Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

-.6 MART 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 îlçede gerginliksürüyor, esnafdün de kepenklerini açmadı İdiFegiriş-çıkışyasak2 kişinin ölümü, 25 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan önceki .günkü olaylardan sonra ilçede gerginlik sürüyor. ANAP'h Belediye Başkanı, Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mustafa 'Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı, jandarmanın olaylan tahrik ettiğini ve halka ateş açtığını söyledi. ERGÜN AKSOY VEDAT YENERER totL— Güvenlik güçleriyle yurttaşlar arasında çıkan ve iki kişinin ölümü, 25 kişinin de ya- ralanmasıyla sonuçlanan olayla- nn sorumlusunun İdil Jandar- ma Tabur Komutanı Binbaşı Mustafa Karatay oldjığu öne sü- rüldü. ANAP'ü Belediye Başka- nı Abdurahman Ab«y, Binbaşı Karatay hakkında Cumhuriyet Başsavcıhğı'na suç duyurusun- da bulundu. Olaylann ardından ilçede gerginlik sürerken esnaf dün de kepenklerini açmadı. SHP tlçe Başkanı Hüseyin De- mir'in de aralannda bulunduğu 200'U aşkın yurttasın gözaltına alındığı bildirildi. ıdil'e giriş ve çıkış yasag) da sürüyor. Ilçede- ki geüşmeleri izlemek isteyen ga- zeteciler 1 saati aşkın süre em- niyet müdürlüğünde bekletildik- ten sonra serbest bırakıldılar. 2 kişinin ölümü ve 25 kişinin yaralandığı olaylann ardından "öla kent" görünümüne bürü- nen ldil'de adeta ilan edilmemiş bir "sokaga çıkma yasağı" ya- şanıyor. llçenin içi ve çevresi gü- venlik güçlerince abluka altında tutuluyor. Belediye Başkanı ve Fettah Aslan, Yunus Başaran, Abdül- vahap Oner adındaki yurttaşlar, avukat aracılığıyla Binbaşı Mus- tafa Karatay hakkında Cumhu- riyet Başsavcıhğı'na suç duyuru- sunda bulundular. ANAP'h Belediye Başkanı Abdurahman Abay, dilekçesin- de şu iddialarda bulundu: "Binbaşı olaydan bir giin son- ra belediyeye saat 12.30 sırala- nnda gelerek 'Kalkın ulan, ben senin amirinim. Sana emir veri- yorum. Kapalı odaların kapısı- m kır ve aç' diyerek kiifiirter sa- vtırdu. Kendisine tatil oldugunu ve personelin bulunmadığını söyledim, yine küfürter savurdu. Bu arada personelim Emin Adı- belli'yi gözaltına alıp gitti. Emniyet amirtiginin yetkisi altında olan belediyeye usulsuz olarak ve arama izin bulunma- dan, resmi görevini aşarak giren, yasadışı davranışlarda bulunan ve personelime işkence eden Binbaşı hakkında davacıyım." SHP Merkez Disiplin Kurulu eski üyesi ve Belediye Başkanı Abduilah Abay'ın avukatı Ha- sü Kaplan, Kuvak mezrasında başlayan, bir gün sonra da İdil'e sıçrayan olaylan Şırnak Valisi Aydın Arslan'a bildirmelerine karşın hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Olayın sorumlusunun "jandarma" oldugunu savunan Kaplan, Binbaşı Karatay'ın da- ha önce de detalarca keyfi uy- gulamalarda bulunduğunu be- lirterek "Normal olarak ve ys- saya göre izinsiz bir gosteri son- rası şehir merkezindeki gozalb ve soruşturmayı emniyet amir- Güneydoğu'da savaş dolayısıyla alınan askeri önlemler kademeli olarak azaltılacak Çevik Kuvvet evine dönüyorEVREN DEĞER SABETAY VAROL ANKARA/BRÜKSEL — Körfez savaşı çerçevesin- de Türk Silahh Kuvvetleri'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aldığı askeri önlemler kademeli olarak kal- dınlacak. önlemlerin bu ay sonuna kadar belirli bir program ve taktik çerçevesinde kaldınlması hedeflenir- ken bölgeye sevk edilen 2. ve 3. Ordu'ya ait birlikler kendi yerleşik bölgelerine geri dönecekler. NATO Çe- vik Kuvveti'nin geri çekilmesine ilişkin karann da Sa- vunma Planlama Komitesi'nin bugünkü toplantısında, almması bekleniyor. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Körfez böl- gesinde ateşkesin sağlanmasının ardından Türk Silah- h Kuvvetleri'nde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölge- si'nde bulunan kara ve hava birliklerindeki alarm ted- birleri kaldırıldı. Hava Kuvvetleri'nin bazı birimlerin- de krizin başından itibaren uygulamaya konulan ileri hazırlık durumu da kaldınhrken bölgeye sevk edilen F-16, F-104 ve F-4 filolannın kısa bir süre içerisinde ken- di yerleşik üslerine dönmesi kararlaştınldı. Bölgeye sevk edilen 2. Ordu birlikleri ile 3. OrduL nun topçu birliklerinin de bu ay sonuna kadar kade- meli olarak kendi yerleşik bölgelerine dönmesi plan- lanıyor. Askeri kaynaklar, orduda tüm terhislerin serbest bı- rakıhnasının ardından, izin ve emeklilik işlemlerinin de serbest bırakıldığmı söylediler. Edinilen bilgiye göre bu yıl orduda 50 dolayında subay emeklilik isteminde bu- lundu. Askeri kaynaklar, emeklilik istemlerinin Kör- fez politikasma yaslandınlmaması gerektiğini, subay- lann büyük çoğunluğunun ekonomik ve ailevi neden- ler yüzünden istemde bulunduklannı bildirdiler. Emek- lilik işlemlerinin serbest bırakılması sonrasında 50 do- layında subayın emeklilik işlemlerine en kısa sürede başlanacağı öğrenildi. Bu arada ocak ayı başında emek- lilik isteminde bulunan Tümgeneral Mete tlter ile Tüm- general Hiiseyin Sezgin'in de emeklilik dilekçelerinin işleme konulacağı bildirildi. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Mehmet Önder'in ise bu yılın ağustos ayını bekleyerek yaş haddi nedeniyle emekli olmayı karar- laştırdığı da belirtildi. Bu arada NATO Savunma Planlama Komitesi'nin bugün Briiksel'de yapılacak toplantısında, Türkiye'ye gönderilen Çevik Kuvvet'in geri çekilmesine ilişkin ka- rar ahnması bekleniyor. NATO'ya yakın kaynaklar, Pat- riot ve Hawk fuzelerinin ise "Çevik Kuvvef kapsamın- da yer almadığım belirtiyorlar. Bir başka deyişle, ABD ve Hollanda'ya ait Patriotlar ile Alman Hawk fuzele- rinin, ulkeler arasındaki ikili temaslar sonucunda aki- betlerinin belirleneceği kaydediliyor. Genelkurmay'ın gezisi Öte yandan Genelkurmay Başkanhğı çeşitli gazete- lerin üst düzey yöneticileri ile köşe yazarlarına Körfez savaşı çerçevesinde Türk Silahh Kuvvetleri'nin aldığı Önlemlerle ilgili bir brifing verecek daha sonra yöneti- ci ve yazarlan Malatya-Erhaç ve Diyarbakır hava üs- lerine götürecek. Bugün başlayarak 3 gün sürecek olan geziye 29 gazeteci katılacak. Gazeteciler bu gezi çerçe- vesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Gü- reş ile de görüşme fırsatı bulabilecekler. THY camiasuun 'Ahmet agabeyi' Ahmet özseyhan, 46 yıüık pilotluk yaşanbsını dün tstanbul-Diyarbakır - Istanbul seferiyle tamamladı. (Fotograf: Cumhuriyet) Kaptan pilot son kez uçtuİDRİS AKYÜZ 46 yılını çelik kanatlar üzerinde gökyüzünün gizemli dünyasında geçiren, her havalanışında kendini daha özgür daha mutlu hisseden, yaşamı "ölüm-kalım" çizgisi arasında kabullenen bir pilot için "son uçuş" ne anlam taşır ? THY'nin en kıdemli kaptan pilotu Ahmet özseyhan, son uçuşunu dün istanbul-Diyarbakır-lstanbul arasında yaparak meslek hayatını noktalıyordu. THY camiasının "Ahmet agabey"i, sevenleri tarafmdan gözyaşlanyla uğurlanı- yordu. Kaptan özseyhan, Boeing-727'nin "cokpifine girip "son keı" lövyenin başına oturduğunda "bir film şeridi" gibi meslek yıllannı yeniden yaşarcasına dalıp dahp gidiyordu. Ikinci pilotluğunu kardeşi Seyhan Özseyhan yapıyordu. Ahmet özseyhan, kardeşi için "tlk jet uçuşunu benimle birlikte yapmıstı, ben de son uçuşumu onunla birlikte yapıyonım" diyordu. Istanbul-Diyarbakır gidiş dönüşü sırasmda havadaki THY uçaklarının pilot- ları, kontrol kulesi görevlileri, telsiz aracılıgı ile Ahmet özseyhan'a yeni yaşa- mında başan ve mutluluklar diliyordu. Meslek hayatında oldukça iz bırakan hatıraları oldugunu ifade ediyordu. lki- sini ise çok önemli bulduğunu anlatırken Tahran'dan kalkışından bir süre sonra İran-Irak savaşının başladığını, 2 Ağustos 1990 günü Kuveyt'ten havalanışının ardından da Irak'm bu ülkeyi işgal ettiğini söylüyordu. Dahası vardı; kaçınl- mak istendiğinde, hava korsamnı nasıl yakaladığını, 1954 NATO şampiyonasın- da, havadan havaya atışlardaki birinciliğini anlatıyordu. Diyarbakır'dan lstanbul'a dönüşte, son uçuş ekibiyle hatıra fotoğrafj çekti- rirken "Şu anda hayattaki arkadaşlarımın iki katı kadar insan, bugünleri göre- memiştir, dilerim herkes benim gibi meslek hayatını noktalar" diyordu. Ahmet Özseyhan için Atatürk Havalimanı'nda, başta THY Genel Müdurü Cem Kozlu olmak üzere meslek arkadaşlan kendisini uçağın altında çiçeklerle karşıhyor, onuruna şampanya patlatıyorlardı. Ahmet Özseyhan, hüzünlü, dolu dolu göz- lerle tek tek arkadaşlarını öpüyor, yavaşça geri dönüp son kullandığı uçağına "şöyle bir" bakıyor ve yeni yaşamına doğru agır ağır adımlarla ilerliyordu. Hginin, savcımn gözetim ve em- ri altında yapması gerekirken olayda savcılık ve emniyet saf- dısı bırakılarak jandarma ken- di başına keyfi ve zorbaca bir so- nışturma sürdüriiyor. Olaylann tabrikçisi. savunmasız balka ateş açarak ötüme ve yaralanma- lara neden olan jandarmadır" dedi. Olaylan protesto amacıyla İdil esnafı dün de kepenklerini açmazken tdil'de sokaklarda as- ker ve polislerin dışında kimse- yi görmek olası değil. tlçedeki fırın ve lokantaların kapalı ol- ması yiyecek sıkıntısı doğurur- ken okullarda da ders yapı- lamıyor. tlçedeki gelişmeleri izlemek isteyen bir grup gazeteci, İdil gi- rişinde Kaymakam Kemal Kah- raman'ın emri üzerine sağanak yağmurun altında iki saat bek- letildiler. Gazeteciler ilçeye gir- mekte ısrar etmeleri üzerine em- niyet müdürlüğüne götürülerek 1 saat süreyle bekletildiler. Em- niyet mûdürlüğünde polislerin deyişiyle "misafir edilen" gaze- teciler, burada görevli bir başko- miserle uzun süre tartıştılar. Ga- zetecilerin "Bizieri burada tut- manız için hiçbir gerekçe yok. Tamamen keyfi bir uygulama. Gidip ilçede gezeceğiz. Yasal ol- mavan bir davranışta bulunur- sak gözaJtına alusuuz" seklinde- ki konuşmalan üzerine emniyet görevlileri, gazetecilerin isimle- rini aldıktan sonra serbest bırak- tılar. Durumu kaymakama an- latmak isteyen gazeteciler, tdil'- de "yetkili bulma sıkıntısı" ya- şadılar. Şırnak Valisi Aydın Arslan, tdil'de önceki gün meydana ge- len olaylar hakkında bilgi edin- mek amacıyla kaymakam, em- niyet amiri ve diğer yetkililerle jandarma taburunda iki saat ka- dar süren bir toplantı yaptı. Halkın üzerine hedef gözete- rek ateş açtıklan öne sürülen gü- venlik güçleri hakkında soruş- turma açılıp açılmadığı konu- sunda bilgi edinilemezken, Di- yarbakır DGM'de görevli iki savcı dün tdil'e gelerek gözaltı- na alınanları sorgulamaya baş- ladılar. Mecliste G.Doğu Askerlerîn zararına tazminat ANKARA (Cumburivet Bü- rosu) — lçişleri Bakanı Abdül- kadir Aksu, Körfez savaşı nede- niyle Güneydoğu'da sınıra yer- leştirilen birliklerin tahrip etti- ği arazilerin sahiplerine tazmi- nat ödeneceğini bildirdi. Aksu, Şırnak'ta Uç kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylann sonımlu- larımn soruşturmarun tamam- lanmasından sonra ortaya çıka- cağını söyledi. Malatya Milletvekili tbrahim Aksoy, dün TBMM'de yaptığı gündem dışı konuşmada, güven- lik kuvvetlerinin 28 şubat cu- martesi günü Şımak'taki kömür ocaklarında meydana gelen olaydaki tutumunu eleştirdi. 1990 yaz aylanndan bu yana va- tandaşların bin kadar katınnın öldurüldüğünü öne süren Ak- soy, "Oradaki insanlann tek su- çu Kiirt olmak. Askerleri, katır- ları öldürmeleri için kim kışkırttı" diye sordu. Aksoy, "lçişleri Bakanı bugüne kadar öldiiriilenlerin katilini bulmayı başaramadı. Bakalım karırlann katilini bulabilecek mi" dedi. Aksoy, bölgedeki birliklerin ne zaman geri çekileceğini ve va- tandaşlara tazminat odenip ödenmeyeceğini de sordu. Aksu, kürsüye çıkmaya hazır- landığı sırada ANAP tstanbul Milletvekili Orban Ergiider, "Sayın bakanın bu sorulara ha- zuiandıktan sonra cevap venne- si gerekir. Aksoy'nn konuşması asabını bozdn. Miisaadenizle sayın bakan cevap vermesin" de- di. Aksu, Ergüder'in sözlerine aldınş etmeden kürsüye çıkarak Aksoy'u yanıtladı. Aksu, Şır- nak'taki olaylar konusunda so- ruşturma açıldığını ve sorumlu- ların ortaya çıkacağını kaydetti. Adıyamarrda3 terörist öldürüldüPınarbaşı'nda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 kişi öldürüldü. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Tilkiler köyünde PKK'lı olduğu bildirilen iki kişi, Hüseyin Aşkın adlı vatandaşı kurşuna dizdi. Haber Merkezi — Adıyaman'ın Pınarbaşı, Kahramanmaraş'ın Pazarak ilçelerinde meyda- na gelen olaylarda 4 kişi öldü. Pınarbaşı'nda gü- venlik güçleriyie çatışmaya giren 3 kişi öldürül- dü. Pazarcık'ta ise PKK bir kişiyi kurşuna diz- di. Bıngöl'ün Yayladere ilçesi yakınlannda gü- venlik güçlerince ölü olarak ele geçirilen PKK mi- litanı Aziz Turhanh'nın cenaze töreninde yttrü- yilş yapılmak istendi. Aynı saatlerde Merkez Postanesi önünde yüriiyuş yapmak isteyenlerden iki kişi gözaltına ahndı. Adana'da siyasi şube ele- manlannca kent merkezinde yapılan operasyon- larda aralannda ABD Konsolosluğu, Türk- Amerikan Kültür Derneği ve ANAP ilçe binası- nın da bulunduğu çeşitli yerleri bombaladıkları öne sürülen 18 kişi yakalandı. Adana Cumburivet Giiney tlleri Biiromuzun haberine göre bölgede gelişen olaylar şöyle: Adıyaman'ın Pınarbaşı kasabasındaki bir il- kokulun Iojmanında gizlenen üç terörist güven- lik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda ölu olarak ele geçirildi. OlağanüstU Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bazı bilgileri değerlendiren gü- venlik güçleri, üç teröristin Adıyaman'ın Çelik- han ilçesi Pınarbaşı kasabasının Aktaş mahal- lesinde bulunan bir ilkokula ait lojmanda giz- lendiklerini belirlediler. Önceki gün lojman çev- resinde gerekli önlemleri alan güvenlik güçleri daha sonra teröristlere teslim olmalan yolunda çağrıda bulundular. Teröristlerin u/anya ateşle karşılık vermeleri üzerine gerçekleştirilen operas- yonda üç terörist ölü olarak ele geçirildi. Terö- ristlerle birlikte üç uzun namlulu silah, iki taban- ca, bu silahlara ait şarjör ve mermiler, üç el bom- bası, çok sayıda örgütsel doküman da elde edildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimlikle-' rinin belirlenmesine çabşıldığı, olayla ilgili soruş- turmanın sürdüğü bildirildi. öte yandan Kahramanmaraş'ın Pazarak ilçesi yakınlannda bir eve baskın düzenleyen ve PKK'lı olduğu bildirilen iki kişi, ev sahibi Hüseyin Aş- kın'ı (35) kurşuna dizerek öldurdü. tl Basın Bü- rosu'ndan yapılan açıklamaya göre önceki gün 20.00 sıralarında Tilkiler köyü, Hörüklü obası- na baskın düzenleyen iki PKK'lı, Hüseyin Aş- kın adlı yurttaşı evinden çıkararak kurşuna diz- diler. Kaçan teröristlerin yakalanması için çalış- malara başlandığı bildirildi. Minibüs tarandı Adana'nın Dikili kavşağı tren hattı geçidinde içinde Şırnak'ta köy koruculuğu yapan 7 kişinin bulunduğu bir minibüs, otomatik silahla taran- dı. Olayda yaralanan 4 korucu Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şırnak'ta köy koruculu- ğu yaptığı bildirilen 7 kişinin içinde bulunduğu minibüse dün akşam saat 20.00 sıralarında kim- liği belirlenemeyen kişilerce otomatik silahlarla ateş açıldı. Köy korucularının ateşe karşılık ver- mesi üzerine çıkan çatışmadan sonra saldırgan- ların olay yerinden süratle kaçtıkları bildirildi. DUNÜADA BUGUN ALİStRMEIV Hesap Çılgınca macerası hem kendisi hem de Irak halkı için bü- yük yıkımla sonuçlanan Saddam'ın, Kuveyt'i işgal ederken, ardından gördüğü buyük tepkiye karşın direnirken, son an- daki barışçı çözüm çabalanna ilgisiz kalırken, kara savaşı başlamadan önce sunulan Sovyet planı çerçevesinde açık, nel ve karşı tarafı güç durumda bırakacak bir tavır almayı red- dederek Bush'a politikasını dilediği gibi yürütmek olanağını sağlarken hangi hesabı yaptığını. neye güvendiğini anlamak güç, hatta olanaksızdır. Saddam'ın hesabı öylesine budalacaydı ki kimileri onun CIA ajanı olup olmadığını soruyoriardı şaka yollu. Saddam'ın kendi geleceğini de sarsan hesaplarına bakın- ca, CIA ajanı olmasa bile sanki ajanmışçasına bir rol oyna- dığı rahatlıkla söylenebilir. Kapalı rejimin, tek kişi yönetiminin kurnaz hesaplarının so- nunda batağa saplanacağının açık bir kanıtıdır Saddam'ın macerası. Olaya bu açıdan bakmayınca Saddam'ın Kuveyt operas- yonundakı hesabına akıl erdirmek olanaksızdır. Bakmayın s\z Kuveyt ışgalinin hemen ertesinde Saddam'ın çok akıllı bir he- sap yaptığını, hiç de çılgın olmayıp hesap adamı oldugunu söyleyen, sonra da efendileri adına Saddam'a veryansın kampanyasında baş köşeye kurulan aklı evvellere. Saddam'ın hesabı düpedüz bir çılgının hezeyanıydı ve akıl- la onu çözmek olanaksızdı. Peki Saddam öyle, ama ya Turgut Bey'e ne demeli? Saddam'ın hesabına akıl erdiremeyenler, acaba Turgut Bey'in İstanbul operasyonundaki hesabına akıl erdirebiliyoriar mı? 'Hanımefendi'yı illâ ANAP İstanbul il başkanı yapmak için yasaları çığneyen, anayasayı hıçe sayan Turgut Bey ile kong- reyi savaş alanına çevirıp kendisine otei ayısı sıfatını yakıştı- ran Mustafa Taşar'ın (nedense bu zatın adını her yazdığım- da sanki bir dizgi yanlışı varmış izlenimine kapılıyorum) he- sapları çok mu akıllıca? Sakın kimse kalkıp da Turgut Bey'in laiklik ve Atatürk ilke- lerini tehlikede gördüğü için tüm hesapları bir yana bırakıp her türtü riskı göze alarak taraf oldugunu söylemesin. Böyle bir savı, olsa olsa Mehmet Bartas dostumuz kuzu kuzu dinlernek nezaketini gösterir. Gerçek şu ki ANAP'ın muhafazakârian Özal'ı, Ûzal da on- ları iktidara taşıdılar. Her iki taraf da birbirlerine iktidar borç- ludurlar. Taraflardan hiçbiri, öbürü olmadan, puslu havadan yararlanarak iktidara tırmanacak güçte değillerdi. Turgut Bey, bu gerçegı gayet lyı biliyordu ve özde onun mu- hafazakârlardan fazla şıkâyetı ve ayrılığı da yoktu. İstanbul operasyonunda da safdışı bırakılan kimi tanınmış adların ye- rine tanınmamış tarikatçılara görev verme planları yapılmıştı. Ama hesaplar yine de akılcı değildi. Hesap adamı olduğu söylenen Turgut Bey, büyük bir he- sap yanlışı yaparak kendi geleceğini de tehlikeye atmıştı. Turgut Bey, bugün bulunduğu yeri de siyaset sahnesınde 26 Mart 1989 tarihinden sonraki varlığını da hep çıkar şirke- tinin bağlılığına borçluydu. Çoğunluğunu bir daha hiç seçilme şansı kalmamış kişile- rin oluşturduğu iktidar ortaklığmın sağladığı çıkarlar, artık si- yası sorumluluğu ve tabanı kalmamış bu insanlann tek ada- ma kayıtsız koşulsuz bağlanmalarına yol açmıştı. Sivil darbenin tabanını işte bu tabansız tavan oluşturuyor- du, istanbul operasyonu ise bu umarsız bağlılığı bir anda par- çalayacak, ANAP denen bu garip kurulusu darmadağın ede- cek biçimde gelişti. Birbiri ardına azledilmeleri söz konusu olan (doğrusu azil- leri devlet için hiçbir kayıp oluşturmuyor, hatta tam tersine) bakanlar bağlıhğın gerçekte yalnızca beyefendınin ve aile- sinin çıkarlarını korumaya yönelik oldugunu somut biçimdS görmüş olacaklar. Onların kişilığlnde. ANAP'ın muhafazakâc tabanlı öbür üyeleri de aynı gerçeği kavrayacaklar. ' Bu dürum, artık parlamentoda pek sağiam olmayan bir ANAP grubu yaratacak. Gerçi, çıkar ortaklığmın birçok olayın sineye çekilmesine yol açacağı ve sivil darbenin liderine gönülsüz bağlılığın sü- receği de düşünulebilir. Ama savaş artık öylesine kızışmış, cepheler öylesine net- leşmiştir ki İstanbul'daki olaylardan sonra ANAP'ın blok ha- linde Turgut Bey'e bağlılığının süreceğini düşünebilmek ola- naksızlaşmıştır. Turgut Bey'in ince hesapları, hem dayanağı ANAP'ı dağıl- ma noktasına getirmiş hem kendi pozisyonunu hem de pek deger verdiği 'Hanımefendi'nin first lady'liğini tehlikeye sok- muştur. Bu hesabın akıl açısından Saddam'ınkinden ne farkı c+- duğunu söyter misıniz lütfen? KlSA KISA • Emekli Sandığı Genel Müdurü Ozcal Korkmaz, şehitlerin dul ve yetimlerine dünden itibaren yaklaşık 86 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi. Korkmaz, Tekel'le ilgili kâr dağıtımından kaynaklanan ve her yıl bir defaya mahsus yapılan ödemeden, 26 bin dolayında şehit yakınuıın yararlanacağını söyledi. Ödemelere ilişkin emrin ilgili banka şubelerine gönderildiği kaydedildi. • Konya, Balıkesir ve tstanbul'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü. Konya-Isparta karayolunda aşırı hız yüzünden de\rilen otomobilin surücüsü Salih Tur olay yerinde öldü. Karapınar ilçesinde ise Halit Bayrakçı'nın kullandığı traktör devrildi, surücü olay yerinde hayatını kaybetti. Balıkesir-Susurluk karayolu girişinde Hilmi Pulat, lstanbul-Acıbadem'de de teslim Kösedağ ile Şenol Akkaya öldüler. • İzmit'in Baç Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki otobüs durağına bomba süsü verilmiş bir pankart asıldı. Maga Deri işyerindeki işçilerin direnişini destekleyen slogan yazılı pankart, uzaktan fünye patlatılmak suretiyle indirildi. • Antalya'nın Kale ilçesinden Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçmak isteyen dört kişi bindikleri tekne bozulunca jandarma tarafmdan yakalandı. Hüseyin Akkuş, Veli Kara, Vahap Karakuş ve Hüseyin Karakuyu adlı kişiler verdikleri ifadelerinde, kendilerini götürmek için tekne sahibine l'er milyon lira verdiklerini, Meis Adası'na iş bulmak için gitmek istediklerini söylediler. • Batman'ın Yeniköy yakınlannda önceki gun bulunan cesedin kimliği belirlendi. Yeniköy yakınlannda Batman Çayı kenannda bulunan cesedin il merkezinde oturan 19 yaşındaki Murat Kandemir'e ait olduğu saptandı. • Adıyaman'da bir kuyumcu dükkârundan 4 kilo işlenmiş altm ile 2.5 railyon lira para çaündı. Tüccar Pazan'nda kuyumculuk yapan Derviş Sucu, polise başvurarak geceyarısı işyerinin açıldığını, kasanın da matkapia delinerek içerisinde bulunan 4 kilo işlenmiş altın ve 2.5 milyon lira paranın alındığını bildirdi. Yapılan soruşturmada, işyeri kapısmın kırıldığı, kasanın da matkapia delinerek açıldığı belirlendi. • İstanbul Buyukşehir Belediye Meclis Başkanvekilliği ve SHP grup başkanvekilhği seçimi dün yapıldı. Öğle saatlerinde başlayan ve saat 16.30'a kadar süren seçimlerde Meclis Başkanvekilliği'ne Yusuf Baha Gürcan seçildi. Oylamada Yusuf Baha Gurcan 66 oy alırken, diğer aday Kemal Akar 51 oy aldı. Meclis 2. Başkanvekilliği seçimlerini ise Beykoz Belediye Başkanı Şevket Arıkan kazandı. Oylamada Şevket Arıkan 59 oy alırken diğer aday Mustafa Ozyürek 57 oy aldı. • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beş ay önce kalp nakli yapılan Niyazi Kaptan, taburcu oluyor. Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 4 Kasım 1990'da H.Ü. Rektörü ve Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Bozer başkanlığındafti ekip tarafmdan, beyin kanaması ile ölen Erdal Taşar'dan, 32 yaşındaki oto tamircisi Niyazi Kaplan'a kalp nakli yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, hasianın sağlık durumunun çok iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog