Yar- man, bir de bizdeki zaafıyeüere değindi: "Bizde insanlar, poUtikanın içine ginnemek için yognn ça- ba harcıyortar, kendikrini siya- sctin hep dışında tutmaya çataşıyofiar. Hatta kız istemeye gklen bir damat adayı kızm ai- lesine tanıtüırken Içkisi ve si- garası yoktur. Politikaya da hiç bulaşmamıştır' deniliyor. Bu tür zaafıyeüerimizi aşmamız gerekiyor." Tıp Fakültesi oğrencisinden ortaokul ve lise öğrencilcrine matematik- fizik dersleri verilir 178 54 53 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ÖZGÜN BA YRAMOĞLU Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. GİZEM BA YRAMOĞLU HAYVANLAR ISMAİL C.CLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHtc AK PİKNİK PtYALE M4DRA V BGERÇİZBl- / LERE B/6MAn&H N r^m BAZl A ? EDİMSEM iy\ OIA- fflZLI GAZETECİ \ECDET BuRAYA &IR PRAM YAŞMYO. AMA Y AĞAÇ YAŞKEN EĞtLİR KEMAL GÖKHA* GLRSES i jjerti dçmış c?;çeK|eRİ- GARFIELD jm DAVIS BU BEBSAT. BÖ2EW--080841 TARİHTE GEÇEN HAFTA MÜMTAZARIKAIS 6 Mort SOYADI BİLE TfY/JTRODAN GEÜYORDU: SEKtZ/NCİ !. SEKİZİNCİ,133S'7& 8V6ÜAJ,ÜMl.U TtYArBD ADAMI İ8NÜK8EFİK 61 YAflNDA ÖLtoÛÇrİJ.ÇOK GEHÇKEN Tt\*TKCyA MERAK S4&4KI FİK,ZT. ASOÜLHAHIîr'İN BASKI DÖHEMİNOE, rA&ANCI YAPtrLAgpAN LADlĞl OrUıVlJİÇ y*2MAy>4 tcOYlJLtoljŞTU. 8U UĞKAÇtMt, gtRÜKT£, CUMHUKlYEr OEYG'lVPe DE SÜRDÜR£fJ SAMAT KUBOUĞU TirAreo r&PLC/u/curLA ANAOOLU 'DA r£MS/u£e MlfTİ.PEK BAŞARlLf SAYtLMAYAN OYUNCUU/Ğa 8r/S ; , ZA&L/Ğt AÇlSfNdAM,A»MEr V£&*: PAÇA'ÜAM SOA/KA 6£- LEN EN ÖNEMÜ UYAKLAY(CIO<R. BuMLAR At&StNDA, CUMHuRtYEr fUt: K40M OYUNCUSU 8EDİA MUVAUMT'İN KOL ALDIĞI "UİS- SE-İ ŞAYİA" tCE "CEZA feANÜıVU", "NAIUS", "•AÇte-/ ATIK", "GÜCÜ GÜCÜ "'SAYfLAŞfL/i<!.SOYADtNI,ÇOK SEVİLEN " S E " OAN ALAN ('SNÜOiEFllC, SÖi KOMJSu PİYESl, "MAVt SAKAt VV SE- Zı/yCl fCAR/S/"APL/ yASAfi/CI YAP/T7XN C/KA&IAM/Ç77. /L6WÇ-/ı Tf£, KENO/S,• OE "SAKALU"LA/CAŞIYLA AMtLMAKTHypi.'. /ğ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog