Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 6 MART 1991 Vergi Kaçakçılığıııııı MeşınJaştııalması Vergileme hizmetini yürütenler Anayasa Mahkemesi'nin şu altın sözünü hiç unutmamalılar: "Devlet kaynak sağlamak amacıyla hukuksal ilkelerin yıpranıp yıkılmasma duyarsız kalmamalıdır. Vergi araçtır, hukuk temeldir!' AHMET BAYRAK Onursal Hesap Uzmanı Vfergi kaçakçıhğını önJeyemedik, ama meşnı- laştırdık; serbestlik olsun, eşitlik olsun, herkes yapsın diye... 1970'li yıllarda başlayan, bugün doruk noktasına varrruş bulunan bu olgu, ülke- mizde vergi kaçakçıhğının başbca nedenleri ara- sında yer almaktadır. Örnekler • Diyelim iyi niyetli, vergisini tam ödeyen bir ytl- kümlüsünüz. 1989 yılında işletme sermayeniz 500 milyondur. Aynı yıl 500 milyon kâr sağladı- nız. Bunun % 50'sini vergi olarak ödediniz. Böy- lece 1990 yıhnın başında sermayeniz 750 milyo- na yükseldi. Oysa % 70 enflasyon oranına gö- re 1989 yıhndaki 500 milyon sermayenin 1990 yı- lındaki karşıhğı 850 milyon TLIdır. Gerçekte kâ- rınız yok, sermayenizde 100 milyon TL.lık bir azalma var. Dürüstlükte birkaç yıl daha devam ederseniz iflas edeceksiniz. Ne yaparsınız? Türkiye'de 14 yıldır °7o 50'nin üzerinde enflas- yon yaşanmaktadır. Buna karşılık enflasyonun işletme sermayesi üzerindeki olumsuz etkileri- ni giderecek yasal düzenlemeler yapılmamış, yü- kümlüler kaçakçılığa zorlanmıştır. • Danıştay ve Vergi Mahkemeleri, Idari Yargıla- ma Yasası'na göre verdikleri yünıtmeyi durdur- ma lcararlanru "27. maddedeki koşullar gerçek- leşmiştir ya da gerçekleşmemiştir" yolunda su- reta gerekçelere dayandınyorlardı. Oysa anaya- samızın zorunlu kıldığı "gerekçe" sureta, geçiş- tirici gerekçe değil, doyurucu, gerçek anlamda ge- rekçedir (Md. 141). Yani karann sav ve savunma- lanm karşılayan hukuksal, olgusal tutarlı daya- naklandır. Bu nedenle yasa koyucu yargı organ- lanm açık gerekçe göstermeye zorlamak içinsö- zügeçen27. maddeye, 10.4.1990gün ve3622sa- yılı yasa ile "yiirütmenin durdurulması kararı- nın gerekçesinde bu iki şartın ne suretle gerçek- leşmiş olduğunun da açıkça gösterilmesi gerekir" eklentisini yapmıştır. Bunun anlamı, vergi mahkemeleri yönetime karşı karar vere- ceklersegerçek anlamda açık gerekçe göstermek zorundadırlar. Yok, yükümlüye karşı karar ve- receklerse sureta gerekçe, yuvarlak laflarla ye- tinebilirler. Her gün insan haklarından, hukuk devletinden sütun sütun, meydan meydan söz edilen bir ülkedeanayasarun açık hükmüne, hu- kukun evTensel kuralına böylesine aykırı bir ya- sa Meclis'ten geçiyor, fakat hiç kimsenin kılı kı- pırdamıyor! • 1985 yıh sonlannda Galata Vergi Dairesi'nde şöyle bir olay geçer. Yükümlü KDV beyanname- sinde ödenmesi gereken vergi tutannı doğru he- saplamış veödemiş, fakat indirim tutannı yanlış bir sütuna yazmıştır. Tek hata, sonuca hiçbir et- kisi bulunmayan sütun yanlışlığıdır. Vergi me- muru yanlış sütuna yanldı diye vergi indirimi- ni kabul etmemiş, 200 milyon TL. tutannda ver- gi ve ceza salmıştır. Konu Merkez Uzlaşma Ko- misyonu'nagötürülür. MerkezUzlaşmaKomis- yonu Musteşar Yardımcısı, Gelirler Genel Mü- dürü gibi üst düzey bürokratlardan oluşur. Ko- misyon yükümlüyü dinler, "Haklısınız, 1 mil- yon TL'ye uzlaşalım" der. Yükümlü "Madem ki haklıyım, bu 1 milyon daneyinnesi" diye sorar. "Tamamım kaldıramayız, istiyorsanız mahke- meye gidin" yanıtını alır. Yükümlü mahkeme- de yıllarca sürünmektense 1 milyon TL !yi kabul eder ve uzlaşır. Yükümlüden alınan bu bir mil- yon TLInin niteliği nedir? Vergi değil, ceza de- ğil. Düpedüz haraçtır. Yönetim vergi diye haraç alırsa, yükümlü de "hak" diye vergi kaçırır. İskontoda yöntem • Vergi Usul Yasası, yükümlüler, kârlannı sap- tarlarken alacak senetlerini gerçek değerlerine indirgeyebilirler, diyor; "gelir gerçektir"ilkesi- nin gereği olarak. Bir alacak senedinin belli bir gündeki gerçek değeri, her bankanın yaptığı gibi ya üzerinde yazılı değerine iskonto oranı ya da peşin değerine faiz oranı uygulanarak bulunur. Birincisine dış iskonto, ikincisine iç iskonto yön- temi denir. Vergi Usul Yasası bu konuda bir sı- nırlama getirmemiştir. Yükümlü dilerse iç is- konto, diJerse dış iskonto yöntemini uygulaya- bilir. Ama asla dış iskonto yöntemiyle faiz ora- nı, iç iskonto yöntemi ile de iskonto oranı kul- lanılamaz. Böyle bir işlem armutla elmayı toplamaya benzer kaba matematiksel bir hata olur. Çünkü faiz oranı peşin değerle faiz tutarı, iskonto ora- m da nominal değerle faiz tutarı arasındaki iliş- kiyi deyimler. Bir oran hangi tabana göre oluş- turulmuşsa, ancak o tabana uygulanabilir. Na- sıl maliyete göre saptanmış ortalama kâr yüzde- leri satışlara uygulanamazsa, tıpkı öyle. Bunlar basit gerçeklerdir; ne vergicilikte, ne muhasebe- de ne de bankacılıkta tartışma konusudur. Kırk yıldanberi vergi uygulamamızdabuesaslar içindeyüriitülmekteidi. Derken bakanlık lOŞu- bat 1989günü, incelemeelemanlannayönelik bir içgenelge (gizelge!) yayınlıyor. Alacaklan n değerlendirilmesi, iskonto oranı kullanılarak, iç iskonto yöntemi ile yapılması gerekir diyor! Bunun anlamı, "alacaklannıza gerçeğin üstün- de değer biçin, gelirinizi olduğundan fazla gösterin" demektir: Böyle bir buynığu değil bakanlık, yasa koyu- cu bile veremez! Çünkü bu, anayasanın "mali gücegöre vergi almak yolundaki kuralmı "keyfe göre vergi almak" kuralına çevirmektir(*). Dahası var: Tepeden tırnağa yanhş bu yönte- mi Danıştay, daha önce oy birliği ile vermiş ol- duğu doğru kararı -aynı üyelerle- yine oy birli- ği ile gerekçesiz değiştirerek onaylamıştır. Bu- rada şu noktalan vurgulamak isteriz: Bakanlık yeni bir yorum, yeni bir yöntem getirmek ister- se, bunu kamuoyuna önce kendisi açıklar, son- ra inceleme elemanlarına uygulatır; inceleme elemanlan paravan olarak kullanılamaz. Vergi- cilikte el altından -iç genelge ile- kural koymak diye bir yaklaşım yoktur. Danıştay'a gelince, yüksek mahkeme bu yön- temi hukuka uygun olduğu için değil, devlete bi- raz gelir getirir diye onaylamıştır. Hiç kimse "el- ma ile armudu toplamamn", "gerçek gelir du- rurken keyfi geliregöre vergi almanın" hukuka uygunluğunu savunamaz. Yüksek mahkeme kuşku yok iyi niyetlidir, ama yaklaşımı doğru değildir: Yargırun hazine eğilimli olması kaçak- çılığı azaltmaz, tersine daha da azdırır. Vergile- me hizmetini yürütenler Anayasa Mahkemesi- nin şu altın sözünü hiç unutmamalılar: "Devlet kaynak sağlamak amacıyla hukuksal ilkelerin yıpranıp yıkılmasma duyarsız kalmamalıdır!' (Karar: 989/42). Vergi araçtır; hukuk temeldir! Sonuç Bu olaylar tekil değil, daha rücelerinin buiun- duğunu gösteren tipik örneklerdir. Vurguladığı gerçek şudur: Bir ülkede enflas- yona karşı yasal düzenlemeler yapılmaz, yü- kümlüler ya iflas edeceksin ya da vergi kaçıra- caksın ikili durumu karşısında bırakılırsa; bir ülkede vergi yönetimi, vergi yasalarını orman yasaları gibi uygular ve buna İcarşı mesleğin sa- hipleri hiçbir tepki göstermezse, bir ülkede siya- sal partiler sabahtan akşama "parti hukuku" konuşur, "vatandaş hukuku"nu unuturlarsa; bir ülkede yargı, vergiye sahip çıkar, "hukuku" sahipsiz bırakırsa; bir ülkede sadece büyük hol- dingler kollanır, küçükler horlanırsa; o ülkede vergi kaçırmak, suç olmaktan çıkar meşrulaşır, "hak" olur!... (*) Ayrıntılı bılgı için: A. Bayrak, Dunya Gazetesi, 22 ve 23 Şu- baı!990 EVET/HAYffi OKTAYAKBAL Arad'ı Anarken Canım Tarabya'ya gitmek istemıyor artık! Oysa çok sevdi- ğim bir yerdi orası. Bir semt, bir sokak, bir yer, tek başına biranlam taşımaz. Semtleri bize anılarımız sevdirir. Sevdiği- miz insanlarla bir anlam kazanır semtler... Tarabya, 1940 kuşağından olan yazarlar, şairler, sanatçı- lar için biraz da Agop Arad demekti. Kimın yolu oraya düşse bir pencereye doğru seslenirdi. Arad çoğu kez görünürdü. 'Biz aşağıdayız, gelsen seviniriz' Bir de bakardınız Arad, gü- ler yüzlü haliyle az sonra yanınızda. Nasılsın canikom' di- yerek, 'Mek kadeh atabiliriz'... O bir kadehin sayısı artardı, ama 'hiç de charge' değiliz derdi gülerek. Haftada bir iki gün geliyordu gazeteye. Uzun yıllar emek verdiğı bir yerdi 'Cumhuriyet', kopmamıştı birtürlü. Kuşaklar değişmişti, neredeyse torunu yaştakiler gazetede görevi üst- lenmişti. Hepsiyle dosttu, yazarından çizerine, muhabirinden telefoncusuna, dizerinden şoförüne kadar. Yaşam doluydu. Hiçbir sıkıntıyı ciddiye almaz bir insan gibiydi. Öyle miydi? Degikjı belki de. Çok duyariıydı, vurdumduymaz bir insan gîbî görünmesme karşın... Ozal dertleri sıkıntılarıyla dostlannın canını sıkmaktan kaçınırdı. 6 marttan 26 marta kadar yeni bir sergisi var Arad'ın. 6u onun ölümünden sonraki ilk sergisi. Yeni bir sergi hazıriığın- daydı son ayiarında. '15 kadar tabio tamam' demışti. Bu on beş resim, Beyoğlu'nda Garanti Bankası'nın galerisinde sa- natseverlere sunulacak. Dostlarında ya da değişik kişilerde bulunan eski resimleri de bu sergide bir arada görebilece- ğiz. 4 Ekim 1990 günü bu dünyadan ayrılan Arad'ı bu resim- lerde bulacağız. İlhan Selçuk, 7 Ekim 1990'da çıkan bir yazısında şöyle tanıtıyordu onu: "...yalnız, sessiz düşünceli. Ne düşündüğü de belli olmazdı. Usta idi, ustalar çok konuşmazlar, saat ustası, su ustası, du- var ustası, minare ustası, köprü ustası gıbı bir ustaydı Agop, isini düşünürdü, kuram yapmazdı, fırçasını alır çalışırdı. Çok konuşmaya ne gerek var, iş nasıl olsa kendini gösterecek! Boğaz'ı severdi, ama senin benim gibi sevmezdi, resim yap- mak için severdi, çiçeği, vazoyu, balıkçıyı, kahvedeki iskem- leyi, çardaktaki asmayı, parktakı sırayı sevdiği gibi severdi. Fötr şapkası, belli belirsiz bıytğı, çıplak başı, kalın gıyimi, sağ- lam ayakkabılanyla Agop'u gören sıradan bir adam sayardı." 1940'ta açılan Liman sergisiyle tanıdım ben Arad'ı. 'Yeniler' grubu oluşmuştu. Hepsi, iimandan esinlenmişlerdi, toplumun bir kesitinin resimlerinı yapmışlardı. Sıradan insanlar, savaş yıllarının acı görüntüleri, işçiler, balıkçılar, fınnlann önünde ekmek almak için bekleşenler... 1940'tan bu yana elli yıl geçti. Bu elli yılın önemli bir parçasında Arad yakın dostum oldu. İlk ve ortaokulu Kumkapı'daki Saint Assompsion Koleji'nde okumuş, sonra Akademi'ye girmiş, yüksek bölümü bitirmiş- ti. Uzun süre Paris'te yaşamış, büyük ustalarla birlikte çalış- mıştı. Ortak bir yanımız da Kumkapı'daki Fransız okulunda okumuş olmamız. Doğallıkla benden birkaç yıl önce... Gazeteye geliyorum, asansörle odama çıkıyorum, koltuğu- ma oturuyorum. Arad, ha geldi ha gelecek! Telefonun önün- deki koltuğa çöker çökmez kahveciye seslenecek 'bana şe- kersiz bir kahve'. Sonra gazeteleri tek tek ınceleyecek, bazı yazıları okuyacak, sonra 'Le Monde'un perşembe günleri ya- yımlanan sanat ekini arayacak. Hasan amca bu sayıyı ona saklar, nerden bulursa bulur. Öğieye doğru şöyle bir bakar 'Oemiyete gitsek, Recep oradadır' Ya da Kumkapı'da bir iç- kili lokantaya. Nadir Bey o gün gazeteye gelmişse kapıdan bir görünecek. Oturmasıyla kalkması bir olur. Arad kimseyi sıkmak istemez. Kimseyi rahatsız etmek istemez. Ne kadar sevildiğini bilir, ama sevenlerini sevdiklerini yormaz, zorla- maz. Odamın bir köşesinden bakıyor bana. Resim tahtası ve T cetveli. Yıllardır kullanmıyordu onları. Ama koltuğun arkasında saklıyordu. Bir anı oldu her şey. O resim tahtası ils T cetveli- ni gördükçe Arad şimdı gelir diyorum kendi kendime... Şu günlerde yolunuz Beyoğlu'na düşsün. Uğrayın Garan- ti Resim Galerisi'ne. Arad'ın ölümünden az önce yaptığı re- simleri görün. Boğaz'da ilkyaz, Boğaz'da sonyaz. Tarabya1 nın insanları, hepsi o resimlerde yıllar yılı yaşayacak. Sanat- çının yaşam süresi sınırlı, ama yapıtların böyle bir sınırı yok. İŞ MAHKEMESİ SIFATI İLE ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN Esas No: 1989/128 Karar No: 1990/264 Davacı SSK Genel Müdürlüğü Vekib tarafından davalılar Harmak Makina Sana>i Ticaret A.Ş. vs. aieyhlerine mahkememızde açılan taz- minat davasında; Yukanda esas ve karar numarası yaalı dava dosyasırun 21.11.1990 tarihlı karan gereğince kurum alacağının bilirkışice hesaplanan a- vanla sınırlı değerinden davalıların "'oöO kusur nispetine ısabet eden 3.344.406:— TL. rucuen tazminatın sarf, tediye ve tahsisin onay tari- hinden itibaren ^030 kanuni faizi ile birlikte davalılar Harmak Ma- kina Sanayi Tic. A.Ş., Yılmaz Özaıalay ve Seyfettin Alkan'dan müştereken ve meteselsilen tahsiline karar verilmiş olup işbu karar davahlardan Seyfettin Alkan'a lebliğ edilememiş olup yapılan zabıta tahkikatına rağmen de adresi tespit edilemediğinden işbu karann da- valı Seyfettin Alkan'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 25.1.1991 Basın: 45888 öğrenci kimliğimi ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. AYDANGENÎŞ 16665 nolıı Atalar mağazası kredi kartımı yitirdim. Hükıimsüzdur. LEMAN YURTSEVER Oaleri • Atölye 146 97 38 • 132 64 26 DİLEK AYDEMİR Gravur-Resım Sergısi 6-23 Mart N.spelıye Cad 44 2 Etiler 165 19 35-165 32 91 ESIN UMAY Re8İm Sergisi 4-29 Mart Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Galerisi Ist.k.a1 Caa Be>oğu 145 80 80 ARKEONSANAT GALERİSİ FİKRET MUALLA Resim Sergisi 14Şubat-23Mart Iskele Cad. Sjlhane Sot No: I I OrtaköıTd: 159 92 57 HOBJ sanat şalerisi METİN GÖNÜL Resim Sergisi 16 Şubat - 3 Man Valıkoıuğı Cad Pa»a| 85 Nısantası 146 72 81 Resim Sergisi 4-25Manl991.11J0-1800 , Fazargunıen dıştnda ı H Yonca Modem Sanat Galerisi-^sr,, \alikonagı Caddesı No 117'2 Nışantası-Ktanbui Ttl 130 39S0 MURAT AĞÇİÇEK flesırr SergıS' 5-26 Mart Maçk» Spot Cad No 130/3 Be*ıklas Ttl 160 44 28 S A * L E R 1 S ÇAĞDAŞ SERAMİKveHEYKEL SERGİSİ Bıyukılen Cal. Kıleunmık Bınuı Lnımm 179 29 60 \ Ee?« sanat \/galerısı NEVİN ÇOKAY Resim Sergisi 15 Şubat-12 Mart 1. Lemnt SUHln So»- A-14 Ttl: 170 03 62 TEM SANAT 6ALERJSJ HOSEYİN ERTUNC Resim Sergisi tolioM,, Ol-«O.CH».E™4Sol U? U7C»« TEM SANAT GALERİSİ OLEBİ'DEN GÜRBÜI E SAMATIN HİZMETİNDE BE$ YIL 29 0CAK-9MART 19 91 AÜ AVNİ ÇELfBİ, ZEKİ FAİK İZER. HAKKIANLI, SAMİ MSKH, ABJDİN DİNO, dHAT BURAX, MHİt AKSOY, SÛKR/YE DİKAtf N, AONAN VARINU, NEJAD MELİH D£V8İW NEŞFT GÛNAİ, ADNAN ÇOm. ÛZDfMİR ALTAN. ÛMER ULUÇ, EROt AKYAVAŞ, ÖMER KALEŞİ, YÜKSEL A8SIAN, METİN TALAYMAN, SETYtT BOZDOĞAN KOMF ıGÜDKAN CO$KUN AiAETTİN AKSOY, MUSTAFA ATA, FIGEN AYDINTAŞBAŞ, ZAHİT BÜYÛKİŞÜnN, AYUC KATI HÜSEY1N ERTUNÇ. FEV2İ KARAKOÇ, SAIİH COSKUN, SENCH YOIOaU, FUAT ACAJİOĞLU, OOET SAJAN, YÜKSEL ÖZEN, MİTHAT ŞEN SELMA GÛRBÜZ Atotürfc Kültür Merkezi 5-26Matl991.1100 1800 (Paza/gunleriiıişında' IsDklalCaddes 141 Be>üğlu Istanbul Tel 152 ! t « Resim Sergisi AGOP ARAD galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 G A R \ \ T S \ \ A T G A L E R I S Gaçlu imzalar 'da buluştu 27 Şubat-25 Mart MMT UlfMH KariMr M Paun Knk TuhaıU S» Kt 13/» 524 35 92 Fıı 531 47 41 AEDFA âkMTefcstilbank SanH Galerisi HÜSEYİN BABAN Soyut Resim Sergisi 20 Şubat -11 Mart'91 II. SalonHutrev Gerede Cad 126 Tefvikiyı Meydanı 136 12 79 AEDPA âlnmTekstilbank Sanat Galerisi FİKRET KOLVERDİ'ye Saygı Sergisi 20 Şubat -11 Mart'91 Hüarm Gerede Cad. 126 T«««lkly« Meydanı 136 12 79 RESİM ve HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞt 159 47 39 Danimarkalı Sanatçı Joergen Haugen Soerensenln Heykel Sergisi 5 Mart - 21 Mart 1991 P tc-ı-Perş dısında hcrgün I000-l7 00 arası gcalebılır Yer: 1. Hareket Köşkü - İstanbul RESİM ve HEVKEL MÜZELERİ DERNEĞİ159 47 39 Danimarkalı Sanatçı Joergen Haugen Soerensenln work shop - atolye çalışmaları 6-7-8 Mart 1991 MSÜ. He>kel Bölümü Fındıkü-İST. Katılım ücretstedir. EK bilgi için: 159 47 39 Vakko Beyoğlu HAYATI MİSMAN Özgûnbaskı Sergisi 5 Mart-30 Mart 1991 Vakko /Ankara ZİYATİN NURİEV Heykel Sergisi 5 Mart-30 Mart 1991 Vakko/İzmir MERİÇ HIZAL Hevkel Sergisi 5 Mart -30 Mart 1991 MAÇKA MEZAT BİRKÖKUR VAKFININ Mücevher, gümüş ve eşyalan için yapacağı 31 MART 1991 ANTİKA MÖZAYEDFsine mahdut sayıda antika eserier kabul edecektir. Tabto. Gûmüş, Halı. Potselen Çını. B yazmosı Kıtap Kur'an, Hat Grcjvur. Tombak Beykoz. Tophane Sedef Edıme mobtyalar ve çesıtlı sanat eseıtennmn ücretsıı eksperti2ini yapıyor ve mûzavedetefimude DEĞERLENDİRİYORUZ îiincha îltrnıt A N T I K A C I L I K A Ş BRONZ SOK. 1 TESVİKİTE 140 47 15 - 141 18 69 - FAX 147 69 07 10.00-1I.00 KMN«1 aıa« açtldır PENCERE Soytarıı Soytarının da türteri var; sirk soytarısı saygıya değer, çün- kü sanatıyla halkı güldürür, buyurganın karşısında takla at- maz, çocukların sevgilisidir. Ya saray soytarısı? Kralları, prensleri, sultanlan, özetle iktkJan elinde tutanı gül- dürmek, eğlendirmek, oyalamak için görevlendirilen saray soytarısı, asağılıktır. 1'inci François döneminde Triboulet, 3'üncü Henri zamanında Chicot, Fransa'nın tarihe geçmiş soytarılarındandır; 14'üncü Louis döneminde LAngely, son soytarı olarak sarayın kütüğüne yazılmış. Soytarı aylık alır, egemenin sofrasına oturur, resmı görevi- ni ciddiyetle yapar Avrupa'nın etkisiyle, 2'nci Beyazıt zamanında Osmanlı Sa- rayı'na da soytarı girmiş. • Ancak Osmanlı'da yalnız resmi soytarı yoktu; konaklarda, köşklerde, kasırlarda, kodamanın çevresine yanaşan dalka- vuk ve kâselis (çanak yalayıcı) el etek öpüp, boyun kırmak, efendiye arz-ı ubudiyet etmekte kusur eylemezlerdi. Zama- nede bu göreneğin mirasını Babıâli basınında üstlenenler var. Günümüzde iktidar sahibi kim? Ülkede her şeyi kim çe- kip çeviriyor? Özal, değil mi? Ne yazık ki Özal'ın çevresınde artık herkesin bildiği ve ta- nıdığı bir gazeteci tipi türedi. Mesleğimız adına utanç verici türetim; ama, kamuoyunda "yağdanlıklar" diye anılan bu tip- leri köşk soytarılarından ayırmak oldukça güçtür. Yağdanlık sabah akşam Özal'ın çevresinde döneniyor, hulûs çakmak- ta eski soytarılara taş çıkartıyor; efendisini göklere çıkarmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. "Önceki gün Sayın Özal, beni Köşk'e çağırdı, çizgili pija- masını giymişti; bu davranışıyla beni ne kadar kendisine ya- km saydığını belirtmek istemişti. Ayağında rahat terlikler ve kah- verengi beyaz yün çoraplar vardı." Yağdanlıklar arasında hızlı bir rekabetin geçerli olduğunu gazetelerde okuyoruz; Özal, hepsine mavi boncuk dağıta- rak bunları elinin altında tutuyor İstediklerini de bunlara yazdırıyor. Nasıl? * Eskiden soytarılar daha çok sarayın, köşkün, konağın ça- tısı altında yaşarlardı. Artık buna gerek yok.. İletişim çağındayız... Ülkemızde dijital telefon ağı kuruldu, bilimsel-teknolojik devrimin nimetlerınden bütün dünya gibi biz de yararlanıyo- ruz; Sayın Özal, geceyarısı aklına bir şey geldi mi telefonu açıyor, karşısında yağdanlık: — Afooo... — Buyrun efendim... — Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bush'la konuş- tum, Ortadoğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; Semra da biliyor ya b&geyi Bush ile ben dizayn edeceğiz; Apo ile PKK'ya af çıkaracağım; Irak'ta Türk-Kürt federasyonu kuracağım; Ta- labani'ye adam yolladım; Türkiye dünyadaki rolünü oy- nayacak... Yağdanlık ertesi günü kalemi eline alıyor, telefon talimatı- nı yerine getiriyor: "Gece telefon çaldı. Açtım. Cıımhurbaşkanı karşımdaydı. Se- sinde bir karartılık hissediliyordu. Türkiye'nın geleceğini kafa- sında dizayn etmiş bir lider havasındaydı. 'Bak' dedi, Ortado- ğu'nun geleceğine Bush'la birlikte biz imza atacağız. Sonra düşündüklerini söyledi, hepsini yazmaya mezun değilim." Ne yazık ki gazetecıliği soytarılığa dönüştüren bu yöntem sürüp gıdiyor. * Her gün soytarılıklarını piyasaya sürüp Özal'ın yağdanlı- ğını yapanlar, Cumhurbaşkanmı anayasa sınırlarına çekilmesi için eleştiren meslektaşlannı da kınamaya kalkışıyortar. Ney- miş? Özal'la uğraşıyormuşuz. Hem her gün Özal'ın soytarılığını yap hem de efendini eleş- tirenlere saldır!.. „ '; Soytafılık mesleği kolay değil!.. • VEFAT Yük. Dnz. Ok. Emekli Öğr. üyelerinden Yuk. Mak. Müh. FARUK KALYONCUOĞLU'nu 4-3-991 gunü kaybettik. Cenazesi 6-3-991 gunü ikindi namazını müteakip Mazhar Bey Camisi'nden (SSK Göztepe Hastanesi yanı) kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarbğı'na defnedilecektir. AİLESİ ACI KAYIP Bafra'da emekli tacir ve gazeteci Suleyman Türk'un eşi, Fatma Pak ve Prof. Dr. Hikmet Samı Turk'un annesı, Fatma Turk'un kayınvalidesi, Hilmiye Cengız, Turkân ve Abdullah Pak'ın anneannesi, Ayşe ve Ahmet Turk'un babaannesi do^ruluk ve iyilik simpesi AYŞE SUEIAN TÜRK 5 Mart 1991 Salı gunu hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi 6 Mart 1991 Çarşamba günü Bafra'da Tayyar Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Asri Mezarlık'ta toprağa """""'" AİLESİ Ü Ü C ÜMERAL SÜRÜCÜ ile NECDET TORAMAN evlendiler 05 Mart 1991 İstanbul RÇELİK FIRSATIPazar günü acıklanıyor Bekleyin! KARE BAR Bl ÇARŞAMBA KOnSERLERt DUYURU! HAFTAKİ KOMCIMIV BÜLENT ORTAÇGİL'dir Bu hjttavj rnahsuv bu konsenmız ^ \I-\RT CLM\ gununealınmı>îir \u rcbaldn Cad Salkım Sofiuı Sok ı* Sullanahmeı l.sT Tet. 5117186 INGİLİZCEYİ 8 ayda konuşun, Siz Amerikalı dostlarımızla tanıştıralım. Tel: 349 59 38 SATİLIK YAZLIK Ören'deki yazlık hissemi satıyorum Tel: 151 97 15 (19.00'dan sonra) ŞİŞLİ'DE işyerine kiralık 85 m2 daıre 336 28 01 21.00'den sonra.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog