Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

A MHURİYET/8 ISA KISA • Dolmabahçe Rotary Kulubü tarafından 100 milyon liralık bir harcamayla gerçekleştiriJerek Şişli Etfal Hastanesi Göz Kliniği'ne bağışlanan "Göz Sağlığı Merkezi" hizmete girdi. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanan fonlarla fînanse edilen göz sağlığı merkezinde yer alan "Fundus Anjiografi" cihazı, yüksek îansiyon ve şekerli hastaJarda göz dibi kanamalannın teşhis ve teda\isinde kullanılacak. • Ataköy GaJleria önunde yapılmakta olan alt geçit 1 ay içinde hizmete giriyor. Alt geçidin açılmasıyla birlikte Ataköy sahil yolunda sıkışıklığın giderileceği ve trafık kazalarının azalacağı belirtiliyor. Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret AŞ tarafından projelendirilen ve Büyukşehir Belediyesi tarafından onaylanan alt geçit inşaatı sadece yayalann geçebileceği şekilde dükkânsız olarak yapılıyor. THY'de4 önce insan' semineri • fstanbul Haber Servisi — THY eğitim projesi kapsamında 2 gunluk "önce insan" semineri düzenledi. Üst düzey yöneticileri için gerçekleştırilen semineri, çeşitli yıllarda "yılın havayolu" seçilen SAS (İskandinav) ve British Ainvays (Ingiliz) için "PPF Puttıng People First" seminerleri düzenleyen TMI A/S Şirketı veriyor. Seminerın açılışını yapan THY Genel Müduru Cem Kozlu, konuşmasında THY'nın hedeflerini açıkladı ve öncelikle kalite, kapasite ve kapital konularına Önem verdiklerini dile getirdi. Kozlu, THY'nın sermaye arttınmına gideceğıni belirterek, bu konuda yonetim kurulundan karar çıkanldığını bildirdi. Kozlu THY'ıun elinde bulunan Airbus filosunun da geliştirileceğini bildirdi. KENT-YAŞAM Doğal Hayatı Koruma Derneği özel binasına taşındı Hedef vesil tüketîciİstanbul Haber Servisi — Do- ğal Hayatı Koruma Derneği, Genel Mudıiru Nergis Yazgan, bir tek kelaynak kuşiannın ko- runması ile başlayan çalışmala- rının, deniz kaplumbağaları projesi ile Türkiye'de bir 'kıyı yönetirai planı' yapılmasına do- nüstuğunu bildirdi. "Butiio pro- jelerimizde var olan çok önern- li bir konuy-a da bu seneden iti- baren çok ciddi bir şekilde eği- leceğiz, bu da çevre egitimidir" diyen Yazgan, korunacak alan- larda gençlerin, çocukların ve yöre halkının eğjtümesinin yanı sıra asıl amaçlarının çevre eğiti- mini Türk milli eğitim müfreda- tına koydurtmak olduğunu söyledi. DHKD, önceki gün "2. Ulus Zinciriikuyu Cad. Başak Sok. Aygüi Apt. 50/2" adresindeki kendi binasına taşındı. Yeni der- nek binasının açılışında konu- şan Nergis Yazgan, derneğin ku- ruluşundan bu yana yapnğı ça- yeşillışmaJarı aniattı. Kelaynak kuş- iannın komnması ile başlayan çalışmalannın, çevre konusunda söz sahibi olma noktasına kadar geldiğini vurgulayan Yazgan, "Çok yoğun çalışUgımız 'kuş komması', Türiuve'oeki beilibaş- lı göllerin ve deltalann korun- ması ve korunarak kullanılma- sı gerçeğinin ortaya çıkmasına yol açmışür. Sulak alanlar calış- mami2, lobi çalışmalannın ya- pıldıgı bir kampanva haline gelmiştir" dedi. Çevre egjtimi Çevrenin korunmasında en onemli konunun "egitim" oldu- ğuna değinen Yazgan, dernek bunyesinde bir "Çevre Eğjtimi" bolümu kurduklannı ve koruma çalışmalarıyla birlikte yöre insa- nının eğitimine de ağırlık vere- ceklerini vurguladı. Onemli öte- ki amaçlarının çevre eğııimını milli eğitim mufredatına koy- durtmak olduğunu söyleyen Yazgan, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bu ko- nuda cıddi çahşmalan başlattık- larını bildirdi. "Son yıllarda çok onemli bir ikinci geiişme ise DHKD'nin çevreyi düşiinen ve kollayan bir- takım işadamlan ile başlatmış olduğu projelerdir" diyen Ner- gıs Yazgan, şoyle konuştu. "Çevreyi korumanın en onemli prensiplerinden biri şiip- hesiz yeşil tuketiciyi Türkiye'de de yaratmak, yeni bir mamul alırken çevreye en az zarar vere- ni seçmek, seçtirmektir. Böyle- likle daha fazla zarar veren ma- mullerin satılmavacagına ve imaiatta değişiklikle çevrenin konınacağına inanıyonız. Bu anlamda geçen yıldan beri onemli bazı anlaşmalar yaptık. Shell şirketi ile de yakında bir anlaşma yapmamız söz konusu- dur. Şirketlerie işbiriiğini çevre açısindan çok onemli goriiyo- nız." • Pals İMMM: 055 . 000 6 MART 1991 (jTEREKLİ TELEFONLAR 527 57 00 DHKD Genel Muduru Nergis Yazgan, çevre korunmasında en onemli konunun egitim olduğunu söyledi. (Folo: Gulçin tlci) 172 13 73 -74-75 ve 088 • ISld mıa: 068 MttJK: •u»«dtO77 Safhk MMMip: 511 89 18 T«c 588 48 00 Çapa TBK 534 00 00 T»: 340 01 00 MMor 345 46 80 $İ*N Etfal: 131 22 09 Taksaa İftyvtM: 152 43 00 SSK Samtya: 588 44 00 SSK «oMyriaa: 132 30 00 SSK Hztape: 358 67 60 nufte TlH% ŞMht kM.: 176 24 14 (E-S) 176 14 20(lst) 356 04 85-86 (Kadıköy) "" Traflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şeftnçi). 314 36 (B Çekmece) • THT: İç Hattar 573 13 31 fc* Hrtar 574 23 00 (25 hat) i 574 73 00. 574 82 00 (45 hat) • DDV: Shttel Daatşaa: 527 00 50 ILFata D o p a : 336 20 63 LPata (Saatral): 348 80 20 • Tİyatro • Göstorİ AS Sineması'nın açıhşı o n u r u n a... O , d ü ş k u r a n h e r k e s i n d ü ş l e r i n i d ü ş l ü y o r d u . D Ü Ş L E R 1990 Cannes Film Şenliği açılış filmi. 7 M A R T T A Türkiye'de sadece Harbfye AS Sineması'nda. KIEFER SUTHER Yönetmen PercyAdlon CCH SogebrectTt Potnder Mountatns af the Moon I Mart'tan başbyarak Kadıköy MODA (337 01 28) Shmasnda «< MODMJJTtl ») UJ«-l4M-ltJI-l«.M-2IJ« » M»n1. SİNEfor n Ç.ıi ŞAFAK Susam Sokafı ve Muppet Show kuklalannın varatıcısı J I M H E N S O N y i n e h a r i k a l a r v a r a t t ı . 100-l«i-'6aC 18 45 Jl 30 100 UJ0 «OO 190C !1H 1 M-llto-ll 3B-t« OD-n 30 ı M IJJO TtSLB |I»S«I ı»ı!»« ısıtata ceua-isoottjojKKijFj M«t7 • 132 44 DORMEN % TİYATROSU I DORMEN # TİYATROSUP A Z A R T E S I O Y U N I A R I •T. ANKARA OeVUET TtYATROSO YAPMM C "—PEYNİRLİ YUMURTA(OMIMkl > «LÇUK vOtrren _ ZEVNEP B Oyun •«•Uorl «•••• «« a u fl a y C o o n e y HRMAHRISIKKOMEOİ 2 BÖLÜtf YOneten HALDUN DORMEN C.tMl 18 00-21 15 Puar 14.3O-U.00 Ciintar*es< malınesı 'S 00 rtırı[r«0T P ı e r r e t t e B R U N O 0BTAO11İCIL4B Ergene^nc.-.digPANGALT. Tei 141 27 37 • fcrgenekon Cad.98 PANGALTI Tel:14127 37 CİHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU INSA3T SURETLEBI Müzlül Gûkiürû 2 Bûlüm Yazan. A/T7 HBSt» TDLÛ ÇİZGEN Çsrs i5 00 2100Pers SlOOdmlırunB) Ctoa 1800-21 OO P»ıar 1300 KtxH v« Ankaro Oyunun Ha«u ONK HJANSIar Hrmft luıntter neöerKvle Biltt O» YırHrt « > N "AFtA Vakkorama Suadıye 360 9090(3 Hati Vakkorama Taksım 1511571 (5 Hat) KENTER TİYATROSU NDA 146 35 89 KEVINBACON Yönetmen NICOLAS ROEG '•JD 1S4S-21 tS II 1 O H M | '200 )4 •S'l* f. FOLKTUR İN5ANLIK Bogaziçi UnivarsitMİ Tiyatro Salonu 9 M«rt'9l Cittı 17-00 Bıleller Ounya Smeması *t 0 K M Gtşeleıındoı saglaubılır BULUNMAZ TİYATRO İSTANBUL 151 60 90 Azız Nesın SEN GARA DEÖİLSİN Yon H Hılmı Bulunmaz ttor Pmmmr 1 S.OO KARYA CEP SINEMASI BAKIRKOY 542 I I 7? V KENT OYÜNCULARIİ BULUNMAZ TİYATRO , İSTANBUL 151 60 90 ESKİ FOTOĞRAFLAR OyurtZ B«*üm Yaran. Dtnçer Sufner Yon Musflfc Kenter • YALNIZ 4 HAFTA» CJesl 15.00 K e n t e r T ı y a t r o s u 14 6 3 5 8 9 C J 1990 CannesJüri Özel Gösterimi İ J \l \\ COME SEE (U—.. Dehset vencıydi Biliyoriardı. Cizmi asrmslardı. H. HMmi BuiunnKiz VonotHTnide TİYATRO KURSU 513 74 31 -522 65 85 , C u m s r t e < i 140Tel:151 1865 66 Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMISİ FINPIK KABUfiU Pıerre Henri Camı/Ferhan Şensoy MATADOR Persembe-Cuma 21.00 | Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21.00 Ferhan Şensoy'un Paz»r 15.30 -18.30 tejsa KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOÛLUKUCUKSAHNE 144 43 27-143 64 17 Ferhan Şensoy'un İSTANBUL U SATIY0RUM Münir özkul - Erol Günaydın Salı 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yön- Rasım öztekın çar?: 21.00 Muzik: Arıf Erkin C.tesi: 13.00 A T R 0 s SraaelvHar 91 - Takalm çtlgtnîar kuîubu P tati kari« hargün Z1IX) CIBİ I&0D-7I 00 fuv 15-00 I&30 Bazı çizgiler hiç aşılmamalıdır 13pımcı: MICHAEL DOl'GLAS IOFJ.SCHIVÜCHER ÇIZGI OTESI I x Btyojh EMEK | | KadıtoyREKS Anksn AKÜN Izmir IZMİR 'Fiatlinecs 12 00-14 15-16 30-1845-21 15 12 00-14 15-16 30-1845-21 15 12 15-14 30-16 45-19 00-21 15 12 15-14 30 16 45-1900-21 15 * * * * FLÖRT Yonelmen ZELÛA BARRON PHOBE CATES • BRID6ET FONDA • TYRONE POVVER JR 2. HAFTA ı « OnanHy EI2İ |I47 91 651 l»may IMM !5CI'72! AMurıtATII 118 «3 231 * • * * * 11 00-13 00-15 00-1715-19 30 21 45 '2 00-14 15-16 X-H«-?1 00 12 15-14 30-16 45-1900-2115 * * * * * * * * * * * * Cinayet.-.Casusluk... Büyük bir aşk... Ve Gladio!.. ANNE PAIBLLAUD JEAN-HUGUES ANGLADE JEANNEMOREAU T h e Big Blue" (Dennlık Sarhoşluğu) ve "Subuay" (Mefro)'nun yönetmenı L U C BESSON'dan yenı bir fiim Beyaglu LALE |l« 25 24) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 I KrtlMr» K«DK0Y (337 U 00) 11 00-1330-1600-1830-21 30İ M 1DD '3X1500 17 00 !3 00 ?1K1 «•!»•• «TM •00 13 0C 15 00 '7 00 '9 0OÎ100 r î l K « K Bizim Tiyatro Dostlar Tıyarosu Salonu'nda Tune< 1*4 81 37 145 24 90 Cuma 18J0 C*ai 15JO Pz 1530 FALLACO nın BİR İNSAN yapmndan esmlentnk yazan H«IH K m Ş yöne<en ZJter DİPER Gomuuu TİTATMSU 0RASINI ES GEC KİRAUK DAİRE Komeöı 3 PerOe Gtşe ftergun 12 00 de açıt \t Pte» - Salı Oyur yoMur T e l : 1 4 6 8 0 9 1 8 Mart 1991 Cuma Saat 18.30 YUNUS EMRE Sevgı Yıh Konserı Şef: Necdet Yaçar İTÜ Maf ka Kampuslı O Anfi«i BUıt Salı* rvkri Taksım Vakkorama Vakıi • IT0 Ayuağa Kampusu Ogrencı Kıri3S.,eSı T»l! 143 72 47 FAUSuıuu mtmg SAHTE CENNETE 111"! IA «Fransa Strasbourg g i Fl • 1989 Berlın Film Festivalı En lyı Kadın g n yj Film Oyuncu Odulu Z U H A L OLCAY Odulu Beyoglj LÂLE 2 ,U9 25 24) 12 00-14 00-16 00-18 00-19 4S-21 30 Anfcara GOLBASI (229 37 98) 12 00-14 15-16 30-19 00-21 15 Yakında Kadıkoy OCAK EMEK FİLM 3. HAFTA Turkıye (sletmesı TÜNA FİLM EMİR KUSTURICA ZAMANI 0 K M Otntnyu Zni 110 158 69(7 1330-16.00 I8J0 2100 REKLAM FİLMİ OAfirTIMINBA FİDfl 149 50 33 A Z I Z N E S I N S A H N E S İ BAKIRKOY BELEDİYE TİYATROSU A2İZ NESİN DEMOKRASİ GEMİSİ- Çalgılı, Şarkıh, Güldûrû • Yöneten: AHMET GÖLHAN Bllatlar Satısa Çıkanlmiftır •f.VJlH!FiHki y ı l *" | : i '^ : > M ^" NECATt CUMALJ MÎNE Yön: ZELİHA BERKSOY ?u* I5JM PARTOFnliOO.OYUM BEDAVAMI SANDIN? Yön OĞUZARAL SathÇjr». P«r» Cumı 20J0 C tssi I5Ü0 8136 • M Sotlf TMttrl K Naşlt IfilllOT Marivıl 572 64 3» . A2İZ N—ln Sthrml 502 0» 53-fSt 25 M • G»#»rt. O m t n 549 95 SO j.,.1 İ S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ . - JS E H İ R T İ Y A T R O L A R I 4-10 Mart 1991 Sarır>>*sı(333 03 97 B*yo#uFİTAŞ CEP (141 01 66)12 00-15 00-18 00-21 15 Şlfll NOVA BARAN (140 3S S8) 12 00-15 15-18 30-21 45 AnknTAÜP (126 9*36)12 00-15 00-18 00-2100 P«k mlunda KaAkay KSM Ot t 3. HAFTA ANDREW McCARTHY JONATHAN SIIVERMAN Kad koy Kultur Sana' Merkezı (KSMı (349 09 83) 12 00 14 15-16 50 19 00-21 15 Turo.11! OZAKMAN RESİMLİ SMANU TARİHİ [ IMuzıkat Koraedîl J Conelat Ergm 0«8Er (5-7 8 9 Maril Ekrem R REY/Canal R REY LÜKÜS HAYAT Iımtler. Haldun OORMEM ISMartl Cortun BUKTEL THEOPE röMtoı Ali TAVGUN (10 Martl TELEFON KİMİN İÇİN ÇALIYOR atın ULUÛAC IS-S Maril NraM CUMAİI BİR SABAH GÜLEREK UYAN Vontttn Engın GUflMEN [7 B-9-10 Mırt) Ulker KOKSAL BİR GARİP OYUN MN Nedr« OEKIZHAN |5-6-7»9-IO »H1I Tur Hugfı NTHİTEMORE BİR YALAN ÇEMBERİİ TURKER 15-6-7*9 Mart) RıyıniMl FIT2SIM0NS AKTÖR KEAN Turkçoi- Sevgl SANLI Yonelan Tun« YALMAN |IOM>rtPuar| BILETLEfl T1VATRO GİSELERİNİN YANI SIRA KAOIKOY MERKEZ GISE VAKKORAMA TAKSIM SUAOİYE »e APS GAYRETTEPE. BOSTANCI ile BELPA HİPERMARKErTE SATILMAKTAOIR Oyıın Gunlert sal 20 30/Çar 15 00 ?0 30'Peı -Cuma 20 30 C tesı 15 00 20 3C Pazar 15 00 18 30 istanbui devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MEHKKZİ'NDE B Verdı MASKELİ BALO optrı 3 perde OrtHln S«fı RIÎUIS PtfumDa SaAaeyı Karan Alt» Eınkn 7 M « l 2(130 da |0z«l Bala Tjjmlil l6Man ISJO'aı 27 Marl SProkDfltv ROMEO VE JULİET ' bıle 3 penlt Kom«r<li AKml Rtdrıgua Sahneyı Knyaıı £ n « Suıul SmaŞmgl OrtBtra $elr Eljad Bıgıro» 13-28 Mart 20 00 dt _ ısatra» SİHİRLİ FLÜT I CM Maaur T v» YtUa Kara 12 Mart aun Hbd IMBU) BARÇK MÜZİK AKŞAMI S«l««8r Oyı Gaklnrk. $«»»•« KartaL JaaM M a r ı tPiıccinı LA BOHEME nara 4 • « * OrtıeUn |«ic taM f»kıııM Satntyı lUym laku Karı 14 M»rt ÎO«r« 30 Mart y lOaakul Dnltl OpfruıfitıtçHtKartu $tl Yaol Elaas lOdı rtyaVutıl II *ırt 19Mdj PANELIMızan Yıh kullaına ınptm çırovttıniti BMan 1900 da Km« Satmı nda Hotor İMTuıUen tu noflo Anco AXM gı$«Mnd«. Suodly»- takum vakkonma Pongolt Conçlo MaŞoıalonndo «• Soll«xtovuolıûy dantma bâıoaında totta çıkmaUadır M 151 10 » / 151 M 00 (7 hat) 254 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 6MrgBüchmr DANTONUN ÖLÜMÜ Çnkl fl«K. Mın* Sta* Frncnglı U.7.BJ.10 Mart Urry S4*«n 8«rt Slmtlfvı larnr Mbart flen SIHVIIHI DÜNGECE YOLDA GİDERKEN n ı ı N C F r F Cmai-mb HaMM 0>»« UUPJ UCwE YOLDA GİDERKEN çmiri-ll#b HaMın Oaran Mtalk Skfkan taaMa 10 Mart DMttrmki BUDALA YtMm Engın Cuzar Uyvlayn Sınm Gray Çtvlnıt 0yı Mmhtı 18.17 Man I2.iai4.li.lt.l7 Mart Mılllaa EikMi SAUNCAKTA İKİ MASAL BAHÇESJ Yn Aln! Çıvırm Sıvgl Snlı 9 iaiO.17 Mart [C«ık Oyumıl 1' 1017 «arl 1100 YÜZYÜZE AMlHC<«tv Ü Ykı pı Çtvlrw Bıtgl Pakny 17.1 Marl Ntcni Cumalı HAPŞIRIK AHMETLERİM Jyartoyan MMıatf Frayn Y I M M : Kmaıı l|*Uyarlayan «V(u* Frayn Tfcı: Carit Harrtı Carlrta L ı * Erm 5.6 '8.9.10 Kan Jtrtım KlMy SEVGİÜSOYTARI 13.14 15 Mart YiMUt Karlal T I M (tvtran TaM HtteM 12.13.1415.18.17 Mart T« 3M 90 90 OalMrta Ut H 6» 1'SJ D*vlH MtHıla Mvkltor 14* SS 3 Yıl<*z Sarayı Tıyatrosu Barbaros Yokuşu Yıidız Sarayı tçındedır ANIİ/UM UİIUAU I1VVIUOSI! EROL TOY Ycneten ZEKİ GÖKER PtR 8UI>TAN ABD Ab BEVOfiLUNDA KAflACA TIYATROSUNOA 143 17 63 Pazar 21 00 Salı 18.30 ve 21.00 de BAKIRKÜY'DE SELEOİYE ŞEHİR TİYATROSU NOA 572 64 39| Ptesı 18 30 ve 2100 cle KONSB.SALONU 11 Mart Pazartesi Saat 19.00 VASSILI MANOLOV Arya ve Şarkılar Handel, Sehubert, Massenet Verdi, Ibert, Glınka, Mu*sorgski Çaykovski, Borodın 14 Mart Peraembe Saat 19.00 PETER JABLONSKI Piyano Resitali Sanatçının ani rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmiştir. 17 Mart Pazar Sıal 16.00 GENÇ YETENEKLER SERİSÎ ECE DEMİRCl Piyano Resitali Mozart. Schumann , Ravel. Chopın Bltet S*tı« Yerlerl Konser Salonu 148 53 92 - Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 7' - Vakkorama Suadıye 360 90 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog