Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

X 6MART 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 İçişleri Bakanı'na suçlama • ANKARA (UBA) — Sosyaldemokrat Halkçı Pani Genel Sekreter Yardımcısı Abdulkadir Ateş, son gunlerde yoğunlaşan gözaltıların ve gözaltında oiumlerin hasıralu edildığini öne sürerek şunları söyledi: "Polisin kendi başına bunları yaptığını sanmıyorum. Bu olaylann sorumlusu hukümettır. Özellikle de lçişleri Bakanı'dır. Turkiye'de birbiri ardına olaylar yaşanırken hükumetin bakanlan parti içi çekişmeler nedeniyle bir il kongresiyle uğraşıyorlar. Hukümetı, bakanlan parti içi hızipleşmelerle uğraşmayı bir kenara bırakıp gorevlerini yapmaya çağırıyorum. Bırçok olay meydana gelirken lçişleri Bakanı, parti kongresiyle uğraşıyorf' Cindoruk toplantıda • ANKARA (UBA) — Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı Husamettin Cindoruk, Ankara Sanayici ve İşadamlan Dernefi'nin (ASİAD) perşembe günü gerçekleştirilecek geleneksel başkent toplantısında "Global değerler ve Turkiye" konusunda bir konuşnıa yapacak. Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecek toplantıdan once bir kokteyl ve yemek verilecek. ASlAD Başkanı Veli Sarıtoprak'ın kısa sunuş konuşmasından sonra DYP Genel Başkan Yardımcısı Husamettin Cindoruk, toplantı gündemindeki konuşmasını yapıp soruları ^cevaplandıracak. Inönü'nün soyut birleşme çağrılarıpartide sıkıntıyayol açtı SHPTilerden Gürkarfa çağnÜMtT ASLANBAY ANKARA — SHP genel merkez yönetimine "sosyal de- mokratlann biriiği" konusunda her kesimden eleştiri yöneltilme- ye başlandı. Genel Başkan Er- dal Inönü'yü destekleyen eski Genel Sekreter Fikri Saglar, "Partiden kopanlara ismen çağ- nda bulunmak içtenliğimizi gös- terecektir. komis\on kuralım, şartsız DSP ile göruşelim. Ben bu konuda gorev almaya hazınm" dedi. Deniz Ba>kal'a yakın olarak bilinen Istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdo- ğan, "Birieşme cağnsı somut ol- maJı, ilk hedefler de seçimler ol- malı, somut onerilerinizi ortaya kovalım" derken, lnönü'yü des- tekleyen bir başka ad, tzmir Mil- letvekili Turan Bayazıt, "Gür- kan'ı ismen çagıralım" yaklaşı- mında bulundu. SHP Genel Merkezi'nin ise "tek tek çağn yapma" düşüncesine sıcak bak- madığı, DSP'ye çağrıların sür- mesi, ancak bir sonraki adım için DSP'nin tavnnın beklenme- si gerektiği görüşunde olduğu oğrenildi. SHP genel merkez yönetimi- ni sıkıntıya sokan ve eleştirilere konu olan "genel birlik çağnlsmmn" partiv e zarar ver- diği duşüncesi giderek milletve- killeri arasında güçleniyor. Ge- nel merkez yönetimıni, Baykal ve arkadaşlarına karşı destekle- yen İçel Milletvekili Fikri Sag- lar, konuya ilişkin görtişlerini Cumhuriyet'e açıklarken özetle şu noktalar üzerinde durdu: "• Sosyal demokrasiyi güçlen- dirmekte bıiyiık emek veren ve vermekte olan tüm insanlara mümkün olduğunca ismen çağ- nda bulunmak sosyal demok- ratlann biriiği ve butunlıiğünde- ki içtenliğimizi ve ciddiyetimizi gösterecektir. • Bu konuda bizim adımlar atmamız lazım. Örneğin birlik- te belli bolgelerde ortak seçime girmek bunun ilk adımı olabi- lir. Bu öneri somutlaştınlabilir. gnıbun çıglıkJannı bastıracaktır. bilir. Giiçliı olduğu yerterde • SHP bu işi yapabilecek ku- • tnönü'nün yonetiminde ka- S H P v e P s p birbirierini destek- nıllannı ivedr bir şekilde oluş- rariı ve gıiçlu adımlarla SHP ik- leyebılır. turmalı ve genel çağnlar yerine tidara yurumektedir. Bunu ya- n f l v a 7 i # » l t l cÖ7İ(>ri çerçevesi belli önerileri götunne- pacak tek kisi bugün İnonu'dür. D *J**" l u w « c ı ı li ve getirilen önerileri görıiş- Yeni yiiz ve yeni duşunce arama- ()te yandan daha önce Gölge melidir. ya gerek yoktur. Bugun tnönü Kabine toplantısında birlik ko- Tıirk politikası için yeni bir yiiz, • En kotu durum belırsızlık- ^ ^ b j r söyie,,, v e düşüncedir." tir. insanlann genel olarak da- ' vet ediimeieri, somut adımiar Baykal kesiminden de... atılntaması bunu getirir. Inonu- ; — Inonu ve kendısını destekle-nun sosyal demokratlan birleş- tirme konusundaki samimiyeti geçen zaman içerisinde SODEP ve HP'yi birlestirerek gorulmuş- tıir. Şimdi beklenen, Inonu ile birlikte jıareket eden tum kad- roların İnönu'yiı örnek alarak onun içtenliğinin izleyicisi olma- landır. • Belli kaynaklar kendi gele- cekleri açısından bazı insanlann parti içerisine gelmesinden ka>gı duyarlar, ama onlar partinin guçlenmesi için değil, kendi ik- tidarlarını kurmak çabasında- dır. Bunlar azınlıktadır. Sosyal demokrat taban bu azınlıktaki yenlerin geçen SHP kunıltayın- da verdiklerı "birleşme" sözunu "samimi" bulmayan Baykal'a yakın kesim ise bugün bu göruş- lerinin doğrulandığını savunu- yor. Baykal ve arkadaşları "bir- liğin sandıktan geçecegini" du- şünurken bunun dışında yapıla- cak "tepeden açıklamalann" bir süre sonra geri tepeceği inancın- dalar. Bu konuda da Istanbul Milletvekili Erdoğan, özetle şu görüşleri ortaya koydu: p nusunda gorüşlerini açıklayan Izmir Milletvekili Turan Bayaat da dun gnıpta yaptığı konuşma- da şu görüşleri dile getirdi: "Biz partiye veliaht aramıyo- nız. Benim Gölge Kabine'deki konuşmam maksadı aşan bir şe- kilde yayımlandı. Partinin ve şahsının Sayın tnönü'ye veliaht arama gereksinimi yoktur. Sayın tnöRu. biiyiik kararlılıkla partiyi iktidara getirmek hedefine dog- ru azimle ilerihor. Bu nedenle kendisi deteklenmelidir. Benim için partinin guçlenmesi onem- lidir, kişilerin değil. Bugune ka- dar isim telaffuz etmedim, şim- di söyluyomm: Partimizin bıi- CÜNEYT ARCAYÜREK YAZIYOR "Birleşme somut çağn ve ei- yumesi için aramızda bulunması rişimler temelinde olur. gerekenler arasında Sa\ın Aydın Bu onumüzdeki seçimler ola- Giiven Gıirkan ilk sıradadır." Inönü, SHP grubunda konuştu: ın politikasıyla bîr yere gidilmez' ANKARA (Cumfauriyet Bürosu) — SHP Genel Başkanı Erdal İnöniı, Cum- hurbaşkanı Turgut Özal tarafından izlenen dış politıka ile Turkiye'de ya da Ortadoğu'da sağlıklı bir nokta- ya gidilemeyeceğini söyledi. İnönu, dun partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmada özetle şu noktalar üzerinde durdu: "• Enfiasyon yükselerek sur- mektedir. Bunun kaynağı da zamlardır. Üreticilerin paralan ödenmemektedir. tşten çıkar- malar sürmektedir. Bunlar yet- mivormus gibi Guneydoğu'da olaylar ortaya çıkıyor. • Butün bunlara karşı iktidar ne yapıyor? Akbulut'a sormuş- lar. 'ANAP'ın iç işi, cevap vermem' demiş. Eğer ANAP'- ın iç işi ise Cumhurbaşkam'n- dan işadamlanna, valilere, biı- rokratlara kadar herkes neden bunu «jözmeye çalışıyor? Her- hakie Ozal'ın kasletrigi aktif po- DEMİREL litika bu. Devleti tahrip eden bir işleyiş. • Bakanlar Kurulu ikije a>- nlmış. Oevletin hiçbir işini gö- recek haJleri yok. Burokrasi ça- lışıyor, ama onlan da işin içine sokuyorlar. Bu, ülkeyi feJç yap- maktır. • AT Dtşişleri Bakanlan Top- lantısı'nda ilişkUeri diizeltmeye yönelik bir şey yapılmamasını kınıyonım. Toplantıdan sonra söylenen 'llişkileri duzeltmeye karar verdik'. Boyle soylemek- le bir şey yapılmıyor, böyle iliş- kiler duzeltilmez. • Ortadoğu'da daha işin ba- şındayız. Sayın Özal'ın aktif po- litika adı altında yeni bir şeymiş gibi yeni zikzaklanmn ne Turki- ye'ye, ne de Ortadoğu'ya sağ- lıklı bir sonuç getirmeyeceği belli. • Türkiye'nin geleneksel dış politikası pasif değildir. Bu po- litikaya de>am etmek şarttır. Bir politikanın geleneksel olması. . . . . _ , ^. .. .. . . . yanlış olmasfanlamına gelmez. İNONU - Bakanlar Kurulu ikıye aynlmış. Devletm hıçbır .ş.nı Yeni politika yapacağu diye göreeek halleri yok. Bıirokrasi çalışmjyor, ama onlan da ışın ıçı- Turkiye'ye zarar veriyorlar. ne sokuyorlar. Devleti tahrip eden bir anlayış. 'Demokrasi için utançvericf ANKARA (Cumhuriyel Bürosu) — DYP Genel Başkanı Siilev man Demirel, pazar günü ya- pılan ve lamamlanamayan ANAP Istanbul îl Baskanlığı se- çimine "Istanbul savaşı" benzet- mesi yaparak, "Bu hafta iki sa- vaş bitti. Biri Körfez savaşı, di- ğeri tstanbul savaşı. O savaş da tam Saddam'ınki gibi bitmediy- se de başanlı da bitmedi" dedi. Demirel, dun DYP'lı belediye başkanlanna hitap etti, partisi- nin grup toplantısma katıldı. Türkiye'nin kokmuş bir şekilde yönetildiğini söyleyen Demirel, "Giıneş Motel'de bir ova bir bakanlık sandalyesi verilir- ken Marmara Oteli'nde bir de- lege oyuna bir bakanlık sandal- yesi verilmiş olmasını. demokra- si bakımından, Turkiye'deki si- yasi hayat açısından utanç veri- ci buluyorum. Bu manzara, Türkiye'nin böylesine kokmuş bir şekilde yonetilmesinin işaretidir" dıye konuştu. Zikzakh Aktif Politikanın Getirdiği Kokuşmuşluk... ANKARA — ANAP'ta dün de devlet yönetimine layık parti olmak dışında, her şey gündemdeydı. Örneğin SÖ'yü, tabii TÖ'yü pazar utancından kurtarma planları... Örneğin asile- rin hem hükümetten hem de partiden kopanlmaları... Gelişmeteri bilen inönü ile Demirel, iktidara yeterince ver- yansın ediyor. DYP liderine göre ortada dolaşan veriler - örneğin İstanbul'da olup bitenler- 'Türkiye'nin kokuşmuş şe- kilde idare edildiğinı gösteriyor." Düşünebılıyor musunuz; bir grup hem de iktidar grubu- nun üyelerı baş_bakanlarınm "azarlanmak ve yapacağı ışle- rin talimatını TO'den almak" için İzmir'e çağrıldığını, gere- ken derslerle donanarak başkente döneceğini vicdan ra- hatlığıyla söyleyebiliyorlar. Başbakan dersini aldı mıjzmir'de azarlandıktan sonra al- lanıp pullanıp Başkent'e göndenldi mi bilemiyoruz. Ne var ki dün gruba girerken Akbulut'un yüzüne baktık. Daha ön- celerinden bildiğimiz o güleç çizgiler yok olmuştu. Donuk, bembeyaz yüz ve hızlı adımlarla âdeta basından uzaklaş- maya çalışıyordu. Buna karşın sorudan kaçamadı. "Kabinede revizyon mu?", "Yok, böyle bir şey yok" dedi. Ya Talat Yılmaz'ın, kongrenin baştan sona iptali için hukuksal yolları denemesine ne di- yecektı? Ne yapsındı Akbuiut? Hukuk elverıvorsa pekâlâ ba- şüstüne. Başbakan olağanüstü günlerden geçmiyormuş gibi du- rurken kulis kaynıyordu. Birinci sorun kongreydi ama, hü- kümetten "üç baş" ısteyenler TO'nun desteğiyle iyiden iyı- ye azıtmışlardı. Aksu, Çıçek ve Keçeciler gitmek üzereydi- ler, gıdeceklerdı, gıtmelıydiler! Gitmek üzereydiler, zira Baş- bakan bir ikı gün ıçinde ya istifa ya azil dıyecekti. Olayları yansıtan ayna dünkü ANAP grubu ve ANAP gru- bundakı sert tartışmalardı. TÖ döneminde her şeyde olduğu gibi sözcükler de an- lam değiştiriyor, yozlaşıyor. Sözlükte azletmenin karşıtı "gö- revden çıkarma"... İktidarın ve TÖ'nün borazanı TRT'nin dı- linde "görevden alınmak"... Halk ındinde azledilmek, birçeşıt aşağılanma... Fakat ANAP döneminde TÖ tarafından azle- dilmek bir çeşit onurlandırılmak, onurlanmak!.. İl kongresınin akibeti ise çeşit çeşit yorumlarla değerlen- diriliyor Örneğin liberallerin aksaçlı babalarından biri dün bize, kongreyi denetleyen hâkimın saptayacağı tarihte kong- renin tekrar toplanacağını, MKYK'da bu konunun müzake- resıne gerek olmadığını söylüyordu. Istanbul rezaletı ANAP'ın içınde bulunduğu gerçeğı artık yadsınmaz ölçülerde gözler önüne sermesıne karşın libe- ral tayfa, çıkmayan canda umut arıyor. SÖ'nün altmış oy fark- la kazanacağına ınanıyor. Üstelik bilmedikleri şu: Muhale- fet, SÖ'nün ıl başkanlığını dört gözle bekliyor. Bir başka bil- gi, TÖ ile Akbulut'un üç bakanı, il baskanlığı sorunu çözül- dükten sonra azletmeye karar verdiklerini içeriyor. Herhalde bütün bunlar -Inönü'nün deyişiyle- zikzaklar çiz- mekte mahır TÖ'nün ünlü aktif politikasının eserleriydi. Us- tat -TÖ- zikzaklarına son örneğı İzmır'de verdı. Kongre so- rularını 'ANAP'ın ıç işi" diye yanıtlamadı. Ters bir suratla, soranı tersledi. SÖ'nün adaylığını TV'den savunmaktan başlayarak; kar- şı çıkan bakanı ve bakanları azletmeye kadar elını partiden çekme. Tehditler savur. Harbiye Orduevi'ni parti merkezine dönüştür. Baktın işler sarpa sarıyor, kongreyi iptal yollarını ara. Hatta kongre günü gerı çekilirlerse isyancı dediklerinı affedeceğinden söz et. Mat olunca hepsıni bilmezlikten ge- lerek hazırladığın sonucu parti ıç soruna bağla! Bu "zikzaklan" niteleyecek çok sözcük var. Ama, TÖ'nün sarıldığı yasadan zırhlar da var. Zikzak tanımlamalarını ve davranışları niteleyici sözcük- leri; TÖ, Çankaya'dan inınceye kadar "mahfuz tutuyoruz!" INTERVAL INTERNATIONAC 500.000 üyesiyle dünyanın en büyük tatil değişim organizasyonu CUIBFUPPER; BODRU Uluslararası dönem tapunuz sizlere 811 tatil köyünün kapısını açıyor TERVAL INTERNATIONAL Club Flipper'dan alacağınız 4 kişilik yalı dairenizin uluslararası dönem tapusu size 41 ülkedeki 811 tatil köyünde, hiç bir konaklama bedeli ödemeden, dilediğiniz tarihte nesiller boyu tatil hakkını veriyor... SON KATILMA TARİHİ 18 Mart 1991 • Bakımh, ferah, deniz manzaralı 4 kişilik 71 m2 yalı daireniz • Kusursuz bir altyapı, eksiksiz sosyal tesisler • Havaalanından başlayıp, tatil sonuna kadar bitmeyen ornek bir hizmet anlayışı • Çevre duzenlemesinden, donatım ve işletmeye kadar uluslararası standart • CLUB FLIPPER'in garanüsi, INTERVAL INTERNATIONAL'ın denetimi • Robinson aub'leriyle 4000 yatak kapasitesine ulaşan SİLKAR TURİZM'in bilgi ve tecrübesiyle... HANGİ KODU SEÇERSENIZ SEÇİN ULUSLARARASI TATİLİNİZİ DÖNEM TARİHİNİZE BAĞLI OLMADAN İSTEDİĞİNİZ TARİHTE YAPABİÜRSİNİZ. CLUB FLIPPER'dan alacağınız uluslararası bir dönem tapusu ile siz de INTERVAL INTERNATIONAL'ın uyesisiniz... Ama dönem tarihinize ve Yahkavak'a bağlı değilsiniz (Örneğin sahip olduğunuz dönemin ilk haftası yerine kışın Alpler'e, ikinci haftası yerine dilediğiniz tarihte Monte Carlo'ya gidin...) Ister yaz ister kış; ister dağ ister deniz; ister golf, ister tenis Nerede, ne zaman, kimlerle isterseniz... Seçin, tatil sizin tatiliniz Hem de konaklama ücretsiz... BİRDEFA ÖDÛYOR, NESİLLER BOYU TATİL YAPIYORSUNUZ. BUTUN BU AYRICALIKLARDAN YARARLANMAK İSTERSENİZ • SABİT FİYAT ıstek kuponunda belırtıten fıyatı. ödeme kosulu ve seceflekten, tafcsrt miktarlan ve laksıl adedı htctnr şekUe değsmeyecektır • KATILMA İStEMI Pesınat ödeTie yertennden btnne pesınatınızı yatınn veya TURKİYE IS BANKASI SISLI SUBESİ 11*5695 NO.LU hesaba elektromk rnzmet veren bir subeaen nasrafstz olaraK havale edm Istek kuponu ile bırlınte matauiuzun astını MILPA PAZARUMA A.S. Buyükdere Cad No 2 Tanlt Han Kal 1 Sıslı - Istanbul adreane derhal taafıhûtlû olarak posialaytn Katılma kuponu ve oeşınaı makbuzu taratımtza ulasıp kred ıslemlerı îamamlandıjında dûınlenecek satıs vaadı soztesmesı tarafınıza gondenleceKtır Ocak 1992 tarıhınden ıtıbaren de satıs vaadı sozlesmesı tapuya döıüstûrûlecekiır PESINAT ÖDEM£ YERLERİ TÛRKİYE İŞ BANKASI SİSLİ SUBESİ HESAP N0.1145695 (T Is Bankas nır elektronık hizmet veren 600'e yakın subesınden bu besap rmmarasına pesınaınzı yatırabılırsınız) MİLPA Pazarlama A İ . Buyükdere Caddesı No 2 Tanlı Han Kal 1 Sışlı • Istanbuı Tei 132 20 25-1321122 133 06 00 MİLPA bvrotei ANKARANevzat Tandoğan Cad No. 8 ıTRT Genel Mûdûriûğû yanı) A Ayrancı - Ankara Tei 119 14 00 (7 Ha) İZMİR Sehıt Fettıı Bey Caddesı, Cezayıriı Ishanı 79/A tzmır Tei 19 10 20 (10 HM) ADANA Atatürk Caddesı Tören Apt Kat 3 Adana Tei 14 38 40 - 14 38 41 MERKEZ ISTANBUL CLUB FUPPEfl rtnı Yol SOT 4/5 Sark Apt PARKSA HİLTON Yanı Macka / Istanouı Tei 90 - (1) 159 09 20 (6 Hat) Fax 90 - (1) 159 09 25 İSTEK KUPONU DÖNEM MAYI6 İLK İKİ HAFTA MAY» SON İKİ HAFTA HAZİRAN İ K İKİ HAFTA EKİM İLK İKİ HAFTA EKİM SON İKİ HAFTA MAYIS İLK İKİ HAFTA MAVIS SON İKİ HAFTA HAZhAN İLK İKİ HAFTA EKİM İ K İKİ HAFTA EKİM SON İKİ HAFTA HAZİRAN SON M HAFTA TEMMUZ İLK İKİ HAFTA ' TEMMUZ SON İKİ HAFTA AâUSTOS İLK İKİ HAFTA AâUSTOS SON İKİ HAFTA EYLÛL İ K İKİ HAFTA EYLÛL SON İKİ HAFTA HAZİRAN SON İKİ HAFTA TEMMUZ İLK İKİ HAFTA TEMMUZ SON İKİ HAFTA AÖUSTOS İLK İKİ HAFTA AâUSTOS SON İKİ HAFTA EYLÛL İ K İKİ HAFTA EYLÛL SON İKİ HAFTA tablodakl kutulara (x) KOO 101 ioe 103 104 106 106 n 1O7 1 0 8 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 113 C 1 1 4 1 1 9 1 1 6 1 1 7 118 • 119 120 121 122 123 n124 • 7000 000 7 OOO.OOO 7 OOO OOO 7 000 000 7 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 10 OOO OOO 1 0 0 0 0 OOO 10 OOO 000 10 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 6 OOO OOO 6 0 0 0 OOO 8 OOO OOO 6000 000 «ooo ooo «ooo ooo e ooo ooo koy an* i»ar«H«yir TAKatT ••VI» 1 1 1 1 1 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 TMftT TUTAM 2 491 OOO 2 491 OOO 2 491 OOO 2 491 OOO 2 451 OOO 1 774 OOO 1.774 OOO 1 774 OOO 1 774 OOO 1 774 OOO 3588 000 3588 000 3588 OOO 3588 OOO 3588 000 3988 OOO 3568 OOO 2560 000 296O0OO 2 560 000 256OOOO 256OOOO 2560 000 2560 OOO TOPLAM'n. 26 6OSO00 26 608 000 26 6O8 0OO 26 6O8 0O0 26 6O8OO0 32 384 OOO 32 364 OOO 32 384 OOO 32 364 OOO 32 364 OOO 36 704 000 38 7O4 0OO 38 704 OOO 38 704 000 38 704 OOO 38 7O4OO0 38 704 000 46O6O0O0 46O6OOOO 46 060 000 46O6OOOO 46 060 000 46 000 000 46O6OOOO Bahç* KMı • 1 K«« • 2 K« • (Tsfahlsnmz müracaM •ırauna gAr* dıMute afınacaMır ) Adım Soyadım Ev Adrasmt _ _. II- If Adraskn: _ Fmnalar Içtn Vargl Dmirmml va No... -...*B» Iv | MIII»BHTI • o M Koöu:. >otla Kodu- Oogutn Ysrt «• Yılıı SİLKAR A S. ve CLUB FLIPPER GARANTISIYLE (GENİS BİLGİ İCİN BROSUR İSTEYİN) BU KAMPANYA MİLPA/TÜRKİYE İ Ş B A N K A S I SBIRLIGI İLESAĞLANAN TÜKETİCİ KREDISİYLE DÜZENLENMİŞTİR. KREDİ MJKTARI FJYATLARA DAHİLDİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog